Page 1

ESCOLA MARE DE DÉU DEL REMEI ALCOVER BIBLIOTECA

VEIEM UN VÍDEO. GUIA DE TREBALL

VEIEM UN VÍDEO: http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=21558 •

Veurem una part del vídeo, la que ens parla de l’energia eòlica (minut 09:32/17:23)

TEMA: energies renovables. Energia eòlica AGRUPAMENT DE TREBALL: grups de 3. PROPÒSIT DE LECTURA: extraure informació d’un vídeo i formar-se una opinió personal. Defensar aquesta opinió. NIVELL: cicle superior de Primària

OBJECTIUS • Diferenciar entre energies renovables i no renovables. • Valorar actuacions que contribueixen a la protecció del medi. • Visualitzar de forma critica un vídeo, extraient-ne les informacions rellevants. • Cercar informació a la xarxa. • Col—laborar en les tasques de treball de grup • Utilitzar habilitats per a la recollida d’informació. COMPETÈNCIES •

Competència comunicativa lingüística i audiovisual.

- Argumentar els propis punts de vista, i respectar els dels demés. •

Tractament de la informació i competència digital.

- Cercar informació en diferents suports: els vídeos. •

Competència d’aprendre a aprendre.

- Plantejar-se preguntes que l’impulsin a cercar la informació.


ESCOLA MARE DE DÉU DEL REMEI ALCOVER BIBLIOTECA - Anotar arguments i contraarguments d’un tema, per tal de prendre decisions. •

Competència d’autonomia i iniciativa personal.

- Prendre decisions sobre les tasques a realitzar. •

Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic.

- Plantejar i contrastar opinions sobre l’ús dels aerogeneradors. ACTIVITAT • Aquesta activitat la farem en petits grups. • Cada grup hauria de tenir un ordinador, i la còpia del full de treball. • Abans de començar els explicarem que veurem un fragment d’un vídeo que parla de les energies netes. Parlarem sobre aquest concepte. • Els deixarem tanta estona com necessitin per poder completar el qüestionari. • Els explicarem que cada grup haurà de pensar arguments i contraarguments sobre l’ús de l’energia eòlica. • Un cop elaborat el llistat, cada membre deurà haver-se fet la seva pròpia opinió. Es podria organitzar un petit debat al voltant del tema, en gran grup.

Guia de treball: energies netes  
Guia de treball: energies netes  

Guia de treball a partir del visionat del vídeo de l programa Quèquicom "energies netes"

Advertisement