Svjetlom pisana povijest Domovinskog rata – Matko Biljak i Božidar Vukičević

Page 1

muzej d omo v ins kog rata dubrovnik h o m e l a n d w a r mu s e um

ISBN 978-953-48196-0-9 cijena / price 200,00 kn

MIŠO ĐURAŠ VARINA JURICA TURK

MATKO BILJAK BOŽIDAR VUKIČEVIĆ

SVJETLOM PISANA POVIJEST DOMOVINSKOG RATA

THE HISTORY OF HOMELAND WAR WRITTEN BY LIGHT

Mišo Đuraš Varina Jurica Turk

M

AT K

O

BI

LJ

AK

∙B

O

ŽI

DA

R

VU

KI

ČE

VI

Ć

SVJETLOM PISANA POVIJEST DOMOVINSKOG RATA

THE HISTORY OF HOMELAND WAR WRITTEN BY LIGHT


Banovina | 7. - 8. 1991. Prognaničke kolone / Columns of displaced persons

Karlovac | 28. 12. 1991. Neprijateljski topnički napadi / Enemy artillery attacks

foto | photo: matko biljak

foto | photo: božidar vukičević

Hum - Voćin | 23. 12. 1991. Tragovi agresorovih zločina / Evidence of the aggressor’s crimes

Dubrovačko primorje | Lipanj - June 1992. Odlazak na položaj / Departure for deployment

foto | photo: božidar vukičević

foto | photo: matko biljak


Mišo Đuraš Varina Jurica Turk MATKO BILJAK ∙ BOŽIDAR VUKIČEVIĆ SVJETLOM PISANA POVIJEST DOMOVINSKOG RATA

THE HISTORY OF HOMELAND WAR WRITTEN BY LIGHT


MATKO BILJAK ∙ BOŽIDAR VUKIČEVIĆ SVJETLOM PISANA POVIJEST DOMOVINSKOG RATA THE HISTORY OF HOMELAND WAR WRITTEN BY LIGHT Nakladnik / Publisher Muzej Domovinskog rata Dubrovnik Homeland war Museum Dubrovnik Za nakladnika / For the publisher Varina Jurica Turk Urednica / Editor Varina Jurica Turk

Mišo Đuraš Varina Jurica Turk

Autori / Authors Mišo Đuraš, Varina Jurica Turk Autori fotografija / Authors of photographs Matko Biljak, Božidar Vukičević Lektura / Language editing Marina Đuraš

MATKO BILJAK ∙ BOŽIDAR VUKIČEVIĆ SVJETLOM PISANA POVIJEST DOMOVINSKOG RATA

THE HISTORY OF HOMELAND WAR WRITTEN BY LIGHT

Prijevod / Translation Apostrof d.o.o., Zagreb Grafičko oblikovanje / Design Nedim Meco, Mec dizajn Dubrovnik Tisak / Print Web2print, Sv. Nedelja Naklada / Copies 700 Sva prava pridržana / All rights reserved Copyright © Muzej Domovinskog rata Dubrovnik 2018. ISBN 978-953-48196-0-9 Cip zapis dostupan u računalnom Skupnom katalogu hrvatskih knjižnica pod brojem 580464075

Monografija je izdana uz potporu Ministarstva kulture Republike Hrvatske The Monograph was issued with the support of the Ministry of Culture of the Republic of Croatia

Dubrovnik, 2018.


kaštela

matko biljak ∙ božidar vukičević | svjetlom pisana povijest domovinskog rata / the history of homeland war written by light | 5. 6. 1993. | U sigurnosti tisućljetne masline / In the safety of a thousand year-old olive tree foto / photo: božidar vukičević

matko biljak

∙ božidar vukičević | svjetlom pisana povijest domovinskog rata / the history of homeland war written by light

PRIČA O LJUBAVI (...) Nema načina da ukradete godine, ukradete sreću – ako ljubavi nema. Može vam se pričiniti sunce i radost, možete pomisliti da je vaš uspjeh potpun u ordenju, u sjenama velikih, ali gledao sam mnoge koji i praznih džepova uspravno hodaju ovim gradom. Njihova radost u neimanju mnogo je veća. Jer oni imaju grad. Imaju prijatelje. Imaju dušu. Nisu imali novac za Zagreb, Beč, Prag. Njihov je novac ostao u čašama ispijenim s prijateljima s kojima su poslije čekali svanuća na hrvatskim barikadama. Nekima je to čekanje bilo predugo pa smo ostali bez njih. Ali mi svi dobro znamo gdje su. Ako nam život omogući da naša ljubav ovlada nama, kao što je njihova ljubav nosila njih, jednom, na kraju puta, možda možemo očekivati da i mi umremo sretni. Siniša Glavašević: Priče iz Vukovara, Matica Hrvatska, Zagreb 1992.

LOVE STORY (...) There is no way we can steal back the years, steal happiness – if there is no love. There may seem to be sun and joy, you may imagine that your success is complete as you earn a medal, in the shadow of great men, but I have seen many who, pockets empty, walk with heads held high around this town. Their joy in having nothing is much greater. Because they have this town. They have friends. They have a soul. They didn’t have money for Zagreb, Vienna or Prague. Their money was left in the glasses they emptied with friends with whom they later waited for the sunrise over the Croatian barricades. For some that waiting took too long and they were lost. But we know full well where they are. If life allows us to let our love control us, as their love carried them, at the end of the road, perhaps we can expect that we too will die happy. vukovar

4

| 30. 9. 1991. | Siniša Glavašević foto / photo: matko biljak

Siniša Glavašević: Priče iz Vukovara, Matica Hrvatska, Zagreb 1992. 5


matko biljak

∙ božidar vukičević | svjetlom pisana povijest domovinskog rata / the history of homeland war written by light

matko biljak

∙ božidar vukičević | svjetlom pisana povijest domovinskog rata / the history of homeland war written by light

PREDGOVOR

FOREWORD

Fotomonografija „Matko Biljak ∙ Božidar Vukičević Svjetlom pisana povijest Domovinskog rata“ predstavlja još jedno vrijedno izdanje Muzeja Domo­ vinskog rata Dubrovnik. Ostvareno je u sklopu muzejskog projekta „Hrvatska ratna fotografija“ koji je pokrenut 2012. godine s ciljem očuvanja hrvatske fotografske baštine nastale tijekom Domovinskog rata te unapređenja muzejske djelatnosti kroz njeno sustavno sakupljanje, obradu i prezentaciju.

The photo-monograph “Matko Biljak ∙ Božidar Vukičević – History of the Homeland War Written in Light” is yet another valuable publication of the Dubrovnik Museum of the Homeland War. It was produced as a component of the museum project “Croatian Wartime Photography” launched in 2012 with the objective of preserving the Croatian photographic heritage that emerged during the Homeland War and enhancing museum activities by systematically gathering, processing and presenting this heritage.

Višegodišnjim stručnim radom, provedenim terenskim istraživanjima, kao i brojnim donacijama branitelja i građana, značajno smo obogatili Zbirku fotografija Muzeja i povećali stupanj njene obrađenosti. U okviru projekta, a od dijela novoprikupljenih dokumentarnih ratnih snimaka dubrovačkih i hrvatskih fotografa i fotoreportera, priređene su i četiri tematske izložbe popraćene velikim interesom javnosti. Na taj način sačuvana je vrijedna izvorna vizualna građa, a njenim proučavanjem utvrdili smo mnoge nove povijesne činjenice iz najvažnijeg razdoblja suvremene hrvatske povijesti.

foto / photo: Matko Biljak

Split, 1991. | Ratne razglednice / Wartime postcards autor / author: Pavo Majić

6

Objavljivanje ove publikacije, u prvom redu omogućila nam je sveobuhvatna suradnja ostvarena s istaknutim ratnim fotoreporterima „Slobodne Dalmacije“ Matkom Biljkom i Božidarom Vukičevićem, koji su ustupili na korištenje Muzeju cjelokupan materijal snimljen u vrijeme stvaranja i obrane Republike Hrvatske. Riječ je o opsežnim autorskim zbirkama koje sadrže preko stotinu tisuća originalnih fotografskih negativa i pozitiva, neprocjenjive dokumentarne i umjetničke vrijednosti. Nastale su kao rezultat neumornog snimanja i izvještavanja, najčešće s prvih crta svih hrvatskih i susjednih bojišta, o brojnim važnim ratnim događanjima i njihovim razornim posljedicama. Ono što ove zbirke čini izvanrednim, pored talenta i fotografskog umijeća, hrabrost je autora koji su bili spremni žrtvovati i vlastite živote kako bi slikom s mjesta događanja svjedočili i prenijeli istinu. Njihov fotoaparat postao je ubojito oružje kojim ne­ po­grešivo bilježe i razotkrivaju zločinački karakter agresije i agresora, čime izravno doprinose daljnjem

Based on many years of professional efforts, completed field research, and numerous donations from veterans and citizens, we have significantly enriched the Museum’s Photography Collection and enhanced its degree of curation. As a part of the project, and using a part of the newly-gathered documentary wartime photographs by photographers and photo-journalists from both Dubrovnik and Croatia as a whole, four thematic exhibitions have been organized to great public interest. Valuable original visual materials have thus been preserved, and after they were studied we ascertained many new historical facts from this most vital period of recent Croatian history. The publication of this book was made possible, first and foremost, thanks to our cooperation with two distinguished wartime photojournalists from the daily newspaper Slobodna Dalmacija, Matko Biljak and Božidar Vukičević, who allowed the Museum to use the entirety of the materials they photographed during the creation and defence of the independent Republic of Croatia. These are extensive personal collections which contain over one hundred thousand original photographic negatives and prints with inestimable documentary and artistic value. They are the fruit of tireless photographic work and reporting, most often from the frontlines throughout Croatia and beyond, which record vital wartime events and their devastating consequences. What makes this collection exceptional, over and above talent and photographic craft, is the courage of these photographers, who were prepared to sacrifice their own lives in order to obtain first-hand photographs and convey the truth. Their cameras became lethal weapons, with which they unmistakably recorded and exposed the criminal 7


matko biljak

∙ božidar vukičević | svjetlom pisana povijest domovinskog rata / the history of homeland war written by light

ja­čanju obrambenih napora i konačnoj pobjedi u nametnutom nam ratu. Sjedinjavanjem istinitog novinskog izvještavanja i umjetničkog izričaja, svojim fotografijama redovito uspijevaju kod gledatelja potaći ljubav prema domovini, a da pritom niti u jednom trenutku ne propagiraju mržnju prema drugima. Autentičnost, izražajnost i dokumentarnost snimljenih prizora ne umanjuje neskrivena subjektivnost snimatelja. Izvorno novinske fotografije Matka Biljka i Božidara Vukičevića, iako obilježene snažno razvijenom sviješću o pripadnosti i jasnim stavovima autora, kroz dosljedno poštivanje etičkih načela profesije, ostaju vjerodostojna i pouzdana povijesna svjedočanstva. Zahvaljujući izraženoj višeslojnosti koju posjeduju one će biti trajan predmet našeg interesa, bilo da im pristupamo kao vrijednim muzejskim predmetima, prvorazrednim povijesnim izvorima ili umjetničkim djelima. Neposredno po preuzimanju povjerene nam fotografske građe, pristupili smo njenom pregledu, determinaciji te žurnom provođenju mjera preventivne zaštite i digitalizaciji. U foto arhivu „Slobodne Dalmacije“, gdje su predmetne zbirke nastale i većim dijelom sačuvane u izvornom obliku, prikupili smo i potpunu popratnu dokumentaciju o njihovom sadržaju. Tijekom istraživanja korištena su sva tiskana ratna izdanja „Slobodne Dalmacije“, a na uvid smo dobili i uredno vođene knjige arhiviranih filmova i radnih zadataka fotoreportera koje sadrže detaljnije podatke o autoru, temi, mjestu i vremenu snimanja. U danas nažalost zapuštenom arhivu pregledani su i digitalizirani ostaci teško oštećenog fundusa originalnih pozitiva fotografija koje su za potrebe objavljivanja izrađivali sami autori. Djelomični gubitak ovih jedinstvenih izvornika i njihovih telefoto otisaka, odašiljanih redakciji izravno s mjesta izvještavanja, posebno je otežao posao povjesničarima jer su nepovratno izgubljene dragocjene informacije o snimljenom prizoru, a koje su u pravilu sadržavale. Zbog velike osjetljivosti nosača fotografskog zapisa i nebrige društva fotografija je trenutno jedan od najugroženijih muzejskih predmeta. O tome svjedoče i ovdje izneseni zabrinjavajući zbirni podaci iz kojih je vidljivo kako smo do sada, unatoč opsežnom istraživačkom radu, uspjeli pronaći i pregledati samo manji dio snimljenog materijala iz zbirki. 8

character of the aggression and the aggressors, directly contributing to the further bolstering of Croatia’s defensive efforts and its ultimate victory on a war imposed upon it. By merging accurate journalistic reporting and artistic expression, their photographs continually managed to arouse love for the homeland among all those who viewed them, while never for a moment propagating hatred for others. The authenticity, expressiveness and documentary character of these photographed scenes do not diminish the unconcealed subjectiveness of the photographers. The original journalistic photographs by Matko Biljak and Božidar Vukičević, although taken with a refined sense of belonging and their clear points of view, remain credible and reliable historical testimonies because they consistently observed the ethical principles of their profession. Thanks to their multi-layered expressiveness, they will remain a constant focus of our interest, whether approached as valuable museum exponents, first-rate historical sources or works of art. Immediately after taking possession of the photographic materials entrusted to us, we subjected them to an examination, classification and urgent preventive protection and digitization. We also gathered all accompanying documentation on their content in the photo-archives of Slobodna Dalmacija, where these collections emerged and where they had largely been preserved in their original form. During research, all printed wartime editions of Slobodna Dalmacija were used, and we were also given the properly stored film rolls and work assignments of the photojournalists, which contain data on the photographers, and the subjects and locations of the photographs and when they were taken. In the now unfortunately neglected archives, the digitized remains of the severely damaged inventory of original photographic prints – made by the photographers themselves for the needs of publication – were also examined. The partial loss of these unique originals and their telephoto prints, delivered to the editorial board directly from the reporting locations, made the job of historians considerably more difficult, because valuable information on the photographed scenes that they generally contained was irretrievably lost. Due to the great sensitivity of the medium bearing photographic records and society’s disinterest, photographs are currently among the most threatened museum exponents. This is confirmed by the troubling consolidated data presented here, which clearly show that despite

matko biljak

∙ božidar vukičević | svjetlom pisana povijest domovinskog rata / the history of homeland war written by light

Svjesni teškog stanja građe, izuzetne složenosti i dugotrajnosti predstojeće stručne i znanstvene obrade, odlučili smo ovom fotomonografijom upoznati stručnu i širu javnost s bogatim ratnim opusom ove dvojice ponajboljih hrvatskih fotoreportera. Sadrži 600 izabranih ratnih snimaka koji svojim „slikopisnim“ sadržajem, kao pouzdane povijesne činjenice, svjedoče o vremenu Domovinskog rata. Važno je naglasiti kako smo odabirom, koji su nam autori u potpunosti prepustili, nastojali obuhvatiti što veći broj gotovo nepoznatih reportažnih zapisa i dosad neobjavljenih fotografija. Istodobno, korištenje građe obiju zbirki omogućilo je cjelovitiji prikaz ratnih zbivanja na pojedinim područjima. Radi bolje preglednosti i lakšeg praćenja događaja, odabrane fotografije raspoređene su kronološki i tematski prema vremenu, mjestu i području nastanka. Tematske cjeline dodatno su grupirane unutar poglavlja koja sadržajno odgovaraju glavnim etapama Domovinskog rata. Budući da je najveća pozornost posvećena prijelomnim ratnim zbivanjima iz 1991. godine, u ovom je poglavlju stanje na svakom hrvatskom bojištu zasebno obrađeno kroz podteme i popraćeno kratkim uvodnim napomenama. U potpisima uz fotografije navedeni su isključivo osnovni podaci važni za potpunije razumijevanje snimljenog prizora. Nadamo se kako će ovo djelo biti dovoljno zanimljivo i potaći daljnje stručno i znanstveno bavljenje Domovinskim ratom utemeljeno na proučavanju bogatog dokumentarnog stvaralaštva Matka Biljka i Božidara Vukičevića, ali i svih hrvatskih ratnih fotoreportera. Zaštićen i obrađen u muzejskoj zbirci, ovaj vrijedan dio kulturne baštine i nepravedno zanemareni prvorazredni povijesni izvori, nastavit će živjeti i vjerodostojno svjedočiti o našoj nedavnoj prošlosti.

Urednica Varina Jurica Turk

extensive research work, we have thus far managed to find and examine only a smaller portion of the photographic materials from the collection. Cognizant of the severe condition of the materials, the exceptional complexity and duration of expertise-based and scholarly curation, we have decided to use this photo-monograph as a way to familiarize the professional and broader public with the rich wartime body of work by two of the finest Croatian photo-journalists. It contains a selection of 600 wartime photographs which, with their “cinematic” content, testify to the time of the Homeland War as reliable historical facts. It is important to note that in the selection, which the photographers left entirely to us, we attempted to encompass the highest possible number of unknown journalistic records and previously unpublished photographs. At the same time, the use of materials from both collections allowed for a more comprehensive portrayal of wartime events in individual geographic areas. In the interest of facilitating a better overview and ease of following events, the selected photographs are arranged chronologically and thematically according to the time and place of their creation. Thematic units are further grouped into sections that correspond to the main phases of the Homeland War. Since the most attention is accorded to the pivotal wartime events of 1991, in that section the situation at every Croatian battlefront is specifically covered through sub-themes accompanied by brief introductory remarks. The captions under the photographs exclusively specify the basic information important to a fuller understanding of the photographed scene. We hope that this book will be sufficiently interesting and prompt further professional and scholarly consideration of the Homeland War based on the study of the rich documentary creativity of Matko Biljak and Božidar Vukičević, but also all Croatian wartime photojournalists. Protected and curated in a museum collection, this valuable component of the cultural heritage and unjustifiably neglected first-rate historical source will continue to live and truthfully testify to our recent past.

Editor Varina Jurica Turk

9


matko biljak

zadar

∙ božidar vukičević | svjetlom pisana povijest domovinskog rata / the history of homeland war written by light

| 6. 10. 1991. | Branitelj / Croatian defender | foto / photo: matko biljak split

| 15. 11. 1991. | Napad JNA na grad / Yugoslav Army attack on the city | foto / photo: božidar vukičević

matko biljak

∙ božidar vukičević | svjetlom pisana povijest domovinskog rata / the history of homeland war written by light

RATNE FOTOGRAFIJE MATKA BILJKA I BOŽIDARA VUKIČEVIĆA U MUZEJU

THE WARTIME PHOTOGRAPHS OF MATKO BILJAK AND BOŽIDAR VUKIČEVIĆ IN THE MUSEUM

muzejski predmet i prvorazredan povijesni izvor

a museum object and first-class historical source

Prema svojoj osnovnoj ideji i biti fotografija je čuvar pouzdanog svjedočanstava o prošlosti. Ona se kao nedvojbeni dokument realnosti, temelj identiteta, svjedok zbivanja i rezultat vještine čovjeka, u potpunosti uklapa u sve dosadašnje znanstvene teorijske spoznaje i interpretacije pojma muzejskog predmeta – muzealije. Unatoč tomu, u baštinskim ustanovama dugo vremena vladalo je mišljenje kako su samo pisani povijesni dokumenti i muzejski predmeti vrijedni posebnog sakupljanja i čuvanja, a fotografija je korištena tek za izradu dokumentacije o arhivskoj i muzejskoj građi ili za njenu interpretaciju na izložbi. Usporedno s razvojem svijesti o njenoj vrijednosti i značaju koji ima kao prvorazredan povijesni izvor i muzejski predmet, otpočelo je opsežnije sabiranje i sistematiziranje fotografske građe u arhivskim i muzejskim zbirkama. Do danas je fotografija u potpunosti zagospodarila svim baštinskim ustanovama te postala važan dio kulturnog nasljeđa. Ujedno, omogućila je razvoj mnogih znanosti i grana umjetnosti, a potom i sama dosegla razinu umjetničkog djela. Nažalost, dugotrajni podcjenjivački odnos prema fotografiji, koji još uvijek nije prevladan, onemogućio je njeno potpunije korištenje u istraživačkom radu povjesničara. Brojne postojeće zbirke fotografija i filma nedovoljno su obrađene i nedostupne javnosti. Istodobno, površnim pogledom na propisane krute kriterije sakupljanja, zasnovane na starosti ili rijetkosti, vidljivo je sustavno protežiranje starije fotografske građe na štetu suvremene, a posebno najnovije ratne fotografije, koja često ostaje nezaštićena izvan arhivskih i muzejskih zbirki.

In terms of its fundamental idea and essence, the photograph is the caretaker of reliable testimony to the past. As an indubitable document of reality, the foundation of identity, the witness to an event and the outcome of human ingenuity, it fully corresponds to all previous theoretical scientific knowledge and interpretations of the concept of a museum object – musealia. Despite this, the prevailing view in heritage institutions has long been that only written historical documents and museum pieces are worth special collection and preservation, while photographs were used only to create documentation on archival and museum materials or for their interpretation in exhibitions. Growing awareness of the value and significance that the photograph has as a first-class historical source and museum object led to the more extensive selection and systemization of photographic materials in archival and museum collections. The photograph now reigns supreme at all heritage institutions, as it has become a vital component of the cultural heritage. It simultaneously facilitated the development of many scholarly disciplines and branches of art, and then also achieved the level of an artistic work itself. Unfortunately, the long-lasting practice of belittling the photograph, which still lingers, has prevented it from being more fully utilized in the research work of historians. Numerous existing photograph and film negative collections have not been sufficiently processed and are unavailable to the public. At the same time, the superficial view of the rigid, set criteria for collecting, based on age and rarity, has visibly and systematically accorded the priority to older photographic materials at the expense of contemporary and, especially, the most recent wartime photography, which remain unprotected outside of archival and museum collections.

Sve vrijednosti koje posjeduje fotografija u najvećoj mjeri prepoznali su muzeji koji se bave suvremenom i najnovijom poviješću, a posebno Muzej Domo­ vinskog rata Dubrovnik koji je prvi specijalizirani muzej te vrste u Republici Hrvatskoj. Neopterećeni postojećim predrasudama prema ovoj vrsti muzejske 10

All of the values encapsulated by photography have been largely acknowledged by museums that deal with contemporary and the most recent history, and particularly the Museum of the Homeland War in Dubrovnik, which is the first specialized museum of this type in 11


matko biljak

∙ božidar vukičević | svjetlom pisana povijest domovinskog rata / the history of homeland war written by light

građe, intenzivno smo je prikupljali i u vrijeme trajanja Domovinskog rata. Vrijedno je istaći i činjenicu da smo zahvaljujući tako obogaćenim zbirkama u kratkom vremenu, javnosti prezentirali brojne povremene tematske izložbe. Priredili smo i stalnu izložbu „Dubrovnik u Domovinskom ratu 1991.-1995.“ koja je temelj budućeg stalnog postava jedinstvenog „in situ“ Muzeja postavljena u prostorima tvrđave Imperijal, svehrvatskom simbolu herojstva i pobjede u Domovinskom ratu. Godišnje je razgleda više od 80 000 većinom stranih posjetitelja. Svjesni visokog stupnja ugroženosti osjetljive vizualne građe, osobitu pozornost posvetili smo prikupljanju fotografija, pristupajući im kao muzejskim predmetima i ujedno povijesnim izvorima bez kojih nije moguće ozbiljnije znanstveno i stručno proučavati ovo važno razdoblje naše novije povijesti. Višegodišnjim projektom „Hrvatska ratna fotografija“, u sklopu kojeg je nastala i ova fotomonografija, novom građom dodatno smo popunili i stručno obradili Zbirku fotografija. U budućem radu težište našeg interesa i dalje će ostati na ratnoj dokumentarnoj fotografiji koja je svoje vrhunce dosegla upravo u ratnom stvaralaštvu Matka Biljka i Božidara Vukičevića. Temeljna zadaća dokumentarne fotografije je prikazati i sačuvati od zaborava istinitu i stvarnu sliku nekog trenutka iz života društva. Za ovaj segment fotografije ključna je nazočnost fotografa-svjedoka na mjestu događaja, a jedinstvenim oblikom vizualne komunikacije čini je poruka koju neizostavno sadrži. Snimatelju dokumentarne fotografije nije cilj samo prenijeti informaciju javnosti, već je istodobno nastoji uvjeriti u njenu ispravnost te potaći na djelovanje. U kojoj mjeri će u tomu uspjeti ovisi isključivo o postojanju odnosa uzajamnog povjerenja uspostavljenog između njega ili medija koji je prezentira i gledatelja. Često se koristi u tiskanim medijima pa je šira javnost pojednostavljeno izjednačava s izvorno novinskom fotografijom od koje se razlikuje po načinu oblikovanja i prenošenja poruke publici. U vrijeme ratova postaje vjerodostojan svjedok povijesti, približava i pojašnjava gledatelju brojna ratna događanja i njihove razorne posljedice. Tvrdnja da “jedna slika govori više od tisuće riječi”, osim što ističe vrijednost i bogatstvo vizualnog zapisa, upućuje i na to kako je važno znati je ispravno “pročitati” i prepoznati sva skrivena značenja koja sadrži. Kako bi mogao utvrditi 12

Croatia. Unburdened by existing prejudices toward this type of museum material, we had already begun to gather it even as the Homeland War still raged. It is further noteworthy that over this relatively brief period we have presented numerous occasional thematic exhibitions to the public thanks to collections that were enriched in this fashion. We have also installed the permanent exhibition “Dubrovnik in the Homeland War, 1991-1995,” which was the foundation for the future permanent display of the unique in situ museum installed in the premises of the Imperijal Fortress, that pan-Croatian symbol of heroism and victory in the Homeland War. It is viewed annually by over 80,000 mostly foreign visitors. Cognizant of the extreme sensitivity of this visual material, we have accorded particular attention to the gathering of photographs, approaching them as museum objects and also historical sources without which it would not be possible to conduct proper scholarly and professional research into this vital period of our recent history. We have additionally supplemented and professionally curated the Photography Collection by means of the multi-year project “Croatian Wartime Photography,” of which this photo-monograph is a by-product. In future endeavours, wartime documentary photography, which has reached its culmination precisely in the creative efforts of Matko Biljak and Božidar Vukičević, will remain the focus of our interest. The fundamental task of documentary photography is to present the true and accurate picture of a given moment in the life of society prevent it from falling into oblivion. Crucial to this segment of photography is the presence of the photographer / witness on the scene, and the message it inevitably contains makes it a unique form of visual communication. The objective of the one who takes a documentary photograph is not to simply convey information to the public, but also to simultaneously attempt to verify its accuracy and to provoke a response. The extent to which this succeeds depends exclusively on the existence of mutual trust established between the photographer or the medium on which it appears and the viewer. It is often used in the printed media, so the wider public simply equates it with an original newspaper photograph, from which it differs in terms of its formation and its communication of a message to the public. In wartime, it becomes a reliable witness to history; it conveys to views the immediacy and clarity of wartime events and their destructive consequences. The assertion that “a picture is worth a thousand words,” besides underscoring the value

matko biljak

∙ božidar vukičević | svjetlom pisana povijest domovinskog rata / the history of homeland war written by light

povijesne činjenice s fotografije, istraživač mora posjedovati veliku količinu znanja o snimljenom događaju i vremenu u kojem je nastala. Povjesničarima je nezamjenjiv izvor novih spoznaja o predmetu istraživanja, zahvaljujući upravo višeslojnosti i izrazitoj dokumentarnosti snimljenog sadržaja. Uvrštenjem u muzejsku zbirku, osim povijesnog izvora, postaje i muzejski predmet koji u muzejskoj stvarnosti dokumentira stvarnost iz koje je izdvojen. Pored sadržaja proučavamo i jednako važan život fotografije u društvenoj stvarnosti, od trenutka njenog nastanka do uvrštenja u muzejsku zbirku. Po bogatstvu sudjelovanja u ratnoj stvarnosti iznova se ističe novinska fotografija koja tako stečenom muzealnošću opravdava status visokovrijednog muzejskog predmeta. Za središnje mjesto istraživanja povijesti Domovinskog rata, ali i fotografije kao muzejskog predmeta, odabrali smo arhiv „Slobodne Dalmacije“ koji posjeduje više od milijun ratnih fotografija. Bogatstvo ovog arhiva proizlazi iz činjenice da je u vrijeme agresije na Republiku Hrvatsku „Slobodna Dalmacija“ bila jedan od najutjecajnijih nacionalnih dnevnika s dugom tradicijom. O njenoj snazi, pored podatka da je tijekom 1991. tiskana u više od 100 000 primjeraka, najbolje svjedoče njeni ratni fotoreporteri koji su istodobno i najistaknutiji predstavnici glasovite splitske škole fotografije. Osim navedenih stručnih razloga za odabir ovog fotoarhiva, s ponosom ističemo još jedan puno vrijedniji, a to je ljubav Dubrovnika i „Slobodne Dalmacije“ koja počiva na neraskidivim vezama iskovanim upravo u teškim ratnim vremenima. Na jednoj od najsvjetlijih stranica naše bogate povijesti ostat će zapisana priča o svakodnevnom dolasku tiskanih primjeraka „Slobodne Dalmacije“ u potpuno okruženi Grad. Dugotrajnim istraživačkim radom, u sklopu stručne obrade zbirki ratnih fotografija Matka Biljka i Božidara Vukičevića, utvrdili smo brojne povijesne činjenice i došli do novih spoznaja o Domovinskom ratu. Stoga smo ovom fotomonografijom odlučili upoznati javnost s bogatstvom sadržaja i mogućnostima koje nam njihove ratne fotografije pružaju u daljnjem znanstvenom i stručnom radu. Jedna od njenih posebnosti je što su nam autori fotografija ustupili na korištenje cjelokupnu građu koju su snimili tijekom ratnoga fotoreporterskog rada. Na taj način omogu-

and wealth of a visual record, also points to the fact that it is important to know how to correctly “read” and recognize all of the concealed meanings that it contains. In order to be able to ascertain the historical facts from a photograph, a researcher must also possess a considerable degree of knowledge on a photographed event and the time in which it occurred. For historians, it is an irreplaceable source of new knowledge about the research subject, thanks precisely to the multiple layers and exceptional documentary character of photographed content. Through its incorporation into a museum collection, it becomes more than an historical source; it also becomes a museum object which documents the reality from which it is separated in the museum environment. Besides content, we are also examining the equally important life of a photograph in societal reality, from the moment of its emergence to its incorporation into a museum collection. In terms of the major role it played in wartime reality, photo-journalism once more stands out, as the museum quality it thus acquires justifies its status as a highly valuable generator of museum content. We chose the archive of the daily newspaper Slobodna Dalmacija, which holds over a million wartime photographs, as the central place for research into the history of the Homeland War and photographs as museum objects. The wealth of this archive follows from the fact that during the time of the aggression against Croatia, Slobodna Dalmacija was one of the most popular national dailies with a long tradition. Besides the fact that it had a circulation of over 100,000 in 1991, its influence was best demonstrated by its wartime photo-journalists, who were simultaneously the most prominent representatives of the Split school of photography. Over and above these professional reasons for selecting this photo-archive, we can proudly stress another, far more valuable one, and this is the love between Dubrovnik and Slobodna Dalmacija which rests on unbreakable bonds forged precisely during that arduous time of war. The story about the daily arrival of printed copies of Slobodna Dalmacija into the entirely encircled City will remain recorded as one of the brightest pages of our rich history. As a result of long-term research as a part of the expertise-based curation of the collection of wartime photographs by Matko Biljak and Božidar Vukičević, we have confirmed numerous historical facts and gained new knowledge on the Homeland War. So with this 13


matko biljak

∙ božidar vukičević | svjetlom pisana povijest domovinskog rata / the history of homeland war written by light

ćili su nam objektivniji pristup, potpuniju kritičku analizu građe i utvrđivanje nemjerljivo većeg broja vjerodostojnih povijesnih činjenica. Istodobno, prepustili su nam u potpunosti odabir fotografija koje će biti uvrštene u knjigu, što je izravno utjecalo na njen konačni, ali ne samo sadržajni nego i vizualni izgled. Kada povjesničarima ostavite veliku slobodu izbora, umjesto uobičajenog raskošno opremljenog monografskog izdanja, velikih formata najuspješnijih i autorima najdražih fotografija, dobijete opsežan zbornik dokumenata u kome je odabir fotografija u potpunosti podređen potrebama tumačenja određenog sadržaja. Prednost vizualnom dali smo isključivo kroz pokušaje da čitatelje, slijedom uzastopnih snimaka, upoznamo s načinom na koji autor bira motiv i kako snima željeni prizor. S obzirom na to da ove zbirke sadrže više od 60 000 snimaka izravno vezanih za ratna događanja i njihove posljedice, autorima možemo obećati brzi ispravak ove nepravde u jednom od narednih izdanja posvećenih njihovom djelu. Osim toga, nećemo zaboraviti da su svojim radom, omogućili da pisanoj riječi pridružimo sliku, a slikom bez riječi napisali vizualnu povijest Domovinskog rata. Stoga nam je zadaća obraditi ih, pozorno “iščitati” i sačuvati za buduće istraživače i nove čitatelje.

photo-monograph, we decided to show the public the wealth of content and the possibilities that their photographs offer for further research and scholarly work. What makes it special is that the photographers allowed us to use the entire body of materials they recorded during their work as photo-journalists. In this way they allowed us to take a more objective approach, and conduct a more comprehensive critical analysis of the materials and ascertain an immeasurably higher number of verified historical facts. At the same time, they gave us complete discretion to select the photographs that would be included in the book, which directly influenced both its final substantive form and visual appearance. When historians are given a broad freedom to choose, then instead of the typical luxuriously appointed large-format monograph publication containing the photographers’ most successful and favourite photographs, you get an extensive collection of documents in which the selection of photographs is entirely subordinated to the needs of interpretation of specific content. Preference for the visual can only be seen when readers are shown a series of consecutive shots in order to demonstrate the manner in which the photographers chose motifs and how they recorded a given scene. Since these collections contain over 60,000 photographs directly tied to wartime events and their consequences, we can assure the photographers that this injustice will be quickly rectified in one of the subsequent publications dedicated to their work. Furthermore, we shall not forget that their work allowed us to connect the written word with a picture, while they wrote the visual history of the Homeland War with their wordless pictures. This is why our task is to process them, carefully “interpret” them, and preserve them for future researchers and new readers.

matko biljak

∙ božidar vukičević | svjetlom pisana povijest domovinskog rata / the history of homeland war written by light

POČETAK RATA

I

Domovinski rat je općeprihvaćeni naziv hrvatskog obrambenog rata za neovisnost i cjelovitost tek stvorene suverene i samostalne Republike Hrvatske. Vođen je od 1990. – 1996. godine protiv agresije udruženih velikosrpskih snaga – Srbije i Crne Gore, dijela Srba u Hrvatskoj i Jugoslavenske narodne armije ( JNA).

Homeland War is the generally accepted term for Croatia’s defensive war for its independence and territorial integrity as a recently established sovereign and self-standing state. It was waged from 1990 to 1996 against the aggression of joint Greater Serbian forces including Serbia and Montenegro, a part of the Serbs in Croatia and the Yugoslav People’s Army (JNA).

Ova tematska cjelina sadrži odabrane fotografije iz zbirki Matka Biljka i Božidara Vukičevića koje svjedoče o ratnim događanjima u razdoblju od demokratskih izbora i smjene vlasti u Hrvatskoj (svibanj 1990.) do donošenja Deklaracije o suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske i početka otvorene oružane agresije (25. lipnja 1991.).

This thematic section contains selected photographs from the collections of Matko Biljak and Božidar Vukičević, which testify to wartime events in the period from the democratic elections and the transition of power in Croatia (May 1990) to the adoption of the Declaration of Sovereignty and Independence of the Republic of Croatia and the commencement of open aggression (25 June 1991).

Uvod u rat označila je pobuna dijela hrvatskih Srba („Balvan revolucija“) koja je organizirana i podu­ pirana od srbijanskog političkog vodstva radi ostva­ rivanja plana stvaranja „Velike Srbije“. Za vrijeme održavanja „referenduma o srpskoj autonomiji” na kninskom području naoružani civili srpske nacionalnosti su 17. kolovoza 1990. zapriječili sve prometne pravce između Dalmacije i središnje Hrvatske. Uslijedili su sve češći napadi na policijske postaje radi otimanja oružja i uspostave vlasti, a JNA tzv. „tampon zonama“ između suprotstavljenih strana zapravo štiti pobunjenike. Lokalni Srbi, služeći velikosrpskoj politici, pojačanim terorom i protjerivanjem hrvatskog stanovništva iz zauzetih općina nastoje stvoriti etnički čisti prostor. U Kninu 22. prosinca 1990. proglašavaju Srpsku autonomnu oblast Krajina, a 1. travnja 1991. donose i odluku o ujedinjenju s Republikom Srbijom. U proljeće 1991. dolazi do prvih većih oružanih sukoba između hrvatske policije i srpskih ekstremista u

14

COMMENCEMENT OF THE WAR

The war was preceded by an insurrection of a part of the Croatian Serbs (the so-called “Log Revolution”), which was organised and supported by the Serbian political leadership in order to accomplish its plan to create a “Greater Serbia”. On 17 August 1990, during the “referendum on Serbian autonomy” in the Knin area, armed ethnic Serb civilians blocked all traffic routes between Dalmatia and central Croatia. This was followed by an ever increasing number of attacks on police stations to seize weapons and take control, while the Yugoslav People’s Army – by creating so-called “buffer zones” between the conflicting parties – effectively protected the rebels. Serving the purposes of Greater Serbian policy, local Serbs intensified their terrorist activities and expelled Croats from the occupied municipalities in an effort to create an ethnically pure area. They proclaimed the Serbian Autonomous District of Krajina in the town of Knin on 22 December 1990 and, on 1 April 1991, they also made the decision on unification with the Republic of Serbia. 15


matko biljak

∙ božidar vukičević | svjetlom pisana povijest domovinskog rata / the history of homeland war written by light vrbnik

Pakracu (1. ožujak 1991.) i na Plitvicama (31. ožujak 1991.), a u Borovu Selu kod Vukovara srpski teroristi su 2. svibnja 1991. ubili dvanaest i ranili dvadeset i jednog hrvatskog policajca. Dugo pripremani prljavi rat protiv hrvatskog naroda je počeo. U razdoblju od kolovoza 1990. do lipnja 1991. Matko Biljak i Božidar Vukičević snimili su ukupno 784 filma (28 224 snimka) od kojih se 240 (8 640 snimaka) odnosi na događanja izravno vezana uz stvaranje suverene i samostalne Republike Hrvatske i Domovinski rat. (Izvor podataka: Knjige arhive filmova 1990.-1991., Foto služba „Slobodna Dalmacija“ Split) U okviru muzejskog projekta „Hrvatska ratna fotografija“ do sada je pronađeno, pregledano i dijelom obrađeno ukupno 5 208 snimaka.

- knin | 19. 8. 1990.

i. početak rata

/ commencement of the war foto

/ photo: matko biljak

The spring of 1991 saw the first major armed conflicts between the Croatian police and Serbian extremists in Pakrac (1 March 1991) and at the Plitvice Lakes (31 March). On 2 May 1991, Serbian terrorists killed twelve and wounded twenty-one Croatian police officers. The well-orchestrated, dirty war against the Croatian people had commenced. In the period from August 1990 to June 1991, Matko Biljak and Božidar Vukičević shot a total of 784 rolls (28,224 photographs), of which 240 rolls (8.640 photographs) focus on events directly linked with the creation of the sovereign and independent Republic of Croatia and the Homeland War. (Data sources: Film Archive Registers 1990-1991; Slobodna Dalmacija Photo Service, Split). A total of 5,208 photographs have so far been identified, reviewed and partly processed as part of the museum project “Croatian Wartime Photography”.

Prepriječeni buldožer / Bulldozer as roadblock Otišić - Vrlika | 27. 5. 1991. | Prepreke na putu / Barriers on a road | foto / photo: Božidar Vukičević

16

„Izjašnjavanje“ o autonomiji srpskog naroda / “Pronouncement” on the autonomy of the Serbian people

17


vrlika

i. početak rata / commencement of the war - knin | 9. 1990. | Prepreke na putu / Barriers on a road

18

foto

/ photo: matko biljak

knin

i. početak rata / commencement of the war | 9. 1990. | Barikade na cestama prema Kninu / Barricades on the road to Knin

foto

/ photo: božidar vukičević

19


knin

| 9. 1990. |

i. početak rata

/ commencement of the war foto

/ photo: božidar vukičević

knin

i. početak rata / commencement of the war | 9. 1990. | Barikade na cestama prema Kninu / Barricades on the road to Knin

foto

/ photo: božidar vukičević

Velikosrpski grafiti / Greater Serbian graffiti Prepreke na putu / Barriers on a road

20

21


poljud

i. početak rata / commencement of the war - split | 26. 9. 1990. | Utakmica Hajduk - Partizan / Football match between Hajduk (Split) and Partizan (Belgrade)

Prekid utakmice / Interrupt the match

22

foto

/ photo: matko biljak

poljud

i. početak rata / commencement of the war - split | 26. 9. 1990. | Utakmica Hajduk - Partizan / Football match between Hajduk (Split) and Partizan (Belgrade)

foto

/ photo: matko biljak

Paljenje jugoslavenske zastave / Setting the Yugoslav flag on fire

23


knin

i. početak rata / commencement of the war | 1990. | Sjednica Srpskog nacionalnog vijeća / Session of the Serbian National Council

foto

/ photo: matko biljak

knin

| 10. 1990. |

i. početak rata

/ commencement of the war foto

/ photo: božidar vukičević

Panorama s tvrđave / Panorama from the fortress Željeznička stanica / Railway station

24

25


knin

| 10. 1990. | Željeznička stanica / Railway station

i. početak rata

/ commencement of the war foto

/ photo: matko biljak

srb

i. početak rata / commencement of the war - donji lapac | 10. 1990. | Minirana željeznička pruga / Mined railway tracks

foto

/ photo: božidar vukičević

Zaustavljeni vlakovi / Halted trains

26

27


knin

i. početak rata

| 10. 1. 1991. |

/ commencement of the war foto

U studiju Radio Knina / In Radio Knin’s studio

TV Austria snima emitiranje vijesti / TV Austria records a news broadcast

Minirana cvjećarna „Iris“, 17. 1. 1991. / Iris flower shop bombed, 17 Jan. 1991

28

/ photo: božidar vukičević

knin

| 13. 1. 1991. |

i. početak rata

/ commencement of the war foto

/ photo: božidar vukičević

Predaja naoružanja pričuvnog sastava milicije / Surrender of reserve militia weapons

29


vrlika

i. početak rata / commencement of the war - knin | 13. 1. 1991. | Kontrolni punkt MUP -a / Croatian Police checkpoint

30

foto

/ photo: božidar vukičević

vrlika

i. početak rata / commencement of the war - knin | 13. 1. 1991. | Kontrolni punkt MUP -a / Croatian Police checkpoint

foto

/ photo: božidar vukičević

31


knin

i. početak rata / commencement of the war | 19. - 20. 2. 1991. | Skup Srpske demokratske stranke / Serbian Democratic Party rally

foto

/ photo: božidar vukičević

Govornici Jovan Rašković (gore) i Vojislav Šešelj, (dolje desno) / Speakers Jovan Rašković (above) and Vojislav Šešelj (lower right)

32

knin

i. početak rata / commencement of the war | 19. - 20. 2. 1991. | Skup Srpske demokratske stranke / Serbian Democratic Party rally

foto

/ photo: božidar vukičević

Jovan Rašković

33


civljane

i. početak rata / commencement of the war - kijevo - knin | 6. 3. 1991. | Put do Knina / Road to Knin

foto

/ photo: matko biljak

vrlka

i. početak rata / commencement of the war - knin | 12. 3. 1991. | Minirani most / Destroyed bridge

foto

/ photo: božidar vukičević

Civljane | Barikada / Barricades Kijevo

34

35


vila dalmacija

- split | 28. 3. 1991. |

i. početak rata

/ commencement of the war

Sastanak predsjednika jugoslavenskih republika / Meeting between presidents of the Yugoslav republics

36

foto

/ photo: matko biljak

vila dalmacija

- split | 28. 3. 1991. |

i. početak rata

/ commencement of the war foto

/ photo: matko biljak

Sastanak predsjednika jugoslavenskih republika / Meeting between presidents of the Yugoslav republics

37


aržano

- imotski | 3. 4. 1991. |

i. početak rata

/ commencement of the war foto

Pogreb hrvatskog redarstvenika Josipa Jovića / Funeral for Croatian police officer Josip Jović

38

/ photo: matko biljak

aržano

- imotski | 3. 4. 1991. |

i. početak rata

/ commencement of the war foto

/ photo: matko biljak

Pogreb hrvatskog redarstvenika Josipa Jovića / Funeral for Croatian police officer Josip Jović

39


cetina

i. početak rata / commencement of the war - kijevo | 8. 4. 1991. | Barikade na putu / Roadblocks

foto

/ photo: matko biljak

civljane

- vrlika | 4. 1991. |

i. početak rata

/ commencement of the war foto

/ photo: božidar vukičević

Barikade na putu / Roadblocks Oklopno vozilo JNA i patrole MUP / Yugoslav Army armoured vehicle and Croatian police patrol

40

41


vrlika

i. početak rata / commencement of the war | 3. 5. 1991. | Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova / Offices of the Croatian Interior Ministry (police)

foto

/ photo: matko biljak

bršadin

i. početak rata / commencement of the war - trpinja | 5. 4. 1991. | Hrast kao barikada / Oak tree as a barricade

foto

/ photo: božidar vukičević

Pauza za cigaretu / Cigarette break

42

43


vinkovci

| 3. 5. 1991. |

i. početak rata

/ commencement of the war foto

/ photo: božidar vukičević

Komemorativni skup za policajce poginule u Borovom Selu / Commemorative gathering for police officers slain in Borovo Selo

44

vinkovci

| 4. 5. 1991. |

i. početak rata

/ commencement of the war foto

/ photo: božidar vukičević

Pogreb poginulog policajca Ivice Vučića / Funeral for slain police officer Ivica Vučić

45


bogdanovci

- nuštar | 5. 5. 1991. |

i. početak rata

/ commencement of the war foto

Barikade i straže na cestama / Barricades and sentry posts on a road

46

/ photo: božidar vukičević

stari jankovci

- vinkovci | 7. 5. 1991. |

i. početak rata

/ commencement of the war foto

/ photo: božidar vukičević

Oklopna vozila i tenkovi JNA na ulicama / Yugoslav Army armoured vehicles and tanks on the streets

47


split

i. početak rata / commencement of the war | 6. 5. 1991. | Demonstracije pred zgradom Banovine / Demonstrations in front of the Banovina Palace

foto

/ photo: matko biljak

split

i. početak rata / commencement of the war | 6. 5. 1991. | Demonstracije pred zgradom Banovine / Demonstrations in front of the Banovina Palace

foto

/ photo: matko biljak

Demonstracije pred Komandom Vojnopomorske oblasti (VPO) JNA / Demonstrations in front of the Yugoslav Naval Command District

48

49


split

i. početak rata / commencement of the war | 6. 5. 1991. | Demonstracije pred zgradom Banovine / Demonstrations in front of the Banovina Palace

50

foto

/ photo: matko biljak

kijevo

i. početak rata / commencement of the war | 25. 5. 1991. | Iz okruženog Kijeva / From encircled Kijevo

foto

/ photo: matko biljak

51


kijevo

| 25. 5. 1991. | Policijska postaja / Police station

52

i. početak rata

/ commencement of the war foto

/ photo: matko biljak

kijevo

i. početak rata / commencement of the war | 25. 5. 1991. | Iz okruženog Kijeva / From encircled Kijevo

foto

/ photo: matko biljak

53


kijevo

| 25. 5. 1991. | Molitva u crkvi / Prayers in church

i. početak rata

/ commencement of the war foto

/ photo: matko biljak

matko biljak

∙ božidar vukičević | svjetlom pisana povijest domovinskog rata / the history of homeland war written by light

OTVORENA AGRESIJA

II

Odabrani snimci Matka Biljka i Božidara Vukičevića nastali su u drugoj polovici 1991. na prvim crtama gotovo svih hrvatskih bojišta. Čuvaju sjećanje na hr­ vatsku ratnu svakodnevicu u najkrvavijoj etapi prlja­ vog rata, koja traje od početka otvorene oružane agresije velikosrpskih snaga (srpanj 1991.) do Sara­ jevskog primirja (3. siječnja 1992.). U proljeće 1991. pobuna Srba u Hrvatskoj se širi. Istoga dana kada je donesena Deklaracija o suvereno­ sti i samostalnosti Republike Hrvatske pobunjenici i JNA zajedničkim snagama napadaju Dvor na Uni i Glinu (25. i 26. lipnja), što možemo uzeti kao datum početka otvorenog rata. Do tada Armija se u pot­ punosti pretvorila u udarnu oružanu snagu veli­ kosrpske politike. Potvrđuje to velika napadna ope­ racija poduzeta u jesen 1991. kojom JNA planira ispresijecati Hrvatsku na svim važnijim strateškim pravcima, potpuno poraziti HV, potom se povući i držati granice „srpskih područja u Hrvatskoj“. Zahva­ ljujući ogromnoj nadmoći u naoružanju do kraja 1991. okupirala je gotovo trećinu teritorija Republi­ ke Hrvatske, ali nije uspjela ostvariti svoje temeljne ratne ciljeve. Na područjima zahvaćenim agresijom organizira se hrvatska obrana. Čine je policijske snage, Zbor na­ rodne garde i Hrvatska vojska koja se morala ustroja­ vati u krajnje nepovoljnim ratnim uvjetima. Prema težišnim smjerovima neprijateljskih napada širom zemlje formiraju se bojišta (istočnoslavonsko, zapad­ noslavonsko, banovinsko, karlovačko­kordunsko, lič­ ko, sjeverno­dalmatinsko, južnodalmatinsko i po­ morsko). Posebnu važnost za naoružavanje i jačanje obrambenih snaga imala je akcija zauzimanja brojnih vojarni i skladišta JNA (rujan 1991.). Do prosinca 54

OPEN AGRESION

The selected photographs by Matko Biljak and Božidar Vukičević were taken in the second half of 1991 on the frontlines of almost all battlefields in Croatia. They keep alive the memory of Croatia’s daily wartime routine in the bloodiest stage of that dirty war, which lasted from the commencement of open aggression by Greater Serbian forces (July 1991) until the Sarajevo Ceasefire (3 January 1992). In the spring of 1991, the Serb rebellion spread throughout Croatia. On the very same day that the Declaration of Sovereignty and Independence of the Republic of Croatia was adopted, the rebels and the Yugoslav People’s Army (JNA) pooled their forces to attack Dvor na Uni and Glina (25-26 June), which can be taken as the date when outright warfare commenced. By then, the Army had fully turned into the strike force of the Greater Serbian agenda. This was confirmed by a major offensive undertaken in the autumn of 1991, whereby the JNA planned to partition Croatia along all major strategic routes, completely defeat the Croatian Army (HV) and, then pull out and guard the borders of the “Serbian territories and Croatia”. Thanks to their overwhelming superiority in arms, by the end of 1991 the JNA occupied nearly a third of Croatia’s territory, but failed to achieve their basic military goals. Croatia organised its defence in the areas beset by aggression. It consisted of police forces, the National Guard Corps and the Croatian Army, which was formed under extremely trying wartime conditions. In line with the major vectors of enemy attacks, frontlines were established throughout the country (in eastern Slavonia, western Slavonia, Banovina, the Karlovac-Kordun area, Lika, northern and southern Dalmatia and at sea). The operation undertaken to seize a number of JNA barracks and storage depots (September 1991) was particularly vital to 55


ii. otvorena agresija

/ open agresion beli manastir

1991. HV je narasla na oko 200 000 pripadnika, uspješno zaustavila napredovanje agresora, nanijela mu brojne vojne i političke poraze te preuzela inicija­ tivu na ratištu. Radi preglednosti i boljeg razumijevanja, često isto­ dobnih ratnih događanja, odabrane fotografije u ovom poglavlju posložili smo u manje tematske cjeli­ ne prema bojištima i mjestima na kojima su nastale. U razdoblju od srpnja 1991. do siječnja 1992. Matko Biljak i Božidar Vukičević snimili su ukupno 507 fil­ mova (18 252 snimka) od kojih se 437 (15 732 snim­ ka) odnosi na događanja izravno vezana uz agresiju na Republiku Hrvatsku. (Izvor podataka: Knjige ar­ hive filmova 1991.-1992., Foto služba „Slobodna Dalmacija“ Split) U okviru muzejskog projekta „Hrvatska ratna foto­ grafija“ do sada je pronađeno, pregledano i dijelom obrađeno ukupno 8 700 snimaka.

Batina | 9. 7. 1991. Tenk JNA / Yugoslav Army tank foto / photo: Božidar Vukičević

56

the armament and reinforcement of Croatia’s defence forces. By December 1991, the HV grew to approximately 200,000 troops and successfully halted the aggressor’s advance, inflicted a series of military and political defeats on the enemy and took the initiative on the battlefield. For easier reference and better understating of often concurrent wartime events, the selected photographs included in this chapter have been organised into smaller thematic sections reflecting the frontlines and the locations at which they were taken. In the period from July 1991 to January 1992, Matko Biljak and Božidar Vukičević shot a total of 507 rolls (18,252 photographs), of which 437 rolls (15,732 photographs) focus on events directly linked to the aggression against the Republic of Croatia. (Data sources: Film Archive Registers 1991-1992; Slobodna Dalmacija Photo Service, Split) A total of 8,700 photographs have so far been identified, reviewed and partly processed as part of the museum project “Croatian Wartime Photography”. Šibenik | 18. 9. 1991. U podrumu / In a cellar foto / photo: Matko Biljak

| 4. 7. 1991. |

ii. otvorena agresija

/ open agresion foto

/ photo: božidar vukičević

ISTOČNOSLAVONSKO BOJIŠTE

EASTERN SLAVONIA FRONT

Istočnoslavonsko bojište obuhvaćalo je područje bivših općina: Beli Manastir, Osijek, Vinkovci i Vukovar.

The Eastern Slavonia Front encompassed the territory of the former municipalities of Beli Manastir, Osijek, Vinkovci and Vukovar.

Budući da je zauzimanje ovog prostora bilo ključno za ostvarenje velikosrpskih osvajačkih planova agresor je tu angažirao glavninu svojih vojnih snaga i poduzeo najveće napadne operacije. U žestokim bitkama koje su vođene na ovom bojištu branitelji su jugovojsci nanijeli teške gubitke i slomili njenu napadnu moć. O zločinačkom karakteru agresije svjedoče brojni masovni ratni zločini srpskih snaga koje su, posebno nakon pada Vukovara, počinile nad hrvatskim civilnim stanovništvom i braniteljima.

Since the occupation of this area was crucial to the achievement of the Greater Serbian plan of conquest by the aggressor, the majority of their military forces were deployed and the most extensive offensives were undertaken here. In the pitched battles waged on this front, Croatia’s defensive formations inflicted severe losses on the Yugoslav army and broke its offensive strength. The numerous and mass war crimes perpetrated by Serbian forces against Croatian civilians and soldiers, particularly after the fall of Vukovar, testify to the criminal character of the aggression.

Snimljena građa cjelovito prikazuje tijek agresije počevši od ulaska tenkovskih kolona JNA u Baranju, paljenja sela Ćelije, razornih topničkih napada na gradove pa do zadnjih dana herojske obrane Vukovara.

The photographs comprehensively portray the course of the aggression, beginning with the entry of the Yugoslav People’s Army tank columns into the region of Baranja and the burning of the village of Ćelije, through the destructive artillery attacks on cities and closing with the final days of Vukovar’s heroic defence. Tenkovi JNA na ulicama / Yugoslav Army tanks on the streets

57


mirkovci

- vinkovci | 5. 7. 1991. |

ii. otvorena agresija

- istočnoslavonsko bojište / open agresion - eastern slavonia front foto

Gardisti na položajima pred Mirkovcima / Croatian guardsmen at their posts in front of Mirkovci

58

/ photo: božidar vukičević

mirkovci

- vinkovci | 5. 7. 1991. |

ii. otvorena agresija

- istočnoslavonsko bojište / open agresion - eastern slavonia front foto

/ photo: božidar vukičević

Prognanik iz Mirkovaca s djetetom / Displaced person from Mirkovci with child

59


mirkovci

- vinkovci | 5. 7. 1991. |

ii. otvorena agresija

- istočnoslavonsko bojište / open agresion - eastern slavonia front foto

/ photo: božidar vukičević

tenja

ii. otvorena agresija - istočnoslavonsko bojište / open agresion - eastern slavonia front - osijek | 8. 7. 1991. | Branitelji / Croatian defenders

foto

/ photo: božidar vukičević

Čaša soka za branitelje / A glass of juice for Croatian defenders Tenja, 8. 7. 1991.

60

61


tenja

ii. otvorena agresija - istočnoslavonsko bojište / open agresion - eastern slavonia front - osijek | 8. 7. 1991. | Branitelji / Croatian defenders

foto

/ photo: božidar vukičević

laslovo

ii. otvorena agresija - istočnoslavonsko bojište / open agresion - eastern slavonia front - osijek | 9. 7. 1991. | Strah od novih napada / Fear of new attacks

foto

/ photo: božidar vukičević

Odlazak u akciju / Departure for a military operation Povratak- zagrljaj sreće / Return – a happy embrace

62

63


budrovci

ii. otvorena agresija - istočnoslavonsko bojište / open agresion - eastern slavonia front - đakovo - osijek | 9. 7. 1991. | Borbena djelovanja JNA / Yugoslav Army combat operations

foto

/ photo: božidar vukičević

budrovci

ii. otvorena agresija - istočnoslavonsko bojište / open agresion - eastern slavonia front - đakovo - osijek | 9. 7. 1991. | Borbena djelovanja JNA / Yugoslav Army combat operations

foto

/ photo: božidar vukičević

Selo Ćelije u plamenu / Village of Ćelije in flames

64

65


osijek

ii. otvorena agresija - istočnoslavonsko bojište / open agresion - eastern slavonia front | 17. 7. 1991. | Ratni prizori / Wartime scenes

foto

/ photo: božidar vukičević

osijek

ii. otvorena agresija - istočnoslavonsko bojište / open agresion - eastern slavonia front | 17. 7. 1991. | Ratni prizori / Wartime scenes

foto

/ photo: božidar vukičević

Protuoklopne zapreke „ježevi“ kao klupa za odmor / Anti-tank barricades used as bench for rest

66

67


osijek

| 17. 7. 1991. |

ii. otvorena agresija

- istočnoslavonsko bojište / open agresion - eastern slavonia front foto

/ photo: božidar vukičević

Pripadnici Zbora narodne garde / Members of the National Guard Corps Branitelj / Croatian defender

68

nova tenja

- osijek | 18. 7. 1991. |

ii. otvorena agresija

- istočnoslavonsko bojište / open agresion - eastern slavonia front foto

/ photo: božidar vukičević

Branitelji na položajima / Croatian defenders at their posts

69


vinkovci

70

ii. otvorena agresija - istočnoslavonsko bojište / open agresion - eastern slavonia front | 18. 7. 1991. | Pogled na grad / View of the city

foto

/ photo: božidar vukičević

vinkovci

ii. otvorena agresija - istočnoslavonsko bojište / open agresion - eastern slavonia front | 18. 7. 1991. | Ranjenici u bolnici / The wounded in a hospital

foto

/ photo: božidar vukičević

71


vinkovci

ii. otvorena agresija - istočnoslavonsko bojište / open agresion - eastern slavonia front | 18. 7. 1991. | Ratni motivi / Wartime scenes

foto

/ photo: božidar vukičević

vinkovci

ii. otvorena agresija - istočnoslavonsko bojište / open agresion - eastern slavonia front | 18. 7. 1991. | Branitelj u gradskom parku / Croatian soldier in the city park

foto

/ photo: božidar vukičević

Posljedice neprijateljskih napada / Consequences of an enemy attack

72

73


vinkovci

ii. otvorena agresija - istočnoslavonsko bojište / open agresion - eastern slavonia front | 22. - 23. 7. 1991. | Ratni motivi / Wartime scenes

Ratni prometni znakovi / Wartime road signs

/ photo: božidar vukičević

Susret majke i kćeri / A mother and daughter meet Odmor branitelja / Croatian defenders taking a break

74

foto

osijek

| 21. 7. 1991. |

ii. otvorena agresija

- istočnoslavonsko bojište / open agresion - eastern slavonia front foto

/ photo: božidar vukičević

Predsjednik dr. Franjo Tuđman obilazi grad / President Franjo Tuđman touring the city

75


vinkovci

ii. otvorena agresija - istočnoslavonsko bojište / open agresion - eastern slavonia front | 25. - 26. 9. 1991. | Ratni album / Wartime album

foto

/ photo: matko biljak

vinkovci

ii. otvorena agresija - istočnoslavonsko bojište / open agresion - eastern slavonia front | 25. - 26. 9. 1991. | Kasetna bomba u vrtu / Cluster bomb in the garden

foto

/ photo: matko biljak

Branitelji / Croatian defenders

76

77


vinkovci

78

ii. otvorena agresija - istočnoslavonsko bojište / open agresion - eastern slavonia front | 25. - 26. 9. 1991. | Slike rata / Pictures of the war

foto

/ photo: matko biljak

vinkovci

ii. otvorena agresija - istočnoslavonsko bojište / open agresion - eastern slavonia front | 25. - 26. 9. 1991. | Slike rata / Pictures of the war

foto

/ photo: matko biljak

79


osijek

ii. otvorena agresija - istočnoslavonsko bojište / open agresion - eastern slavonia front | 26. - 28. 9. 1991. | Ratni motiv / Wartime scene

80

foto

/ photo: matko biljak

vukovar

ii. otvorena agresija - istočnoslavonsko bojište / open agresion - eastern slavonia front | 28. - 30. 9. 1991. | Ruševine- tragovi zločina / Ruins – evidence of crimes

foto

/ photo: matko biljak

81


vukovar

82

ii. otvorena agresija - istočnoslavonsko bojište / open agresion - eastern slavonia front | 28. - 30. 9. 1991. | Gardisti na položajima / Croatian guardsmen at their posts

foto

/ photo: matko biljak

vukovar

ii. otvorena agresija - istočnoslavonsko bojište / open agresion - eastern slavonia front | 28. - 30. 9. 1991. | Gardisti na položajima / Croatian guardsmen at their posts

foto

/ photo: matko biljak

83


vukovar

ii. otvorena agresija - istočnoslavonsko bojište / open agresion - eastern slavonia front | 28. - 30. 9. 1991. | Branitelji / Croatian defenders

foto

/ photo: matko biljak

vukovar

ii. otvorena agresija - istočnoslavonsko bojište / open agresion - eastern slavonia front | 30. 9. 1991. | Petar Kačić, zapovjednik Sajmišta / Commander at Sajmište precinct | Poginuo / Killed (2. 10. 1991.)

foto

/ photo: matko biljak

Ivan Anđelić - Doktor

84

85


vukovar

ii. otvorena agresija - istočnoslavonsko bojište / open agresion - eastern slavonia front | 28. - 30. 9. 1991. | Ratna svakodnevica / Everyday life during wartime

foto

/ photo: matko biljak

vukovar

ii. otvorena agresija - istočnoslavonsko bojište / open agresion - eastern slavonia front | 30. 9. 1991. | Siniša Glavašević | Posljednja snimka iz ratnog studija / The last photo from the war studio

foto

/ photo: matko biljak

U podrumu, Sajmište / In a cellar, Sajmište

86

87


vukovar

ii. otvorena agresija - istočnoslavonsko bojište / open agresion - eastern slavonia front | 28. - 30. 9. 1991. | Ratna svakodnevica / Everyday life during wartime

foto

/ photo: matko biljak

vukovar

| 28. - 30. 9. 1991. |

ii. otvorena agresija

- istočnoslavonsko bojište / open agresion - eastern slavonia front foto

/ photo: matko biljak

Vijoleta Antolić - Vicky

88

89


vukovar

ii. otvorena agresija - istočnoslavonsko bojište / open agresion - eastern slavonia front | 28. - 30. 9. 1991. | Ratna svakodnevica / Everyday life during wartime

foto

/ photo: matko biljak

vukovar

ii. otvorena agresija - istočnoslavonsko bojište / open agresion - eastern slavonia front | 30. 9. 1991. | Ratni motiv / Wartime scene

foto

/ photo: matko biljak

U skloništu / In a shelter

90

91


nagyharsany (mađarska

ii. otvorena agresija - istočnoslavonsko bojište / open agresion - eastern slavonia front / hungary) | 1. 10. 1991. | Izbjeglice / Refugees

foto

/ photo: matko biljak

glina

- banovina | 7. - 8. 1991. |

ii. otvorena agresija

/ open agresion foto

/ photo: matko biljak

BANOVINSKO BOJIŠTE

BANOVINA FRONT

Banovinsko bojište obuhvaćalo je područje bivših općina: Hrvatska Kostajnica, Sisak, Petrinja, Glina i Dvor.

The Banovina Front encompassed the territory of the former municipalities of Hrvatska Kostajnica, Sisak, Petrinja, Glina and Dvor.

Zajedničkim napadom pobunjenih Srba i JNA na policijsku postaju u Glini 26. lipnja 1991. otpočela je otvorena agresija na Banovinu. Srpske snage su do sredine rujna, potiskujući malobrojne branitelje, zauzele cjelokupno područje Vrginmosta, Gline, Topuskog, Dvora na Uni, Hrvatske Kostajnice i Petrinje. Agresor je istodobno otpočeo sa sustavnim progonom hrvatskog stanovništva, nad kojim je počinio brojne masovne zločine. Krajem rujna hrvatski branitelji uspjeli su zaustaviti daljnje napredovanje neprijatelja i uspostaviti čvrste crte obrane na rijeci Kupi.

The joint attack on the police station in Glina by rebel Serbs and the Yugoslav People’s Army on 26 June 1991 marked the commencement of open aggression against Banovina. By mid-September, after pushing out the small number of defenders, Serbian forces occupied the entire territories of Vrginmost, Glina, Topusko, Dvor na Uni, Hrvatska Kostajnica and Petrinja. At the same time, the aggressor initiated the systematic persecution of the Croatian population, against whom numerous mass crimes were perpetrated. At the end of September, Croatian forces managed to halt the enemy’s progress and establish a firm frontline on the Kupa River.

Snimljena građa omogućuje cjelovito praćenje tijeka otvorene agresije od prvih oružanih sukoba u srpnju do pobjede u boju za Novi Farkašić i herojske obrane Sunje u listopadu 1991.

The photographs make it possible to comprehensively follow the course of the open aggression from the first armed conflicts in July to victory in the battle for Novi Farkašić and the heroic defence of Sunja in October 1991.

U iščekivanju povratka / Awaiting return from exile Kontrolni punkt JNA / Yugoslav Army checkpoint

92

93


glina

- banovina | 7. 1991. |

ii. otvorena agresija

- banovinsko bojište / open agresion - banovina front foto

/ photo: matko biljak

petrinja

ii. otvorena agresija - banovinsko bojište / open agresion - banovina front - banovina | 7. 1991. | Prognanica / Displaced woman

foto

/ photo: matko biljak

Policijska postaja / Police station

Vozilo ruskih novinara Viktora Nogina i Genadija Kurinoja - ubijeni 1. rujna od pripadnika srpske paravojne postrojbe Vehicle of Russian journalists Viktor Nogin and Gennady Kurinnoy – killed on 1 September by members of Serbian paramilitary units

94

95


dragotinci

96

ii. otvorena agresija - banovinsko bojište / open agresion - banovina front - banovina | 7. 1991. | Branitelji i ruševine / Croatian defenders and ruins

foto

/ photo: matko biljak

dragotinci

ii. otvorena agresija - banovinsko bojište / open agresion - banovina front - banovina | 7. 1991. | Branitelj / Croatian defender

foto

/ photo: matko biljak

97


banovina

98

ii. otvorena agresija - banovinsko bojište / open agresion - banovina front | Srpanj - Kolovoz / July - August 1991. | Branitelji / Croatian defenders

foto

/ photo: matko biljak

banovina

ii. otvorena agresija - banovinsko bojište / open agresion - banovina front | Srpanj - Kolovoz / July - August 1991. | Branitelji / Croatian defenders

foto

/ photo: matko biljak

99


banovina

ii. otvorena agresija - banovinsko bojište / open agresion - banovina front | Srpanj - Kolovoz / July - August 1991. | Branitelji / Croatian defenders

U obrani doma / Defending a home jukinac

100

| Pustoš i ruševine / Devastation and ruins

foto

/ photo: matko biljak

banovina

ii. otvorena agresija - banovinsko bojište / open agresion - banovina front | Srpanj - Kolovoz / July - August 1991. | Prognanici / Displaced persons

foto

/ photo: matko biljak

Odlazak u zbjeg / Departure for displaced persons camp

101


glina

ii. otvorena agresija - banovinsko bojište / open agresion - banovina front - banovina | Srpanj - Kolovoz / July - August 1991. | U zbjegu / In a displaced persons camp

Supružnici dijele oružje za samoobranu / Spouses take firearms for self-defence

102

foto

/ photo: matko biljak

glina

ii. otvorena agresija - banovinsko bojište / open agresion - banovina front - banovina | Srpanj - Kolovoz / July - August 1991. | U zbjegu / In a displaced persons camp

foto

/ photo: matko biljak

Supružnici dijele oružje za samoobranu / Spouses take firearms for self-defence

103


banovina

104

ii. otvorena agresija - banovinsko bojište / open agresion - banovina front | Srpanj - Kolovoz / July - August 1991. | Prognaničke kolone / Columns of displaced persons

foto

/ photo: matko biljak

banovina

ii. otvorena agresija - banovinsko bojište / open agresion - banovina front | Srpanj - Kolovoz / July - August 1991. | Prognaničke kolone / Columns of displaced persons

foto

/ photo: matko biljak

105


banovina

106

ii. otvorena agresija - banovinsko bojište / open agresion - banovina front | Srpanj - Kolovoz / July - August 1991. | Prognaničke kolone / Columns of displaced persons

foto

/ photo: matko biljak

hrvatska kostajnica

ii. otvorena agresija - banovinsko bojište / open agresion - banovina front - banovina | Srpanj / July 1991. | Branitelji / Croatian defenders

foto

/ photo: matko biljak

107


hrvatska kostajnica

108

ii. otvorena agresija - banovinsko bojište / open agresion - banovina front - banovina | Srpanj / July 1991. | Branitelji / Croatian defenders

foto

/ photo: matko biljak

hrvatska kostajnica

ii. otvorena agresija - banovinsko bojište / open agresion - banovina front - banovina | Srpanj / July 1991. | U zaklonu / In a shelter

foto

/ photo: matko biljak

109


hrvatska kostajnica

ii. otvorena agresija - banovinsko bojište / open agresion - banovina front - banovina | Srpanj - Kolovoz / July - August 1991. | Branitelji / Croatian defenders

Dolazak pojačanja braniteljima / Arrival of reinforcements for Croatian defenders

110

foto

/ photo: matko biljak

hrvatska kostajnica

ii. otvorena agresija - banovinsko bojište / open agresion - banovina front - banovina | Srpanj - Kolovoz / July - August 1991. | Branitelji / Croatian defenders

foto

/ photo: matko biljak

Dolazak pojačanja braniteljima / Arrival of reinforcements for Croatian defenders

111


majur

ii. otvorena agresija - banovinsko bojište / open agresion - banovina front - banovina | Srpanj - Kolovoz / July - August 1991. | Branitelji / Croatian defenders

112

foto

/ photo: matko biljak

blinjski kut

ii. otvorena agresija - banovinsko bojište / open agresion - banovina front - banovina | Srpanj - Kolovoz / July - August 1991. | Branitelji / Croatian defenders

foto

/ photo: matko biljak

113


sisak

ii. otvorena agresija - banovinsko bojište / open agresion - banovina front - petrinja - banovina | Srpanj - Kolovoz / July - August 1991. | Očaj i molitva / Despair and prayers

114

foto

/ photo: matko biljak

sisak

ii. otvorena agresija - banovinsko bojište / open agresion - banovina front - banovina | 18. 10. 1991. | Rafinerija u plamenu / Refinery in flames

foto

/ photo: božidar vukičević

115


novi farkašić

ii. otvorena agresija - banovinsko bojište / open agresion - banovina front - banovina | 19. 10. 1991. | Uspješna obrana / Successful defence

foto

/ photo: božidar vukičević

Uništeni neprijateljski tenk M-84 / Destroyed enemy M-84 tank

116

novi farkašić

ii. otvorena agresija - banovinsko bojište / open agresion - banovina front - banovina | 19. 10. 1991. | Uspješna obrana / Successful defence

foto

/ photo: božidar vukičević

Uništeni neprijateljski tenk M-84 / Destroyed enemy M-84 tank

117


novi farkašić

ii. otvorena agresija - banovinsko bojište / open agresion - banovina front - banovina | 20. 10. 1991. | Branitelji / Croatian defenders

Nakon odbijanja agresorskih napada / After repelling aggressor attacks

118

foto

/ photo: božidar vukičević

dumače

ii. otvorena agresija - banovinsko bojište / open agresion - banovina front - banovina | 20. 10. 1991. | Uspješna obrana / Successful defence

foto

/ photo: božidar vukičević

Branitelji i zarobljeni neprijateljski tenk M-84 / Croatian defenders and a captured M-84 tank

119


novi farkašić

ii. otvorena agresija - banovinsko bojište / open agresion - banovina front - banovina | 20. 10. 1991. | Posljedice neprijateljskog napada / Consequences of an enemy attack

foto

/ photo: božidar vukičević

nebojan

ii. otvorena agresija - banovinsko bojište / open agresion - banovina front - banovina | 20. 10. 1991. | Prijelaz na Kupi / Crossing the Kupa River

foto

/ photo: božidar vukičević

Grob rezerviste JNA / Grave for Yugoslav Army reserve troops

120

121


nebojan

ii. otvorena agresija - banovinsko bojište / open agresion - banovina front - banovina | 20. 10. 1991. | Prijelaz na Kupi / Crossing the Kupa River

foto

/ photo: božidar vukičević

letovanić

- banovina | 20. 10. 1991. |

ii. otvorena agresija

- banovinsko bojište / open agresion - banovina front foto

/ photo: božidar vukičević

Prijevoz branitelja preko Kupe / Transportation of Croatian soldiers over the Kupa River

122

123


letovanić

ii. otvorena agresija - banovinsko bojište / open agresion - banovina front - banovina | 20. 10. 1991. | Prijelaz na Kupi / Crossing the Kupa River

Amfibijski transporter Hrvatske vojske / Croatian Army amphibious transporters

124

foto

/ photo: božidar vukičević

mošćenica

- banovina | 22. 10. 1991. |

ii. otvorena agresija

- banovinsko bojište / open agresion - banovina front foto

/ photo: božidar vukičević

Posljedice neprijateljskog napada / Consequences of an enemy attack Branitelji / Croatian defenders

125


sunja

ii. otvorena agresija - banovinsko bojište / open agresion - banovina front - banovina | 23. 10. 1991. | Sunja - simbol hrvatske obrane / Sunja - Symbol of Croatian defence

foto

/ photo: božidar vukičević

sunja

ii. otvorena agresija - banovinsko bojište / open agresion - banovina front - banovina | 23. 10. 1991. | Sunja - simbol hrvatske obrane / Sunja - Symbol of Croatian defence

Slobodan Praljak

foto

/ photo: božidar vukičević

Sven Lasta

Crkva Sv. Marije Magdalene / Church of St. Mary Magdalene

126

127


sunja

ii. otvorena agresija - banovinsko bojište / open agresion - banovina front - banovina | 23. 10. 1991. | Sunja - simbol hrvatske obrane / Sunja - Symbol of Croatian defence

foto

/ photo: božidar vukičević

pakrac

| 24. 10. 1991. |

ii. otvorena agresija

foto

WESTERN SLAVONIA FRONT

Zapadnoslavonsko bojište obuhvaćalo je cjelokupan prostor bivših općina: Daruvar, Grubišno Polje, Pakrac, Novska i Nova Gradiška te dijelove općina Virovitica, Slatina, Orahovica i Požega.

The Western Slavonia Front encompassed the entire territories of the former municipalities of Daruvar, Grubišno Polje, Pakrac, Novska and Nova Gradiška, and parts of the municipalities of Virovitica, Slatina, Orahovica and Požega.

Odabrane fotografije snimljene su krajem 1991. neposredno nakon što je Hrvatska vojska, uspješnim napadnim djelovanjima u sklopu operacije „Orkan 91“, porazila neprijatelja i oslobodila veći dio okupiranog područja zapadne Slavonije.

128

/ photo: božidar vukičević

ZAPADNOSLAVONSKO BOJIŠTE

U kolovozu 1991. pobunjeni Srbi i JNA poduzimaju opsežne ratne operacije na ovom bojištu s ciljem presijecanja Hrvatske i učvršćenja na planiranim granicama „Velike Srbije“. Tijekom otvorene agresije srpske vojne i paravojne postrojbe počinile su mnoge okrutne masovne zločine nad hrvatskim stanovništvom i braniteljima u selima: Četekovcu, Čojlugu, Balincima, Kusonjama, Voćinu, Humu i logoru Bučje.

Hrvatski branitelji / Croatian defenders

/ open agresion

In August 1991, the rebel Serbs and the Yugoslav People’s Army launched extensive wartime operations on this front with the aim of severing Croatia and reinforcing their positions at the projected borders of “Greater Serbia.” During this naked aggression, Serbian military and paramilitary troops perpetrated numerous savage mass crimes against the Croat population and defenders in the villages of Četekovac, Čojlug, Balinci, Kusonja, Voćin, Hum and the Bučje Camp. The selected photographs were taken at the end of 1991, immediately after the Croatian Army, in the wake of its successful offensive operation codenamed “Hurricane 91,” defeated the enemy and liberated a majority of the occupied territory of Western Slavonia.

Ostaci transportera „TOP- 1“ koji su uništili pobunjeni Srbi u Kusonjama 8. 9. 1991. Remains of a TOP-1 transporter destroyed by rebel Serbs in Kusonja on 8 Sept. 1991

129


prekopakra

ii. otvorena agresija - zapadnoslavonsko bojište / open agresion - western slavonia front - pakrac | 24. 10. 1991. |

foto

/ photo: božidar vukičević

bokane

- voćin | 22. 12. 1991. |

ii. otvorena agresija

- zapadnoslavonsko bojište / open agresion - western slavonia front foto

/ photo: božidar vukičević

U oslobođenom selu / In a liberated village Gardist na odru / Guardsmen on funeral pal

130

Žrtva i svjedok, baka Ana Nenadović (80) / Victim and witness, grandmother Ana Nenadović (80)

131


bokane

ii. otvorena agresija - zapadnoslavonsko bojište / open agresion - western slavonia front - voćin | 22. 12. 1991. | Dolazak slobode / Freedom arrives

Napušteni neprijateljski položaj / Abandoned enemy post

132

foto

/ photo: božidar vukičević

voćin

ii. otvorena agresija - zapadnoslavonsko bojište / open agresion - western slavonia front | 23. 12. 1991. | Dolazak slobode / Freedom arrives

foto

/ photo: božidar vukičević

Tragovi agresorovih zločina / Evidence of the aggressor’s crimes

133


voćin

ii. otvorena agresija - zapadnoslavonsko bojište / open agresion - western slavonia front | 23. 12. 1991. | Dolazak slobode / Freedom arrives

foto

/ photo: božidar vukičević

hum

ii. otvorena agresija - zapadnoslavonsko bojište / open agresion - western slavonia front - voćin | 23. 12. 1991. | Tragovi agresorovih zločina / Evidence of the aggressor’s crimes

foto

/ photo: božidar vukičević

Tragovi agresorovih zločina / Evidence of the aggressor’s crimes

134

135


zvečevo

ii. otvorena agresija - zapadnoslavonsko bojište / open agresion - western slavonia front - kamenska - požega | 23. 12. 1991. |

foto

/ photo: božidar vukičević

bučje

ii. otvorena agresija - zapadnoslavonsko bojište / open agresion - western slavonia front - pakrac | 27. 12. 1991. | Logor Bučje / Bučje Camp

foto

/ photo: božidar vukičević

Spomenik pobjedi revolucije naroda Slavonije / Monument to Victory of the Revolution of the People of Slavonia (autor / by sculptor: Vojin Bakić) Odmaralište tvrtke Končar / Vacation Resort of the Končar company

136

137


bučje

ii. otvorena agresija - zapadnoslavonsko bojište / open agresion - western slavonia front - dragović - pakrac | 27. 12. 1991. |

foto

/ photo: božidar vukičević

novigrad

- zadar | 12. 9. 1991. |

ii. otvorena agresija

138

/ photo: matko biljak

NOTHERN DALMATIA FRONT

Sjevernodalmatinsko bojište obuhvaćalo je zadarsko, šibensko i splitsko područje sa zaleđem.

The Northern Dalmatia Front encompassed the wider environs of the cities of Zadar, Šibenik and Split and their hinterlands.

Autorske zbirke, bogatstvom snimljenih sadržaja, omogućuju cjelovito razumijevanje i proučavanje svih važnijih ratnih događanja na ovom bojištu.

Dragovići

foto

SJEVERNODALMATINSKO BOJIŠTE

Agresor je napadnim djelovanjima na ovom bojištu namjeravao proširiti zaposjednuti teritorij u zaleđu i osvajanjem dalmatinskih gradova izbiti na obalu. U rujnu 1991. zauzeo je Maslenički most i presjekao Hrvatsku na dva dijela. Nedugo potom, pod krinkom deblokade svojih vojarni, poduzeo je snažne napade na Šibenik i Zadar. Uspješnom herojskom obranom branitelji su zaustavili njegovo napredovanje i nanijeli mu teške gubitke. Osvajanjem vojarni JNA osigurali su velike količine naoružanja i opreme i tako dali značajan doprinos jačanju obrambenih snaga i učvršćivanju crta obrane na dalmatinskom bojištu.

Ruševine / Ruins

/ open agresion

Through its offensives in conflict zone, the aggressor intended to expand the occupied territory into the hinterland and reach the coast by seizing Dalmatian cities. In September 1991 enemy forces took the Maslenica Bridge and effectively cut Croatia into two sections. Not long afterward, under the guise of lifting the blockade of its barracks, fierce attacks against Šibenik and Zadar were launched. Thanks to a successful, heroic defence mounted by Croatian forces, the enemy advance was halted and their forces endured heavy losses. By seizing Yugoslav army barracks, the Croatian side secured a high quantity of arms and gear, which was a major contribution to strengthening the country’s defence and reinforcing the frontline in the Dalmatian theatre of war. The wealth of photographed content in the collections of the two photographers allows for a full overview and study of all major wartime events on this front. Prognanici iz Kruševa / Displaced persons from Kruševo

139


posedarje

140

ii. otvorena agresija - sjevernodalmatinsko bojište / open agresion - nothern dalmatia front - zadar | 12. 9. 1991. | Branitelji / Croatian defenders

foto

/ photo: matko biljak

posedarje

ii. otvorena agresija - sjevernodalmatinsko bojište / open agresion - nothern dalmatia front - zadar | 12. 9. 1991. | “HEROES“

foto

/ photo: matko biljak

141


kruševo

ii. otvorena agresija - sjevernodalmatinsko bojište / open agresion - nothern dalmatia front - obrovac | 12. 9. 1991. | 4. brigada ZNG u obrani / 4th Brigade of the National Guard Corps at defensive position

Dolazak branitelja / Arrival of Croatian defenders Zbrinjavanje i transport ranjenika / Treatment and transportation of the wounded

142

foto

/ photo: matko biljak

kruševo

ii. otvorena agresija - sjevernodalmatinsko bojište / open agresion - nothern dalmatia front - obrovac | 12. 9. 1991. | 4. brigada ZNG u obrani / 4th Brigade of the National Guard Corps at defensive position

foto

/ photo: matko biljak

Branitelji / Croatian defenders Tuga - Zapovjednik Ivo Jelić pred povlačenje / Sorrow – Commander Ivo Jelić just before withdrawing

143


bila vlaka

ii. otvorena agresija - sjevernodalmatinsko bojište / open agresion - nothern dalmatia front - stankovci | 14. 9. 1991. | Stanovnici i branitelji / Residents and Croatian defenders foto / photo: božidar vukičević

„PAX ET BONUM„ / Mir i dobro / Peace and well-being

144

velika glava

ii. otvorena agresija - sjevernodalmatinsko bojište / open agresion - nothern dalmatia front - skradin | 15. 9. 1991. | Obrana Šibenika / Defence of Šibenik foto / photo: božidar vukičević

Nakon uspješno odbijenih napada agresora / After successfully rejecting the aggressor’s attacks

145


velika glava

146

ii. otvorena agresija - sjevernodalmatinsko bojište / open agresion - nothern dalmatia front - skradin | 15. 9. 1991. | Branitelji / Croatian defenders foto / photo: božidar vukičević

velika glava

ii. otvorena agresija - sjevernodalmatinsko bojište / open agresion - nothern dalmatia front - skradin | 15. 9. 1991. | Branitelj / Croatian defender foto / photo: božidar vukičević

147


žrnovnica

ii. otvorena agresija - sjevernodalmatinsko bojište / open agresion - nothern dalmatia front - split | 15. 9. 1991. | Zauzeta raketna baza JNA / Seized Yugoslav Army missile base foto / photo: božidar vukičević

Pripadnici samostalne satnije “Sv. Jure”- Žrnovnica Members of the ‘St. George’ Independent Company – Žrnovnica

148

drniš

ii. otvorena agresija - sjevernodalmatinsko bojište / open agresion - nothern dalmatia front | 17. 9. 1991. | U iščekivanju napada / Awaiting an attack foto / photo: božidar vukičević

Mali prognanici / Displaced children

149


drniš

ii. otvorena agresija - sjevernodalmatinsko bojište / open agresion - nothern dalmatia front | 17. 9. 1991. | U iščekivanju napada / Awaiting an attack foto / photo: božidar vukičević

unešić

ii. otvorena agresija - sjevernodalmatinsko bojište / open agresion - nothern dalmatia front - drniš | 28. 9. 1991. | Branitelji / Croatian defenders foto / photo: božidar vukičević

Odlazak u akciju / Departure for an operation Odmor / A rest

150

151


unešić

ii. otvorena agresija - sjevernodalmatinsko bojište / open agresion - nothern dalmatia front - drniš | 28. 9. 1991. | Branitelj na položaju / Croatian defenders foto / photo: božidar vukičević

šibenik

ii. otvorena agresija - sjevernodalmatinsko bojište / open agresion - nothern dalmatia front | 18. - 20. 9. 1991. | Napad JNA na grad -“Rujanski rat“ / Yugoslav Army attack on the city - “The September War”

foto

/ photo: matko biljak

Borbeni zrakoplov JNA iznad grada / Yugoslav Army combat jet above the city Na prilazima gradu / At the entrances to the city

152

153


šibenik

ii. otvorena agresija - sjevernodalmatinsko bojište / open agresion - nothern dalmatia front | 18. - 20. 9. 1991. | Napad JNA na grad -“Rujanski rat“ / Yugoslav Army attack on the city - “The September War”

foto

/ photo: matko biljak

Na gradskim ulicama / On the city’s streets Branitelji / Croatian defenders

154

šibenik

ii. otvorena agresija - sjevernodalmatinsko bojište / open agresion - nothern dalmatia front | 18. - 20. 9. 1991. | Napad JNA na grad -“Rujanski rat“ / Yugoslav Army attack on the city - “The September War”

foto

/ photo: matko biljak

Branitelji / Croatian defenders

155


šibenik

ii. otvorena agresija - sjevernodalmatinsko bojište / open agresion - nothern dalmatia front | 18. - 20. 9. 1991. | Napad JNA na grad -“Rujanski rat“ / Yugoslav Army attack on the city - “The September War”

foto

/ photo: matko biljak

Bolnica / Hospital

ii. otvorena agresija - sjevernodalmatinsko bojište / open agresion - nothern dalmatia front | 20. 9. 1991. | Napad JNA na grad -“Rujanski rat“ / Yugoslav Army attack on the city - “The September War” foto / photo: božidar vukičević

Katedrala Sv. Jakova (15 / 16. st.) - Oštećena kupola / St. James Cathedral (15th / 16th c.) – Damaged dome Sklonište / Shelter

156

šibenik

Riva-Obrambeni položaj / Waterfront – defensive position

157


šibenik

ii. otvorena agresija - sjevernodalmatinsko bojište / open agresion - nothern dalmatia front | 20. 9. 1991. | Napad JNA na grad -“Rujanski rat“ / Yugoslav Army attack on the city - “The September War” foto / photo: božidar vukičević

U skloništima / In shelters

158

zadar

ii. otvorena agresija - sjevernodalmatinsko bojište / open agresion - nothern dalmatia front | 6. 10. 1991. | Napadi JNA na grad / Yugoslav Army attacks on the city

foto

/ photo: matko biljak

Gaženica Bibinje

159


bibinje

ii. otvorena agresija - sjevernodalmatinsko bojište / open agresion - nothern dalmatia front - zadar | 6. 10. 1991. | Napadi JNA na grad / Yugoslav Army attacks on the city

foto

/ photo: matko biljak

bibinje

ii. otvorena agresija - sjevernodalmatinsko bojište / open agresion - nothern dalmatia front - zadar | 6. 10. 1991. | Umorni gardist / Exhausted guardsman

foto

/ photo: matko biljak

Branitelji u zaklonu / Croatian defenders in a shelter

160

161


zadar

ii. otvorena agresija - sjevernodalmatinsko bojište / open agresion - nothern dalmatia front | 7. 10. 1991. | Napadi JNA na grad / Yugoslav Army attacks on the city foto / photo: božidar vukičević

Ulaz u grad / Entrance to the city

162

Posljedice granatiranja / Consequences of artillery shelling

zadar

ii. otvorena agresija - sjevernodalmatinsko bojište / open agresion - nothern dalmatia front | 7. 10. 1991. | Topnički napadi JNA / Yugoslav Army artillery attacks foto / photo: božidar vukičević

Kopnena vrata (16. st.) / Overland gate (16th c.) Kapetanova kula (13. st.) / Captain’s Tower (13th c.)

163


zadar

ii. otvorena agresija - sjevernodalmatinsko bojište / open agresion - nothern dalmatia front | 7. 10. 1991. | Napadi JNA na grad / Yugoslav Army attacks on the city foto / photo: božidar vukičević

Ručak u skloništu / Lunch in a shelter

Dijeljenje vode / Distributing water Posljedice granatiranja / Consequences of artillery shelling

164

zadar

ii. otvorena agresija - sjevernodalmatinsko bojište / open agresion - nothern dalmatia front | 7. 10. 1991. | Napadi JNA na grad / Yugoslav Army attacks on the city foto / photo: božidar vukičević

Koncertna dvorana - Kneževa palača (14. st.) / Concert Hall - Rector’s Palace (14th c.) Povratak ratnika / Return of soldiers

165


radmanove mlinice

ii. otvorena agresija - sjevernodalmatinsko bojište / open agresion - nothern dalmatia front - omiš | 12. 10. 1991. | U kampu za obuku gardista / In a guardsmen’s training camp

foto

/ photo: matko biljak

pakovo selo

ii. otvorena agresija - sjevernodalmatinsko bojište / open agresion - nothern dalmatia front - drniš | 2. 11. 1991. | Razmjena zarobljenika / POW exchange foto / photo: božidar vukičević

Radost zbog povratka / Joy after returning

166

167


split

ii. otvorena agresija - sjevernodalmatinsko bojište / open agresion - nothern dalmatia front | 1991. | Centar „Juraj Bonači“ / Juraj Bonači Centre

foto

/ photo: matko biljak

split

ii. otvorena agresija - sjevernodalmatinsko bojište / open agresion - nothern dalmatia front | 7. 11. 1991. | Zatočenik kninskog zatvora / Captive of the jail in Knin

foto

/ photo: matko biljak

Štićenici Zavoda iz Vrlike nakon evakuacije (28. 8. 1991.) / Wards of the institute from Vrlika after evacuation (28 Aug. 1991)

168

169


resnik

ii. otvorena agresija - sjevernodalmatinsko bojište / open agresion - nothern dalmatia front - konjsko - split | 5. 11. 1991. | Branitelji na položaju / Croatian defenders at their post foto / photo: božidar vukičević

Resnik Konjsko

170

sinj

ii. otvorena agresija - sjevernodalmatinsko bojište / open agresion - nothern dalmatia front | 10. - 12. 11. 1991. | Napad JNA na grad / Yugoslav Army attack on the city foto / photo: božidar vukičević

Otok, ostaci srušenog zrakoplova JNA Otok, remains of a downed Yugoslav Army jet

U skloništu / In a shelter

171


split

ii. otvorena agresija - sjevernodalmatinsko bojište / open agresion - nothern dalmatia front | 15. 11. 1991. | Napad JNA na grad / Yugoslav Army attack on the city foto / photo: božidar vukičević

Zvonik Sv. Dujma - „Vizualni krik“ splitskih umjetnika Campanile of St. Domnius - The “visual scream” by artists from Split

172

split

| 22. 11. 1991. |

ii. otvorena agresija

- sjevernodalmatinsko bojište / open agresion - nothern dalmatia front foto

/ photo: božidar vukičević

Odlazak JA u vojnu luku „Lora“ / Yugoslav Army’s departure to the Lora Naval Harbour

173


moseć

ii. otvorena agresija - sjevernodalmatinsko bojište / open agresion - nothern dalmatia front - muć - drniš | 25. 12. 1991. | Na prvim crtama bojišnice / On the frontlines

foto

/ photo: matko biljak

moseć

ii. otvorena agresija - sjevernodalmatinsko bojište / open agresion - nothern dalmatia front - muć - drniš | 25. 12. 1991. | Na prvim crtama bojišnice / On the frontlines

foto

/ photo: matko biljak

Starica i branitelji / An old woman and Croatian defenders

174

175


žrnovnica

ii. otvorena agresija - sjevernodalmatinsko bojište / open agresion - nothern dalmatia front - split | 8. 12. 1991. | Odlazak JNA / Yugoslav Army’s departure

foto

/ photo: matko biljak

male bare

- ploče | 15. 9. 1991. |

ii. otvorena agresija

/ open agresion foto

/ photo: matko biljak

JUŽNODALMATINSKO BOJIŠTE

SOUTHERN DALMATIA FRONT

Južnodalmatinsko bojište obuhvaćalo je područje bivših općina Dubrovnik, Ploče i Metković.

The Southern Dalmatia Front encompassed the territory of the former municipalities of Dubrovnik, Ploče and Metković.

Opći napad na ovom bojištu agresor je poduzeo 1. listopada 1991. s teritorija Crne Gore i BiH, jakim snagama 2. operativne grupe JNA koju je činilo više od 20 000 vojnika. Do kraja listopada one su, potiskujući malobrojne branitelje, u potpunosti okružile Dubrovnik i izbile na same prilaze Gradu. Nastojeći ga zauzeti agresor je žestokim topničkim napadima sustavno ubijao njegove stanovnike i uništavao zaštićenu svjetsku kulturnu baštinu. Zahvaljujući uspješnoj herojskoj obrani Grada doživio je odlučujući vojni, a osudom svjetske javnosti radi počinjenih brojnih ratnih zločina i težak politički poraz. Autorske zbirke sadrže i opsežnu građu o događanjima na stonskoj bojišnici gdje su obrambene snage zaustavile napredovanje agresora prema dolini Neretve.

The aggressor staged its general assault on this front on 1 October 1991 from the territory of Montenegro and Bosnia-Herzegovina with the formidable forces of the Yugoslav People’s Army 2nd Operations Group, which consisted of 20,000 troops. By the end of October, they entirely encircled Dubrovnik and broke out to the very entrances to the city after pushing out the relatively few defenders. In an effort to seize the city, the aggressor launched fierce artillery salvos that systematically killed many residents and destroyed many components of a protected World Heritage site. Thanks to a successful and heroic defence of the City, the aggressor suffered a decisive military defeat, as well as a severe political setback due to the world public’s condemnation of its many war crimes. The photographic collections also contain extensive materials on events on the Ston battlefield, where defence forces halted the aggressor’s advance toward the Neretva Valley. Zračni napadi JNA / Yugoslav Army air strikes

176

177


ploče

ii. otvorena agresija - južnodalmatinsko bojište / open agresion - southern dalmatia front | 15. 9. 1991. | Zračni napadi JNA / Yugoslav Army air strikes

U skloništima / In the shelters

178

foto

/ photo: matko biljak

dubrovnik

ii. otvorena agresija - južnodalmatinsko bojište / open agresion - southern dalmatia front | 3. 10. 1991. | Početak općeg napada JNA / Beginning of the Yugoslav Army’s general attack

foto

/ photo: božidar vukičević

Mokošica - Rijeka dubrovačka

179


brsečine

ii. otvorena agresija - južnodalmatinsko bojište / open agresion - southern dalmatia front - trsteno - dubrovnik | 3. 10. 1991. | Požari izazvani napadima JNA / Fires caused by Yugoslav Army attacks

foto

/ photo: božidar vukičević

slano

ii. otvorena agresija - južnodalmatinsko bojište / open agresion - southern dalmatia front | 3. 10. 1991. | Napad JNA / Yugoslav Army attack

Branitelji / Croatian defenders

180

foto

/ photo: božidar vukičević

Repetitor u plamenu / Broadcast repeater in flames

181


slano

| 3. 10. 1991. |

ii. otvorena agresija

- južnodalmatinsko bojište / open agresion - southern dalmatia front foto

/ photo: božidar vukičević

neum

ii. otvorena agresija - južnodalmatinsko bojište / open agresion - southern dalmatia front | 3. 10. 1991. | Dubrovački prognanici / Displaced persons from Dubrovnik

foto

/ photo: božidar vukičević

Posljednji snimak stradale posade broda Perast / Last photograph of the slain crew of the boat Perast

182

183


bistrina

ii. otvorena agresija - južnodalmatinsko bojište / open agresion - southern dalmatia front - ston | 22. 10. 1991. | Posljedice napada zrakoplova JNA / Results of a Yugoslav Army air strike

foto

/ photo: matko biljak

česvinica

- ston | 22. 10. 1991. |

ii. otvorena agresija

- južnodalmatinsko bojište / open agresion - southern dalmatia front foto

/ photo: matko biljak

Ostaci oborenog zrakoplova JNA J-21 „Jastreb“ / Remains of a downed Yugoslav Army J-21 Jastreb jet

184

185


smokovljani

- ston | 7. 11. 1991. |

ii. otvorena agresija

- južnodalmatinsko bojište / open agresion - southern dalmatia front foto

/ photo: božidar vukičević

ston

ii. otvorena agresija - južnodalmatinsko bojište / open agresion - southern dalmatia front | 7. 11. 1991. | Branitelji na položajima oko Stona / Croatian defenders at their posts around Ston

foto

/ photo: božidar vukičević

“Sve za Hrvatsku” / “All for Croatia” Pripadnici 2. bojne 4. brigade ZNG / Members of the National Guard Corps, 4th Brigade, 2nd Battalion

186

187


ston

ii. otvorena agresija - južnodalmatinsko bojište / open agresion - southern dalmatia front | 27. 11. 1991. | Zapadna dubrovačka bojišnica / The western Dubrovnik front

foto

/ photo: matko biljak

ston

ii. otvorena agresija - južnodalmatinsko bojište / open agresion - southern dalmatia front | 27. 11. 1991. | Branitelji na položajima oko Stona / Croatian defenders at their posts around Ston

foto

/ photo: matko biljak

Ston

188

189


dubrovnik

ii. otvorena agresija - južnodalmatinsko bojište / open agresion - southern dalmatia front | 12. 12. 1991. | Konvoj „Libertas II“ / The Libertas II Convoy

foto

/ photo: matko biljak

Konvoj na putu za Dubrovnik / The convoy on its way to Dubrovnik Uplovljavanje u grušku luku / Sailing into the Gruž Harbour

190

dubrovnik

ii. otvorena agresija - južnodalmatinsko bojište / open agresion - southern dalmatia front | 12. 12. 1991. | Luka Gruž / Gruž Harbour

foto

/ photo: matko biljak

Posljedice razornih napada na Grad / Consequences of the destructive attack on the City

191


dubrovnik

ii. otvorena agresija - južnodalmatinsko bojište / open agresion - southern dalmatia front | 12. - 15. 12. 1991. | Slike rata / Pictures of the war

foto

/ photo: matko biljak

dubrovnik

ii. otvorena agresija - južnodalmatinsko bojište / open agresion - southern dalmatia front | 12. - 15. 12. 1991. | Ratni motivi / Wartime motifs

foto

/ photo: matko biljak

Potopljeni brodovi / Sunken vessels Prognanici / Displaced persons

192

Sudionici Konvoja „ Libertas II“ u obilasku Grada / Participants in Libertas II Convoy touring the City

193


dubrovnik

194

ii. otvorena agresija - južnodalmatinsko bojište / open agresion - southern dalmatia front | 12. - 15. 12. 1991. | Ratni motivi / Wartime motifs

foto

/ photo: matko biljak

dubrovnik

ii. otvorena agresija - južnodalmatinsko bojište / open agresion - southern dalmatia front | 12. - 15. 12. 1991. | Ratni motivi / Wartime motifs

foto

/ photo: matko biljak

195


dubrovnik

ii. otvorena agresija - južnodalmatinsko bojište / open agresion - southern dalmatia front | 15. 12. 1991. | U okupiranoj Mokošici / Inside occupied Mokošica

foto

/ photo: matko biljak

dubrovnik

ii. otvorena agresija - južnodalmatinsko bojište / open agresion - southern dalmatia front | 15. 12. 1991. | U okupiranoj Mokošici / Inside occupied Mokošica

foto

/ photo: matko biljak

Patrole jugo-vojske na ulicama / Yugoslav Army patrols in the streets

196

197


dubrovnik

ii. otvorena agresija - južnodalmatinsko bojište / open agresion - southern dalmatia front | 31. 12. 1991. | Stonska bojišnica / The Ston front

foto

/ photo: božidar vukičević

matko biljak

∙ božidar vukičević | svjetlom pisana povijest domovinskog rata / the history of homeland war written by light

VRIJEME PRIMIRJA

Doček Nove godine s braniteljima / Sending in the New Year with Croatian defenders

198

III

THE CEASEFIRE PERIOD

U ovom poglavlju, ratni snimci Matka Biljka i Božidara Vukičevića dokumentiraju brojna ratna zbivanja u novoj etapi Domovinskog rata koja obuhvaća razdoblje od potpisivanja Sarajevskog sporazuma (2. siječnja 1992.) do kraja 1994.

In this chapter, the wartime photographs by Matko Biljak and Božidar Vukičević document a series of wartime events during a new stage of the Homeland War, which covers the period from the signing of the Sarajevo Ceasefire (2 January 1992) until the end of 1994.

Sarajevskim sporazumom o bezuvjetnom prekidu vojnih djelovanja, koji su uz posredovanje međunarodne zajednice potpisali predstavnici RH i JNA, započinje razdoblje varljivog primirja na hrvatskim bojištima. Obilježeno je priznanjem neovisnosti Republike Hrvatske od većine zemalja EZ (15. siječnja 1992.), prijemom u članstvo UN (22. svibnja 1992.) i razmještajem mirovnih snaga UN na okupiranim hrvatskim područjima. Težište ratnih zbivanja prenosi se na teritorij Bosne i Hercegovine. Budući da snage UNPROFORA nisu spriječile nastavak terora nad hrvatskim stanovništvom u zaštićenim UNPA zonama, pored diplomatskih nastojanja, Hrvatska poduzima vojne oslobodilačke operacije. U teškim borbama, vođenim od svibnja do listopada 1992., HV je u potpunosti porazila neprijatelja i oslobodila cjelokupno područje juga Hrvatske. Istodobno, oslobođeno je i područje Miljevaca u šibenskom zaleđu (lipanj 1992.). Uslijedila je uspješno izvedena operacija „Maslenica“ (siječanj 1993.) u zaleđu Zadra. Negativne reakcije međunarodne zajednice zaustavile su akciju „Medački džep“ (lipanj 1993.) u okolici Gospića.

The agreement on the unconditional cessation of all military activities, which was – with mediation by the international community – signed in Sarajevo by representatives of the Republic of Croatia and the Yugoslav People’s Army, marked the beginning of a shaky ceasefire on Croatia’s battlefields. Its hallmarks included the recognition of Croatia’s independence by most EC member states (15 January 1992), its admission to membership in the United Nations (22 May 1992) and the deployment of UN peacekeepers to its occupied territories. The focus of warfare shifted to the territory of Bosnia-Herzegovina. As the UN Protection Force (UNPROFOR) failed to prevent further terror against the Croatian population in the UN Protected Areas (UNPAs), Croatia – in addition to its diplomatic efforts – undertook military liberation campaigns. In fierce combat waged from May to October 1992, the HV completely defeated the enemy and liberated the entire southern part of Croatia. At the same time, Croatian forces liberated the area of Miljevac in Šibenik’s hinterland (June 1992). This was followed by the successfully completed Operation Maslenica (January 1993) in Zadar’s hinterland. Negative responses from the international community stopped the Medak Pocket Operation (June 1993) in the vicinity of Gospić.

Pobunjeničke srpske vlasti su odbacile mirovni Plan Z-4, koji im je osiguravao široke autonomije unutar RH, i tada je postalo razvidno da će do okončanja rata doći isključivo oružanim putem.

When the rebel Serb authorities rejected the Z-4 Peace Plan, which guaranteed them broad autonomy within the Republic of Croatia, it became clear that the war in Croatia could be ended only by force of arms.

U razdoblju od siječnja 1992. do prosinca 1994. Matko Biljak i Božidar Vukičević snimili su ukupno 1859

In the period from January 1992 to December 1994, Matko Biljak and Božidar Vukičević shot a total of 1,859 rolls 199


iii. vrijeme primirja

/ the ceasefire period unešić

filmova (66 924 snimka) od kojih se 620 (22 320 snimaka) odnosi na ratna događanja. O ratu u Bosni i Hercegovini snimljen je 271 film (9 756 snimaka). (Izvor podataka: Knjige arhive filmova 1991.-1992., Foto služba „Slobodna Dalmacija“ Split)

(66,924 photographs), of which 620 rolls (22,320 photographs) focus on wartime events. The war in Bosnia-Herzegovina was covered by 271 rolls (9,756 photographs). (Data sources: Film Archive Registers 1991-1992; Slobodna Dalmacija Photo Service, Split)

U okviru muzejskog projekta „Hrvatska ratna fotografija“ do sada je pronađeno, pregledano i manjim dijelom obrađeno ukupno 11 150 snimaka.

A total of 11,150 photographs have so far been identified, reviewed and partly processed as part of the museum project “Croatian Wartime Photography”.

Žitnić | 1. 10. 1991. Pregovori / Negotiations foto / photo: Matko Biljak

200

- drniš | 4. 1. 1992. | Varljivi mir / A deceptive peace

iii. vrijeme primirja

/ the ceasefire period foto

/ photo: matko biljak

Pakovo selo | 2. 11. 1991. Razmjena zarobljenika / POW Exchange foto / photo: Božidar Vukičević

201


unešić

- drniš | 4. 1. 1992. | Primirje / Ceasefire

202

iii. vrijeme primirja

/ the ceasefire period foto

/ photo: matko biljak

moseć

iii. vrijeme primirja / the ceasefire period - drniš | 30. 1. 1992. | Na prvoj crti obrane / On the first line of defence

foto

/ photo: matko biljak

203


moseć

iii. vrijeme primirja / the ceasefire period - drniš | 30. 1. 1992. | Na prvoj crti obrane / On the first line of defence

204

foto

/ photo: matko biljak

split

iii. vrijeme primirja / the ceasefire period | 5. 2. 1992. | Razminiranje podvodnih mina / Defusing underwater mines

foto

/ photo: božidar vukičević

205


čavoglave

iii. vrijeme primirja / the ceasefire period - drniš | 12. 1. 1992. | Izvor rijeke Čikole / Source of the Čikola River

foto

/ photo: božidar vukičević

iii. vrijeme primirja

divulje

- split | 25. 2. 1992. | Razminiranje / Mine clearance

/ the ceasefire period foto

/ photo: božidar vukičević

Pripadnici 40. Inženjerijske bojne HV / Members of the Croatian Army 40th Engineering Battalion

206

207


iii. vrijeme primirja

turanj

- karlovac | 10. 3. 1992. | Tragovi rata / Traces of war

/ the ceasefire period foto

/ photo: božidar vukičević

neum (bih)

iii. vrijeme primirja / the ceasefire period | 27. 3. 1992. | Oživjela bojišnica / A revived combat zone

foto

/ photo: matko biljak

Jedini stanovnici u napuštenim selima / The sole residents in abandoned villages

208

209


iii. vrijeme primirja / the ceasefire period 29. 3. 1992. | Dalmatinska bojišnica - obilazak položaja / Dalmatian battlefront - Tour of positions

foto

/ photo: matko biljak

kupres (bih)

iii. vrijeme primirja / the ceasefire period | 10. 4. 1992. | Na kupreškoj fronti / On the Kupres front

foto

/ photo: matko biljak

Admiral Sveto Letica s braniteljima / Admiral Sveto Letica with Croatian troops

210

211


cerovica

iii. vrijeme primirja / the ceasefire period - neum (bih) | 23. 4. 1992. | Obrana doline Neretve / Defence of the Neretva Valley

Ostaci oborenog zrakoplova JNA / Remains of a downed Yugoslav Army jet

foto

/ photo: božidar vukičević

vinine

iii. vrijeme primirja / the ceasefire period - neum (bih) | 23. 4. 1992. | Obrana doline Neretve / Defence of the Neretva Valley

foto

/ photo: božidar vukičević

Ekipa iz Žrnovnice - 114. brigada HV / Crew from Žrnovnica - Croatian Army’s 114th Brigade

Pripadnici 114.brigade HV / Members of the Croatian Army’s 114th Brigade

212

213


mali ston

214

iii. vrijeme primirja / the ceasefire period - ston | 14. 5. 1992. | Posljedice agresorskih napada / Consequences of the aggressor’s attacks

foto

/ photo: božidar vukičević

mali ston

iii. vrijeme primirja / the ceasefire period - ston | 14. 5. 1992. | Posljedice agresorskih napada / Consequences of the aggressor’s attacks

foto

/ photo: božidar vukičević

215


lastovo

iii. vrijeme primirja / the ceasefire period | 1. 6. 1992. | Odlazak agresora / Withdrawal of the aggressor

Velo more – uništeni topovi / Velo more – destroyed cannons

216

foto

/ photo: božidar vukičević

lastovo

| 1. 6. 1992. | Dolazak slobode / Freedom arrives

iii. vrijeme primirja

/ the ceasefire period foto

/ photo: božidar vukičević

Doček HRM (Hrvatske ratne mornarice) / Welcome for the Croatian Navy

217


bosanska posavina (bih)

iii. vrijeme primirja / the ceasefire period | 14. 7. 1992. | Slike rata / Pictures of the war

Donje Kolibe - Odžak

218

foto

/ photo: božidar vukičević

bosanska posavina (bih)

iii. vrijeme primirja / the ceasefire period | 14. 7. 1992. | Slike rata / Pictures of the war

foto

/ photo: božidar vukičević

Odžak

219


crivac

- muć | 14. 7. 1992. |

iii. vrijeme primirja

/ the ceasefire period foto

/ photo: matko biljak

mostar (bih)

iii. vrijeme primirja / the ceasefire period | 14. - 17. 6. 1992. | U oslobođenom gradu / In the liberated city

foto

/ photo: matko biljak

Promatrači UN i EZ u obilasku / UN and EC monitors on tour

220

221


mostar (bih)

iii. vrijeme primirja / the ceasefire period | 14. - 17. 6. 1992. | U oslobođenom gradu / In the liberated city

Prijelaz preko Starog mosta / Crossing the Old Bridge

222

foto

/ photo: matko biljak

mostar (bih)

iii. vrijeme primirja / the ceasefire period | 14. - 17. 6. 1992. | U oslobođenom gradu / In the liberated city

foto

/ photo: matko biljak

Ruševine- tragovi agresorskog urbicida / Ruins- evidence of the aggressor’s urbicide

223


ljubuški (bih)

| 30. 7. 1992. | Blaž Kraljević

iii. vrijeme primirja

/ the ceasefire period foto

/ photo: matko biljak

Osnivač i zapovjednik HOS-a (Hrvatske obrambene snage) za Hercegovinu,ubijen iz zasjede 9. 8. 1992. Founder and commander of the Croatian Defence Force (known as HOS) for Herzegovina, killed in an ambush on 9 Aug. 1992

224

stolac (bih)

iii. vrijeme primirja / the ceasefire period | 30. 7. 1992. | Razmjena zarobljenika / POW exchange

foto

/ photo: matko biljak

Prvi zalogaji na slobodi / First meal after being freed

225


cavtat

iii. vrijeme primirja / the ceasefire period - dubrovnik | 21. 10. 1992. | Oslobađanje Konavala / Liberation of Konavle

Gliser „Fucker No 1“ Odreda naoružanih brodova u plovidbi prema Cavtatu The speedboat Fucker No 1 of the Armed Vessel Squad sailing toward Cavtat

226

foto

/ photo: matko biljak

Nošenje ranjenog gardista Carrying a wounded guardsman

cavtat

iii. vrijeme primirja / the ceasefire period - dubrovnik | 21. 10. 1992. | Oslobađanje Konavala / Liberation of Konavle

foto

/ photo: matko biljak

Susret prijatelja u slobodnim Konavlima / Meeting of friends in liberated Konavle Antun Cvjetković (90) u slobodnom Moluntu / Antun Cvjetković (90) in liberated Molunat

227


hrvace

iii. vrijeme primirja / the ceasefire period - sinj | 29. 1. 1993. | Operacija HV „Peruća“ / Croatian Army’s Operation Peruća

Minirana brana / The mined dam

228

foto

/ photo: božidar vukičević

hrvace

iii. vrijeme primirja / the ceasefire period - sinj | 29. 1. 1993. | Operacija HV „Peruća“ / Croatian Army’s Operation Peruća

foto

/ photo: božidar vukičević

Osiguranje i sanacija oštećenja / Securing and rehabilitating the damages

229


primošten

iii. vrijeme primirja / the ceasefire period - šibenik | 19. 2. 1993. | Prognanici / Displaced persons

foto

/ photo: božidar vukičević

primošten

iii. vrijeme primirja / the ceasefire period - šibenik | 19. 2. 1993. | Prognanica iz Knina / Displaced woman from Knin

foto

/ photo: božidar vukičević

Dolazak novih prognanika iz Knina i Drniša / Arrival of new displaced persons from Knin and Drniš

230

231


zadar

iii. vrijeme primirja / the ceasefire period | 20. 3. 1993. | Ratna svakodnevica / Everyday life in wartime

Zaštićena zgrada Gradske straže (16.st) Protected building of the City Watch (16th c.)

232

foto

/ photo: matko biljak

potravlje

iii. vrijeme primirja / the ceasefire period - hrvace | 8. 4. 1993. | Sinjska bojišnica / The Sinj front

foto

/ photo: božidar vukičević

Crveni križ - Podjela brašna / Red Cross – distribution of flour Osmrtnice / Death notices

Pripadnici vrličke satnije HV / Members of the Croatian Army’s Vrlika Company

233


mosor

iii. vrijeme primirja / the ceasefire period - split | 3. 4. 1993. | Gardist na vježbi / Guardsmen training

234

foto

/ photo: matko biljak

split

iii. vrijeme primirja / the ceasefire period | 18. 9. 1993. | Proslava Dana HRM / Celebration of Croatian Navy Day

foto

/ photo: božidar vukičević

235


split

iii. vrijeme primirja / the ceasefire period | 8. 2. 1994. | Raketna topovnjača „Petar Krešimir IV“ / The missile gunship Petar Krešimir IV

foto

/ photo: božidar vukičević

tomislavgrad (bih)

iii. vrijeme primirja / the ceasefire period | 6. 7. 1994. | Konvoj „Putevi mira i ljubavi” / Ways of Peace and Love Convoy

foto

/ photo: božidar vukičević

Humanitarni konvoj iz Hrvatske na Vran planini / Humanitarian convoy from Croatia to Vran planina

236

237


resnik

iii. vrijeme primirja / the ceasefire period - trogir | 30. 12. 1994. | Nova Godina u izbjeglištvu / Seeing in the New Year in exile

foto

/ photo: matko biljak

matko biljak

∙ božidar vukičević | svjetlom pisana povijest domovinskog rata / the history of homeland war written by light

ZAVRŠNE OPERACIJE

IV

U ovoj tematskoj cjelini odabranim snimcima Matka Biljka i Božidara Vukičevića pratimo tijek vojno redarstvene operacije „Oluja“ i važnije događaje iz završne etape Domovinskog rata (1994. / 1995.) Budući da politički pregovori s pobunjenim Srbima, vođeni uz posredovanje međunarodne zajednice, nisu davali očekivane rezultate, Hrvatska je krajem 1994. nastavila s poduzimanjem uspješnih vojnih operacija kojima postupno stvara uvjete za konačno oslobađanje svojih privremeno okupiranih teritorija. Operacijom „Zima 94“ (studeni - prosinac 1994.) hrvatske snage su ovladale područjem Livna i privremeno zaustavile srpsku ofanzivu na Bihać. U velikoj vojno redarstvenoj operaciji „Bljesak“, izvedenoj u vremenu od 1. do 4. svibnja 1995., oslobođeno je cjelokupno područje zapadne Slavonije. Vodstvo pobunjenih Srba na potpuni vojni poraz odgovara bezumnim terorističkim raketiranjem središta Zagreba. Neposredno nakon potpisivanja Splitskog sporazuma (22. srpnja 1995.), kojim je obnovljen hrvatsko-muslimanski savez, 4. kolovoza 1995. otpočinje najveća oslobodilačka vojno redarstvena operacija „Oluja“. U samo tri dana u potpunosti je poražena VSK, oslobođeno je 10 400 km² privremeno okupiranog područja RH, čime je najavljena konačna pobjeda i završetak rata. Tijekom 1995. Matko Biljak i Božidar Vukičević snimili su ukupno 439 filmova (15 804 snimka). Pored reportaža s područja Bosne i Hercegovine (24 filma), najveći dio snimljene građe s ratnom tematikom (93 filma) odnosi se na VRO „Oluja“, dolazak „Vlaka slobode“ u Split (26. kolovoza 1995.) te svečani doček 4. gardijske brigade HV na splitskoj Rivi (2. 238

FINAL OPERATIONS

In this thematic section, the selected photographs by Matko Biljak and Božidar Vukičević follow the course of Operation Storm – the liberation campaign launched by Croatia’s military and police – and key events from the final stages of the Homeland War (1994 / 1995). As political negotiations with the rebel Serbs, conducted under the international community’s mediation, failed to produce the expected results, Croatia continued to undertake successful military operations toward the end of 1994, whereby it gradually created the conditions for the complete liberation of its temporarily occupied territories. In Operation Winter ‘94 (November-December 1994), Croatian forces took control of the Livno area and temporarily halted the Serbian offensive against Bihać. In Operation Flash, an extensive campaign conducted from 1 to 4 May 1995, Croatia’s armed forces and police liberated all of the occupied territories in western Slavonia. In response to this crushing military defeat, the rebel Serb leadership launched senseless terrorist artillery attacks on Zagreb’s city centre. Soon after the signing of the Split Agreement (22 July 1995), which restored the alliance between the Croats and the Bosnian Muslims, Operation Storm was launched on 4 August 1995 as the largest liberation campaign undertaken by military and police forces. In a matter of three days, they routed the Serbian Krajina Army and liberated 10,400 km² of Croatia’s temporarily occupied territories, foretelling victory and the end of the war. During the course of 1995, Matko Biljak and Božidar Vukičević shot a total of 439 rolls (15,804 photographs). In addition to coverage of events in Bosnia-Herzegovina (24 rolls), most of the war-related material (93 rolls) 239


iv. završne operacije

/ final operations knin

rujna 1995.). (Izvor podataka: Knjige arhive filmova 1995., Foto služba „Slobodna Dalmacija“ Split) U okviru muzejskog projekta „Hrvatska ratna fotografija“ do sada je pronađeno, pregledano i dijelom obrađeno ukupno 1 120 snimaka.

| 4. 8. 1995. | Operacija „0luja“ / Operation Storm

iv. završne operacije

/ final operations foto

/ photo: matko biljak

focus on Operation Storm, the arrival of the “Freedom Train” in Split (26 August 1995) and the welcome ceremony organised for the 4th Guard Brigade on the Split Waterfront (2 September 1995). (Data sources: Film Archive Registers 1995; Slobodna Dalmacija Photo Service, Split) A total of 1,120 photographs have so far been identified, reviewed and partly processed as part of the museum project “Croatian Wartime Photography”.

Knin | 5. - 6. 8. 1995. Operacija „0luja“ / Operation Storm foto / photo: Matko Biljak

240

Knin | 5. - 6. 8. 1995. Operacija „0luja“ / Operation Storm foto / photo: Božidar Vukičević

Jutro Oluje / The morning of Operation Storm Put prema Kninu / The road to Knin

241


knin

| 5. 8. 1995. | Operacija „0luja“ / Operation Storm

iv. završne operacije

/ final operations foto

/ photo: matko biljak

knin

| 5. 8. 1995. | Operacija „0luja“ / Operation Storm

iv. završne operacije

/ final operations foto

/ photo: matko biljak

Put prema Kninu / The road to Knin

242

243


drniš

| 5. 8. 1995. | Operacija „0luja“ / Operation Storm

iv. završne operacije

/ final operations foto

U slobodnom Drnišu / Inside liberated Drniš

244

/ photo: božidar vukičević

drniš

| 5. 8. 1995. | Operacija „0luja“ / Operation Storm

iv. završne operacije

/ final operations foto

/ photo: božidar vukičević

Povratak - pred slobodnim domom / Return – in front of a liberated home

245


drniš

| 5. 8. 1995. | Operacija „0luja“ / Operation Storm

iv. završne operacije

/ final operations foto

/ photo: božidar vukičević

knin

| 5. 8. 1995. | Operacija „0luja“ / Operation Storm

iv. završne operacije

/ final operations foto

/ photo: matko biljak

Branitelji - Radost pobjede / Croatian defenders - The thrill of victory

246

247


knin

| 5. 8. 1995. | Operacija „0luja“ / Operation Storm

iv. završne operacije

/ final operations

Branitelji - Radost pobjede / Croatian defenders - The thrill of victory

248

foto

/ photo: božidar vukičević

knin

| 5. 8. 1995. | Operacija „0luja“ / Operation Storm

iv. završne operacije

/ final operations foto

/ photo: matko biljak

Branitelji - Radost pobjede / Croatian defenders - The thrill of victory

249


knin

| 5. 8. 1995. | Operacija „0luja“ / Operation Storm

iv. završne operacije

/ final operations foto

/ photo: matko biljak

knin

| 6. 8. 1995. | Operacija „0luja“ / Operation Storm

iv. završne operacije

/ final operations foto

/ photo: božidar vukičević

Predsjednik Dr. Frano Tuđman u Kninu / The President Dr. Frano Tuđman in Knin

250

251


knin

| 6. 8. 1995. | Na kninskoj tvrđavi / On the Knin fort

iv. završne operacije

/ final operations foto

/ photo: božidar vukičević

matko biljak

∙ božidar vukičević | svjetlom pisana povijest domovinskog rata / the history of homeland war written by light

O AU TO R I M A FOTO GR A F I J A A B O U T THE PHOTO GR A P H E R S

Podizanje zastave na kninskoj tvrđavi / The rising of the flag on the Knin fort

Matko Biljak na Banovini

(snimio: Zvonimir KRSTULOVIĆ)

Božidar Vukičević u Novom Farkašiću

(Snimio: Miroslav ARBUTINA)

252

253


MATKO BILJAK rođen je 1968. godine u Splitu. Fotografijom se počinje ozbiljnije baviti 1985., a svoje prve zapažene radove objavljuje u listu „Omladinska iskra”. Od 1988. do 2005. radi kao fotoreporter u „Slobodnoj Dalmaciji”. Uspješno se okušao u gotovo svim fotografskim vrstama i tehnikama, ali u središtu njegovog interesa trajno je ostalo snimanje ljudi i prizora iz svakodnevnog života. Za vrijeme Domovinskog rata svojim je iznimnim ratnim snimcima svjedočio istinu o događanjima na hrvatskom i bosanskohercegovačkom ratištu. Njegove fotografske kvalitete prepoznale su brojne poznate svjetske novinske agencije. Od 1993. surađuje s agencijom „Reuters“ preko koje objavljuje fotografije u najvećim inozemnim novinama i časo­ pisima. Živi i stvara u Splitu. Urednik je fotografije u „Slobodnoj Dalmaciji“, a od 2000. stalno je angažiran kao umjetnički fotograf Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu. Izlagao je na više od 50 samostalnih i skupnih izložbi u zemlji i inozemstvu, a njegove fotografije postale su nezaobilazan dio mnogih stalnih galerijskih i mu­ zejskih postava te monografija, kataloga, znanstvenih i stručnih radova. Član je Foto kluba Split, Zbora fotoreportera Hrvatskog novinarskog društva i ULUPUH-a .

VAŽNIJE NAGRADE: Ivan Fabijan - nagrada Zbora fotoreportera - HND za fotografiju iz kulture i umjetnosti,2014. Ivan Fabijan - nagrada Zbora fotoreportera - HND za fotografiju iz kulture i umjetnosti,2013. Foto Graphic - nagrada na 2. Grafičkom međunarodnom bijenalu u Splitu, 2005. Ivan Fabijan - nagrada Zbora fotoreportera - HND za fotografiju iz kulture i umjetnosti, 2004. Reuters best news pictures, 2003. Free People Organization (selekcija 12 najboljih news fotografija za 2003.), FPA, 2003. Zlatna Kamera HND za 1991. / 92. 254

MATKO BILJAK was born in Split 1968 in Split. He became serious about photography in 1985, when his first notable photographs were published in the magazine Omladinska iskra. From 1988 to 2005, he worked as a photojournalist for the daily newspaper Slobodna Dalmacija. He successfully tried his hand at all photographic genres and techniques, but his primary focus has always remained on photographing people and scenes from everyday life. During the Homeland War, his remarkable wartime photographs bore witness to the truth about events in the theatres of war in both Croatia and Bosnia. The quality of his photographs was recognised by a number of respected global news agencies. Since 1993, he collaborated with Reuters, so that his photographs appeared in the leading international newspapers and magazines. He lives and works in Split. He is the photography editor for Slobodna Dalmacija and since 2000 he has had a permanent engagement as an art photographer for the Croatian National Theatre in Split. He has participated in more than 50 solo and group exhibitions in Croatia and abroad, and his photographs have become an essential element in many permanent gallery and museum collections as well as monographs, catalogues, and scholarly and trade papers. He is a member of the Split Photo-Club, the Press Photographers Association as part of the Croatian Association of Journalists (HND) and ULUPUH (Croatian Association of Applied Artists).

MAJOR AWARDS: Ivan Fabijan Award by the HND Press Photographers Association for photography in culture and the arts, 2014 Ivan Fabijan Award by the HND Press Photographers Association for photography in culture and the arts, 2013 Photo-Graphic Award at the 2nd International Graphic Art Biennale in Split, 2005 Ivan Fabijan Award by the HND Press Photographers Association for photography in culture and the arts, 2004 Reuters best news pictures, 2003 Free People Organization (selection of the best 12 news photographs for 2003), FPA, 2003 HND Golden Camera for 1991 / 1992

BOŽIDAR VUKIČEVIĆ rođen je u Splitu 1966. godine. Nakon završetka Srednje umjetničke škole smjer fotografija prve radove objavljuje 1984. u listu „Omladinska iskra”. Od 1990. radi kao fotoreporter u Slobodnoj Dalmaciji. Njegovo cjelokupno stvaralaštvo obilježila je ljubav prema novinskoj reportažnoj fotografiji. S početkom velikosrpske agresije na Republiku Hrvatsku sustavno bilježi sva značajnija ratna događanja, od herojstva branitelja na prvim crtama bojišnica do stradanja civilnog stanovništva. Upečatljive fotografije, snimljene tijekom Domovinskog rata, osigurale su mu istaknuto mjesto među hrvatskim ratnim fotoreporterima. Zahvaljujući suradnji s agencijom „Associated Press”, Vukičevićeve ratne fotografije objavljuju najpoznatije inozemne novine i časopisi. Od 2006. godine angažiran je kao urednik fotografije u magazinu „Otvoreno more” gdje se uspješno bavi podmorskom fotografijom, temama i reportažama vezanim uz more. Živi i radi kao fotoreporter CROPIX-a u Splitu. Izlagao je na brojnim samostalnim i skupnim izložbama u zemlji i inozemstvu. Njegove fotografije iz Domovinskog rata danas se izlažu u muzejima i galerijama te objavljuju u stručnim i znanstvenim publikacijama. Član je Foto kluba Split, Zbora fotoreportera Hrvatskog novinarskog društva i ULUPUH-a .

BOŽIDAR VUKIČEVIĆ was born in Split in 1966. After graduating from the Photography Department of the Secondary Arts School, his work was first published in the magazine Omladinska iskra in 1994. Since 1990, he has worked as a photojournalist for the daily newspaper Slobodna Dalmacija. His entire career has been marked by his love for documentary photography. From the outset of the Greater Serbian aggression against the Republic of Croatia, he systematically recorded all major wartime events, from the heroic efforts of Croatia’s defenders on the frontlines to the suffering of the civilian population. His remarkable photographs taken during the Homeland War earned him a prominent place among Croatian wartime photojournalists. Thanks to his collaboration with the Associated Press, Vukičević’s wartime photographs were published by the world’s most renowned newspapers and magazines. Since 2006, he was hired as the photography editor for the magazine Otvoreno more, where he has been successfully engaged in underwater photography, covering topics and stories related to the sea. He lives in Split, where he works as a photojournalist for CROPIX. He has participated in a series of solo and group exhibitions in Croatia and abroad. His Homeland War photographs are today displayed in museums and galleries, and published in trade and scholarly publications. He is a member of the Split Photo-Club, the Press Photographers Association as part of the Croatian Association of Journalists (HND) and ULUPUH (Croatian Association of Applied Artists).

VAŽNIJE NAGRADE: Ivan Fabijan - nagrada u kategoriji Sport, Zbor fotoreportera HND , 2011. Izložba fotografija, Foto klub Split - “Dive off ”, treća nagrada na slobodnu temu , 2010. Fotografija godine u 2008., Zbor fotoreportera HND, 2008. Pavao Cajzek - nagrada u kategoriji Svakodnevni život , Zbor fotoreportera HND, 2008. 8. More, Međunarodni festival podmorske i nadmorske fotografije, Rijeka 2007. - prva nagrada u kategoriji Ambijent i druga nagrada u kategoriji Flora & fauna Zlatna kamera, HND, 1993. 24. općinska izložba - Split, nagrada za kolekciju, 1992.

MAJOR AWARDS: Ivan Fabijan Award in the Sports Category, HND Press Photographers Association, 2011 Photography Exhibition, Split Photo-Club - “Dive off ”, Third Place in the Freestyle Category, 2010 Photograph of the Year for 2008, HND Press Photographers Association, 2008 Pavao Cajzek Award in the Everyday Life Category, HND Press Photographers Association, 2008 8th Sea, International Festival of Over and Underwater Photography, Rijeka 2007 – First Place in the Ambient Category and Second Place in Flora & Fauna Category Golden Camera, HND, 1993 24th Municipal Exhibition - Split, Award for the Collection, 1992 255


SADRŽAJ / CONTENTS PREDGOVOR

7

FOREWORD

RATNE FOTOGRAFIJE MATKA BILJKA I BOŽIDARA VUKIČEVIĆA U MUZEJU

11

THE WARTIME PHOTOGRAPHS OF MATKO BILJAK AND BOŽIDAR VUKIČEVIĆ IN THE MUSEUM

MUZEJSKI PREDMET I PRVORAZREDAN

A MUSEUM OBJECT AND FIRST-CLASS

POVIJESNI IZVOR

HISTORICAL SOURCE

I.

POČETAK RATA

II. OTVORENA AGRESIJA

15

I.

55

II. OPEN AGRESION

COMMENCEMENT OF THE WAR

ISTOČNOSLAVONSKO BOJIŠTE

57

EASTERN SLAVONIA FRONT

BANOVINSKO BOJIŠTE

93

BANOVINA FRONT

ZAPADNOSLAVONSKO BOJIŠTE

129

WESTERN SLAVONIA FRONT

SJEVERNODALMATINSKO BOJIŠTE

139

NOTHERN DALMATIA FRONT

JUŽNODALMATINSKO BOJIŠTE

177

SOUTHERN DALMATIA FRONT

III. VRIJEME PRIMIRJA

199

III. THE CEASEFIRE PERIOD

IV. ZAVRŠNE OPERACIJE

239

IV. FINAL OPERATIONS

O AUTORIMA FOTOGRAFIJA

253

ABOUT THE PHOTOGRAPHERS


Split | 26. 8. 1995. Doček „Vlaka Slobode“ / Welcome for the “Freedom Train”

Split | 2. 9. 1995. Doček 4. gardijske brigade HV / Welcome for the 4th Guard Brigade of the Croatian Army

foto | photo: matko biljak

foto | photo: božidar vukičević

Voćin | 23. 12. 1991. Tragovi agresorovih zločina / Evidence of the aggressor’s crimes

Komiža - Vis | 6. 12. 1994. Procesija uz blagdan Sv. Nikole / Procession for the Feast of St. Nicholas

foto | photo: božidar vukičević

foto | photo: matko biljak


muzej d omo v ins kog rata dubrovnik h o m e l a n d w a r mu s e um

ISBN 978-953-48196-0-9 cijena / price 200,00 kn

MIŠO ĐURAŠ VARINA JURICA TURK

MATKO BILJAK BOŽIDAR VUKIČEVIĆ

SVJETLOM PISANA POVIJEST DOMOVINSKOG RATA

THE HISTORY OF HOMELAND WAR WRITTEN BY LIGHT

Mišo Đuraš Varina Jurica Turk

M

AT K

O

BI

LJ

AK

∙B

O

ŽI

DA

R

VU

KI

ČE

VI

Ć

SVJETLOM PISANA POVIJEST DOMOVINSKOG RATA

THE HISTORY OF HOMELAND WAR WRITTEN BY LIGHT