Page 1

Generalitat de Catalunya Departament d’Educació Institut de Vilafant Carrer Pla de l’Estany 17740 Vilafant Tel. 972508285 Fax 972671566 b7008390@xtec.cat http://www.insvilafant.cat

MATEMÀTIQUES 4t ESO curs 2011-2012 Professora: Mireia Dosil i Bonmatí Tema 1: Estadística Tema 2: Probabilitat Tema 3: Els nombres reals

Primer trimestre

Tema 4: Potències i radicals Tema 6: Polinomis Tema 7: Equacions i sistemes Tema 8: Inequacions

Segon trimestre

Tema 9: Semblança Tema 10: Trigonometria Tema 11: Funcions i gràfiques Tema 12: Funcions polinòmiques

Tercer trimestre

Tema 13: Funcions exponencials i logarítmiques 

Llibre digital: Matemàtiques 4º ESO: http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esomatematicasB_cat/index.htm

Moodle del curs: http://agora.xtec.cat/iesdevilafant/moodle

Criteris d’avaluació:


Generalitat de Catalunya Departament d’Educació Institut de Vilafant Carrer Pla de l’Estany 17740 Vilafant Tel. 972508285 Fax 972671566 b7008390@xtec.cat http://www.insvilafant.cat

Avaluació final contínua

Recuperacions trimestrals

Millora (JUNY)

Recuperació (SETEMBRE)

Deures estiu

L’alumnat ha d’haver superat tots els trimestres. Procediment: Mitjana aritmètica dels tres trimestres. Condició prèvia: Per poder tenir dret a accedir a l’examen, l’alumnat haurà de portar la llibreta del curs amb tots els continguts treballats (50% de la nota). Cada trimestre es recupera amb una prova escrita que es realitza dins dels primers 15 dies al finalitzar el trimestre (1r: desembre, 2n: març i 3r: juny). La qualificació màxima és un 5 (SUF). Prova escrita de tot el curs amb la que no es baixa nota, però la pujada de nota és d’una qualificació per sobre de la nota corresponent. És una millora de la nota final contínua, per tant, els tres trimestres han d’estar aprovats per a poder realitzar la prova. Aquesta té lloc quan es fa la recuperació del tercer trimestre. Condició prèvia: Per poder tenir dret a accedir a l’examen, l’alumnat haurà de portar la llibreta del curs amb tots els continguts treballats (50% de la nota). Prova escrita de tot el curs. La qualificació màxima és un 5 (SUF). S’han d’entregar a la primera setmana de classe del curs següent i valen 1 punt sobre la nota del primer trimestre. Hi ha dues convocatòries: una al desembre i l’altra al juny. Per la convocatòria del desembre, l’alumnat ha de fer una prova escrita dels continguts mínims de tot el curs anterior. Els deures d’estiu valen el 50% de la nota.

Recuperació de la Per la convocatòria del juny, si l’alumne/a està aprovant el matèria pendent del curs vigent (primer i segon trimestres) automàticament queda curs anterior aprovada la matèria pendent del curs anterior (per tant, no cal que faci la prova), si l’alumne/a no està aprovant, ha de fer una prova escrita dels continguts mínims de tot el curs anterior. La qualificació màxima és 5 (SUF).

Esquema matemàtiques 4 ESO  

Esquema del curs de matemàtiques a 4 ESO

Esquema matemàtiques 4 ESO  

Esquema del curs de matemàtiques a 4 ESO