Page 85

beperken van het energieverbruik, maar ook om de inplanting, de gebruikte materialen, het beperken van het waterverbruik en het creëren van een maatschappelijk draagvlak. Inspirerend is bijvoorbeeld het praktijkvoorbeeld van “De Vieze Gasten”, een sociaal-artistieke organisatie uit Gent. Eind januari 2007 werd voor de nieuwe foyer geopteerd voor een passiefhuis waar de buurtbewoners aan hebben meegebouwd19.

Publiekswerking De noodzakelijke omslag in onze samenleving vereist een kentering in onze manier van denken en leven. Het besef groeit dat er ingrijpende maatschappelijke veranderingen moeten gebeuren, en dat die verder moeten gaan dan milieubewust verbruiken en bouwen. Er is een cultuuromslag nodig.

De cultuursector kan haar kracht inzetten om de civiele maatschappij te betrekken bij het uitdenken en vorm geven aan die toekomst. In de visietekst eco-cultuur worden de initiatieven gesitueerd in drie ruimtes: drie manieren om bij te dragen aan de transitie naar een duurzame samenleving. De cultuursector kan de socio-ecologische uitdaging ‘publiek maken’ (publiekdialogische ruimte). Daarnaast kan ze het procesmatige en ‘lerende’ karakter van de noodzakelijke verandering implementeren (leer- en ervaringsruimte). Tot slot is de culturele sector in staat om de noodzakelijke verbeelding en creativiteit binnen te brengen in alle lagen van de veranderingsprocessen (ruimte voor verbeelding)20. De ruimtes kunnen niet los van elkaar gezien worden. Culturele activiteiten verbinden steeds in mindere of meerdere mate aspecten uit de drie ruimtes met elkaar. Het lokaal cultuurbeleid kan met deze ruimtes aan de slag door in de eerste plaats de sociaalecologische uitdagingen en de noodzaak tot verandering kenbaar te maken en het publieke debat te stimuleren. CC Muze geeft duurzaamheid en sociale rechtvaardigheid een centrale plek in haar programmatie. Zo organiseert het cultuurcentrum onder de noemer ‘Free Documentary’ een reeks documentaires over maatschappelijke thema’s die telkens worden in- en uitgeleid door een specialist ter zake. Het festival ‘Weg van Klassiek’ en ‘Arpia’ hanteren klassieke muziek en beeldende kunst om het publiek de ecologische en historische waarde van landschappen te laten (her)ontdekken21. In dit

19

Het praktijkvoorbeeld kan u lezen op www.deviezegasten.org/eco.htm en op www.jongesla.be/?q=node/125 Visietekst eco-cultuur,2010,p 4-5. 21 De praktijkvoorbeelden van Arpia vzw en het festival ‘Weg van Klassiek’ van Cultuurregio Pajottenland en Zennevallei kan u terugvinden op www.locusnet.be/portaal/Locus/LokaalCultuurmanagement/Duurzaamheid 20

83 DUURZAAM LOKAAL CULTUURBELEID

Profile for mdmedia & partners

Duurzaam cultuurbeleid l Locus l 2012 l mdmedia  

Duurzaam cultuurbeleid in Vlaanderen

Duurzaam cultuurbeleid l Locus l 2012 l mdmedia  

Duurzaam cultuurbeleid in Vlaanderen

Profile for mdmedia
Advertisement