Page 70

Advisering projectmatig aangepakt ‘The Block Cultuurraden’ breekt een lans voor een meer ‘projectmatige’ aanpak van de adviesverlening. Een advies wordt dan een project, dat een eigen weg volgt, en die weg kan verschillen naargelang het thema. Daarom is het in eerste instantie cruciaal om duidelijke en concrete thema’s en projecten af te bakenen. De kwaliteit van een advies staat of valt met het helder krijgen van de ‘scope’ van het gewenste advies. Op basis daarvan kan je dan de werkwijze bepalen. Soms is bespreking binnen het bestuur het meest aangewezen. Een andere werkwijze is om de advisering toe te vertrouwen aan een aparte werkgroep. Dit leidt vaak tot een meer open en actieve houding van de deelnemers en daardoor tot inhoudelijk meer interessante discussies. Een bepaald thema kan ook aanleiding zijn om externe deskundigen of specifieke doelgroepen te bevragen of zelfs in het traject te betrekken. Dit vereist een actief op zoek gaan naar mensen, een gerichte aanpak om minder vertegenwoordigde groepen aan bod te laten komen. Kwaliteit en diversiteit nemen hierdoor meteen toe, wat tot interessante, nieuwe insteken kan leiden. Bovendien wordt het advies dan breder gedragen en krijgt het een duurzaam karakter.16 Het is hierbij wel ontzettend belangrijk de juiste ‘stakeholders’ te identificeren: zo betrek je de juiste participanten bij de juiste inspraakactie en zie je er geen cruciale over het hoofd.17 Het bestuur van de cultuurraad treedt dan eerder op als ‘manager’ of coach van de cultuurraad.

68 L O C U S

Interessante literatuur (naast het materiaal waarnaar reeds verwezen is in de eindnoten): - S. DENIS, “Overleg en advisering in het gemeentelijk cultuurbeleid”, in Cultuur- & vrijetijdsbeleid. Een lokaal Praktijkboek, Brussel, Politeia, losbl., p. 4.5/1-17, ook te raadplegen op http://www.locusnet.be/portaal/Locus/ LokaalCultuurmanagement/Cultuurraden/ Werkingensamenstelling - S. DENIS, “De organisatie van het overleg en de advisering in het gemeentelijk cultuurbeleid”, in Cultuur- & vrijetijdsbeleid. Een lokaal Praktijkboek, Brussel, Politeia, losbl., p. 4.5/19-37, ook te raadplegen op http://www.locusnet.be/portaal/Locus/ LokaalCultuurmanagement/Cultuurraden/ Werkingensamenstelling - S. DENIS, “Zijn de cultuurraden ziek? 10 pijnpunten en 10 mogelijke remedies”, te raadplegen op http://www.locusnet.be/portaal/Locus/ LokaalCultuurmanagement/Cultuurraden/ Kritischebeschouwingen/ - S. DENIS, “Zijn cultuurraden goede adviesorganen voor het cultuurbeleid?”, te raadplegen op http://www.locusnet.be/ portaal/Locus/LokaalCultuurmanagement/ Cultuurraden/Kritischebeschouwingen/ - “En nu aan de slag met het cultuurbeleidsplan” (LOCUS), te raadplegen op http://www.locusnet.be/ portaal/Locus/LokaalCultuurmanagement/ Burgerparticipatie1/ - Stem in cultuur (LOCUS), te raadplegen op http://www.locusnet.be/portaal/Locus/ LokaalCultuurmanagement/Burgerparticipatie1/ 16

Zie over participatie de bijdrage van S. STEYAERT, “Lokale participatie: waarom moet het en waarop moet je letten?”, elders in deze publicatie. 17 Hier wordt niet verder op stakeholdermanagement ingegaan. In het eindrapport van The Block Cultuurraden (pp. 13-14, zie voetnoot 12) vindt u een schema inzake stakeholderanalyse, dat alvast verhelderend kan werken.

Extra

Als ook de manier van werken dan de klassieke vergadercultuur versterkt, ontstaat er een vicieuze cirkel, want heel wat mensen voelen zich niet of niet meer aangetrokken door deze aanpak. Nochtans bestaan er methodieken die participatie van een meer divers publiek toelaten, en vooral, op een meer eigentijdse manier.

Profile for mdmedia & partners

Duurzaam cultuurbeleid l Locus l 2012 l mdmedia  

Duurzaam cultuurbeleid in Vlaanderen

Duurzaam cultuurbeleid l Locus l 2012 l mdmedia  

Duurzaam cultuurbeleid in Vlaanderen

Profile for mdmedia
Advertisement