Page 67

Naar de volgende beleidsperiode met een meer relevante en dynamische cultuurraad! In 2010 bood LOCUS een traject aan met als werktitel ‘The Block Cultuurraden’. Tijdens dit traject werd nagegaan hoe inspraak en advisering via de cultuurraden vernieuwd kan worden, zonder aan de wettelijke verplichtingen – de fundamenten – te raken. Dit is een goed moment om een aantal vaststellingen en bevindingen van dit ‘verbouwingsverhaal’ in herinnering te brengen.12 Bepaalde elementen hieruit zijn immers ook interessant in het kader van de belangrijke rol die voor cultuurraden is weggelegd in de aanloop naar de nieuwe legislatuur (zie boven). En bovendien moeten de cultuurraden in 2013 opnieuw samengesteld worden (artikel 64 decreet LCB). Vooraf een denkoefening maken waarin de huidige samenstelling en werking geëvalueerd worden, is wellicht een zinvolle suggestie. Waar ligt de toekomst van de cultuurraad en hoe kan je de werking ervan dynamiseren en optimaliseren?13 Ruimte voor eigentijdse invulling Vooraf moet opgemerkt dat de regelgeving rond cultuurraden helemaal niet zo strak is als algemeen wordt aangenomen.14 Heel wat veronderstellingen en historisch gegroeide praktijken worden voor waar en objectief geldend aangenomen, terwijl het Cultuurpact en het decreet LCB (en bij uitbreiding het Gemeentedecreet), slechts een aantal elementaire uitgangspunten vastleggen. Er blijft hierbij nog veel ruimte voor een eigentijdse invulling op lokaal vlak, op maat van

Loskomen van klassieke rol algemene vergadering - bestuur Er zijn verschillende manieren denkbaar om los te komen van de klassieke structuur van de cultuurraad. Je kan bijvoorbeeld blijven werken met vaste, benoemde leden, maar elk lid 2 of 3 plaatsvervangers geven. Voor elke vergadering vaardigt elke vereniging dan bijvoorbeeld twee personen af (bij voorkeur man en vrouw, om aan de gendervoorwaarde van artikel 200, §2 Gemeentedecreet te blijven voldoen), afhankelijk van de interesse en onderlegdheid in de te behandelen thema’s. Zo’n wisselende samenstelling creëert meer diversiteit, dynamiek en inhoud. Een variant hierop voor cultuurraden die bredere inspraakinitiatieven ontplooien: de deelnemers worden opgenomen in de algemene vergadering, die dan eerder een inspraaknetwerk wordt (lidmaatschap wordt dus losser, minder gebonden aan procedures). Het bestuur fungeert dan als initiatiefnemer / beheerder van deze inspraakinitiatieven. Een professionele begeleiding blijft wel nodig. Ook is het natuurlijk niet noodzakelijk dat elk advies van de cultuurraad het resultaat is van een participatief proces.

de eigen wensen, via het organiek reglement (de ‘statuten’) en het huishoudelijk reglement. Waarom bijvoorbeeld zou de cultuurraad per se uit een algemene vergadering en een bestuur moeten bestaan? Zo kan ook voorzien worden dat de samenstelling vaker wijzigt dan eens om de zes jaar. Of dat elk lid meerdere

12

Een uitgebreider verslag (“The Block: Cultuurraden – Neerslag van het verbouwingsverhaal”) is te vinden op onze website: http://www.locusnet.be/portaal/Locus/ LokaalCultuurmanagement/Cultuurraden/ 13 Dit deel is ook in grote mate gebaseerd op S. DENIS, “Cultuurraden in het slop. Bevindingen en conclusies vanuit het onderzoek naar de adviesverlenende werking van de gemeentelijke cultuurraden in Vlaanderen”, in Cultuur- & vrijetijdsbeleid. Een lokaal Praktijkboek, Brussel, Politeia, losbl., pp. 4.5/39-54. 14 Het volledig juridisch kader waarbinnen cultuurraden opereren, is te vinden op onze website:http://www.locusnet.be/ portaal/Locus/LokaalCultuurmanagement/Cultuurraden/Werkingensamenstelling/

65 DUURZAAM LOKAAL CULTUURBELEID

Profile for mdmedia & partners

Duurzaam cultuurbeleid l Locus l 2012 l mdmedia  

Duurzaam cultuurbeleid in Vlaanderen

Duurzaam cultuurbeleid l Locus l 2012 l mdmedia  

Duurzaam cultuurbeleid in Vlaanderen

Profile for mdmedia
Advertisement