Page 66

beleidsplannen vormen een interessante bron: welke doelstellingen en actiepunten zijn nog niet volledig gerealiseerd? Hoe wordt, achteraf gezien, niet alleen de uitvoering van het cultuurbeleidsplan, maar ook de inhoud ervan geëvalueerd? Ook beschikbaar cijfermateriaal opent perspectieven: aan de hand van cijfers, en de evaluatie hiervan, kunnen uitdagingen waar de stad of gemeente in de nabije toekomst het hoofd aan zal moeten bieden beter worden ingeschat.7 Bovendien staan cijfers zwart op wit en versterken ze de kracht van bepaalde voorstellen.8 Er zijn verschillende methodieken om een cultuurnota of (ambtelijk) memorandum tot stand te brengen. Eén mogelijke piste is om via verschillende werkgroepen te werken. Dit kan bijvoorbeeld per culturele discipline

(podiumkunsten, literatuur, …) of op basis van thema’s (diversiteit, cultuurparticipatie, …).9 Een dergelijk initiatief is idealiter ook gebaseerd op een ruimer participatieproces bij de brede bevolking: welke nieuwe vragen en behoeften duiken op?10 Hierdoor krijg je meer diverse reflecties op een bepaalde thematiek, wat de kwaliteit en het draagvlak van de nota normaal gezien enkel ten goede komt. En breed gedragen voorstellen zijn nu eenmaal goud waard voor een nieuw bestuur. Het uiteindelijke resultaat moet begrijpelijk en overzichtelijk gepresenteerd worden. Geen vage aanbevelingen, maar wel concrete, goed onderbouwde voorstellen. Ook de toon is belangrijk: dit is geen eisenbundel, en ook geen verlanglijstje in klaagzang, maar een stevig onderbouwde uitnodiging en bijdrage tot debat.11

www.adviesraden.be De Wakkere Burger vzw is een organisatie die de participatie van burgers aan het (vooral lokale) beleid stimuleert. Met dat doel is de beweging onder meer actief op vlak van vorming en sensibilisering, maatschappelijke actie en beleidsbeïnvloeding en adviesverlening voor de plaatselijke praktijk (www.dewakkereburger.be). Adviesraden kunnen bij deze beweging terecht voor vorming, begeleiding en ondersteuning, onder meer bij het opstellen van memoranda en bij de nieuwe samenstellingsoefening. Bekijk zeker eens de website die zij opgesteld hebben om gemeentelijke adviesraden klaar te stomen voor 2013. Hier vind je onder meer informatie over memoranda en hoe dit aan te pakken.

6

De beheersorganen moeten in 2013, na de installatie van de nieuwe gemeenteraad, opnieuw samengesteld worden. Cruciaal is dat er actief op zoek wordt gegaan naar geschikte leden. Zo wordt best eerst nagedacht over het gewenste profiel van de gezochte beheerders. Op basis hiervan kan dan gericht op zoek worden gegaan naar geschikte personen, in functie van visievorming en goed bestuur in het algemeen. Dit resulteert in een grotere betrokkenheid van het beheersorgaan. En zo’n extra steun in de rug, zeker in tijden van crisis, kunnen de cultuurhuizen best gebruiken. 7 http://aps.vlaanderen.be/lokaal/ lokale_statistieken.htm vormt alvast een goeie startbasis. 8 Zie ook W. VAN ROY, “Adviesraden: klaar voor 2013? Een prioriteitenlijst als hefboom voor beleidsbeïnvloeding”, TerZake 2011/7, pp. 19-20. 9 Zie voor concrete ideeën en insteken ook www.adviesraden.be, een initiatief van De Wakkere Burger om adviesraden klaar te stomen voor 2013 (zie kaderstukje). 10 Zie over participatie de bijdrage van S. STEYAERT, “Lokale participatie: waarom moet het en waarop moet je letten?”, elders in deze publicatie. 11 Zie ook de informatiebrochure Krachtige voorzetten om te scoren. Handleiding voor het aanreiken van bouwstenen voor het toekomstig sportbeleid in je gemeente, uitgegeven door het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid vzw (ISB).

64 L O C U S

Profile for mdmedia & partners

Duurzaam cultuurbeleid l Locus l 2012 l mdmedia  

Duurzaam cultuurbeleid in Vlaanderen

Duurzaam cultuurbeleid l Locus l 2012 l mdmedia  

Duurzaam cultuurbeleid in Vlaanderen

Profile for mdmedia
Advertisement