Page 33

je bib, met je cultuurcentrum? Hoe verhoudt je werking zich tot het algemene beleid in je gemeente? Welke doelgroepen staan centraal? Is cultuur een hefboom voor een aantrekkelijke gemeente?” De beheers- en beleidscyclus, waar veel collega’s in de gemeente nauw in betrokken zijn, is om die reden niet “iets van de gemeente”. Neen, idealiter is het de hefboom om eens stevig te werken aan integrale beleidsplanning. Door het planlastdecreet zijn we nu eindelijk af van papierwerk, we moeten nu energie en capaciteit vrij kunnen maken om cultuur en vrije tijd mee in te schrijven in projecten, om mee te helpen aan een integrale aanpak in je lokale bestuur. Een uitgewerkte visie komt dus terecht in het beleidsplan. Een goed uitgeschreven visie helpt je nu en later keuzes maken. Wat wil je bereiken voor je inwoners? Wat moeten externe bezoekers kunnen beleven in je gemeente? Zijn er doelgroepen waar je extra inspanningen voor wil doen? En waarom wil je dit? En ook op vlak van aanbod is een visie bepalend. Een visie helpt je als publieke actor om zeker in tijden van besparingen - het juiste aanbod te brengen. Hoe zie je het samenspel tussen publieke en

Een paar jaar geleden koos de bibliotheek Gent ervoor om in het filiaal Brugse Poort bibliothecarissen met een uitdrukkelijk ‘sociale’ functie in te zetten. Naast de klassieke bibliotheekwerking biedt dit filiaal ook plaats voor een leescafé, uitgebaat door vrijwilligers. De bibliotheek functioneert er als een schakel in een sociaal netwerk. De bibliothecarissen kunnen terug vallen op het brede Gentse bibliotheeknetwerk. In Roeselare speelt de stadsarchivaris een uitgesproken rol in het stimuleren en ontwikkelen van kennisbeheer. Hij is actief in het hele stadsnetwerk. In Kortrijk werd in de voorbije legislatuur werk gemaakt van gebiedsgerichte werking. Uit de teams van buurtwerkers en cultuurfunctionarissen werd een nieuw team samengesteld. De nieuwe gebiedswerkers kregen elk een verantwoordelijkheid voor een deelgebied. En daarbij staan openbare werken, straatfeesten, gemeenschapsvorming, wijkcomités én cultuurprogrammering op de agenda. Door in team te werken kunnen competenties worden aangevuld en uitgewisseld.

private spelers op je grondgebied? Hoe werken we samen en hoe vullen we elkaar aan?

denken in team, op het werken rond talent en competenties.

Cultuur is teamwerk

Wie zijn de bibliothecarissen van de toekomst? Wie zijn de cultuurwerkers van nu? Welke profielen wil jij binnen halen in je organisatie? Hoe kan jij intern uitdagen tot vernieuwing en verbetering? Hoe kan je mensen stimuleren om eens over het hekje te kijken? Meer dan ooit krijgen cultuurteams in een lokaal bestuur de verantwoordelijkheid voor de cultuurwerking én het mee uitwerken van beleidsdoelstellingen van de gemeente.

Een behulpzame bibliothecaris die er net het juiste boek uit pikt. Een zaalmedewerker die je behulpzaam de weg wijst naar je zitje. Een programmator die zijn weekendervaringen van op het festival deelt met zijn collega’s. Een collectieverantwoordelijke van de bib die samen met de ploeg de nieuwe aanwinsten evalueert. Het zou een open deur intrappen zijn om te zeggen dat culturele dienstverlening teamwerk is. Maar misschien trappen we een gesloten deur in door te vragen om hier nog bewuster op in te zetten. Er zit best nog wel wat marge op dat

Meten is niet alleen weten, ook doén Informatie is een belangrijke sleutel in het werken aan culturele dienstverlening.

31 DUURZAAM LOKAAL CULTUURBELEID

Profile for mdmedia & partners

Duurzaam cultuurbeleid l Locus l 2012 l mdmedia  

Duurzaam cultuurbeleid in Vlaanderen

Duurzaam cultuurbeleid l Locus l 2012 l mdmedia  

Duurzaam cultuurbeleid in Vlaanderen

Profile for mdmedia
Advertisement