Page 17

op termijn ook meer gezamenlijke aankopen, enz. Voor de cultuurcentra zijn de voorbeelden nog niet zo voor de hand liggend, hoewel. Een gezamenlijke onderhandeling en aankoop van een tournee over heel Vlaanderen? Een meer integrale programmatie voor een regio? Wanneer de financiële druk op de gemeenten nog toeneemt, zal ook de vraag opduiken of we als gemeente i.c. cultuurcentrum of bibliotheek alles zelf moeten doen. Kunnen we bepaalde taken afstoten, verzelfstandigen of uitbesteden? Maken we contracten of convenanten met andere culturele spelers in de gemeente of de regio? Wat zijn de voor- en nadelen van het Nederlands model waar een kleine kern beleidsambtenaren diverse convenanten aanstuurt en opvolgt en op deze manier beleid uitvoert? Lokaal cultuurbeleid heeft de voorbije decennia steeds ingezet op hoog opgegeleid personeel met het bijbehorende kostenplaatje, al kwam de Vlaamse overheid hier met subsidies deels tegemoet. In de nabije toekomst zal de inzet van personeel wellicht meer bevraagd worden en dient gezocht naar andere formules. Poolvorming rond onthaal, de één-loketfunctie binnen vrije tijd (afhankelijk van de schaal van de gemeente); het delen van een stafmedewerker communicatie of educatie voor alle cultuurhuizen binnen de gemeente; een stafmedewerker jeugdprogammatie voor de stad en de omliggende gemeenten, taakafspraken binnen cc, bib of museum, schaalvergroting van bepaalde taken binnen de bibs, … zijn niet eens de moeilijkste voorbeelden. Parallel hieraan zal vermoedelijk meer variatie binnen de profielen van de cultuurprofessionals nodig zijn. Nu bestaat het grootste aantal uit ‘aanbieders’: programmatoren, bibliothecarissen, verruimd tot organisatoren. Recent kwamen profielen bij rond communicatie, nog steeds dicht bij het aanbod.

De komende jaren zullen we meer nood hebben aan ‘mensenwerkers’, agogen, procesbegeleiders; denk maar aan de groeiende aandacht voor kunst- en cultuureducatie, de participatie van diverse doelgroepen en kansengroepen, maar evenzeer het betrekken en inzetten van aanwezig menselijk kapitaal. Dat betekent dat we anders moeten omgaan met vrijwilligers. Hoog opgeleide burgers willen individueel of in losse verbanden of in nieuwe vormen van verenigingen een bijdrage leveren. Maar ze willen op een respectvolle manier behandeld worden en mee verantwoordelijkheid opnemen: participatie in de rijkste vorm m.n. deelhebben… Dit vergt een andere opstelling van de professionals. Tegelijkertijd moeten we meer inzetten op competenties rond management. De eerste zakelijk leiders doen hun intrede in grote bibliotheken. Dit is geen pleidooi om overal ‘managers’ aan te trekken, wel om de competenties rond management te versterken. De tendens om meer met mandaatfuncties te werken zal zich ook wel doorzetten; het zou voor de lokale cultuursector op een meer systematische manier (kunnen?) zorgen voor nieuwe instroom.

15 DUURZAAM LOKAAL CULTUURBELEID

Profile for mdmedia & partners

Duurzaam cultuurbeleid l Locus l 2012 l mdmedia  

Duurzaam cultuurbeleid in Vlaanderen

Duurzaam cultuurbeleid l Locus l 2012 l mdmedia  

Duurzaam cultuurbeleid in Vlaanderen

Profile for mdmedia
Advertisement