Page 147

En wat met de provincies? Blijven de provincies bevoegd voor het streekgericht bibliotheekbeleid (SBB)? Ja. De rol van de provincies op vlak van streekgericht bibliotheekbeleid (SBB) en provinciale bibliotheeksystemen (PBS) blijft ongewijzigd (artikel 59 van het ontwerp). Maar ingevolge het Planlastendecreet kan de provincie niet meer verplicht worden om 1,6 euro per inwoner te besteden aan SBB. Die verplichting valt dus weg.

bestuursakkoorden gefaseerd opnieuw aan de provincies zouden worden toegewezen. Maar de Raad van State besliste dat provinciale bevoegdheden een decretale basis moeten hebben en dus in een decreet moeten vastgesteld zijn. Om dit op te lossen, werden ze dan gebundeld in het (ontwerp van) decreet Lokaal Cultuurbeleid opgenomen, met de bedoeling dat deze bevoegdheden in een latere fase opnieuw in de desbetreffende decreten worden ingevoerd.

Timing Hoe zit het met andere provinciale bevoegdheden? Aanvullend werden ook de andere bevoegdheden die provincies binnen het ruime culturele veld in de toekomst nog kunnen uitoefenen (zie de hele discussie op grond van het Witboek Interne Staatshervorming) ook decretaal verankerd in het ontwerp van het vernieuwde decreet Lokaal Cultuurbeleid. Het gaat vooral om ondersteuning van bovenlokale en regionale platformwerking en samenwerking in een breed palet van culturele disciplines (lokaal cultuurbeleid, sociaal-cultureel volwassenenwerk, amateur- en professionele kunsten, circusorganisaties, cultureel erfgoed, ‌).

Op 20 april 2012 heeft de Vlaamse Regering finaal het ontwerp van het vernieuwd decreet Lokaal Cultuurbeleid goedgekeurd. Ook de bevoegde parlementaire commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media heeft hieraan al zijn fiat verleend en naar alle waarschijnlijkheid zal het (ontwerp)decreet nog voor het zomerreces 2012 door de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement gestemd zijn. Het decreet is definitief na finale goedkeuring door het Vlaams Parlement. Ten laatste eind oktober 2012 zal ook het nieuwe uitvoeringsbesluit het levenslicht zien. In elk geval gaat de vernieuwde regeling in op 1 januari 2014, tegelijkertijd dus met de nieuwe Beleids- en Beheerscyclus (BBC).

Eigenlijk horen deze provinciale bevoegdheden in andere decreten thuis (Kunstendecreet, Circusdecreet, Cultureel-erfgoeddecreet, ‌). De opname ervan in het vernieuwd decreet lokaal cultuurbeleid is dan ook een technische oplossing. Aanvankelijk waren die provinciale bevoegdheden uit de verschillende decreten gehaald, in afwachting van de uitkomst van de discussies, aangezwengeld door het Witboek Interne Staatshervorming, rond de toekomstige rol en taak van de provincies. De bedoeling was dat de bevoegdheden die blijvend zouden worden toegekend aan de provincies dan via

145 DUURZAAM LOKAAL CULTUURBELEID

Profile for mdmedia & partners

Duurzaam cultuurbeleid l Locus l 2012 l mdmedia  

Duurzaam cultuurbeleid in Vlaanderen

Duurzaam cultuurbeleid l Locus l 2012 l mdmedia  

Duurzaam cultuurbeleid in Vlaanderen

Profile for mdmedia
Advertisement