Page 146

ontwerp). Om in aanmerking te komen voor de subsidie voor de organisatie van de openbare bibliotheek moet aan de voorwaarden zijn voldaan waaraan ook de andere openbare bibliotheken moeten beantwoorden (zie boven, artikel 45 van het ontwerp).

Wat zijn de voorziene subsidiebedragen? Deze subsidiebedragen zijn wel in het ontwerp van decreet ingeschreven. Voor de uitvoering van het cultuurbeleidsplan kan een enveloppensubsidie worden verkregen: die bedraagt 56.000 euro voor gemeenten vanaf 10.000 inwoners, en 28.000 euro voor gemeenten met minder dan 10.000 inwoners (artikel 42 van het ontwerp). Voor de organisatie van de openbare bibliotheek kan een forfaitaire subsidie worden verkregen van 56.000 euro voor gemeenten met minder dan 10.000 inwoners, en van 6.5 euro per

inwoner voor gemeenten vanaf 10.000 inwoners (artikel 45 van het ontwerp). Voor de berekening van deze subsidies wordt nog steeds 30% van het bevolkingscijfer in aanmerking genomen (artikel 48 van het ontwerp).

Is er een aanvullende subsidie voor deelname aan het Brusselse Netwerk Openbare Bibliotheken? Ja. Het subsidiebedrag dat gemeenten in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad kunnen krijgen ter ondersteuning van de participatie aan het Brusselse Netwerk Openbare Bibliotheken is wel uitdrukkelijk in het ontwerp van decreet opgenomen en bedraagt 0.17 euro per inwoner (artikel 45 van het ontwerp). Voor de berekening van deze subsidie wordt nog steeds 30% van het bevolkingscijfer in aanmerking genomen (artikel 48 van het ontwerp).

Intergemeentelijke samenwerking Zijn er nog steeds aanvullende subsidies voor intergemeentelijke samenwerking voor de afstemming van het cultuuraanbod en de cultuurcommunicatie? Ja. Gemeenten kunnen nog steeds extra subsidies krijgen als ze samenwerken voor de afstemming van het cultureel aanbod en de cultuurcommunicatie. Het Planlastendecreet is hier niet op van toepassing (zie artikel 3 van het ontwerp). Hier moet dus wel nog een aparte aanvraag voor gebeuren (en niet meer gelinkt aan een cultuurbeleidsplan). Die aanvraagprocedure zal in het uitvoeringsbesluit worden vastgelegd (artikel 38 van het ontwerp). Zo’n samenwerkingsverband moet minimaal bestaan uit vier aangrenzende gemeenten, waarvan er één behoort tot de lijst van Steden en Gemeenten, door alle aangesloten gemeenten samen jaarlijks een bedrag inbrengen dat min-

144 L O C U S

stens gelijk is aan de jaarlijkse subsidie van de Vlaamse Regering, en een cultuurnota indienen die beschrijft welke activiteiten het samenwerkingsverband zal opzetten in het kader van de afstemming van het cultuuraanbod en de cultuurcommunicatie voor alle deelnemende gemeenten. Die cultuurnota moet slaan op de periode die loopt tot en met het eerste jaar van een nieuwe gemeentelijke legislatuur (artikel 38 van het ontwerp).

Wat zijn de voorziene subsidiebedragen hiervoor? Ook deze subsidiebedragen zijn in het ontwerp van decreet voorzien. Zo’n samenwerkingsverband kan een jaarlijkse subsidie krijgen van 0.33 euro per inwoner, met een maximum van 82.500 euro (artikel 38 van het ontwerp), op voorwaarde dat het voldoet aan de nodige voorwaarden (zie boven).

Profile for mdmedia & partners

Duurzaam cultuurbeleid l Locus l 2012 l mdmedia  

Duurzaam cultuurbeleid in Vlaanderen

Duurzaam cultuurbeleid l Locus l 2012 l mdmedia  

Duurzaam cultuurbeleid in Vlaanderen

Profile for mdmedia
Advertisement