Page 145

Subsidies onder de nieuwe regeling Blijven de 1 euro-subsidie en de aanvullende subsidie voor bijzondere projecten van het cultuurcentrum bestaan? Er zal onder de nieuwe regeling één globale subsidie per onderdeel (lokaal cultuurbeleid, cultuurcentrum en openbare bibliotheek) worden toegekend. De bedragen van de 1 eurosubsidie en de subsidie bijzondere projecten worden in dat globale bedrag meegenomen. Het formele onderscheid tussen de enveloppensubsidies (zowel voor de uitvoering van het cultuurbeleidsplan, als voor de werking van het cultuurcentrum) enerzijds, en respectievelijk de 1 €-subsidie in het kader van gemeenschapsvorming en de aanvullende subsidie voor bijzonder projecten van het cultuurcentrum anderzijds, valt dus weg.

Wat met de aanvullende subsidie voor deelname aan een provinciaal bibliotheeksysteem (PBS)? Het huidige decreet voorziet een aanvullende forfaitaire subsidie van 0.15 euro / inwoner ter ondersteuning van de participatie aan provinciale

bibliotheeksystemen (artikel 39, §1). Dit is niet meer opgenomen in de tekst zelf van het ontwerp van vernieuwd decreet. Er is sprake van dat dit opnieuw zou worden voorzien in het uitvoeringsbesluit, dat er uiterlijk eind oktober 2012 komt, maar hierover bestaat nog geen uitsluitsel.

Blijven de subsidiebedragen voor de volgende lokale beleidscyclus behouden? In tegenstelling tot het huidige decreet zijn de (meeste) subsidiebedragen voor lokaal cultuurbeleid niet opgenomen in het ontwerp van het vernieuwde decreet, en krijgen die dus geen decretale verankering. Er is wel een (zwaarwegende) belofte vanuit Vlaanderen om de huidige subsidiebedragen zoveel als mogelijk te behouden. We moeten dit wel samen lezen met artikel 9 van het Planlastendecreet, dat uitdrukkelijk stelt dat de effectieve toekenning van de subsidies afhankelijk is van het uittrekken van de beschikbare kredieten op de Vlaamse begroting. Dit principe wordt herhaald in artikel 50 van het ontwerp van het vernieuwde decreet Lokaal Cultuurbeleid.

Het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad Zijn de bepalingen van het Planlastendecreet van toepassing? Nee (zie artikel 3 van het ontwerp). Globaal gezien blijft voor het tweetalige gebied BrusselHoofdstad dan ook alles bij het oude. Het aparte cultuurbeleidsplan blijft behouden en dat geeft aanleiding tot personeelssubsidies. Er moet in het cultuurbeleidsplan wel ingetekend worden op de Vlaamse beleidsprioriteiten inzake cultuur (zoals de andere gemeenten dat moeten doen in de globale meerjarenplanning).

Aan welke voorwaarden moet voldaan zijn om subsidies te verkrijgen? Gemeenten in het tweetalige gebied BrusselHoofdstad die beschikken over een

Nederlandstalige openbare bibliotheek kunnen subsidies krijgen voor de uitvoering van het cultuurbeleidsplan enerzijds, en voor de organisatie van de openbare bibliotheek anderzijds. Om in aanmerking te komen voor de subsidie voor de uitvoering van het cultuurbeleidsplan moet de gemeente nog steeds beschikken over een cultuurbeleidscoördinator, culturele infrastructuur, een gemeentelijke, Nederlandstalige openbare bibliotheek, een akkoord van de gemeente om beleidsrelevante gegevens ter beschikking te stellen van de administratie en een bij de administratie ingediend cultuurbeleidsplan (artikel 43 van het

143 DUURZAAM LOKAAL CULTUURBELEID

Profile for mdmedia & partners

Duurzaam cultuurbeleid l Locus l 2012 l mdmedia  

Duurzaam cultuurbeleid in Vlaanderen

Duurzaam cultuurbeleid l Locus l 2012 l mdmedia  

Duurzaam cultuurbeleid in Vlaanderen

Profile for mdmedia
Advertisement