Page 143

belanghebbenden betrokken hebben bij de opmaak van (het culturele luik van) het strategische meerjarenplan (artikel 7, 2° van het ontwerp). Hiertoe kan het bestaande proces op vlak van cultuur behouden blijven. De gemeente is evenwel verplicht participatie te organiseren rond het meerjarenplan. Dus kunnen er tal van manieren van aanpak ontstaan.

instellingen (in de brede betekenis van het woord, dus ook bijvoorbeeld amateurkunstenen erfgoedverenigingen) ondersteunen voor minstens 0.8 euro per inwoner. Dit bedrag blijft dus hetzelfde, het wordt ook niet geïndexeerd. Dit kan nog steeds via een subsidiereglement of via ondersteuning in natura.

Wat is er geregeld op vlak van beheer, advies, inspraak en participatie? Ook hier blijft alles bij het oude. In het ontwerp van het vernieuwd decreet wordt niet meer verwezen naar de verplichte beheersorganen van cultuur- en gemeenschapscentra en openbare bibliotheken. Maar dat wil absoluut niet zeggen dat zo’n beheersorgaan niet meer hoeft. De verplichting voor culturele instellingen die onder een overheid ressorteren om een beheersorgaan te hebben (waarvan de samenstelling aan bepaalde voorwaarden moet voldoen), vloeit rechtstreeks voort uit het Cultuurpact, dat een wet van openbare orde is. Die verplichting blijft dus ten allen tijde gelden, ook al is hierover niets opgenomen in de tekst van het decreet zelf. Ook wat betreft de organisatie en werking van de adviesorganen voor cultuur blijft de decretale regeling ongewijzigd. Verder moeten gemeenten nog steeds kunnen aantonen dat ze de lokale

Er kan bijvoorbeeld één grote centrale participatieronde voor het hele meerjarenplan georganiseerd worden, of voor enkele beleidsdomeinen samen, of er kan geopteerd worden voor een meer wijkgerichte aanpak of voor een doelgroepgerichte aanpak, of om te werken via hearings, of ad hoc werkgroepen, enz. De schaal van de gemeente, de traditie en de ambitie en tal van factoren zullen die manier van werken beïnvloeden.

Voorwaarden voor cultuurcentra en bibliotheken Aan welke voorwaarden moet worden voldaan om subsidies voor het cultuurcentrum te kunnen krijgen? Die voorwaarden blijven grotendeels behouden en kwamen hierboven al aan bod. Er moet een combinatie zijn van eigen aanbod (met aandacht voor een regionaal relevante staalkaart van allerlei cultuuruitingen, complementair aan de lokale en regionale behoeften) en receptieve werking. Verder moet aan de infrastructuurvoorwaarden zijn voldaan en moet er een beheersorgaan zijn dat beantwoordt aan de bepalingen van het Cultuurpact (al staat dit niet meer uitdrukkelijk in het ontwerp van decreet). De voorwaarden inzake personeel zijn dan weer weggevallen (zie boven).

141 DUURZAAM LOKAAL CULTUURBELEID

Profile for mdmedia & partners

Duurzaam cultuurbeleid l Locus l 2012 l mdmedia  

Duurzaam cultuurbeleid in Vlaanderen

Duurzaam cultuurbeleid l Locus l 2012 l mdmedia  

Duurzaam cultuurbeleid in Vlaanderen

Profile for mdmedia
Advertisement