Page 141

Van sturing op middelen naar sturing op activiteiten, prestaties en effecten Stelt Vlaanderen nog eisen op vlak van interne organisatie? Nee. Het Planlastdecreet bepaalt dat de sectorale regelingen geen voorwaarden meer kunnen bevatten met betrekking tot de aard van de in te zetten middelen of de organisatorische structuur van het lokale bestuur (art. 6, 2°). De lokale besturen zijn het best geplaatst om dit vorm te geven. Dit heeft een aantal belangrijke gevolgen. Er worden geen personeelssubsidies meer toegekend, maar de subsidies zullen worden gekoppeld aan activiteiten, prestaties en effecten. Dit wil niet zeggen dat de verkregen subsidies niet mogen worden aangewend om het personeel te betalen, maar het zal voor de verantwoording van die subsidies niet volstaan om te verwijzen naar de loonkost van de betrokken personeelsleden. Subsidies moeten verantwoord worden door te verwijzen naar verrichte activiteiten of behaalde prestaties of effecten.

Er worden geen voorwaarden meer opgelegd met betrekking tot personeelsformatie en -bezetting. Geen voorwaarden meer dus betreffende inschaling of diploma’s van cultuurfunctionarissen, bibliothecarissen of bibliotheekmedewerkers. De vereiste dat minstens de helft van het bibliotheekpersoneel van het A- of het Bniveau moet zijn, valt dus weg. Ook het hebben van een cultuurbeleidscoördinator wordt niet meer als voorwaarde opgelegd. Inzake bibliotheeklidgeld gelden geen wettelijke maxima meer. Momenteel is het zo dat lidgeld enkel aan meerderjarigen kan gevraagd worden en dat dit maximaal 10 euro/jaar mag bedragen. Maar deze begrenzing valt dus weg onder de nieuwe regeling. Ook het verplicht gratis karakter van te ontlenen materialen op papieren dragers zal wegvallen. De gemeente zal dus zelf kunnen bepalen of ze al dan niet lidgeld vraagt of een vergoeding aanrekent voor het gebruik van de materialen. Maar de Memorie van

139 DUURZAAM LOKAAL CULTUURBELEID

Profile for mdmedia & partners

Duurzaam cultuurbeleid l Locus l 2012 l mdmedia  

Duurzaam cultuurbeleid in Vlaanderen

Duurzaam cultuurbeleid l Locus l 2012 l mdmedia  

Duurzaam cultuurbeleid in Vlaanderen

Profile for mdmedia
Advertisement