Page 140

Hoe wordt er gerapporteerd aan de Gemeenteraad? Omdat de prioritaire beleidsdoelstellingen worden opgenomen in de beleidsrapporten zelf, wordt hierover in detail gerapporteerd aan de Gemeenteraad. Via het meerjarenplan verkrijgt de raad inzicht in de prioritaire beleidsdoelstellingen en de operationele doelstellingen en actieplannen die daaruit voortvloeien, en de financiële vertaling daarvan. Via het budget (eenjarig perspectief) wordt gerapporteerd over de concrete acties voor een bepaald jaar die voortvloeien uit de prioritaire beleidsdoelstellingen, en de financiële vertaling daarvan. ‘Overig beleid’ wordt opgenomen in de beheersrapporten, met als gevolg dat over nietprioritaire doelstellingen en de operationele doelstellingen, actieplannen en acties die daaruit voortvloeien, niet expliciet wordt gerapporteerd aan de Gemeenteraad. Maar dat wil niet zeggen dat de raad hiervan geen kennis heeft. Ten eerste is de financiële vertaling van het ‘overig beleid’ wel opgenomen in de financiële nota van het meerjarenplan. De raad moet dit goedkeuren. Bovendien heeft de raad kennis van alle beleidsdoelstellingen (zowel de prioritaire als de niet-prioritaire) omdat een overzicht hiervan deel moet uitmaken van de toelichting bij het meerjarenplan. Deze toelichting hoeft niet door de raad te worden goedgekeurd.

Hoe wordt er gerapporteerd aan de Vlaamse Overheid? Eerst en vooral moeten we afstappen van de logica eigen aan de huidige regeling, waarbij de gemeente zelf via apart opgestelde documenten bepaalde informatie aan de sectorale administratie meedeelt (bijvoorbeeld de verantwoordingsnota het jaar na het subsidiejaar, waarin het gebruik van de subsidie wordt verantwoord). In het kader van de planlastvermindering valt dit weg.

138 L O C U S

De Vlaamse Overheid zal in het vervolg digitaal alle nodige informatie ophalen die haar moeten toelaten subsidies al dan niet toe te kennen en nadien de aanwending ervan te evalueren. Er is een onderscheid tussen het meerjarenplan zoals dit wordt voorgelegd aan de Gemeenteraad en de documenten die digitaal aan de Vlaamse Overheid worden bezorgd. Het meerjarenplan en het budget zijn rapporten die tot stand komen op basis van inschrijvingen in een zogenaamd budgettair dagboek. Die inschrijvingen gebeuren op detailniveau. Aan de hand van die onderliggende detailregistraties beschikt de Vlaamse Overheid over alle nodige info die haar toelaten de aanvraag van de subsidies (meerjarenplan) en de verantwoording van het gebruik ervan (jaarrekening) te beoordelen. Het gaat om gegevens (zoals kosten) inzake personeel, infrastructuur, collectie en werking, en informatie over verrichte activiteiten of prestaties of bereikte effecten. Er is dus sprake van een digitale rapportering. Op die manier zal de gemeente vanaf 2015 en uiterlijk op 31 juli van elk jaar dus rapporteren over de uitvoering van zijn engagementen, ook op vlak van het lokaal cultuurbeleid.

Moeten gemeenten daarnaast nog actief andere gegevens aan de Vlaamse Overheid verschaffen? Ja. Met het oog op monitoring (sector in kaart brengen) moeten nog jaarlijks algemene beleidsrelevante gegevens meegedeeld worden aan de Vlaamse Gemeenschap. Voor de cultuurcentra gebeurt dat via CCinCijfers, voor bibliotheken via Bios2, voor het gemeentelijk cultuurbeleid zullen die gegevens opvraagbaar zijn van zodra er een geautomatiseerde bevraging via een internettoepassing beschikbaar wordt gesteld (artikels 7 (5°), 9 (7°) en 11 (3°) van het ontwerp).

Profile for mdmedia & partners

Duurzaam cultuurbeleid l Locus l 2012 l mdmedia  

Duurzaam cultuurbeleid in Vlaanderen

Duurzaam cultuurbeleid l Locus l 2012 l mdmedia  

Duurzaam cultuurbeleid in Vlaanderen

Profile for mdmedia
Advertisement