Page 139

welke termijn dat zal gebeuren. Het geheel van een beleidsdoelstelling, met de daaraan verbonden actieplannen en concrete acties, wordt ‘doelstellingencascade’ genoemd.

Wat is het verschil tussen prioritaire en niet-prioritaire beleidsdoelstellingen? Het begrip prioriteit wil wel eens voor verwarring zorgen! ‘Gemeentelijke prioritaire beleidsdoelstellingen’ zijn die beleidsdoelstellingen die het gemeentebestuur zo belangrijk vindt dat ze expliciet worden vermeld en opgevolgd in de beleidsrapporten (de ‘speerpunten’ van het beleid). De ‘Vlaamse beleidsprioriteiten’ zijn prioriteiten die door Vlaanderen expliciet naar voor worden geschoven als ijkpunten voor de lokale beleidsplanning en -uitvoering. Wil een gemeente dan bijvoorbeeld subsidies ontvangen in het kader van het lokaal cultuurbeleid, dan zal ze ervoor moeten zorgen dat de Vlaamse beleidsprioriteiten inzake cultuur weerspiegeld worden in het strategische meerjarenplan (een ‘vertaling’ op maat van de lokale context). De gemeente kiest zelf of ze de Vlaamse beleidsprioriteiten lokaal vertaalt in eigen ‘prioritaire’ beleidsdoelstellingen, of in ‘nietprioritaire’ beleidsdoelstellingen, of in acties die niet in beleidsdoelstellingen zijn opgenomen. Er komt binnen de gemeente dus een onderscheid tussen ‘prioritair beleid’ (de 1e categorie) en ‘overig beleid’ (de 2e en 3e categorie samen). Let op: ‘prioritair’ is hier geen synoniem van ‘belangrijk’, in de zin dat ‘overig beleid’ dan ‘niet belangrijk’ zou zijn. Een prioritaire beleidsdoelstelling is een beleidsdoelstelling waarop de gemeente het verschil wil maken ten opzichte van de vorige legislatuur, en waaromtrent uitdrukkelijk zal worden gerapporteerd aan de Gemeenteraad. Het ‘overig beleid’ doelt eerder op het reguliere beleid / de reguliere werking binnen de gemeente. Stel bijvoorbeeld dat de gemeente tevreden is over de manier waarop de

cultuurraad al ondersteund wordt en die ondersteuning wil voortzetten als reguliere werking (dat wil zeggen, ze maakt er geen ‘speerpunt’ voor het komende beleid van), dan kan dit in ‘overig beleid’ worden opgenomen, met als gevolg dat hierover niet in detail zal worden gerapporteerd aan de Gemeenteraad. Belangrijk: het verkrijgen van subsidies staat los van de manier waarop de Vlaamse beleidsprioriteiten lokaal vertaald worden (via al dan niet prioritaire beleidsdoelstellingen).

Wat is het verschil tussen beleidsrapporten en beheersrapporten? Laat ons eerst kort het onderscheid tussen ‘beleid’ en ‘beheer’ duiden. Het gemeentelijk beleid wordt uitgestippeld door de raad. Het beheer, de concrete uitvoering van dat beleid, komt in eerste instantie toe aan het college (de hoofdbudgethouder van de gemeente), dat op basis van het Gemeentedecreet over een aantal mogelijkheden beschikt om dit verder te delegeren. Elke binnen het bestuur aangestelde delegatiehouder moet hiervoor beschikken over een jaarlijks beheersbudget. De ‘beleidsrapporten’ ondersteunen de beleidsbeslissingen van de raad. Er zijn vijf beleidsrapporten: het meerjarenplan, de aanpassing van het meerjarenplan, het budget, de budgetwijziging en de jaarrekening. Omdat het bestuur de prioritaire beleidsdoelstellingen naar voren schuift als de speerpunten van haar eigen beleid, worden die apart vermeld in de beleidsrapporten. De niet-prioritaire beleidsdoelstellingen (de reguliere werking) worden eerder algemeen opgevolgd, onder de rubriek ‘overig beleid’. Dit ‘overig beleid’ is opgenomen in ‘beheersrapporten’. Er zijn drie beheersrapporten: het beheersbudget, de interne kredietaanpassing en de beheersrekening.

137 DUURZAAM LOKAAL CULTUURBELEID

Profile for mdmedia & partners

Duurzaam cultuurbeleid l Locus l 2012 l mdmedia  

Duurzaam cultuurbeleid in Vlaanderen

Duurzaam cultuurbeleid l Locus l 2012 l mdmedia  

Duurzaam cultuurbeleid in Vlaanderen

Profile for mdmedia
Advertisement