Page 138

Een beleidsdomein (bijvoorbeeld ‘cultuur & vrije tijd’) bestaat uit een aantal beleidsvelden die door Vlaanderen zijn opgelegd. Er moet uit deze ‘lijst’ gekozen worden, er kunnen dus geen nieuwe beleidsvelden gecreëerd worden. De gemeenten zullen die beleidsvelden zelf bundelen zodat die een samenhangend en herkenbaar geheel vormen. Deze functionele indeling laat toe informatie te structureren en te ordenen.

Wat zijn beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties?

Elk beleidsveld kan slechts in één beleidsdomein worden opgenomen. ‘Cultuurcentrum’ en ‘openbare bibliotheken’ zijn voorbeelden van beleidsvelden die bijvoorbeeld binnen het beleidsdomein ‘cultuur & vrije tijd’ zullen ingedeeld zijn.3

Een beleidsdoelstelling is het resultaat, of eventueel het effect, dat de raad wil bereiken. ‘Resultaat’ doelt op de concrete en rechtstreekse gevolgen van een bepaalde handeling (bijvoorbeeld het feit dat meer kinderen vormingssessies over de gevaren van internet bijwonen). ‘Effect’ verwijst eerder naar de beoogde (maatschappelijke of organisatorische) gevolgen van het gevoerde beleid (bijvoorbeeld het feit dat kinderen zich meer bewust zijn van de gevaren van internet, en dat ook blijkt uit hun internetgebruik). Het resultaat is makkelijker te sturen dan het effect.

Als gemeenten dat willen (dit is dus niet verplicht) kunnen ze deze beleidsvelden verder indelen in beleidsitems. Deze zijn door de gemeente zelf vast te leggen, ofwel geografisch (beleidsitems kunnen zijn: bib centrum, bib deelgemeente 1, bib deelgemeente 2,...), ofwel thematisch (beleidsitems kunnen zijn: boeken, cd’s, dvd’s, kranten, tijdschriften,...), ofwel qua doelgroep (beleidsitems kunnen zijn: kinderen, jongeren, volwassenen, bejaarden,...). Deze beleidsitems dienen in eerste instantie voor eigen informatiebehoeften, deze zijn niet bestemd voor derden. Zo kan je, als er bijvoorbeeld drie bibliotheekfilialen zijn, ervoor kiezen om enkel lokale informatie te willen over filiaal drie (dit is bijvoorbeeld een nieuw filiaal en je wil zien welke kosten en uitgaven hieraan gekoppeld zijn). Je bent dan helemaal niet verplicht om van filiaal 1 en 2 ook beleidsitems te maken.

3 Zie de bijlage bij het Ministerieel Besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, Belgisch Staatblad 10 november 2010, p. 67.805.

136 L O C U S

Vanaf 2014 zullen gemeenten die subsidies willen ontvangen in het kader van het lokaal cultuurbeleid de Vlaamse beleidsprioriteiten inzake cultuur lokaal vorm moeten geven in het strategische meerjarenplan van de gemeente. Dit gebeurt door beleidsdoelstellingen, actieplannen en concrete acties te formuleren.

Bij een beleidsdoelstelling horen ook altijd actieplannen, een reeks acties die binnen een bepaalde termijn worden uitgevoerd (met telkens ook de eraan verbonden uitgaven en ontvangsten). Die geven dus aan wat het bestuur zal ondernemen om de beleidsdoelstelling te realiseren en binnen

BBC-piloten Vanaf 2011 hebben een aantal steden en gemeenten zich als ‘piloot’ in het BBC-verhaal ingeschreven. Hun ervaringen bij het ‘inpassen’ van hun beleid in de nieuwe BBC-structuur zijn gebundeld op de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur. U vindt er hun beleidrapporten en diverse voorbeelden van ‘doelstellingencascades’: www.binnenland.vlaanderen.be/pilootbesturen. Kijk ook op www.locusnet.be onder trefwoord ‘doelstellingencascade’.

Profile for mdmedia & partners

Duurzaam cultuurbeleid l Locus l 2012 l mdmedia  

Duurzaam cultuurbeleid in Vlaanderen

Duurzaam cultuurbeleid l Locus l 2012 l mdmedia  

Duurzaam cultuurbeleid in Vlaanderen

Profile for mdmedia
Advertisement