Page 137

Cultuurbeleidsplanning in de nieuwe Beleids- en Beheerscyclus (BBC): enkele ‘basics’

2

Wat is het besluit over de beleids- en beheerscyclus (BBC)? De Vlaamse Regering keurde op 25 juni 2010 het Besluit betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (het BBC-besluit) goed. Het bevat een reeks regels voor het meerjarenplan, het budget, de boekhouding en de jaarrekening van de lokale besturen en provincies. Het besluit is dan ook erg ingrijpend voor de wijze waarop gemeenten, OCMW’s en provincies hun beleid voorbereiden, budgetteren, uitvoeren, opvolgen en evalueren. De BBC vertrekt vanuit één geïntegreerd systeem: de beleidsvoering over alle gemeentelijke beleidsdomeinen zal op dezelfde manier in kaart worden gebracht. Verder biedt de BBC ook een integraal systeem: het bevat niet alleen regels voor de financiële aspecten van beleidsvoering, maar ook voor inhoudelijke planning (beleidsdoelstellingen, actieplannen, acties, …), uitvoering, opvolging en evaluatie. De BBC is dus veel meer dan enkel een nieuwe boekhouding of een nieuw financieel instrumentarium. De belangrijkste vernieuwing van de BBC is dat het beleid (de inhoud) rechtstreeks en uitdrukkelijk aan de financiën wordt gekoppeld (1 op 1-relatie tussen een beleidsaspect en de financiële vertaling ervan).

Wanneer treedt de nieuwe beleids- en beheerscyclus (BBC) in werking? Het BBC-besluit treedt in werking op 1 januari 2014, net zoals het vernieuwde decreet Lokaal Cultuurbeleid dus. Op die manier worden de nieuwe gemeentelijke meerjarenplannen (die lopen van 2014-2019), met inbegrip van de

daarin geïntegreerde doelstellingen met betrekking tot cultuur, automatisch volgens de nieuwe regels opgesteld. De lokale besturen zullen dus in 2014 nog een laatste keer een jaarrekening ‘oude stijl’ opmaken voor 2013.

Hoe ziet de nieuwe BBC-structuur eruit? De BBC koppelt eigenlijk drie zaken aan elkaar. Enerzijds is er de ‘BBC-architectuur’, bestaande uit beleidsdomeinen, beleidsvelden, en eventueel beleidsitems. Binnen die architectuur (het omhulsel) kan dan de inhoud (de vulling) worden aangebracht, via de zogenaamde ‘doelstellingencascades’: beleidsdoelstellingen (strategische en operationele), actieplannen en concrete acties. Die geven dus het inhoudelijk beleid weer dat over de verschillende beleidsdomeinen en -velden zal worden gevoerd. Tenslotte wordt hier dan rechtstreeks de financiële vertaling aan gekoppeld.

Wat zijn beleidsdomeinen, beleidsvelden en beleidsitems? Gemeenten kunnen zelf vrij beleidsdomeinen functioneel samenstellen. Er is er maar één verplicht opgelegd: ‘algemene financiering’. Het gaat hier om ontvangsten en uitgaven die geen rechtstreeks verband houden met een specifieke dienstverlening of investering (bijvoorbeeld inkomsten uit onroerende voorheffing). 2

Dit onderdeel is deels gebaseerd op J. LEROY, De beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de OCMW’s en de provincies. De nieuwe regels toegelicht in 60 vragen en antwoorden (in samenwerking met het Agentschap Binnenlands Bestuur), te raadplegen op: http://www.vvsg.be/Werking_Organisatie/Documents/ VVSGpocketBBC_2deEditie_2011.pdf

135 DUURZAAM LOKAAL CULTUURBELEID

Profile for mdmedia & partners

Duurzaam cultuurbeleid l Locus l 2012 l mdmedia  

Duurzaam cultuurbeleid in Vlaanderen

Duurzaam cultuurbeleid l Locus l 2012 l mdmedia  

Duurzaam cultuurbeleid in Vlaanderen

Profile for mdmedia
Advertisement