Page 134

Welke ‘rode draden’ lopen er door de vernieuwde regeling?

nog steeds van toepassing is) het gemeentelijk cultuurbeleidsplan. Hierin moet de gemeente zelf aantonen wat ze op vlak van cultuur zal doen en hoe ze dit zal doen, en dient ze dus eigen strategische keuzes te maken en te beschrijven. Hiertegenover staan dan Vlaamse subsidies. Dit resulteerde alvast in heel wat minder detailnormering. Uit een onderzoek naar de effecten van de gemeentelijke cultuurbeleidsplannen blijkt dat de opmaak van een cultuurbeleidsplan globaal positief werd geëvalueerd als een kans om grondig na te denken over lokaal cultuurbeleid en cultuur mee op de agenda te zetten. Maar globaal, over alle beleidsdomeinen heen, evalueerden de gemeenten de planlast als te hoog.1 Wie als gemeente op alle Vlaamse impulsen voor subsidies wilde reageren, moest tot 36 plannen opmaken. Het Planlastendecreet van 2011 probeert op dit vlak soelaas te bieden. Dit is een kaderdecreet dat de planlasten van lokale besturen wil verminderen en vanuit die optiek een invloed heeft op heel wat sectorale decreten, waaronder het decreet Lokaal Cultuurbeleid.

132 L O C U S

Twee rode draden lopen doorheen alle hervormde sectorale regelingen, namelijk planlastvermindering en nadruk op lokale autonomie. Sectorale plannen, zoals het cultuurbeleidsplan, worden afgeschaft en geïntegreerd in het strategische meerjarenplan van de gemeente. Ook krijgen lokale besturen meer vrijheid om een aantal Vlaamse prioriteiten in hun eigen lokaal beleid vorm te geven (verder hierover meer). Dit brengt met zich mee dat Vlaanderen via haar subsidiebeleid niet meer zal sturen op middelen (input), maar wel op activiteiten/ prestaties (output) en effecten (outcome). Het ontwerp van decreet Lokaal Cultuurbeleid stelt dan ook geen eisen meer op vlak van interne organisatie. Hierop bestaat er één uitzondering: de infrastructuurvoorwaarden voor cultuur- en gemeenschapscentra blijven ongewijzigd behouden (zie verder).

Wat zijn de Vlaamse beleidsprioriteiten inzake cultuur? Vanaf 2014 zullen gemeenten die subsidies willen ontvangen in het kader van het lokaal cultuurbeleid een aantal Vlaamse beleidsprioriteiten inzake cultuur lokaal vorm moeten geven in het strategische meerjarenplan (zie verder meer over dit vernieuwde planningsproces). De Vlaamse beleidsprioriteiten zijn in het ontwerp van decreet zeer generiek geformuleerd en drievoudig: een kwalitatief en duurzaam lokaal cultuurbeleid voeren, een laagdrempelige bibliotheek organiseren, die is 1

B. DE PEUTER & V. PATTYN, De effecten van de gemeentelijke cultuurbeleidplannen 2008-2013, K.U.Leuven, Instituut voor de Overheid, 2010 (onderzoek uitgevoerd in opdracht van het Agentschap SociaalCultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen, Afdeling Volksontwikkeling en Lokaal Cultuurbeleid), te raadplegen op: http://www.sociaalcultureel.be/volwassenen/ onderzoek.aspx

Profile for mdmedia & partners

Duurzaam cultuurbeleid l Locus l 2012 l mdmedia  

Duurzaam cultuurbeleid in Vlaanderen

Duurzaam cultuurbeleid l Locus l 2012 l mdmedia  

Duurzaam cultuurbeleid in Vlaanderen

Profile for mdmedia
Advertisement