Page 1

05062012_Digitaal_2120640

One Minute Test (OMT) Toets technische leesvaardigheid Engels voor groep 5 tot en met 8 van vvto-scholen

mogelijk gemaakt door

europees platform internationaliseren in onderwijs


Colofon © 2012 Europees Platform - ­internationaliseren in onderwijs

Auteurs Ans van Berkel Karel Philipsen

Kennemerplein 16 Postbus 1007 2001 BA Haarlem T 023 553 11 50 vvto@epf.nl www.europeesplatform.nl/vvto

Met medewerking van Sanne Bongers Corrie Lalkens

Redactie Karin Akkerman Elly Deelder Foto’s Wilco van Dijen Vormgeving nr58 / total communication

2

Europees Platform - internationaliseren in onderwijs


Inhoud Voorwoord

4

Deel 1 Handleiding 1 Het testmateriaal 2 Wanneer toetsen? 3 De testprocedure 4 Scoring van de test 5 Gebruik van de normtabel 6 Leerlingen met een D-score

5 5 5 5 6 7 7

Deel 2 Verantwoording 1 Achtergrond 2 Doel 3 Samenstelling 4 Ontwikkeling 4.1 Populatie 4.2 Scoring 4.3 Verdelingskenmerken van de scores 4.4 Betrouwbaarheid 4.5 Samenhang met leesvaardigheid Nederlands 4.6 Normering

8 8 9 9 9 10 11 12 13 14

Bijlagen 1 Richtlijnen voor het beoordelen van de uitspraak 2 Oefen- en leesblad One Minute Test 3 Scoreformulier One Minute Test

15 19 21

One Minute Test (OMT)

3


Voorwoord Op steeds meer scholen wordt vroeg vreemdetalenonderwijs Engels (vvtoE) aangeboden. Na enkele jaren mondeling onderwijs wordt voor een gedeelte overgestapt op schriftelijk onderwijs. De technische leesvaardigheid in het Engels wordt dan belangrijk. De One Minute Test is ontwikkeld om zwakke technisch lezers tijdig te signaleren. Aan de ontwikkeling van de toets hebben velen een bijdrage geleverd. Veel dank hiervoor. Een subsidie van het Europees Platform stelde ons in staat twee toegepast taalkundigen met de uitvoering te belasten. Corrie Lalkens verwerkte de gegevens van het vooronderzoek waarin de woorden werden geselecteerd. Sanne Bongers verwerkte de resultaten van het onderzoek op grond waarvan een normering werd vastgesteld. Zij had ook een grote inbreng bij het schrijven van de verantwoording en handleiding van de toets. Het vooronderzoek vond plaats op de volgende basisscholen: de Jacob Maris (Rotterdam), de Eduard van Beinum (Rotterdam), de Van Rijckevorsel (Hoek van Holland), de Clipper (Rotterdam) en de Tuinstad (Schiebroek). Aan het normeringsonderzoek deden de volgende basisscholen mee: de Bongerd (Ridderkerk), de Edese School Vereniging (Ede), de Klinker (Oud-Beijerland), de Passe-Partout (Rotterdam) en de Wilgenstam (Rotterdam). De kinderen hebben heel goed hun best gedaan. Tot slot willen we iedereen bedanken die betrokken was bij de organisatie en het afnemen van de toetsen. Groningen/Rotterdam Ans van Berkel Karel Philipsen

4

Europees Platform - internationaliseren in onderwijs


Deel 1 Handleiding 1 Het testmateriaal De One Minute Test (OMT) bestaat uit een leesblad (achterzijde bijlage 2) met daarop 114 Engelse woorden. U 足 kunt dit blad eventueel plastificeren. Op de voorzijde staan vier woorden die bedoeld zijn als oefenwoorden (boy, cat, house en name). Verder is er een scoreformulier (bijlage 3), waarop de toetsafnemer de score kan bijhouden. Dit formulier kan naar behoeven gekopieerd worden. 2 Wanneer toetsen? De OMT is bedoeld voor individuele afname. Als de docent vermoedt dat een leerling niet goed meekomt in de les doordat hij moeite heeft met geschreven materiaal, is er aanleiding om de OMT af te nemen. De toets dient dan om het vermoeden te bevestigen dat de technische leesvaardigheid van de leerling tekortschiet. Wanneer een zwakke lezer ondersteuning krijgt, kan de toets ook gebruikt worden om het leerproces in kaart te brengen. 3 De testprocedure Voorbereiding Zorg dat de test wordt afgenomen in een rustige ruimte met zo weinig mogelijk omgevingsgeluid. Leg het leesblad, het scoreblad en een stopwatch klaar. Het wordt dringend aangeraden om een opname te maken, zodat deze later nog eens beluisterd kan worden bij twijfel over de beoordeling. Zorg er dus voor dat er een opnameapparaatje aanwezig is.

One Minute Test (OMT)

5


De procedure Laat de leerling naast of tegenover u zitten. Leg het toetsblad (bijlage 2), met de vier oefenwoorden naar boven, voor de leerling neer. Zeg: ”We gaan Engelse woordjes lezen. Probeer deze woordjes maar eens.” De leerling leest de woordjes. Zeg: ”Dat gaat al goed! Zo meteen mag je er nog meer voorlezen. Lees de woordjes snel, maar ook duidelijk, zodat ik ze goed kan verstaan.” Start de opname. Spreek desgewenst de naam van de leerling in. Draai het blad om en zeg: ”Begin maar en lees van boven naar beneden.” Druk tegelijk op de startknop van de stopwatch. Laat de leerling één minuut lezen. Zeg na één minuut: “Stop.” Stop de opname. Zet een streep op het scoreformulier onder het laatst voorgelezen woord. Let op • Als de leerling 5 seconden zwijgt of twijfelt, zeg dan op rustige toon het woord voor. De leerling kan dan weer verder lezen. • Tijdens het voorlezen kan alvast gescoord worden. Het wordt echter sterk aangeraden om de opname terug te luisteren om er zeker van te zijn dat de beoordeling correct is. Soms lezen leerlingen erg snel en is het nodig stukken opnieuw te beluisteren. • Sommige leerlingen willen erg graag snel beginnen. Leg in dit geval uw hand op het blad, zodat de leerling niet alvast kan beginnen terwijl u nog niet op de startknop van uw stopwatch gedrukt hebt. 4 Scoring van de test Bij de OMT worden alleen correct uitgesproken woorden meegeteld. Van een basisschoolleerling kan echter geen accentloos Engels verwacht worden. Er zijn richtlijnen opgesteld om te bepalen welke uitspraken als correct en welke als incorrect gerekend worden. Raadpleeg die lijst met richtlijnen indien u twijfelt over de beoordeling (zie bijlage 1). Algemeen Als de letters slechts verklankt worden op de Nederlandse manier is de uitspraak niet correct. Echter, voor een aantal Nederlandse klanken hebben we een uitzondering gemaakt. De belangrijkste voorbeelden zijn de uitspraak van <u> in much en de uitspraak van <r> De uitspraak /u/ zoals in het Nederlandse mus wordt goed gerekend, omdat de kinderen die klinker ook zo uitspreken in leenwoorden als club. Ook de Nederlands uitgesproken /r/ wordt goed gerekend. Klemtoon De klemtoon moet op de juiste lettergreep liggen. Onbeklemtoonde lettergrepen mogen niet teveel nadruk krijgen. Reken het woord fout als de klemtoon fout gelegd wordt. Bijvoorbeeld: in <today> moet de klemtoon liggen op <day>. Klinkers Klinkers in onbeklemtoonde lettergrepen worden in het Engels als een doffe klinker of /i/ uitgesproken. Als de volle klinker wordt uitgesproken, wordt het goed gerekend, zolang de klinker duidelijk onbeklemtoond is. De uitspraak van beklemtoonde klinkers moet de juiste Engelse klank zijn, of een klank die hierop lijkt en die in ieder geval niet-Nederlands is. Bijvoorbeeld: in <woman> mag <man> worden uitgesproken als het Engelse cat, als de klemtoon er maar duidelijk niet op ligt. De lettergreep <wo> mag niet worden uitgesproken met een Nederlandse /o/, maar alle klanken die /oe/ benaderen worden goed gerekend. 6

Europees Platform - internationaliseren in onderwijs


Medeklinkers De meeste medeklinkers zorgen voor weinig problemen. Bij typisch Engelse medeklinkercombinaties gelden onderstaande regels: <th> Het moet duidelijk zijn dat er een poging tot de Engelse uitspraak is. Een harde /t/ is fout. <r> Zowel een Engelse als Nederlandse <r> worden goed gerekend. <j> De uitspraak moet /dzj/ zijn. Nederlandse /j/ is fout. <sh> De uitspraak moet /sj/ zijn. Een scherpe /s/ is fout. <ch> De uitspraak moet /tsj/ zijn. De uitspraken /sj/ of /g/ zijn fout. <g> De uitspraak moet /dzj/ zijn, zoals in orange. Nederlandse /g/ is fout, uitspraak /sj/ eveneens fout. <ght> De uitspraak zou /t/ moeten zijn. Uitspraken die hierbij in de buurt komen en niet een Nederlandse verklanking zijn, worden ook goed gerekend. In bijlage 1 staat een overzicht van alle woorden uit de toets, met daarbij de uitspraken die goed en de uitspraken die fout gerekend worden. Op dit overzicht met richtlijnen kunt u terugvallen bij twijfel over de beoordeling. Let op Sommige leerlingen maken erg veel uitspraakfouten. Als u went aan hun slechte uitspraak, kan het gebeuren dat u woorden goed rekent, die eigenlijk fout zijn. Pas daarom op dat u uw beoordeling niet aanpast aan het kind, maar dat u de richtlijnen blijft volgen. 5 Gebruik van de normtabel In deel 2 (pagina 13) vindt u de normtabel voor de OMT. Met deze normtabel kunt u de ruwe score omzetten naar een normscore. Zoek in de tabel naar het moment dat u de toets heeft afgenomen. Zoek in deze regel naar de kolom waarin de behaalde score valt. De kolom geeft de score van de leerling aan. Valt het afnamemoment niet rond een van beide normeringsmomenten, ga dan uit van het dichtstbijzijnde normeringsmoment. Betekenis van de scores: • A-score: goed tot zeer goed: de 25% hoogst scorende leerlingen; • B-score: voldoende tot goed: de 25% net boven het gemiddelde scorende leerlingen; • C-score: matig tot voldoende: de 25% net onder het gemiddelde scorende leerlingen; • D-score: zwak: de 25% laagst scorende leerlingen. 6 Leerlingen met een D-score Scoort een leerling op D-niveau, dan is het duidelijk dat zijn leesvaardigheid van het Engels niet voldoende is om het niveau van de klas bij te houden. Zo’n leerling zou ondersteuning moeten krijgen om de technische leesvaardigheid te verbeteren. Is het technisch lezen van het Nederlands eveneens zwak, dan lijkt het zinvol om eerst het lezen van de moedertaal te ontwikkelen. Als de leerling pas sinds kort op de school zit, is de achterstand waarschijnlijk ontstaan omdat deze leerling nog niet genoeg Engelse les heeft gehad. Is de technische leesvaardigheid in het Nederlands op niveau, dan is de kans groot dat de leesproblemen mettertijd zullen verdwijnen.

One Minute Test (OMT)

7


Deel 2 Verantwoording 1 Achtergrond Voor- en vroegschools talenonderwijs heeft als groot voordeel dat jonge kinderen op een meer natuurlijke wijze een vreemde taal kunnen verwerven. Het leren gaat spelenderwijs. Kinderen krijgen door de vroege start een betere uitspraak en ze verwerven een grotere algemene taalvaardigheid. Steeds meer basisscholen in Nederland doen om deze redenen mee aan het EarlyBird-programma voor meer, beter en vroeger Engels. Daardoor wordt kwaliteitsbewaking nog belangrijker.

Het EarlyBird-programma sluit zoveel mogelijk aan bij de ontwikkelingsfases van het kind. In de onderbouw start het onderwijs op een speelse manier en is het overwegend gericht op mondelinge vaardigheden. Vervolgens bouwt het programma langzaam op naar een meer formele manier van onderwijzen. Enkele jaren nadat de leerlingen Nederlands hebben leren lezen, wordt ook in de Engelse les aandacht besteed aan schriftelijke vaardigheden. Vanaf groep 5 wordt gestart met het gebruik van een leergang Engels. Op basis van hun Nederlandse leesvaardigheid leren de meeste leerlingen ook in het Engels lezen, zonder dat zij hiervoor gerichte instructie krijgen (Van Berkel 2011).1 In elke klas zijn er echter ook een paar kinderen die het lezen van Engels niet spontaan onder de knie krijgen. Leerkrachten merken dat bepaalde leerlingen moeite hebben als gestart wordt met schriftelijk materiaal. Deze kinderen lopen het risico dat ze door hun zwakke leesvaardigheid steeds verder achter gaan lopen op hun klasgenoten. Het is daarom belangrijk om vroegtijdig te signaleren of een leerling problemen heeft met het lezen van Engels. Met dat doel is de One Minute Test 足ontwikkeld. 2 Doel De OMT is een toets die individueel afgenomen wordt. De toets is bedoeld voor de groepen 5 tot en met 8 van vvto-scholen en is genormeerd voor twee momenten in het schooljaar: februari en juni.

Niet alle leerlingen hoeven de OMT te doen: als leerlingen goed meekomen in de Engelse les, is het niet nodig om de OMT af te nemen. De OMT is bedoeld voor de situaties waarin er een vermoeden bestaat dat de leerling achterblijft op zijn klasgenoten. In dit geval kan de OMT afgenomen worden om na te gaan of een zwakke technische leesvaardigheid een rol speelt. Als een leerling laag scoort op de OMT, kan de docent rekening houden met de zwakke technische leesvaardigheid van deze leerling en passende maatregelen nemen.2

1 2

8

Berkel, A.J. van (2012). Leren lezen in het Engels op de basisschool. Levende Talen Tijdschrift, nr. 1, april 2012, 16-25. In de nabije toekomst zullen suggesties worden uitgewerkt over hoe zwakke lezers bij het leren lezen van Engels ondersteund kunnen worden. Europees Platform - internationaliseren in onderwijs


3 Samenstelling In de OMT leest de leerling onder tijdsdruk een lijst Engelse woorden op. De leerling krijgt één minuut om zoveel mogelijk woorden te lezen. Op deze manier worden de snelheid en accuratesse van het lezen gemeten. Snelheid en accuratesse zijn algemeen geaccepteerde kenmerken om het niveau van technische leesvaardigheid vast te stellen. Eenzelfde soort toets wordt ook voor het Nederlands gebruikt: de Drie Minuten Toets (DMT) is een veelgebruikte toets waaraan praktisch alle kinderen wel gewend zijn. Voor de OMT hebben we het voorbeeld van de Nederlandse Een-Minuut-Test (EMT) van Brus en Voeten gevolgd.3 De OMT bevat 114 woorden. De woorden zijn grotendeels afkomstig uit de 1.000 meest frequente woorden van het Engels, de overige behoren tot de volgende 1.000 frequente woorden. Het aantal is bepaald met behulp van vooronderzoek met een oudere versie van de OMT, die in 2010 is afgenomen in de groepen 5 tot en met 8. Zo is een indicatie verkregen van het maximaal aantal woorden dat in een minuut gelezen kan worden. Het aantal van 114 gaat daar nog bovenuit. Het vooronderzoek diende tevens om de woorden voor de OMT te selecteren. Van de woorden is per jaargroep de p-waarde bepaald. De p-waarde geeft het percentage leerlingen aan dat het woord correct gelezen heeft. Woorden met een erg hoge of erg lage p-waarde zullen niet goed differentiëren: als een woord door iedereen goed, of door iedereen fout gelezen wordt, levert het weinig informatie op. Voor de OMT zijn woorden geselecteerd met een p-waarde tussen .25 en .85. Zestig woorden bleken in alle jaargroepen aan deze voorwaarde te voldoen. Om tot de gewenste 114 te komen, is dit aantal aangevuld met woorden die slechts in een deel van de groepen binnen de afgesproken p-waarden vielen. Bovenaan de lijst staan 21 woorden die voor de groepen 5 en 6 geselecteerd konden worden, gevolgd door negen voor groep 5 tot en met 7 geselecteerde woorden. Daarna volgen de 60 woorden die in alle groepen de vastgestelde p-waarde hadden. De lijst wordt afgesloten met twee woorden voor groep 6 en 7, vijf woorden voor groep 6 tot en met 8 en 17 woorden die alleen in de groepen 7 en 8 geselecteerd konden worden. Zo is een lijst ontstaan die in niveau opbouwt en voor alle groepen differentiërend is. Zie bijlage 2 voor de definitieve lijst. 4 Ontwikkeling De OMT is in 2011 afgenomen bij een grote groep leerlingen. Op basis van dit onderzoek zijn de betrouwbaarheid, de samenhang met leesvaardigheid Nederlands en de normering bepaald. De toets is op twee momenten afgenomen: begin februari en medio juni. Groep 8 is alleen getest in februari. 4.1 Populatie De OMT is afgenomen bij de leerlingen in de groepen 5 tot en met 8 van vijf verschillende EarlyBirdscholen. Vier van de vijf scholen werkten al mee aan het EarlyBird-programma sinds de begindagen, de vijfde school startte enige jaren daarna. Om die reden werden van die school de groepen 7 en 8 buiten beschouwing gelaten. Om organisatorische redenen konden op één school alleen de groepen 7 en 8 meedoen met het onderzoek en op een andere school alleen de groepen 5 en 6. De leerlingen zijn representatief voor een vvto-school: ze hebben al meerdere jaren Engelse les gehad. In de populatie bevinden zich ook instromers: leerlingen die later op de school gekomen zijn, en daardoor minder jaren Engels onderwijs gehad hebben. Omdat elke school instromers heeft, is besloten deze leerlingen wel mee te nemen in de normering: ze horen bij de gemiddelde populatie van een vvto-school. Voor de instromers met een lage score op de OMT is deze score gemakkelijk te verklaren: ze hebben eenvoudigweg minder Engels geleerd. 3

Brus, B.T. & M.J. Voeten (1973). Een-Minuut-Test. Nijmegen: Berkhout.

One Minute Test (OMT)

9


Een aantal leerlingen bleek zo onduidelijk te spreken dat beoordeling onmogelijk was, en er zijn enkele leerlingen niet beoordeeld wegens een technisch probleem (mislukte opname e.d.). Na verwijdering van deze leerlingen bestaat de populatie uit 559 leerlingen.

School 5 1 30 2 29 3 44 4 0 5 47 Totaal 150

Jaargroep 6 7 41 39 30 0 53 28 0 48 72 0 196 115

8 28 0 31 39 0 98

Totaal 138 59 156 87 119 559

4.2 Scoring De score van de OMT is het aantal goed gelezen woorden, dus het aantal gelezen woorden in één minuut, min het aantal fout gelezen woorden. Twee personen waren betrokken bij het beoordelen van de resultaten. Eerst is een steekproef van 60 leerlingen nagekeken om te zien welke twijfel­ punten zich voordoen in de beoordeling. In overleg is vastgesteld wat goed en wat fout gerekend wordt. De beslissingen zijn per woord vastgelegd (zie bijlage 1). Op basis van deze richtlijnen zijn de overige leerlingen door de eerste beoordelaar nagekeken. Daarna is ongeveer 1 op de 15 leerlingen gecontroleerd door de tweede beoordelaar. Zowel op het eerste als tweede afnamemoment bleek er weinig verschil in beoordeling tussen de twee beoordelaars.

10

Europees Platform - internationaliseren in onderwijs


4.3 Verdelingskenmerken van de scores In de volgende tabel staat een overzicht van de gegevens die na scoring van alle toetsen verkregen zijn.

Groep Aantal leerlingen Gemiddelde score Standaarddeviatie Minimum score Maximum score

5 6 feb jun feb jun 142 144 193 177 19,06 24,31 36,2 43,6 13,35 14,41 18,23 18,51 0 0 0 2 56 66 85 88

7 feb 106 50,93 17,93 6 88

jun 107 56,5 17,74 10 92

8 feb 98 61,76 17,11 8 102

De gemiddelde score stijgt duidelijk per groep. We verwachtten dat de technische leesvaardigheid per jaar zou verbeteren, en de scores geven dit inderdaad aan.

80

Jaargroep 5

6

7

8

70

Gemiddelde score

60 50 40 30 20 10 0 februari

juni

februari

juni

februari

juni

februari

juni

Aan de relatief hoge standaarddeviaties in de tabel is te zien dat de scores per groep erg wisselend zijn. Dit is ook te zien aan de grote verschillen tussen de minimum en maximum scores. In groep 5 en 6 zijn er zelfs leerlingen bij die een score van nul halen, terwijl de hoogst gehaalde scores 66 en 88 zijn. Het is opvallend dat de gemiddelden in groep 8 veel hoger liggen dan die van groep 5, maar dat de laagste score van groep 8 niet zo veel hoger is dan de laagste score van groep 5. Dit laat zien dat er leerlingen zijn die een grote achterstand hebben, die niet zomaar ingehaald wordt naarmate de jaren voorbijgaan. One Minute Test (OMT)

11


4.4 Betrouwbaarheid De betrouwbaarheid van de OMT is op twee manieren onderzocht. Op het eerste afnamemoment heeft een derde van de kinderen de toets in twee delen gelezen, waarna de correlatie tussen beide subtoetsen in vastgesteld. Daarnaast is de correlatie gemeten tussen de twee afnamemomenten. Tijdens het eerste afnamemoment heeft één op de drie leerlingen een andere versie van de toets gelezen. In deze versie is de lijst in tweeën gesplitst door de woorden om en om over twee deel­ lijsten te verdelen. De kinderen hebben twee keer een halve minuut gelezen, met daartussen een pauze van enkele minuten. Als blijkt dat de scores op beide deellijsten sterk samenhangen, kan geconcludeerd worden dat de toets betrouwbaar is. De correlatie tussen beide deeltoetsen bleek erg hoog (r =.95). We kunnen daarom stellen dat de twee delen zeer sterk samenhangen en dat de toets betrouwbaar is. De grafiek hieronder brengt de samenhang in beeld. Elk bolletje representeert een leerling die de tweedelige toets heeft gedaan. De bolletjes geven de scores op beide deeltoetsen aan. Alle bolletjes zijn gegroepeerd rondom de lijn, wat aangeeft dat de scores op deel 1 en deel 2 van de toets samenhangen.

50 45 40

Score deel 2

35 30 25 20 15 10 5 0 0

5

10 15 20

25 30 35 40 45 50

Score deel 1

12

Europees Platform - internationaliseren in onderwijs


Na het tweede afnamemoment is de correlatie berekend tussen de scores van de twee afname足momenten. Als de toets betrouwbaar is, moeten leerlingen op de twee afnamemomenten vergelijkbare scores halen. De correlatie tussen de twee afnamemomenten blijkt eveneens erg hoog (r=.95). Dit wijst er wederom op dat de toets zeer betrouwbaar is. De grafiek hierna brengt de samenhang tussen de twee toetsmomenten in beeld.

100 90 80

Score juni

70 60 50 40 30 20 10 0 0

10 20 30 40

50 60 70 80 90 100

Score februari

4.5 Samenhang met leesvaardigheid Nederlands Naast de Engelse lijst is er in februari ook een Nederlandse Een-Minuut-Test voor technisch lezen, de EMT van Brus & Voeten, afgenomen. Door op een vergelijkbare manier zowel het Engels als het Nederlands te testen, wordt zichtbaar hoe sterk de technische leesvaardigheid in de moedertaal samenhangt met de leesvaardigheid in de tweede taal. De samenhang tussen de Nederlandse en Engelse toets blijkt sterk te zijn (r=.80). De kans is daarom groot dat leerlingen met een zwakke leesvaardigheid in het Nederlands, ook een zwakke leesvaardigheid in het Engels zullen hebben. De correlatie is hoog, maar niet zo hoog dat je zou mogen concluderen dat op grond van de technische leesvaardigheid in het Nederlands de vaardigheid in het Engels volledig voorspeld kan worden. Er zullen zwakke lezers in het Nederlands zijn die in het Engels niet zoveel problemen ondervinden. Het omgekeerde kan zich ook voordoen. De volgende grafiek brengt de samenhang tussen de Nederlandse EMT en de Engelse OMT in beeld.

One Minute Test (OMT)

13


110 100 90 80

Score OMT

70 60 50 40 30 20 10 0 0

10 20 30 40

50 60 70 80 90 100 110 Score EMT

4.6 Normering De OMT is ontworpen om de leerlingen met een zwakke technische leesvaardigheid van het Engels op te sporen. We hebben besloten om ‘zwak’ te definiëren als behorend tot de 25% laagste scores van een jaargroep. In het verlengde daarvan betekent ‘goed’ behorend bij de beste 25% van de normgroep, ‘bovengemiddeld’ en ‘ondergemiddeld’ behorend bij de 25% boven en onder het gemiddelde. Anders dan in het leerling- en onderwijsvolgsysteem (LOVS) van Cito, waarin naast een D-niveau ook nog een E-niveau wordt onderscheiden, hanteren wij dus een verdeling van de scores in vier niveaus, namelijk A (hoogste 25%) tot en met D (laagste 25%). Per leerjaar is er een norm voor twee momenten: een in februari en een in juni. Wij gaan ervan uit dat signalering van leesachterstand gevolgd moet worden door passende maatregelen. Daarom is voor groep 8 geen norm in juni gemaakt. Er blijft daarna immers geen tijd om zwakke lezers te begeleiden. De normering is te vinden in onderstaande tabel. Normtabel groep 5 februari juni groep 6 februari juni groep 7 februari juni groep 8 februari

14

D ≤ 8 ≤ 14 ≤ 23 ≤ 31 ≤ 38 ≤ 45 ≤ 51

C 9-17 15-22 24-35 32-46 39-50 46-55 52-61

Europees Platform - internationaliseren in onderwijs

B 18-26 23-34 36-50 47-56 51-64 56-68 62-75

A ≥ 27 ≥ 35 ≥ 51 ≥ 57 ≥ 65 ≥ 69 ≥ 76


Bijlage 1 Richtlijnen voor het beoordelen van de uitspraak

In veel gevallen ontstaat geen twijfel omdat een woord goed is uitgesproken. Hieronder worden door ons aangetroffen uitspraken van leerlingen opgesomd waarover getwijfeld kan worden. g.o. : geen opmerkingen < > : met letters tussen vishaken wordt de spellling bedoeld / / : met letters tussen schuine strepen wordt de klank bedoeld

woord opmerkingen give fout: laatste <e> uitgesproken new g.o. today goed: <o> in <to> = schwa of /oe/, onbeklemtoond white g.o. take g.o. dead g.o. pair g.o. just goed: <u> = /u/; <j> = /dj/ come fout: /kom/ (NL) eye g.o. woman fout: /wo/ (NL), goed: <a> in <man> met klinker van cat, onbeklemtoond away g.o. much goed: <u> = /u/, fout: <ch> : /sj/. every goed: uitgesproken in drie lettergrepen, klemtoon op 1ste, goed: eerste <e> = /e/, fout: <e> = /ee/, goed: /r/ is NL around goed: /r/ is NL people g.o. already goed: /r/ is NL, fout: <al> is /al/ (NL) mother goed: <o> = /u/, fout: <o> = /o/ (NL) shoulder fout: <ou> = /ou/ (NL) orange Belangrijk: klemtoon op <o>, goed: <a> onbeklemtoond (correct = /i/) als sjwa of klinker zoals in cat, goed: /r/ is NL, fout: laatste e uitgesproken Friday g.o. find g.o. what g.o. soon g.o. each fout: <ch> = /sj/ always fout: <al> = /al/ (NL), fout: <s> niet uitgesproken know g.o. water fout: <wa> = /waa/ of /wa/ (NL) because belangrijk: klemtoon op 2de lettergreep, goed: e in <be> onbeklemtoond als sjwa of /bi/ of /bie/, fout: <au> = /au/ (NL), fout: laatste e uitgesproken second belangrijk: klemtoon op <se>, goed: <o >in <cond> onbeklemtoond als sjwa of /o/ father goed: <th> = d mouth goed: <th> = /f, ts, s/, fout: /t/ One Minute Test (OMT)

15


aunt fout: <au> = /au/ (NL). Goed: klinker zoals in cat: Amerikaans Wednesday g.o. all fout: /al/ (NL) uncle goed: <u> = /u/ many g.o. there fout: <th> = /t/, goed: <th> = /d/ think fout: <th> = /t/, goed: <th> = /f/ call fout: /al/ (NL) break goed: /r/ is NL page fout: <ge> = /s/, /sj/ choice fout: laatste e uitgesproken person belangrijk: klemtoon op 1ste lettergreep (<er> alleen goed zoals in her), goed: <o> in <son> onbeklemtoond als sjwa of /o/ sign g.o. office fout: <e> uitgesproken (NL), belangrijk: klemtoon op 1ste lettergreep church fout: <ch> als /sj/ handle g.o. limit belangrijk: klemtoon op <li> crowd goed: /r/ is NL matter fout: <a> = /a/ (NL) station belangrijk: klemtoon op 1ste lettergreep police belangrijk: klemtoon op 2de lettergreep, goed: onbeklemtoond <o> in <po> als sjwa of /o/, fout: laatste e uitgesproken building g.o. listen fout: <t> = /t/ (NL) trouble goed: <ou> = /u/, goed: /r/ is NL payment belangrijk: klemtoon op 1ste lettergreep, goed: onbeklemtoond <e> in <ment> als sjwa of /e/ fruit goed: /r/ is NL straight goed: /r/ is NL factory belangrijk: klemtoon op 1ste lettergreep, goed: onbeklemtoond <o> in <to> als sjwa of /o/, goed: /r/ is NL, fout: <a> als /a/ (NL) secret belangrijk: klemtoon op 1ste lettergreep, goed: onbeklemtoond <e> in <cret> als sjwa of /i/, goed: /r/ is NL prisoner belangrijk: klemtoon op 1ste lettergreep, goed: eerste /r/ is NL reason belangrijk: klemtoon op 1ste lettergreep, goed: onbeklemtoond <o> in <son> als sjwa of /o/, goed: /r/ is NL visit belangrijk: klemtoon op <vi> difference belangrijk: klemtoon op 1ste lettergreep, goed: onbeklemtoonde <e> in <rence> als sjwa of /e/, goed: <fe> uitgesproken, fout: laatste <e> (ce) uitgesproken, goed: /r/ is NL season belangrijk: klemtoon op 1ste lettergreep, goed: onbeklemtoonde <o> in <son> als sjwa of /o/ criminal belangrijk: klemtoon op 1ste lettergreep, goed: onbeklemtoonde <i> in <mi> als sjwa of /i/, fout: onbeklemtoonde <a> in <al> als /a/, goed: /r/ is NL key g.o.

16

Europees Platform - internationaliseren in onderwijs


situation belangrijk: klemtoon op 3de lettergreep, goed: <tu> = /toe/ zonder /j/, goed: onbeklemtoond <on> in <tion> als sjwa of /o/ bright goed: /r/ is NL double goed: <ou> als /u/ message belangrijk: klemtoon op 1ste lettergreep juice goed: <j> = /dj/ rapid goed: /r/ is NL surprise belangrijk: klemtoon op 2de lettergreep, goed: <ur> in <sur> als sjwa of /ur/, fout: laatste <e> uitgesproken, goed: /r/ is NL single g.o. student belangrijk: klemtoon op 1ste lettergreep, goed: <e> in <dent> als sjwa of /e/, goed: <tu> als /toe/, zonder /j/ picture belangrijk: klemtoon op 1ste lettergreep, goed: <ure> als sjwa of /ur/, goed: geen /j/ voor <ure> practice belangrijk: klemtoon op 1ste lettergreep, fout: <a> = /a/ (NL), goed: onbeklemtoond <i> in <ice> als /i/ of sjwa, fout: laatste <e> uitgesproken, goed: /r/ is NL country goed: <ou> = /u/, goed: /r/ is NL shape g.o. activity belangrijk: klemtoon op 2de lettergreep, goed: onbeklemtoond <i> in <vi> als sjwa of /i/, fout: <a> in <ac> als /a/ (NL) cousin goed: <ou> = /u/, goed: onbeklemtoond <i> in <sin> als sjwa of /i/ distance belangrijk: klemtoon op 1ste lettergreep, goed: onbeklemtoond <a> in <tan> als sjwa, of als klinker in cat maar zonder klemtoon, fout: <a> in <tan> zoals in NL man uitgesproken, fout: laatste <e> uitgesproken struggle goed: /r/ is NL, goed: <u> = /u/ narrow goed: /r/ is NL, fout: <a> als klinker in NL man service belangrijk: klemtoon op 1ste lettergreep (<er> alleen goed zoals in her), goed: onbeklemtoond <i> in <vi> als sjwa of /i/, fout: laatste <e> in <ce> uitgesproken circle fout: <ir> als NL /ir/ young goed: <ou> = /u/, fout: <ng> met /k/ als laatste klank unit g.o. family belangrijk: klemtoon op 1ste lettergreep, goed: onbeklemtoond <i> in <mi> als sjwa of /i/, fout: <a> in <fa> als /a/ (NL) eleven belangrijk: klemtoon op 2de lettergreep, goed: onbeklemtoond eerste <e> als /i/ of /ie/ history belangrijk: klemtoon op 1ste lettergreep, goed: onbeklemtoond <o> in <to> als sjwa of /o/, goed: /r/ is NL favourite belangrijk: klemtoon op 1ste lettergreep, goed: onbeklemtoond <ou> in <vou> als sjwa, onbeklemtoond <i> in <ite> als /i/ of sjwa, goed: /r/ is NL, fout: <a> in <fa> = /a/ (NL), fout: laatste <e> uitgesproken example belangrijk: klemtoon op 2de lettergreep, goed: onbeklemtoond <e> in <ex> als /e/ of /i/, <a> als /a:/ of zoals in cat continue belangrijk: klemtoon op 2de lettergreep, goed: onbeklemtoond <o> in <con> als sjwa of /o/, goed: <nue> als /noe/, zonder /j/ heart g.o. anything goed: <th> = /f/, /s/ One Minute Test (OMT)

17


relation belangrijk: klemtoon op 2de lettergreep, goed: onbeklemtoond <e> in <re> als /i/, /ie/ of sjwa; goed: onbeklemtoond o in <tion> als sjwa of /o/, goed: /r/ is NL enough goed: <e> als /i/, /ie/, sjwa public belangrijk: klemtoon op 1ste lettergreep, goed: <u> = /u/ famous fout: <a> = /a/ (NL), goed: onbeklemtoond <ou> in <mous> als sjwa answer goed: <a> = /a:/ of zoals in cat earth goed: <th> = /f/, /ts/ village fout: laatste <e> uitgesproken nature belangrijk: klemtoon op 1ste lettergreep movement belangrijk: klemtoon op 1ste lettergreep, goed: <e> in onbeklemtoond <ment> als sjwa of /e/, fout :<e> in <ve> uitgesproken pretty fout: <e> = /e/ (NL), alleen /i/ is goed, goed: /r/ is NL daughter g.o. safety fout :<e> in <fe> uitgesproken degree belangrijk: klemtoon op 2de lettergreep, goed: <e> in onbeklemtoond <de> als sjwa of /i/ of /ie/, goed: /r/ is NL laughing goed: <au> als /a:/ of zoals in cat (Amerikaans) occasion belangrijk: klemtoon op 2de lettergreep, goed: <o> in onbeklemtoond <oc> en <ion> als /o/ of sjwa reality belangrijk: klemtoon op 2de lettergreep, goed: e in <re> als /i/ of /ie, <i> in <ity> als /i/, sjwa

18

Europees Platform - internationaliseren in onderwijs


Bijlage 2 Oefenblad One Minute Test

boy cat house name

One Minute Test (OMT)

19


give

because

payment

narrow

new

second

fruit

service

today

father

straight

circle

white

mouth

factory

young

take

aunt

secret

unit

dead

Wednesday

prisoner

family

pair

all

reason

eleven

just

uncle

visit

history

come

many

difference

favourite

eye

there

season

example

woman

think

criminal

continue

away

call

key

heart

much

break

situation

anything

every

page

bright

relation

around

choice

double

enough

people

person

message

public

already

sign

juice

famous

mother

office

rapid

answer

shoulder

church

surprise

earth

orange

handle

single

village

Friday

limit

student

nature

find

crowd

picture

movement

what

matter

practice

pretty

soon

station

country

daughter

each

police

shape

safety

always

building

activity

degree

know

listen

cousin

laughing

water

trouble

distance

occasion

struggle

reality

20

Europees Platform - internationaliseren in onderwijs


Bijlage 3 Scoreformulier One Minute Test Voor- en achternaam: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

give new today white take dead pair just come eye woman away much every around people already mother shoulder orange Friday find what soon each always know water because second father mouth aunt Wednesday all uncle many there

aantal gelezen woorden:

39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76

think call break page choice person sign office church handle limit crowd matter station police building listen trouble payment fruit straight factory secret prisoner reason visit difference season criminal key situation bright double message juice rapid surprise single

â&#x20AC;&#x201C; aantal fouten:

Groep: 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114

student picture practice country shape activity cousin distance struggle narrow service circle young unit family eleven history favourite example continue heart anything relation enough public famous answer earth village nature movement pretty daughter safety degree laughing occasion reality

= ruwe score:

One Minute Test (OMT)

21


mogelijk gemaakt door

europees platform internationaliseren in onderwijs

One Minute Test  

One Minute Test

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you