Page 1

DEPARTAMENTO DE TECNOLOXÍA A.R. septembro 1º E.S.O.

1. Clasifica de maior a menor a dureza das seguintes minas: 6H, 8B, F, 5H, 6B, 4H, HB. 2. Mide cunha regra os seguintes segmentos e anota o resultado en milímetros e centímetros.

3. Traza os ángulos que se indican a continuación.

1


4. Utilizando escuadra e cartabón, traza polos puntos 1, 2, 3, e 4, paralelas á recta A e, polo 3 e 4, perpendiculares á recta B.

5. Debuxa un esbozo dunha bombona de butano, dunha botella de auga e dunha maceta. 6. Determina as dimensións do teu libro de tecnoloxía e exprésaas en m, cm e mm. Fai un debuxo a man alzada, en tres dimensións, utilizando o método do encaixado e acótao. 7. Acota as seguintes figuras sabendo que están debuxadas á escala que se indica

E 3,5:1 E 1:6

2


8. Debuxa un cadrado de 15 cm de lado, a escala 1:3 9. Debuxa a escala 2:1 a seguinte figura e acótaa.

10. Define estructura. Cita algún exemplo de estructura entramada e describe os elementos resistentes que a compoñen. ¿Para que serven as cimentacións?

11. Completa os seguintes parágrafos: a) Cando as forzas que están a actuar sobre o elemento dunha estructura tenden a ................... dicimos que ese elemento está sometido a un esforzo de flexión. b) A diferencia entre un esforzo de tracción e outro de ....................... é que o primeiro tende a ................ o elemento da estructura, mentres que o segundo tende a comprimilo. c) Para que unha estructura de barras se deforma menos utilizamos un método que se chama ............... d) Nunha ponte, ¿que elemento soporta un esforzo de flexión?. Este esforzo é a suma doutros dous, un de .................. e outro de ..................... Sinala no seguinte debuxo onde se producen. Se o elemento anterior rompera por B, diriamos que estaba sometido a un esforzo de ...........

B

e) Cando utilizamos un desaparafusador para apertar un parafuso o desaparafusador está sometido a un esforzo de ................. f) O obxecto A é máis estable porque ..................................................................... ......................... A

B

g) Se o colgar a carga rompe o elemento A polo sitio indicado, podemos dicir que está sometido a un esforzo de ………….. xa que as dúas metades se …………. En cambio, se rompe o elemento B podemos dicir que está sometido a un esforzo de ……………. xa que as dúas metades tenden a ………….

A

B

3


12. Indica os esforzos a que están sometidos os elementos sinalados na figura. 13. ¿Que tipo de estructura é a do debuxo? Sinala e nomea todos os elementos da estructura.

14.

15. ¿A que tipo de esforzo deben ser resistentes fundamentalmente os piares? 16. ¿Que parte do corpo humano se podería comparar á cimentación dunha estructura? ¿Por que? 17. Indica se as seguintes estructuras son ríxidas ou non. Propón solucións para facer ríxidas as que non o son.

4


18. Quérese construír a maqueta dunha porta que funciona por medio dun motor eléctrico. Os materiais necesarios e os prezos de compra son: Materiais que se van a utilizar 1 listón de madeira de 25 cm de longo 1 base de madeira de 10 cm x 20 cm 1 motor 1 polea 1 varilla roscada de 20 cm de longo 30 cm de cable eléctrico 4 porcas

Material que se mercou Listón de madeira de 1 m Madeira para a base de 40 cmx 40 cm Bolsa de 10 motores Bolsa de 10 poleas Varilla roscada de 1 m Cable eléctrico de 2 m Bolsa de 10 porcas

Prezo (€) 0,60 1,50 32,00 2,00 0,60 0,30 0,70

Elabora o presuposto de fabricación da maqueta na seguinte táboa: nº 1 2 3 4 5 6 7

cantidade

designación

prezo unitario

custo total

Total

19. Relaciona mediante frechas as ferramentas coa operación que se realiza con elas. HERRAMIENTAS Sarxento Lima Compás de puntas Escofina Regra metálica Segueta Lixa Serra de costilla Escuadra metálica Parafuso de banco Pincel

OPERACIÓN Medir Marcar y trazar Suxeitar Cortar Desbastar Rematar (pintar)

¿Que significa o termo desbastar?

5


20. Indica se as seguintes afirmacións son verdadeiras. En caso contrario, explica por que son falsas.

V

F

Explicación

Os materiais conductores permiten o paso da corrente eléctrica Os materiais metálicos non son bos conductores térmicos Os materiais translúcidos deixan pasar a luz, pero non é posible ver con nitidez os obxectos a través deles. A dilatación térmica consiste no aumento de tamaño dun material cando descende a temperatura. A elasticidade é a propiedade dos corpos para adquirir deformacións permanentes cando actúa sobre eles unha forza. A propiedade contrario á tenacidade é a plasticidade. Os metais son materiais que se oxidan, ó contrario que a madeira. A maleabilidade é a propiedade dalgúns materiais de estenderse en forma de cables ou fíos. Os materiais que deixan filtrar a través deles auga ou outros líquidos son impermeables. Para soldar dous materiais é necesario que se poidan fundir. A plastilina é un material elástico.

21. Explica as etapas do proceso tecnolóxico.

22. ¿Que farías para realizar unha análise formal dunha barra de pegamento como a da figura?. 23. Define materia prima, material e producto tecnolóxico

6


24. ¿Que propiedades debe ter un material para fabricar unha pota para cocer alimentos? ¿e as asas? 25. Unha chave para abrir unha porta debe de estar feita dun material resistente a esforzos de ................ 26. Explica os termos reciclable, reutilizable, biodegradable e renovable 27. ¿Que significa que o vidro a pesar de ser un material duro, é fráxil? ¿e que unha esponxa sexa elástica? 28. aluminio véndese en rolos de papel, ¿cómo se denomina á propiedade que permite que un material se poida estender en láminas? 29. Debuxa un corte transversal dun tronco de árbore e describe as características das distintas partes que se poden apreciar. 30. Fai un esquema cos distintos pasos que se levan a cabo desde que se tala unha árbore ata que a madeira chega a unha ebanistería. 31. Indica que vantaxes ten a utilización de taboleiros de madeira artificial fronte á madeira natural. 32. ¿Como se fabrican os taboleiros de aglomerado? 33. ¿Que ferramentas se utilizan para suxeitar a madeira? 34. Representa o seguinte circuíto coa simboloxía axeitada. 35. Completa o seguinte cadro: Átomo 1 1

Nº protóns 5

Nº neutróns 5 8

Nº electróns 3 9

Carga -1

7


36. Completa o seguinte cadro: ELEMENTO Pila

SÍMBOLO

FUNCIÓN

Transforma enerxía eléctrica en enerxía mecánica

Permite ou impide o paso de corrente Pulsador N.A.

8

http://parametrodigital.es/cadt/userfiles/files/SEPTEMBRO_2007  

http://parametrodigital.es/cadt/userfiles/files/SEPTEMBRO_2007.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you