Page 1

CONTIDOS MÍNIMOS 2º ESO Contidos mínimos Concepto de tecnoloxía. Características funcionais e estéticas dos obxectos tecnolóxicos. Fases do proceso tecnolóxico. Instrumentos e materiais básicos de debuxo técnico e deseño gráfico. Trazado de rectas paralelas, perpendiculares e ángulos coa axuda do escuadro e cartabón. Trazado de figuras xeométricas planas sinxelas. Formas de representación gráfica de obxectos: bosquexo, esbozo e proxección diédrica (planta, alzado e perfil). o Aplicación a distintas pezas e obxectos: parafuso, porca, lapis... Convencións de representación gráfica. Normalización: acoutamento. Concepto de perspectiva: perspectiva cabaleira. o Aplicación a pezas sinxelas. Representación a escala: escalas de ampliación e redución. o Realización de debuxos a escala e cálculo das medidas reais dun obxecto debuxado a escala. Uso do calibre: realización de medidas en distintos obxectos. Materiais naturais e transformados: clasificación. Propiedades características da madeira. Obtención. Derivados da madeira: aglomerado, contrachapado, fibra, papel. Principais ferramentas para o traballo coa madeira. Técnicas básicas do traballo con madeira. Repercusións ambientais da explotación da madeira. Materiais metálicos: clasificación. Materiais férricos: propiedades e aplicacións. Materiais non férricos: propiedades e aplicacións. Técnicas básicas de traballo de metais no taller: ferramentas e uso seguro das mesmas. Técnicas industriais do traballo con metais. Obtención de metais: a altas temperaturas e en cela electroquímica. Impacto ambiental. As estruturas e os seus tipos. Elementos das estruturas. Esforzos que soporta unha estrutura. Proceso de deseño dunha estrutura resistente, tendo en conta a necesidade que hai que cubrir. Perfís e triangulación de estruturas básicas. O procesador de textos. Formato dos caracteres: tamaño, cor, fonte, estilo.


Formato dos parágrafos: aliñación, interliñado, espazado, sangrías. Formato das páxinas. Marxes. Táboas e gráficos. Impresión de documentos. Outras ferramentas: busca, ortografía, numeración e viñetas. Elaboración dun patrón de documento cun formato determinado. Rede informática. Internet Navegadores Buscadores e portais. Elaboración de informes de proxectos. Memoria Palabras clave, operadores. Índices temáticos. Enciclopedias virtuais.

Voltaxe, intensidade e resistencia. Unidades no S.I. Lei de Ohm. Materiais condutores e illantes. Circuítos. Xeradores, receptores, elementos de control e elementos de protección. Circuítos en serie e en paralelo. o Montaxe de circuítos eléctricos básicos.

3º ESO Contidos mínimos Clasificación dos materiais plásticos. Procedementos para a obtención e transformación de materiais plásticos. Propiedades xerais dos plásticos e a súa reciclaxe. Materiais pétreos: area, xeso, grava, mármore e granito. Materiais cerámicos e vidro: características. Materiais de construción: morteiro, formigón, formigón armado, formigón pretensado,cemento, asfalto e elementos o prefabricados. Propiedades dos materiais: mecánicas, eléctricas, térmicas, acústicas, ópticas… Factores a ter en conta na selección dos materiais.

Operadores mecánicos: pancas, poleas e polipastos. Plano inclinado, cuña e parafuso. o

Exercicios básicos de cálculo de forzas.

Mecanismos de transmisión. Engrenaxes, correas e cadeas. O parafuso sen fin. Trens de mecanismos. Relación de transmisión. o

Exercicios básicos transmisión.

de

O mecanismo piñón-cremalleira.

cálculo

de

velocidades

e

relación

de


O mecanismo biela-manivela. O mecanismo leva-seguidor. Excéntrica e cigüeñal. As máquinas térmicas. A máquina de vapor. O motor de explosión. O motor a reacción. Corrente continua. Corrente alterna. Voltaxe, intensidade e resistencia eléctrica. Voltio, amperio e ohmio. Identificación do valor real dunha resistencia utilizando o código de cores. Polímetro. Utilización. A lei de Ohm. o Exercicios de aplicación. Potencia. Vatio. Interruptor, pulsador e conmutador. Circuíto serie, paralelo e mixto. o

Deseño, montaxe e cálculos básicos.

Relé. Medida do consumo eléctrico. O quilovatio hora. o

Exercicios prácticos sobre consumo de distintos electrodomésticos.

Enerxía. Tipos de enerxía: mecánica, térmica, química, radiante, acústica e eléctrica. Transformacións da enerxía. Uso da enerxía eléctrica: produción, distribución e consumo. Centrais eléctricas. Tipos de centrais eléctricas: hidroeléctrica, térmica de combustibles fósiles, térmica nuclear, térmica solar, solar fotovoltaica, eólica. Outros tipos heliotérmicas.

de

centrais

eléctricas:

maremotrices,

Enerxía de a biomasa.

A folla de cálculo o

Elementos, datos e fórmulas.

o

Utilización de funcións.

o

Formato de celas.

o

Gráficos. Deseño gráfico con ordenador

o

Mapas de puntos e debuxo vectorial.

xeotérmicas

e


Calidade das imaxes dixitais. o

Formatos de arquivos gráficos.

o

Compresión de imaxes dixitais.

Manexo básico de QCad. Redes informáticas: definición e características.

4º ESO Contidos mínimos Cálculos de magnitudes eléctricas básicas en circuítos serie, paralelo e mixto. Compoñentes electrónicos básicos: resistencia, condensador, diodo e transistor. o Cálculos de parámetros básicos. Montaxe de sistemas electrónicos básicos. Electricidade na casa. Fase, neutro e terra. Cadro de protección: ICP, IGA, ID e PIA. Rede de distribución da auga: potabilizadoras e depuradoras. Elementos propios das diferentes redes: electricidade, auga e gas. Gasoduto, bombona e GLP. Confort térmico, perdas de calor e conservación enerxética. As comunicacións. Módem e decodificador. Arquitectura bioclimática. Interpretar e construír táboas de verdade. Portas lóxicas. Tipos. Familias lóxicas. Utilización de portas lóxicas en circuítos. Xerar unha función lóxica a partir de portas lóxicas. Circuítos integrados. Características e evolución. Exemplos. Utilizar software de simulación para analizar e deseñar circuítos. Os sistemas de comunicación. As comunicacións alámbricas: O telégrafo e o teléfono. As comunicacións inalámbricas: A radio e a televisión. Os sistemas de localización por satélite: O GPS. Os discos DVD e os arquivos mp3. Automatismos. Sistemas de control. Tipos: en lazo aberto e en lazo pechado. Elementos dun sistema de control de lazo pechado. Robots. Compoñentes dun robot. O movemento dun robot. Deseño e construción de robots non programables. Electrónica e mecánica. Control por ordenador.


Controladoras: dispositivos de entrada e saída. Linguaxes de programación. Tipos. Algoritmos e diagramas de fluxo. Entrada, proceso e saída. Estrutura e elementos da linguaxe de programación LOGO: variables, instrucións, funcións. Aplicacións a sistemas de control mediante ordenador.

Fundamentos da neumática. Circuítos neumáticos. Fundamentos da hidráulica. Circuítos hidráulicos. Interpretar esquemas, táboas e liñas cronolóxicas que mostran a aparición de novos obxectos e invencións.

PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR (PDC): CONTIDOS MÍNIMOS 1º PDC Sistema diédrico: alzado, planta e perfil dun obxecto. o Aplicación a distintas pezas e obxectos: parafuso, porca, lapis... Perspectivas cabaleira e isométrica a man alzada e con papel pautado. o Aplicación a pezas sinxelas. Acoutación e normalización técnica. Realización de debuxos a escala e cálculo das medidas reais dun obxecto debuxado a escala. Utilización de cotas. Uso do calibre: realización de medidas en distintos obxectos. Propiedades dos materiais: mecánicas, eléctricas, térmicas, acústicas, ópticas... Propiedades características da madeira. Obtención. Derivados da madeira: aglomerado, contrachapado, fibra, papel. Principais ferramentas para o traballo coa madeira. Técnicas básicas do traballo con madeira. Repercusións ambientais da explotación da madeira. Materiais metálicos: clasificación. Materiais férricos: propiedades e aplicacións. Materiais non férricos: propiedades e aplicacións. Técnicas básicas de traballo de metais no taller: ferramentas e uso seguro das mesmas. Técnicas industriais do traballo con metais. Obtención de metais: a altas temperaturas e en cela electroquímica. Impacto ambiental. Clasificación dos materiais plásticos. Procedementos para a obtención e transformación de materiais plásticos. Propiedades xerais dos plásticos e a súa reciclaxe. Materiais pétreos: area, xeso, grava, mármore e granito. Materiais cerámicos e vidro: características.


Materiais de construción: morteiro, formigón, formigón armado, formigón pretensado,cemento, asfalto e elementos prefabricados. Factores a ter en conta na selección dos materiais. o Exercicios e actividades relacionadas con cálculo de superficies, volumes e masas (en función do valor da densidade do material) Concepto de forza. Peso. Unidades no S.I. As estruturas e os seus tipos. Elementos das estruturas. Esforzos que soporta unha estrutura. Proceso de deseño dunha estrutura resistente, tendo en conta a necesidade que hai que cubrir. Perfís e triangulación de estruturas básicas. Velocidade lineal e velocidade de xiro. Unidades. o Actividades de cálculo das magnitudes anteriormente especificadas. Cambio de unidades. Mecanismos. Clasificación Mecanismos de transmisión lineal: panca, polea fixa e polea móbil. o Exercicios básicos de cálculo de forzas. Mecanismos de transmisión circular: poleas con correa, engrenaxes, engrenaxe con cadea, parafuso sen fin. o Exercicios básicos de cálculo de velocidade de xiro e relación de transmisión aplicados a sistemas simples. Mecanismos de transformación do movemento circular en rectilíneo: sistema piñón-cremalleira; sistema parafuso-porca; conxunto manivela-torno. Mecanismos de transformación do movemento circular en rectilíneo alternativo: conxunto biela-manivela; leva e excéntrica. As máquinas térmicas. A máquina de vapor. O motor de explosión. O motor a reacción. Traballo e enerxía. Unidades. Fontes de enerxía. Formas de enerxía: mecánica (cinética e potencial), térmica, química, radiante, acústica e eléctrica. Transformacións da enerxía. Principio de conservación. o

Actividades relacionadas co cálculo de traballo e da enerxía cinética e potencial.

Enerxía eléctrica: produción. Tipos de centrais eléctricas: hidroeléctrica, térmica de combustibles fósiles, térmica nuclear, térmica solar, solar fotovoltaica, eólica. Outros tipos heliotérmicas.

de

centrais

eléctricas:

maremotrices,

xeotérmicas

e

Enerxía de a biomasa. Proxectos: Deseño e construción dunha maqueta a escala. Deseño e construción a escala de operadores mecánicos.


2º PDC Corrente continua. Corrente alterna. Central eléctrica. Voltaxe, intensidade e resistencia eléctrica. Voltio, amperio e ohmio. Identificación do valor real dunha resistencia utilizando o código de cores. Polímetro. Utilización. A lei de Ohm. o

Exercicios de aplicación.

Potencia. Vatio. Circuíto serie, paralelo e mixto. o

Deseño, montaxe e cálculos básicos.

Interruptor, pulsador e conmutador. Relé. Compoñentes electrónicos básicos: resistencia, transistor. Sensores: LDR, NTC… o Montaxe de sistemas electrónicos básicos.

condensador,

diodo

e

Electricidade na casa. Fase, neutro e terra. Cadro de protección: ICP, IGA, ID e PIA. Rede de distribución da auga: potabilizadoras e depuradoras. Elementos propios das diferentes redes: electricidade, auga e gas. o Cálculos de consumo eléctrico. Gasoduto, bombona e GLP. Confort térmico, perdas de calor e conservación enerxética. As comunicacións. Módem e decodificador. Arquitectura bioclimática. Deseño gráfico con ordenador Mapas de puntos e debuxo vectorial. Manexo básico de QCad. Sistemas CAM. Manexo básico do programa Funcam. Control por ordenador. Controladoras: dispositivos de entrada e saída. Linguaxes de programación. Tipos. Algoritmos e diagramas de fluxo. Entrada, proceso e saída. Estrutura e elementos da linguaxe de programación LOGO: variables, instrucións, funcións. Aplicacións a sistemas de control mediante ordenador.


Proxecto: Maqueta dunha vivenda a escala en dúas dimensións. Instalación eléctrica. Inclusión de sensores que activen distintos mecanismos en función de valores de parámetros externos: luminosidade, presencia… Os criterios de avaliación e cualificación serán os mesmos que os establecidos para o resto do alumnado.

CONTIDOS MÍNIMOS PENDENTES 2º ESO 1ª AVALIACIÓN UNIDADES 1ª, 2ª, 8ª (O software) e 9ª (O procesador de textos, 1º parte) Propiedades dos materiais. Materiais metálicos: clasificación. Materiais férricos: propiedades e aplicacións. Materiais non férricos: propiedades e aplicacións. Técnicas básicas de traballo de metais no taller: ferramentas e uso seguro das mesmas. Técnicas industriais do traballo con metais. Obtención de metais a altas temperaturas (proceso de obtención do aceiro) Impacto ambiental. Formas de representación gráfica de obxectos: bosquexo, esbozo e proxección diédrica (planta, alzado e perfil). o Aplicación a distintas pezas e obxectos: parafuso, porca, lapis... Convencións de representación gráfica. Normalización: acoutamento. Concepto de perspectiva: perspectiva cabaleira e perspectiva isométrica o Aplicación a pezas sinxelas. Representación a escala: escalas de ampliación e redución. o Realización de debuxos a escala e cálculo das medidas reais dun obxecto debuxado a escala. Uso do calibre: realización de medidas en distintos obxectos. Sistema operativo. Escritorio. Ventás, menús, iconas e punteiros. Carpetas, arquivos, nomes e extensións de arquivos. Crear unha carpeta persoal con subcarpetas temáticas. Copiar e mover arquivos. Crear accesos directos a aplicacións, carpetas ou documentos. Ofimática. O procesador de textos. Formato dos caracteres: tamaño, cor, fonte, estilo. Formato dos parágrafos: aliñación, interliñado, espazado, sangrías. ACTIVIDADES RECUPERACIÓN: act1.doc, act2.doc, act3.doc 2ª AVALIACIÓN UNIDADE 3ª, 4ª, 5ª e 9ª (O procesador de textos, 2ª parte) Operadores mecánicos: pancas, poleas e polipastos. Plano inclinado, cuña e parafuso.


o

Exercicios básicos de cálculo de forzas.

Mecanismos de transmisión. Engrenaxes, correas e cadeas. Trens de mecanismos. o

Exercicios básicos de cálculo de velocidades.

Definición de enerxía. Unidades. Fontes de enerxía. Formas de enerxía: mecánica, térmica, química, radiante, acústica e eléctrica. Transformacións da enerxía.

O procesador de textos. Formato das páxinas. Marxes. Táboas e gráficos. Impresión de documentos. Outras ferramentas: busca, ortografía, numeración e viñetas. Elaboración dun patrón de documento cun formato determinado. O circuíto eléctrico. Simboloxía. Voltaxe, intensidade e resistencia. Unidades no S.I. Lei de Ohm. Circuítos en serie e en paralelo. o Montaxe de circuítos eléctricos básicos.

CONTIDOS MÍNIMOS PENDENTES 3º ESO 1ª AVALIACIÓN UNIDADES 1ª, 2ª, 3ª Contidos mínimos Clasificación dos materiais plásticos. Procedementos para a obtención e transformación de materiais plásticos. Propiedades xerais dos plásticos e a súa reciclaxe. Materiais pétreos: area, xeso, grava, mármore e granito. Materiais cerámicos e vidro: características. Materiais de construción: morteiro, formigón, formigón armado, formigón pretensado, cemento, asfalto e elementos prefabricados. Propiedades dos materiais: mecánicas, eléctricas, térmicas, acústicas, ópticas etc. Factores a ter en conta na selección dos materiais. ACTIVIDADES RECUPERACIÓN: act1.doc Operadores mecánicos: pancas, poleas e polipastos. Plano inclinado, cuña e parafuso. o

Exercicios básicos de cálculo de forzas.

Mecanismos de transmisión. Engrenaxes, correas e cadeas. O parafuso sen fin.


Trens de mecanismos. Relación de transmisión. o

Exercicios básicos de cálculo de velocidades e relación de transmisión.

O mecanismo piñón-cremalleira. O mecanismo biela-manivela. O mecanismo leva-seguidor. Excéntrica e cigüeñal. ACTIVIDADES RECUPERACIÓN: act2.doc, act3.doc, act4.doc 2ª AVALIACIÓN UNIDADES 4ª, 5ª, 7ª As máquinas térmicas. A máquina de vapor. O motor de explosión. O motor a reacción. Corrente continua. Corrente alterna. Central eléctrica. Voltaxe, intensidade e resistencia eléctrica. Voltio, amperio e ohmio. Identificación do valor real dunha resistencia utilizando o código de cores. Polímetro. Utilización. A lei de Ohm. o

Exercicios de aplicación.

Potencia. Vatio. Circuíto serie, paralelo e mixto. o

Deseño, montaxe e cálculos básicos.

Interruptor, pulsador e conmutador. Definición de enerxía. Unidades. Formas de enerxía: mecánica, térmica, química, radiante, acústica e eléctrica. Transformacións da enerxía. Uso da enerxía eléctrica: produción, distribución e consumo. Tipos de centrais eléctricas: hidroeléctrica, térmica de combustibles fósiles, térmica nuclear, térmica solar, solar fotovoltaica, eólica. Impacto ambiental. Outros tipos de centrais eléctricas: maremotrices, xeotérmicas e heliotérmicas. Enerxía de a biomasa. A folla de cálculo o

Elementos, datos e fórmulas.


o

Utilización de funcións.

o

Formato de cellas.

o

Gráficos.

ACTIVIDADES RECUPERACIÓN: act5.doc, act6.doc, act7.doc, act8.doc, act9.doc


http://parametrodigital.es/cadt/userfiles/files/minimos_ca  

http://parametrodigital.es/cadt/userfiles/files/minimos_ca.pdf

http://parametrodigital.es/cadt/userfiles/files/minimos_ca  

http://parametrodigital.es/cadt/userfiles/files/minimos_ca.pdf

Advertisement