Page 1

2º ESO Actividades de recuperación

¿A que se denomina materia prima?

Define materiais naturais e materiais sintéticos.

Que tipo de material é un tetra-brick? De que materiais está feito?

Define aliaxes e pon tres exemplos.

Completa este esquema da descrición do tronco dunha árbore:

Indica e explica as catro fases da obtención da madeira.

 

1


Clasifica estes tipos de madeira segundo a súa dureza:

Madeira

Clasificación

Caoba Chopo Tileiro Ébano Piñeiro 

Indica cales son os principais derivados da madeira:

Nomea as seguintes ferramentas indicando a súa utilidade principal

Nome

Utilidade

Ferramenta

2


 De que materias primas se obteñen os materiais metálicos?  Rechea a táboa adxunta acerca dos materiais ferrosos. Nome

Porcentaxe de carbono

Ferro Puro Fundición Aceiro

 Define aliaxe e explica as tres aliaxes do ferro.  Explica de maneira detallada o proceso de obtención do aceiro, e o seu proceso de afinado ou refinado.  Citas dous materiais metálicos NON ferrosos e indica algunha das súas principais características.  Se temos que forrar unha parede que mide 8m*5m con chapas metálicas de 0,5 m2 cada unha, ¿cantas chapas necesitamos mercar?

 Explica cal das técnicas de conformado que coñeces utilizarías para obter as chapas a partir de lingotes metálicos (bloques de ferro) e ¿por qué?

3


 Qué ferramentas utilizarías e que proceso seguirías para obter unha chapa de 200*200 a partir dunha máis grande de 1000*500?

200*200

1000*500  Explica detalladamente o proceso de unión e tipo de elementos que ti mesmo utilizarías para poder colocar e fixar as chapas na parede.  Se quixera pintar de verde as chapas da parede, que tratamentos e acabados teríamos que facer para que o resultado fose inalterable, e que ferramentas utilizarías  Debuxa as vistas das seguintes pezas:

 Debuxa a planta destas figuras: A)

B)

C)

4


ďƒ˜ Debuxa en isomĂŠtrico as seguintes pezas. A) B)

5


 Identifica cal dos seguintes conxuntos de imaxes se corresponde cas vistas da figura:

A)

B)

C)

D)

 ¿Que se entende por peso dun corpo? ¿En que unidades se mide?. Calcula o peso dun corpo de masa 40 g.  ¿Que tipo de mecanismo son as pancas? Clasifica ás máquinas que aparecen a continuación como pancas de 1º, 2º ou 3º grado.

C

A

D

B

E

F

 A persoa do debuxo so é capaz de aplicar unha forza de 70 N. Indica se sería capaz de transportar unha carga de 30 Kg sabendo que a distancia desde o punto de aplicación da forza ata o punto de apoio é de 150 cm, e que a distancia desde a resistencia ó punto de apoio é de 40 cm.

6


 Calcula a precisión de cada un de estes calibres, e indica cal é a medida (en mm) de cada unha das pezas que están a medir

 Acoutar estas figuras: a escala 1:1

7


 Acouta esta peza si esta a escala E1:4

 Que pasará no mecanismo da figura?

Baixará "A" Bajxará "B" Quedará todo como está Baixará "B" e logo subirá

 Nun sistema de poleas con correa a velocidade de xiro da polea de saída é de 530 r.p.m. e o seu diámetro de 12 cm. Determina a velocidade de xiro da polea motriz se o seu diámetro é de 24 cm. Sol: 265 rpm  ¿Cómo modificarías o mecanismo anterior de forma que poidamos aumentar a velocidade do eixo de saída?  Nun sistema de transmisión a roda de saída ten 45 dentes e xira a 500 r.p.m. Se a velocidade da roda de entrada é de 1500 r. p. m. calcula o número de dentes que posúe. Sol: 15 dentes.  Calcula a distancia a que está apoiada a bola pequena. (A distancia de la bola grande al punto de apoio é de 5 cm)

8


Que pasará no mecanismo da figura?

 Que diferenzas atopas entre estes dous mecanismos. Indica o nome de cada un deles e cal crees que pode ser máis eficaz nas súas funcións e porqué?

 Calcula a velocidade de saída en cada un dos seguintes casos, se a velocidade da roda motriz é de 1000 rpm.

 No exercicio anterior como como xiran as poleas e como farías para que cambiaran de sentido de xiro.  Calcula a forza en N que temos realizar para poder elevar unha masa de 10Kg se temos o mecanismo da figura:  Completa a táboa seguinte, tendo en conta o tren de engrenaxes. Indica que tipo de mecanismo resulta ser, multiplicador ou redutor.

Engrenaxe

Nº dentes

Velocidade

A

8

10 rpm

B

16

C

8

D

16

E

8

F

16

9


 Deseña un sistema que permita reducir a velocidade de xiro de 100 rpm a 20 rpm. Razóao.  No sistema de engrenaxes da figura ¿a que velocidade xirará o eixo útil cando o eixo motriz o fai a 200 rpm?

 Calcula a velocidade de saída que proporciona o mecanismo da figura cando a polea motriz xira a 5.000 rpm

Polea 4

Datos: D1 = 10 mm; D2 = 20 mm; D3 = 15 mm; D4 = 40 mm

Polea 2

Polea 3

Polea 1

Indica si se trata dun sistema multiplicador ou redutor de velocidade. sol: 937,5 rpm

 ¿A que velocidade xira a polea “D”? Sol: 9.600 rpm  Define corrente eléctrica  Define intensidade de corrente. Unidades.  ¿Que se necesita para que exista unha corrente eléctrica a través dun conductor?  Utiliza factores de conversión para realizar os seguintes cambios de unidades: -

0,35 mV a V; 0,0060 mA a A; 0,090 kV a V; 0,0320 K a .

 Define circuíto eléctrico.  ¿Que dispositivos básicos forman parte dun circuíto eléctrico?  ¿Que función ten un xerador? ¿Que diferencia hai entre unha pila e unha dinamo? ¿Que é un receptor?. Pon exemplos.  ¿Para que serven os dispositivos de control?. Nomea algún.  ¿Por que os metais son bos conductores da corrente eléctrica?

10


 ¿Por que os condutores eléctricos van recubertos normalmente de material plástico?  Define resistencia eléctrica. Unidades.  Debuxa coa a simboloxía apropiada un circuíto que conteña unha fonte de alimentación variable, unha lámpada e un interruptor.  Indica no circuíto anterior cómo se colocaría o polímetro para medir a tensión na lámpada (voltímetro) e para medir a intensidade de corrente (amperímetro).  ¿Que función ten unha resistencia eléctrica intercalada nun circuíto?.  ¿Que di a Lei de Ohm?  Se a resistencia que ofrece unha lámpada é de 20 , determina a intensidade de corrente de cada un dos circuítos. Expresa o resultado en mA.

 Indica os nomes dos dispositivos que aparecen a continuación e clasifícaos como receptores, dispositivos de control, xeradores.

 ¿Que diferenza a corrente continua da corrente alterna?.  Calcula a intensidade dun circuíto como o da figura.

11


 Calcula a resistencia da lámpada do circuíto seguinte: se o acender o interruptor o amperímetro marca 0,2 A.

 Explica cal é a diferenza destes dous circuítos, calculando a intensidade de cada un deles, e facendo referencia os diferentes elementos que os compoñen.(2 p) a)

b)

12

http://parametrodigital.es/cadt/userfiles/files/ACTIVIDADES_2009  
http://parametrodigital.es/cadt/userfiles/files/ACTIVIDADES_2009  

http://parametrodigital.es/cadt/userfiles/files/ACTIVIDADES_2009.pdf

Advertisement