Page 1

4º ESO

ACTIVIDADES REFORZO CIRCUÍTOS

Alumno/a: 1. Sabendo que a resistencia de cada unha das lámpadasé de 100 Ω, explica os valores que marcan os instrumentos de medida.

2. Sabendo que a resistencia de cada unha das lámpadasé de 100 Ω e que a máxima tensión que aguantan sen fundir é de 9 V, explica os valores que marcan os instrumentos de medida. ¿AsintensidadesI2 e I3 teñen o mesmo valor? ¿Por que?

• • ¿Cal é a potencia disipada en cada unha das lámpadas?. • A potencia nominal dunha resistencia é a potencia (en vatios) que pode disipar sen deteriorarse. Seas resistencias do noso circuíto tivesen unha potencia nominal de ¼W ¿calesresultarían danadas?


4º ESO

ACTIVIDADES REFORZO CIRCUÍTOS

Alumno/a: 3. Indica o nome e a función dos dispositivos que aparecen no seguinte circuíto. Calcula a intensidade de corrente que pasará polo dispositivo 2 cando o dispositivo 1 se atope na posición: 1) central (a do debuxo) 2) a 3) b Supón que a resistencia do dispositivo 2 é de 100 Ω.

4. Determina o valor da resistencia que hai que colocar en serie cun LED,se o queremos conectar a unha fonte de tensión de 24 V. Debuxa o circuíto. Características nominais do LED:VLED = 2 V; IMAX = 30 mA.

5. Oselementos de entrada nos circuítos electrónicos están formados por divisores de tensión. Calcula no primeiro caso a tensión da siñal. ¿Como se denomina o dispositivo que aparece no circuíto 2?. Secoa máxima luminosidade ten unha resistencia de 400 Ω, determina a tensión da siñal en presencia de luz e en ausencia de luz.

/Actividadad_refuerzo1  

http://parametrodigital.es/cadt/userfiles/files/Actividadad_refuerzo1.doc