Page 1

IES CONCEPCIÓN ARENAL Teléfono:981 310104 Fax: 981 310108 Correo electrónico: ies.concepcion.arenal@edu.xunta.es Enderezo: C/ Cuntis nº1 Localidade: Ferrol Provincia: A Coruña C.P. 15403

Concello: Ferrol

Acta da Reunión

GRUPO DE TRABALLO: EMPREGO DAS COMPETENCIAS BÁSICAS NO DESENVOLVEMENTO DO CURRÍCULO PERSOA OU ORGANO CONVOCANTE MIGUEL DE CASTRO MIGUEL (COORDINADOR)

MODERADOR MIGUEL DE CASTRO MIGUEL

LUGAR SALA DE USOS MÚLTIPLES

HORA DE INICIO – FIN 16:30-21:00

DATA 5-OUTUBRO DE 2009

Nº DE REUNIÓN 1ª

Nº DE ASISTENTES 14 (VER ANEXO I)

PERSOA QUE ESCRIBIU A ACTA MIGUEL DE CASTRO MIGUEL

TEMAS TRATADOS E DECISIÓNS ADOPTADAS Calendario de curso e liñas de actuación para o grupo de traballo. Posta e común da lexislación existente. Revisión das diferentes competencias básicas establecidas na Comunidade Autónoma Galega. Anuncio da proba de diagnostico das competencias básicas para o vindeiro día 21 de outubro no centro para o alumnado que cursou 2º ESO no curso 2008-2009. Comenzo do análise das diferentes competencias básicas nas programacións didácticas dos departamentos do centro asistentes o grupo de traballo.

NOVOS TEMAS XURDIDOS NA REUNIÓN

TAREFAS PENDENTES

Plantexamento dun estudo das programacións de cada un dos departamentos dos participantes para a observación do tratamento das distintas competencias básicas.

Recollida da información elaborada pola Xunta de Galicia para a elaboración, análise, avaliación e execución das probas de diagnostico que se van levar a cabo no centro.

Analise dos criterios de avaliación e actividades propostas para a súa avaliación


IES CONCEPCIÓN ARENAL Teléfono:981 310104 Fax: 981 310108 Correo electrónico: ies.concepcion.arenal@edu.xunta.es Enderezo: C/ Cuntis nº1 Localidade: Ferrol Provincia: A Coruña C.P. 15403

Concello: Ferrol

Acta da Reunión

GRUPO DE TRABALLO: EMPREGO DAS COMPETENCIAS BÁSICAS NO DESENVOLVEMENTO DO CURRÍCULO PERSOA OU ORGANO CONVOCANTE MIGUEL DE CASTRO MIGUEL (COORDINADOR)

MODERADOR MIGUEL DE CASTRO MIGUEL

LUGAR SALA DE USOS MÚLTIPLES

HORA DE INICIO – FIN 16:30-21:00

DATA 20-OUTUBRO DE 2009

Nº DE REUNIÓN 2ª

Nº DE ASISTENTES 16 (VER ANEXO I)

PERSOA QUE ESCRIBIU A ACTA MIGUEL DE CASTRO MIGUEL

TEMAS TRATADOS E DECISIÓNS ADOPTADAS Posta e común sobre o funcionamento das probas de Avaliación diagnostica que van ser desenvolvidas polo alumnado o día 21 de outubro de 2009. Posta e común sobre o funcionamento das enquisas de Avaliación diagnostica que van ser desenvolvidas polo o alumnado, titor, familias e centro o día 21 de outubro de 2009.

NOVOS TEMAS XURDIDOS NA REUNIÓN Funcionamento das Probas diagnosticas. Novas datas para as reunións por posibles problemas co calendario

TAREFAS PENDENTES Análise e comentarios sobre as probas de avaliación diagnóstica


IES CONCEPCIÓN ARENAL Teléfono:981 310104 Fax: 981 310108 Correo electrónico: ies.concepcion.arenal@edu.xunta.es Enderezo: C/ Cuntis nº1 Localidade: Ferrol Provincia: A Coruña C.P. 15403

Concello: Ferrol

Acta da Reunión

GRUPO DE TRABALLO: EMPREGO DAS COMPETENCIAS BÁSICAS NO DESENVOLVEMENTO DO CURRÍCULO PERSOA OU ORGANO CONVOCANTE MIGUEL DE CASTRO MIGUEL (COORDINADOR)

MODERADOR MIGUEL DE CASTRO MIGUEL

LUGAR SALA DE USOS MÚLTIPLES

HORA DE INICIO – FIN 16:30-21:00

DATA 2-NOVEMBRO DE 2009

Nº DE REUNIÓN 3ª

Nº DE ASISTENTES 16 (VER ANEXO I)

PERSOA QUE ESCRIBIU A ACTA MIGUEL DE CASTRO MIGUEL

TEMAS TRATADOS E DECISIÓNS ADOPTADAS Elaboración del listado de participantes definitivo para enviar a la Consellería. Posta e común das probas de Avaliación diagnostica efectuadas o alumnado o día 21 de outubro de 2009. Posta e común das enquisas de Avaliación diagnostica efectuadas o alumnado, titor, familias e centro o día 21 de outubro de 2009. Comenzo do análise das diferentes competencias básicas nas programacións didácticas dos departamentos do centro asistentes o grupo de traballo. Modificación do calendario do curso o grupo de traballo.

NOVOS TEMAS XURDIDOS NA REUNIÓN Elaboración de actividades coordinadas a todos os departamentos participantes. Revisión das programacións dos departamentos participantes nos apartados relativos as competencias básicas

TAREFAS PENDENTES Análise e comentarios sobre as probas de avaliación diagnótica dende os distintos departamentos. Plantexamento dun estudo das programacións de cada un dos departamentos dos participantes para a observación do tratamento das distintas competencias básicas. Analise dos criterios de avaliación e actividades propostas para a súa avaliación


IES CONCEPCIÓN ARENAL Teléfono:981 310104 Fax: 981 310108 Correo electrónico: ies.concepcion.arenal@edu.xunta.es Enderezo: C/ Cuntis nº1 Localidade: Ferrol Provincia: A Coruña C.P. 15403

Concello: Ferrol

Acta da Reunión

GRUPO DE TRABALLO: EMPREGO DAS COMPETENCIAS BÁSICAS NO DESENVOLVEMENTO DO CURRÍCULO PERSOA OU ORGANO CONVOCANTE MIGUEL DE CASTRO MIGUEL (COORDINADOR)

MODERADOR MIGUEL DE CASTRO MIGUEL

LUGAR SALA DE USOS MÚLTIPLES

HORA DE INICIO – FIN 16:30-21:00

DATA 30-NOVEMBRO DE 2009

Nº DE REUNIÓN 4ª

Nº DE ASISTENTES 16 (VER ANEXO I)

PERSOA QUE ESCRIBIU A ACTA MIGUEL DE CASTRO MIGUEL

TEMAS TRATADOS E DECISIÓNS ADOPTADAS Despois de revisadas as probas diagnósticas realizadas pola Consellería, nos departamentos didácticos, exponse outras probas de diagnóstico de outras comunidades obtidas por busca em INTERNET. ( C. de Asturias) Analizanse e repartense os documentos destas Probas de diagnóstico para o seu análisis de cada un dos departamentos do grupo.

NOVOS TEMAS XURDIDOS NA REUNIÓN Rolda por departamentos das tarefas que cada departamento realiza atendendo as competencias básicas no momento actual.

TAREFAS PENDENTES Estudo das diferentes programacións. Estudo dos criterios de avaliación.


IES CONCEPCIÓN ARENAL Teléfono:981 310104 Fax: 981 310108 Correo electrónico: ies.concepcion.arenal@edu.xunta.es Enderezo: C/ Cuntis nº1 Localidade: Ferrol Provincia: A Coruña C.P. 15403

Concello: Ferrol

Acta da Reunión

GRUPO DE TRABALLO: EMPREGO DAS COMPETENCIAS BÁSICAS NO DESENVOLVEMENTO DO CURRÍCULO PERSOA OU ORGANO CONVOCANTE MIGUEL DE CASTRO MIGUEL (COORDINADOR)

MODERADOR MIGUEL DE CASTRO MIGUEL

LUGAR SALA DE USOS MÚLTIPLES

HORA DE INICIO – FIN 16:30-21:00

DATA 14-DECEMBRO DE 2009

Nº DE REUNIÓN 5ª

Nº DE ASISTENTES 16 (VER ANEXO I)

PERSOA QUE ESCRIBIU A ACTA MIGUEL DE CASTRO MIGUEL

TEMAS TRATADOS E DECISIÓNS ADOPTADAS Posta en común das conclusións das Xornadas sobre a presentación dos Grupos de Innovación Educativa do curso 2009-2010 en Sanxenxo no mes de Decembro, nas que asistiron o coordinador e o Director do centro. Posta en común dos resultados acadados por outros grupos de traballo que foron expostos en Sanxenxo.

NOVOS TEMAS XURDIDOS NA REUNIÓN

TAREFAS PENDENTES

Viabilidade de traer algún poñente que mereza a Preparar e revisar a documentación sobre pena para impartir unha ou duas charlas avaliación en competencias básicas, que vai ser formativas sobre a programación en utilizada na primeira avaliación. competencias básicas.


IES CONCEPCIÓN ARENAL Teléfono:981 310104 Fax: 981 310108 Correo electrónico: ies.concepcion.arenal@edu.xunta.es Enderezo: C/ Cuntis nº1 Localidade: Ferrol Provincia: A Coruña C.P. 15403

Concello: Ferrol

Acta da Reunión

GRUPO DE TRABALLO: EMPREGO DAS COMPETENCIAS BÁSICAS NO DESENVOLVEMENTO DO CURRÍCULO PERSOA OU ORGANO CONVOCANTE MIGUEL DE CASTRO MIGUEL (COORDINADOR)

MODERADOR MIGUEL DE CASTRO MIGUEL

LUGAR SALA DE USOS MÚLTIPLES

HORA DE INICIO – FIN 16:30-21:00

DATA 13-XANEIRO DE 2010

Nº DE REUNIÓN 6ª

Nº DE ASISTENTES 16 (VER ANEXO I)

PERSOA QUE ESCRIBIU A ACTA MIGUEL DE CASTRO MIGUEL

TEMAS TRATADOS E DECISIÓNS ADOPTADAS

Revision dos resultados da primeira avaliación en canto a competencias básicas e utilización da acta de avaliación que incorpora a información sobre competencias básicas. A utilización do formulario de avaliación ten que ser introducido de maneira progresiva, e cunha formación inicial os titores do grupo que son quenes o manexan e o van cubrir nas sesións de avaliación.

NOVOS TEMAS XURDIDOS NA REUNIÓN O departamento de Tecnoloxía propón iniciar a rolda de departamentos que queran facer unha exposición do traballo realizado este curso e os anteriores en canto a competencias básicas.

TAREFAS PENDENTES Animar os demais departamentos do grupo a facer unha presentación coas actividades que esta a realizar para desenvolver a consecución das competencias básicas do alumnado. Buscar poñentes.


IES CONCEPCIÓN ARENAL Teléfono:981 310104 Fax: 981 310108 Correo electrónico: ies.concepcion.arenal@edu.xunta.es Enderezo: C/ Cuntis nº1 Localidade: Ferrol Provincia: A Coruña C.P. 15403

Concello: Ferrol

Acta da Reunión

GRUPO DE TRABALLO: EMPREGO DAS COMPETENCIAS BÁSICAS NO DESENVOLVEMENTO DO CURRÍCULO PERSOA OU ORGANO CONVOCANTE MIGUEL DE CASTRO MIGUEL (COORDINADOR)

MODERADOR MIGUEL DE CASTRO MIGUEL

LUGAR SALA DE USOS MÚLTIPLES

HORA DE INICIO – FIN 16:30-21:00

DATA 25-XANEIRO DE 2010

Nº DE REUNIÓN 7ª

Nº DE ASISTENTES 16 (VER ANEXO I)

PERSOA QUE ESCRIBIU A ACTA MIGUEL DE CASTRO MIGUEL

TEMAS TRATADOS E DECISIÓNS ADOPTADAS

O departamento de Tecnoloxia presenta a sua programación de traballo en proxectos, e fai unha revisisión das actividades, criterios e sistemas de avaliación do alumnado empregados en canto a adquisición das competencias básicas. Rolda de debate con preguntas dudas e aclaracións.

NOVOS TEMAS XURDIDOS NA REUNIÓN Dispoñer os membros do grupo de traballo en grupos máis pequenos para poder fomentar o dialogo por afinidade en canto a súa materia e traballar os bloques de contidos.

TAREFAS PENDENTES Revisión das programacións em canto a competencias básicas segundo o esteblecido pola lei. Buscar poñentes.


IES CONCEPCIÓN ARENAL Teléfono:981 310104 Fax: 981 310108 Correo electrónico: ies.concepcion.arenal@edu.xunta.es Enderezo: C/ Cuntis nº1 Localidade: Ferrol Provincia: A Coruña C.P. 15403

Concello: Ferrol

Acta da Reunión

GRUPO DE TRABALLO: EMPREGO DAS COMPETENCIAS BÁSICAS NO DESENVOLVEMENTO DO CURRÍCULO PERSOA OU ORGANO CONVOCANTE MIGUEL DE CASTRO MIGUEL (COORDINADOR)

MODERADOR MIGUEL DE CASTRO MIGUEL

LUGAR SALA DE USOS MÚLTIPLES

HORA DE INICIO – FIN 16:30-21:00

DATA 8-FEBREIRO DE 2010

Nº DE REUNIÓN 8ª

Nº DE ASISTENTES 16 (VER ANEXO I)

PERSOA QUE ESCRIBIU A ACTA MIGUEL DE CASTRO MIGUEL

TEMAS TRATADOS E DECISIÓNS ADOPTADAS Traballo en grupos de afinidade (por materias) dos diferentes membros do grupo de traballo para elaborar actividades prácticas (tarefas) nas que queden desenvolvidads as competencias básicas nas asignaturas dos depertamentos do grupo de traballo. Presentación das ideas importantes. O departamento de inglés presenta uns videos para debater sobre a importancia das competencias básicas na educación. Outros departamentos como o de Música e Latín tamén aportan as súas ideas en anuncios televisivos que poden causar un grande impacto no alumnado. NOVOS TEMAS XURDIDOS NA REUNIÓN Traballo dun tema común para todos os asistentes e xeración de actividades deste tema nas diversas asignaturas

TAREFAS PENDENTES Presentar as actividades que se poidan desenvolver con estas ideas que foron consensuadas. Buscar poñentes.


IES CONCEPCIÓN ARENAL Teléfono:981 310104 Fax: 981 310108 Correo electrónico: ies.concepcion.arenal@edu.xunta.es Enderezo: C/ Cuntis nº1 Localidade: Ferrol Provincia: A Coruña C.P. 15403

Concello: Ferrol

Acta da Reunión

GRUPO DE TRABALLO: EMPREGO DAS COMPETENCIAS BÁSICAS NO DESENVOLVEMENTO DO CURRÍCULO PERSOA OU ORGANO CONVOCANTE MIGUEL DE CASTRO MIGUEL (COORDINADOR)

MODERADOR MIGUEL DE CASTRO MIGUEL

LUGAR SALA DE USOS MÚLTIPLES

HORA DE INICIO – FIN 16:30-21:00

DATA 22-FEBREIRO DE 2010

Nº DE REUNIÓN 9ª

Nº DE ASISTENTES 16 (VER ANEXO I)

PERSOA QUE ESCRIBIU A ACTA MIGUEL DE CASTRO MIGUEL

TEMAS TRATADOS E DECISIÓNS ADOPTADAS Atopamos unha poñente que é: Dona Sara Álvarez Morán , Prof. De Matemáticas en Pola de Siero, Asturias, que ten un curriculo axitado o noso tema de traballo e ten moi boas referencias, trataremos de ter contacto con ela. Posta en común das actividades atopadas e traballadas nos departamentos e suas programacións Afianzamento de que o traballo em competencias é o futuro. NOVOS TEMAS XURDIDOS NA REUNIÓN Realizar actividades dende cada un dos departamento que traten as competencias didácticas, dende o tema: “ As catastrofes naturais”.

TAREFAS PENDENTES Establecer unas xornadas coa poñente, en datas próximas.


IES CONCEPCIÓN ARENAL Teléfono:981 310104 Fax: 981 310108 Correo electrónico: ies.concepcion.arenal@edu.xunta.es Enderezo: C/ Cuntis nº1 Localidade: Ferrol Provincia: A Coruña C.P. 15403

Concello: Ferrol

Acta da Reunión

GRUPO DE TRABALLO: EMPREGO DAS COMPETENCIAS BÁSICAS NO DESENVOLVEMENTO DO CURRÍCULO PERSOA OU ORGANO CONVOCANTE MIGUEL DE CASTRO MIGUEL (COORDINADOR)

MODERADOR MIGUEL DE CASTRO MIGUEL

LUGAR SALA DE USOS MÚLTIPLES

HORA DE INICIO – FIN 16:30-21:00

DATA 1-MARZO DE 2010

Nº DE REUNIÓN 10ª

Nº DE ASISTENTES 16 (VER ANEXO I)

PERSOA QUE ESCRIBIU A ACTA MIGUEL DE CASTRO MIGUEL

TEMAS TRATADOS E DECISIÓNS ADOPTADAS As posibles datas de celebración das reunións coa poñente son no mês de Maio, pois por motivos laborales ten todo o demáis ocupado. Continuación da posta en común das actividades atopadas e traballadas nos departamentos e suas programacións. Departamento de Matemáticase e Orientación. NOVOS TEMAS XURDIDOS NA REUNIÓN Realizar actividades dende cada un dos departamento que traten as competencias didácticas, dende o tema: “ As catastrofes naturais”.

TAREFAS PENDENTES Concretar as datas de reunións ca poñente.


IES CONCEPCIÓN ARENAL Teléfono:981 310104 Fax: 981 310108 Correo electrónico: ies.concepcion.arenal@edu.xunta.es Enderezo: C/ Cuntis nº1 Localidade: Ferrol Provincia: A Coruña C.P. 15403

Concello: Ferrol

Acta da Reunión

GRUPO DE TRABALLO: EMPREGO DAS COMPETENCIAS BÁSICAS NO DESENVOLVEMENTO DO CURRÍCULO PERSOA OU ORGANO CONVOCANTE MIGUEL DE CASTRO MIGUEL (COORDINADOR)

MODERADOR MIGUEL DE CASTRO MIGUEL

LUGAR SALA DE USOS MÚLTIPLES

HORA DE INICIO – FIN 16:30-21:00

DATA 15-MARZO DE 2010

Nº DE REUNIÓN 11ª

Nº DE ASISTENTES 16 (VER ANEXO I)

PERSOA QUE ESCRIBIU A ACTA MIGUEL DE CASTRO MIGUEL

TEMAS TRATADOS E DECISIÓNS ADOPTADAS Continuación da posta en común das actividades atopadas e traballadas nos departamentos e suas programacións. Departamentos restantes do grupo de traballo NOVOS TEMAS XURDIDOS NA REUNIÓN Realizar actividades dende cada un dos departamento que traten as competencias didácticas, dende o tema: “ As catastrofes naturais”.

TAREFAS PENDENTES Concretar as datas de reunións ca poñente.


IES CONCEPCIÓN ARENAL Teléfono:981 310104 Fax: 981 310108 Correo electrónico: ies.concepcion.arenal@edu.xunta.es Enderezo: C/ Cuntis nº1 Localidade: Ferrol Provincia: A Coruña C.P. 15403

Concello: Ferrol

Acta da Reunión

GRUPO DE TRABALLO: EMPREGO DAS COMPETENCIAS BÁSICAS NO DESENVOLVEMENTO DO CURRÍCULO PERSOA OU ORGANO CONVOCANTE MIGUEL DE CASTRO MIGUEL (COORDINADOR)

MODERADOR MIGUEL DE CASTRO MIGUEL

LUGAR SALA DE USOS MÚLTIPLES

HORA DE INICIO – FIN 16:30-21:00

DATA 19-ABRIL DE 2010

Nº DE REUNIÓN 12ª

Nº DE ASISTENTES 16 (VER ANEXO I)

PERSOA QUE ESCRIBIU A ACTA MIGUEL DE CASTRO MIGUEL

TEMAS TRATADOS E DECISIÓNS ADOPTADAS A poñente Sara Álvarez poderá vir o noso centro de forma compartido con outro centro do entorno que está tamén a traballar o mesmo tema das competencias básicas, os vindeiros días 18 e 20 de maio, para traballar connosco o tema da Programación e Avaliación das competencias básicas na aula. Mostra sobre os traballos realizados polos diferentes departamentos sobre o tema das “catastrofes naturais”. Departamento de Física e química, Departamento de Ingles, e Departamento de ciencias. NOVOS TEMAS XURDIDOS NA REUNIÓN A nova sesión de avaliación de diagnostico de este curso

TAREFAS PENDENTES Buscar información sobre as datas de realización e todo o que saiba sobre esta nova avaliación de diagnostico em Galicia.


IES CONCEPCIÓN ARENAL Teléfono:981 310104 Fax: 981 310108 Correo electrónico: ies.concepcion.arenal@edu.xunta.es Enderezo: C/ Cuntis nº1 Localidade: Ferrol Provincia: A Coruña C.P. 15403

Concello: Ferrol

Acta da Reunión

GRUPO DE TRABALLO: EMPREGO DAS COMPETENCIAS BÁSICAS NO DESENVOLVEMENTO DO CURRÍCULO PERSOA OU ORGANO CONVOCANTE MIGUEL DE CASTRO MIGUEL (COORDINADOR)

MODERADOR MIGUEL DE CASTRO MIGUEL

LUGAR SALA DE USOS MÚLTIPLES

HORA DE INICIO – FIN 16:30-21:00

DATA 10-MAIO DE 2010

Nº DE REUNIÓN 13ª

Nº DE ASISTENTES 16 (VER ANEXO I)

PERSOA QUE ESCRIBIU A ACTA MIGUEL DE CASTRO MIGUEL

TEMAS TRATADOS E DECISIÓNS ADOPTADAS Análise e reflexións sobre os resultados enviados os centros educativos sobre a avaliación de diagnóstico que tivo lugar o día 21 de outubro do 2009. Análise e reflesións sobre a modificacións das datas de realización da nova avaliación de diagnosis previstas para este mês de maiio e pospostas para o mês de outubro de 2010. Revisións e presentacións das actividades dos departamentos de Quimica e o de Latín NOVOS TEMAS XURDIDOS NA REUNIÓN

TAREFAS PENDENTES


IES CONCEPCIÓN ARENAL Teléfono:981 310104 Fax: 981 310108 Correo electrónico: ies.concepcion.arenal@edu.xunta.es Enderezo: C/ Cuntis nº1 Localidade: Ferrol Provincia: A Coruña C.P. 15403

Concello: Ferrol

Acta da Reunión

GRUPO DE TRABALLO: EMPREGO DAS COMPETENCIAS BÁSICAS NO DESENVOLVEMENTO DO CURRÍCULO PERSOA OU ORGANO CONVOCANTE MIGUEL DE CASTRO MIGUEL (COORDINADOR)

MODERADOR MIGUEL DE CASTRO MIGUEL

LUGAR SALA DE USOS MÚLTIPLES

HORA DE INICIO – FIN 18:30-21:30

DATA 18-MAIO DE 2010

Nº DE REUNIÓN 15ª

Nº DE ASISTENTES 16 (VER ANEXO I)

PERSOA QUE ESCRIBIU A ACTA MIGUEL DE CASTRO MIGUEL

TEMAS TRATADOS E DECISIÓNS ADOPTADAS Ponencia de Sara Alvarez Morán: “ A programación en competencias básicas”. Rolda de intervencións e preguntas. NOVOS TEMAS XURDIDOS NA REUNIÓN Continuar a traballar dalgún modo para o ano seguinte.

TAREFAS PENDENTES O tema da avaliación en competencias A enquisa de satisfación do profesorado


IES CONCEPCIÓN ARENAL Teléfono:981 310104 Fax: 981 310108 Correo electrónico: ies.concepcion.arenal@edu.xunta.es Enderezo: C/ Cuntis nº1 Localidade: Ferrol Provincia: A Coruña C.P. 15403

Concello: Ferrol

Acta da Reunión

GRUPO DE TRABALLO: EMPREGO DAS COMPETENCIAS BÁSICAS NO DESENVOLVEMENTO DO CURRÍCULO PERSOA OU ORGANO CONVOCANTE MIGUEL DE CASTRO MIGUEL (COORDINADOR)

MODERADOR MIGUEL DE CASTRO MIGUEL

LUGAR SALA DE USOS MÚLTIPLES

HORA DE INICIO – FIN 18:00-21:30

DATA 20-MAIO DE 2010

Nº DE REUNIÓN 16ª

Nº DE ASISTENTES 16 (VER ANEXO I)

PERSOA QUE ESCRIBIU A ACTA MIGUEL DE CASTRO MIGUEL

TEMAS TRATADOS E DECISIÓNS ADOPTADAS Ponencia de Sara Alvarez Morán: “ A avalición en competencias básicas”. Rolda de intervencións e preguntas. NOVOS TEMAS XURDIDOS NA REUNIÓN Presentarse de novo na convocatoria do 2010 a formación de grupos de innovación educativa co tema das competencias básicas.

TAREFAS PENDENTES


IES CONCEPCIÓN ARENAL Teléfono:981 310104 Fax: 981 310108 Correo electrónico: ies.concepcion.arenal@edu.xunta.es Enderezo: C/ Cuntis nº1 Localidade: Ferrol Provincia: A Coruña C.P. 15403

Concello: Ferrol

Acta da Reunión

Actas das reunións  
Actas das reunións  

Actas correspondentes as reunións do grupo de traballo do Plan de autoavaliación da mellora da calidade da educación no IES Concepción Arena...

Advertisement