Page 1

IES CONCEPCIÓN ARENAL Teléfono:981 310104 Fax: 981 310108 Correo electrónico: ies.concepcion.arenal@edu.xunta.es Enderezo: C/ Cuntis nº1 Localidade: Ferrol Provincia: A Coruña C.P. 15403

Concello: Ferrol

Acta da Reunión

GRUPO DE TRABALLO: EMPREGO DAS COMPETENCIAS BÁSICAS NO DESENVOLVEMENTO DO CURRÍCULO PERSOA OU ORGANO CONVOCANTE MIGUEL DE CASTRO MIGUEL (COORDINADOR)

MODERADOR MIGUEL DE CASTRO MIGUEL

LUGAR SALA DE XUNTAS

HORA DE INICIO – FIN 16:30-21:00

DATA 3-NOVEMBRO DE 2010

Nº DE REUNIÓN 1ª

Nº DE ASISTENTES 12 (VER ANEXO I)

PERSOA QUE ESCRIBIU A ACTA MIGUEL DE CASTRO MIGUEL

TEMAS TRATADOS E DECISIÓNS ADOPTADAS Calendario de curso e liñas de actuación para o grupo de traballo. LECTURA DA MEMORIA CURSO 2009-2010 LECTURA DA PROGRAMACIÓN DO CURSO 2010-2011 Comezo do análise das diferentes competencias básicas nas programacións didácticas dos departamentos do centro asistentes o grupo de traballo. Elaboración del listado de participantes definitivo para enviar a la Consellería.

NOVOS TEMAS XURDIDOS NA REUNIÓN Calendario de relatorios

TAREFAS PENDENTES Elaboración dun blog para a comunicación do grupo de traballo Análise do cuestionario de avaliación final doutros centros do entorno


IES CONCEPCIÓN ARENAL Teléfono:981 310104 Fax: 981 310108 Correo electrónico: ies.concepcion.arenal@edu.xunta.es Enderezo: C/ Cuntis nº1 Localidade: Ferrol Provincia: A Coruña C.P. 15403

Concello: Ferrol

Acta da Reunión

GRUPO DE TRABALLO: EMPREGO DAS COMPETENCIAS BÁSICAS NO DESENVOLVEMENTO DO CURRÍCULO PERSOA OU ORGANO CONVOCANTE MIGUEL DE CASTRO MIGUEL (COORDINADOR)

MODERADOR MIGUEL DE CASTRO MIGUEL

LUGAR SALA DE XUNTAS

HORA DE INICIO – FIN 16:30-21:00

DATA 10 DE NOVEMBRO DE 2010

Nº DE REUNIÓN 2ª

Nº DE ASISTENTES 12 (VER ANEXO I)

PERSOA QUE ESCRIBIU A ACTA MIGUEL DE CASTRO MIGUEL

TEMAS TRATADOS E DECISIÓNS ADOPTADAS Elaboración do calendario de relatorios para o curso. Nomeamento da relatora do curso: Sara Álvarez Durán Datas dos relatorios:  13 de decembro de 2010  11 de abril de 2011  30 de maio de 2011

NOVOS TEMAS XURDIDOS NA REUNIÓN

TAREFAS PENDENTES

Comezar a traballar en cada una das competencias de forma ordenada, establecendo tarefas e actividades que observen que o alumnado a alcanzado as competencias básicas.

Análise e estudo das programacións de cada un dos departamentos dos participantes para a observación do tratamento das distintas competencias básicas. Análise dos criterios de avaliación e actividades propostas para a súa avaliación


IES CONCEPCIÓN ARENAL Teléfono:981 310104 Fax: 981 310108 Correo electrónico: ies.concepcion.arenal@edu.xunta.es Enderezo: C/ Cuntis nº1 Localidade: Ferrol Provincia: A Coruña C.P. 15403

Concello: Ferrol

Acta da Reunión

GRUPO DE TRABALLO: EMPREGO DAS COMPETENCIAS BÁSICAS NO DESENVOLVEMENTO DO CURRÍCULO PERSOA OU ORGANO CONVOCANTE MIGUEL DE CASTRO MIGUEL (COORDINADOR)

MODERADOR MIGUEL DE CASTRO MIGUEL

LUGAR SALA DE XUNTAS

HORA DE INICIO – FIN 16:30-21:00

DATA 18-NOVEMBRO DE 2010

Nº DE REUNIÓN 3ª

Nº DE ASISTENTES 12 (VER ANEXO I)

PERSOA QUE ESCRIBIU A ACTA MIGUEL DE CASTRO MIGUEL

TEMAS TRATADOS E DECISIÓNS ADOPTADAS Establecemento do calendario e forma de traballar o informe a elaborar mediante o debate e discusión de cada unha das competencias por separado. Estudo e debate sobre as cuestións relativas á competencia lingüística. Establecemento de 5 indicadores para esta competencia.

NOVOS TEMAS XURDIDOS NA REUNIÓN Preparación das seguintes competencias

TAREFAS PENDENTES Estudo das diferentes programacións. Estudo dos criterios de avaliación.


IES CONCEPCIÓN ARENAL Teléfono:981 310104 Fax: 981 310108 Correo electrónico: ies.concepcion.arenal@edu.xunta.es Enderezo: C/ Cuntis nº1 Localidade: Ferrol Provincia: A Coruña C.P. 15403

Concello: Ferrol

Acta da Reunión

GRUPO DE TRABALLO: EMPREGO DAS COMPETENCIAS BÁSICAS NO DESENVOLVEMENTO DO CURRÍCULO PERSOA OU ORGANO CONVOCANTE MIGUEL DE CASTRO MIGUEL (COORDINADOR)

MODERADOR MIGUEL DE CASTRO MIGUEL

LUGAR SALA DE XUNTAS

HORA DE INICIO – FIN 16:30-21:00

DATA 13-DECEMBRO DE 2010

Nº DE REUNIÓN 4ª

Nº DE ASISTENTES 12 (VER ANEXO I)

PERSOA QUE ESCRIBIU A ACTA MIGUEL DE CASTRO MIGUEL

TEMAS TRATADOS E DECISIÓNS ADOPTADAS Ponencia de Sara Alvarez Morán: “ A avaliación en cada unha das competencias básicas”. Rolda de intervencións e preguntas. Posta en común das conclusións das cuestións sobre competencia lingüística, correccións por parte da ponente

NOVOS TEMAS XURDIDOS NA REUNIÓN Preparación das seguintes competencias

TAREFAS PENDENTES Redactar un informe final con todas as competencias Redactar tarefas axeitadas o tratamento das competencias


IES CONCEPCIÓN ARENAL Teléfono:981 310104 Fax: 981 310108 Correo electrónico: ies.concepcion.arenal@edu.xunta.es Enderezo: C/ Cuntis nº1 Localidade: Ferrol Provincia: A Coruña C.P. 15403

Concello: Ferrol

Acta da Reunión

GRUPO DE TRABALLO: EMPREGO DAS COMPETENCIAS BÁSICAS NO DESENVOLVEMENTO DO CURRÍCULO PERSOA OU ORGANO CONVOCANTE MIGUEL DE CASTRO MIGUEL (COORDINADOR)

MODERADOR MIGUEL DE CASTRO MIGUEL

LUGAR SALA DE XUNTAS

HORA DE INICIO – FIN 16:30-21:00

DATA 19-XANEIRO DE 2011

Nº DE REUNIÓN 5ª

Nº DE ASISTENTES 12 (VER ANEXO I)

PERSOA QUE ESCRIBIU A ACTA MIGUEL DE CASTRO MIGUEL

TEMAS TRATADOS E DECISIÓNS ADOPTADAS

Estudo e debate sobre as cuestións relativas á competencia matemática. Establecemento de 5 indicadores para esta competencia.

NOVOS TEMAS XURDIDOS NA REUNIÓN Preparación das seguintes competencias

TAREFAS PENDENTES Redactar un informe final con todas as competencias Redactar tarefas axeitadas o tratamento das competencias Competencia do coñecemento e interacción co mundo físico


IES CONCEPCIÓN ARENAL Teléfono:981 310104 Fax: 981 310108 Correo electrónico: ies.concepcion.arenal@edu.xunta.es Enderezo: C/ Cuntis nº1 Localidade: Ferrol Provincia: A Coruña C.P. 15403

Concello: Ferrol

Acta da Reunión

GRUPO DE TRABALLO: EMPREGO DAS COMPETENCIAS BÁSICAS NO DESENVOLVEMENTO DO CURRÍCULO PERSOA OU ORGANO CONVOCANTE MIGUEL DE CASTRO MIGUEL (COORDINADOR)

MODERADOR MIGUEL DE CASTRO MIGUEL

LUGAR SALA DE XUNTAS

HORA DE INICIO – FIN 16:30-21:00

DATA 2-FEBREIRO DE 2011

Nº DE REUNIÓN 6ª

Nº DE ASISTENTES 12 (VER ANEXO I)

PERSOA QUE ESCRIBIU A ACTA MIGUEL DE CASTRO MIGUEL

TEMAS TRATADOS E DECISIÓNS ADOPTADAS Estudo e debate sobre as cuestións relativas á competencia do coñecemento e interacción co mundo físico. Establecemento de 5 indicadores para esta competencia. Estudo e debate sobre as cuestións relativas á competencia dixital. Establecemento de 5 indicadores para esta outra competencia.

NOVOS TEMAS XURDIDOS NA REUNIÓN Preparación das seguintes competencias

TAREFAS PENDENTES Redactar un informe final con todas as competencias Redactar tarefas axeitadas o tratamento das competencias


IES CONCEPCIÓN ARENAL Teléfono:981 310104 Fax: 981 310108 Correo electrónico: ies.concepcion.arenal@edu.xunta.es Enderezo: C/ Cuntis nº1 Localidade: Ferrol Provincia: A Coruña C.P. 15403

Concello: Ferrol

Acta da Reunión

GRUPO DE TRABALLO: EMPREGO DAS COMPETENCIAS BÁSICAS NO DESENVOLVEMENTO DO CURRÍCULO PERSOA OU ORGANO CONVOCANTE MIGUEL DE CASTRO MIGUEL (COORDINADOR)

MODERADOR MIGUEL DE CASTRO MIGUEL

LUGAR SALA DE XUNTAS

HORA DE INICIO – FIN 16:30-21:00

DATA 23-FEBREIRO DE 2011

Nº DE REUNIÓN 7ª

Nº DE ASISTENTES 12 (VER ANEXO I)

PERSOA QUE ESCRIBIU A ACTA MIGUEL DE CASTRO MIGUEL

TEMAS TRATADOS E DECISIÓNS ADOPTADAS

Estudo e debate sobre as cuestións relativas á competencia social e cidadán. Establecemento de 5 indicadores para esta competencia.

Estudo e debate sobre as cuestións relativas á competencia cultural e artística. Establecemento de 5 indicadores para esta outra competencia.

NOVOS TEMAS XURDIDOS NA REUNIÓN Preparación das seguintes competencias

TAREFAS PENDENTES Redactar un informe final con todas as competencias Redactar tarefas axeitadas o tratamento das competencias


IES CONCEPCIÓN ARENAL Teléfono:981 310104 Fax: 981 310108 Correo electrónico: ies.concepcion.arenal@edu.xunta.es Enderezo: C/ Cuntis nº1 Localidade: Ferrol Provincia: A Coruña C.P. 15403

Concello: Ferrol

Acta da Reunión

GRUPO DE TRABALLO: EMPREGO DAS COMPETENCIAS BÁSICAS NO DESENVOLVEMENTO DO CURRÍCULO PERSOA OU ORGANO CONVOCANTE MIGUEL DE CASTRO MIGUEL (COORDINADOR)

MODERADOR MIGUEL DE CASTRO MIGUEL

LUGAR SALA DE XUNTAS

HORA DE INICIO – FIN 16:30-21:00

DATA 30-MARZO DE 2011

Nº DE REUNIÓN 8ª

Nº DE ASISTENTES 12 (VER ANEXO I)

PERSOA QUE ESCRIBIU A ACTA MIGUEL DE CASTRO MIGUEL

TEMAS TRATADOS E DECISIÓNS ADOPTADAS

Estudo e debate sobre as cuestións relativas á competencia de aprender a aprender. Establecemento de 5 indicadores para esta competencia.

Estudo e debate sobre as cuestións relativas á competencia de autonomía e iniciativa persoal. Establecemento de 5 indicadores para esta outra competencia.

NOVOS TEMAS XURDIDOS NA REUNIÓN Preparación das seguintes competencias

TAREFAS PENDENTES Redactar un informe final con todas as competencias Redactar tarefas axeitadas o tratamento das competencias


IES CONCEPCIÓN ARENAL Teléfono:981 310104 Fax: 981 310108 Correo electrónico: ies.concepcion.arenal@edu.xunta.es Enderezo: C/ Cuntis nº1 Localidade: Ferrol Provincia: A Coruña C.P. 15403

Concello: Ferrol

Acta da Reunión

GRUPO DE TRABALLO: EMPREGO DAS COMPETENCIAS BÁSICAS NO DESENVOLVEMENTO DO CURRÍCULO PERSOA OU ORGANO CONVOCANTE MIGUEL DE CASTRO MIGUEL (COORDINADOR)

MODERADOR MIGUEL DE CASTRO MIGUEL

LUGAR SALA DE XUNTAS

HORA DE INICIO – FIN 16:30-21:00

DATA 11-ABRIL DE 2011

Nº DE REUNIÓN 9ª

Nº DE ASISTENTES 12 (VER ANEXO I)

PERSOA QUE ESCRIBIU A ACTA MIGUEL DE CASTRO MIGUEL

TEMAS TRATADOS E DECISIÓNS ADOPTADAS Ponencia de Sara Álvarez Morán: “ A avaliación en cada unha das competencias básicas”. Rolda de intervencións e preguntas. Posta en común das conclusións das cuestións sobre as competencias traballadas , correccións por parte da ponente e viabilidade do informe final con este número de cuestións NOVOS TEMAS XURDIDOS NA REUNIÓN Preparación das seguintes competencias Redactar una tarefa por departamento na que se poidan medir as competencias básicas do alumnado

TAREFAS PENDENTES Redactar un informe final con todas as competencias


IES CONCEPCIÓN ARENAL Teléfono:981 310104 Fax: 981 310108 Correo electrónico: ies.concepcion.arenal@edu.xunta.es Enderezo: C/ Cuntis nº1 Localidade: Ferrol Provincia: A Coruña C.P. 15403

Concello: Ferrol

Acta da Reunión

GRUPO DE TRABALLO: EMPREGO DAS COMPETENCIAS BÁSICAS NO DESENVOLVEMENTO DO CURRÍCULO PERSOA OU ORGANO CONVOCANTE MIGUEL DE CASTRO MIGUEL (COORDINADOR)

MODERADOR MIGUEL DE CASTRO MIGUEL

LUGAR SALA DE XUNTAS

HORA DE INICIO – FIN 16:30-21:00

DATA 14-ABRIL DE 2011

Nº DE REUNIÓN 10ª

Nº DE ASISTENTES 12 (VER ANEXO I)

PERSOA QUE ESCRIBIU A ACTA MIGUEL DE CASTRO MIGUEL

TEMAS TRATADOS E DECISIÓNS ADOPTADAS

Corrección do informe final dos indicadores establecidos con todas as competencias.

NOVOS TEMAS XURDIDOS NA REUNIÓN

Reunión de proba co resto do claustro

TAREFAS PENDENTES

Redactar tarefas axeitadas o tratamento das competencias


IES CONCEPCIÓN ARENAL Teléfono:981 310104 Fax: 981 310108 Correo electrónico: ies.concepcion.arenal@edu.xunta.es Enderezo: C/ Cuntis nº1 Localidade: Ferrol Provincia: A Coruña C.P. 15403

Concello: Ferrol

Acta da Reunión

GRUPO DE TRABALLO: EMPREGO DAS COMPETENCIAS BÁSICAS NO DESENVOLVEMENTO DO CURRÍCULO PERSOA OU ORGANO CONVOCANTE MIGUEL DE CASTRO MIGUEL (COORDINADOR)

MODERADOR MIGUEL DE CASTRO MIGUEL

LUGAR SALA DE XUNTAS

HORA DE INICIO – FIN 16:30-21:00

DATA 18-MAIO DE 2011

Nº DE REUNIÓN 11ª

Nº DE ASISTENTES 12 (VER ANEXO I)

PERSOA QUE ESCRIBIU A ACTA MIGUEL DE CASTRO MIGUEL

TEMAS TRATADOS E DECISIÓNS ADOPTADAS

Redactar un informe final cos indicadores de todas as competencias pero reducindo o número de cuestións (indicadores) en cada una das competencias a tres.

NOVOS TEMAS XURDIDOS NA REUNIÓN

TAREFAS PENDENTES Redactar tarefas axeitadas o tratamento das competencias


IES CONCEPCIÓN ARENAL Teléfono:981 310104 Fax: 981 310108 Correo electrónico: ies.concepcion.arenal@edu.xunta.es Enderezo: C/ Cuntis nº1 Localidade: Ferrol Provincia: A Coruña C.P. 15403

Concello: Ferrol

Acta da Reunión

GRUPO DE TRABALLO: EMPREGO DAS COMPETENCIAS BÁSICAS NO DESENVOLVEMENTO DO CURRÍCULO PERSOA OU ORGANO CONVOCANTE MIGUEL DE CASTRO MIGUEL (COORDINADOR)

MODERADOR MIGUEL DE CASTRO MIGUEL

LUGAR SALA DE XUNTAS

HORA DE INICIO – FIN 16:30-21:00

DATA 30-MAIO DE 2011

Nº DE REUNIÓN 12ª

Nº DE ASISTENTES 12 (VER ANEXO I)

PERSOA QUE ESCRIBIU A ACTA MIGUEL DE CASTRO MIGUEL

TEMAS TRATADOS E DECISIÓNS ADOPTADAS Ponencia de Sara Alvarez Morán: “ A tarefas nas competencias básicas”. Rolda de intervencións e preguntas. Posta en común das tarefas elaboradas polos diferentes departamentos Enquisas de satisfacción. NOVOS TEMAS XURDIDOS NA REUNIÓN É o curso que ben !!!!!! qué ?

TAREFAS PENDENTES Redactar a memoria final Estudo das enquisas de valoración do grupo de traballo


IES CONCEPCIÓN ARENAL Teléfono:981 310104 Fax: 981 310108 Correo electrónico: ies.concepcion.arenal@edu.xunta.es Enderezo: C/ Cuntis nº1 Localidade: Ferrol Provincia: A Coruña C.P. 15403

Concello: Ferrol

Acta da Reunión

GRUPO DE TRABALLO: EMPREGO DAS COMPETENCIAS BÁSICAS NO DESENVOLVEMENTO DO CURRÍCULO PERSOA OU ORGANO CONVOCANTE MIGUEL DE CASTRO MIGUEL (COORDINADOR)

MODERADOR MIGUEL DE CASTRO MIGUEL

LUGAR SALA DE XUNTAS

HORA DE INICIO – FIN 16:30-19:00

DATA 31-MAIO DE 2011

Nº DE REUNIÓN 13ª

Nº DE ASISTENTES 12 (VER ANEXO I)

PERSOA QUE ESCRIBIU A ACTA MIGUEL DE CASTRO MIGUEL

TEMAS TRATADOS E DECISIÓNS ADOPTADAS

Redacción da memoria final Revisión dos resultados da enquisa de satisfacción persoal.

NOVOS TEMAS XURDIDOS NA REUNIÓN

TAREFAS PENDENTES

Actas das reunións  
Actas das reunións  

Actas das reunións do grupo de traballo

Advertisement