Page 1

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ ННЦ «ІНСТИТУТ АГРАРНОЇ ЕКОНОМІКИ» НААН ІНСТИТУТ ОБЛІКУ І ФІНАНСІВ НААН ФЕДЕРАЦІЯ АУДИТОРІВ, БУХГАЛТЕРІВ І ФІНАНСИСТІВ А Н К УКРАЇНИ (ФАБФ АПКУ) ЄВРАЗІЙСЬКА РАДА СЕР ГИФІКОВАНИХ БУХГАЛТЕРІВ 1 АУДИТОРІВ (СРСБА) ЖУРНАЛ «ОБЛІК І ФІНАНСИ АНК»

ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІУІСФЗ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ АГРАРНОГО СЕКТОРУ Тези доповідей

VII Міжнародної науко&о-практичної конференції ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААН (25 листопада 2011 року)

Посвідчення УкрІНТІ № 670 від 15 вересня 2011 року

Кнїв-2011


Сафопов Т.І. Необхідність удосконалення внутрішнього контролю сільськогосподарського підприємства як запорука підвищення ефективності його діял ьносгі 325 Славгородська А.А* МСА - єдині вимоги до процедури аудиту, аудиторського висновку і самого аудитора * 330 СтецюкЛ.С1 Особливості узагальнення результатів аналізу Ткачепко НЛ. Колективні договори на сільськогосподарських підприємствах та організація контролю за їх дотриманням .

333 335

СЕКЦІЯ З, ПЕРСПЕКТИВИ ЗАЛУЧЕННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ВІТЧИЗНЯНИМ АГРОБІЗНЕСОМ Беленкова М/., Глущенко В.В. Демографічні тенденції в сільській місцевості України: проблеми та перспективи ...339 [олии В.А. Інвестиційне забезпечення розвитку аграрного сектору як основна передумова його переводу на модель інноваційного розвитку 343 Жук НЛ. Амортизаційні відрахування - джерело відновлення основних засобів?

345

Курковська А. /£., Лункіна ТА. Лізинг - як один із інструментів підвищення ефективності господарювання аграрного сектору України 349 Людвепко Д.В. Обліково-інформаційне забезпечення, як процес вдосконалення управління споживання ресурсів підприємства

35!

Нужпа О.А. Стратегія формування капіталу аграрних підприємств як фактор зростання їх капіталізації 355 Огшчук М.Ф., Децюра С.О. Бюджетування - одна із складових успіху при виробництві сільськогосподарської продукції ....358 Саблук П.Т1 Роль бухгалтерського обліку у розкритті інвестиційної привабливості підприємств аграрного сектору економіки України ...362 СавошЛЖ, Павлюк Л.В., Урбан О.А. Щодо важливості використання лізингових кредитів в аграрному секторі економіки України З66 Синчак В.П., Ярмолепко ЮЖІ Деякі проблеми подання податкової звітності у нових законодавчих умовах Слссар Т.М. Шлях до відродження льонарства

369 373

9


УДК 631.151.3:338.43 А.В. БУРКОВСЬКА,к.еж 9 доцент, кафедра фінансів, Миколаївський державний аграрний університет

Миколаївський

ТЛ. ЛУНКІ НА, асистент, кафедра фінансів, державний аграрний університет

ЛІЗИНГ - ЯК ОДИН ІЗ ІНСТРУМЕНТІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ГОСПОДАРЮВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ Зовнішня економічна політика України нині зорієнтована на побудову соціально-орієнтованої економіки та інтеграцію нашої країни у світовий економічний простір. Проте без забезпечення інноваційного шляху розвитку, створення потужної матеріально-технічної бази, застосування сучасних енергозберігаючих систем і прогресивних технологій досягти поставленої мети не можливо. Аграрний сектор посідає важливе місце в економіці країни. Тут виробляється 11-15% валової продукції, 12-16% доданої вартості. Сільське господарство країни разом з іншими складовими агропродовольчого комплексу забезпечує близько 30-40 % валового внутрішнього продукту, зайнятість майже третини працюючого населення, виробництво 95 % товарів масового вжитку тощо. За наслідками економічної кризи більшість сільськогосподарських підприємств України неспроможна власними коштами здійснювати технічне оновлення виробництва. Відтак, виникає об'єктивна необхідність розвитку лізингового бізнесу, що уможливлює залучення приватних інвестицій для фінансової підтримки підприємств, особливо у сфері сільського господарства. Термін "лізинг" походить від англійського дієслова "то 1еа§е", що означає "брати в оренду". Звичайно, лізингові операції розглядаються як варіант довгострокової оренди. Однак, якщо оренда передбачає у кінцевому підсумку повернення орендова349


ного майна своєму юридичному власнику або збереження за ним права власності на дане майно, то при деяких формах лізингу по закінченню строку дії договору можливий перехід права власності від орендодавця до орендаря. У західних країнах лізинг є особливим видом фінансування. У формі лізингових операцій У Німеччині здійснюється майже 17 % інвестицій, в Анг лії та Австрії - 28 %, У Франції - 18 %, В Нідерландах - 26 %, у США - ЗО %. В Україні ж лізингове кредитування в інвестиціях в основний капітал сільськогосподарських підприємств поки ще не стабільне і не перевищує 10% [З, с. 58-61]. Проте останніми роками лізинговий ринок стрімко розвивається в Україні, Особливо лізингові програми стали актуальними в кризові часи, коли практично призупинилося банківське кредитування АГІК. Більшість господарств потерпає від браку обігових коштів, а забезпеченість аграріїв технікою та обладнанням ледь сягає 20 % від погрібного. ПАК "Украгролізиш" вирізняється з-поміж лізингових компаній, які представлені на ринку лізингу в Україні спеціалізацією щодо надання в оренду сільськогосподарської техніки. Головне завдання компанії МАК "Украгролізинг" - сприяти реалізації державної політики в агропромисловій сфері, забезпечувати ефективне функціонування і розвиток сільськогосподарського виробництва шляхом передачі селянам на умовах лізингу машин та обладнання [1, с. 5]. У 2009 р. ПАК "Украгролізинг" господарствам різних форм власності передала на умовах фінансового лізингу 851 одиницю сільськогосподарської техніки та обладнання на 185,4 млн. гри., зокрема: 273 трактори - 62,4 млн. грн., 61 зернозбиральний комбайн - 48,8 млн. грн., 317 одиниць ґрунтообробної та посівної техніки - 36,9 млн. грн., 92 комплектів обладнання для тваринництва та птахівництва - 22,6 млн. грн., 86 одиниць іншої техніки і обладнання - 15 млн. грн. [2, с. 8]. Підвищенню привабливості та ефективності лізингу сприяло б збільшення строку дії лізингових угод, які мають дорівнювати експлуатаційному терміну використання майна, адже відсутність законодавчого закріплення мінімального строку угоди

350


фінансового лізингу призводить до того, що лізингодавці, як монополісти на ринку лізингових послуг, з метою мінімізації ризику строк лізингових угод зводять до 3 років. Отже, використання лізингу сільськогосподарськими підприємствами сприятиме покращенню та оновленню технічної бази, а в кінцевому результаті - підвищенню ефективності господарювання. Список використаних джерел 1. Люпин Н. Інновації та інвестиції: куди поїхати по досвід? / Н. Люпин // Аграрний тиждень. - 2009. - № 36 (120). - С. 5. 2. Садова І, Доступність і популярність фінансового лізингу /1. Садова // Аграрний тиждень. - 2010. - № 2 (128). - С. 8. 3. Танклевська Н.С. Проблеми розвитку лізингу в регіональних АПК / Н.С. Танклевська // Економіка АГЖ, - 2007. - № 4. С. 58-61. УДК 657.1:658.012.45:005.93 Д.В, ЛЮДВЕНКО, к.е.н., доцент, кафедра бухгалтерського обліку і аудиту, Білоцерківський національний аграрний університет ОБЛІКОВО-ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ЯК ПРОЦЕС ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛ ІННЯ СПОЖИВАННЯ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА В умовах становлення інноваційного типу економіки та інтенсифікації виробництва все більш затребуваною стає науково-технічна, маркетингова, а також інформація про стан ринку сировини га праці, так як для вироблення управлінських рішень, спрямованих на оптимізацію витрат та оцінку ефективності кожного виду і їх сукупності, необхідно чітке уявлення про середовище функціонування суб'єкта господарювання та його виробничий потенціал, У зв'язку з цим виникає велика наукова проблема зі створення обліково-інформаційного забезпечення управління витратами на новій методологічній та організаційній основі, адаптованої до сучасних умов господарювання [1, 5]. 351

lunkina_tezy  

lunkina_tezy