Page 2

УДК 631.162 (075) ББК 65.052.я73 Б 94 Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (Лист №1/11-9806 від 22.10.2010 р.) Рецензенти: Г.Г. Кірейцев – доктор економічних наук, професор Національний університет біоресурсів і природокористування України; Л.О. Мармуль – доктор економічних наук, професор Херсонський державний аграрний університет; В.М. Яценко – доктор економічних наук, професор Черкаський державний технологічний університет.

Друкується за рішенням вченої ради Миколаївського державного аграрного університету від 27.08.2010, протокол № 1. Авторський колектив: Н.М. Сіренко, к.е.н., доцент; М.В. Дубініна, к.е.н., доцент; І.В. Баришевська, асистент; С.В. Сирцева, асистент; О.І. Мельник, асистент. Б 94 Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах : навч. посіб. / за заг. ред. к.е.н., доц. Н. М. Сіренко. — Миколаїв : МДАУ, 2010. — 439 с. ISBN 978-966-8205-63-7 Висвітлено основні положення теорії та практики ведення обліку на сільськогосподарських підприємствах відповідно до діючої законодавчонормативної бази. Навчальний посібник підготовлено відповідно до типової навчальної програми з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів напряму підготовки 030601 «Менеджмент». Для студентів економічних спеціальностей аграрних вищих навчальних закладів всіх рівнів акредитації. Може бути використаний викладачами вищих навчальних закладів, аспірантами, фахівцями з бухгалтерського обліку, а також усіма, хто прагне вдосконалити свої знання з бухгалтерського обліку. УДК 631.162 (075) ББК 65.052.173 ISBN 978-966-8205-63-7 © Н.М. Сіренко, М.В. Дубініна, І.В. Баришевська, С.В. Сирцева, О.І. Мельник, 2010 © Миколаївський державний аграрний університет, 2010

Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах  

Навчальний посібник підготовлено відповідно до типової навчальної програми з дисципліни "Бухгалтерський облік" для студентів напряму підгото...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you