Page 1

4

“Агросвіт” №3 (078) ВІТАЄМО З ЮВІЛЕЄМ

ПАРІЄНКО Раїсу Леонідівну, прибиральницю НК № 2 МАЛАХОВУ Валентину Михайлівну, двірника гуртожитку № 2 МЕЛЬНИКА Володимира Олександровича, доцента кафедри зоогігієни, ветеринарії та безпечності продукції МАКОГОНА Віктора Макаровича, слюсаря5 сантехніка НК № 1 СТОРОЖЕНКО Тетяну Василівну, садівника НК №5 САВЧУК Ольгу Йосипівну, провідного спеціаліста навчального відділу КАМНЄВУ Тетяну Євгеніївну, керівника виробничої практики навчального відділу ГОРБЕНКО Олену Андріївну, доцента кафедри механізації та електрифікації СГВ МОЛЧАНОВУ Олену Борисівну, доцента кафедри економічної теорії і суспільних наук ЄРМАКОВА Олександра Юхимовича, професора кафедри економіки сільського господарства КУЛІШОВУ Ольгу Георгіївну, сторожа НК № 2 ДИРДУ Анатолія Олексійовича, сторожа НК № 5 ШЕБАНІНУ Тетяну Жанівну, наукового співробітника НДІ сучасних технологій в АПК КРАМАРЕНКА Сергія Сергійовича, доцента кафедри генетики, годівлі тварин та біотехнології КОТА Стаха Петровича, доцента кафедри зоогігієни, ветеринарії та безпечності продукції ЦУКАНОВА Віктора Тихоновича, доцента кафедри генетики, годівлі тварин та біотехнології БОГЗУ Володимира Григоровича, доцента кафедри вищої та прикладної математики ШКАТОВА Олександра Семеновича, доцента кафедри механізації та електрифікації СГВ ВЕРШИНІНУ Людмилу Михайлівну, доцента кафедри економіки сільського господарства

ВІТАЄМО ІЗ ЗАХИСТОМ ДИСЕРТАЦІЇ ДОМАСКІНУ Марину Анатоліївну 5 старшого викладача кафедри економічної кібернетики та математичного моделювання;

КОДЕКС ЧЕСТІ СТУДЕНТА МИКОЛАЇВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Студентська молодь Миколаївського державного аграрного університету, усвідомлюючи свою відповідаль ність за реалізацію місії Університету підготовку висо кокваліфікованих і високоморальних спеціалістів, вважа ючи своїм обов'язком закріплення та розвиток корпора тивної культури університет ського співтовариства, під тримку іміджу Миколаївсь кого державного аграрного університету як лідера аграр ної освіти й центру підготов ки економічної еліти Украї ни, прагнучи до формування демократичних відносин між студентами, науковопедаго гічним складом та адміністра цією ВНЗ, приймає цей Ко декс честі студента Микола ївського державного аграр ного університету й зобов'я зується його дотримувати. Дотримувати чинного за конодавства України, Стату ту Миколаївського ДАУ, Правил внутрішнього розпо рядку та інших нормативних документів. Сумлінно виконувати свої обов'язки з метою забезпе чення відмінного результату навчання. Дотримувати прав і свобод людини й громадянина. Дотримувати норм студентської етики та правил діло вої поведінки у спілкуванні з іншими студентами. Проявляти терпимість та повагу до звичаїв і традицій студентів, які є представниками окремих народів України, враховуючи культурні та інші особливості різних етніч них, соціальних груп і релігійних конфесій. Проявляти ввічливість у відносинах із професорсько викладацьким складом, представниками адміністрації та ін шими співробітниками Миколаївського державного аграр ного університету, не допускати фамільярного ставлення до них, уникати прояву грубості та некоректності.

Проявляти турботу щодо підтримки високої академіч ної культури, атмосфери довіри та взаємної поваги в уні верситетському співтоваристві. Визнавати необхідною і корисною будьяку діяльність, спрямовану на зміцнення системи студентського само врядування, розвиток студентської творчої ак тивності (науковонав чальної, спортивної, ху дожньої тощо), закріп лення й розвиток корпо ративної культури та по кращення іміджу Мико лаївського державного аграрного університету. Турбуватися про збе реження майна Мико лаївського державного аграрного університету й не допускати прояву вандалізму на території Університету. Утримуватися від вживання наркотичних речовин і вживання ал когольних напоїв. Вести здоровий спо сіб життя й повністю відмовитися від паління на території Миколаївського державного аграрного університету. Проявляти співчуття до соціально незахищеної кате горії людей і по можливості допомагати їй. Вибирати такий стиль спілкування, одягу й поведінки, які не будуть завдавати шкоди репутації студентського товариства. Відкрито виражати свою думку і звертатися до ректо рату Університету із пропозиціями щодо покращення нав чальновиховної роботи. Пам'ятати, що поза межами Миколаївського держав ного аграрного університету, студент є представником Університету, який зберігає честь і гідність рідної альма матер.

КОДЕКС ЧЕСТІ НАУКОВО ПЕДАГОГІЧНОГО ПРАЦІВНИКА МИКОЛАЇВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ Науковопедагогічний працівник Миколаївського державного аграрного університету є центральною постаттю усього освітнього та виховного про цесу Педагог, Вихователь, Наставник молоді. Є взірцем відповідального й творчого ставлення до службових обов'язків, взірцем професіоналізму, високої культури й моральності, носієм духу колективізму, глибоко від даний своїй справі та інтересам Університету. Головний напрям діяльності науковопедагогічного працівника Миколаївського державного аграрного університету робота зі студентами, піклування про ріст їхньої освіти й культури, виховання їх патріотами України. Поважаючи себе і свою професію, турбуючись про репутацію Миколаїв ського державного аграрного університету, науковопедагогічний працівник має: сумлінно працювати на благо науки, освіти й виховання студентської молоді, дотримувати службових обов'язків;

Засновник і видавець газети Миколаївський державний аграрний університет Реєстраційне свідоцтво № 376 МК від 22.11.2002 р., видане управлінням у справах преси та інформації Миколаївської облдержадміністрації

ЛУНКІНУ Тетяну Іванівну 5 асистента кафедри фінансів; ПІЮРЕНКО Ілону Олексіївну 5 старшого викладача кафедри організації виробництва та агробізнесу; КУЗЬОМУ Віталія Вікторовича 5 асистента кафедри бухгалтерського обліку;

КОТИКОВУ Олену Іванівну 5 професора кафедри економіки сільського господарства. Із одержанням диплома кандидата наук: ТАТАРЕНКО Вікторію Борисівну 5 доцента кафедри менеджменту організацій та права; ОЛІЙНИК Тетяну Георгіївну 5 ст. викладача кафедри менеджменту організацій та права. З одержанням вченого звання доцента: ЛИХАЧА Вадима Ярославовича 5 доцента кафедри технології виробництва продукції тваринництва.

ГА З Е ТА М И КО Л А Ї В С Ь КО ГО Д Е Р Ж А В Н О ГО А Г РА Р Н О ГО У Н І В Е Р С И Т Е Т У

ШАНОВНІ НАУКОВЦІ, ПЕДАГОГИ, СТУДЕНТИ!

ДОРОГІ ДРУЗІ!

Від імені Міністерства аграрної політики та продовольства України і від себе особисто сердеч но вітаю Вас із Днем знань і початком нового нав чального року! Для нашої аграрної освіти це дуже важливий і хвилюючий день, що відчиняє двері аг рарних вищих навчальних закладів новій хвилі першокурсників. Агропромисловий комплекс країни на сучасно му етапі розвитку суспільства є важливою соціаль ноекономічною сферою сільського господарства, що визначає здоров'я та добробут нації. Тому зав дання підготовки висококваліфікованого фахівця, орієнтованого на перспективні потреби галузі, здатного до ефективної роботи й готового до пос тійного професійного росту, є дуже важливим . Сьогодні країна потребує активного, освіче ного, інноваційно мислячого молодого фахівця, здатного організувати сучасне виробництво, дати імпульс розвитку усіх сфер життя й діяльності на селі. Глибока вдячність за невтомну наукову, творчу працю науковопедагогічному колективу Миколаївського державного аграрного університету, який відкриває нові горизонти в аграрній освіті та науці. Честь Вам і шана за навчання й виховання майбутніх господарів української землі. Найщиріші вітання студентам і їхнім бать кам! Нехай світлою і широкою буде Ваша дорога до знань! Будьте наполегливими в здійсненні своєї мрії стати справжнім фахівцем своєї справи! Від щирого серця бажаю Вам творчих успіхів, міцного здоров'я, щастя й благополуччя!

Всенародне свято Першого верес ня завжди асоціюється із початком но вого шляху уперед, угору до нових вер шин, що будуть підкорені тільки зав дяки неоціненному скарбу людства Знанням. Щороку в цей день у тісному колі збираються ті, для кого Знання є неві д'ємним талісманом і запорукою успі ху. Тож, треба навчатися, щоб знати, як діяти задля світлого майбутнього рідної країни. Наша хліборобська дер жава вміє вирощувати не тільки хліб, а й сіяти зерна науки, що швидко про ростають рясним урожаєм мудрості й натхнення у молодих серцях. Неодмінна ознака людини, за коханої у свою хліборобську справу працьовита вдача і чисті помисли душі, щире серце і світлі наміри. Саме така талановита молодь обирає Мико лаївський державний аграрний університет, щороку поповнюючи нашу велику дружну родину. Виховання аграрної еліти довірено мудрим учителям, які є творця ми духовності, моральності, фахівця високої кваліфікації, культурно розвинутої інтелігентної особистості. Вірю в наш Університет, захоплююся нашими талановитими студентами, які невдовзі стануть опорою нашої держави, впевнений у компетентному науковопедагогічному колективі, що разом творять щасливе майбутнє аграрної України!

М.В. ПРИСЯЖНЮК

З повагою, ректор

В.С.ШЕБАНІН

МОЯ УКРАЇНА ВІЛЬНА ДЕРЖАВА

ТАРАНА Сергія Ілліча 5 старшого лаборанта кафедри генетики, годівлі тварин та біотехнологій;

Із одержанням диплома доктора наук:

№ 3 (078) 1 вересня 2011р.

Майбутнє & за освітою

З повагою, Міністр аграрної політики та продовольства України

ГНАТЕНКО Євгенію Петрівну 5 асистента кафедри організації виробництва та агробізнесу;

КІПРЄЄВУ Олену Юріївну 5 асистента кафедри економічної кібернетики та математичного моделювання.

bS “"S2= ƒ…=… - %K!%K32 …= ƒS!

1 вересня 2011 р.

стверджувати високі моральні принципи, бути чесним, принциповим і справедливим у ставленні до студентів і колег; бути вимогливим до себе й оточуючих, не принижуючи їх людської гідності; підвищувати свою наукову й педагогічну кваліфікації; підтримувати атмосферу дружби, творчого співробітництва й духовного росту, не допускати виникнення конфліктних ситуацій у студентських групах і структурних підрозділах; підвищувати інтелектуальний потенціал співробітників кафедр і лабора торій своєю науковою й педагогічною працею, творчою діяльністю; проводити кожне заняття (лекцію, практичне, семінарське) на високому професійному рівні; створювати на заняттях обстановку творчого, зацікавленого засвоєння студентами навчальної дисципліни; дотримувати й прищеплювати студентам норми трудового та нав чального розпорядку; дотримувати загальнолюдських норм та етичних стандартів ділової пове дінки і діяти в усіх випадках справедливо, чесно й відкрито як у ставленні один до одного, так і у стосунках з іншими людьми; брати активну участь у громадському і культурному житті міста, країни, у підвищенні рівня культури і освіти населення; бути взірцем громадянина й патріота, гуманіста поза межами Університету.

Шеф&редактор В.С.Шебанін Редакційна колегія номера: В.Т.Захарченко, Н.Г.Шарата, О.В.Іщенко, Д.В.Лук`яненко Комп`ютерна верстка та дизайн: В.Ю.Іванов 54010, м.Миколаїв, вул. Паризької комуни, 9 Тел.: 58&05&91, факс 354&31&46 Газету набрано і зверстано в МДАУ Віддруковано в Миколаївській обласній друкарні (вул. Паризької комуни, 3) E&mail: rector@mdau.mk.ua http://www.mdau.mk.ua Друк офсетний. Наклад 1000 прим. Зам. Обсяг & 1,0 друк аркуша Авторські права захищено законом. Передрук матеріалів & тільки за узгодженням із редакцією. Редакція може не поділяти поглядів авторів і зберігає за собою право на редагування і скорочення текстів.

Проголошення акта незалежнос ті України 24 серпня 1991 року від крило нову сторінку у багатотомній історії становлення держави Украї на. Невід'ємний розділ Книги Історії займає питання української дер жавної та національної символіки. Споконвіку кожен народ, керу ючись певним містичним первнем, обирав деякі предмети побуту, зна ки, слова, рослини, тварини за сим воли обереги від шкідливих зовніш ніх впливів. З часом деякі з них ді стали ухвалу на законодавчо офор мленому рівні від держави. Зпоміж багатьох символів сьогодні українців

по життю супроводжу ють герб, прапор, гімн. Малий герб України тризуб символізує трій цю життєтворчих енергій: Мудрість, Знання і Любов (або Вогонь, Воду й Жит тя). Поряд з офіційною функцією державного і релігійного символів Три зуб має в Україні також широку естетичну функ цію та функцію оберегу. Здавна Тризуб зображу вався як в орнаментах тканин, килимів, карбу вання, так і в руко писних текстах книг, на монетах і печатках, на ювелірних виро бах, державних відз наках, підвісках і на віть на посуді. В українському прапорі інте грувалися дві барви з обере говим відтінком синя і жовта. Жовтоблакитні барви символі зували Київську Державу ще до християнізації Русі. Після прий няття християнства ці кольори освячувалися образом живот ворного Хреста. Після нашестя татарских орд Батия ця сим волізація зникла, але згодом від родилася в церковних оздобах,

на гербах українських міст. Майже всі герби міст Київщини й України загалом обрамлялися жовтоблакит ними кольорами. З XVIII століття полкові й сотенні козацькі прапори Війська Запорозького все частіше виробляються з блакитного полот нища, на якому жовтою фарбою наносять хрест, зорі, зброю, постаті святих. Національний гімн України має не тільки консолідуюче значення для

української нації, а й державотворче. Адже з прийнят тям Верховною Ра дою України Зако ну "Про Держа вний гімн України" 6 березня 2003 ро ку Стаття 20 Кон ституції України набула завершено го вигляду. А імена авторів Гімну композитора Ми хайла Вербицького та поета Павла Чубинського міц но увійшли в Книгу Історії українсь кого народу й ук раїнської держави. Тож могутні обереги в україн ців є. А решта у руках досвідчених керівників і перспективної молоді. І варто пам'ятати, що незалежність не повинна стати синонімом безвладдя і вседозволеності. Незалежність мо гутня сила, міцне підґрунтя для само ствердження нації на світовому рівні. За матеріалами сайтів http://diaspora.ukrinform.ua та http://www.kmu.gov.ua


2

“Агросвіт” №3 (078)

ПЕРЕМАГАЄМО РАЗОМ Навчальновиховний процес у Миколаївському державному аграр ному університеті не обмежується власне університетськими стінами. Ефективності здійснення його спри яє систематична робота ректорату, деканатів, кураторів академічних груп та органів студентського самов рядування, що по завершенні ауди торних занять продовжується у гур

лавом Сергійовичем Шебаніним. Студентське самоврядування, усвідомлюючи вагомий внесок ре кторату у покращення матеріально технічної бази гуртожитків, відпо відає взаємністю. Найактивніші й найініціативніші студенти на сьогод ні вже стали членами Миколаївської обласної громадської організації (МОГО) "Творити добро", метою

1 вересня 2011 р.

ПРОДОВЖУВАЧІ ДОБРИХ ТРАДИЦІЙ Трудова складова в українському вихованні з давніхдавен виступала як досить суттєва педагогічна тенден ція. Наш народ завжди вважав пра цю, трудову діяльність першоос новою буття людини, нації. Отож Миколаївський державний аграр ний університет як носій національних традицій організу вав роботу студен тських трудових загонів (до речі, що функціонують в в університеті з 2001 року), які вже на по чатку літа розпоча ли свою роботу у се лі Комсомольському. Згуртований студколектив із зав зяттям взявся за відбудову зерносховища на території університетського навчальнонауко вопрактичного центру. Уже на по чатку вересня відновлене зерносхо вище буде введено в експлуатацію. Але найголовніше, що участь у студентському трудовому загоні Ми колаївського державного аграрного університету дає можливість молодій людині відчути себе громадянином,

роблячи вагомий внесок у розвиток свого співтовариства. Уміння працювати, готовність прий ти на допомогу іншому, чуйне став лення до людей похилого віку, актив на життєва позиція, високий грома

1 вересня 2011 р.

“Агросвіт” №3 (078)

В І Т А Є М О ! Виявом істинної демократії у Ми колаївському державному аграрному університеті стали вибори ректора, що відбулися 1 липня 2011 року. Де легати конференції трудового колек тиву з щирістю підтримали претен дента, що не словом, а ділом довів свою турботу про колектив. Саме у цьому претендентові усі вже багато років поспіль бачать Людину з перс пективним майбутнім для великої родини миколаївських аграріїв. Ко лектив привітав новообраного ректо ра професора В'ячеслава Сергійови ча Шебаніна! Теплі слова прозвучали і від директора Департаменту науко воосвітнього забезпечення АПВ та розвитку сільських територій Мініс терства аграрної політики та продо

дянський обов'язок, а також відда ність спільній справі це ті риси, що притаманні членам трудового загону університету дає можливість молодій людині відчути себе громадянином, роблячи вагомий внесок у розвиток свого співтовариства. НАТАЛІЯ ШАРАТА, проректор з науково/педагогічної та виховної роботи

ВИБОРИ СТУДЕНТСЬКОГО ПРЕЗИДЕНТА тожитках. Саме вони стають другою домівкою для багатьох студентів на час навчання. Тому мешканці гурто житків усіляко підтримують чистоту й затишок у своїх оселях, що, у свою чергу, створює позитивний імідж гуртожиткам Миколаївського ДАУ, які визнано переможцем у 2009 році на Всеукраїнському конкурсі "Гур тожиток наш дім" та в 2011 році на Обласному конкурсі "Оселя затишку і тепла". Ці перемоги заслуга усього ко лективу Миколаївського державно го аграрного університету, який жи ве і працює як єдина родина на чолі із турботливим батьком В'ячес

якої є об'єднання молоді для забез печення розвитку патріотичної, сві домої, культурної особистості шля хом сприяння самореалізації науко вого, творчого й організаційного потенціалу та організації їх ефек тивного господарювання. Активісти МОГО постійно зай маються розробкою та впроваджен ням соціальних проектів на покра щення умов проживання та орга нізації дозвілля. На рахунку молодої організації багато досягнень, що є гордістю усього колективу альма матер миколаївських аграріїв. ДАРІЯ ЛУК’ЯНЕНКО, літературний редактор

11 травня 2011 р. Регіональний семінар на тему "Роль дорогоцінних каменів у житті суспільства"; 13 травня 2011 р. Міжвузівський науковотеоретичний семінар "Формування культури гендерних відносин"; 18 травня 2011 р. Круглий стіл "Використання інформаційних технологій для забезпечення навчального процесу в аграрних ВНЗ"; 20 травня 2011 р. Інтернетконференція "Облік, аудит, аналіз: сучасні проблеми теорії та практики"; 20 травня 2011 р. Науковопрактичний семінар "Новітні технології вирощування овочевих культур в умовах південного Степу України"; 20 травня 2011 р. Всеукраїнський семінар "Проблеми формування здорового способу життя у молоді"; 25 травня 2011 р. Науковопрактичний семінар "Проблеми виділення насіння овочебаштанних культур"; 2627 травня 2011 р. Всеукраїнський науковопрактичний семінар "Інновації в університетській науці". Участь у семінарі взяли представники Міністерства аграрної політики та продовольства України, Науковомето дичного центру аграрної освіти та учасники Національного кластеру “Ро дючість ґрунтів”; 26 травня 2011 р. Всеукраїнський науковопрактичний семінар "Креатив ні підходи до розвитку твор чого потенціалу особистості в умовах ВНЗ"; 1112 червня 2011 р. Міжнародна науковопрак тична конференція, присвя чена 160річчю породи го лубів "Миколаївські туче різи" "Голубівництво і деко ративне птахівництво: істо рія, проблеми, перспективи"; 15 червня 2011 р. Науковопрактичний семі нар "Обкатування роликами складних поверхонь"; 23 червня 2011 р. Між народний семінар "Вико ристання нанотехнологій у сільськогосподарському ви робництві".

Завершення 20102011 навчаль ного року для студентського само врядування водночас стало новим етапом у його діяльності. Адже у травні відбулися вибори студен тського президента. Ним став сту дентський декан обліковофінан сового факультету Хабіров Вадим. Процедура виборів передба чала і звіт попереднього голови

студколегії, який репрезентувала зібра нню активістів попередниця новообра ного президента Горб Аліна. За час її президентства колегія студентів Мико лаївського ДАУ зробила чимало. Тож Вадимові тепер доведеться не лише гідно продовжувати розпочаті ініціа тиви, а й прагнути до нових вершин, що їх підкорить наполеглива аграрна еліта із славетного міста мореплавців. Професорсько викладацький та студентський колек тиви Миколаївсько го ДАУ вітають Ха бірова Вадима із перемогою і бажа ють наполегливості й терпіння у такій відповідальній праці на благо рідної аль маматер!

Сонячного червневого дня гости нна Білоцерківська земля зустрічала гостей учасників XIII Зльоту імен них стипендіатів та відмінників нав чання аграрних вищих навчальних закладів "Лідери АПК XXI століття". Кращих студентіваграріїв приймав Білоцерківський національний аграр ний університет один з найстаріших аграрних навчальних закладів Украї

ДНІ НАУКИ 2011 жавного аграрного університету, голова Ради ректорів вищих навчаль них закладів Миколаївської області, доктор технічних наук, професор, членкореспондент Національної академії аграрних наук України. Переможцями конкурсу від Ми колаївського державного аграрного університету стали у номінації "Економічні науки": Котикова Олена Іванівна, до цент кафедри економіки сільського господарства МДАУ; у номінації "Аграрні науки": Качанова Тетяна Володими рівна, доцент кафедри землеробства МДАУ; Письменний Олег Володими рович, асистент кафедри ґрунтоз навства МДАУ; у номінації "Гуманітарні науки" Лукьяненко Дарія В'ячеславівна, асистент кафедри українознавства МДАУ; Павлюк Андрій Миколайович, асистент кафедри менеджменту орга нізацій та права МДАУ. Ми вітаємо наших переможців та зичимо їм не зупинятися на до сягнутому! Власна інформація

Миколаївський державний аграрний університет оголошує конкурс чином, щоб май на заміщення вакантних посад: бутні фахівці ма

ли змогу прак тично навчатися аграрному ви робництву із зам кненим циклом, який ґрунтується на сучасних інно в а ц і й н и х технологіях. Це дає змогу вихо вати майбутніх фахівців із соціально орієн тованим мис ленням, оскількі такі підходи до ви робництва будуть забезпечувати ро бочі місця в сільській місцевості, роз виток не лише виробничої, а й соці альної інфраструктури, а отже, спря мовуватися на відро дження села, наго лосив професор Ше банін у своїй про мові на засіданні конференції трудо вого колективу. Вітаємо шанов ного В'ячеслава Сер гійовича із обранням на посаду ректора. Щиро бажаємо не стримної життєвої енергії, міцного здо ров'я, невичерпної наснаги, подальшого визнання, зростання і процвітання! Колектив МДАУ

Науковопедагогічних працівни ків кафедр: • Кафедра виноградарства та пло доовочивництва: доцент 2 ставки. • Кафедра менеджменту органі зацій та права: доцент 1 ставка. Обов'язкові вимоги до конкур сантів: повна вища освіта; наявність наукового ступеня кандидата наук. Термін дії конкурсу 2 тижні з дати опублікування оголошення. Житлом університет не забезпечує. Адреса: 54010, м. Миколаїв, вул. Паризької комуни, 9, Миколаївський ДАУ. Довідка за телефоном: 349488

МОЛОДА ГЕНЕРАЦІЯ АГРАРІЇВ ХХІ СТОЛІТТЯ

Студентська колегія

З 01 до 30 квітня 2011 року Уп равління освіти і науки Миколаївсь кої обласної державної адмініст рації в межах святкування Дня нау ки проводило щорічний обласний конкурс робіт молодих учених Мико лаївської області, у якому взяли участь і молоді науковці університету. На розгляд журі від Миколаїв ського державного аграрного уні верситету було подано 15 наукових робіт. На урочистому засі данні присвяченому Дню науки, яке відбулося 19 травня 2011 р. в актовій залі обласного Будинку худож ньої творчості, були при сутні Голова обласної ради І.Дятлов, заступник голови облдержадміністрації з со ціальних та гуманітарних питань Н.Іванцова, началь ник управління освіти і науки облдержадміністра ції В.Мельніченко. Нагороджував та вітав переможців й учасників об ласного конкурсу Шебанін В'ячеслав Сергійович, рек тор Миколаївського дер

вольства України вельмишановної Ірини Максимівни Синявської, яка наголосила на інноваційній потуж ності Миколаївського ДАУ, взірцевої для інших вишів України. Під керівництвом мудрого й дос відченого ректора колектив Мико лаївського державного агарного уні верситету надалі буде реалізовувати вже розпочату Програму іннова ційноінвестиційних проектів "Інтег рація аграрної освіти, науки, вироб ництва" на 20112017 роки. Впрова дження університетом єдності науко вого, навчального процесів, виробни чої підготовки та інноваційної діяль ності в ході реалізації проектів Про грами, відкриє нові перспективні можливості й напрями розвитку, що дозволить зайняти чільне місце при оптимізації мережі аграрних ВНЗ. Це основоположне завдання університе ту на перспективу. і найголовніше ін новаційні проекти розроблено таким

3

ни, історія якого пов'язана з такими ви датними постатями як композитори М. Левицький, М. Леонтович, К. Сте ценко, художник І. Сошенко, письмен

ник Ю. Смолич, академіки Є. Вотчал, А. Люлька, В. Линник, які зробили внесок у розвиток української куль тури і світової науки. Зпоміж понад 350 учасників Ми колаївський державний аграрний університет та його структурні під розділи Вознесеський та Мигійсь кий коледжі представляли 10 імен них стипендіатів. Упродовж трьох днів ро боти Зльоту його учасники відчували щиру турботу з боку науковопеда гогічних праці вників, студен тів Білоцерків ського НАУ та ректора А. С. Да ниленка. У перший день Зльоту іменні стипен діати Микола ївського ДАУ взяли участь у роботі круглих столів, де обговорювали найак туальніші проблеми розвитку аграр ного сектора України та робили свій вклад у формулюванні “Звернення

Н О В І 25 червня 2011 р. у Міжнарод ному виставковому центрі (м. Ки їв) відбулася ХХIIІ Міжнародна агропромислова виставкаярма рок "Агро2011", в якій серед двох з половиною тисяч учасників взяв участь і наш університет. Мініс терством аграрної політики та продовольства України високо оцінено наші здобутки. Університет нагороджено дип ломом Департаменту науковоос вітнього забезпечення агропро мислового виробництва та роз витку сільських територій "За кращу експозицію навчального закладу на Міжнародній агропро

мисловій виставціярмарку "Агро 2011", а також 4 золотими ме далями у номінаціях: "За вагомий внесок у реалізацію інноваційної модернізації національної сис теми освіти", "За вагомий внесок у національнопатріотичне вихо вання молоді", "За вагомий внесок у створення наукової продукції та впровадження наукових розробок у виробництво", "За розробку та впровадження інвестиційноінно ваційних технологій під час підго товки фахівців на рівні сучасних вимог". За активну участь у підго товці та оснащені експозиції вис тавки п’ятою золотою медаллю

учасників Зльоту до молоді України”. За кращі доповіді учасників круглого столу було нагороджено грамотами та подяками Міністерства аграрної політики та продовольства України. Незабутнім для наших студентів стало урочисте відкриття Зльоту на Тарасовій горі в м. Каневі. Задумли вий погляд Кобзаря, безкрайній Дніпро та атмосфера справжнього свята не змогли залишити байдужим жодного, адже ми українці, і пишає мось цим. А Шевченківський націо нальний заповідник у Каневі пер ший в Україні історикокультурний заповідник, удостоєний статусу наці онального. Нині заповідник широко відомий у світі культурноосвітній, науководослідний і туристичний центр, який вивчає і популяризує на дбання української національної і світової історикокультурної спад щини, творчість Кобзаря, історію Тарасової (Чернечої) гори, а також здійснює на своїй території охорону пам'яток культури від доісторичних часів до сьогодення й природного ландшафту. Учасники Зльоту побачили пер лину Білої Церкви дендропарк "Олександрія", який вразив доскона лістю своєї природи та людським вмінням підкреслити цю красу архі тектурними проектами, надзви

З Д О Б У Т К И нагороджено кафедру технології переробки, зберігання і серти фікації продукції тваринництва Миколаївського державного аг рарного університету. Подякою Департаменту науко воосвітнього забезпечення агро промислового виробництва та розвитку сільських територій від значено співробітників універ ситету Бабенка Д.В., Гамаюнову В.В., Коваленка О.А., Підпалу Т.В., Сіренко Н.М., Христенко О.А., Назаренко І.В., Мартиненка С.С., Кравченка О.І., Малярана В.А. Н.В. ПОТРИВАЄВА, завідувач НДВ

чайною історією та безкрайнім мо рем зелені, що так рідко мають змогу побачити влітку мешканці південних степів Миколаївщини. Також студенти мали змогу від відати концерт органної та камерної музики, взяти участь та підтримати рідний університет під час про ведення конкурсу "Кращий студент року" серед студентів аграрних ВНЗ IIIIV рівнів акредитації Мінагропо літики та продовольства України, переглянути виставу "Кайдашева сім'я" у Київському обласному му зичнодраматичному театрі ім. П. Сак саганського. На добру згадку про незабутні миті перебування у Білоцерківсько му національному аграрному уні верситеті студентиаграрії Мико лаївського ДАУ привезли не лише гарний настрій та позитивні емоції, а й дипломи, грамоти та подяки за підписом Міністра аграрної політики та продовольства України М. В. При сяжнюка, диплом лауреата конкурсу "Кращий студент року". Вітаємо найкращу інтелектуаль ну еліту Миколаївщини! Бажаємо нових творчих злетів, удач і перемог! НАТАЛІЯ ШАРАТА, Проректор з науково/ педагогічної та виховної роботи

Газета "Агросвіт" №3 (078) від 1 вересня 2011 р.  

Газета "Агросвіт" Миколаївського державного аграрного університету. №3 (078) від 1 вересня 2011 р. Випуск до Першого вересня.

Газета "Агросвіт" №3 (078) від 1 вересня 2011 р.  

Газета "Агросвіт" Миколаївського державного аграрного університету. №3 (078) від 1 вересня 2011 р. Випуск до Першого вересня.

Advertisement