Page 1

4

“Агросвіт” №3 (070)

1 вересня 2009 р.

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВОПРАКТИЧНИЙ СЕМІНАР "АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ВИЩОЇ ШКОЛИ У КОНТЕКСТІ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ"

Є ЧИМ ПИШАТИСЯ 19 червня на базі Херсонського державного аграрного університету відбувся регіональний етап Всеук раїнського фестивалю художньої творчості серед колективів аграр них ВНЗ Мінагрополітики України "Софіївські зорі". Компетентне журі високо оціни ло рівень виконавської майстернос ті учасників культурномистецького центру "Експромт", про що свідчать результати конкурсу. Уперше в історії університету на регіональному етапі Всеукраїнсь кого фестивалю "Софіївських зо рей" усі 10 номерів художньої само

Всеукраїнський науковопрактичний семінар "Актуальні проблеми сучасної ви щої школи у контексті Болонського про цесу" відбувся у Миколаївському держав ному аграрному університеті 2122 травня 2009 року. Організатором науковопрак тичного семінару виступила кафедра іно земних мов факультету культури й вихо вання МДАУ та Корпус Миру США. У роботі семінару взяли участь 120 осіб із 5 вищих навчальних закладів Украї ни, США, магістранти та науковопедаго гічний склад МДАУ. У рамках науковопрактичного семі нару працювало три секції: "Теоретико методологічні і методичні проблеми підго товки майбутніх фахівців аграрного профілю в контексті процесу глобалізації та євроінтеграції"; "Сучасні інформаційні технології підготовки майбутніх фахівців: дистанційне навчання у професійній

підготовці фахівців"; "Навчання іноземної мови за професійним спрямуванням". Всього було заслу хано 50 доповідей учас ників, з них 8 на пленар ному засіданні 42 на секційних засіданнях. Волонтери Корпу су Миру США поділи лися досвідом у галузі сучасних освітніх тех нологій, зокрема, Man dy Friedman "Using multimedia in the class room" (Використання мультимедійних засо бів на заняттях), Frank Kersting "Teaching the writing process" (Нав чання письму) , Suzanne W. Marcy "English as an international language of the future; why and how it is changing" (Англійська мова як міжнародна мова майбутнього, чому і як во на змінюється); Maryann C. McGuire "The teaching of management concepts courses in nonbusiness specialties" (Навчання курсу по нять менеджменту на небізнесових спеці альностях), Peter J. McGuire "Administrati on, faculty, and student collaboration to cre ate a university Honor Code" (Співробітництво адміністрації, факультету та студентів для створення кодексу честі університету) та інші. Семінари такого рівня сприяють не лише розширенню міжнародних зв'язків Миколаївського ДАУ, обміну культурним досвідом, а й удосконаленню методик вик ладання іноземних мов за професійним спрямуванням. Кафедра іноземних мов

ТЕПЛО СТУДЕНТСЬКИХ СЕРДЕЦЬ діяльності посіли призові місця. Серед яких І місце посіли: у жанрі "Популярна пісня" Юлія Дудолад та Наталія Стах; у жанрі "Рокмузика" високу майстерність показала студія інст рументального жанру МДАУ Оль га Букова та ВІА "Sound Hill"; у жанрі "Бальний танець": Ки рило Вісков, Марія Слюсаренко, Андрій Шилов, Анна Кушнір; у жанрі "Сучасний танець" пе реможцями стали хореографічний колектив МДАУ "Фаворит" та хоре ографічний колектив Вознесенсь кого коледжу МДАУ "Палаючі сер ця". ІІ місце: у жанрі "Популярна пісня" Юрій Галагуз; у жанрі "Рокмузика" студія інструментального жанру МДАУ; у жанрі "Бальний танець" Олександр Іващенко, Юлія Матю кова. ІІІ місце: у жанрі "Сучасний танець" студія естрадного танцю МДАУ; у жанрі "Авторська пісня" Алла Потапенко Мигийського ко леджу МДАУ. Колективи учасники фестивалю подарували всім присутнім у залі запальну енергію та гарний настрій. Фестиваль "Софіївські зорі" виявився не просто змаганням, а справжнім святом. Усі переможці регіонального етапу будуть виборювати призові місця на заключному етапі "Со фіївських зорей", який буде прове дено в одному з наймальовничіших міст України Умані. Бажаємо на шим молодим талантам нестримної творчої енергії, що неодмінно допо може перемогти їм у майбутньому! В.Л.МОЗГОВИЙ, декан факультету культури й виховання

Невід'ємною рисою характеру наших подарувати дітям, те, чого їм не вистачає пращуріваграріїв, ще з часів прадавніх батьківської ласки, тепла та любові від антів, було щиросердя, доброта та любов. близьких та рідних людей, лагідної пос мішки та родин ного щастя. Тепло душі, яке випромінюють наші студенти водночас пов'я зано із добрими справами: мате ріальна та мо ральна допомо га. Зокрема, за ініціативою ко манди КВН Ми колаївського державного аг рарного універ ситету "Агро навти", яка по сіла ІІ місце у чемпіонаті ро зіграшу кубка КВН Міністер ства аграрної політики Украї ни, було пере Ця споконвічна риса наших попередників, пройшовши крізь віки, стала яскравим відображенням характеру су часної молоді. Тому не дивним є той факт, що саме ці риси характеризують студентську молодь нашого університету. З відкритим серцем, зі щирою душею студенти Мико лаївського державного аграр ного університету беруть участь у різних благодійних акціях, ініціатором яких є студентське самоврядування. Доброю традицією серед студентської молоді стало від відування і надання адресної допомоги своїм підопічним Міському притулку для громадян похило го віку та інвалідам, ветеранам Завод ського району, Привільнянській школі інтернату та будинку дитини "Сонечко", мешканці якого завжди радісно зустрі чали гостей Миколаївського ДАУ. Сту дентська молодь університету намагалася

ВІТАЄМО З ЮВІЛЕЄМ Лисицю Григорія Григоровича проректора з науковопедагогічної роботи та зв'язку зі структурними підрозділами Ганганова Володимира Миколайовича проректора з наукової роботи Кузьому Віталія Вікторовича помічника ректора Лугового Сергія Івановича доцента кафедри технології виробництва продукції тваринництва Кушнірука Віктора Степановича доцента кафедри організації виробництва та агробізнесу Кулешову Ганну Миколаївну доцента кафедри організації виробництва та агробізнесу Шемчука Руслана Сергійовича асистента кафедри менеджменту організацій та права Артюха Віталія Олександровича асистента кафедри експлуатації та технічного сервісу Іщенка Олега Васильовича провідного фахівця інформаційно аналітичного відділу Пахомову Світлану Максимівну лаборанта кафедри рослинництва Підгорну Любов Федосіївну спеціаліста І категорії навчального відділу Кащевську Олександру Володимирівну провідного бібліографа Фисенко Інну Анатоліївну провідного бібліотекаря Богуч Ірину Володимирівну старшого лаборанта кафедри організації виробництва та агробізнесу Вербу Надію Іванівну лаборанта кафедри інформатики Огієнко Альону Володимирівну старшого лаборанта кафедри теорії та практики психологопедагогічних дисциплін

КОВАЛЬ О., студент групи Е4/1

ГА З Е ТА М И КО Л А Ї В С Ь КО ГО Д Е Р Ж А В Н О ГО А Г РА Р Н О ГО У Н І В Е Р С И Т Е Т У

ШАНОВНІ НАУКОВЦІ, ПЕДАГОГИ, СТУДЕНТИ!

ДОРОГІ ДРУЗІ!

Перше вересня знаменна дата у житті кожної людини. Адже освіта в усі часи, є і буде невичерпним джерелом ідей, винаходів і досягнень, а головне, генерато ром прогресивного розвитку суспільства. Тож всі ми розуміємо, що успішний інноваційний розвиток вітчизняної економіки в цілому і аграрного сектора зокрема, можливий лише на основі пере творення вищої освіти у потужну рушійну силу національного прогресу, в якому ефективно задіяний інтелектуальний потенціал науковопедагогічних кадрів і забезпечується взаємодія освітньої діяльності з наукою та виробництвом. І саме вищі навчальні заклади можуть і повинні внести свій вагомий внесок у вирішенні цього стратегічного державного завдання. Окремо хочу звернутися до першокурсників. Я радий вітати Вас дорогі друзі у стінах наших аграрних вузів. Ви обрали для себе нелегку хліборобську долю. А в Україні з особливою шаною ставляться до людей, які трудяться на землі. Наш селянин споконвіку був носієм національних чеснот працьовитості, мудрості, щирості, любові до рідного краю. Саме він уславив нашу країну як житницю Євро пи. Тож використайте свою пору учнівства, створіть своє надійне професійне май бутнє, від якого у подальшому залежатиме і розвиток галузі, і впровадження в ній новітніх технологій та передових наукових розробок, і реалізація вітчизняного аграрного потенціалу, і відродження й процвітання українського села. Впевнений, що кожен наступний рік додаватиме Вам упевненості у правильності вашого вибору. Впевнено крокуйте дорогою знань, дорогі друзі, розвивайте свій інтелект, зростайте духовно, шануйте своїх батьків і вчителів, пронесіть крізь життя любов до рідної землі. Адже від вас залежить її майбутнє. Я щиро вдячний і вам наші вельмишановні освітяни, за щоденну самовіддану працю, розуміння, турботу про молодь, мудрість і терпіння, за любов до своїх вихованців. Вітаю всіх з Днем знань! Зичу здоров'я, щастя, радості, невичерпної наснаги, успіхів у роботі та навчанні.

Щиро вітаємо усіх студентів, викладачів і батьків з днем знань та по чатком нового навчального року. Перед нашими першокурсниками відкриваються широкі життєві дорогі і великі можливості. Докладайте всіх зусиль для сумлінного нав чання, ніколи не пускайте у серце зневіру і байдужість, ставте перед собою високі цілі, любіть рідну землю, пишайтеся нашою Батьківщиною, шанобливо ставтеся до своїх вчителів і батьків. Упевнені, що ви станете освіченими людьми, справжніми патріотами, які здобуватимуть нові перемоги для нашої країни. Запам'ятайте, усього у світі можна досягти, якщо керуватися розу мом! Нехай всі знання, здобудуті в університеті, завжди будуть із вами і допомагатимуть долати труднощі життя! Безперечно, хвилююче та особливе свято знань для батьків та викла дачів. Цього радісного вересневого дня хочемо всім вам побажати муд рості й терпіння, адже від вас безпосередньо залежить виховання наступників. Адже яким ми виховаємо молоде покоління, таким і буде майбутнє нашої України. Хай новий навчальний рік принесе вам приємні враження, яскраві та нові відкриття. Нехай колектив нашого університету сповна відчує результати своєї праці, а батьки радість і гордість за дітей. Бажаємо всім міцного здоров'я, щастя і наснаги.

З повагою, Міністр аграрної політики України

З повагою, ректорат

ЮРІЙ МЕЛЬНИК

З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ ДЕРЖАВО! Засновник і видавець газети Миколаївський державний аграрний університет Реєстраційне свідоцтво № 376 МК від 22.11.2002 р., видане управлінням у справах преси та інформації Миколаївської облдержадміністрації Шеф&редактор В.С.Шебанін Редакційна колегія номера: В.М.Ганганов, В.Т.Захарченко, Н.Г.Шарата, О.В.Іщенко, Д.В.Лук`яненко, О.Мартиновська Комп`ютерна верстка та дизайн: В.Ю.Іванов 54010, м.Миколаїв, вул. Паризької комуни, 9 Тел.: 58&05&91, факс 354&31&46 Газету набрано і зверстано в МДАУ

дано магнітофон до будинку дитини "Сонечко". Ми ще раз переконалися в тому, що серця молодих людей завжди відкриті для почесних і добрих справ.

№ 3 (070) 1 вересня 2009р.

Майбутнє & за освітою

Віддруковано в Миколаївській обласній друкарні (вул. Паризької комуни, 3) E&mail: rector@mdau.mk.ua http://www.mdau.mk.ua Друк офсетний. Наклад 1000 прим. Зам. Обсяг & 1,0 друк аркуша Авторські права захищено законом. Передрук матеріалів & тільки за узгодженням із редакцією. Редакція може не поділяти поглядів авторів і зберігає за собою право на редагування і скорочення текстів.

Щоб усвідомити зна чущість цього свята для нашої держави, необхід но пригадати основні етапи становлення неза лежної України. Протягом багатьох тисячоліть українська нація формувалася на території сучасної Ук раїни. У ХІІХІІІ століт тях держава Київська Русь розпалася, частина земель перейшла під вла ду Москви. Наступною в історії України незалеж ною державою було Га лицькоВолинське кня зівство. Потім тривалий і виснажли вий період боротьби за власну неза лежність із Литвою та Польщею. У ХVІІ столітті нова поява України на політичній карті Європи у вигляді Запорозької Січі. Цей етап став мож ливим завдяки діяльності однієї з най

визначніших постатей в історії нашої держави Богдана Хмельницького. Суверенітет цей був дуже хитким, мо лода держава не змогла забезпечити власну свободу, тому відбувся розділ її земель між Польщею та Російською імперією, а після занепаду Польщі з АвстроУгорщиною. Революційні події по чатку ХХ століття зруйну вали монархічні устрої країнзагарбниць і створи ли умови для проголошен ня незалежності України ІV Універсалом від 22 січ ня 1918 року. було створе но УНР (Українська На родна Республіка). А 1 листопада 1918 року було проголошено створення ЗУНР (Західноукраїнська Народна Республіка). Ця (продовження на стор.3)

ДОРОГА В МАЙБУТНЄ! Для студентської молоді Миколаївського ДАУ першовересень стане особливим, адже їм відкриє свої двері новий навчальний корпус, який стане справжньою домівкою для двох тисяч студентів факультету мене джменту Інституту економіки та управління МДАУ. У цей нелегкий для країни час колектив МДАУ на чолі з ректором В'ячеславом Шебаніним опікується своїм майбутнім, проявляючи турбо ту до студентської молоді. Найпереконливішим цьому підтвердженням є введення до експлуатації нового навчального корпусу із затишними світ лими аудиторіями, лекційними залами з мультимедійним обладнанням та комп'ютерними класами. Саме в цих сучасних аудиторіях викладачі уні верситету будуть самовіддано передавати свої знання та уміння майбутнім фахівцям. Власна інформація


2

“Агросвіт” №3 (070)

1 вересня 2009 р.

НАУКОВІ ДОСЯГНЕННЯ МИКОЛАЇВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 28 травня 2009 року відбулося нагородження переможців облас ного конкурсу робіт молодих вче них Миколаївської області премія ми Миколаївського місцевого бла годійного фонду підтримки роз витку освіти та науки "Університет ХХІ століття" при Миколаївському державному аграрному університеті. Обласний конкурс робіт моло дих вчених Миколаївської області було організовано за ініціативи Ра ди ректорів вищих навчальних закладів Миколаївської області за підтримки Миколаївської обласної державної адміністрації і особисто Гаркуші Олексія Миколайовича. Кошти для нагородження пере можців конкурсу, а це 10 премій в 6 номінаціях по 2,5 тис. грн кожна, надані Місцевим благодійним фон дом підтримки розвитку освіти та науки "Університет ХХІ століття" при Миколаївському державному аграрному університеті. Переможцями конкурсу стали найкращі молоді вчені Миколаїв ської області у відповідних галузях знань. Серед шести номінацій кон курсу четверо молодих вчених Ми колаївського державного аграрно

го університету визнано найкращи ми. Серед них: • Артюх Віталій Олександро вич, асистент кафедри експлуатації та технічного сервісу машинно тракторного парку Миколаївсько го державного аграрного універси тету, у номінації "Технічні науки". • Ключник Альона Володими рівна, доцент кафедри світового сільського господарства та зовніш ньоекономічної діяльності Мико лаївського державного аграрного університету, у номінації "Еконо мічні науки". • Луговий Сергій Іванович, до цент кафедри годівлі та розведення сільськогосподарських тварин Ми колаївського державного аграрно го університету, у номінації "Аг рарні науки". • Хотиненко Ольга Миколаївна, доцент кафедри ґрунтознавства та агрохімії Миколаївського держав ного аграрного університету, у номінації "Аграрні науки". Вітаємо наших переможців! Бажаємо нових наукових досягнень! Н.В. ПОТРИВАЄВА, завідувач НДВ

ВЧОРА АБІТУРІЄНТИ СЬОГОДНІ СТУДЕНТИ Цьогорічна вступна кампанія тривала з 29 червня по 29 липня 2009 року. За цей період було пода

но 1810 заяв від абітурієнтів І курсу денної форми навчання. Позитивним моментом в орга нізації роботи приймальної комісії 2009 року було запровадження Міністерством освіти і науки Ук раїни інформаційної системи "Кон курс" (вебсайт www.vstup.info). Завдяки системі "Конкурс" кожен абітурієнт мав можливість орієнту ватися в багатьох питаннях орга нізації прийому, зокрема просте жити свій рей тинг за обраним напрямом під готовки. Єдиним недоліком сис теми "Конкурс" була несвоєчас ність оновлення матеріалів, що пояснюється ве ликою кількістю вищих навчаль них закладів в Україні. Суттєвою пе ревагою роботи приймальної комісії Миколаївсь кого державного аграрного уні верситету є те, що нею не надають

ся додаткові платні послуги щодо організації вступу абітурієнтів, окрім тих, які визначені законо давством. Стосовно зарахування абітурієнтів на контрактну форму навчан ня варто зазна чити, що нав чання за кошти фізичних і юри дичних осіб здійснюється за договорами, форма яких відповідає ти повій, розроб леній Міністер ством освіти і науки України, відповідно до яких оплата за навчання не може змінюватися упродовж усього тер міну навчання. Тож 1 вересня 2009 року в но вому навчальному корпусі зустрі нуть 900 першокурсників, зарахо ваних на 20092010 навчальний рік. Бажаємо наполегливості, ста ранності, терпіння, цілеспрямова ності, успіхів у здобутті знань.

І.В. БЕЗП'ЯТА, відповідальний секретар приймальної комісії

1 вересня 2009 р.

“Агросвіт” №3 (070)

КРАЩА ВИПУСКОВА КАФЕДРА У Науковометодичному цен трі аграрної освіти 2 липня 2009 року під керівництвом Департа менту аграрної освіти, науки та дорадництва відбувся заключний етап конкурсу на кращу випуско ву кафедру вищих навчальних закладів Міністерства аграрної політики України, де ведеться підготовка фахівців напряму 6.090101 "Агрономія".

денного філіалу "Кримський аг ротехнологічний університет" Національного університету біо ресурсів і природокористування України; кафедра землеробства, еко логії та охорони навколишнього середовища Луганського націо нального аграрного університету; кафедра плодоовочівництва і зберігання Харківського націо

АГРАРНІ ЛІДЕРИ КРАЇНИ Незмінною традицією вже 11 рік поспіль для студентіваграріїв України є участь у Зльоті іменних стипендіатів та відмінників навчання "Лідери АПК ХХІ століття". Естафету Зльоту кращих студентів аграрних вищих навчальних закладів першим розпочав у 1999 році Національний аг рарний університет (сьо годні Національний університет біоресурсів і природокористування України). Цьогорічний ХІ зліт відбувся 2629 трав ня на базі Одеського державного аграрного університету на узбе режжі Чорного моря. У роботі Зльоту взяли участь студентиіменні стипендіати Президента України, Верховної Ради,

ім. М. Посмітного, ім. М. Грушевсько го, відмінники навчання аграрних ви щих навчальних закладів України, пе реможці інтелектуального конкурсу "Кращий студент року" та члени Об'єд наної студентської ради. Привітна зустріч, екскурсія містом, відвідування Одеського національного академічного театру опери і балету не залишили байдужим жодного учасника Всеукраїнського молодіжного форуму. Кожного року Зліт організовано таким чином, щоб лідери аграрної ос віти могли і відпочити, і змістовно попрацювати, вирішуючи найважли віші питання аграрного сектору. Тож лідери Миколаївського дер жавного аграрного університету гідно представили свій навчальний заклад,

виступивши на засіданнях круглих столів ("Тваринництво ХХІ ст.", "Рос линництво ХХІ ст.", "Студентська аг рарна молодь в Україні: сучасний вимір", "Студентське самоврядування: невід'ємна складова демократизації навчальновиховного процесу, фор

мування лідерів", "Шляхи підвищен ня ефективності використання та ремонту сільсько господарської тех ніки") та взявши участь у спортив них змаганнях. На згадку про ХІ Зліт Миколаїв ські студентиаг рарії привезли масу позитивних емоцій, а також дипломи та подяки за підписом Міністра аграрної політики України Юрія Мельника та голови оргкомітету, заступника Мініс тра Ярослава Гадзала, дипломи за призові місця у змаганнях з волейболу та футболу. Ще раз наші студенти довели, що недаремно Миколаївський державний аграрний університет виховує всебічно розвинену, високоінтелектуальну, та лановиту, високоморальну, працелюб ну особистість, здатну гідно продовжу вати кращі традиції старшого поколін ня, спрямовані на покращення добро буту України та її народу. Вітаємо лідеріваграріїв Миколаїв щини з новими здобутками! Так три мати: за Вами майбутнє! Н.Г.ШАРАТА, в.о. проректора з НП і ВР

Із 17 ВНЗ, де ведеться підго товка зазначених фахівців, у кон курсі взяли участь 14. Презенту вали свої досягнення: кафедра виноградарства та плодоовочівництва Миколаївсь кого державного аграрного уні верситету; кафедра рослинництва та кормовиробництва Національно го університету біоресурсів і при родокористування України; кафедра загального земле робства Білоцерківського Націо нального аграрного університету; кафедра рослинництва Жи томирського Національного аг роекологічного університету; кафедра рослинництва, се лекції, насінництва, агроінфор маційних технологій і систем Пів

нального аграрного університету ім. В.В. Докучаєва; кафедра землеробства Херсонського державного аграр ного університету. За результатами обговорення заслуханих презентацій та попе редніх підрахунків набраних ба лів за раніше поданою інформа цією кафедра виноградарства та плодоовочівництва Миколаївсь кого державного аграрного уні верситету посіла 3є місце у кон курсі на кращу випускову кафед ру серед вищих навчальних зак ладів Міністерства аграрної по літики України. А.В. ДРОБІТЬКО, доцент кафедри виноградарства

3

З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ ДЕРЖАВО! (продовження, початок на стор.1)

подія була "Підготовлена" початком Пер шої світової війни та, відповідно, розпадом АвстроУгорської імперії. Проіснувала ЗУНР дуже мало лише вісім місяців. Про тягом 19171921 рр. відбувалися запеклі сутички, як політичні, так і збройні, на теренах України. За тих часів відстояти незалежність держави знову не вдалося, але не можна говорити, що всі намагання були марними. Важливе значення мало те, що національна свідомість, раніше властива тільки частині інтелігенції, тепер пошири лася на всі прошарки суспільства України. Перебуваючи у складі СРСР, Україна зберігала деякі права та ознаки суверенної держави, зокрема мала свою територію, ор гани державної влади й управління, бюджет, державний гімн, прапор тощо, але реальної влади рішуче впливати на події уряд дер жави не мав все треба було узгоджувати . Тільки у 1944 році Україна отримала право на самостійну зовнішню діяльність. А за рік Українська РСР стала одним із чле нівзасновників Організації Об'єднаних Націй, приблизно з цього часу почала бра ти активну участь у діяльності різних між державних організацій. 16 червня 1990 року Верховна Рада Ук раїни прийняла документ надзвичайного історичного значення Декларацію про державний суверенітет України. 24 серпня 1991 року Верховна Рада Ук раїни урочисто проголосила Акт про неза лежність України. Територія держави була проголошена єдиною та неподільною; на території України мають чинність винятко во Конституція та закони України. 1 грудня 1991 року було проведено все український референдум, який підтвердив добровільний історичний вибір українсь кого народу. Отже, наша країна отримала унікаль ний шанс на певному етапі свого існування зробити вибір свого подальшого поступу. Незалежність України відтворює за гальнодержавну ідею і духовне оновлення, сприяє подальшому утвердженню патріо тизму, надихає на добрі справи задля роз будови нашої України як демократичної, правової, економічно міцної, соціальної, знаної та впливової серед світової спіль ноти держави. Нехай серця наповнюються гордістю за нашу державу, прагненням до єдності та по розуміння, а наша плідна праця буде надій ною запорукою щасливого майбутнього! Н.Г.ШАРАТА, в.о. проректора з НП і ВР

10 травня. Студент факульте ту ТВППТ Іващенко О. посів І міс це на Кубку України зі спортивних танців. 15 травня. Студенти універси тету взяли участь у покладанні квітів до Пам'ятного знака жертвам голодомору з метою вшанування пам'яті жертв політичних репресій в Україні. 16 травня. Студентська молодь університету взяла участь в акції, присвяченій Дня пам'яті померлих від СНІДу, яка проходила на вулиці Радянській. Король Т. студентка ІІІ курсу економічного факультету на Чемпіо наті України з карате серед дорослих у м. Києві стала чемпіонкою. 19 травня. Студентська колегія університету взяла участь в облас ному Форумі "Молодь ініціатива майбутнє", який відбувся в Мико лаївському художньому російському драматичному театрі. З 21 по 22 травня. В актовій залі головного навчального корпусу відбу вся Всеукраїнський науковопрактич ний семінар "Актуальні проблеми сучасної вищої школи у контексті Болонського процесу", у роботі якого взяли участь 120 осіб із 5 ВНЗ України, США. Волонтери Корпусу Миру США поділилися досвідом у галузі сучасних технологій. 22 травня. Студенти універси тету взяли участь у святкових заходах до Дня Святого Миколая "Весняне коло посмішок" по вулиці Радянській.

ХХІ МІЖНАРОДНА АГРОПРОМИСЛОВА ВИСТАВКАЯРМАРОК "АГРО2009" 1114 червня 2009 року на терито рії Національного комплексу "Експо центр України" відбулося урочисте відкриття ХХІ Міжнародної агро промислової виставкиярмарку "Агро2009". Учасників та гостей найпрестижнішого форуму аграріїв привітав Президент України Віктор Ющенко. У своєму вітальному слові він відзначив, що наша країна має міцний потенціал, завдяки якому є всі можливості відновити та зат вердити статус одного із світових лідерів у виробництві та експорті сільськогосподарській продукції. Експозиція Миколаївського державного аграрного університе ту, що була представлена у павільй оні "Наука і дорадництво" репре зентувала майже 2000 вітчизняним та 200 іноземним компаніям з Росії, Білорусії, Молдови, ФРН, Данії, Чехії, Голландії, Франції, Польщі, Китаю свої виробничі та наукові досягнення. Досягнення Миколаївського дер жавного аграрного університету за високі показники в області аграрної освіти відзначено золотою медаллю у номінації "Наука. Освіта. Інфор матизація", дипломом та медаллю "Лідер галузі АПК".

Почесним дипломом Міністерст ва аграрної політики України за ак

тивну участь у заходах, передбачених програмою виставки, нагороджено Миколаївський державний аграрний університет. Подяками Департаменту аграрної освіти, науки та до радництва за високий рівень представлення експозиції на вчального закладу відзначе но ректора Миколаївського державного аграрного уні верситету Шебаніна В'ячес лава Сергійовича та 8 викла дачів і співробітників універ ситету. Виставка ХХІ Міжнарод на агропромислова виставка ярмарок "Агро2009" у чер говий раз підтвердила, що Миколаївський державний аграрний університет є цент ром сучасної аграрної науки України з потужною матері альнотехнічною базою, згуртованим науковопеда гогічним колективом, який готує спеціалістів високої кваліфікації, конкурентоз датних на ринку праці. О.В.ІЩЕНКО, провідний спеціаліст

29 травня. Студентський народ ний хоровий колектив "Калина" взяв участь у щорічному фестивалі "Слов'янських народів". 8 червня. Університетська ко манда КВН "Агронавти" взяла участь у розіграші Чемпіонату серед команд КВН вищих навчальних закладів Мінагрополітики України в м. Мелі тополь. За результати гри "Агранав ти" посіли ІІ місце і стали віцечем піоном України аграрної ліги КВН. 22 червня. Студенти Миколаїв ського ДАУ взяли участь у покладан ні квітів до меморіального комплексу на честь героївдесантників загону К.Ф. Ольшанського. 26 червня. Викладачі універси тету взяли участь в урочистих зборах і святковому концерті з наго ди 13ї річниці Конституції України в Миколаївській області.

Газета "Агросвіт" №3 (070) від 1 вересня 2009 р.  
Газета "Агросвіт" №3 (070) від 1 вересня 2009 р.  

Газета "Агросвіт" Миколаївського державного аграрного університету. №3 (070) від 1 вересня 2009 р. Випуск до Дня знань.

Advertisement