Page 1

О.В. КАЛЮЖНА, В.Ф. КЛОЧАН, Т.Я. ІВАНЕНКО, В.С. КУШНІРУК

ІНФРАСТРУКТУРА ТОВАРНОГО РИНКУ Навчальний посібник Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

Миколаїв 2011


УДК 339.138(075.8) ББК 65.290-2я 73 I74 Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист №1/11-10777 від 24.11.10 р.) Рецензенти: Олійник О.В. – доктор економічних наук, професор Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва; Сахацький М.П. – доктор економічних наук, професор Одеська державна академія будівництва та архітектури; Лагодієнко В.В. – доктор економічних наук, начальник Головне управління агропромислового розвитку Миколаївської обласної державної адміністрації. Авторський колектив: О.В. Калюжна, к.е.н., доцент; В.Ф. Клочан, к.е.н., доцент; Т.Я. Іваненко, к.е.н., доцент; В.С. Кушнірук, к.е.н., доцент. І74 Інфраструктура товарного ринку : навч. посібник / О. В. Калюжна, В. Ф. Клочан, Т. Я. Іваненко, В. С. Кушнірук. — Миколаїв, 2011. — 284 с. ISBN 978-966-8205-66-8 Навчальний посібник підготовлений відповідно до програми дисципліни «Інфраструктура товарного ринку». У посібнику розглянуто суть, призначення і склад інфраструктури товарного ринку, дано характеристику складовим інфраструктурного комплексу товарного ринку. Особлива увага приділена специфічним особливостям роботи оптових посередників у сучасних умовах господарювання. Рекомендовано студентам та викладачам економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також аспірантам, слухачам школи бізнесу, практичним працівникам. УДК 339.138(075.8) ББК 65.290-2я 73 ISBN 978-966-8205-66-8 © О.В.Калюжна, В.Ф.Клочан, Т.Я. Іваненко, В.С. Кушнірук, 2011 © Миколаївський державний аграрний університет, 2011


ЗМІСТ ВСТУП ...................................................................................6 РОЗДІЛ 1. СУТЬ І ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРНОГО РИНКУ ...................................................................................8 1.1. Поняття, економічний зміст і класифікація ринків .........................................................................8 1.2. Особливості товарного ринку ..............................13 1.3. Форми і методи регулювання товарного ринку ...16 Питання для самоконтролю .......................................18 РОЗДІЛ 2. ІНФРАСТРУКТУРА ТОВАРНОГО РИНКУ: СУТНІСТЬ, СКЛАД І ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ .....................21 2.1. Інфраструктура товарного ринку як організаційно-економічна система ............................21 2.2. Характеристика основних елементів інфраструктури товарного ринку ..............................25 2.3. Проблеми розвитку інфраструктури товарного ринку ..........................................................................29 2.4. Показники оцінювання стану та розвитку інфраструктури товарного ринку ..............................31 Питання для самоконтролю .......................................36 РОЗДІЛ 3. ПРИНЦИПИ Й ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ МАРКЕТИНГОВИХ ПОСЕРЕДНИКІВ НА ТОВАРНОМУ РИНКУ ...................................................................................40 3.1. Маркетингові посередники в процесі товаропросування .......................................................40 3.2. Торгові посередники............................................43 3.3. Організатори переміщення товарів.....................46 3.4. Агенства з надання маркетингових послуг .........50 3.5. Кредитно-фінансові організації ..........................52 Питання для самоконтролю .......................................55 РОЗДІЛ 4. МАКРООРГАНІЗАЦІЯ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ .......60 4.1. Економічна сутність, роль та функції оптової торгівлі .......................................................................60 3


4.2. Характеристика основних видів оптової торгівлі .......................................................................64 4.3. Оптові закупівлі товарів на основі товарообмінних операцій .....................................................................65 4.4. Макроекономічні показники оптової торгівлі .....68 Питання для самоконтролю .......................................74 РОЗДІЛ 5. ПІДПРИЄМСТВА ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ ...............76 5.1. Класифікація підприємств оптової торгівлі ........76 5.2. Загальна характеристика діяльності підприємств оптової торгівлі ......................................79 5.3. Види дистриб’юторів і дилерів, їх класифікація та роль в організації оптового продажу .....................87 5.4 Організація дистрибуції .......................................92 Питання для самоконтролю .......................................102 РОЗДІЛ 6. ОПТОВІ РИНКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ ...........................................................................104 6.1. Формування оптових ринків сільськогосподарської продукції ....................................................................104 6.2. Спеціфіка торгівлі на ринках ..............................106 6.3. Функції та послуги ОРСП .....................................108 6.4. Класифікація оптових ринків..............................109 6.5. Особливості організації роботи продовольчих ринків .........................................................................113 6.6. Правове забезпечення розвитку оптових ринків сільгосп продукції .......................................................115 6.7. Зарубіжний досвід створення та функціонування оптових ринків ...........................................................118 Питання для самоконтролю .......................................120 РОЗДІЛ 7. ВИСТАВКИ, ЯРМАРКИ, АУКЦІОНИ — ЇХ ФУНКЦІЇ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ ..............................................121 7.1. Виставки, ярмарки – їх функції та призначення .121 7.2. Класифікація виставок, ярмарок ........................127 7.3. Виставкова діяльність Торгово-промислової палати України ...........................................................135 4


7.4. Аукціонни: суть, види, порядок проведення .......137 7.5. Електронні аукціонни..........................................143 Питання для самоконтролю .......................................146 РОЗДІЛ 8. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА РОЗВИТОК ТОВАРНИХ БІРЖ В УКРАЇНІ .............................................................................151 8.1. Сутність біржової торгівлі та її роль у ринковій економіці ....................................................................151 8.2. Порядок створення й організація діяльності товарної біржі.............................................................158 8.3. Біржові товари ....................................................169 8.4. Особливості біржових угод на товарній біржі .....175 8.5. Брокерська діяльність на товарній біржі ............182 Питання для самоконтролю .......................................188 РОЗДІЛ 9. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПОСТАЧАЛЬНИЦЬКО-ЗБУТОВИХ КООПЕРАТИВІВ ...................................................................193 9.1. Передумови та економічний механізм функціонування обслуговуючих кооперативів ..........193 9.2. Особливості створення та діяльність окремих видів кооперативів .....................................................207 9.3. Державна підтримка створення та функціонування обслуговуючих кооперативів ......................................217 Питання для самоконтролю .......................................222 РОЗДІЛ 10. ЛІЗИНГ..............................................................226 10.1. Лізинг, його види, сутність та функції ..............226 10.2. Форми та види лізингу .......................................229 10.3. Учасники лізингових угод ..................................234 10.4. Сутність і послідовність здійснення лізингових угод .............................................................................236 10.5. Економічні засади лізингових угод ...................244 Питання для самоконтролю .......................................253 ЛІТЕРАТУРА ..........................................................................255 ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК ................................................265 ДОДАТКИ .............................................................................268 5


Предметний покажчик А

В

Агент 43 - страховий - торговий Антимонопольне законодавство 18 Аудиторські фірми 44 Аукціон 137-143 - відкритий - голландський - добровільний - електронний - закритий - класичний - примусовий Аукціонний торг 142

Виставки 122-124, 128-135 - міжнародні - міжрегіональні та місцеві - пересувні - постійні - спеціалізовані - універсальні Виставковий стенд 126

Б Банки 52 Біржа 53, 151 - валютна - праці - спеціалізована - товарна - універсальна - фондова Біржовий комітет 160 Біржовий оборот 176 Біржовий посередник 183 Біржовий товар 168 Біржові операції 175 - з реальним товаром - опціоні - форвардні - ф’ючерсні Біржові торги 177-178 Брокер 46 - біржовий - митний - страховий Брокерські контори 183

Д Давальницька сировина 67 Державне регулювання 17 Дилер 88 - вузькоспеціалізований - комбінований - спеціалізований - універсальний Дистрибутивна мережа 95-99 Дистрибуція 92 Дистриб’ютор 87 - ексклюзивний - ідеальний - незалежний - офіційний Е Експедитор 46 Електронна торгівля 143 Електронний аукціон 142 Електронний торговий майданчик 145 Елементи інфраструктури 25 З Збут 41, 42 - прямий - опосередкований І Інтернет-аукціон 146

265


Інфраструктура ринку 21, 23, 24 - виробнича - екологічна - інституційна - науково-дослідна - організаційно-технічна - персональна - соціально-побутова - фінансово-кредитна К Клірингова палата 179 Коефіцієнт ланковості 33 Комерційний банк 53 Комівояжер 46 Комісіонер 45 Комісійна торгівля 46 Компенсаційні угоди 66 Консигнант 44 Консигнатор 44 Консигнаційні операції 45 - безповоротні - поворотні - частково поворотні Кон’юнктура 9 Кооператив 194-198 - збутовий - обслуговуючий - переробний - постачальницький - сервісний - споживчий

Маркетинговий центр 50 Митний контроль 49 Митний склад 49 Митний тариф 49 Міжнародні товарні біржі 159 О Оптова торгівля 60, 64 Оптове підприємство 76 Оптовий оборот 60 Оптовий продаж товарів 62 Оптові дилери 77 Оптові дистриб’ютори 78 Оптові закупівлі 76 Оптові покупці 77 Оптові посередники 77-78 Оптовий продовольчий ринок 105, 106, 110 Організатори переміщення товарів 46 П Попит 21 Посередники 43 - маркетингові - торгові Потенціал ринку 22 Продавець 23 Р

Ланковість товаропросування 42 Лізинг 226 Лізингова компанія 237 Лізингові платежі 245 Лізингодавець 226 Лізингоодержувач 226 Ліцензія 61

Регіональні представники 100 Реклама 51 Рекламне агентство 51 Рентинг 232 Ринок 8, 10-13 - деформований - засобів виробництва - регульований - споживчий - товарний Розрахункова палата біржі 163

М

С

Максимальний обсяг замовлення 76

Склад тимчасового зберігання 49 Склад митний ліцензійний 49

Л

266


Спеціалізація торговельної мережі 170-173 Суб’єкти інфраструктури ринку 24

Я Якість 26 Ярмарки 121

Т Товарна біржа 153 Товарооборот 32, 33, 69-72 - валовий - оптовий - роздрібний - складський - транзитний - чистий Товарообмінні операції 65 Товарні запаси 84 Товаропросування 41 Торгівля 40-42 Торгово-промислова палата 135 Торговельні представники 100-102 Торговельно-посередницькі операції 26 Транспортно-експедиційне обслуговування 28 У Угода 65-68 - з давальницькою сировиною - комерційна - компенсаційна Управління товарними запасами 84-85 Ф Ф’ючерсний ринок 165 Ф’ючерсні контракти 166 Х Хайринг 232 Хеджування 167 Ю Юридична особа 23

267


Навчальне видання Калюжна Олена В’ячеславівна Клочан Василь Федорович Іваненко Тетяна Яківна Кушнірук Віктор Степанович

ІНФРАСТРУКТУРА ТОВАРНОГО РИНКУ

Навчальний посібник

Технічний редактор Н.В. Семенюк Комп’ютерна верстка Ю.В. Антонович Підписано до друку 25.01.11. Формат 60х84 1/16 Папір друк. Друк офсетний. Ум. друк. арк. 17,75. Тираж 300 прим. Зам. № 9. Ціна договірна. ISBN 978-966-8205-69-9 Надруковано у видавничому відділі Миколаївського державного аграрного університету 54010, вул. Паризької комуни, 9, тел./факс (0512) 343146, 341082 Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 1155 від 17.12.2002 р.


Отримати додаткову інформацію, а також ознайомитися з іншими надходженнями можна на сторінці

http://www.mdau.mk.ua/ua/new_editions.html офіційного сайту Миколаївського державного аграрного університету

Інфраструктура товарного ринку  

Навчальний посібник підготовлений відповідно до програми дисципліни "Інфраструктура товарного ринку". У посібнику розглянуто суть, призначен...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you