Page 1

2011 Assessorament Metodologies a l’ aula diversa

[TÈCNIQUES COOPERATIVES ] Quadre resum de les tècniques cooperatives


Tècnica Tipus de grup equips membres Característiques

trencaclosques heterogeni Base i experts 4o5 Divisió dels alumnes de l’equip base en tants subtemes com es vulguin treballar ( experts ) Cada expert investiga sobre el seu apartat. Tots els experts posen en comú la informació trobada. Els experts tornen al seu grup base I ho expliquen als membres de l’equip.

TAI heterogeni base Màxim 5 Treball individualitzat i en equip Treball personalitzat per cada membre segons el seu nivell El mestre actua com a orientador L’alumnat controla els membres de l’equip perquè tots arribin als mínims establerts. Disposar d’un temps de reflexió sobre el funcionament.

Tutoria entre iguals heterogeni base 2 Un alumne fa de tutor I l’altre d’alumnne Fases de desenvolupament: preparatòria ( priorització de les necessitats ) Disseny de les sessions ( continguts, estructura de les sessions I sistema d’avaluació ) Seleccció I aparellament tutoralumne. Formació dels tutors. Supervisió del profesor. Seguiment

Valoració

El grup d’experts obté molta informació i aporta molt de material. És motivador per als alumnes

L’avaluació és molt fàcil i té el pla de recuperació personalitzat ( contracte pedagògic )

Exemples

Jocs tradicionals: de corda, de pilota, d’equilibri i de córrer.

Observacions

Implica un bon treball prèvi d’hàbits, d’expressió oral, comprensió, …

Facilita les relacions interpersonals entre els alumnes i és engrescador pels qui ajuden i pels que són ajudats. Àrea de descoberta matemàtica: descomposició i composició dels nº naturals. El mestre ha de conèixer molt bé els alumnes per fer els grups equilibrats.

Montse Sanabra Mercè Vidal Ivet Bofarull

Control de l’agenda ( si es fan els deures, material que es necessita, … )

Tècnica aplicable als alumnes de CM i CS


Tècnica

Trencaclosques

TAI

Tipus de grup

heterogeni

Heterogeni

heterogeni

equips

Equip base

Equip base i d’experts

Equip base

membres

2

4-5

5

2 alumnes de la mateixa classe o diferents. Un fa de tutor i l’altre d’alumne

Continguts fragmentats amb tantes parts com membres té l’equip. Cada membre rep una part de la informació i es forma un equip d’experts, que cadascú anirà a explicar-ho al seu equip base. És un bon exemple de treball cooperatiu, ja que entre tots hem rebut la mateixa informació però de manera diferent.

Cal tenir un Pla d’Equip i un Pla Individualitzat

Característiques

Tutoria entre iguals

Valoració

Bona, però ha d’estar molt estructurat.

Tots els membres s’ajuden.

Va bé per treballar activitats sistemàtiques cadascú en la seva mesura.


Exemples Observacions

Padrins de lectura, reforçar alguns continguts de matemàtiques

Pot servir qualsevol tema de medi o algun treball en projecte.

Cal conèixer molt bé l’alumnat.

Cal tenir els conceptes que vols explicar molt clars, perquè els altres membres rebin la informació de manera correcta.

Inventar-se una melodia utilitzant els elements de llenguatge, (ritme i notes), apresos.


Tècnica

TAI

Tipus de grup Equips

HETEROGENI EQUIP BASE

Membres Característiques

MÀXIM 5 Combinació de l’ensenyament individualitzat amb el treball en equip. Cada equip estableix el seu pla de treball. Cada membre de l’equip té el seu propi pla de treball personalitzat, amb objectius didàctics i activitats. Tot l’alumnat treballa sobre els mateixos continguts, però a diferents nivells, en funció de les habilitats de cadascú. Tres nivells Cadascú

PEER TUTORING TUTORIA ENTRE IGUALS HETEROGENI EQUIP BASE 2 Dos alumnes de la mateixa classe o de classes diferents. Un fa de tutor/a i l’altre d’alumne/a Fases de desenvolupament. Fase preparatòria: Selecció, valoració i priorització de les necessitats educatives de l’alumnat que serà tutelat. Disseny de les sessions de tutoria ( continguts a treballar i estructura bàsica de cada sessió) i del sistema d’avaluació.

EL TRENCACLOSQUES-

COOP-COOP

GI GRUP D’INVESTIGACIÓ

TGT TEAM-GAMESTOUTNAMENTS

HETEROGENI HETEROGENI HETEROGENI HETEROGENI EQUIP BASE- EQUIP EQUIP BASE EQUIP BASE EQUIP BASE D’EXPERTS. 4-5 4-5 4-5 3 Àrees del Discussió dels Joc de Elecció i currículum en les estudiants a la distribució de preguntes i respostes quals els continguts classe: l’alumnat Equips de subtemes ( els poden ser expressa els temes competició de alumnes fragmentats. que més els capacitat homogènia suggereixen interessen de l’àrea. El material es El professorat subtemes dins d’un Al final de la sessió divideix en tantes lliura el material que projecte ampli. s’ha de disposar parts o subtemes hauran d’estudiar. Constitució d’una llista de temes com membres té L’alumnat d’equips de treball considerats més l’equip. estudi en equip el de 3 a 5 membres . material. interessants pel Cada membre conjunt de la classe, cada equip es fa rep una part de la Un cop l’han ordenats per ordre informació. càrrec d’un estudiat, comença el de preferència. Es reuneixen joc. subtema Selecció els membres de Cada Planificació d’equips cada equip que alumne/a juga en de l’estudi del d’aprenentatge treballen la mateixa grups de tres, amb subtema Exercicis per a part i formen un companys Desenvolupa dos la formació de equip d’experts. d’altres equips que grups: solament en ment del pla S’intercanvien tinguin un rendiment Anàlisi i similar al seu el cas de que no es informació, síntesi coneguin.


segueix uns materials ajustats al seu nivell d’habilitats Cada alumne/a treballa en equip sobre el propi treball, demana ajuda si la necessita i n’ofereix si li’n demanen. De tant en tant, dins de l’equip, l’alumnat controla el progrés de cadascú en relació amb els objectius didàctics del Pla de treball. De tant en tant el professorat, pot agafar a part, dintre de la mateixa aula, l’alumnat que treballa el material d’un nivell determinat per fer explicacions complementàries orientar-los en les activitats, resoldre qüestions. Mentre, la resta de membres continuen treballant

Selecció i aparellament de tutor/a- alumne/a Disseny i desenvolupament d’un programa de formació dels tutors/es: objectius de la tutoria entre iguals, responsabilitats del tutor/a, entrenament en els procediments d’avaluació, estructura bàsica de cada sessió, procediments per ensenyar les habilitats a l’alumnat i les destreses interpersonals. Inici de les sessions de tutoria, el professor/a fa supervisió durant els primers dies. Manteniment de la implicació dels tutors/es i reunions formals i de contactes informals amb el professorat assignat

l’aprofundeixen, construeixen mapes conceptuals… Després cada un torna al seu equip base i ho explica als altres. Es poden fer grups d’experts que treballin sobre aspectes amb diferents graus de dificultats.

Selecció del tema de l’equip: cada equip escull un tema per al qual senti un especial interès Selecció del subtema: cada membre de l’equip tria un subtema que ha de treballar tot l’equip. Preparació del subtema: cada membre de l’equip, de manera individual, ha de buscar informació i investigar sobre el seu subtema. Presentació del subtema: cada alumne/a presenta al seu grup la informació ja organitzada i s’integra als dels altres. És un moment important ja que es re elaboren en un sol

Presentació del treball.

El docent lliura a cada equip de tres un joc de fitxes amb les preguntes sobre el material après fins aquell moment en els equips cooperatius. Un alumne/a de cada trio agafa una fitxa de la pila, que està de cap avall , i llegeix la pregunta i la resposta. Si la resposta és correcta es queda la fitxa. Si és incorrecta tornem a posar la fitxa a sota la pila. Els altres alumnes poden refutar la resposta de l’altre si creuen que no és correcta. Si el que refuta la resposta l’encerta es queda la fitxa. Si no l’encerta ha de tornar una de les fitxes que ja havia guanyat. El joc finalitza


en el seu equip o bé poden formar un equip esporàdic amb companys/es d’altres equips que treballin el mateix nivell. Tant per elaborar el Pla de l’equip, com per revisar-lo, els equips han de disposar d’un temps per reflexionar sobre el seu funcionament.

per donar suport i assessorament a l’alumnat que fa de tutor/a. Condicions per tal que les sessions tinguin èxit: Les sessions han d’estar ben estructurades. Els continguts de la tutoria han de tenir continuïtat amb el que es treballa a la classe hi ha d’estar directament relacionats. Cal garantir l’aprenentatge de cada contingut i de cada destresa, abans de passar als següents. Les sessions han de ser curtes, mitja hora, aproximadament i continuades per anar bé, amb una freqüència diària Tutoria entre iguals,

bloc els materials aportats per tothom fet que suposa molt sovint la discussió i la negociació entre els membres de l’equip. S’ha d’evitar que sigui simple juxtaposició de les diferents parts. Preparació de les presentacions de l’equip: es fan tres activitats. En primer lloc, es sintetitza i organitza el material aportat, en segon lloc, es formulen amb claredat les idees principals del tema; i finalment, decideixen la manera com presentaran el material a la resta de la classe. Presentació en equip: cada equip exposa a la resta de la classe el tema que ha

quan s’acaben totes les fitxes. El membre del trio que al final té més fitxes guanya la partida i obté 6 punts per al seu equip el que queda segon obté 4 punts i el tercer 2 Els punts que ha obtingut cada integrant del trio es sumen als que han obtingut els companys de l’equip base que formaven part d’altres trios.


amb rols invertits. L’alumnat tutelat passa a ser tutor/a d’alumnat ordinari més jove. Pla de recuperació personalitzat destinat a l’alumnat que no ha assolit alguns objectius d’una unitat didàctica considerada fonamental. El professor/a ajuda a l’alumne/a que ha de recuperar a determinar què és el que encara no ha après prou bé, com podrà aprendre-ho d’ara en endavant i que l’ajudarà, generalment un altre alumne/a de la classe. Valoració

presentat també s’aprofita per a revisar l’actitud de la resta de la classe i la seva atenció. Una forma d’aconseguir això seria que dins la mateixa sessió els altres equips haguessin de respondre algunes preguntes clau que els hagi formulat l’equip que ha presentat el tema.

Es fa en tres nivells. Mitjançant una En un primer, la plantilla presentació en grups del tema, l’efectua el professorat i la resta

El joc finalitza quan s’acaben totes les fitxes. El membre del trio que al final té més fitxes guanya la partida i obté 6 punts


d’alumnat. En segon lloc les contribucions individuals dins de cada grup l’efectua el professorat tenint en compte l’opinió de la resta del grup Finalment l’avaluació del projecte i del material escrit realitzada pel professorat. Exemples Observacions

per al seu equip el que queda segon obté 4 punts i el tercer 2 Els punts que ha obtingut cada integrant del trio es sumen als que han obtingut els companys de l’equip base que formaven part d’altres trios.


Tècnica Tipus de grup equips membres Característiques

Valoració

Exemples

El trencaclosques heterogeni -equip base -equip experts 4- 5 -El tema el decideix l’equip base -cada membre agafarà un apartat -es reuniran formant l’equip dels experts -buscaran informació -cadascú torna a l’equip base i ho explica

TAI heterogeni -equip base

TUTORIA ENTRE IGUALS heterogeni -equip base

màx. 5 -Dintre del grup cada membre té el seu propi pla de treball -els materials són ajustats al seu nivell -Els mateixos membres de l’equip controlen -El professor pot agafar a part per resoldre qüestions -Autoavaluació del propi grup -L’equip d’experts -S’han de tenir molt clars dependrà molt de les els papers assignats dins capacitats individuals del grup (ajuda…) -Al ser heterogeni l’equip -Al ser la nota final la base i haver de separar-se mitjana individual, pot fer pot crear dificultats desanimar els “bons” -Es positiu el fet d’haver -Per altra banda serà un de transmetre la incentiu per fer la feina informació bé

2 -un alumne fa de tutor a l’altre -S’ha de fer una selecció dels alumnes -Aparellar segons les característiques psicològiques, intel·lectuals, de capacitat -El professor supervisa

La tècnica utilitzada per fer aquest treball

-Els padrins de lectura -S’aparellen nens de diferents nivells (6è/1r) -Una sessió de 15’ a la setmana -El professor supervisa

- Es interessant treballar a les tutories de classe aspectos emocionals -Amb nens dels primers cursos, costa que funcioni

Observacions

OBJECTIU: Conèixer tècniques de treball cooperatiu aplicant una tècnica de treball cooperatiu Grup: Núria Bonet, Enric Bernadó, Maria Bauzà

Quadre resum tècniques cooperatives  
Quadre resum tècniques cooperatives  

quadre resum tècniques cooperatives

Advertisement