Issuu on Google+

Programaci贸 Aula Oberta IES Andreu Nin Curs 2008/2009


IES Andreu Nin 2 Programació Aula Oberta

ÍNDEX

1. Introducció..........................................................................................

3

2. Organització de l’aula........................................................................

4

3. Projectes.............................................................................................

6

3.1.1 El bloc de l’aula oberta......................................................

6

3.1.2 La revista............................................................................. 15 3.1.3 La ràdio................................................................................ 18 3.2 L’hort escolar......................................................................... 20 3.3 Com ens relacionem?...........................................................

23

4. Competència matemàtica..................................................................

26

5. Tutoria................................................................................................

29

6. Orientació laboral..............................................................................

31

1. INTRODUCCIÓ

2


IES Andreu Nin 3 Programació Aula Oberta L’aula oberta té com a finalitat afavorir que l’alumnat que ho requereixi pugui assolir els objectius i les competències bàsiques de l’etapa i obtenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria mitjançant una organització de continguts i matèries del currículum diferent a l’establerta amb caràcter general i una metodologia específica i personalitzada. La participació a l’aula oberta es presentarà als alumnes com una oportunitat per millorar els seus aprenentatges i assolir les competències bàsiques i, per tant, es requerirà

el compromís d’aprofitar l'oportunitat que se’ls ofereix.

Els alumnes es

podran incorporar en qualsevol moment del curs. Amb aquesta programació es pretenen treballar les competències bàsiques d’una manera globalitzada, per projectes, en base a uns objectius comuns. Cada àrea ha d’adaptar els seus continguts. Donat que amb els projectes previstos no es treballen de forma suficient les competències matemàtiques, els alumnes tindran un mínim de 3 hores a la setmana de classes de matemàtiques. També, els alumnes tindran una hora setmanal d’orientació laboral i una hora de tutoria.

2. ORGANITZACIÓ DE L’AULA OBERTA

3


IES Andreu Nin 4 Programació Aula Oberta Perfil dels alumnes inscrits a l’aula: •

Amb poca autoestima, absentistes.

Baix ritme d’aprenentatge. Resultats acadèmics insuficients.

Sense perspectiva de futur, perill de risc social.

Amb poc suport familiar.

Objectius que es pretenen assolir: •

Assolir el grau de comprensió i expressió, oral i escrita, en català i castellà necessari per a la incorporació a la vida social.

Utilitzar les eines matemàtiques necessàries en les situacions i problemes de la vida quotidiana.

Aplicar les eines bàsiques de comprensió del món en els aspectes científic, social, tècnic i artístic.

Arribar a aconseguir el creixement necessari per viure de forma autònoma, tant en la dimensió individual com en la social.

Adquisició de les competències bàsiques.

Metodologia general: •

Les classes es faran buscant la part més pràctica dels continguts a treballar. Aquests continguts estaran relacionats amb la vida real de l’entorn dels alumnes, volem que siguin motivadors i vinculats a la realitat social i laboral, i d’interessos relacionats a l’edat dels alumnes.

S’utilitzarà de forma freqüent els mitjans TIC (a l’aula hi ha 5 ordinadors).

Dins l’aula hi ha diferents ritmes d’aprenentatge ( 2n i 3r d’ESO ). Els continguts majoritàriament es treballaran en grups cooperatius per tal de millorar les habilitats socials dels alumnes. També hi haurà una part de treball individual per tal de respectar els diferents ritmes d’aprenentatge.

Cada alumne tindrà un seguiment personalitzat per part de tots els professors. També es farà un seguiment del grup d’alumnes que participen a l’aula oberta.

Hi haurà una revisió diària del treball dels alumnes per part del professorat. El professor marcarà clarament i de forma molt concreta les pautes de treball.

4


IES Andreu Nin 5 Programació Aula Oberta

Compromisos i acords per formar part de l’aula oberta. Amb l’objectiu d’aconseguir un bon funcionament de l’aula oberta, els pares dels alumnes, els alumnes i el tutor signen un “contracte” que conté els següents punts: •

Els pares estan d’acord en l’escolarització del seu fill a l’aula oberta.

Els pares faran un ingrés de 80€ per al material.

L’alumne es compromet a assistir a classe. Amb el professorat de l’aula es decideix que si un alumne falta més del 20% de les classes (sense un bona justificació) sortirà de l’aula oberta. El seu lloc podrà ser ocupat per algú que aprofiti aquesta oportunitat.

L’alumne es compromet a mantenir una bona actitud. L’acumulació d’amonestacions serà motiu per fer sortir de l’aula oberta els alumnes.

L’alumne es compromet a portar el material, tant a l’aula oberta com a les classes amb la resta del seu grup-classe. També es compromet a esforçarse per fer la feina de classe. L’incompliment d’aquest punt també serà motiu per sortir de l’aula oberta.

3. PROJECTES

5


IES Andreu Nin 6 Programació Aula Oberta Es treballaran de forma transversal tres grans projectes durant tot el curs. A continuació es detallaran els objectius, els continguts, els criteris d’avaluació i les activitats d’aprenentatge per a cadascun dels projectes. A través dels projectes es treballaran totes les competències bàsiques: •

Competència comunicativa lingüística i social.

Competències artística i cultural.

Competència matemàtica.

Competència d’aprendre a aprendre.

Competència d’autonomia i iniciativa personal.

Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic.

Competència social i ciutadana.

3.1 Els mitjans de comunicació i les noves tecnologies Aquest projecte consta de tres parts ben diferenciades: el bloc de l’aula oberta, la revista i la ràdio.

3.1.1 El bloc de l’aula oberta. L’objectiu és crear un bloc i que els alumnes setmanalment l’actualitzin. Serà un espai per expressar opinions i penjar la feina que van fent. Objectius específics per àmbits: 1. Àmbit lingüístic i social. -

-

Català i castellà. •

Expressar-se per escrit amb correcció i coherència.

Saber extreure conclusions.

Tenir habilitat per descriure situacions.

Tenir capacitat de síntesi.

Anglès. •

-

Saber llegir i traduir un text escrit en anglès.

Socials.

6


IES Andreu Nin 7 Programació Aula Oberta •

Construir textos sobre temes d’actualitat.

Conèixer els trets característics de la pròpia identitat com a poble.

2. Àmbit científic i tecnològic. -

Tecnologia. •

Saber crear un bloc.

Conèixer el funcionament d’un processador de textos.

Treballar amb arxius de so.

Saber treballar amb imatges digitals.

Saber buscar informació a través d’internet.

3. Àmbit pràctic. •

Dur a terme el manteniment setmanal del bloc.

Continguts específics per àmbits: 1. Àmbit lingüístic i social. -

-

Català i castellà. •

Redacció de textos de tipologia diferent: instructius, argumentatius i explicatius.

Comprensió del significat de textos de diferent tipologia.

Anglès. •

-

Traducció de textos.

Socials. •

Redacció de textos de temàtica actual i d’importància per a la ciutat del Vendrell i la comarca.

2. Àmbit científic i tecnològic. -

Tecnologia. •

Creació d’un bloc.

Redacció amb un processador de textos de diferents textos.

Tractament informàtic d’imatges digitals.

Inserció de so en un bloc.

7


IES Andreu Nin 8 Programació Aula Oberta •

Cerca d’informació a través d’internet.

3. Àmbit pràctic. •

Manteniment setmanal del bloc.

Temporalització Aquest projecte es durà a terme durant tot el curs. Setmanalment s’actualitzaran les diferents seccions del bloc.

Activitats d’aprenentatge El bloc constarà de diferents seccions (que s’actualitzaran setmanalment) amb les corresponents activitats: -

Els alumnes de l’aula oberta. En aquesta secció els alumnes es presentaran i comentaran els seus interessos. Penjaran una foto al bloc.

-

El racó de la ciència. Els alumnes penjaran els articles i resums dels temes treballats a l’àrea de matemàtiques i ciències experimentals.

-

La cançó de la setmana. Cada setmana els alumnes penjaran una cançó amb anglès i també la lletra traduïda al català o al castellà.

-

La imatge de la setmana. També setmanalment, un alumne serà l’encarregat d’escollir i penjar una foto al bloc.

-

Les novetats de la nostra ciutat. En aquesta secció els alumnes penjaran l’agenda cultural de la ciutat i les notícies més rellevants de la setmana.

Criteris i activitats d’avaluació L’avaluació tindrà en compte molts aspectes: l’actitud, la iniciativa, el respecte, la capacitat de treball en equip, el contingut escrit del bloc... Cada dia s’avaluarà la feina

8


IES Andreu Nin 9 Programació Aula Oberta feta observant tots els aspectes anteriors. És necessari que el treball diari tingui una valoració ràpida i clara, per tal d’estimular els alumnes a fer-los veure els seus encerts, millores i errors. Cada dia es passaran uns fulls de registre sobre la feina feta en grup i la feina feta individualment. A continuació hi ha els fulls d’exemple:

9


IES Andreu Nin 10 Programaci贸 Aula Oberta

En acabar el trimestre es passaran uns altres fulls de registre:

10


IES Andreu Nin 11 Programaci贸 Aula Oberta

11


IES Andreu Nin 12 Programaci贸 Aula Oberta

12


IES Andreu Nin 13 Programaci贸 Aula Oberta

13


IES Andreu Nin 14 Programaci贸 Aula Oberta Almenys dos cops per trimestre els professors ompliran la seg眉ent graella:

3.1.2 La revista.

14


IES Andreu Nin 15 Programació Aula Oberta L’objectiu és crear una revista editada i maquetada pels alumnes de l’aula oberta. La revista sortirà a finals de cada semestre i estarà destinada a tota la gent de l’IES (professorat, alumnes...). Objectius específics per àmbits: 1. Àmbit lingüístic i social. -

-

Català i castellà. •

Llegir correctament textos escrits en català i en castellà de diferent tipologia.

Identificar textos periodístics de diferent tipologia.

Redactar textos periodístics.

Construir passatemps: mots encreuats, sopes de lletres, jeroglífics.

Socials. •

Construir textos sobre temes d’actualitat.

Tenir coneixements elementals de geografia.

Conèixer algunes manifestacions d’art propi i d’altres cultures.

Conèixer el concepte de “diversitat cultural”.

2. Àmbit científic i tecnològic. -

-

Matemàtiques. •

Utilitzar les operacions bàsiques (suma, resta, multiplicació i divisió) per al disseny de la portada i de les seccions de la revista.

Calcular el pressupost de la revista.

Buscar la proporció del disseny de la revista.

Utilitzar el recompte de dades en les enquestes.

Representar gràficament i interpretar les dades de les enquestes.

Tecnologia. •

Aprendre el funcionament d’un programa de maquetatge.

Tractar informàticament les imatges.

15


IES Andreu Nin 16 Programació Aula Oberta

3. Àmbit pràctic. •

Maquetar la revista i distribuir-la.

Continguts específics per àrees: 1. Àmbit lingüístic i social. -

-

Català i castellà. •

Redacció de textos de tipologia diferent: instructius, argumentatius i explicatius.

Redacció d’entrevistes a diferents persones de l’institut o de fora.

Elaboració de passatemps.

Socials. •

Redacció de textos de temàtica actual i d’importància per a la ciutat del Vendrell i la comarca.

Estudi geogràfic de les comarques catalanes.

Estudi geogràfic elemental dels continents.

2. Àmbit científic i tecnològic. -

-

Matemàtiques. •

Utilització de les operacions bàsiques per al disseny de la portada i de les seccions de la revista.

Càlcul del pressupost de la revista.

Utilització del recompte de dades en les enquestes.

Representació gràfica de les dades de les enquestes.

Tecnologia. •

Tractament informàtic de les imatges.

Tractament informàtic de texos.

3. Àmbit pràctic.

16


IES Andreu Nin 17 Programació Aula Oberta •

Maquetatge de la revista i distribució.

Temporalització Aquest projecte es durà a terme durant tot el curs. Està previst que la revista surti cada semestre. Activitats d’aprenentatge -

Elaboració d’entrevistes a personatges històrics que han tingut un pes important dins la ciutat i posterior redacció per a la revista, per la qual cosa hauran de buscar informació en diversos mitjans.

-

A la revista hi haurà la secció “Anem de viatge”. Els alumnes planificaran una sortida i publicaran a la revista què cal veure dels indrets visitats i el pressupost de la sortida. Amb l’excusa de fer aquesta secció s’estudiaran les comarques catalanes.

-

Redacció d’articles relacionats amb l’actualitat de la ciutat i la comarca. Reportatges.

-

Redacció d’articles relacionats amb el món escolar.

-

Estudi de la procedència de l’alumnat del centre. S’haurà de buscar informació del país d’on provenen, conèixer costums i mostrar interès per altres cultures.

-

A la revista hi haurà una recepta de cuina. Els alumnes hauran de buscar una recepta que provingui d’un continent diferent de l’Europeu i la publicaran a la revista. S’estudiaran els costums del país originari de la recepta.

-

Elaboració de mots encreuats.

-

Redacció d’articles d’opinió.

Criteris i activitats d’avaluació Els criteris i les activitats d’avaluació seran els mateixos que en el cas del projecte “El bloc de l’aula oberta”.

3.1.3 La ràdio.

17


IES Andreu Nin 18 Programació Aula Oberta Aquest projecte consta de dues fases. La primera serà la construcció d’una ràdio antiga per alumne. En una segona fase es crearà la ràdio de l’escola per internet. Objectius específics per àmbits: 1. Àmbit lingüístic i social. -

-

Català i castellà. •

Expressar ordenadament i amb fluïdesa les pròpies idees i les dels altres.

Respectar les formes d’expressió d’altres persones i valorar la pluralitat lingüística.

Conèixer el procés d’elaboració d’un programa de ràdio.

Saber fer entrevistes.

Socials. •

Conèixer l’actualitat de la ciutat i la comarca.

Entendre els conceptes de canvi/evolució dels fets socials.

2. Àmbit científic i tecnològic. -

-

Matemàtiques. •

Calcular els temps del programa.

Calcular el pressupost.

Tecnologia. •

Conèixer el funcionament d’una ràdio antiga.

Conèixer com fer ràdio per internet.

3. Àmbit pràctic. •

Construir una ràdio antiga peça per peça.

Elaborar un programa de ràdio a través d’internet.

Continguts específics per àmbits:

18


IES Andreu Nin 19 Programació Aula Oberta 1. Àmbit lingüístic i social. -

-

Català i castellà. •

Expressió ordenadament i amb fluïdesa les pròpies idees i les dels altres.

Respecte per les formes d’expressió d’altres persones i valoració de la pluralitat lingüística.

Elaboració d’un programa de ràdio.

Elaboració d’entrevistes.

Socials. •

Anàlisi de les notícies i els fets rellevants de la ciutat del Vendrell.

2. Àmbit científic i tecnològic. -

-

Matemàtiques. •

Càlcul dels temps dels programa.

Càlcul del pressupost.

Tecnologia. •

Estudi dels elements d’una ràdio antiga.

Com fer un programa de ràdio.

3. Àmbit pràctic. •

Construcció d’una ràdio antiga.

Elaboració d’un programa de ràdio per internet.

Temporalització

19


IES Andreu Nin 20 Programació Aula Oberta Aquest projecte es durà a terme durant tot el curs. Durant el primer trimestre es muntarà la ràdio antiga i al segon els alumnes començaran a preparar el programa de ràdio.

Activitats d’aprenentatge -

Muntatge d’una ràdio antiga a l’aula de tecnologia.

-

Planificar el programa de ràdio, pensar quines seccions tindrà i com es duran a terme.

-

Visita a una emissora de ràdio.

Criteris i activitats d’avaluació Els criteris i les activitats d’avaluació seran els mateixos que en el cas del projecte “El blog de l’aula oberta”.

3.2 L’hort escolar L’objectiu del projecte és la creació d’un hort per part dels alumnes de l’aula oberta. Es volen comprendre les relacions de les persones entre si i amb la natura tot afavorint la cooperació, el respecte i el treball en equip. Objectius específics per àmbits: 1. Àmbit lingüístic i social. -

Socials •

Sensibilitzar sobre l’entorn proper i global.

Reflexionar sobre la producció, la distribució i el consum de productes.

Recuperar el coneixement del món rural.

2. Àmbit científic i tecnològic. -

Matemàtiques. •

Conèixer les unitats de mesura més freqüents.

Conèixer el concepte de magnitud.

Conèixer els conceptes bàsics de geometria: longitud, superfície, perímetre, àrea...

20


IES Andreu Nin 21 Programació Aula Oberta • -

Calcular el pressupost.

Ciències de la naturalesa. •

Educar en la cultura ambiental.

Introduir coneixements sobre la cultura ecològica.

Educar en la sostenibilitat, en l’estalvi d’aigua i de recursos naturals.

Conèixer les plantes autòctones i medicinals.

Conèixer el clima de la zona i la repercussió en la flora i fauna.

3. Àmbit pràctic. •

Construir i mantenir l’hort escolar.

Continguts específics per àmbits: 1. Àmbit lingüístic i social. -

Socials. •

Producció,distribució i consum de productes.

2. Àmbit científic i tecnològic. -

-

Matemàtiques. •

Càlcul del pressupost.

Aparells de mesura. Càlcul de longituds i àrees.

Ciències de la naturalesa. •

Diversitat de substrats i adobs naturals.

El cicle de la matèria.

Tipus de llavors.

Cultius associats i rendiment de l’hort.

Treball del sòl.

Les llavors i el planter.

Les hortalisses.

21


IES Andreu Nin 22 Programació Aula Oberta •

Plagues i malalties.

La fauna útil.

La lluna i les seves influències.

3. Àmbit pràctic. •

Construcció i manteniment de l’hort escolar.

Temporalització Aquest projecte es durà a terme durant tot el curs. Activitats d’aprenentatge -

Fer el pressupost.

-

Esponjar el terreny i posar-li matèria orgànica.

-

Triar la forma de conreu.

-

Disposició del sistema de rec.

-

Llavors i planter per començar el treball.

-

Xarxa de rec.

-

Instal·lació de presa d’aigua.

-

Fer un tancat per a l’hort.

Criteris i activitats d’avaluació Es valoraran dos aspectes importants: -

Si s’ha construït l’hort físicament i s’utilitza com un recurs pedagògic.

-

Si ha servit per iniciar una educació ambiental més integral.

Per tal de poder apreciar aquests dos aspectes es tindrà en compte el següent: -

L’elaboració d’un dossier del que s’està fent.

-

Valoració del professorat.

-

Elaboració d’una memòria detallada.

-

Elaboració d’una memòria fotogràfica.

3.3 Com ens relacionem? L’objectiu del projecte és la representació d’una obra de teatre que té a veure amb el tema del bullying i la mediació.

22


IES Andreu Nin 23 Programació Aula Oberta

Objectius generals: •

Sensibilitzar els alumnes de les repercussions negatives que comporten les conductes de maltractament entre iguals “bullying” per afavorir un canvi d’actitud.

Facilitar un canal d’expressió per parlar-ne.

Explorar els sentiments relacionats amb el maltractament.

Facilitar l’empatia cap a la víctima.

Sensibilitzar els alumnes del paper que poden exercir davant d’aquesta situació.

Fomentar un compromís individual i col·lectiu per refusar aquest tipus de conductes.

Fomentar la disposició a formular propostes per millorar les relacions personals i el clima a l’aula.

Sensibilitzar cap al respecte dels drets i deures de les persones.

Potenciar el treball en grup.

Objectius específics per àmbits: 1. Àmbit lingüístic i social. -

Català i castellà. •

Treballar diferents tipologies de textos.

Fer lectura comprensiva i expressiva.

Analitzar les parts d’un text teatral.

Millorar l’expressió oral.

Memoritzar el paper.

2. Àmbit científic i tecnològic. -

-

Tecnologia. •

Dissenyar els decorats.

Dissenyar els tríptics informàticament.

Matemàtiques.

23


IES Andreu Nin 24 Programació Aula Oberta •

Aplicar els càlculs necessaris per a la realització dels decorats.

Fer el pressupost.

3. Àmbit pràctic. •

Fer els decorats.

Fer els tríptics.

Continguts específics per àmbits: 1. Àmbit lingüístic i social. -

Català i castellà. •

Tipus de textos.

Expressió oral.

Parts d’un text teatral.

2. Àmbit científic i tecnològic. -

-

Tecnologia. •

Elaboració dels decorats.

Elaboració dels tríptics de l’obra.

Matemàtiques. •

Càlcul de les mesures dels decorats.

Càlcul del pressupost.

Temporalització Aquest projecte es durà a terme durant tot el curs.

Activitats d’aprenentatge: •

Improvitzacions teatrals (jocs d’expressió corporals).

Activitats prèvies a la representació: 1. Test (per veure com se senten a l’Institut).

24


IES Andreu Nin 25 Programació Aula Oberta 2. Com ens portem amb els altres? 3. Conductes. •

Activitats posteriors a la representació: 1. Col·loqui per reflexionar i fer canvis de rol. 2. Buscar estratègies de prevenció i millora.

Exercicis de lectura comprensiva i expressiva de l’obra.

Criteris i activitats d’avaluació Criteris: •

Assistència i puntualitat.

Tracte amb els altres.

Constància en l’estudi diàri.

Assajos de l’obra.

Representació final de l’obra.

Activitats:

4. COMPETÈNCIA MATEMÀTICA Donades les necessitats de l’alumnat de l’aula oberta, els coneixements matemàtics a treballar han de ser útils per interpretar raonadament i amb esperit crític aquells aspectes de la informació rebuda del nostre entorn.

25


IES Andreu Nin 26 Programació Aula Oberta Seria molt positiu per al projecte de l’aula oberta centrar el treball matemàtic en allò més proper a les seves vides. Es tractaria de dotar d’eines als alumnes que els ajudin a comprendre la informació i, a més a més, els permetin desenvolupar-s’hi amb una certa facilitat a l’entorn que ens envolta. D’altra banda, cal tenir en compte que el treball a realitzar ha de centrar-se amb el caràcter instrumental de la matemàtica. Caldria orientar el treball a realitzar de forma que estigués relacionat amb les següents capacitats: -

Ús de diversos llenguatges.

-

Capacitat d’interpretar i produir missatges utilitzant codis científics.

-

Sistematitzar observacions i classificar i ordenar les dades.

-

Establir relacions que puguin existir en un conjunt de dades.

-

Identificar problemes i elaborar estratègies per resoldre’ls mitjançant procediments intuïtius i de raonament lògic.

-

Obtenir, seleccionar i tractar la informació de forma autònoma i crítica.

-

Tenir constància per perseverar en la recerca de solucions quan la situació ho exigeixi, com també tenir la suficient flexibilitat per canviar d’estratègia quan la que es segueix resulta estèril.

Objectius generals: •

Entendre la matemàtica com a ciència oberta i dinàmica que ha seguit una evolució històrica i que té capacitat d’adaptació a les noves situacions.

Valorar especialment el caràcter instrumental de la matemàtica en altres camps del coneixement.

Aplicar de manera creativa, davant de situacions noves, els mètodes matemàtics apresos.

Usar tècniques matemàtiques per interpretar i avaluar, de manera crítica, la informació que rep del seu entorn.

Conèixer i valorar les pròpies habilitats matemàtiques i emprar-les amb flexibilitat i amb constància en la recerca de solucions a les situacions problemàtiques que es plantegin.

Emprar, quan convingui, diferents llenguatges matemàtics (estadístic, geomètric, gràfic...) per tal que les seves possibilitats expressives i de raonament millorin en rigor i precisió.

26


IES Andreu Nin 27 Programació Aula Oberta •

Fer observacions sistemàtiques d’aspectes quantitatius, geomètrics i lògics de la realitat, i estructurar i presentar la informació obtinguda de manera que se’n faciliti l’anàlisi posterior.

Analitzar un conjunt de dades i trobar-hi possibles relacions.

Emprar amb soltesa i familiaritat els mitjans tecnològics (calculadores, aparells i ordinadors) que facilitin les tasques de càlcul i de representació.

Nuclis de contingut: Llenguatges i processos: •

Ús de diferents llenguatges matemàtics. Traducció.

Classificació. Ordenació.

Resolució de problemes.

Tècniques per a la mesura i el càlcul: •

Tècniques de representació simbòlica i gràfica de nombres.

Tècniques de mesura directa o indirecta.

Càlcul exacte i aproximat amb nombres.

Ús dels models geomètrics: •

Representació de figures.

Aplicació de models geomètrics per a la interpretació de situacions reals.

Representació i anàlisi de la informació: •

Tècniques de recollida de dades i construcció de taules de valors.

Representació gràfica de fenòmens o estudis.

Tècniques específiques per a la representació gràfica per a la informació estadística.

Conceptes:

27


IES Andreu Nin 28 Programació Aula Oberta •

Elements d’història de la matemàtica.

Els nombres: naturals, enters, racionals i irracionals.

Operacions bàsiques.

Divisibilitat.

Magnituds i mesura.

Pressupostos i conceptes bàsics.

Estadística elemental.

Activitats d’aprenentatge: Els alumnes tindran un quadern de treball adaptat al nivell de cadascú. Durant les classes aniran fent el quadern a no ser que es precisi d’algun tipus d’activitat per a algun dels projectes descrits en aquesta programació. Criteris i activitats d’avaluació: Criteris: •

Assistència i puntualitat.

Interès per la feina a fer.

Ganes de superar-se i millorar.

Dominar les operacions bàsiques.

Resolució de problemes.

Activitats: •

Controls per escrit.

Registre per part del professor de l’actitud, l’interès i el treball dels alumnes.

5. TUTORIA Seguirem les unitats didàctiques del programa “a mida”. A continuació es detallaran els objectius de cada unitat: Unitat 1. Qui sóc jo? Objectius: - Reflexionar sobre els trets més característics de la pròpia manera de ser. - Definir els aspectes més destacables de la pròpia personalitat. - Motivar els hàbits de reflexió i d’escriptura personals.

28


IES Andreu Nin 29 Programació Aula Oberta Guió de la unitat: 1. Treball individual i posada en comú: fitxa “Quin símbol escolliries per a tu?”. 2. Treball individual i per parelles: fitxa “si-jo-fos.com”. 3. Treball col·lectiu: fitxa “El diari personal d’Anne Frank”. 4. Frases inacabades i posada en comú: fitxa “Penso que...”. 5. Treball individual: fitxa “El meu diari personal”.

Unitat 2. Vull disculpar-me Objectius: - Prendre consciència de la necessitat i el sentit de demanar disculpes. - Conèixer diferents estratègies per demanar perdó. - Practicar l’habilitat de demanar disculpes. Guió de la unitat: 1. Comentari col·lectiu a partir de les fotografies: fitxa “Disculpes”. 2. Comentari col·lectiu a partir d’un text: fitxa “Ho sento”. 3. Treballar sobre un model: “Com hem de demanar disculpes?”. 4. Role-playing i posada en comú: representar situacions de demanar disculpes.

Unitat 3. Amics i amigues Objectius: - Prendre consciència del sentit i valor de l’amistat. - Construir el propi concepte d’amistat. - Valorar de forma crítica els diferents tipus d’amistat. Guió de la unitat: 1. Comentari col·lectiu a partir d’una cançó: fitxa “Grita...”. 2. Treball per grups i posada en comú: fitxa “L’amistat és...”. 3. Frases inacabades i posada en comú: fitxa “Quan penso en l’amistat”. 4. Treball col·lectiu: fitxa “Altres formes d’amistat”.

Unitat 4. Parlar i entendre’s Objectius: - Prendre consciència de la importància d’utilitzar habilitats dialògiques com a base per enfrontar-se a situacions problemàtiques en les seves relacions personals. - Conèixer estratègies útils per a la resolució de conflictes. - Practicar habilitats dialògiques en la resolució de conflictes. Guió de la unitat: 1. Treball col·lectiu: identificar situacions de conflicte interpersonal. 2. Treball per parelles i posada en comú: fitxa “Analitzem un conflicte”. 3. Treball sobre un model: fitxa “Com podem resoldre conflictes?”. 4. Role-playing i posada en comú: la solució més adequada.

Unitat 5. Prejudicis i racisme Objectius: - Analitzar críticament els prejudicis i el seu origen. - Desenvolupar l’empatia. - Reconèixer i valorar l’intercanvi cultural històric i actual en la nostra societat. Guió de la unitat: 1. Comentari col·lectiu a partir d’un còmic: fitxa “Prejudicis”. 2. Role-playing i posada en comú: jo immigrant.

29


IES Andreu Nin 30 Programació Aula Oberta 3. Treball individual i posada en comú: fitxa “I tu, d’on véns?”. 4. Comentari col·lectiu a partir d’un text: fitxa “Què són els prejudicis?”.

Unitat 6. Decidir-se Objectius: - Prendre consciència de la importància de reflexionar abans de prendre una decisió. - Conèixer els criteris que intervenen a l’hora de decidir. - Practicar la presa de decisions en diferents situacions i circumstàncies. Guió de la unitat: 1. Treball per grups i posada en comú: fitxa “Quina motxilla vols?”. 2. Discussió de dilema moral: fitxa “L’oportunitat de la meva vida”. 3. Treball sobre un model: fitxa “Com prendre decisions?”. 4. Role-playing i posada en comú: representar situacions de presa de decisions.

Unitat 7. Saber dir no Objectius: - Prendre consciència de la importància de fer front a les pressions de grup. - Conèixer formes concretes i diverses de dir no. - Practicar l’exercici de dir no davant la insistència dels altres. Guió de la unitat: 1. Comentari col·lectiu a partir d’un anunci contra les drogues: fitxa “No”. 2. Treball sobre un model: “Com podem dir el que volem dir?” 3. Role-playing i posada en comú: fitxa “Dir no en situacions difícils”. 4. Treball per grups i posada en comú: per què és important saber dir no?

Unitat 8. El meu futur Objectius: - Valorar les possibilitats de decidir i construir un projecte de vida propi. - Reconèixer les pròpies habilitats acadèmiques i professionals. - Desenvolupar l’autoestima i la confiança en les pròpies possibilitats d’aprenentatge. - Prendre consciència de les actituds que faciliten aconseguir els objectius personals. Guió de la unitat: 1. Comentari col·lectiu a partir d’unes fotografies: fitxa “La vida canvia”. 2. Comentari col·lectiu a partir d’un cas: “El futur de l’Andrea”. 3. Treball individual i posada en comú: fitxa “Projectes de futur”.

6. ORIENTACIÓ LABORAL

30


Programació aula oberta Andreu Nin