Issuu on Google+

Generalitat de Catalunya Institut d'Educació Secundària Ramon Barbat Miracle

L`HORT ESCOLAR A L`AULA

OBERTA CURS 2008 / 2009


Generalitat de Catalunya Institut d'Educació Secundària Ramon Barbat Miracle

OBJECTIUS 1.- Desenvolupar 2.-Conèixer

treballs

manuals per part dels alumnes.

la natura ( hortalisses

més comuns).

3.-Aprendre el nom de les hortalisses ( amb català , castellà i anglès ). Característiques de cada planta, dates de plantació , cura i temps de recollida. 4.-Aprendre les característiques de les plantes aromàtiques i flors més conegudes( català , castellà , anglès ) 5.-Treball en equip : distribució de les feines i rotació de les mateixes. 6.-Donar a conèixer l`hort a tots els alumnes del centre: millora de l`aspecte extern d ‘ IES. 7.-Conèixer les passes a seguir a l`hora de sembrar : distància entre les llavors, profunditat , aigua,.... 8.-Reconèixer i saber utilitzar correctament les eines necessàries per a mantenir un hort : la regadora , l`aixada , el rasclet , la pala , .. 9.-Adoptar actituds de respecte pel medi ambient : tenir cura de les plantes , importància de reciclar les matèries orgàniques per tal de produir el compost...


Generalitat de Catalunya Institut d'Educació Secundària Ramon Barbat Miracle

ORGANITZACIÓ DE L`AULA • Hi ha 3 ambients de treball per poder alternar activitats intel·lectuals amb altres de manipulatives properes a la seva realitat.  Àrea de treball informàtic.  Àrea de treball manipulador.  Àrea de treball curricular. CARACTERÍSTIQUES DE L`AULA • Els alumnes busquen informació sobre els treballs a fer (treball informàtic) • Confeccionar el dossier CURRICULAR de l`hort( individual ). • Forta coordinació entre els alumnes, per repartir la feina diària ( consens : TREBALL D`EQUIP ). • Netejar les eines, ordenar-les i recollir les deixalles fetes a l`hort ( TREBALL MANIPULADOR ). • Revisió i planificació l`evolució de l`hort.

setmanal

de

• Avaluació continuada i autoavaluació amb sessions grupals del treball realitzat a l`hort ( plantejaments correctius del treball amb gran immediatesa).


Generalitat de Catalunya Institut d'Educació Secundària Ramon Barbat Miracle

CRITERIS

D`AVALUACIÓ

Per a l`avaluació d`aquests alumnes posarem un èmfasi especial en les actituds i procediments , que acompanyen a l`activitat : HORT 1.-Assistència regular 2.-Interès per fer les feines 3.-Actitud positiva i col·laboradora 4.-Respecte als companys i professors 5.-Comportament a l`aula escolar.

i al

recinte

6.-Correcta presentació de treballs i Dossiers. 7.-Respecte a les normes establertes l`AUAL OBERTA i del centre. 8.-Respecte al material de l`aula.

CRITERIS : PROCEDIMENTS :40 % CONCEPTES :20 % ACTITUD / VALORS : 10 % TREBALL PRÀCTIC HORT : 20 %

de


Generalitat de Catalunya Institut d'Educació Secundària Ramon Barbat Miracle

Alumnes

Assistència

Interès

Actitud positiva col·laborador

Respecte als companys

Comportament a l`aula i centre

Correcta presentació dels dossiers

Respecte a les normes de l`AO

Respecte al material de l`aula

TOTAL


Generalitat de Catalunya Institut d'Educació Secundària Ramon Barbat Miracle

COMPETÈNCIES BÀSIQUES TRIMESTRAL

: ÍTEMS

SOBRE

TALLER-HORT

. .Identifica i reconeix la feina ben feta. .-Manifesta capacitat d`esforç per la tasca de l`hort en un moment determinat. .-Sap valorar els treballs de l`hort .-Respecta i protegeix les plantes de l`hort. .-Reconeix els canvis dins de l`hort .-Utilitzar correctament les eines de l`hort. .-Es solidari amb l`equip de treball de l`hort. .-S`implica amb la feina de l`hort. .-Segueix les normes de funcionament de l`hort. .-Promou actituds positives dins l`hort. .-Manifesta actituds solidaries , és comprensiu i tolerant. .-Manifesta habilitats per treballar i observar les feines de l`hort. .-Conèixer la importància de la recollida selectiva de les plantes i el seu reciclatge. .-Valora l`ordre i l`entorn natural. .-Valora la senzillesa i utilitat de les plantes de l`hort : comestibles i aromàtiques. .-Entén i aplica el concepte de canvi natural ( creixement, floració, fruits i destrucció ). .-Es honest, col·laborador / prudent en el treball. .-Sap assumir les responsabilitats que se li encarreguen dins l`hort. .-Acaba les tasques que ha començat en la feina de l`hort. .-Té habilitat pel treball de l` hort. .-Gaudeix en la realització de la feina ben feta en l`hort. .-Sap valorar el treball propi i el dels altres companys. .Identifica i reconeix la feina ben feta. .-Manifesta capacitat d`esforç per la tasca de l`hort en un moment determinat.


Generalitat de Catalunya Institut d'Educació Secundària Ramon Barbat Miracle

FRANCISCO ARCOS

HORT PRIMER TRIMESTRE

NOTA

.-Es mostra participatiu en les NOTABLE accions de l`hort. .-Sap valorar els treballs de l`hort

MANUEL CORNEJO

HORT PRIMER TRIMESTRE

NOTA

.-Utilitzar correctament les eines de l`hort. .-Es solidari amb l`equip de treball de l`hort. .-S`implica amb la feina de l`hort.

ASSUMPTA GIL

HORT PRIMER TRIMESTR

NOTA

.- Li costa segueix les normes de funcionament de l`hort. .- Cal que s`impliqui amb la SUFICIENT feina de l`hort. .-Pot fer molt més , si hi posa voluntat.

LLUÍS GORRETA

HORT PRIMER TRIMESTR

NOTA

.No fa prou, tot i que reconeix la feina ben feta. SUF .-Manifesta poca actitud per esforçar-se per la tasca de l`hort en un moment determinat.


Generalitat de Catalunya Institut d'Educació Secundària Ramon Barbat Miracle

JOSE QUILES

DANIEL HORT PRIMER TRIMESTR

NOTA

.-Manifesta capacitat d`esforç per la tasca de l`hort en un moment BÉ determinat. .-Manifesta habilitats per treballar i observar les feines de l`hort. .-No sempre està atent a les ordres donades.

CRISTINA MEDINA HORT PRIMER TRIMESTR

NOTA

.-Sap valorar els treballs de l`hort .-Respecta i protegeix les BÉ plantes de l`hort. .-Sap assumir les responsabilitats que se li encarreguen dins l`hort.

SANTIAGO PEREZ

HORT PRIMER TRIMESTR

NOTA

.-Li costa implicar-se amb la feina de l`hort. .- Li costa seguir les normes de funcionament de BE l`hort. .No promou actituds massa positives dins l`hort. .- No manifesta actituds gaire solidaries ,ni és comprensiu i tolerant en les feines de `hort.


Generalitat de Catalunya Institut d'Educació Secundària Ramon Barbat Miracle

ARIEL SOLER

HORT PRIMER TRIMESTR

NOTA

.-Valora la senzillesa i utilitat de les plantes de l`hort : comestibles i aromàtiques. BÉ .-Entén i aplica el concepte de canvi natural ( creixement, floració, fruits i destrucció ). .-Es honest, col·laborador / prudent en el treball. .-Sap assumir les responsabilitats que se li encarreguen dins l`hort.


Generalitat de Catalunya Institut d'Educació Secundària Ramon Barbat Miracle


L'hort