Page 1

USIF Tennishall Statusrapport nr 2, september 2011

Status Projektet

Arbete med Sveriges grönaste och modernaste tennis- och idrottshall fortgår med oförminskad styrka. Syftet med denna statusrapport är att ge föreningens medlemmar och intressenter en uppdatering kring uppförandet av hallprojektet. Sedan den förra statusrapporten i maj så har ett intensivt arbete pågått med schaktning, pålning och arbete med bottenplattan. Arbete har pågått på arbetsplatsen under hela sommaren utan avbrott för byggsemester där de mest tidskrävande aktiviteterna har varit isolering samt armering av grundplattan, dessutom har rördragningar gjorts avseende vatten, avlopp och golvvärme. I bilagan visas några fotografier som visar projektets framskridande fram till dags datum. Tidsmässigt så är projektet cirka två veckor efter plan, men ansträngningar görs från alla parter för att hämta tillbaka förseningen. Gjutningen av betongplattan har inletts i dagarna, och med tanke på den mycket stora ytan så har betongarbetena delats upp i sju olika gjutetapper. För att få effektivitet i detta så kommer en mobil betongfabrik att finnas på platsen. Parallellt med detta så förtillverkas nu de gigantiska bågformade limträbalkarna som skall vara färdiga för montage efter gjutningen. Projekteringsarbetena går nu in i en slutfas och många viktiga designfrågor har fått sin lösning. Kvarvarande frågor att lösa är främst ventilationen med hänsyn tagen till luftväxlingen i gymmet samt den nya restaurangdelen. Även utemiljön håller på att finprojekteras och exempelvis så kommer det att bli fyra grusbanor utomhus plus ett spännande försök med en padeltennisbana (en ny och växande racketsport). Förhandlingar pågår med Vattenfall för att utvärdera fjärrvärmealternativet i relation till bergvärme för uppvärmningen. Finansiering

Gällande finansieringen av projektet så skrevs ett avtal i juni mellan Rosendal Fastigheter och USIF där Rosedal tillsköt ett belopp om SEK 20M vilket är i linje med vad som avtalats i den övergripande affären. Utöver detta tillskott så finns också den egenfinansiering av föreningen om SEK 10 M som gjordes vid hallprojektets början. Detta är goda nyheter för föreningen då vi inom kort inleder diskussioner med bankerna för att säkerställa den kvarvarande delen av finansieringen. Genom detta upplägg så blir bankens riskexponering vid ett banklån mindre och villkoren bättre. Föreningens Verksamhetsplan som genomarbetats i detalj ligger till grund för en prognos av föreningens framtida operativa kassaflöde (som bör vara positivt från ibruktagandet för att attrahera bankerna). Förhoppningen är att vi har säkerställt bankfinansieringen innan utgången av oktober månad.


Positiv inverkan på bankdiskussionen har också avtalssituationen med tilltänkta hyresgäster, där det första avtalet nu är på plats för mulihallen. Det är Rosendals Gymnasieskola som kommer att inhysa sin idrottsverksamhet under dagtid på vardagarna. Förhandlingar pågår även med andra potentiella hyresgäster för övriga tider som ännu inte är uthyrda. Mäklare kommer inom kort att inleda marknadsföringen av kontorslokalerna som total utgör cirka 500 m2 plus vad vi hoppas skall bli ett modernt gym på cirka 600 m2. Utöver detta så har momsfrågan också fått en för föreningen gynnsam lösning då en uppgörelse nåtts med Skatteverket baserat på framtida utnyttjande av lokalerna . Genom detta slipper USIFs hallbolag ligga ute med stora kostnadsposter för moms under byggtiden. Andra relaterade projekt

För er som varit på Svandammen i slutet av augusti har säkert noterat försöket med LED belysning på den övre banan (innebär ingen som helst kostnad för föreningen). I linje med vad som beslutades på Årsmötet genomför föreningen nu en utvärderingsperiod där medlemmarna får ge sin syn på denna nya teknik. Om detta faller väl ut så hoppas vi kunna ta med oss denna lösning till den nya hallen med avsevärda besparing i framtida elkostnader som följd. Mer information kring detta försök finns att tillgå på Svandammen. Under sommaren gjordes även byten av samtliga lysrör på alla våra tennisbanor i Gottsunda men även Rackarberget som nu är spelklar inför hösten (separat information gällande Rackis på hemsidan). För en symbolisk summa så har också diverse kontorsmöbler köpts in till föreningen som är tänkt att nyttjas i diverse kontorsutrymmen i den nya hallen. Genom detta så kommer vi att spara en del pengar som kan läggas på andra mer angelägna investeringar. Delar av dessa möbler magasineras nu i Svandammens lokaler som också fått sig en allmän uppfräschning under sommaren. Avslutningsvis så har den nyinrättade tjänsten som Verksamhetschef för USIF annonserats i lokala medier (rollbeskrivningen framgår av bilaga 3). Detta är en nyinrättad roll där styrelsen söker en person som blir ytterst ansvarig för hallen och dess framtida verksamhet. Rekryteringen beräknas vara avslutad och innan utgången av oktober månad.

För USIF Styrelse/Hallbolaget Lasse Henrik


Bilaga 1, ExteriĂśra skisser frĂĽn nya Hallen


Den arkeologiska utgrävningen klar. Trädfällning, schaktning och andra markarbeten påbörjas samtidigt som etablering av platskontoret sker på byggarbetsplatsen.


286 pålar slås ner som sedan följs av rördragningar och formsättning med kantbalkar för grundplattan. Första spadtaget med Landshövdingen den 16 juni får stor medial uppmärksamhet.


Ingen byggsemester i detta projekt. Fortsatt arbete med grundplattan och montering av underkantsarmering samt golvv채rme och isolering. Byggskylt vid V책rds채trav채gen.


Fortsatt arbete för att färdigställa den 7000 m3 stora bottenplattan, nu med fokus på all överkantsarmering (som görs med armeringsnät) samt rör och ledningar som skall gjutas in.


Bilaga 3, Anställningsannons fÜr rollen som ny Verksamhetschef USIF

USIF hallstatus nr2  
USIF hallstatus nr2  

Upsala Stud IFs nya tennishall

Advertisement