Nyhedsbrev Fælleskontoret nr. 43 maj 2019

Page 1

NYHEDSBREV FÆLLESKONTORET

Tårnby Forenings Råd & Kastrup Tårnby Idræts Sammenslutning

Nr. 43

Maj

2019


HØRING - OM ”HJEMMEHØRENDE KRITERIE” FOR ALLE FORENINGER Nedenstående er et forslag vedtaget i Folkeoplysningsudvalget. Det er nu sendt i høring hos alle, så sæt jer ind i det, og giv jeres mening til kende! Der er sat en høringsfrist frem til d. 1. juni! Forslag: ”Når en frivillig folkeoplysende forening skal godkendes som frivillig folkeoplysende forening i Tårnby Kommune sker det ud fra en samlet vurdering af følgende parametre: Foreningen skal: 1. have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten 2. foreningen skal tilbyde folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningsloven 3. have en bestyrelse 4. være demokratisk opbygget 5. bygge på aktivt medlemskab og have mindst 5 betalende medlemmer 6. som udgangspunkt skal foreningen være åben for alle, som tilslutter sig foreningens formål 7. være hjemmehørende i tilskudskommunen 8. have en almennyttig og kontinuerlig virksomhed

Hjemmehørende-kriteriet, punkt 7, skal tolkes således: Som udgangspunkt skal mindst 50% af medlemmerne have bopæl i Tårnby Kommune. Kriterierne for godkendelse skal også gælde efterfølgende. Der skal hvert år sendes medlemsopgørelser ind via Foreningsportalen og der vil hvert år blive foretaget stikprøver med udgangspunkt i en vurdering af det samlede grundlag for godkendelsen. Og at eksisterende foreninger skal opfylde: Alle foreninger, der er godkendt som folkeoplysende forening i Tårnby Kommune, skal som udgangspunkt kunne leve op til godkendelseskriterierne hvert år. Det er en samlet vurdering, der ligger til grund for godkendelsen. Der følges op på medlemssammensætningen hvert år med hen-

blik på minimumskravet om 50% fra egen kommune. Folkeoplysningsudvalget kan beslutte undtagelser i forbindelse med niche-foreninger etc.” Høringsperioden er fra dags dato til d. 1. juni 2019 og høringssvaret bedes mailes til KULTUR.BK@taarnby.dk Link til referatet fra mødet i Folkeoplysningsudvalget d. 12. marts 2019 https://www.taarnby. dk/media/3944437/Referat_ FOU_12_03_19.PDF Høringssvar vil blive forelagt Folkeoplysningsudvalget med henblik på udvalgets endelige beslutning i sagen. Sagen videresendes herefter til godkendelse i Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget.


OVERVEJER I AT BYGGE NOGET SPÆNDENDE?

Underværker er en kampagne, der hjælper ildsjæle med at gøre projektdrømme i det byggede miljø til virkelighed. Har du en god idé til et projekt, som skaber nye rammer for fællesskaber, kan du også byde ind. Næste ansøgningsrunde sparkes igang i løbet af foråret 2019. Med Underværker-kampagnen støtter Realdania projekter i det byggede miljø, som er drevet af frivillige kræfter. Kampagnen bidrager både med økonomisk støtte og videndeling til at føre gode idéer ud i livet. Erfaringerne viser, at ildsjælenes indsats fører til resultater i både

land og by. Ildsjælene skaber nye løsninger og får øje på nye muligheder og blinde pletter i lokalsamfundet – og de gør noget ved sagen. Nogle gange fører engagementet til nye bæredygtige løsninger, byhaver, mobile udekøkkener eller containerbyer. Andre gange til projekter med fokus på bevaring og formidling af den lokale bygningsarv. Og andre gange igen er det eksisterende bygninger eller steder, som bliver genopfundet til helt nye formål. Fælles er, at ildsjælenes arbejde bidrager til nye og bedre rammer for frivillige aktiviteter, der skaber sammenhold, fællesskaber og levedygtige lokalsamfund.

To ansøgningsmuligheder på vej Der er gennemført syv ansøgningsrunder i kampagnen, og der er yderligere to ansøgningsmuligheder frem til 2020. Alle ’byggende’ ildsjæle har mulighed for at byde ind. Næste ansøgningsmulighed offentliggøres i løbet af foråret 2019. Følg med på hjemmesiden, i kampagnens nyhedsbrev, på Facebook og www.realdania.dk.

www.undervaerker.dk


MISTRIVSEL PÅ ELITENIVEAU? DIF og Team Danmark vil til bunds i sagerne om elitesvømmeres mistrivsel og tager derfor initiativ til en uvildig undersøgelse. Derudover skal omfanget af spiseforstyrrelser generelt i dansk eliteidræt kortlægges. På baggrund af de seneste ugers beretninger om mistrivsel og spiseforstyrrelser blandt tidligere og nuværende danske landsholdssvømmere sætter DIF (Danmarks Idrætsforbund) og Team Danmark nu hårdt ind på at få belyst sagen. Det sker gennem en uvildig undersøgelse af forløbet omkring de pågældende sager. Undersøgelsen skal dels kortlægge de faktuelle sider af sagen, herunder håndteringen hos Dansk Svømmeunion, og dels se nærmere på kulturen i svømmesporten. ”Vi ser med meget stor alvor på de sager, der har været fremme i pressen de seneste uger, og vi ønsker at få kulegravet sagen af hensyn til alle de involverede. Ingen skal blive syge – hverken fysisk eller mentalt – af at dyrke eliteidræt. Og derfor er det vigtigt, at vi kommer til bunds i den pågældende sag, så vi som minimum kan lære af fortiden” understreger Niels Nygaard, bestyrelsesformand i DIF. Team Danmark, som har ansvar for at udvikle og koordinere dansk eliteidræt på en samfundsansvarlig måde, er helt på linje: ”Det har berørt mig dybt at høre atleternes historier, og dansk idræt skal lære af de beretninger, der er kommet frem i lyset. Undersøgelsen skal klarlægge, hvordan det her kunne ske, så vi

fremover passer bedst muligt på atleterne. Der skal komme noget positivt ud af denne her sag. Det skylder vi atleterne,” fastslår Frank Jensen, bestyrelsesformand i Team Danmark. Kulturminister Mette Bock havde mandag indkaldt såvel DIF og Team Danmark som Dansk Svømmeunion til møde i Kulturministeriet som opfølgning på sagen. Kulturministeren bakker op om DIF og Team Danmarks initiativ: ”Desværre har det vist sig, at træningsmiljøet i dansk elitesvømning i en årrække har været præget af en usund og fuldstændig uacceptabel træningskultur. Jeg er rystet over de sager, der er kommet frem i de seneste uger. Og jeg har stor respekt for de svømmere, der nu er stået frem. Det kræver et stort mod. Ingen medalje er så meget værd, at atleter skal blive syge af det. Derfor er jeg glad for, at DIF og Team Danmark nu iværksætter en uvildig undersøgelse, så vi kan få afdækket omfanget og lære af fortidens fejltagelser, så det aldrig kommer til at ske igen. Idrætsorganisationerne i Danmark står med et stort ansvar, når det handler om at sikre en sund træningskultur for de mange dygtige eliteudøvere i Danmark,” udtaler kulturminister, Mette Bock. DIF og Team Danmark vil i samråd med Kulturministeriet hurtigst muligt sætte arbejdet med et kommissorium for undersøgelsen i gang. (Sakset fra www.dif.dk)


TELESLYNGEANLÆG TIL UDLÅN Fælleskontoret har fået et mobilt teleslyngeanlæg som kan lånes når der holdes møder eller foredrag og der er høreapparatbrugere som har svært ved at høre og følge med i hvad der foregår. Anlægget består af en forstærker, en højttaler og to mikrofoner (et headset og en almindelig håndmikrofon). Disse kan også bruges til almindelig brug hvor en enkelt taler skal forstærkes uden der nødvendigvis også skal forstærkes til teleslynge. Selve teleslyngen har vi 4 stykker af, og de består af en sort ring man tager på rundt om halsen samt en lille dims som automatisk ”spiller” sammen med alle typer af høreapparater. Kig gerne forbi kontoret og se udstyret demonstreret. Det lyder omfattende, men er faktisk ganske let at betjene, og selvom det ser ud til at fylde noget, så vejer det ganske lidt og er derfor absolut mobilt. Vi har også stativer til såvel højttaler som mikrofon. Ring på 3250 5290 eller skriv til tfr@tfr.dk.


HAR I AFLEVERET REGNSKAB TIL KOMMUNEN? Kære Foreningsansvarlig Jfr. Folkeoplysningsloven er kommunen forpligtet til at offentliggøre tilskudsregnskaber for de foreninger der har modtaget offentlige tilskud. Din forening skal derfor hvert år efter foreningens årlige generalforsamling uploade det godkendte regnskab (for 2018 og frem) i Tårnby Foreningsportal. Hvis foreningen ikke ønsker at uploade deres årsregnskab skal der som minimum uploades et tilskudsregnskab hvor kommunens tilskud skal fremgå og hvad det er brugt til. Tilskudsregnskabet skal ligeledes være underskrevet af den samlede bestyrelse. Dette gøres ved at trykke på det røde ikon i venstre side ”Forening” og vælge fanen dokumenter. Stå i indsend dokumenter og tryk gennemse og find det dokument som skal uploades og tryk tilføj. Husk at sætte flueben i ”Dokument er offentligt tilgængeligt”. I dokumenttype vælges års- eller tilskudsregnskab. Herefter skal det tilføjede regnskab indsendes ved at trykke på Indsend. Det indsendte regnskab bliver herefter offentligt tilgængeligt på Foreningsportalen når administrator har godkendt det. Tårnby Kommune, Kultur og Fritid

Foreningsportalen finder du her:

https://foreningsportalen-taarnby.kmd.dk/


DATOER AF INTERESSE FOR ALLE Høringssvar omkring ny 50% regel for alle foreninger i Tårnby skal falde senest d.

1. juni!

Stafet for Livet sætter gang i os alle igen igennem et helt døgn i weekenden d. 31. august til 1. september!

www.stafetforlivet.dk Stjerner i Natten har flyttet dato og afvikles i år fredag d. 7. juni kl. 1700-2200.

www.stjernerinatten.dk Musikforeningen Sneglen forsøger at peppe musiklivet lidt op her i Tårnby. De har afholdt opstartarrangement på Skottegårdsskolen med to bands og discjockey, hvilket kostede sølle kr. 50,-. Omkring 500 kiggede forbi og nød aftenen. Næste arrangement bliver Sankt Hans Aften.. ..ved Sneglen, naturligvis...hvor Rubber Band kommer og spiller. Det bliver ligesom i de gamle dage på 5-øren. :-) Foreningen kan findes på facebook. Guides til samvær og trivsel i din forening I mere end et halvt år har vi i DUF arbejdet med trivsel og samvær sammen med mange andre. Vi har bl.a. arbejdet med, hvordan I kan blive bedre til at tale om trivsel og samværd og udvikle samværdspolitikker i jeres forening. Det er blevet til en guide til, hvordan I kan starte den vigtige samtale om regler for samværd og en vejledning til samværd og trivsel i foreninger.

Kan findes her: www.duf.dk/artikel/samvaer-og-trivsel-i-boerne-og-ungdomsorganisationer-samlet-materiale


HJÆLP TIL IDRÆTSUDØVERE MED KOMPLICEREDE HJERNERYSTELSER Hvis en idrætsudøver stadig har gener fra en hjernerystelse efter fire uger, er der nu et tilbud om et 10-12 ugers målrettet behandlingsforløb. En hjernerystelse er som udgangspunkt ikke farlig, hvis den behandles korrekt. Derfor er 90 procent af alle idrætsudøvere med hjernerystelser også tilbage på træningsbanen efter få uger. Desværre døjer omkring 10 procent med gener gennem længere tid. Hvor en gruppe eksperter under Danmarks Idrætsforbund (DIF), Dansk Idrætsmedicinsk Selskab og Dansk Selskab for Sportsfysioterapi har udarbejdet klare guidelines til behandling af en mild hjernerystelse, så har der hidtil ikke været et ensartet behandlingstilbud til idrætsudøvere med komplicerede hjernerystelser. Nu er der dog hjælp at hente. Hjernerystelsesekspertgruppen under DIF har skabt et netværk af behandlere og lavet et konkret samarbejde med det ikke-kommercielle specialsygehus Center for Hjerneskade. Hvis man som idrætsudøver fortsat har hjernerystelsessymptomer efter fire uger, så tilbyder Center for

Hjerneskade fremover et professionelt 10-12 ugers forløb med blandt andre neuropsykologer og fysioterapeuter. ”Vi er super glade for, at vi nu kan henvise de idrætsudøvere, som har fået en voldsom hjernerystelse, til et sted, hvor de kan få et målrettet og ensartet behandlingsforløb. Tidligere har nogle idrætsudøvere oplevet, at de er blevet kastet lidt rundt mellem forskellige behandlere, som ikke altid gav enslydende råd. Fremover kan de nu få et professionelt tilbud, som forhåbentlig også vil blive offentligt finansieret over tid,” siger DIF-konsulent Nina Bundgaard, der er initiativtager til den hjernerystelsesekspertgruppe, som er nedsat under DIF. Tilbuddet er ikke offentligt finansieret, men håbet er, at kommunerne på sigt vil udbyde samme behandlingstilbud, så idrætsudøverne kan blive behandlet i nærheden af deres bopæl. Lægen Niels Christian Kaldau, der sidder i Dansk Idrætsmedicinsk Selskabs bestyrelse og er formand for hjernerystelsesekspertgruppen under DIF, udtaler: “Vi er glade for at have indledt et samarbejde med Center for Hjerneskade, som netop har fået

statslig finansiering til at kunne samle viden omkring behandling af hjernerystelser. På den måde har Center for Hjerneskade mulighed for at give vores atleter med længerevarende symptomer den nyeste og mest evidensbaserede behandling.“ Hidtil er atleter med komplicerede hjernerystelser blevet behandlet af læger, fysioterapeuter og neuropsykologer, og mange af atleterne oplever ikke en rød tråd mellem de enkelte faggrupper. I det nye tilbud hos Center for Hjerneskade lægges der vægt på tværfagligheden og et tættere samarbejde mellem faggrupperne. Det ser Karen Kotila, der er sportsfysioterapeut og formand for Dansk Selskab for Sportsfysioterapi, som en af de største styrker i det nye tilbud: ”Atleter med længerevarende symptomer efter en hjernerystelse har ofte gavn af et tværfagligt udrednings- og behandlingstilbud for at favne kompleksiteten i tilstanden. Netop det tværfaglige er der taget højde for i det nye tilbud hos Center for Hjerneskade, og det er meget positivt.” (Sakset fra www.dif.dk)

www.sportshjernerystelse.dk


E-SPORT I BØRNEHAVEN! DIF og 12 specialforbund har været med til at støtte og udvikle det nye KidsSport, der leverer sjov motion til landets institutioner på en helt ny måde. Børnene i landets børnehaver og sfo’er får nu mulighed for at være aktive og dyrke motion på en ny og sjov måde med de nyudviklede sportskasser fra KidsSport. Sportskasserne er udviklet i samarbejde med DIF og 12 specialforbund som rugby, brydning og orienteringsløb.

Sportskasserne, der kan bestilles via abonnement på kidssport.dk, leveres direkte til døren i institutionerne, og kasserne indeholder sportsrekvisitter og gode tips til motion, der kan få legen og

idrætten i gang med det samme i børnehaverne og sfo’erne. ”Sportskasserne er udviklet af specialister med viden om børn, sport og motivation, og indholdet bygger på, at børnene skal opleve glæden ved at bevæge sig. Det unikke ved sportskasserne er, at de tager udgangspunkt i rigtige sportsgrene, som børnene rent faktisk kan gå til i fritiden og foreningslivet. Sportskasserne er nemme at sætte i gang for pædagogerne, og børnene vil elske aktiviteterne,

da de er fyldt med humor og sjov motion,” siger Anders Flaskager, der er manden bag KidsSport. DIF har konkret støttet konceptet med 400.000 kroner via DIF Trendforum, hvor der er fokus

på nye idrætstrends, hvilket både kan være konkrete aktiviteter samt overordnede idrætstendenser. Derudover har KidsSport arbejdet tæt sammen med 12 specialforbund for at kunne udbyde det mest optimale idrætsprodukt. ”Vi har valgt at støtte det her, fordi vi synes, det er en interessant måde at præsentere vores idrætter på ude i institutionerne. Det er en let tilgængelig vej til motion for vores yngre publikum, og forhåbentlig kan vi på den måde få flere børn til at få et aktivt liv og få øjnene op for konkrete idrætsgrene,” siger DIF’s udviklingschef, Anne Pøhl Enevoldsen. Hun fortsætter: ”Det her er et udtryk for, at DIF gerne vil åbne sig op for nye trends og samarbejdspartnere i forhold til at få bredt endnu flere idrætstilbud ud til den brede befolkning. I øjeblikket er der en samfundstrend, der går på, at man som forbruger kan få leveret alt til døren, og hvorfor skulle det ikke også være tilfældet med idræt?” Udover KidsSport lanceres i dag også FamlySport (se mere på famlysport.dk), som er sportskasser leveret direkte familien Danmark. (Sakset fra www.dif.dk)


Udlån af gymnastiksale i Tårnby Kommune Ansøgninger fra foreninger hjemmehørende i Tårnby Kommune om faste udlån af gymnastiksale ved kommunes folkeskoler til idrætsformål i vintersæsonen 2019/2020 (1.10.2019 – 15.4.2020) skal være Kultur og Fritid i hænde senest den 1.6.2019. Ansøgninger om enkeltudlån af gymnastiksale i week-ends og ferier skal være Børne- og Kulturforvaltningen i hænde senest 3 måneder inden benyttelsen. Ansøgning skal fremsendes gennem Tårnby Foreningsportal som findes her. Svar på ansøgningerne kan forventes inden udgangen af juli 2019. Tilskudsordning til kommunens børne-, ungdoms- og idrætsforeninger i henhold til ”Lov om støtte til folkeoplysning”.

Overgangsordning for 2020

Invitation til Tårnbys foreninger

Udstil din forening Når Plyssen åbner efter sommerferien (31. august), vil vi gerne præsentere foreningerne i kommunen, og det projekt inviteres I til at være med i. Jeres opgave bliver kort og godt at fremstille en planche om jeres forening i en rimelig størrelse (op til 40x50 cm). Planchen bør være i skifteramme (kan købes hos Harald Nyborg), da det letter ophængningen og helhedsindtrykket. Planchen kan indeholde såvel tekst som billeder. Der vil også blive afsat plads til flyers. Som udgangspunkt vil udstillingen vare indtil 15. december. Vil I være med, så kontakt Allan Meyer på mobil 93 86 87 30 eller mail plyssen@outlook.dk hurtigst muligt og inden 1. juni.

DIVERSE INFO

FOLKEOPLYSNINGSPULJER I TÅRNBY KOMMUNE Tilskud fra Initiativpuljen

Der er for år 2020 oprettet en ekstra tilskudspulje på 550.000 kr., som uddeles forholdsmæssigt til de foreninger der mister tilskud ved indførelsen af den nye tilskudsordning. Der vil blive taget udgangspunkt i bevilget tilskud for 2019 (den gamle ordning) i forhold til berettiget tilskud for 2020 (den nye ordning).

Initiativpuljen er på 200.000 kr. • Puljen kan søges af alle folkeoplysende foreninger registreret som hjemmehørende i Tårnby Kommune - men ikke af enkeltpersoner. • Der kan ydes tilskud til nye og tværgående foreningsaktiviteter. • Der kan ydes materialetilskud m.m. - dog maks. 10.000 kr. pr. forening pr. år i forbindelse med nye eller eksperimenterende aktiviteter.

Puljen er kun gældende for år 2020.

Tilskud fra Udviklingspuljen

Udviklingspuljen er på 50.000 kr. • Puljen kan søges af alle folkeoplysende foreninger, enkeltpersoner og persongrupper med folkeoplysende aktiviteter m.m. • Udviklingspuljen skal understøtte udviklingsarbejde i forbindelse med organisationsformer, nye initiativer eller projekter. • Udviklingspuljen skal understøtte såvel aktiviteter der foregår i etablerede foreninger som aktiviteter, der foregår i selvorganiserede grupper. • Målet er at involvere nye grupper i folkeoplysningsarbejdet. Ansøgninger skal være indsendt til Folkeoplysningsudvalget senest den 1. juni 2019.


E-SPORT I FORENINGERNE!

Danmarks Idrætsforbund bevilger 600.000 kroner til stort esportsprojekt og opfordrer samtidig organisationens idrætsforeninger og specialforbund til at implementere flere esportsaktiviteter DIF anerkender esport og gaming som en væsentlig del af ungdomskulturen i dag. Derfor opfordrer DIF nu organisationens 62 specialforbund og 8.773 idrætsforeninger til at tænke endnu mere i esportsaktiviteter for medlemmerne. Det stod klart på DIF’s årsmøde i Idrættens Hus den 4. maj. Her sagde DIF’s formand Niels Nygaard blandt andet: ”Vi ved, at 13 af vores forbund allerede arbejder aktivt med esport,

og at mange foreninger har taget esport til sig og tilbyder gaming til deres medlemmer som et supplement til deres eksisterende aktiviteter. Og det giver god mening – både i forhold til at bygge bro mellem idrætten og den del af ungdomskulturen, der er centreret omkring esport. Men også fordi der er potentialer til positive synergier mellem esporten og idrætten. Foreningslivet kan give esporten gode rammer i sunde miljøer, rådgivning, trænere og fællesskaber.” Samtidig afslørede Niels Nygaard, at DIF netop har bevilget 600.00 kroner fra DIF’s initiativpulje til Danmarks Cykle Unions store ecykling-projekt Zwift, hvor man kan dyste mod sig selv og princippet hele verden hjemme på sin motionscykel via softwaren

Zwift. Med den nye bevilling i hus kommer Danmarks Cykle Union således til at udvikle flere aktiviteter inden for ecykling i de kommende år. Flere andre specialforbund er allerede godt i gang med at udvikle esportsaktiviteter. For eksempel har Dansk Autobil Sports Union etableret en succesrig turnering i racingspil og har på den vis forlænget sæsonen, så der også køres om vinteren – bare virtuelt. Og også hos DBU arbejdes der målrettet med esport, idet man blandt andet har etableret et esportslandshold. (Sakset fra www.dif.dk)


FÆLLESKONTORET TILBYDER... TELTUDLEJNING

SCENE

KOPISERVICE

Vi har to telte a 6 x 6 meter i kraftig kvalitet som står på en trailer, lige til at koble på bilen og køre afsted med.

Vi har en scene på 50 m2 som kan klappes sammen og slås op, både i fuld størrelse, eller det der er mindre.

Vi trykker i A3, A4 og A5.

De kan stilles op hver for sig eller samlet som 6 x 12 meter.

Den er lavet i moduler og kan derfor tilpasses efter behov.

Papirskvalitet fra 80 g til 160 g.

De er nemme at slå op. men kræver dog nogle stykker, da de vejer godt til.

Har virket i DR-Byen inden den fandt vej til os:-)

Der trykkes i såvel farver som sort.

Papir i faver. Der kan både hæftes i hjørner og der kan foldes og hæftes i ryg. Prisen er som udgangspunkt kr. 0,25 uden farver i A4 og kr. 0,75 med farver i A4.

PLAKATER

PROJEKTOR

MØNTTÆLLER

Vi har en plotter, hvor der kan printes i store størrelser, helt op til A1.

Vi har to projektorer hvis der er behov for at smide noget op på en skærm.

Papiret er på ruller så i teorien kan der trykkes op til 60 cm bredt og 30 meter langt....!

Man kan bruge en hvid væg og ellers har vi også et lærred.

Så har vi en mønttæller som kan være god til arrangementer hvor der kommer mange kontanter ind.

Papirskvaliteten er 140 g, men der kan også trykkes på egentligt fotopapir. Prisen regner maskinen selv ud fra forbrug af toner og papir. Så en plakat med tekst alene er ekstremt billig.

Vi kan også levere en bærbar computer med, hvis der er behov for det.

Det går tjept at få talt op, og letter det efterfølgende arbejde i banken.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.