Nyhedsbrev april 2014

Page 1

NYHEDSBREV FÆLLESKONTORET

Tårnby Forenings Råd (TFR) & Kastrup Tårnby Idræts Sammenslutning (KTIS)

Nr. 21 April 2014


Børneattester bliver digitale! De frivillige foreninger for børn og unge, som er omfattet af lovkrav om indhentning af børneattester, skal ikke længere udskrive blanketter og indhente underskrifter med pen og papir. Fra 1. april 2014 kan landets foreninger indhente børneattester digitalt gennem politi.dk eller virk. dk. Fra 1. november 2014 bliver det et krav, at foreninger indhenter børneattester digitalt. Papirarbejdet forsvinder helt, men forudsætter NemID, og at forening og aktive holder øje med den digitale post i e-boks. Baggrunden er, at Rigspolitiet har udviklet et digitalt system til at indhente børneattester. Det vil foregå via foreningernes CVR-nummer, og henvendelsen til kommende medarbejdere og frivillige vil ske via deres e-boks. Sådan gør I En forening skal som arbejdsgiver via deres CVR-nummer og NemID (erhverv) logge på politi.dk eller virk.dk. Her indtastes navn og CPR-nummer på den person, børneattesten vedrører. Foreninger kan elektronisk sende anmodning om op til 50 børneattester ad gangen, hvilket vil lette foreningernes administrative byrde. Anmodningen om at indhente

oplysninger til børneattesten i kriminalregistret lander i den kommende medarbejder/frivilliges e-boks, som herefter har 14 dage til at besvare den. Det sker ved, at den pågældende medarbejder eller frivillige ved brug af NemID giver samtykke til at indhente oplysninger i Kriminalregisteret. Systemet behandler anmodningen og samtykket og sender så en erklæring til foreningen. Kontakten mellem forening og medarbejder/frivillige bliver altså ”papirløst”. Medarbejdere og frivillige med direkte kontakt med børn under 15 år skal dog have en e-boks og være brugere af NemID for, at foreningen kan indhente en børneattest. Også foreningen skal være tilmeldt digital post.

afgivne erklæring. Om børneattester Foreninger har siden 2005 skullet indhente børneattester ved nyansættelser af ansatte og frivillige, som har lederansvar for børn og unge under 15 år. I 2012 blev reglerne skærpet til at omfatte personer, som via deres arbejde færdes fast på steder, hvor der er børn under 15 år. Foreninger med aktiviteter, der involverer børn under 15 år, skal indhente børneattest, inden de ansætter eller beskæftiger en ny medarbejder/frivillig, hvis personen skal have direkte kontakt med børn under 15 år.

Skal din forening indhente børneattest? 14 dage til samtykke De foreninger, som er om omfatHvis en kommende medarbejder tet af lovkrav om indhentning af eller frivillig ikke besvarer henven- børneattester er for eksempel de delsen i sin e-boks inden 14 dage, folkeoplysende foreninger, der vil systemet meddele foreningen, får anvist lokaler eller modtager at der ikke er givet samtykke. Den tilskud til lokaler eller aktiviteter pågældende person kan herefter fra kommunen i medfør af folikke varetage opgaver med direkte keoplysningsloven. Det er også kontakt til børn og unge under 15 de foreninger, hvor der foregår år eller en opgave, hvor pågælden- tankesport (for eksempel skak-forde færdes fast blandt børn og unge eninger) samt nødhjælpsorganisaunder 15 år. tioner og velgørenhedsorganisaForeningen må nemlig ikke ansæt- tioner. Hertil kommer de frivillige te eller beskæftige personer, der sociale foreninger og organisaer omfattet af lovgivningen, hvis tioner, der modtager § 18, stk. disse ikke giver samtykke til, at 2-midler (lov om social service) af der indhentes børneattest. kommunen. Hvis foreningen med vilje undlader at indhente samtykke, straffes Hvis du er i tvivl om, hvorvidt din den med bøde. Derudover har forening er omfattet af et lovkrav kommunen ifølge folkeoplysom indhentning af børneattester, ningsloven ret til at undlade at yde så kontakt DUFs juridiske konsutilskud og anvise lokaler og til at lent Annemette Lomholt Gade på tilbageholde bevilget tilskud, hvis alg@duf.dk. foreningen ikke erklærer sig om, at man indhenter børneattester, Hvem skal foreninger indhente eller hvis man ikke lever op til sin børneattest på?


Der skal indhentes børneattest på personer, der fast skal have kontakt med børn og unge under 15 år.

som skal være leder af et længerevarende projekt i en børneklub, en fast vikar eller fast underviser i en film- eller naturklub. Desuden

Det vil blandt andet sige, at der skal indhentes børneattest på en person, der skal være leder for en spejdergruppe, børneteaterinstruktør eller ugentlig leder af aktiviteterne i en kirkelig forening. På samme måde skal en forening indhente børneattest på en person,

på personer (både medlemmer og ikke-medlemmer) med fast tilknytning til foreningen, der som led i udførelsen af deres opgaver færdes blandt børn under 15 år og derved har mulighed for at opnå direkte kontakt med disse børn. I bemærkningerne til loven ud-

dybes ”direkte kontakt” til at være kontakt, hvor der kan skabes et tillidsforhold mellem barnet og den voksne. Specifikke målgrupper, der nævnes i loven, er pedel og teknisk personale (både ansatte og frivillige), men i foreningssammenhæng kan der være flere funktioner, der skal tolkes ind i den ramme, hvilket er op til den enkelte forening at vurdere. Børneattester skal indhentes på personer fra 15 år og opefter, der har direkte og vedvarende kontakt med børn under 15 år. Dette skyldes, at den kriminelle lavalder i Danmark er 15 år. (Sakset fra www.duf.dk)

Husk Stjerner i Natte n fredag d. 23. maj!

Foreningslederweekend 2014! På Folkeoplysningsudvalgets møde d. 12. marts bevilgede man kr. 195.000,- til afholdelse af en Foreningslederweekend i efteråret - helt præcist weekenden d. 4.-5. oktober. Planlægningen kører på højtryk, men ingen tvivl om at det bliver en weekend sprængfyldt med sjove, spændende, øjenåbnende og nyskabende indslag, foredrag, underholdning, udfordringer, opgaver og ikke mindst god mad og et fantastisk selskab hvor mulighederne for at netværke på kryds og tværs er til

stede. Nyt i år bliver muligheden for at deltage med en eller to ekstra deltagere! Ideen er, at man kan invitere nye bestyrelsesmedlemmer/ledere eller måske kommende ditto så de får chancen for at møde andre ligesindede og måske her blive rustet til opgaven og få noget brugbart med hjem i rygsækken. Det kunne være en hjælp til - på sigt - at få kørt nye kræfter ind, inden det er for sent! I rigtigt mange foreninger sidder de samme personer, som har siddet

de seneste 20 år. Det gør selvfølgelig at tingene kører og alle kan med hinanden, men omvendt giver det ikke nogen fornyelse, og pludselig bliver man så sammenspiste, at det er umuligt at trække nye folk med ind! Så udnyt denne chance, og få spottet hvem som kunne have godt af en sådan weekend, og send dem så afsted hånd i hånd med nogle af ”de gamle”, så vi får det rette miks af nye og gamle, med hver deres potentiale og kompetancer.


LE SKO EN RM O F E R

HVAD GØR DE ANDRE? I Furesø kommune har de lavet en online portal som hedder www.lærmedandre.furesoe.dk. ’Lær med andre’ er en fælles portal – et online katalog, hvor foreninger og erhvervsliv kan beskrive deres tilbud, og hvor skolerne kan få overblik over muligheder for at inddrage lokale samarbejdspartnere i undervisningen

NÆSTVED: Der var både en naturlig skepsis og også et vist forbehold blandt flere af de 110 repræsentanter fra foreningslivet i Næstved Kommune, som tirsdag aften havde taget imod en invitation fra skoleforvaltningen og var mødt op på Sydbyskolen i Næstved for at høre om skolereformen og dens muligheder og konsekvenser. ... -Elevernes skoledage kommer til at være fra 8-14.30, 8-15 eller 8-16. ... Også i tilfælde af at foreningerne ikke dukker op som aftalt, sagde Aase Schmidt. Foreninger er interesserede, i det hele taget var det et overraskende stort fremmøde, der både kom bag på arrangøren, men som også kan tyde på, at mange idrætsklubber foreløbig føler sig på herrens mark, når det handler om at få svar på, hvad skolereformen får af betydning for dem selv. (Sakset fra Sjællandske)

Skole+ er en kampagne, der skal vise vejen til, hvordan landets skoler indendørsfaciliteter kan indrettes, så de i højere grad inviterer til idræt og bevægelse. Målet er at give børn og voksne lyst til at være aktive - både i og efter skoletid. Danmarks Idrætsforbund, Realdania og Lokale og Anlægsfonden står bag kampagnen og 26 mio. kr. til skolerne. Skolereformen er afsæt for kampagnen Skole+, og der fokuseres således i kampagnen på de skoler, der er berørt af skolereformens krav til øget bevægelse i skoledagen og øget samarbejde med foreninger. Få viden, inspiration og gode eksempler i nyt inspirationskatalog fra Skole+. Her kan I læse om muligheder og udfordringer, når skolernes indendørsfaciliteter skal opdateres, så de i højere grad inviterer til bevægelse og idræt. Samtidig viser inspirationskataloget bud på, hvordan den fysiske indretning kan understøtte skolernes samarbejde med foreninger og gøre skolerne til et samlingspunkt for lokalsamfundet. (Sakset fra www.skole-plus.dk)


Den åbn e Skole:

Foreningen s ove

Rubrikkerne udfyl des med korte be skr

Mulig titel på sam

arbejdet:

rvej elser om sam ar

ivelser og afkrydsni ng.

Hvilken målgrupp

e?

Er det muligt at sa marbejde om aktiv iteten i andre fag/fagom råder end idræt? Beskriv samarbejd ets indhold – evt. eksempler på aktiv iteter

Samarbejdets tid

smæssige udstræ kning?

bej de med skole

rne

 Indskoling  M ellemtrin  Udsk oling  Muligt fo r alle årgange Evt. klassetrin:  Ja  Nej Hvis ja, hvilke:

 Et længere unde rvisningsforløb (fx 3 måneder)  Et kortere intro duktionsforløb (fx 2-4 uger)  Præsentere fo reningen og denn es sportsgren ved undervisningstim en e/ idrætsarrangem ent  Andet? Beskriv :

Evt. økonomi i fo rbindelse med samarbejdet? Facilitetsbehov?

Foreningen tænk er at kunne tilbyde samarbejde med :

Skolens område:  Hal  Klasselokale  Gymnastiksal  Udendørsområ de  Foreningens eg ne facilliter  Skoler i forening ens geografiske næ rhed  Skoler uden for foreningens geog rafiske nærhed  Flere skoler på en gang  En skole af gang en  Andet?

Andre overvejelse

r om samarbejdet

: Fx Lokalforeningen har en hovedorganisatio n, som har udarbe jdet undervisningsmat eriale, som foreni ngen vil kunne benytte til idrætsundervisni ng Kontaktdata:

Eksempel fra Horsens hvor foreningerne kan byde ind med ideer på dette skema!

Foreningens navn Kontaktperson Mobiltelefon Mail

OBS: Bedes send

es til Sport Horsen

s hurtigst muligt

på: mail@sporth

orsens.dk


Planlæg Tårnby Sundhedsuge 2014 Vi indbyder alle foreninger, klubber og andre samarbejdspartnere til at deltage i Tårnby Sundhedsuge, uge 41, 4. oktober – 12. oktober 2014. Vi opfordrer jer til allerede nu at planlægge, hvilke aktiviteter I kan bidrage med for byens borgere - eller planlæg et internt arrangement for egne medlemmer/kunder. For at gøre Tårnby Sundhedsuge 2014 endnu bedre, opfordrer vi jer til at deltage i planlægningsmødet i SundhedsCenter Tårnby:

Onsdag den 23. april 2014, kl. 16.30 – 18.00 Tilmeld dig/jer hos Pia Jenfort Pje.sc.sf@taarnby.dk, eller telefon 32 47 00 76 Tårnby Sundhedsuge foregår hvert år i uge 41 og sætter sundhed på dagsordenen. Sundhedsugen inspirerer alle borgere til at leve sundt hele året og opfordrer til, at det skal være sjovt at være sund. Mange hilsner Susanne Hauzmann Stedfortræder SundhedsCenter Tårnby Kamillevej 4, 1.th. 2770 Kastrup


Kom med en udfordring! På TAG DEL kan du som enkeltperson eller organisation oprette en udfordring – og du kan selv finde aktuelle udfordringer fra dit nærområde, hvor din viden og erfaring, dine kræfter og kompetencer kan sættes i spil for at hjælpe andre.

ne eller kommunikationsstrategi, afholde høring om udvikling af et lokalområde, udvikle og realisere lokale initiativer der giver udsatte grupper bedre vilkår, afholde en konkurrence om nye ideer til grøn transport i byerne og meget, meget mere. Vi følger udfordringerne helt til dørs med begivenheder og en tjek-liste, som du kan skrive dig på med den indsats, du har lyst til at tage del med; hvad enten du kan bidrage med viden og erfaring, levere

søm og brædder, holde et oplæg omkring IT, lave et logo, bage en kage eller opstille et budget.

Hvad har De grønne pigespejdere, Ældre Sagen, Operation Dagsværk, Givrum.nu, Social+, Ungdommens Røde Kors, Frivilligcenter Lyngby-Taarbæk, fødevareBanken og 41 andre foreninger til fælles?

over at være blandt de 50 'first movers' på denne platform.’ siger Hovedbestyrelsesmedlem i De grønne pigespejdere Karin Bræmer Hoffmann. Hun har været med i processen omkring TAG DEL.

med dine tanker og idéer til. Det er gratis at oprette sig på TAG DEL. Derfor håber vi også at I som gruppe eller enkeltpersoner vil være med.

De er alle blandt de første 50 organisationer, der deltager i Danmarks nye sociale medie for aktivt medborgerskab – TAGDEL.dk.

'Det er en form for elektronisk PigespejderLAB, hvor man kan sidde hjemme med sin computer og give sit bidrag til en given opgave, og på den måde samle den frivillige indsats fra hele landet', forklarer Karin Bræmer Hoffmann.

Du byder selv ind med de idéer og den indsats, du har tid, lyst og evner til at yde for et projekt, som du har sympati for. Det er en helt ny måde at lave frivilligt arbejde på og sammen løse vores fælles udfordringer – fra det lokale behov til den globale drøm! På TAG DEL kan du oprette en profil som borger, forening, offentlig institution eller virksomhed. Her deler vi udfordringerne, skaber de bedste løsninger og går sammen om at realisere dem.

TAG DEL er gratis at bruge, helt fri for reklamer, videresalg af oplysninger og andre kommercielle hensyn. Platformen er 100 pct. dedikeret til at give frivilligheden nye muligheder for at blomstre. (www.tagdel.dk)

Du kan få ideer til en ny kampag-

På TAGDEL.dk inddrager medlemmer, frivillige og alle andre, der har lyst til at bidrage til udviklingen af nye og bedre løsninger på organisationernes udfordringer. ’De grønne pigespejdere er stolte

Følg TAG DEL på facebook, hvor De grønne pigespejdere lancerer en udfordring, som vi meget gerne vil have DIG til at bidrage

Se en video om TAG DEL og fortæl om initiativet til din omgangskreds, så du får flere til at tage del i Danmarks nye sociale medie for aktivt medborgerskab. ’Det er ganske gratis, og en nem måde at del sine udfordringer på- og at finde løsninger. ’ slutter Karin Bræmer Hoffmann. Læs mere og opret dig som bruger på www.TAGDEL.dk.


LØRDAGSMØDE 24. MAJ MED INDFLYDELSE! Der er både en ny svømmehal og en ny skøjtehal undervejs i kommunen. Det er jo glædeligt når der skabes nye muligheder for aktiviteter i kommunen, men husker man nu også at inddrage brugerne inden de første streger slås på papiret og inden den første spade bliver stukket i jorden? Måske nogen ligger inde med nogle rigtigt gode ideer til hvordan man

kunne indrettet sig, måske nogen har ønsker til hvad disse projekter også kunne rumme af faciliteter og endelig er der måske nogen som forslag til alternative løsninger, det sig være økonomiske som arkitektoniske. Mød op til en sjov og spændende formiddag med masser af debat og brainstorm. Det er ikke kun for

de ”svømmende” foreningsfolk, men alle aktive foreningsfolk i kommunen som har en holdning - og måske også til kommende byggerier. Der udsendes særskilt indbydelse i nær fremtid. KTIS & TFR

Vidste du at Tårnby Bladet har udgivet et jubilæumsskrift på 60 sider med masser af sjove udklip fra de seneste 20 års begivenheder i Tårnby? Bladet kan afhentes gratis på Fælleskontoret mod en forudgående bestilling på tfr@tfr.dk. Tårnby Bladet er som bekendt en forening, som blandt andet skriver om foreningerne og deres aktiviteter, og der er faktisk rigtigt mange sjove klip fra ”dengang....”.


DET ER DISSE MENNESKER VI HJALP!

”Jeg har kigget en del på dette billede. Det er voldsomt fascinerende i al sin gru. De pulveriserede bygninger, og de utallige ansigter. Billedet er taget til en fødevareuddeling i Syrien. Det er nu tre år siden, at konflikten i Syrien brød ud, og det er i særklasse vores største nødhjælpsoperation. Bl.a. takket været donationer fra gavmilde danskere, har vi hundredvis af hjælpearbejdere i brændpunktet, der knokler med at uddele hjælp. I år har vi uddelt hjælp i regionen for mere end 1 mia. kr. Det er enormt beløb og en trist understregning af, at behovene

for hjælp er kolossale. Lige nu har over halvdelen af befolkningen brug for nødhjælp. I de slidte telte, de gamle fabriksbygninger og de ødelagte huse lever familier på flugt - med krigen helt tæt på. Og de mangler alt. Nødhjælpsindsatsen i Syrien er den største indsats i Dansk Flygtningehjælps historie, men det er også en historisk krise. Vi er stolte af, at vi når en halv million syrere med nødhjælp hver måned, men 12 millioner syrere har fået ødelagt deres liv, og selv med et optimistisk syn på forhandlingerne i Geneve vil den humanitære indsats strække sig over årtier,” siger generalsekretær Andreas Kamm.

En hel generation af syriske børn har mistet års skolegang. Infrastruktur, boligkvarterer og landsbyer er jævnet med jorden. Millioner af mennesker er fordrevet.” (Sakset fra www.flygtning.dk) Dette års indsamling løber af stablen søndag d. 9. november! Sæt kryds i kalenderen, og brug evt. dagen sammen med foreningens medlemmer til en dag for en god sag! Det giver både frisk luft og god samvittighed - og ikke mindst nogle fornøjelige timer i godt selskab!


FOLKEOPLYSNINGSPULJER I TÅRNBY KOMMUNE I 2014 Tilskud fra Initiativpuljen Kommunalbestyrelsen har efter indstilling fra Folkeoplysningsudvalget godkendt at der i Tårnby Kommune er oprettet en Initiativpulje til lokale foreningsformål med en samlet tilskudspulje på 300.000 kr. årligt. Der er fordelt 222.000 kr., og der resterer 78.000 kr. Folkeoplysningsudvalget har godkendt vilkårene for tilskud fra Initiativpuljen som følger: • Puljen kan søges af alle folkeoplysende foreninger registreret som hjemmehørende i Tårnby Kommune – men ikke af enkeltpersoner. • Der kan ydes tilskud til nye og tværgående foreningsaktiviteter. • Der kan ydes materialetilskud m.m. – dog maks. 10.000 kr. pr. forening pr. år. Ansøgninger skal være indsendt til Folkeoplysningsudvalget senest den 1. maj 2014. Næste ansøgningsrunde for Initia-

tivpuljen 2014 er den 1. september 2014. Tilskud fra Udviklingspuljen I forbindelse med den nye folkeoplysningslov fra 2011 har Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra Folkeoplysningsudvalget besluttet at oprette en Udviklingspulje med en samlet tilskudspulje på 50.000 kr. årligt. Tilskud til aktiviteter fra denne pulje skal være forankret i Tårnby Kommune. Der er fordelt 7.620 kr., og der resterer 42.380 kr. Folkeoplysningsudvalget har godkendt vilkårene for tilskud fra Udviklingspuljen som følger: • Puljen kan søges af alle folkeoplysende foreninger, enkeltpersoner og persongrupper med folkeoplysende aktiviteter m.m. • Udviklingspuljen skal understøtte udviklingsarbejde i forbindelse med organisationsformer, nye initiativer eller projekter. • Udviklingspuljen skal understøtte såvel aktiviteter der

foregår i etablerede foreninger som aktiviteter, der foregår i selvorganiserede grupper. • Målet er at involvere nye grupper i folkeoplysningsarbejdet Ansøgninger skal være indsendt til Folkeoplysningsudvalget senest den 1. maj 2014. Næste ansøgningsrunde for Udviklingspuljen 2014 er den 1. september 2014. For begge puljer gælder, at der ikke findes noget ansøgningsskema, men de indsendte ansøgninger skal være begrundede og budget skal vedlægges. Der skal også vedlægges foreningens sidst godkendte regnskab. Tilskudsmodtagerne skal efterfølgende fremsende dokumentation for de modtagne tilskud sammen med en eventuel rapport. Ansøgningsrunder for begge puljer: 1. marts, 1. maj, 1. september, 1. november hvert år. TÅRNBY KOMMUNE

Var der nogen der sagde skolereform!?