Page 1

aarsberetning2005.qxd

16-09-2006

00:51

Side 1

Tårnby Brandvæsen | årsberetning 2005 Redningsberedskabet Tårnby Kommune


aarsberetning2005.qxd

16-09-2006

00:52

Side 2

Amager

Indholdsfortegnelse: Forord Nyt i året Beredskabet Vagtordninger Mandskabet Opgaverne Udkaldsstatistik Alarmstatistik Køretøjerne

3 3 4 4 5 6-7 8 9 10

Luftfoto: Tårnby Kommune med Saltholm og Peberholm Tårnby Brandstation z

Tårnby Brandvæsen Gammel Kirkevej 100 2770 Kastrup Telefon: 32 50 07 00 Telefax: 32 47 03 45 Internetadresse: www.tb.taarnby.dk Årsberetningen 2005 Redaktion: Henning Vestergaard Layout: Steffen Hinze Billeder: Tårnby Brandvæsen Københavns Brandvæsen Saltholm og Peberholm

Forsidefoto: Fotocollage (TB)

2


aarsberetning2005.qxd

16-09-2006

00:52

Side 3

Forordet I 2005 blev kommunerne myndighed på opbevaring og salg af fyrværkeri. Før var det politiet, men brandvæsenet blev alligevel som regel altid konsulteret. Det blev en relativ stille nytårsaften, Tårnby Brandvæsen havde ingen udrykninger. Pga. de meget skærpede regler var det meget begrænset med ansøgninger til brandmyndigheden i forhold til for få år siden. De få som ansøgte og fik godkendelse kunne kun opbevare/sælge fyrværkeri i meget små mængder. Risikobaseret dimensionering begyndte så småt at tage form i 2005 i flere kommuner. Pga. ventetid på de nødvendige kurser hos beredskabsstyrelsen, er Tårnby først klar i 2006 til at begynde projektet. Dette skal være endeligt godkendt den 31.7.2007. Henning Vestergaard

Kommunens nye beredskabsplan forventes fremlagt på beredskabskommissionens møde i maj 2006. Denne plan vil være gældende indtil der er foretaget ovenstående risikobaseret dimensionering, som skal indarbejdes i beredskabsplanen. Det måtte i 2005 konstateres at antallet af reelle brande bliver mindre og mindre. Derfor er det også i fremtiden nødvendigt at sikre kvaliteten i de mange øvelser der afholdes. Både de lokale øvelser, men også de store fuldskalaøvelser på Øresundsforbindelsen og i lufthavnen skal søges afholdt så tro mod virkeligheden som muligt. Som et nyt større objekt i Tårnby Kommune skal nævnes metroen. Der er i 2006 planlagt 2 øvelser omkring metroen for at sikre et lige så godt kendskab til denne som til f.eks. Øresundsforbindelsen. Gennem nogle år har uge 40 været udnævnt til brandforebyggelsesuge. Det betyder at landets skoler har haft mulighed for at bestille undervisningsmateriale fra Beredskabsstyrelsen og at nogle beredskaber har arrangeret besøg på brandstationerne. Vi har nu besluttet at lave vores egen “uge 40”. En arbejdsgruppe har udarbejdet et koncept som efter planen skal afprøves i 2006, i samråd med skolerne. For at give den enkelte elev mest mulig udbytte, har vi valgt at forsøge med et 2 timers kursus i elementær brandbekæmpelse for alle kommunens 4. klasser (en ad gangen). Dette betyder at 20-25 klasser skal gennem kurset. Målet er at alle med fuld skolegang i Tårnby Kommune har fået et minikursus i elementær brandbekæmpelse. Kurserne vil blive afholdt efter skolernes sommerferie. Henning Vestergaard, Beredsksbschef Tårnby Kommune.

Nyt i 2005 En ny sprøjte blev indkøbt i 2005. Den afløser vores gamle Mercedes 1113 fra 1980. En ombygning af depot-rummet på 1.sal blev påbegyndt i 2005. Rummet skal ombygges til en skolestue, som skal bruges ved øvelser samt til ekstern undervisning. En ny printer/kopimaskine blev indkøbt. Pga. flere hændelige uheld med påkørsler af porte, blev der investeret i portsignaler som blinker når porten kører. Indtil videre har det virket, der ikke er sket uheld siden. Der blev udført en omfattende APV (arbejdspladsvurdering) på brandstationen. Ud fra besvarelserne udvalgte sikkerhedsgruppen et tema (tunge løft) som igen blev sendt ud til ny og mere dybdegående undersøgelse. De indkomne problemer og forslag er herefter gennemgået af gruppen og tiltag til forbedringer er igangsat.

3


aarsberetning2005.qxd

16-09-2006

00:53

Side 4

Beredskabet Tårnby Kommunes samlede areal er på 64,95 kvadratkilometer, fordelt på: Byområde, Det indæmmede areal (Amager Fælled), Saltholm og Peberholm, samt Københavns Lufthavn, Kastrup. Indbyggerantallet er ca. 40.000 mennesker

Beredskabskommisionen: Medlemmer: Borgmester Henrik Zimino (Formand)

Tårnby Brandvæsen er ansvarlig for brand- og redning, samt miljøopgaver i Tårnby Kommune, herunder Københavns Lufthavns områder og på den faste forbindelse til Sverige (Øresundsforbindelsen).

Politimester Roar Christopersen

Beredskabschefen/Indsatslederne i kommunen har den tekniske ledelse af indsatsen på et skadested.

Politidirektør (Kbh.) Hanne Bech Hansen

Vagtordninger

Beredskabschef Henning Vestergaard

Beredskabet i dagtimerne Brandstationen er hverdage i tiden fra kl. 08.00 til 15.30 bemandet med minimum otte mand. Kl. 08.00 møder to holdledere, een brandmester og een underbrandmester samt minimum seks faste dagvagter, denne bemanding ligger nu i “ét-minuts beredskab” frem til kl. 15.30.

Bjarne Thyregod Pernille Henriksen Rep. for de frivillige Jesper Erfurt (Observatør)

For de otte befalingsmænd som er på fast døgnvagt, går vagten på turnus. To mand af gangen, een brandmester og een underbrandmester, 24 timers vagt hvert fjerde døgn.

Til stede ved møder:

Vagthavende indsatsleder er ligeledes på vagt et helt døgn ad gangen (fire mand).

Teknisk chef Raymond Skaarup

For de otte mand som er på fast dagvagt, udgør den gennemsnitslige tjenestetid 37 timer ugentlig. Dagvagterne har endvidere rådighedsvagt alle hverdage fra kl. 06.00 til 08.00.

Kontorchef Helle Myhre

Efter “normal “ arbejdstid Vagthavende underbrandmester overgår fra kl. 15.30 til funktionen som operatør på brandvæsenets overvågningscentral. Samtidig træder deltidsmandskabet ind i vagten. Det deltidsansatte mandskab er opdelt i fire hold á syv mand. Hvert hold har, efter normal arbejdstids ophør, rådighedsvagt ca. hvert fjerde døgn. Vagthavende brandmester indgår som holdleder på 1. sprøjte. Denne bemanding ligger så i “fem-minutters beredskab” frem til kl. 06.00. Herefter er det igen dagvagternes tur til at indgå i “rådighedsvagt” fra kl. 06.00-08.00, hvilket betyder at minimum syv dagfolk møder hjemmefra i tilfælde af alarmering i dette tidsrum. Opsætning af ventepladstelt i lufthavnen.

Opgradering (“Stor alarm”) Kommunens høje indbyggertal gør os forpligtet til at kunne stille med to slukningstog Det første slukningstog er bemandet som anført ovenfor. Indkommer der endnu en alarm imens vagtholdet er i brug, eller hvis disse har brug for yderligere assistance, udvides der til stor alarm. Dette bevirker at alt disponibelt frimandskab tilkaldes via deres call-radioer. I Brandvæsenets ansvarsområde ligger endvidere en række objekter, hvortil der i henhold til møde- og beredskabsplaner straks slås stor alarm. Bl.a. kan nævnes visse alarmer til Københavns Lufthavn og Øresundsforbindelsen.

Transport af brandslukningspakning til Saltholm.

4


aarsberetning2005.qxd

16-09-2006

00:53

Side 5

Mandskabet (31.12.05) Indsatsledere

Personaleændringer i 2005:

Indsatsledere:

Afgange: Teknisk Servicemedarbejder/ Deltidsbrandmand Henrik Kristensen

Henning Vestergaard Per Jacobsen Louis Hjelmsø Michael Pedersen

Ansat:

Beredskabschef Viceberedskabschef Viceberedskabsinsp. Brandmester

15.07.2000 01.05.1980 01.05.1978 01.01.1988

Stillingsændringer: Dagvagt til “Flexmand” Brandmand Steven Løvenstrøm

Heltidsansatte Døgnvagt, Holdledere: Ansat:

Lenart Nielsen Jan Richter Michael Pedersen* Ronald Mortensen

15.06.1966 01.10.1970 01.01.1988 01.05.1967

Dagvagt, Brandmænd:

Ansat:

Steffen Hinze Dan Thorius Karsten Pedersen* Michael Reiner* Micki Mortensen Frank Høyer Steven Løvenstrøm* Allan Hansen Teknisk servicemedarbejder:

Preben Pedersen

Brandmand Tim Eriksen

Ansat:

Dennis Nordin Reider Jensen Johnny Anderson* Jan Jørgensen

01.09.1985 01.02.1984 01.07.1991 01.09.1990

Nyansatte: Teknisk Servicemedarbejder/ Deltidsbrandmand Preben Pedersen

01.12.1992 01.08.1993 01.03.1987 01.09.2001 01.06.2003 01.10.2003 01.01.2004 01.04.2004 Ansat:

01.04.2005

Deltidsansatte Deltidsansatte brandmænd: Deltidshold 1

Deltidshold 3 Ansat:

Peter Olsen Claus Christoffersen Thomas Hansen Allan Andresen Lasse Vinterby Michael Reiner* Michael Pedersen*

01.04.1986 01.05.2003 01.07.1998 01.01.1999 01.05.2003 01.09.2001 01.01.1988

Deltidshold 2

Ole Rathje Jesper Dahlquist Allan Jørgensen Steven Løvenstrøm* Kim Jørgensen Brian Bjørnø Jørgen Bjerre

Ansat:

Jan Jacobsen Rene Holm Kenneth Westermann Henrik Reiner Svend Arleth Finn Tange Johnny Anderson*

01.09.1976 01.05.2003 01.04.1996 01.10.2002 01.06.1994 01.05.2003 01.07.1991

Klargøring til indsats 1.

Deltidshold 4

01.01.1978 01.05.2000 01.10.1998 01.01.2004 15.10.2000 01.05.2003 01.07.1990

Benny Cuber John Tønnesen Preben Pedersen Nis Laursen Uffe Sørensen Peter Ørnbo Karsten Pedersen*

01.08.1986 01.07.1990 01.04.2005 01.05.1998 01.04.2003 01.12.2004 01.03.1987 Klargøring til indsats 2.

*“Flex-folk”: Ansat som både fuldtids- og deltidsbrandmænd.

5


aarsberetning2005.qxd

16-09-2006

00:54

Side 6

Opgaverne Opgaver udover 112 alarmer:

Vagtcentral | Alarmovervågning

De tider hvor brandvæsenets eneste opgave var at sikre borgerne mod ildebrand og andre ulykker, er i dag passé.

Tyverialarmer på kommunens ejendomme og institutioner bliver overvåget fra brandstationen. I tilfælde af alarm afsendes to mand fra stationen til reetablering samt evt. afdækning m.m. Der har i beretningsåret været tilsluttet 101 anlæg,

Vores opgaver er efterhånden mangfoldige, brandvæsenet fungerer som “servicepartner” i en bred vifte af daglige opgaver for kommunen.

Elevatoralarmer overføres til brandvæsenet fra 26 af kommunens ejendomme. Ved opkald kan man fra brandstationen tale med personen i elevatoren og derved danne sig et overblik over situationen. Den lokale varmemester kontaktes, og kan han ikke løse problemet, rykker brandvæsenet ud. ABA-alarmer (Automatiske Brandalarmerings Anlæg) er installeret på række større virksomheder i kommunen, og er via Det Offentlige Alarmnet tilknyttet både Tårnby Brandvæsen og Alarmcentralen 112, med overførsel af automatiske brandalarmer. Der har i beretningsåret været tilsluttet 111 ABA-anlæg til brandvæsenet, hvoraf de 50 er placeret i Københavns Lufthavn. Udenfor normal arbejdstid, fungerer Overvågningscentralen ydermere som knudepunkt for al kontakt mellem borgerne og kommunens tekniske anlæg og forsyningsvirksomheder. Ved problemer med kloak, vand, varme, strøm og veje/vejbelysning, kan man ringe til brandvæsenet som herefter sørger for at tilkalde den pågældende afdelings rådighedsvagt.

Transport af tung hospitalsseng.

Fremkørsel til skadestedet via nødspor.

Forureningsøvelse på brandstationen.

Vagtcentral | Omsorgsfunktion Nødkald fra tryghedsalarmer, modtages af overvågningscentralen som bagvagt såfremt at sygeplejersken ikke modtager signalet. Brandvæsenet sender så sygeplejersken til adressen via radio. Ved anmodning om hjælp til løft af patienten, afsendes to brandmænd til adressen. Ydermere sender man een mand ud til kontrol af anlægget i tilfælde, hvor man har modtaget en såkaldt batterialarm. Der er også indgået aftale om at forestå opsætning og nedtagning samt vedligeholdelse af alle kommunens nødkaldeanlæg. Der er løbende ca. 350 anlæg opstillet. PN-patienter er patienter, der er kendte af hjemmesygeplejersken, og som udover de fast aftalte besøg, kan få behov for ekstra besøg. I så fald ringer de til brandstationen, som via radio/telefon sørger for udkald af sygeplejersken. PN-telefonen virker samtidig som bagvagts-sikring hvis sygeplejersken evt. er optaget af en anden opgave. Telefonkæderne er en tryghedsordning for ca. 110 af kommunens ældre medborgere. Fra brandstationen ringer man første person, i hver af 11 kæder, op hver morgen. Disse ringer herefter videre til den næste i kæden og så fremdeles. Den sidste i hver kæde kvitterer til brandstationen, således at man ved at alle har det godt. Ved “brud” på kæden, rykker brandvæsenet ud.

6


aarsberetning2005.qxd

16-09-2006

00:54

Side 7

Flere opgaver Diverse opgaver | “ud af huset” Transport, herunder opsætning/nedtagning af diverse hjælpemidler, samt opsætning/nedtagning af tryghedsalarmer (nødkaldeanlæg). Transport af lettere tilskadekomne, køres for skoler, børneinstitutioner samt øvrige kommunale afdelinger og anlæg. Parkeringskontrol/service, som service for borgere i “parkeringsbelastede” områder, specielt nær ved lufthavnen. Kursus i elementær brandbekæmpelse med mindre slukningsmidler. Disse kurser tilbydes til alle institutioner/afdelinger i Tårnby Kommune. Kontrol af brandslukningsmateriel på skoler, børneinstitutioner og øvrige kommunale afdelinger og anlæg. Kontrol og afprøvning af kommunens 950 brandhaner (samtlige brandhaner kontrolleres to gange årligt). Fejl indberettes til Vandværket. Brandsikkerhedsvagt stilles hvor der måtte være behov og/eller krav herom, f.eks. ved teaterforestillinger og større markeder (Ullerup).

Et par af fremtidens brandmænd?

Oprydning under januarorkanen 2005

Assistance for Københavns Brandvæsen

Samarbejdsøvelse med Falck

Opmarch. Stand By 2 i Lufthavnen

Sikring af skadested efter færdselsulykke

Opvisning på Kastrup Strandpark

Lovpligtige brandsyn I beretningsåret var der i kommunen i alt 197 bygninger/objekter, hvor der der skulle foretages brandsyn. Samtlige brandsyn blev foretaget og der blev i den forbindelse udstedt i alt 29 påbud. Det lovpligtige brandsyn, som i henhold til beredskabslovens §36 stk. 1-3 er påbudt, omfatter fredede bygninger, diverse forsamlingshuse, samt særligt brandfarlige bygninger og brandfarlige oplag.

7


aarsberetning2005.qxd

16-09-2006

00:53

Side 8

Udkaldsstatistik Udkaldsfunktioner (antal udkald)

2003

2004

2005

Tyverialarmer

361

286

255

Løfteopgaver

383

532

552

Telefonkæde

53

39

60

Skadestuetransporter

43

26

27

Hjælpemidler, driftsfejl*

6

3

Hjemmeplejebiler, hjulskift*

7

13

Tryghedsalarmer, driftsfejl*

62

42

Serviceopgaver, diverse driftsfejl

Gaseksplosion i lejlighed på Sirgræsvej.

*Antal udlkald for disse opgavetyper er først blevet udspecificeret fra 2004

Herudover kørte brandvæsenets færdselsvogne i alt 1.715 kørselsekspeditioner med transport (opsætning og nedtagning) af diverse handicap-hjælpemidler for kommunens Social, og Sundhedsforvaltning. Af disse var 195 kørsler, transport af tunge hospitalssenge (el-senge), og 144 opsætninger og nedtagninger af tryghedsalarmer (nødkaldeanlæg) I forbindelse med sevicefunktionen på tryghedsalarmerne, sørger brandvæsenet for at udskifte batterier på alle anlæggene hvert andet år (løbende ca. 350 anlæg).

En af flere græsbrande på Amager Fælled.

Dette blev gennemført i 2005. Brandvæsenet brugte syv uger på opgaven (2 mand).

2003

Tyverialarmer

Løfteopgaver

2005

Telefonkæder

375

550

65

350

525

60

325

500

55

300

475

50

275

450

45

250

425

40

225

400

35

200

375

30

175

350

25

Hjælpemidler

8

2004

Skadestuekørsel

Serviceopgaver

2600

50

70

2400

45

65

2200

40

60

2000

35

55

1800

30

50

1600

25

45

1400

20

40

1200

15

35

1000

10

30


aarsberetning2005.qxd

16-09-2006

00:53

Side 9

Alarmstatistik Ildløsmeldinger (antal reelle opgaver)

2003

2004

2005

Brand - Ild i bygning/lejlighed*

80

51

Brand - Ild i transportmidler*

24

30

Brand - Naturbrande*

18

21

Brand - Containerbrande*

10

6

Brand - Skorstensbrande*

6

12

Rednings, og miljøopgaver (antal reelle opgaver)

Miljø - Forureningsbekæmpelse

34

20

15

Miljø - Følgeskadebekæmpelse

5

2

1

Redning - Færdselsuheld

19

15

20

Diverse uspecificerede opgaver

11

13

11

Stand by 1 (Sikkerhedslanding)

106

143

148

På “jagt” efter gløder efter ild i tag.

Andre opgaver (antal reelle opgaver)

Stand by 2 (Sikkerhedslanding)*

8

*Antal alarmer for disse opgavetyper er først blevet udspecificeret fra 2004. Se årsberetning for 2002-03

Sikkerhedslandinger af fly i Københavns Lufthavn, deles op i tre kategorier. Disse er benævnt: Stand by 1, 2 og 3, hvoraf nr. 3 er den alvorligste opgradering.

Dødsulykke på Øresundsmotorvejen.

På Stand by 1 kører kun Lufthavnens egen brand- og redningstjeneste samt vagthavende indsatsleder fra Tårnby Brandvæsen. En Stand by 2 opgradering, udløser automatisk en “stor alarm” til Tårnby Brandvæsen samtidig med at der fra Falck møder en række ambulancer og redningsvogne. Desuden møder et lægehold fra Amtssygehuset i Glostrup En Stand by 3 alarm involverer, udover alle de ovenfor nævnte, desuden også en række brand- og redningskøretøjer fra Københavns Brandvæsen, tillige med Deres vagthavende brandinspektør.

Alarmstatistik total Oversigt over alarmer

2003

2004

2005

Reelle alarmer

201

205

175

Blinde alarmer

142

200

195

Falske alarmer

6

9

14

Alarmer i alt

349

414

384

Reelle alarmer

57%

50%

46%

Blinde alarmer

41%

48%

51%

Falske alarmer

2%

2%

3%

Alarmer i alt

349

414

384

Blinde alarmer fra ABA-anlæg*

185

182

Andre*

15

13

Falske alarmer fra ABA-anlæg*

7

12

Andre*

2

2

Oversigt i % af totale

Indeling af blinde og falske alarmer

*Indeling af alarmer for disse opgavetyper er først blevet udspecificeret fra 2004.

9


aarsberetning2005.qxd

16-09-2006

00:52

Side 10

Køretøjerne Pumpekøretøjer Autosprøjte M1: MAN 14.284 MLLC. Årgang: 2000. Opbygning: MAN/Ringe Karosseri Vandtank: 2.000 liter. Skumtank: l00 liter. Pumpe/Kapacitet: Rüberg R30. 3000 l/min v.10 bar 250 l/min v. 40 bar. Ansugningspumpe: Membramat.

Autosprøjte M2: Scania G93M. Årgang: 1992. Opbygning: H. F. Nielsens Maskinfabrik Vores nyeste køretøj, autosprøjte M3.

Vandtank: 2.000 liter. Skumtank: 80 liter. Pumpe/Kapacitet: Rüberg R30. 3000 l/min v.10 bar 250 l/min v. 40 bar. Ansugningspumpe: Membramat.

Autosprøjte M3: MAN 18.313 TGA. Årgang: 2006. Opbygning: MAN/HMK Ringe Karosseri Vandtank: 2.300 liter. Skumtank: 100 liter. Pumpe/Kapacitet: Rosenbauer NH30. 3000 l/min v.10 bar 400 l/min v. 40 bar. Ansugningspumpe: Membramat.

Tank/Pioner V1: MAN 18.264 MLLC. Årgang: 1999. Opbygning: MAN/Hebra (Sverige)

Betragtelig større end tidligere køretøjer.

Vandtank: 7.000 liter. Skumtank: 300 liter. Pumpe/Kapacitet: Rüberg R30. 3000 l/min v.10 bar 250 l/min v. 40 bar. Ansugningspumpe: Membramat.

Specialkøretøjer Redningslift S1: MAN 18.285 MLLC. Årgang: 2003. Opbygning: MAN/Bronto (Finland) Lifttype: Bronto Skylift RL 32 F (32 meter). Vandkanon: Akromatic 1000

Indsatsleder P1: Volvo V70 2.5 T. Årgang 2004. Opbygning: Volvo/Tårnby Brandvæsen Funktioner: Vagthavende indsatsleder. Kommando og kommunikation.

Motorcykel MC1: BMW R1100RT. Årgang: 2000. Opbygning: BMW/FireXpress (Danmark) Slukningsudstyr: FireXpress 300 bar højtrykssystem. Vandtanke: 2X25 liter preblandet vand/skumvæske. Slangevinde: 1X30 meter højtryksslange med FireXpress specialtågerør. Funktion: Hurtig Sluknings Enhed

Færdselsvogne Færdselsvogn F1: Ford Transit 100L HD, 2.5 TD Van. Årgang: 1997. Funktioner: Udkald til tyveri- og elevatoralarmer, løfteopgaver., samt diverse forefaldende serviceopgaver.

Færdselsvogn F2: Peugeot Partner 2.0 Hdi. Årgang: 2001. Funktioner: Reserveindsatslederbil, parkeringsservice/kontrol, samt diverse forefaldende serviceopgaver.

Færdselsvogn I1: Ford Transit 350L, 2.4 TD Jumbo. Årgang: 2003. Funktioner: Hjælpemiddeltransport (Omsorg), sygetransporter, samt diverse forefaldende serviceopgaver.

10


aarsberetning2005.qxd

16-09-2006

00:52

Side 11

BrandvĂŚsenets nytĂĽrsparade, januar 2006.

11


aarsberetning2005.qxd

16-09-2006

00:51

Side 12

Tårnby Brandvæsen | www.tb.taarnby.dk Gammel Kirkevej 100, 2770 Kastrup, DK

Årsberetning Tårnby Brandvæsen 2005  

Den årlige beretning fra Tårnby Brandvæsen om hvad der er sket i det forgangne år, krydret om med diverse statistikker.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you