Page 1

Tårnby Kommune – Brandvæsenet Brand- og redningsberedskabet i Tårnby Kommune

Årsberetning 2012


Årsberetning Tårnby Brandvæsen 2012

Amager og Tårnby Kommune

Indholdsfortegnelse: Forord Beredskabet Vagtordninger Mandskabet Opgaverne Udkaldsstatistik Alarmstatistik Visioner og mål Budget og regnskab Køretøjer

3 4 4 5 6-7 7 8 9 9 10-11

Tårnby Kommunes samlede areal er på 64,95 kvadratkilometer, fordelt på: Byområde, Det inddæmmede areal (Amager Fælled), Saltholm og Peberholm, samt Københavns Lufthavn, Kastrup. Tårnby Kommunes indbyggerantal er ca. 41.000 mennesker. Luftfoto: Tårnby Kommune med Saltholm og Peberholm. Tårnby Brandstation ●

Årsberetning 2012 Redaktion: Henning Vestergaard Layout: Jonas C. Boldreel Billeder: Tårnby Brandvæsen Jesper Centervall (JC) Mikkel Joh (MJ)

Tårnby Brandvæsen Gammel kirkevej 100 Telefon: 32 50 07 00 Telefax: 32 47 03 45 brandstationen@taarnby.dk www.tb.taarnby.dk Forsidefoto: Ild lastbiler – Egensevej (MJ) Bagsidefoto: Tårnby Brandvæsen

Side 2 af 12


Årsberetning Tårnby Brandvæsen 2012

Forord I 2012 blev vagtcentralen udskiftet til en digital version. Dette var en direkte følge af overgangen på landsplan til det digitale radionet SINE. Vagtcentralen er nu i fuld drift og der mangler kun en implementering af nye digitale alarmmodtagere til mandskabet. Det vil bl.a. betyde at vagtcentralen hurtigt kan se at alarmkaldet er modtaget og kvitteret for, således at man er sikker på at tilkaldt personale møder ind. Dette medfører sikkerhed for en hurtig respons til især løfteopgaver, så vores ældre medborgere ikke venter på hjælp længere end højst nødvendigt. I 2012 blev der indkøbt ny færdselsvogn, gasanlæg til elementær brandbekæmpelse, hydraulisk pumpe m.m. I 2013 er der afsat 400.000 kr. til indkøb af ny indsatsledervogn og 250.000 kr. til nye alarmmodtagere. Tårnby kommunes beredskabsplan blev gennemgået, opdateret og herefter godkendt i kommunalbestyrelsen og Beredskabsstyrelsen. Den risikobaserede dimensionering blev ligeledes gennemgået og bemærkninger fra Beredskabsstyrelsen blev indarbejdet i rapporten som herefter blev godkendt i kommunalbestyrelsen. I ”aftale om Redningsberedskabet 2012” mellem regeringen, V, DF og K fremgår det, at der i aftaleperioden gennemføres en analyse af det der i dag er det samlede redningsberedskab, ”med det formål at belyse mulighederne for generelle effektiviseringer og tilpasninger, en mere effektiv opgaveløsning samt en optimal udnyttelse af redningsberedskabets samlede ressourcer”. Denne analyse foregik i sidste halvdel af 2012 og Tårnby Brandvæsen var et af de få beredskaber der fik besøg af Deloitte der har stået for analysen. Årsagen til dette besøg var vores svar på et omfattende spørgeskema, som viste, at vi var meget langt fremme mht. optimering af ressourcerne. Analysen fremkommer med forslag til 4 forskellige scenarier for en ny struktur for redningsberedskabet. Et udvalg er netop nedsat af Forsvars- og Finansministeriet med opgave om et oplæg baseret på en af 4 modeller. Modellerne er: 24 kommunale samarbejder med fælles beredskabskommission og fælles beredskabschef. 12 tværkommunale beredskabskredse forankret i kommunale beredskabsselskaber med direktører. 12 tværkommunale beredskabskredse under Beredskabsstyrelsen med kredsdirektører. 5 statslige beredskabskredse under beredskabsstyrelsen med kredsdirektører. Udvalgets oplæg til en strukturreform af redningsberedskabet skal foreligge marts 2014 og det forventes at beslutningen kan implementeres primo 2015. Uanset hvilken model man beslutter sig for, vil det betyde ændringer for os og store ændringer for andre, idet udrykningsgrænserne som, vi kender dem i dag, vil falde, stationer vil blive nedlagt, mandskab reduceret/omplaceret osv. Vi afventer derfor alle med spænding udfaldet af udvalgets arbejde.

Side 3 af 12

Henning Vestergaard


Årsberetning Tårnby Brandvæsen 2012

Beredskabet Tårnby Brandvæsen er ansvarlig for brand-, rednings- og miljøopgaver i Tårnby Kommune, herunder Københavns Lufthavns områder, samt den faste forbindelse til Sverige (Øresundsforbindelsen). Beredskabschefen/indsatslederne i kommunen har den tekniske ledelse af indsatsen på et skadested.

Færdselsuheld – Øresundsmotorvejen

Tårnby Kommunes beredskabskommission var i 2012 sammensat som følger: Borgmester Henrik Zimino (formand), Politidirektør Johan Reimann, Mads Vinterby, Narine Pedersen, Morten Jensen, Bjarne Andersen (observatør for Beredskabsforbundet) Til stede ved møder: Teknisk chef Bettina Grimm og Kontorchef Helle Myhre, Beredskabschef Henning Vestergaard.

Vagtordninger ● Beredskabet i dagtimerne Brandstationen er hverdage i tiden fra kl. 08.00 til 15.30 bemandet med minimum otte mand. Kl. 08.00 møder to holdledere, een brandmester og een underbrandmester samt minimum seks dagvagter, denne bemanding ligger nu i “ét-minuts beredskab” frem til kl. 15.30.

Færdselsuheld – Amager Landevej (JC)

For de otte befalingsmænd som er på fast døgnvagt, går vagten på turnus. To mand ad gangen, een brandmester og een underbrandmester, 24 timers vagt hvert fjerde døgn. Vagthavende indsatsleder er ligeledes på vagt et helt døgn ad gangen (fire mand). For de ni mand som er på fast dagvagt, udgør den gennemsnitlige tjenestetid 37 timer ugentlig. Dagvagterne har endvidere rådighedsvagt alle hverdage fra kl. 06.00 til 08.00. ● Efter “normal “ arbejdstid Vagthavende underbrandmester overgår fra kl. 15.30 til funktionen som operatør på brandvæsenets overvågningscentral.

Færdselsuheld – Kongelundsvej

Samtidig træder deltidsmandskabet ind i vagten. Det deltidsansatte mandskab er opdelt i fire hold á syv mand. Hvert hold har, efter normal arbejdstids ophør, rådighedsvagt ca. hvert fjerde døgn. Vagthavende brandmester indgår som holdleder på 1. sprøjte. Denne bemanding ligger så i “fem-minutters beredskab” frem til kl. 06.00. Herefter er det igen dagvagternes tur til at indgå i “rådighedsvagt” fra kl. 06.0008.00, hvilket betyder at minimum syv dagfolk møder hjemmefra i tilfælde af alarmering i dette tidsrum. ● Opgradering (“Stor alarm”)

Springpudeaktion - Alleen

Det første slukningstog er bemandet som anført ovenfor. Indkommer der endnu en alarm imens vagtholdet er i brug, eller hvis dette har brug for yderligere assistance, udvides der til stor alarm. Dette bevirker at alt disponibelt mandskab tilkaldes via deres alarm modtagere. I Brandvæsenets ansvarsområde ligger endvidere en række objekter, hvortil der i henhold til møde- og beredskabsplaner straks slås stor alarm. Bl.a. kan nævnes visse alarmer til Københavns Lufthavn og Øresundsforbindelse.

Side 4 af 12


Årsberetning Tårnby Brandvæsen 2012

Mandskabet (31.12.12) Indsatsledere

Ansat:

Henning Vestergaard Per Jacobsen Louis Hjelmsø Michael Pedersen

Beredskabschef Viceberedskabschef Beredskabsinspektør Brandmester

Døgnvagt, brandmestre

Ansat:

Dagvagt, brandmænd

Ansat:

Michael Reiner Frank Høyer Carsten Johansen Lasse Dvoracek Jonas Boldreel

01.09.2001 01.10.2003 01.05.2006 01.06.2007 01.06.2007

Deltid, brandmænd

Ansat:

Jan Jacobsen Ole Rathje Benny Cuber Karsten Pedersen Michael Pedersen Svend Arleth Nis Laursen Thomas Hansen Allan Jørgensen Kim Jørgensen Michael Reiner Henrik Reiner Rene Holm Preben Pedersen

01.09.1976 01.01.1978 01.08.1986 01.03.1987 01.01.1988 01.06.1994 01.05.1998 01.07.1998 01.10.1998 15.10.2000 01.09.2001 01.10.2002 01.05.2003 01.04.2005

Michael Pedersen Jan Jørgensen Johnny Anderson Karsten Pedersen

15.07.2000 01.05.1980 01.05.1978 01.01.1988 Døgnvagt, underbrandmestre

01.01.1988 01.09.1990 01.07.1991 01.03.1987

Ansat:

Ole Rathje Reider Jensen Lasse Vinterby Preben Pedersen

01.01.1978 01.02.1984 01.05.2003 01.12.2006

Thomas Frederiksen Michael Larsen Kristoffer Espinoza Morten Høiby

01.01.2009 01.03.2009 01.03.2009 01.05.2006

John Vodstrup Tim Eriksen Dennis Christensen Lars Petersen Phillip Christensen Emil Sprange Mikkel Rasmussen Anders Kristiansen Jimmy Schou Allan Schwaner Claus Christoffersen Morten Klinkby Larsen Dennis Cuber Bo Norstrøm Skou

01.01.2007 01.01.2007 01.06.2007 01.07.2007 01.09.2007 01.09.2007 01.09.2008 01.09.2008 01.11.2009 01.11.2009 01.05.2010 01.06.2010 01.07.2010 01.05.2011

Ansat:

Ansat:

● Personaleændringer i 2012 Nyansatte

Afgange

Ingen i beretningsåret

Ingen i beretningsåret

Stillingsændringer

Ingen i beretningsåret

Side 5 af 12


Årsberetning Tårnby Brandvæsen 2012

Opgaverne ● Vagtcentral | Alarmovervågning Tyverialarmer på kommunens ejendomme og institutioner bliver overvåget fra brandstationen. I tilfælde af alarm afsendes to mand fra stationen til reetablering samt evt. afdækning m.m. Der har i beretningsåret været tilsluttet 109 anlæg.

Ild i garage – Kamerunvej

Elevatoralarmer fra kommunens ejendomme overføres til brandvæsenet. Ved opkald kan man fra brandstationen tale med personen i elevatoren og derved danne sig et overblik over situationen. Den lokale varmemester kontaktes, og kan han ikke løse problemet, rykker brandvæsenet ud. ABA (Automatisk Brandalarmering) alarmer er installeret på en række virksomheder og institutioner i kommunen, og er via Det Offentlige Alarmnet tilknyttet både Tårnby Brandvæsen og Alarmcentralen 112, med overførsel af automatiske brandalarmer. Der har i beretningsåret været tilsluttet 145 ABA-anlæg til brandvæsenet, hvoraf de 83 er placeret i Københavns Lufthavn. ● Vagtcentral | Omsorgsfunktion

Færdselsuheld - Øresundsmotorvejen )

Nødkald fra tryghedsalarmer modtages af overvågningscentralen som bagvagt, såfremt at sygeplejersken ikke modtager signalet. Brandvæsenet sender så sygeplejersken til adressen via mobiltelefon. Ved anmodning om hjælp til løft af borgeren, afsendes to brandmænd til adressen. Ydermere sender man een mand ud til kontrol af anlægget, i tilfælde hvor man har modtaget en såkaldt batterialarm. Der er også indgået aftale om at forestå opsætning og nedtagning samt vedligeholdelse af alle kommunens nødkaldeanlæg. Der er løbende ca. 500 anlæg opstillet. PN-patienter er patienter, der er kendte af hjemmesygeplejersken, og som udover de fast aftalte besøg, kan få behov for ekstra besøg. I så fald ringer de til brandstationen, som via telefon sørger for udkald af sygeplejersken. PN-telefonen virker samtidig som bagvagts-sikring, hvis sygeplejersken evt. er optaget af en anden opgave.

Ild i hus – Ved Stationen (MJ)

Telefonkæderne er en tryghedsordning for ca. 110 af kommunens ældre borgere. Fra brandstationen ringer man første person i hver af 11 kæder op hver morgen. Disse ringer herefter videre til den næste i kæden og så fremdeles. Den sidste i hver kæde kvitterer til brandstationen, således at man ved, at alle har det godt. Ved “brud” på kæden, rykker brandvæsenet ud. ● Lovpligtige brandsyn I beretningsåret var der i kommunen i alt 271 bygninger/objekter, hvor der skal foretages brandsyn. Samtlige brandsyn blev foretaget og der blev i den forbindelse udstedt i alt 65 påbud, samt 2 forbud. Det lovpligtige brandsyn, som i henhold til beredskabslovens §36 stk. 1-3 er påbudt, omfatter fredede bygninger, diverse forsamlingshuse, samt særligt brandfarlige bygninger og brandfarlige oplag.

Ild i dieseltank – Nøragersmindevej

Side 6 af 12


Årsberetning Tårnby Brandvæsen 2012

● Diverse opgaver “ud af huset” › Transport, herunder opsætning/nedtagning af diverse hjælpemidler, samt opsætning/nedtagning af tryghedsalarmer (nødkaldeanlæg). › Kursus i elementær brandbekæmpelse (EBB) med mindre slukningsmidler. Disse kurser tilbydes til alle institutioner/afdelinger i Tårnby Kommune. Alle 4. klasser gennemgår hvert år dette kursus. › Kontrol af brandslukningsmateriel på skoler, børneinstitutioner og øvrige kommunale afdelinger og anlæg. › Kontrol og afprøvning af kommunens 950 brandhaner (samtlige brandhaner kontrolleres to gange årligt).

Færdselsuheld – Irlandsvej (JC)

› Brandsikkerhedsvagt stilles hvor der måtte være behov og/eller krav herom, f.eks. ved større markeder. › Førstehjælpskurser indeholdende genoplivning og brug af hjertestarter (AED), gældende for samtlige ansatte i kommunen.

Udkaldsstatistik Udkaldsfunktioner (antal udkald) Tyverialarmer Løfteopgaver Telefonkædesvigt

2009

2010

2011

2012

486 612 53

410 708 38

405 716 53

372 593 46

8 17 50

2 15 42

8 17 30

3 12 51

Serviceopgaver, diverse driftsfejl

Ild i svømmehal - Korsvejen

Hjælpemidler, driftsfejl Hjemmeplejebiler, service Tryghedsalarmer, driftsfejl

Service på kommunens hjemmeplejebiler består primært i assistance til hjulskift, skift af lygtepærer og akut starthjælp. Herudover kørte brandvæsenets færdselsvogne i alt 1.152 kørselsekspeditioner med transport (opsætning og nedtagning) af diverse handicap-hjælpemidler for kommunens Social- og Sundhedsforvaltning. Af disse var 147 kørsler transport af tunge hospitalssenge (el-senge), og 159 opsætninger og nedtagninger af tryghedsalarmer (nødkaldeanlæg). 2009

2010

Tyverialarmer 600

500

Løfteopgaver 10 0 0

486

700

Ild i skraldevogn – Egensevej (MJ)

Hjælpemidler

16 0 0

800 372

2012

18 0 0

900

4 10 4 0 5 400

2011

7 0 8 7 16 6 12

14 0 0 593

12 0 0

12 3 712 0 8 1116

115 2

600 10 0 0 300

500 800 400

200

10 0

0

300 200

600 400

10 0

200

0

0

Tiltrængt hvil efter indsats (JC)

Side 7 af 12


Årsberetning Tårnby Brandvæsen 2012

Alarmstatistik Ildløsmeldinger (antal reelle opgaver) Brand Brand Brand Brand Brand

– – – – –

Bygning/lejlighed Bilbrande Småbrande Containerbrande Skorstensbrande

2009

2010

2011

2012

33 30 50 22 2

31 26 23 25 2

36 34 36 31 1

38 21 25 26 3

19 29

30 44

14 29

13 44

89 4 0

101 4 0

61 2 0

83 3 0

Redning og miljø (antal reelle opgaver) Færdselsuheld Øresundsforbindelsen

Forureningsbekæmpelse Færdselsuheld – Sikring/redning Andre opgaver (antal reelle opgaver) Stand by 1 (Sikkerhedslanding) Stand by 2 (Sikkerhedslanding) Stand by 3 (Sikkerhedslanding)

● Stand By i Lufthavnen Sikkerhedslandinger af fly i Københavns Lufthavn, deles op i tre kategorier. Disse er benævnt: Stand by 1, 2 og 3, hvoraf nr. 3 er den alvorligste.

Ild i bolig - Løjtegårdsvej (JC)

På Stand by 1 kører kun Lufthavnens egen brand- og redningstjeneste samt vagthavende indsatsleder fra Tårnby Brandvæsen. En Stand by 2 opgradering, udløser automatisk en “stor alarm” til Tårnby Brandvæsen samtidig med at der fra Region Hovedstaden møder en række ambulancer. Desuden møder også en akutlægebil. En Stand by 3 alarm involverer, udover alle de ovenfor nævnte, også en række brand- og redningskøretøjer fra Københavns Brandvæsen.

Oversigt over alarmer

Ild i villa – Haarlem Alle

Reelle alarmer (herunder stand by 2 og 3) Blinde alarmer (primært ABA-alarmer)* Falske alarmer** Alarmer i alt

2009

2010

2011

2012

189 205 3 397

185 239 0 424

183 233 0 416

173 223 3 399

48 % 51 % 1% 397

44 % 56 % 0% 424

44 % 56 % 0% 416

43 % 56 % 1% 399

Oversigt i % af totale Reelle alarmer Blinde alarmer Falske alarmer Alarmer i alt

* Blind alarm: Alarmering i god tro til hændelser der alligevel ikke viste at være noget. **Falsk alarm: Falsk afgivet anmeldelse til ikke eksisterende hændelser. Lastbil i husgavl – Amager Landevej

Side 8 af 12


Årsberetning Tårnby Brandvæsen 2012

Politiske visioner og mål Tårnby kommunes redningsberedskab skal til enhver tid fremstå kompetent, tillidsvækkende og tryghedsskabende over for kommunens borgere. Alle lovmæssige krav skal overholdes og brandstationen skal som serviceorgan være indgangsvej til Tårnby Kommune uden for normal arbejdstid.

Målsætninger og resultatkrav Målsætninger At sikre en hurtig og effektiv førsteindsats.

Resultatkrav Opfølgning Udrykningstider på 10 Løbende kontrol via min. i tættere bebyggelse elektronisk indberetning og 15 min. i spredt af udrykningstider. bebyggelse skal overholdes.

At sikre at der altid møder det forventede antal brandfolk til alarmer.

Antallet af fremmødte på storalarmer skal altid mindst være 14.

At overholde lovgivningen Alle brandsyn skal vedrørende brandsyn. foretages.

Fokusområde

Løbende kontrol af fremmødestatistik.

Løbende møder i brandsynsgruppen.

Regnskab 2012

Budget 2013

Overholdelse af udrykningstider i %

96

95

Fremmøde i %

94

95

100

100

Antal brandsyn foretaget i%

Færdselsuheld - Kongelundsvej

Færdselsuheld – Øresundsmotorvejen (JC)

Budget og regnskab Budget og regnskab Budget 2014

Udgifter

Kr. 14.141.150

Indtægter Budget 2013

Kr. -561.900

Udgifter

Kr. 14.138.160

Indtægter Regnskab 2012

Ild i kælder – Pyrus Alle (JC)

Kr. -561.900

Budget udgifter

Kr. 13.073.310

Budget indtægter

Kr. -651.900

Regnskab udgifter

Kr. 12.325.657

Regnskab indtægter

Kr. -815.448

Mindreforbrug udgifter

Kr. 747.653

Merindtægt

Kr. 253.548 Ild i rideskole - Nøragersmindevej (JC)

Side 9 af 12


Årsberetning Tårnby Brandvæsen 2012

Køretøjerne ● Pumpekøretøjer Autosprøjte M1: MAN 14.284 MLLC. Årgang: 2000. Opbygning: MAN/Ringe Karosseri Vandtank: 2.000 liter. Skumtank: 100 liter. Pumpe: Ruberg R30. 3000 l/min v. 10 bar, 250 l/min v. 40 bar. Ansugningspumpe: Membramat.

Ild i villa – Haarlem Alle

Autosprøjte M2: Scania G93M. Årgang: 1992. Opbygning: H. F. Nielsens Maskinfabrik Vandtank: 2.000 liter. Skumtank: 80 liter. Pumpe: Ruberg R30. 3000 l/min v. 10 bar, 250 l/min v. 40 bar. Ansugningspumpe: Membramat.

Autosprøjte M3: MAN 18.313 TGA. Årgang: 2006. Opbygning: MAN/HMK Ringe Karosseri Vandtank: 2.300 liter. Skumtank: 100 liter. Pumpe: Rosenbauer NH 30. 3000 l/min v. 10 bar, 400 l/min v. 40 bar. Ansugningspumpe: Membramat.

Tank/Pioner V1: Scania G320 DB4x2. Årgang: 2011. Opbygning: Hauberg Technique & Wiss Vandtank: 8.000 liter. Skumtanke: 3 stk. ( 74l/vandkanon, 29l/lavtryk, 3l/højtryk ) Pumpe: Ruberg R30/2,5 R-APG 3000 l/min v.10 bar, 250 l/min v. 40 bar. Ansugningspumpe: Ruberg Pneuvac – membramat.

● Specialkøretøjer Indsatsleder P1: Volvo V70 2.5 T. Årgang 2004. Opbygning: Volvo/Tårnby Brandvæsen Funktioner: Vagthavende indsatsleder. Kommando og kommunikation.

Redningslift S1: MAN 18.285 MLLC. Årgang: 2003. Opbygning: MAN/Bronto (Finland) Færdselsuheld - Øresundstunnelen

Lifttype: Bronto Skylift RL 32 F (32 meter). Vandkanon: Akromatic 1000

HSE – Hurtig Sluknings Enhed: Fiat Panda 100. Årgang: 2007. Opbygning: Tårnby Brandvæsen/FireXpress Slukningsudstyr: FireXpress 300 bar højtrykssystem. 2x25 liter preblandet vand/skumvæske. Slangevinde: 1x30 meter højtryksslange med FireXpress specialstrålerør.

● Færdselsvogne Færdselsvogn F1: VW Folkevogn Transporter. Årgang: 2007. Funktioner: Mandskabstransport.

Færdselsvogn F2: Peugeot Expert 2.0 Hdi. Årgang: 2009. Funktioner: Udkald til tyveri- og elevatoralarmer, løfteopgaver, og div. forefaldende serviceopgaver.

Færdselsvogn F3: Fiat Ducato 2.3 MJT 150. Årgang: 2012. Funktioner: Kørsel med hjælpemidler, og div. forefaldende serviceopgaver. Brand i dieseltank - Nøragersmindevej

Side 10 af 12


Årsberetning Tårnby Brandvæsen 2012

Autosprøjte M1

Autosprøjte M3

Autosprøjte M2

Tankvogn/Pionervogn V1

Indsatsleder P1

Redningslift S1

HSE – Hurtig Sluknings Enhed

Færdselsvogn F1 F2

Færdselsvogn F2

Færdselsvogn F3

Side 11 af 12


Årsberetning Tårnby Brandvæsen 2012

Tårnby Brandvæsen – www.tb.taarnby.dk Gammel Kirkevej 100, 2770 Kastrup

Profile for Michael Pedersen

Årsberetning 2012 v 1 1  

Tårnby Brandvæsens årsberetning for 2012.

Årsberetning 2012 v 1 1  

Tårnby Brandvæsens årsberetning for 2012.

Profile for mcp54