Page 1

Pràcticum II. Curs 2011-12. 1r semestre. 11 de desembre de 2011. Consultor: Santiago Estañán PAC 3. Debat. Anàlisi i reflexió sobre els centres de pràctiques. L’anàlisi DAFO Aula 1. Marta Colomer Coma

ANÀLISI DAFO DEL CENTRE DE PRÀCTIQUES A continuació presento l’anàlisi DAFO per tenir una visió genèrica de la institució on realitzo les pràctiques. És una biblioteca pública que porta en funcionament 12 anys i que ofereix el servei el Club dels Deures amb el suport del Pla Educatiu d’Entorn. ANÀLISI DAFO FACTORS INTERNS

DEBILITATS/AMENACES • • • • • • • • • •

Manca de formació en les NTAC. Poca rotació de l’equip de treball. Poca utilització de l’avaluació de les tasques i la pròpia autoavaluació de l’equip. La limitació en l’horari d’utilització dels espais de la biblioteca. Mala climatització dels espais. Les característiques de l’espai (sala d’infantil al pis superior, escales de fusta...). No existeix un únic document on es reculli l’ideari o Projecte de la biblioteca. Els criteris metodològics del projecte Club dels Deures estan poc definits. No queda clar quin és el paper de les famílies dins el projecte. La monitora que s’encarrega del Club dels Deures no és part fixa de la plantilla (depèn disponibilitat, contractes...). Falta coneixement per part de l’equip de la funció del Club dels Deures.

DEL PROJECTE • Establir les diferències entre la tasques del psicopedagog i la del monitoratge. • Manca de temps. • La priorització de les tasques. • Ser més metòdic en la recollida de dades. • Gestionar el volum de feina: les necessitats del dia a dia poden fer perdre l’objectiu final. • Saber seleccionar la informació més rellevant.

FORTALESES/ OPORTUNITATS • • • •

• • • •

• • • • • • • • • • • • •

Equilibri entre joventut i experiència de l’equip de treball. Motivació i bona predisposició. Bon clima de treball. Distribució de tasques i responsabilitats entre l’equip de treball segons perfils, habilitats i interessos. Es potencia la presa de decisions a partir del consens. S’utilitza la delegació de responsabilitats per incentivar les tasques a fer. Direcció oberta a noves propostes. L’elaboració de plans estratègics i campanyes específiques per millorar el servei (campanya Tracta’m bé!!). Predisposició per utilitzar el treball en xarxa amb serveis externs. Ús de les NTAC. L’afluència i bona valoració de la biblioteca per part dels ciutadans. La bona gestió de la documentació existent. Digitalització del fons documental: projecte Estel·la. Bon fons documental i filmoteca. La renovació de documents mensualment. Les característiques de l’espai (llum, amplitud...). La possibilitat de l’usuari d’utilitzar ordinadors i impressores. La dinamització cultural a través d’exposicions i mostres paral·lela a l’activitat de la biblioteca. La gestió cultural que potencia la inclusivitat. Potenciació d’activitats culturals setmanals fixes com “L’hora del conte”. Bona disposició per recollir dades que ajudin a millorar el servei

1


Pràcticum II. Curs 2011-12. 1r semestre. 11 de desembre de 2011. Consultor: Santiago Estañán PAC 3. Debat. Anàlisi i reflexió sobre els centres de pràctiques. L’anàlisi DAFO Aula 1. Marta Colomer Coma

• • • • •

(qualitatives). Potenciació de la formació. Traspàs de la formació que fa l’equip de treball. Es fa un pla de gestió a un any vista. Existeix un blog intern de gestió per assegurar el traspàs d’informació. Transparència en la gestió a través de la comunicació (tothom coneix les tasques que fa l’altre)

DEL PROJECTE • Promoure la implicació de tot l’equip. • Adaptabilitat. • Bona entesa amb la monitora, la directora i el tutor. Coordinacions àgils. • Llibertat, bones sensacions de treball. • Interès en allò que és relatiu al servei. FACTORS EXTERNS

Manca coordinació amb altres institucions del municipi. Problemes amb els ordinadors existents. Plantilla insuficient per les característiques de l’edifici i el volum de feina. Ràtios elevades a la sala del Club dels Deures. Manca de personal per dinamitzar la sala dels petits lectors. Coordinacions poc efectives amb les escoles. Falta de pressupost per contractar una persona fixa per a la sala d’infantil. Falta un conserge. Programari de gestió de documents poc intuïtiu i feixuc. Necessitat de fer un treball de civisme. Variabilitat dels infants que venen als Club dels Deures. Falta d’aparcament proper. Existeixen problemes de manteniment que l’Ajuntament no resolt.

DEL PROJECTE • Coincidència del meu horari laboral amb l’horari escolar per poder fer

• • • • • • • • • • • •

• • • •

• • • •

• •

Participació i implementació del Pla Educatiu d’Entorn. Estabilitat de l’equip de treball. La utilització dels mitjans de comunicació per obrir la biblioteca a l’exterior. Bona projecció exterior. Creació d’una pàgina web per fer el seguiment de les notícies més rellevants. Presència en les xarxes socials. La ubicació en el centre del poble permet l’accés a peu. Coordinacions periòdiques amb d’altres biblioteques de la comarca (seminaris, grups de treball...). Participació en projectes comunitaris i programes de reinserció laboral. L’Ajuntament i la Diputació assumeixen la seva responsabilitat en termes de manteniment i personal. Participació en projectes del municipi (visita de les escoles...). Comparteix espais amb altres institucions del municipi (servei del català, despatxos de personal...). Implicació en programes socials (donació de material a presons...). Augment de l’autogestió del préstec

2


Pràcticum II. Curs 2011-12. 1r semestre. 11 de desembre de 2011. Consultor: Santiago Estañán PAC 3. Debat. Anàlisi i reflexió sobre els centres de pràctiques. L’anàlisi DAFO Aula 1. Marta Colomer Coma

• •

les coordinacions amb les escoles. La coordinació amb la monitora és el mateix moment de les sessions de treball. La pròpia flexibilitat del servei ha implicat un grau necessari d’adaptabilitat de les tasques plantejades.

de l’usuari a través del nou sistema informàtic. DEL PROJECTE • Bona predisposició dels infants i adults en les activitats. • Implicació d’altres institucions del municipi en la recerca. • Coneixement de l’àrea de joventut i educació del municipi. El treball en xarxa a través del Pla Educatiu d’Entorn. • La investigació per obtenir una visió global.

3

Anàlisi DAFO  
Anàlisi DAFO  

Anàlisi DAFO de la Biblioteca Frederica Montseny lloc on faig el meu Pràcticum II de psicopedagogia.

Advertisement