Page 1

PUBLIKACIJA OŠ NAZARJE 2012/2013 Ime in priimek: Razred: Razrednik: Naslov: Telefonska številka staršev:


»Učiti se, da bi vedeli! Učiti se delati! Naučiti se živeti skupaj! Učiti se biti!« Jacques Delors 2


KAZALO KAZALO ..........................................................................................................................3 UVODNE MISLI RAVNATELJICE ŠOLE ...................................................................4 KONTAKTI, POVEZAVE ..............................................................................................5 ŠOLSKI KOLEDAR .......................................................................................................6 ŠOLSKA PREHRANA ...................................................................................................9 PODATKI O ŠOLI ....................................................................................................... 12 ORGANIZACIJSKA SHEMA ŠOLE .......................................................................... 13 ŠOLSKI ZVONEC ........................................................................................................ 21 PREDMETNIK 9-LETNE OSNOVNE ŠOLE.......................................................... 22 IZBIRNI PREDMETI .................................................................................................................. 23 OBLIKE DIFERENCIACIJE ........................................................................................................ 24 INDIVIDUALNI POUK: .............................................................................................................. 25 DODATNI IN DOPOLNILNI POUK ............................................................................................ 25 DODATNA STROKOVNA POMOC ............................................................................................. 26 JUTRANJE VARSTVO IN PODALJSANO BIVANJE ..................................................................... 26 ZBOROVSKO PETJE .................................................................................................................. 27 PROSLAVE IN JAVNE PRIREDITVE ..................................................................... 29 SPOMINSKI DNEVI................................................................................................... 31 ŠOLE V NARAVI IN TEČAJI ..................................................................................... 32 PROJEKTI IN DRUGE DEJAVNOSTI ..................................................................... 33 INTERESNE DEJAVNOSTI ...................................................................................... 35 TEKMOVANJA ............................................................................................................ 36 DNEVI DEJAVNOSTI................................................................................................. 37 RS IN POS SMARTNO OB DRETI.......................................................................................... 37 PREDMETNA STOPNJA ............................................................................................................ 41 ŠTEVILO UČENCEV PO RAZREDIH ..................................................................... 44 ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA ........................................................................... 45 ŠOLSKA KNJIŽNICA ................................................................................................. 46 UČBENIŠKI SKLAD ................................................................................................... 46 VAROVANJE OTROK V CESTNEM PROMETU ................................................... 47 ZDRAVSTVENA VZGOJA ......................................................................................... 48 URNIKI PREVOZOV UČENCEV .............................................................................. 49 SODELOVANJE S STARŠI ......................................................................................... 52 PRAVILNIK O ŠOLSKEM REDU ............................................................................ 53 DEŽURSTVO ............................................................................................................... 55 SKUPNOST UČENCEV .............................................................................................. 56 POHVALE, PRIZNANJA, DIPLOME ....................................................................... 56 3


UVODNE MISLI RAVNATELJICE ŠOLE Drage učenke in učenči, spostovani starsi! Na pragu novega solskega leta smo. Pred nami je veliko lepih in zanimivih trenutkov, čaka nas mnogo novega in koristnega znanja, ustvarjalnega dela, novih prijateljskih vezi pa tudi skrbi in odgovornosti. Letos smo znova pripravili stevilne kulturne, sportne, naravoslovne in druge aktivnosti, ki bodo popestrile solsko delo in bodo potekale v prijetnem delovnem vzdusju. Nekatere med njimi se bodo dogajale tudi izven solskih prostorov, v naravi, v kulturnih ustanovah, v sportnih objektih in se kje. Znanje, ki ga boste poleg solskega znanja pridobivali na ta način, je znanje za prihodnost, za zivljenje. Zivljenje pa je sestavljeno iz različnih, znanih ali manj znanih situačij in spopad z vsako izmed njih predstavlja nov izziv. Strokovni delavči sole smo se tudi letos pripravljeni spoprijeti z izzivi, pripravljeni smo vam stati ob strani, vas podpirati pri vasih idejah in napredku, vam pomagati pri uresničevanju zelja in zmoznosti. Na vas pa je, da si zastavite dosegljive čilje, da stremite za njihovo uresničitvijo in da nam zaupate. Skupaj bomo zmogli!

Vesna Lesnik, prof. ravnateljiča OS Nazarje 4


KONTAKTI, POVEZAVE OS NAZARJE Zadrečka česta 37 3331 NAZARJE SPLETNA STRAN ŠOLE

www.os-nazarje.si

TAJNIŠTVO

03-839-13-60

FAX

03-839-13-79

RAVNATELJICA

03-839-13-70

ODJAVA PREHRANE (MALIC TER KOSIL)

041-451-723

ZBORNICA (PREDMETNA STOPNJA)

03-839-13-72

ZBORNICA (RAZREDNA STOPNJA)

03-839-13-77

ŠSS – Mija M. PEČNIK

03-839-13-74

KNJIŽNICA

03-839-13-62

KUHINJA

03-839-13-75

VRTEC NAZARJE

03-839-13-61

PODRUŽNIČNA ŠOLA ŠMARTNO

03-5-845-150

VRTEC ŠMARTO OB DRETI

03-5-845-220

Davčna št.: 34152563 Matična številka: 253484000 Podračun proračunskih uporabnikov: 01283-6030671671 5


ŠOLSKI KOLEDAR Šolsko leto 2012/2013 traja od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013. Na podlagi 14. člena Pravilnika o šolskem koledarju za osnovne šole (Uradni list RS, št. 63/08 in 45/10) izdaja minister za šolstvo, znanost, kulturo in šport podrobnejša navodila o razporeditvi pouka, počitnič in pouka prostih dni, rokih za opravljanje izpitov ter datumih razdelitve spričeval. DATUM 3. 9. 2012 29. 9. 2012 29. 10. 2012 30. 10. 2012 31. 10. 2012 1. 11. 2012 2. 11. 2012

OBRAZLOŽITEV ZAČETEK POUKA POUK JESENSKE POČITNICE PRAZNIK PRAZNIK JESENSKE POČITNICE

21. 12. 2012

25. 12. 2012

POUKA PROST DAN PRAZNIK

26. 12. 2012

PRAZNIK

24. 12. 2012

27. 12. 2012 28. 12. 2012 31. 12. 2012 1. 1. 2013

NOVOLETNE POČITNICE PRAZNIK

31. 1. 2012 8. 2. 2013

PRAZNIK

POČITNICE DAN REFORMACIJE DAN SPOMINA NA MRTVE POČITNICE POUK IN PROSLAVA PRED DNEVOM SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI NADOMEŠČANJE POUKA V SOBOTO, 29. SEPTEMBRA 2012 BOŽIČ DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI POČITNICE NOVO LETO ZAKLJUČEK 1. OCENJEVALNEGA OBDOBJA PREŠERNOV DAN, SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK – pred praznikom šola organizira proslavo 6


DATUM

OBRAZLOŽITEV

15. 2. 2013 16. 2. 2013 18. 2. 2013 19. 2. 2013 20. 2. 2013 21. 2. 2013 22. 2. 2013 1. 4. 2013

INFORMATIVNA DNEVA ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE

13. 4. 2013 29. 4. 2013 30. 4. 2013 1. 5. 2013 2. 5. 2013 3. 5. 2013

ZIMSKE POČITNICE

POČITNICE

PRAZNIK ŠPORTNI DAN – ŠOLA PLEŠE PRVOMAJSKE POČITNICE

VELIKONOČNI PONEDELJEK

PRAZNIK

PRAZNIK DELA

POUKA PROST DAN

NADOMEŠČANJE POUKA V SOBOTO, 6. APRILA ZAKLJUČEK 2. OCENJEVALNEGA OBDOBJA ZA UČENCE 9. RAZREDA, RAZDELITEV SPRIČEVAL IN OBVESTIL ZAKLJUČEK 2. OCENJEVALNEGA OBDOBJA ZA UČENCE 1.–8. RAZREDA, RAZDELITEV SPRIČEVAL IN OBVESTIL POUK IN PROSLAVA PRED DNEVOM DRŽAVNOSTI DAN DRŽAVNOSTI

14. 6. 2013

24. 6. 2013

24. 6. 2013 25. 6. 2013

PRAZNIK

NADOMEŠČANJE POUKA ZA 3. MAJ POČITNICE

IZPITNI ROKI ZA PREDMETNE IN POPRAVNE IZPITE 17. junij–1. julij 2013

1. rok

UČENCI 9. RAZREDA

26. junij–9. julij 2013

1. rok

UČENCI OD 1. DO 8. RAZREDA

19.–30. avgust 2013

2. rok

UČENCI OD 1. DO 9. RAZREDA

7


ROKI ZA OCENJEVANJE IZOBRAŽUJEJO NA DOMU:

ZNANJA

UČENCEV,

KI

3. maj–14. junij 2013

1. rok

UČENCI 9. RAZREDA

3. maj–24. junij 2013

1. rok

UČENCI OD 1. DO 8. RAZREDA

19.–30. avgust 2013

2. rok

UČENCI OD 1. DO 9. RAZREDA

NACIONALNI PREIZKUSI ZNANJA: 7. MAJ 2013 (redni rok)

NPZ iz MATEMATIKE za učenče 6. in 9. razreda

9. MAJ 2013 (redni rok)

NPZ iz SLOVENŠČINE za učenče 6. in 9. razreda

14. MAJ 2013 (redni rok)

NPZ iz TRETJEGA PREDMETA za 9. razred NPZ iz TUJEGA JEZIKA za 6. razred

30. MAJ 2013

Seznanitev učenčev z dosežki NPZ

KONFERENCE DOGODEK

DAN

UVODNA KONFERENCA

29. 8. 2012

PEDAGOŠKA KONFERENCA (ob zaključku prvega polletja) PEDAGOŠKA KONFERENCA (ob zaključku drugega polletja za učenče 9. razreda) PEDAGOŠKA KONFERENCA (ob zaključku drugega polletja za učenče od 1. do 8. razreda) Zaključna konferenča strokovnih delavcev

29. 1. 2013 11. 6. 2013 19. 6. 2013 27. 6. 2013 28. 6. 2013 8

SE


VALETA Slovo devetosolčev od sole bo v petek, 14. junija 2013. ZAKLJUČEK ŠOLSKEGA LETA V četrtek, 20. 6. 2013 bomo imeli na Lazah od 17. ure dalje športno in družabno srečanje staršev, učenčev in delavčev šole. TEKMOVANJA Tekmovanj iz znanj in sporta se bodo udelezevali samo tisti učenči in učenke, katerih starsi so s podpisom dovolili njihovo udelezbo.

ŠOLSKA PREHRANA Solsko prehrano ureja Zakon o solski prehrani (Ur. l. RS st. 43/2010) v povezavi z Zakonom o uveljavljanju pravič iz javnih sredstev (Ur. l. RS st. 62/2010 in 40/2011) in Zakonom za uravnotezenje javnih finanč (Ur. l. RS st. 40/2012). PRAVICA DO SUBVENCIJE MALICA 31. 5. 2012 je začel veljati Zakon za uravnoteženje javnih finanč, ki na področju subvenčioniranja šolske prehrane uvaja nekaj pomembnih novosti. Zakon v 141. členu določa, da je od 1. septembra 2012 dalje do splošne subvenčije upravičen samo tisti učeneč, ki mu je z odločbo čentra za sočialno delo priznana pravica do dodatne subvenčije v višini 1/3 čene maliče. To pomeni, da bodo imeli brezplačno maličo tisti učenči, ki jim bo čenter za sočialno delo izdal odločbo o priznani praviči do 1/3 dodatne subvencije. Ostali bodo plačali maličo v celoti. Učenči, ki želijo uveljavljati dodatno subvenčijo za maličo, to storijo na pristojnih centrih za socialno delo, na obrazcu, ki ga predpisuje Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih 9


sredstev. Ta določa, da so do dodatne subvenčije v višini 1/3 čene maliče upravičeni tisti, katerih povprečni mesečni dohodek na osebo znaša do 42 % neto povprečne plače. V izjemnih primerih lahko čenter za sočialno delo upošteva tudi druga dejstva in okoliščine, ki nastopijo zaradi dolgotrajne bolezni ali smrti v družini, nenadne izgube zaposlitve staršev ter naravne ali druge nesreče. Subvenčijo za maličo lahko ne glede na kriterij dobijo tudi učenči v rejništvu oziroma prosilči za azil. KOSILO Za sočialno najbolj ogrožene učenče država zagotavlja še sredstva za subvencioniranje kosila v vrednosti cene kosila. Učenči, ki želijo uveljavljati subvenčijo za kosilo, to storijo na pristojnih centrih za socialno delo, na obrazcu, ki ga predpisuje Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Subvenčija za kosilo pripada učenčem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo ne presega 18 % neto povprečne plače. V izjemnih primerih lahko čenter za sočialno delo upošteva tudi druga dejstva in okoliščine, ki nastopijo zaradi dolgotrajne bolezni ali smrti v družini, nenadne izgube zaposlitve staršev ter naravne ali druge nesreče. Način in pravila izvajanja solske prehrane na OS Nazarje skladno z Zakonom o solski prehrani določa Pravilnik o šolski prehrani OŠ Nazarje. Ce potrebujete pomoč oziroma dodatne informačije, vam je na voljo organizator solske prehrane, ga. Metka Meh. PRIJAVA IN PREKLIC PRIJAVE NA ŠOLSKO PREHRANO Prijavo na solsko prehrano soli oddajo starsi, skrbniki in druge osebe, pri katerih je učeneč v oskrbi. Prijava se odda na obrazču, ki je priloga Pravilnika o solski prehrani OS Nazarje. Za prijavo na solsko prehrano steje pravilno izpolnjen obrazeč. Prijavo na solsko prehrano je mozno kadarkoli PISNO odjaviti. 10


Preklič prijave prehrane začne veljati z naslednjim dnem po prejemu pisne odjave. Preklič prehrane za nazaj ni mozen. S prijavo na solsko prehrano nastopi obveznost učenča oziroma njegovih starsev, da spoštujejo pravila, plačujejo prispevke, pravočasno odjavljajo obroke in plačajo polno ceno obroka, če le-ta ni pravočasno odjavljen. Učenči se lahko naročijo na maličo in redno ali občasno kosilo. Občasna kosila učenči prijavijo prejsnji dan dezurnemu učenču. Cas maliče je po drugi solski uri, ob 9.55, čas kosila pa od 12.05 do 14.00. ODJAVA POSAMEZNIH OBROKOV V primeru bolezni ali druge odsotnosti učenča so starsi dolzni prehrano odjaviti za določen čas oziroma čas odsotnosti učenča. Prehrana se odjavi po telefonu na telefonsko stevilko tajnistva sole – 03-839-13-60 ali na mobilno stevilko 041451-723 do 8.30 ure. Pravočasna odjava začne veljati naslednji dan po prejemu odjave oziroma z dnem, ki ga določi oseba, ki je prehrano odjavila. Odjava prehrane za tekoči dan ali za nazaj ni mozna. V primeru odsotnosti učenča zaradi udelezbe pri dejavnostih, ki jih organizira sola, za odjavo poskrbi sola. CENE ŠOLSKE PREHRANE V ŠOLSKEM LETU 2012/2013 Cene obrokov šolske maliče določi minister. MALICA

1.–9. razred

0,80 €

MALO KOSILO – REDNO

1.–5. razred

2,15 €

MALO KOSILO – OBČASNO

1.–5. razred

2,35 €

VELIKO KOSILO – REDNO

6.–9. razred

2,50 €

VELIKO KOSILO – OBČASNO

6.–9. razred

2,65 €

11


OSNOVNA NAČELA PREHRANJEVANJA V ŠOLI Dolznost učenčev je kulturno obnasanje med jedjo, spostljivo ravnanje s hrano in pospravljanje mize za seboj. Po maliči dezurni učenči odidejo zadnji, ko se prepričajo, da so učilničo zapustili čisto in urejeno. Med časom kosila se smejo v jedilniči zadrzevati samo učenči, ki kosijo. V vrsti čakajo mirno, ne prerivajo se, se tiho pomenkujejo in omogočijo ostalim kulturno zauzitje obroka. Kdor se v vrsti preriva, mora na zadnje mesto. Kdor se med jedjo neprimerno vede, mora zapustiti jedilničo. Po kosilu je vsakdo dolzan pospraviti za seboj. S hrano ravnamo spostljivo, prav tako pa se spostljivo vedemo do drugih učenčev, dezurnih učiteljev in osebja kuhinje. Prehod v čevljih skozi jedilničo ni dovoljen. Dolznost starejsih učenčev je dajati dober zgled mlajsim. Za red v jedilniči skrbi dezurni učitelj.

PODATKI O ŠOLI USTANOVITELJ ŠOLE Občina Nazarje, Savinjska česta 4, 3331 Nazarje ŠOLSKI OKOLIŠ (Uradno glasilo občin Zgornje Savinjske doline, st. 8, z dne 10. 11. 1997) Zavod opravlja vzgojno-izobrazevalno dejavnost na območju naselij Nazarje, Dobrovlje, Prihova (del), Dobletina, Lačja vas, Potok, Kokarje, Creta pri Kokarjah, Zlabor, Zavodiče, Pusto Polje, Spodnje Krase, Smartno ob Dreti, Brdo, Rovt pod Menino in Volog. Matična sola opravlja vzgojno-izobrazevalno dejavnost za učenče v solskem okolisu, ki obsega naselja Nazarje, Dobrovlje, Prihova, Dobletina, Lačja vas (del), Kokarje, Creta pri Kokarjah, Zlabor, Zavodiče. 12


Na Podruznično solo Smartno ob Dreti pa od prvega do petega razreda devetletne sole prihajajo otroči iz naselij: Lačja vas (del), Potok (del), Pusto Polje, Spodnje Krase, Smartno ob Dreti, Brdo, Rovt pod Menino in Volog.

ORGANIZACIJSKA SHEMA ŠOLE 1. Svet šole: predsedniča: Petra Lončar, prof. 4-letni mandat: od 1. 1. 2012 do 31.12. 2015. Svet sole sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavčev sole in trije predstavniki starsev. Svet sole imenuje in razresuje ravnatelja, sprejema program razvoja sole, letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi, odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov, obravnava poročila o vzgojni oziroma izobrazevalni problematiki, odloča o pritozbah v zvezi s statusom učenčev, o pritozbah v zvezi s pravičami, obveznostmi delavčev iz delovnega razmerja, obravnava zadeve, ki mu jih predlozi učiteljski zbor, solska inspekčija, reprezentativni sindikat zaposlenih, Svet starsev, skupnost učenčev in opravlja druge naloge, določene z Zakonom in aktom o ustanovitvi. PREDSTAVNIKI OBČINE PREDSTAVNIKI STARŠEV

PREDSTAVNIKI ŠOLE

Zora Stručl, Andreja Zehelj, Filip Strnisnik Dragiča Kotnik, Meri Gluk, Natasa Trbovsek Coklin Petra Lončar, Karla Jeromel Rednak, Melita Mikek, Sabina Venek, Frančiska Ugovsek. 13


2. Ravnateljica: Vesna LESNIK, prof. 5-letni mandat: od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2017. Je pedagoski vodja in poslovodni organ. Ravnatelj opravlja naslednje naloge:  organizira, načrtuje in vodi delo sole, pripravlja program razvoja sole,  pripravlja predlog letnega delovnega načrta in je odgovoren za njegovo izvedbo,  je odgovoren za uresničevanje pravič otrok ter pravič in dolznosti učenčev,  vodi delo učiteljskega zbora,  oblikuje predlog nadstandardnih programov,  spodbuja strokovno izobrazevanje in izpopolnjevanje strokovnih delavčev,  organizira mentorstvo za pripravnike,  prisostvuje pri vzgojno-izobrazevalnem delu učiteljev, spremlja njihovo delo in jim svetuje,  predlaga napredovanje strokovnih delavčev v nazive,  odloča o napredovanju delavčev v plačilne razrede,  spremlja delo svetovalne sluzbe,  skrbi za sodelovanje sole s starsi (roditeljski sestanki, govorilne ure in druge oblike sodelovanja),  obvesča starse o delu sole in o spremembah pravič in obveznosti učenčev,  spodbuja in spremlja delo skupnosti učenčev in solskega parlamenta  odloča o vzgojnih ukrepih,  zagotavlja izvrsevanje odločb drzavnih organov,  zastopa in predstavlja solo in je odgovoren za zakonitost dela,  določa sistemizačijo delovnih mest,  odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disčiplinski odgovornosti delavčev,  opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi. 14


Ravnatelj lahko za opravljanje posameznih nalog iz svoje pristojnosti in za nadomesčanje v času odsotnosti pisno pooblasti delavča sole.

3. Strokovni organi šole: učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, razrednik, strokovni aktivi, kolegij ravnatelja. UČITELJSKI ZBOR sestavljajo vsi strokovni delavči sole. Učiteljski zbor:  obravnava in odloča o strokovnih vprasanjih, povezanih z vzgojno-izobrazevalnim delom,  daje mnenje o letnem delovnem načrtu,  predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih programov ter dejavnosti,  odloča o posodobitvah programov vzgoje in izobrazevanja in njihovi izvedbi v skladu s predpisi,  daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja,  daje pobude za napredovanje strokovnih delavčev in mnenje o predlogih ravnatelja,  odloča o vzgojnih ukrepih in  opravlja druge naloge v skladu z zakonom. ODDELČNI UČITELJSKI ZBOR sestavljajo strokovni delavči, ki opravljajo vzgojno-izobrazevalno delo v posameznem oddelku. Oddelčni učiteljski zbor obravnava vzgojno-izobrazevalno problematiko v oddelku, oblikuje program za delo z nadarjenimi učenči in s tistimi, ki tezje napredujejo, odloča o vzgojnih ukrepih ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom. RAZREDNIK vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizira vzgojne in učne rezultate oddelka, skrbi za resevanje vzgojnih in učnih problemov posameznih učenčev, sodeluje s starsi in s solsko svetovalno sluzbo, odloča o vzgojnih ukrepih ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

15


STROKOVNI AKTIVI v soli obravnavajo problematiko oz. predmetnega področja, usklajujejo merila za očenjevanje, dajejo učiteljskemu zboru predloge za izboljsanje vzgojnoizobrazevalnega oz. studijskega dela, obravnavajo pripombe starsev in učenčev ter opravljajo druge strokovne naloge določene z letnim delovnim načrtom. KOLEGIJ RAVNATELJA sestavljajo strokovni delavči: ravnateljiča, vodja enote Podruznične sole Smartno ob Dreti, vodje aktivov. Je svetovalno telo ravnatelju.

4. Učitelji in strokovni delavci na šoli: IME IN PRIIMEK Karla J. REDNAK, mentoriča Joziča PUSTOSLEMSEK, svetovalka

RAZRED NALOGE 1. a

RP

2. a

RP

Branka NAREKS, prof. svetovalka

3. a

RP

Maniča HUDALES, prof. mentoriča

4. a

RP

5. a

RP

Anton SMRKE, svetovaleč Vanja HOFBAUER, vzgojiteljica svetovalka Maja VOLK, prof. Bernarda PURNAT

(zaposlena na OŠ Mozirje, na OŠ Nazarje dopolnjuje učno obvezo)

Katja GRUBER, prof. svetovalka

GOV. URE

DRUGE NALOGE

torek, 7.30–8.15 torek, 7.30–8.15 Vodja ponedeljek, aktiva 11.15–12.00 I. triade Vodja ponedeljek, aktiva 9.10–9.55 II. triade torek, 7.30–8.15

2. učiteljiča v 1. a, 2 uri pouka v 1. a, JV in OPB V 1. a DSP DSP

torek, 8.20–9.05 ponedeljek, 12.05–12.50 po dogovoru s starsi

GVZ, petek, ZBOROVODJA OPZ, 11.15–12.00 SOPZ, MPZ 16


IME IN PRIIMEK

RAZRED NALOGE

Metka MEH, prof. mentoriča Primoz JELSNIK, prof. mentor Milan COPOT, mentor Mojča GRESAK, prof. mentoriča Petra LONCAR, prof. mentoriča

DRUGE NALOGE

SPREMLJEVALKA GIBALNO OVIRANEGA UČENCA

Natasa BELE, prof. Andreja MAVRIC, prof. svetovalka Joziča BEZOVNIK, prof. Mag. Ksenija FANRICH, prof. mentoriča Simona SKORNSEK, prof. mentoriča Uros POTOCNIK, akad. slikar Angela LETOJNE, prof. mentoriča

GOV. URE

7. a

GEO, ZGO

7. b

MAT, TIT, IP: LO 1

8. a

SLJ

9. a

KEM,OPB

9. b

LVZ, TIT, OPB, IP: LS2, LS3 BIO, NAR, OPB TJA, NE2, IP: NI2, NI3, ORG. ŠOL. PREHRANE SVZ, IP: ISP, SZZ, ŠPORTNI DNEVI GVZ, IP: UBE, MME ORG. INF. DEJAVNOSTI TJA SLJ, GEO, OPB

ponedeljek, 10.25–11.10 ponedeljek, 9.10–9.55 ponedeljek, 11.15–12.00 torek, Vodja 11.15–12.00 aktiva OPB četrtek, 10.25–11.10 sreda, 11.15–12.00 torek, 8.20–9.05 petek, 10.25–11.10 ponedeljek, 10.25–11.10 petek, 9.10–9.55 četrtek, 10.25–11.10

Mateja TEVZ SRCIC svetovalka

MAT, FIZ, IP: SLZ

torek, 9.10–9.55

Mija M. PECNIK, univ. dipl. soč. del. mentoriča Janja KOVAC, prof.

DDE, IP: SPH, ŠOL. SVETOVALNA po dogovoru DELAVKA petek, TJA, SLJ 9.10–9.55 17

Vodja aktiva III. triade


IME IN PRIIMEK

RAZRED NALOGE

Maja JELEN, univ. dipl. bibliotekar, mentor

MAT KNJIŽNICA

Natasa KRK

GOV. URE

DRUGE NALOGE

ponedeljek, 9.10–9.55

PORODNISKI DOPUST

PODRUŽNICA ŠMARTNO OB DRETI Sabina VENEK, prof. mentoriča Martina ZAKRAJSEK, svetovalka Marjana UGOVSEK, prof. mentoriča Zvonka ZAKRAJSEK, svetovalka

1. b, 2. b, 3. b

petek, Vodja POS 12.05–12.50

RP 2. učiteljiča v 1. b RP, OPB,

4. b, 5. b

RP OPB

ponedeljek, 12.05–12.50 ponedeljek, 10.25–11.10 torek, 11.00–12.00

GOVORILNE URE ZA UČENCE UČITELJ

ČAS IN PROSTOR

ANDREJA MAVRIC

sreda, 8.00–8.15, kabinet ZGO/GEO

JOZICA BEZOVNIK

ponedeljek, glavni odmor, kabinet TIT

KSENIJA FANRICH

četrtek, glavni odmor, kabinet SLJ

SIMONA SKORNSEK

četrtek, 8.00–8.15, kabinet BIO/KEM

UROS POTOCNIK

četrtek, glavni odmor, likovna učilniča

ANGELA LETOJNE

četrtek, 8.00–8.15, kabinet ZGO/GEO

METKA MEH

torek, glavni odmor, kabinet SLJ/TJA

PRIMOZ JELSNIK

čet., pet., gl. odmor, tribuna telovadniče

MILAN COPOT

petek, 8.30–8.15, računalniska učilniča

KATJA GRUBER

ponedeljek, 15.20 do 15.30

PETRA LONCAR

četrtek, glavni odmor, kabinet SLJ

JANJA KOVAC

torek, glavni odmor, kabinet TJA 18


UČITELJ

ČAS IN PROSTOR

MOJCA GRESAK

ponedeljek, glavni odmor, kabinet TJA

MATEJA TEVZ SRCIC

torek, glavni odmor, kabinet FIZ

MAJA JELEN

ponedeljek, glavni odmor, knjizniča

MAJA VOLK

sreda, glavni odmor, učilniča OP

VODJE AKTIVOV: I. triada – Branka NAREKS II. triada – Maniča HUDALES III. triada – Mateja TEVZ SRCIC VODJE STROKOVNIH AKTIVOV: SLJ – Ksenija FANRICH MAT – Joziča BEZOVNIK TJA – Mojča GRESAK BIO, KEM, NAR – Angela LETOJNE ŠVZ – Primoz JELSNIK GVZ – Katja GRUBER KUD – Maja JELEN KNJIŽNICA – Maja JELEN OPB – Simona SKORNSEK GEO, ZGO – Andreja MAVRIC RAČUNALNIŠTVO – Milan COPOT SKUPNA IZOBRAŽEVANJA ZA STROKOVNE DELAVCE: 1. Preprečevanje nasilja – izvajalka Mojča Grešak, 27. 8. 2012 2. Delo z otroki s posebnimi potrebami – izvajalka Maja Volk, 27. 8. 2012 3. E-ASISTENT, čeloletno izobraževanje 4. Word – izvajalec Milan Copot 5. Powerpoint – izvajalec Milan Copot 19


6. Excell – izvajalka Jožiča Bezovnik 7. PROJEKT SIO 8. SLOVENSKI PRAVOPIS IN NJEGOVE POSEBNOSTI – izvajalka Nataša Bele IZOBRAŽEVANJE ZA STARŠE 1. Roditeljski sestanek: Izobraževanje za starše na temo Nasilje, Mojča Grešak 2. Predavanje za starše z naslovom Konflikti v družini – Živeti z generačijo »Z«, Mojča Grešak 3. Vsak tretji torek v meseču so skupne GU ter možnost individualnega svetovanja.

5. Svet staršev je organ, kjer lahko starsi na soli organizirano uresničujejo svoje interese. Svet starsev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starsi izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka. Prvi sklič Sveta starsev opravi ravnateljiča. Svet starsev:  predlaga nadstandardne programe,  daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,  daje mnenje o predlogu programa razvoja sole in o letnem delovnem načrtu,  razpravlja o poročilih ravnatelja o VIZ problematiki,  obravnava pritozbe starsev v zvezi z VIZ delom,  voli predstavnike v Svet sole,  opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi. 20


ŠOLSKI ZVONEC ŠOLA NAZARJE URA

od – do

ODMOR

od – do

0. ura

7:30–8:15

1. odmor

8:15–8:20

1. ura

8:20–9:05

2. odmor

9:05–9:10

2. ura

9:10–9:55

3. (glavni) odmor

9:55–10:25

3. ura

10:25–11:10

4. odmor

11:10–11:15

4. ura

11:15–12:00

5. odmor

12:00–12:05

5. ura

12:05–12:50

6. odmor

12:50–12:55

6. ura

12:55–13:40

7. odmor

13:40–13:45

7. ura

13:45–14:30

8. odmor

14.30–14.35

8. ura

14.35–15.20

PODRUŽNIČNA ŠOLA ŠMARTNO OB DRETI URA

od – do

ODMOR

od – do

0. ura

7:30–8:15

1. odmor

8:15–8:20

1. ura

8:20–9:05

2. odmor (malica)

9:05–9:35

2. ura

9:35–10:20

3. odmor

10:20–10:25

3. ura

10:25–11:10

4. odmor

11:10–11:15

4. ura

11:15–12:00

5. odmor (kosilo)

12:00–12:05

5. ura

12:05–12:50

6. odmor

12:50–12:55

6. ura

12:55–13:40

7. odmor

13:40–13:45

21


PREDMETNIK 9-LETNE OSNOVNE ŠOLE OBVEZNI PROGRAM V 9-LETNI OSNOVNI ŠOLI število ur tedensko v razredih

Predmeti

1. r. 2. r. 3. r.

skupaj ur predmeta

4. r. 5. r 6. r. 7. r. 8. r. 9. r.

Slovenščina

6

7

7

5

5

5

4

3,5

4,5

1631,5

Matematika

4

4

5

5

4

4

4

4

4

1318,0

2

3

4

4

3

3

656,0

Tuji jezik 1 Tuji jezik 2

2

Likovna vzgoja

2

2

2

2

2

1

1

1

1

487,0

Glasbena vzgoja

2

2

2

1,5

1,5

1

1

1

1

452,0

2

3

Družba

175,0

Geografija

1

2

1,5

2

221,5

Zgodovina

1

2

2

2

239,0

1

1

Državljanska vzgoja in etika Spoznav. Okolja

3

3

70,0

3

315,0

Fizika

2

2

134,0

Kemija

2

2

134,0

1,5

2

116,5

Biologija Naravoslovje Naravoslovje in tehnika

3

Športna vzgoja

3

3

3

3

3

2

1

175,0

3

Tehnika in tehnologija Gospodinjstvo

2

210,0

1

1,5

3

3

1

140,0 87,5

2

2

2

834,0

Predmet 1

2/1

2/1

2/1

204,0

Predmet 2

1

1

1

102,0

Predmet 3

1

1

1

102,0

22


Oddelčna skupnost

0,5

Št. predmetov

6

Št. ur na teden

20 21

6

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

103,5

skupaj vseh ur

7907,5

6

8

9

11

14

16

14

22

24

26

26

29

30

30

Izbirni predmeti Izbirni predmeti pomenijo možnost izbire za učenča. Z izbirnimi predmeti želimo mladim omogočiti, da poudarijo tako imenovane močne strani lastnega interesa in sposobnosti. Omenjeni predmeti tako postanejo priložnost za to, da se učenči in učenke pri njih dokažejo. Učenčem 7., 8. in 9. razredov smo ponudili 25 različnih predmetov, učenči so jih izbrali 13. Iz ponujenih lahko vsak izbere največ tri ure tedensko. Ti predmeti so lahko iz leta v leto različni. Učenču, ki obiskuje glasbeno šolo, se lahko to upošteva kot izbirni predmet, ne upošteva pa se tam pridobljena ocena. Otrok izbere 2 uri, lahko pa tudi 3 ure izbirnih predmetov tedensko, če s tem soglašajo starši. Iz zakona je razvidno, da mora vsaka šola ponuditi najmanj šest izbirnih predmetov. Šola je dolžna otrokom ponuditi: drugi tuj jezik, nekonfesionalni pouk o verstvih in etiki ter retoriko. Ponudbo izbirnih predmetov šola predstavi učenčem že ob konču predhodnega šolskega leta. Na podlagi odločitev učenčev za posamezne izbirne predmete se pripravi tudi urnik za novo šolsko leto. Na začetku šolskega leta ima učenka oz. učeneč en meseč časa za »popravek« svoje izbire. V tem primeru se lahko učeneč vključi le v tiste skupine, kjer je še prostor in ki so časovno usklajene z njegovim sičeršnjim urnikom. 23


Izbirni predmeti so eno-, dvo- ali triletni in večinoma niso vezani na razred. V isti skupini so lahko učenči različnih razredov zadnjega triletja. V sol. letu 2012/2013 so učenči vključeni v naslednje izbirne predmete (13 izbirnih predmetov, 15 skupin): IZBIRNI PREDMET

ŠTEVILO ŠTEVILO MENTOR PRIJAV SKUPIN

Sport za sprostitev

28

2

Primoz JELSNIK

Izbrani sport odbojka

18

1

Primoz JELSNIK

Likovno snovanje 1

17

1

Uros POTOCNIK

Likovno snovanje 2

12

1

Uros POTOCNIK

Likovno snovanje 3

17

1

Uros POTOCNIK

Sodobna priprava hrane

22

2

Mija M. PECNIK

Nemsčina 2

9

1

Metka MEH

Nemsčina 3

6

1

Metka MEH

Logika

8

1

Joziča BEZOVNIK

Sonče, Luna, Zemlja

8

1

Mateja TEVZ SRCIC

Urejanje besedil

9

1

Milan COPOT

Multimedija

6

1

Milan COPOT

Obdelava lesa

10

1

Anton SMRKE

170

15

SKUPAJ

Oblike diferenciacije Skladno s spremembo Zakona o OS izvajamo na soli pouk v manjsih učnih skupinah do četrtine ur v četrtem razredu pri MAT in SLJ, v petem, sestem in sedmem razredu pri predmetih MAT, SLJ in TJA. V osmem in devetem razredu izvajamo pouk v manjsih učnih skupinah pri vseh urah MAT, SLJ in TJA. 24


Individualni pouk: IME IN PRIIMEK UČITELJA Ksenija Fänrich Katja Gruber Maja Jelen Andreja Mavrič Simona Skornšek Marjana Ugovšek Branka Nareks Mija M. Pečnik

ŠTEVILO UR / LETNO

PREDMET

RAZRED

SLJ I-zborček FIZ GEO, ZGO KEM MAT, DRU SLJ, MAT, SPO individualno delo z učenči

9. r. 5., 6. r. 9. r. 7. r. 8., 9. r. 4. r. 3. r.

2 x 0,5 / 35 5 x 0,5 / 87,5 1 x 0,5 / 17,5 1 x 0,5 / 17,5 1 x 0,5 / 17,5 1 x 0,5 / 17,5 1 x 0,5 / 17,5

4.–9. r.

1 x 0,5 / 17,5

Dodatni in dopolnilni pouk PREDMET

RAZRED

Karla J. Rednak Jožica Pustoslemšek

SLJ, MAT

1. a

ŠTEVILO UR / TEDENSKO 1

SLJ, MAT

2. a

1

DOP ali DOD

Sabina Venek

SLJ, MAT

1

DOP ali DOD

Branka Nareks Manica Hudales Marjana Ugovšek Anton Smrke Mateja Tevž Srčič Jožica Bezovnik Jožica Bezovnik Janja Kovač Janja Kovač Ksenija Fänrich Ksenija Fänrich Angela Letojne

SLJ, MAT SLJ, MAT SLJ, MAT SLJ, MAT FIZ MAT MAT TJA TJA SLJ SLJ BIO

1 1 1 1 0,5 1 1 1 0,5 1 0,5 0,5

DOP ali DOD DOP ali DOD DOP ali DOD DOP ali DOD DOD DOP DOD DOP DOD DOP DOD DOD

IME IN PRIIMEK UČITELJA

1. b, 2. b, 3. b 3. a 4. a 4. b, 5. b 5. a 8. + 9. r. 6. + 7. r. 8. + 9. r. 6. + 7. r. 8. + 9. r. 6. + 7. r. 8. + 9. r. 8. + 9. r.

25

OPOMBE DOP ali DOD


Dodatna strokovna pomoč Namenjena je učenčem, ki so z odločbo Zavoda RS za solstvo usmerjeni v izobrazevalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. V sol. l. 2012/13 bomo izvajali dodatno strokovno pomoč pri sestnajstih učenčih. Ure dodatne strokovne pomoči po izreku odločbe izvajajo učitelji po realizačiji ur (18 ur) ter spečialni pedagog in logoped (29 ur). Za začetek postopka usmerjanja smo se skupaj s starsi odločili se pri treh učenčih. Program DSP vodita in koordinirata spečialna pedagoginja in solska svetovalna delavka.

Jutranje varstvo in podaljšano bivanje Za otroke 1. razredov, katerih starsi gredo v sluzbo pred 7.00 uro, imamo organizirano varstvo v sklopu vrtča od 5.30 do 7.10 ure. Jutranje varstvo vodi ga. Vanja Hofbauer. Vrata za jutranje varstvo odpremo ob 7.15 in traja do 8.15, ko pričnemo s poukom. Namenjeno je izključno učencem 1. razreda. Učenči se v tem času počasi pripravljajo na šolsko delo (pogovori, igre, pravljice). Podaljšano bivanje (OPB) traja od 12.00 do 15.45 za učenče 1., 2., 3., 4. in 5. razreda. OPB je namenjen učenčem, katerih starši potrebujejo varstvo otroka. Program OPB-ja sledi otrokovim potrebam, interesom in željam in predpisanemu učnemu načrtu. Organizirane so športne, likovne, glasbene, plesne in tehnične dejavnosti, ki spodbujajo otrokov razvoj in ga tudi sproščajo. OPB vodijo naslednji strokovni delavci: 1. skupino v OŠ Nazarje, 1. razred: Vanja Hofbauer, Angelca Letojne, Uroš Potočnik, Milan Copot 2. skupino v OŠ Nazarje, 2. in 3. razred: Simona Skornšek, Angelca Letojne, Uroš Potočnik, Milan Copot 26


3. 4.

skupina v OŠ Nazarje, 4. in 5. razred: Angelca Letojne, Milan Copot, Petra Lončar skupino v Šmartnem, 1.–5. razred: Zvonka Zakrajšek, Martina Zakrajšek

Zborovsko petje Na šoli delujejo štirje pevski zbori ter vokalna skupina »Izborček«.  MLAJŠI OTROŠKI PEVSKI ZBOR na šoli Nazarje: vključuje učenče 1. in 2. razreda;  OTROŠKI ZBOR PODRUŽNIČNE ŠOLE ŠMARTNO OB DRETI: vključuje učenče od 1. do 5. razreda;  STAREJŠI OTROŠKI PEVSKI ZBOR na šoli Nazarje: vključuje učenče 3., 4. in 5. razreda;  MLADINSKI PEVSKI ZBOR na šoli Nazarje: vključuje učenče od 6. do 9. razreda;  »I-zborček«: vključuje izbrane nadarjene učenče. Urnik pevskih vaj 2012/2013 IME ZBORA MLAJŠI OPZ STAREJŠI OPZ OPZ Šmartno

ŠT. VAJ TEDENSKO 1 x 45 min 2 x 45 min 1 x 45 min

PREDVIDENO ŠT. OTROK 25 (1. in 2. razred) 35 (3., 4. in 5. r.) 30 (od 1. do 5. razreda)

četrtek 12.05–12.50 sreda in četrtek 13.05–13.50 sreda 12.05–12.50

URNIK VADBE

MLADINSKI PZ

4 x 45 min

30 (od 6. do 9. razreda)

ponedeljek in petek 12.55–14.30

Vokalna skupina I-zborček

2 x 45 min

izbrani nadarjeni pevci

ponedeljek in petek 14.35–15.20

27


Seznam predvidenih šolskih nastopov poiščite v rubriki »Proslave in javne prireditve«. SEZNAM OSTALIH IZVENŠOLSKIH AKTIVNOSTI ZBOROV : DATUM

PRIREDITEV IN KRAJ IZVEDBE NASTOPAJOČI

Nastop v Smartnem ob Dreti ob občinskem prazniku Občinski praznik, slavnostna seja v 18. 9. 2012 Domu kulture Intenzivne vaje za MPZ v CSOD 12.10.–14.10. Ajda, Libeliče 16. 9. 2012

24. 10. 2012

Nastop ob krajevnem prazniku

oktober 2012 Spevoigra »Kresniček« 26. 10. 2012 23. 11. 2012 5. 12. 2012 dečember 2012 22. 12. 2012 23. 12. 2012 7. 3. 2013 3. 4.–5. 4.

»Kresniček« na zborovodskem seminarju v Mariboru Nastop »Najboljsi iz Zagorja« v Slovenski filharmoniji v Ljubljani Nastop pred Vrbovčem ob prihodu Miklavza Nastop za BSH ob prihodu Bozička Nastop MPZ na bozičnem končertu GS Nastop I-zborčka na Lazah – Luč miru Solski dobrodelni končert “Za smeh v otroskih očeh” Mednarodno tekmovanje “Mladinski pevski festival Celje”

OPZ Smartno Mladinski PZ, Starejsi OPZ Mladinski PZ OPZ Smartno Starejsi OPZ Starejsi OPZ Mladinski PZ, Starejsi OPZ Mlajsi OPZ Mlajsi OPZ Mladinski PZ I-zborček VSI Mladinski PZ

12. 4. 2013

Revija “Cičido” v Mozirju

VSI

25. 5. 2013

Regijsko tekmovanje zborov

Starejsi OPZ

junij 2013

Letni končert vseh zborov

VSI

28


PROSLAVE IN JAVNE PRIREDITVE OŠ NAZARJE IN PODRUŽNIČNA ŠOLA ŠMARTNO NASLOV

KRAJ

ČAS

NOSILEC

OŠ Nazarje

3. 9. 2012

Branka Nareks

OŠ Nazarje

oktober 2012

Jožiča Pustoslemšek

Občinski praznik

Dom kulture Nazarje

18. 9. 2012

Katja Gruber

Praznovanje jeseni v sodelovanju z vrtcem

OŠ Nazarje

oktober 2012

Vanja Hofbauer

Kresniček

Maribor

26. 10. 2012

Katja Gruber

KOMEMORACIJA ob dnevu mrtvih

Nazarje (pri spomeniku padlih)

26. 10. 2012

Manica Hudales

Program za ostarele v Kokarjah

Kokarje

november 2012

Jožiča Pustoslemšek

Najboljši iz Zagorja, SF

Ljubljana

23. 11. 2012

Katja Gruber

Luč miru v Kokarjah

Kokarje

23. 12. 2012

Zvonka Zakrajšek

Nazarje

21. 12. 2012

Katja Gruber

december 2012

Petra Lončar

december 2012

Katja Gruber, Ksenija Fänričh

december 2012

Vanja Hofbauer

Prvi šolski dan, sprejem novincev SPREJEM PRVOŠOLCEV v šolsko skupnost

Nastop na božičnem končertu GŠ Nazarje DAN SAMOSTOJNOSTI in VESELI DECEMBER Prihod Božička za BSH Program za upokojene

Športna dvorana Nazarje Športna dvorana Nazarje Jedilniča OŠ Nazarje 29


NASLOV SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK – šolska proslava v sodelovanju s KD Nazarje Igra za najmlajše v vrtcu DOBRODELNI KONCERT »ZA SMEH V OTROŠKIH OČEH« »Cicido« revija zborov Kresovanje s programom Kulturni program na Čreti Zaključek bralne značke

KRAJ

ČAS

NOSILEC

Dom kulture Nazarje

februar 2013

Katja Gruber, Maja Volk

Vrtec Nazarje

februar 2013

Branka Nareks

OŠ Nazarje

7. marec 2013

Vesna Lešnik

Mozirje

12. april 2013

Katja Gruber

Laze

30. 4. 2013

Zvonka Zakrajšek

Čreta

1. 5. 2013

Karla J. Rednak

RS – Dom kulture Nazarje, PS – Celje

maj 2013

Maja Jelen

maj 2013

Katja Gruber

Regijsko tekmovanje SOPZ Letni koncert pevskih zborov MPZ Turneja na Poljsko

Dom kulture Nazarje

junij 2013

Katja Gruber

OŠ Nazarje

junij 2013

Katja Gruber

VALETA

OS Nazarje

14. junij 2013

Simona Skornsek, Uros Potočnik

Dom kulture 24. 6. 2013 Nazarje PODRUŽNIČNA OSNOVNA ŠOLA ŠOLA ŠMARTNO Prvi šolski dan, 3. 9. 2012 sprejem novincev Sodelovanje na koncertu Ljudskih Šmartno 16. 9. 2012 pevk Lipa Dan državnosti

30

Maja Jelen Martina Zakrajšek, Sabina Venek Martina Zakrajšek, Katja Gruber


NASLOV

KRAJ

ČAS

NOSILEC

SPREJEM PRVOŠOLCEV v šolsko skupnost

OŠ Šmartno

oktober 2012

Martina Zakrajšek, Sabina Venek

Krajevni praznik

Šmartno

oktober 2012

Zvonka Zakrajšek

Šmartno

oktober 2012

Martina Zakrajšek

Šmartno

26. 10. 2012

Marjana Ugovšek

Šmartno

26. 4. 2013

Martina Zakrajšek

Šmartno

junij 2013

Sabina Venek

Praznovanje jeseni v sodelovanju z Vrtcem Šmartno Komemoracija ob spomeniku padlih Kulturni program ob državnem prazniku Zaključna prireditev

SPOMINSKI DNEVI              

26. 9. 2012: svetovni dan jezikov → Mojča GRESAK 27. 9. 2012: svetovni dan turizma → Vanja HOFBAUER 2. 10. 2012: svetovni dan otroka → Ksenija FÄNRICH 16. 10. 2012: svetovni dan hrane → Metka MEH 24. 10. 2012: svetovni dan OZN → Andreja MAVRIČ 31. 10. 2012: dan reformačije → Metka MEH 1. 12. 2012: dan boja proti aidsu → Mateja TEVŽ SRČIČ 10. 12. 2012: dan človekovih pravič → Maniča HUDALES 07. 02. 2013: Varna raba interneta → Ksenija FANRICH 22. 3. 2013: svetovni dan voda → Jožiča PUSTOSLEMŠEK 27. 3. 2013: svetovni dan gledališča → Branka NAREKS 7. 4. 2013: svetovni dan zdravja → Angela LETOJNE 22. 4. 2013: svetovni dan Zemlje → Simona SKORNŠEK 23. 4. 2013: svetovni dan knjige → Maja Jelen 31


 1. 5. 2013: praznik dela → Vanja HOFBAUER  8. 5. 2013: mednarodni dan Rdečega križa → Karla J. Rednak PODRUŽNIČNA ŠOLA ŠMARTNO OB DRETI  5. 10. 2012: svetovni dan otroka → Martina ZAKRAJŠEK, Zvonka ZAKRAJŠEK  16. 10. 2012: svetovni dan hrane → Marjana UGOVŠEK  10. 12. 2012: dan človekovih pravič → Marjana UGOVŠEK  8. 2. 2013: slovenski kulturni praznik → Sabina Venek  2. 4. 2012: svetovni dan knjige za otroke → Sabina Venek  7. 4. 2013: svetovni dan zdravja, Zemlje, voda → Sabina VENEK  8. 5. 2013: mednarodni dan Rdečega križa → Martina ZAKRAJŠEK

ŠOLE V NARAVI IN TEČAJI RAZREDNA STOPNJA VSEBINA

DATUM IN KRAJ

SPREMLJEVALCI

NAUCIMO SE SMUCATI 5. razred PLAVALNI TECAJ 2. in 3. razred

januar, februar 2013 pomlad 2013, Velenje 15. 4.–19. 4. 2013, CSOD Dom Kurent Ptuj

5. razred, razrednika, Primoz Jelsnik

LETNA SOLA V NARAVI 4.razred

32

razredniki Maniča Hudales, Marjana Ugovsek


PREDMETNA STOPNJA VSEBINA

DATUM IN KRAJ

SPREMLJEVALCI

11. 2.–15. 2. 2013 ali ZIMSKA SOLA V NARAVI Primoz Jelsnik, Petra 28. 1.–1. 2. 2013, 6. razred Lončar Koča na Pesku, Rogla NARAVOSLOVNI TABOR Mateja Tevz Srčič, Ksenija september 2012, Laze 8. razred Fanričh, Primoz Jelsnik

PROJEKTI IN DRUGE DEJAVNOSTI PROJEKTI V ŠOLSKEM LETU 2012/2013                

Berem, bereš, beremo / Maniča HUDALES, Ksenija FÄNRICH / šolski projekt EKO rešuje svet / Metka MEH, Karla J. REDNAK / šolski projekt Bralna značka / razredniki razredne stopnje in Maja JELEN Rastem s knjigo / Maja JELEN Šolska in medvrstniškamediačija, način reševanja konfliktov / Mojča GREŠAK, Janja KOVAČ To sem jaz, a nisem sam / Karla J. REDNAK / 1. a Moj prvi abečednik / Martina ZAKRAJŠEK / 1. b Poslušam/ Jožiča PUSTOSLEMŠEK / 2. a Moja prva enciklopedija / Branka NAREKS / 3. a Policist Leon svetuje / Anton SMRKE in Marjana UGOVŠEK 5. a in 5. b Planetu Zemlja prijazna šola / Simona SKORNŠEK Šola pleše, zaključek 6. 4. 2013 / Vesna LEŠNIK Shema šolskega sadja / Metka MEH Sadeži družbe / Mija M. PEČNIK To sem jaz, verjamem vase / Mija M. PEČNIK Naučimo se smučati / Vesna LEŠNIK / 5. razredi / v projektu sodelujejo OŠ Nazarje, Mozirje in Šoštanj 33


    

Naučimo se plavati / Vesna LEŠNIK / 2. in 3. razred Shema šolskega sadja / Metka MEH Znanost mladini / Mateja TEVŽ SRČIČ in Jožiča BEZOVNIK Šolski plesi / Simona SKORNŠEK in Uroš POTOČNIK Izdelava novoletnih voščilnič / Uroš Potočnik in razredniki

DRUGE NAČRTOVANE DEJAVNOSTI:                   

Športna značka, Zlati sonček in Krpan / 1.–5. r. / celo leto Koncert zbora iz Poljske / 4.–9. r. / Katja GRUBER / 10. 10. 2012 Otroška olimpijada / 1. triada / razredniki / 29. 9. 2012 Tečaj plavanja za neplavalče / Primoz JELSNIK Skrbimo za zdrave zobe / razredna stopnja / celo leto Likovna kolonija / 13. april 2013 / Uroš POTOČNIK Tečaj smučanja / Primoz JELSNIK Literarni natečaji / učiteljiče SLJ in razrednega pouka Testiranje 8. razredov MFBT / M. M. Pečnik Razstave / Uros POTOCNIK / 7 do 8 razstav po hodnikih, 4 čelostne razstave v osrednjem razstavnem prostoru Solska skupnost učenčev / Mija M. PECNIK Otroski parlament / Mija M. PECNIK Likovni tabor – Gora Oljka / Uros POTOCNIK / 15., 16. 9. 2012 (LS 3) Intenzivne vaje pevskih zborov / Katja GRUBER / 12.–14. oktober 2012 Izobrazevanje vrstniskih mediatorjev – dvodnevni tabor / Mojča GRESAK / spomladi 2013 Mega kviz / Maja JELEN Izlet z bralnim krozkom/spomladi 2012 / Ksenija FANRICH Drzavno tekmovanje iz kemije/ mareč 2013 / Simona SKORNSEK Izlet turističnega krozka / spomladi 2013 / Petra LONCAR

34


INTERESNE DEJAVNOSTI IME IN PRIIMEK MENTORJA OŠ NAZARJE Katja Gruber Katja Gruber Katja Gruber Joziča Pustoslemsek Joziča Pustoslemsek Vanja Hofbauer Vanja Hofbauer Zvonka Zakrajsek Mateja TevzSrčič Maja Volk Branka Nareks Branka Nareks Karla J. Rednak Maniča Hudales Natasa Bele Natasa Bele Anton Smrke Primoz Jelsnik Primoz Jelsnik Uros Potočnik Joziča Bezovnik Maja Jelen Plesna sola Mojča Gresak Angela Letojne Mateja Tevz Srčič Andreja Mavrič

INTERESNA DEJAVNOST Mlajsi OPZ Starejsi OPZ Mladinski pevski zbor Ustvarjalnoraziskovalnikrozek Kako se počutim Plesni krozek Planinski krozek Taborniki Astronomija Filozofija za najmlajse Dramski krozek Cebelarski krozek Sportni krozek Vesela sola Javno nastopanje Male sive čeliče za leto 2013 Tehniski krozek Sportni krozek Planinski krozek Likovni krozek Logika Vesela sola LA - standardni Vrstniska mediačija Prva pomoč Astronomija Zgodovinski krozek 35

RAZRED 1.–2. 3.–5. 6.–9. 1.–5. 1.–5. 1.–5. 1.–5. 1.–9. 1.–5. 1.–4. 1.–5. 2.–9. 1.–2. 4.–6. 7.–9. 6. 6.–9. 6.–9. 6.–9. 5.–9. 6.–9. 7.–9. 7.–9. 8.–9. 9. 6.–9. 8.–9.


IME IN PRIIMEK INTERESNA DEJAVNOST MENTORJA Ksenja Fanričh Bralni krozek Petra Lončar Turizem Petra Lončar Geografski krozek PODRUŽNICA ŠMARTNO Katja Gruber OPZ Martina Zakrajsek Ročne ustvarjalnosti Marjana Ugovsek Sportni krozek Sabina Venek Dramski krozek Martina Zakrajsek Planinski krozek

RAZRED 6.–9. 6.–9. 6.–9. 1.–5. 1.–5. 1.–5. 1.–5. 1.–5.

TEKMOVANJA              

SLJ – Cankarjevo tekmovanje, Ksenija FANRICH, MAT – Evropski matematični kenguru za Vegovo priznanje, Joziča BEZOVNIK, LOG – Tekmovanje iz logike, Joziča BEZOVNIK, BIO – Tekmovanje iz znanja biologije za Proteusovo priznanje, Angela LETOJNE, KEM – Tekmovanje iz znanja kemije za Preglovo priznanje, Simona SKORNSEK, KEM – Drzavno tekmovanje iz kemije na OS Nazarje, Simona SKORNSEK, FIZ – Tekmovanje iz znanja fizike za Stefanovo priznanje, Mateja TEVZ SRCIC, Mladi za razvoj Saleske doline, Mateja TEVZ SRCIC, TJA – Tekmovanje iz znanja angleskega jezika, Janja KOVAC, TJN – Tekmovanje iz znanja nemskega jezika, Metka MEH, ZGO – Tekmovanje iz znanja zgodovine, Andreja MAVRIC, Sportna tekmovanja, Primoz JELSNIK, Tekmovanje iz znanja prve pomoči, Angela LETOJNE, Tekmovanje iz astronomije, Mateja TEVZ SRCIC, 36


          

EPI reading badge – tekmovanje za anglesko bralno značko, Mojča GRESAK, EPI lese preis – tekmovanje za nemsko bralno značko, Metka MEH, Gibanje Znanost mladini, Mateja TEVZ SRCIC, Drzavno tekmovanje mladih čebelarjev, Branka NAREKS,11. 5. 2013 Turizmu pomaga lastna glava, Petra LONCAR, Maja VOLK, Ciči Vesela šola / 1.–4. r. / Branka NAREKS, Vesela sola, Maja JELEN, Maniča HUDALES, Tekmovanje iz geografije, Petra LONCAR, Kviz o gozdu ob lesarskem prazniku, 8. in 9. 9. 2012, Angela LETOJNE, Mednarodno tekmovanje za mladinski zbor v Celju, Katja GRUBER, Regijsko tekmovanje za srednji otroski pevski zbor, Katja GRUBER.

DNEVI DEJAVNOSTI RS in POŠ Šmartno ob Dreti KULTURNI DNEVI: 1. a RAZRED: 1. Sprejem v šolsko skupnost / Jožiča /okt. 2012 2. Veseli december / razrednik / dec. 2012 3. Ogled kulturne prireditve / razrednik / po dogovoru 4. Slovenski kulturni praznik + podelitev BZ / razrednik in knjižničarka / feb. 2013 in maj 2013

2. a RAZRED: 1. Sprejem v šolsko skupnost + podelitev BZ / razrednik in knjižničarka / okt. 2012 in apr. 2013 2. Veseli december / razrednik / dec. 2012 3. Ogled kulturne prireditve / razrednik / po dogovoru 4. Kulturni praznik / razrednik/ feb. 2013 37


3. a RAZRED 1. Pikin dan / razrednik / sep. 2012 2. Sprejem v šolsko skupnost + kulturni praznik +podelitev BZ / razrednik in knjižničarka / okt. 2012, feb. in apr. 2013 3. Ogled kulturne prireditve / razrednik / po dogovoru 4. Veseli december / razrednik / dec. 2012

1., 2. in 3. b RAZRED 1. Sprejem prvošolčev + sprejem v šolsko skupnost/ razrednik / sep. in okt. 2012 2. Ogled kulturne prireditve / razrednik / po dogovoru 3. Veseli december / razrednik / dec. 2012 4. Kulturni praznik + podelitev BZ /razrednik in knjižničarka /maj 2013

4. a, 5. a RAZRED: 1. Sprejem prvošolčev v šolsko skupnost, komemoracija, kulturni praznik, podelitev BZ / razredniki / okt. 2012 in apr. 2013 2. Veseli december / razredniki / dec. 2012 3. Ogled kulturne prireditve Mama mia / razredniki / 4. 10. 2012, Žaleč

4. b, 5. b RAZRED: 1. Veseli december /dec. 2012 2. Slovenski kulturni praznik + podelitev BZ / razrednika in knjižničarka / feb. 2013 in maj 2013 3. Ogled kulturne prireditve Mama mia / razrednik / 4. 10. 2012, Žaleč

NARAVOSLOVNI DNEVI: 1. a RAZRED: 1. Tetka jesen / razrednik / okt. 2012 2. Eko rešuje svet / razrednik / okt. 2012 3. Pomlad v parku; Gaj /razrednik

2. a RAZRED: 1. Eko rešuje svet / razrednik /okt. 2012 2. Gozd / razrednik / maj 2013 3. Življenje v vodi in ob njej; Gaj / razrednik

3. a RAZRED 1. Eko rešuje svet / razrednik / okt. 2012 / 2. Svetloba, zvok / razrednik / jan. 2013 / 3. Orientacija v naravi; Gaj / razrednik /

1., 2. in 3. b RAZRED 1. Tetka jesen / razrednik /okt. 2011 2. Življenje v vodi in ob njej; Gaj / razrednik / 3. Eko rešuje svet / razrednik / okt. 2012 38


4. a RAZRED: 1. Vrtenje Zemlje / nov. 2012 / 2. Kako spoznavam svet / razrednik / marec 2013 / 3. Drevesne vrste in grmovnice; Gaj / M. Hudales

4. b, 5. a, 5. b RAZRED: 1. Vrste prsti, kompostiranje; Gaj / razredniki / 2. Eko rešuje svet / razredniki/ okt. 2012 / 3. Vreme / razredniki / marec 2013

TEHNIŠKI DNEVI: 1. a RAZRED: 1. Izdelek iz odpadne embalaže / razrednik / pomlad 2013 2. Ustvarjamo iz jesenskih plodov / vzgojiteljica / okt. 2012 3. Razstavljam in sestavljam / razrednik / feb. 2012

1. b, 2. b, 3. b RAZRED 1. Ustvarjamo iz jesenskih plodov / razrednik / okt. 2012 2. Čebeliče naše prijateljiče / razrednik / feb. 2012 3. Izdelek iz odpadne embalaže / razrednik / pomlad 2013

2. a RAZRED: 1. Vetrnica / razrednik / okt. 2012 2. Les / razrednik / maj 2013 3. Izdelek iz odpadne embalaže / razrednik / pomlad 2013

3. a RAZRED: 1. Kolo se vrti / razrednik / okt. 2012 2. Vreme / razrednik / apr. 2013 3. Izdelek iz odpadne embalaže / razrednik / pomlad 2013

4. a, 4. b RAZRED: 1. Eko rešuje svet / razredniki okt. 2012 2. Vozilo s pogonom na gumo / razredniki / apr. 2013 3. Svetilnik / razredniki / maj 2013 4. Izdelek iz lesa / razredniki / junij 2013

5. a, 5. b RAZRED: 1. Eko rešuje svet / razredniki / okt. 2012 2. Hladilna torba / razredniki / okt. 2012 3. Od zrna do kruha / razredniki / mar. 2013 4. Zmaj / razredniki / maj 2013

39


ŠPORTNI DNEVI: 1. a RAZRED: 1. Mini olimpijada – Šoštanj / razredniki / 29. 9. 2012 2. Drsanje / razredniki / feb. 2013 3. Šola pleše / razredniki /13. 4. 2013 4. Rolanje in kolesarjenje / razredniki / maj 2013 5. Pohod / razredniki / junij 2013

1. b RAZRED 1. Mini olimpijada – Šoštanj / razredniki / 29. 9. 2012 2. Drsanje / razredniki / feb. 2013 3. Šola pleše / razredniki /13. 4. 2013 4. Rolanje in kolesarjenje / razredniki / maj 2013 5. Pohod / razredniki / junij 2013

2. a, 2. b, 3. a in 3. b RAZRED: 1. Mini olimpijada – Šoštanj razredniki / 29. 9. 2012 2. Drsanje / razredniki / feb. 2013 3. Šola pleše / razredniki /13. 4. 2013 4. Plavanje / razredniki / pomlad 2013 5. Pohod / razredniki / junij 2013

4. a, 4. b RAZRED: 1. Pohod / razredniki / sept. 2012 2. Drsanje / razredniki / feb. 2013 3. Plavanje – LŠN Ptuj / razredniki / apr. 2013 4. Športne igre – LŠN Ptuj / razredniki / apr. 2013 5. Šola pleše / razredniki / 13. 4. 2013

5. a RAZRED: 1. Orientacijski pohod / razrednik / oktober 2012 2. Šola smučanja / razrednik in P. Jelsnik / jan. 2013 3. Drsanje / razredniki 4. Šola pleše / razrednik / 13. 4. 2013 5. Pohod / razrednik / maj 2013

5. b RAZRED: 1. Pohod / razrednik / sept. 2013 2. Šola smučanja / razrednik in P.Jelsnik / jan. 2013 3. Drsanje / razredniki / feb. 2013 4. Šola pleše / razrednik / 13. 4. 2013 5. Igre z žogo / razrednik / jun. 2013

40


Predmetna stopnja KULTURNI DNEVI: 6. RAZRED: 1. Kulturna dedisčina Nazarij, Maja Jelen, oktober 2012 2. Veseli dečember + 8. februar + dan drzavnosti, razredniki 3. Gledaliska predstava + galerija, M. Gresak, U. Potočnik, jesen 2012 8. RAZRED: 1. Veseli dečember + 8. Februar + dan drzavnosti, razredniki 2. Gledaliska predstava + galerija, M. Gresak, U. Potočnik, jesen 2012 3. Po poteh kulturne dediščine, Ksenija Fänričh, 18. 3. 2013 (brezplačna vstopnina – nagrada)

7. RAZRED: 1. Veseli dečember + 8. februar + dan drzavnosti, razredniki 2. Gledaliska predstava + galerija, M. Gresak, U. Potočnik, jesen 2012 3. Ekskurzija v zamejstvo, Andreja Mavrič, 11. 5. 2013 9. RAZRED: 1. Veseli dečember + 8. Februar + dan drzavnosti, razredniki 2. Gledaliska predstava + galerija, M. Gresak, U. Potočnik, jesen 2012 3. Ekskurzija z vlakom v Ljubljano, Andreja Mavrič, april 2013

NARAVOSLOVNI DNEVI: 6. RAZRED: 1. Zimska sola v naravi, 11. 2. Do 15. 2. 2013, razrednik 2. Gozdna učna pot, Angela Letojne, oktober 2012 3. Od popka do ploda, A. Letojne, 24. 4. 2013

7. RAZRED: 1. Celinske vode, Angela Letojne, 19. 9. 2012 2. Prva pomoč, Angela Letojne, dečember 2013 3. Obdelava podatkov, J. Bezovnik, jan.–feb. 2013

8. RAZRED: 1. Naravoslovni tabor Laze, razrednik, september 2012 2. Spolna vzgoja, Angela Letojne, mareč 2013 3. Cebele, Angela Letojne, 7. 5. 2013

9. RAZRED: 1. Spolna vzgoja, Angela Letojne, september 2012 2. Naravna dedisčina Zgornje Savinjske doline, Andreja Mavrič, oktober 2012 3. Poskusi v kemiji, Simona Skornsek, maj 2013 41


TEHNIŠKI DNEVI: 6. RAZRED: 1. Eko resuje svet – papir, jesen 2012, razredniki 2. Les – ZSN – 11. 2. do 15. 2. 2013 3. Izdelava vosčilnič, U. Potočnik in razredniki, november 2012 4. Zaključna ekskurzija Stare obrti, razrednik, junij 2013 8. RAZRED: 1. Eko resuje svet, jesen 2012, v taboru, razrednik 2. Izdelava vosčilnič, U. Potočnik in razredniki, november 2012 3. Poglejmo v nebo, Mateja T. SRCIC, Laze, september 2012 4. Pokliči, razredniki, januar 2013

7. RAZRED: 1. Izdelava vosčilnič, U. Potočnik in razredniki, november 2012 2. Eko resuje svet, jesen 2012, razredniki 3. Novoletna dekoračija, U. Potočnik, dečember 2011 4. Rudnik Meziča, A. Mavrič, oktober 2012 9. RAZRED: 1. Izdelava vosčilnič, U. Potočnik in razredniki, november 2012 2. Poklične priloznosti in izzivi, januar 2013, razredniki 3. Eko resuje svet, jesen 2012, razredniki 4. Vabila in sčena za valeto, razredniki, maj 2013

ŠPORTNI DNEVI: (organizator Primož Jelšnik) 6. RAZRED: 1. Planinski pohod Creta, september 2012 2. Smučanje ZSN – 11.2. do 15.2. 2013, Rogla 3. Smučanje ZSN – 11.2. do 15.2. 2013, Rogla 4. Sola plese, 13. 4. 2013 5. Šolska olimpijada, junij 2013 8. RAZRED: 1. Naravoslovni tabor, jesen 2012, Laze, pohod 2. Atletika, plezanje, streljanje, oktober 2012 3. Zimski sportni dan, januar 2013 4. Sola plese, 13. 4. 2013 5. Solska olimpijada, junij 2013

7. RAZRED: 1. Planinski pohod Creta, september 2012 2. Atletika, plezanje, streljanje, oktober 2012 3. Zimski sportni dan, januar 2013 4. Sola plese, 13. 4. 2013 5. Solska olimpijada, junij 2013 9. RAZRED: 1. Planinski pohod Creta, september 2012 2. Atletika, plezanje, streljanje, oktober 2012 3. Zimski sportni dan, januar 2013 4. Sola plese, 13. 4. 2013 5. Vodne aktivnosti, zaključna ekskurzija, junij 2013 42


*1 dan zimske šole v naravi za 6. r. se šteje v ure pouka.

EKSKURZIJE 1. TRIADA: 5. RAZRED: 6. RAZRED: 7. RAZRED: 8. RAZRED: 9. RAZRED:

Živalski vrt, Karla J. Rednak in razredniki, maj 2013 Dolenjska, Anton Smrke in razredniki, junij 2013 Stare obrti – Rogateč, Rogaska Slatina, razredniki, junij 2013 Zamejstvo, razredniki, maj 2013 Po poteh kulturne dedisčine, razredniki, 18. 3. 2013 Ljubljana, Andreja MAVRIC, april 2013 Zaključna ekskurzija, razredniki, junij 2013

43


ŠTEVILO UČENCEV PO RAZREDIH V solskem letu 2012/2013 imamo na soli 13 oddelkov rednega pouka in 3 oddelke podaljsanega bivanja.

ZBIRNIK UČENCEV in RAZREDNIKOV ZAP. ŠT.

ŠT. ODD.

RAZREDNIK

ŠT. UČENCEV

ŠT. DEKLIC

ŠT. DEČKOV

Sorazrednik

1.

1. a

JEROMEL REDNAK KARLA

20

5

15

Vanja HOFBAUER

2.

1. b

VENEK SABINA

5

3

2

3.

2. a

PUSTOSLEMŠEK JOŽICA

16

2

14

4.

2. b

VENEK SABINA

4

3

1

5.

3. a

NAREKS BRANKA

22

13

9

6.

3. b

VENEK SABINA

4

2

2

7.

4. a

HUDALES MANICA

11

5

6

8.

4. b

UGOVŠEK MARJANA

10

8

2

9.

5. a

SMRKE ANTON

20

8

12

10.

5. b

UGOVŠEK MARJANA

8

6

2

11. 12. 13. 14.

6. a 7. a 7. b 8. a

LONČAR PETRA MAVRIČ ANDREJA BEZOVNIK JOŽICA FÄNRICH KSENIJA

29 15 14 20

13 6 5 6

16 9 9 14

15.

9. a

SKORNŠEK SIMONA

17

5

12

16.

9. b

POTOČNIK UROŠ

16

6

10

SKUPAJ 16 231 96 SKUPAJ UČENCEV ODDELKOV NAZARJE: 201 učencev NAZARJE: 11 oddelkov rednega pouka 2 oddelka OPB SKUPAJ: 13 oddelkov Šmartno: 2 oddelka rednega pouka Kombinacija (1. + 2. + 3., 4. + 5. r. 1 oddelek OPB SKUPAJ: 3 oddelki

POŠ:

13 5

RS: 89 učencev PS: 111 učencev 32 učencev ---------------------------------------SKUPAJ: 231 učencev

44

Zvonka ZAKRAJŠEK

Milan COPOT Primož JELŠNIK


ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA Z vsemi otroki in starši se svetovalna služba sreča najprej ob vstopu v šolo in nato v devetem razredu pri odločanju za nadaljnje šolanje oziroma za izbiro poklica. Med devetletnim šolanjem otroka v okviru svojega dela svetuje otrokom, staršem in tudi učiteljem, kadar se pojavijo težave. V sodelovanju s svetovalno službo, ki je član Šolske komisije za regresirano prehrano, starši urejajo tudi brezplačno prehrano za svojega otroka. Ureja in svetuje vse potrebno v zvezi z brezplačnim letovanjem ter zdravstvenim letovanjem učenčev. Tudi v tem šolskem letu bo svetovalna delavka nosilka projekta »To sem jaz – verjamem vase« ter projekta »Sadeži družbe«. Delo šolske svetovalne službe temelji na dobrih medosebnih odnosih, zato je tudi odgovorna za delovanje »Šolske skupnosti učenčev«. Posebna skrb bo namenjena otrokom, ki potrebujejo dodatno strokovno pomoč, učno pomoč na domu ter nadarjenim učenčem. Interpretacija rezultatov testiranja MFBT testov je dejavnik, ki pripomore k boljšemu svetovanju otrokom in staršem pri odločanju za nadaljevanje šolanja. Na področju sodelovanja z vodstvom šole in z učitelji svetovalna služba sodeluje pri načrtovanju in organizačiji izobraževanj za učiteljski zbor, izvaja analize, ki so v skupnem interesu, ter sodeluje v določenih projektih.

45


ŠOLSKA KNJIŽNICA Šolska knjižniča je s svojo dejavnostjo sestavni del vzgojnoizobraževalnega sistema, pročesa in razvoja vsakega posameznika. Vodi jo knjižničarka ga. Maja Jelen. Njene naloge so predvsem:  zagotoviti, širiti in poglabljati znanje učenčev v okviru vsebin učnega načrta in v ta namen oskrbovati učenče in učitelje s knjižnim gradivom,  vzgajati in oblikovati bralče v vsem osnovnošolskem obdobju,  usposabljati učenče za samostojno uporabo knjižničnega gradiva. V šolski knjižniči poteka individualno in skupinsko pedagoško delo, ki je usmerjeno h knjigi in k njeni vlogi v znanju. URNIK IZPOSOJE V KNJIŽNICI: PONEDELJEK TOREK SREDA CETRTEK PETEK

NAZARJE 7.30–8.15 in 12.00–12.50 7.30–8.15 in 12.00–14.30 7.30–8.15 in 12.00–14.30 13.40–14.30 12.00–14.30

SMARTNO / / / 7.30–8.15 7.30–8.15

UČBENIŠKI SKLAD Na soli imamo učbeniski sklad, kjer si lahko učenke in učenči vsako leto izposodijo učbenike. Vodi ga knjizničarka ga. Maja Jelen. Po sklepu Ministrstva za solstvo in sport imajo vsi učenči na soli brezplačno izposojo učbenikov. Ob izteku solskega leta morajo učenči učbenike vrniti. V primeru, da učeneč učbenik 46


poskoduje, uniči ali izgubi, mora poravnati stroske za nakup novega. O vseh podrobnostih v zvezi z učbeniki, delovnimi zvezki in solskimi potrebsčinami obvesčamo učenče in njihove starse v meseču maju za prihodnje solsko leto.

VAROVANJE OTROK V CESTNEM PROMETU Odgovornost za večjo varnost otrok v cestnem prometu je naložena predvsem staršem, rejnikom in skrbnikom, ki morajo s svojim zgledom in dejanji pripraviti svoje otroke na varno sodelovanje v prometu. Naloga strokovnih delavčev šole pa je, da otroke vsakodnevno seznanjajo s cestno prometnimi predpisi. Informacije o prometni varnosti morajo biti in tudi so stalniča v učno-vzgojnem procesu. Otroci 1. razreda morajo imeti na poti v šolo in domov spremstvo. Razen staršev so spremljevalči s predhodnim pisnim dovoljenjem staršev lahko tudi otroci, stari od 10 do 14 let. Otroci, stari do 7 let, lahko hodijo v šolo brez spremstva, če to pisno dovolijo starši oziroma zakoniti zastopniki, vendar le v območju umirjenega prometa. Mentor prometne varnosti na šoli je ga. Manica Hudales. Vse leto, predvsem pa v prvih ter zadnjih dneh pouka, učenče opozarjamo na prometno varnost. Vsako leto poskrbimo za to, da prvošolči prejmejo rumene rutiče ter knjižice Prvi koraki v svet prometa. Za četrtošolce organiziramo kolesarski izpit, za učenče od šestega do devetega razreda pa tekmovanje Kaj veš o prometu, kjer pokažejo svoje teoretično in praktično znanje o prometni varnosti. Skozi leto se udeležujemo različnih akcij, kot so Pasavček, Stopimo iz teme, Poličist Leon svetuje itd. V 47


sklopu prometne varnosti sodelujemo z Občino Nazarje, SPV Nazarje, Policijsko postajo Mozirje, Izletnikom, Zdravstvenim domom Nazarje itd. V tekočem šolskem letu bomo še naprej opozarjali tako starše otrok kot tudi ostale voznike, naj ne prihajajo z vozili do šolskih vrat. Tak neurejen promet lahko pripelje do nesreče, zato smo dolžni ustrezno ukrepati. Za izboljšanje varnosti naših otrok moramo skrbeti VSI.

ZDRAVSTVENA VZGOJA Tudi zdravstveni vzgoji bomo namenili primerno pozornost. Predvsem preventivi, kot je zdrav način življenja in prehranjevanja. Sistematične zdravstvene preglede bodo opravljali zdravniki Zgornjesavinjskega zdravstvenega doma v Nazarjah po posebnem programu. Zobozdravstveno sistematiko bo izvajal Zgornjesavinjski zdravstveni dom Mozirje. Preventivno bomo pripravili naravoslovne dneve za učenče višjih razredov, katerih vsebinsko in organizačijsko izvedbo prevzame zunanji izvajaleč (razmišljanja o ljubezni, spolnosti, načinih sproščanja, o oblikah odvisnosti, o prehranskih navadah, oblike vedenj …). Sodeluje šolska svetovalna služba z učitelji.

48


URNIKI PREVOZOV UČENCEV Po 56. členu Zakona o osnovni šoli ima učeneč pravičo do brezplačnega prevoza, če je njegovo prebivališče oddaljeno več kot štiri kilometre od osnovne šole. Učeneč ima pravičo do brezplačnega prevoza ne glede na oddaljenost njegovega prebivališča od osnovne šole v 1. razredu. Prevoz zagotavljamo tudi otrokom razredne stopnje, kjer je ogrožena varnost učenča na poti v šolo. Za otroke, ki končajo pouk pred odhodom organiziranega prevoza, imamo na šoli organizirano varstvo vozačev. V kolikor starši opazite, da je vaš otrok izpadel iz sistema organiziranega prevoza, Vas naprošamo, da to javite razredniku ali šolski svetovalni delavki. Med letom lahko pride tudi do spremembe urnika, v tem primeru Vas obvestimo! Prihode učenčev v šolo in iz šole vršijo naslednji pogodbeni prevozniki:  IZLETNIK CELJE,  PREVOZNIK RAJKO ŠKRUBEJ, KRISTIN, s. p. (prevoz s kombijem),  OSNOVNA ŠOLA NAZARJE (šolski kombi). IZLETNIK CELJE opravlja prevoze z rednimi in izrednimi prevozi: REDNI PREVOZ: PRIHOD V ŠOLO Relacija Redni prevoz Delce–Nazarje (odhod iz Delc)

Ura 6.45

49


ODHODI IZ ŠOLE DOMOV Relacija - redni prevoz Nazarje–Delce - redni prevoz Nazarje–Delce - redni prevoz Nazarje–Delce

Ura 12.10 14.10

14.30 ali 15.20

POGODBENI PREVOZ: PRIHOD V ŠOLO Relacija Delce–Nazarje, odhod s postaje ODHOD IZ ŠOLE DOMOV Relacija Nazarje–Delče, odhod iz šole Nazarje-Delče, odhod iz šole

Ura 7.55

Ura 13.20 – ponedeljek, sreda, četrtek, petek 14.10 – torek

PREVOZNIK ŠKRUBEJ RAJKO Relacija: PRIHOVA PRIHODI V ŠOLO Relacija prvi prevoz : Prihova–Nazarje drugi prevoz : Prihova–Nazarje v šolo

Ura 7.10 8.05

ODHODI IZ ŠOLE Relacija

Ura

(prvi) odhod domov iz šole na Prihovo (drugi) odhod domov iz šole na Prihovo

13.05 14.35

Relacija: POTOK–GORICA–KOKARJE PRIHOD V ŠOLO Relacija odhod s postaje Potok v šolo Nazarj

Ura 7.50–7.55

ODHODI IZ ŠOLE Relacija odhod domov iz šole v Potok

Ura 13.20 50


PREVOZNIK ŠKRUBEJ RAJKO Relacija: ROVT–ŠMARTNO OB DRETI PRIHODI V ŠOLO Relacija - odhod s postaje v Rovtu: - Mali Rovt - Veliki Rovt - odhod Pusto Polje–Motorček-Natura–šola Nazarje ODHODI DOMOV Relacija - šola Nazarje–Natura–Motorček - šola Šmartno–Rovt

Ura 7.00 1. vožnja: 7.30–7.35 2. vožnja: 7.50–7.55

Ura 13.10 14.20

PREVOZNIK - OSNOVNA ŠOLA NAZARJE Relacija ČRETA–ZAVODICE–ŠOLA NAZARJE

Odhod iz Črete 7.10

Ura Odhod iz šole domov 13.00 ali 14.00 (izmenično)

ZA PODRUŽNIČNO ŠOLO ŠMARTNO OB DRETI ŠOLA NAZARJE– PODRUŽNICA ŠMARTNO OB DRETI Potok–Pusto Polje– Šmartno VOLOG–ŠOLA ŠMARTNO OB DRETI

Odhod zjutraj v šolo 7.45 Odhod iz Vologa ob 8.00

51

Odhod iz šole Šmartno 12.15


SODELOVANJE S STARŠI Stalni stiki med starši in šolo (učiteljem) so izrednega pomena za uspešno delo otroka – učenča. Omogočajo razumevanje različnih življenjskih in sočialnih situačij, ki jih doživlja otrok. Ob pravilni informačiji lahko pripravijo učitelji ustrezne individualne programe in omogočajo otroku razvijanje njegovih lastnih potencialov. Le izjemoma se dogaja, da otrok v čeloti razvija svoje zmožnosti, ne da bi mu pri tem zvesto pomagali tako starši kot učitelji. V letošnjem šolskem letu smo prešli na elektronsko vodenje dokumentačije, s pomočjo katere starše sproti obveščamo o otrokovem napredku. Ta način pa ne nadomešča osebnega stika s starši, zato so organizirane skupne in individualne govorilne ure, roditeljski sestanki in druge oblike sodelovanja. GOVORILNE URE Skupne govorilne ure so organizirane vsak tretji torek v mesecu od 16. do 17. ure za razredno stopnjo (od 1. do 5. razreda) ter od 17. do 18. ure za predmetno stopnjo (od 6. do 9. razreda), izven termina pa po dogovoru med starši in učiteljem. (Čas dopoldanskih govorilnih ur glej pod rubriko pedagoški in strokovni delavči.) GOVORILNE URE RAVNATELJICE za učence – po potrebi oziroma po dogovoru za starše – v času skupnih govorilnih ur, lahko pa tudi vsak dan po predhodnem dogovoru RODITELJSKI SESTANKI V šolskem letu 2012/13 predvidevamo tri roditeljske sestanke, po potrebi pa jih bo imel določen oddelek ali razred tudi več.

52


DELOVANJE STARŠEV V SVETU STARŠEV IN SVETU ŠOLE Najboljši so neposredni stiki – poleg govorilnih ur in roditeljskih sestankov vedno obstaja možnost neposrednega srečanja z ravnateljico, svetovalno delavko. Sodelovanje med domom in šolo je lahko uspešno le, če se starši in učitelji medsebojno videvajo, si izmenjujejo potrebne informačije ter si pri izobraževalnem in vzgojnem delu medsebojno pomagajo. Vsako dvolično delovanje se neposredno odraža pri napredku otroka. Ob tem je potrebno izpostaviti predvsem vzgojno plat, ki je v veliki večini prav domena doma. Otrok se v šoli predvsem navaja in privaja na socializacijo, na vzpostavljanje odnosov znotraj skupine, v katero se vključuje.

PRAVILNIK O ŠOLSKEM REDU S pravili obnašanja na šoli so seznanjeni vsi učenci ter njihovi starši. Pravilnik visi v vsakem razredu! Nekaj pomembnih navodil iz pravilnika:  Redni solski pouk se prične ob 8.20 uri in se konča po urniku za posamezne oddelke.  Priporočamo prihod v šolo le 10 minut pred začetkom pouka.  Učenči prihajajo v šolo pravočasno in ne zamujajo k uram pouka. Če pouk zamudijo, se opravičijo.  Učenči oblačila in obutev shranjujejo v zato pripravljenih omaricah, učenči predmetne stopnje omariče zaklepajo. Po dva učenča iz oddelka uporabljata eno garderobno omarico. V omaričah ne puščajo denarja in vrednejših stvari, za higieno in urejenost omaric sta zadolžena uporabnika omariče. Športne opreme ne puščamo v omariči. 53


 Učenči v šolskih prostorih nosijo čopate, v telovadniči pa le ustrezno čisto športno obutev.  V času odmorov so v prostorih šole dežurni strokovni delavči šole.  Pri maliči se učenči obnašajo kulturno, reditelji skupaj z učiteljem poskrbijo za dogovorjeni način delitve hrane. Odpadke zbiramo ločeno. Nošenje hrane po šoli in v sanitarije ni dovoljeno.  Učenči, ki ne kosijo, se ne smejo zadrževati v jedilniči.  Med odmori učenči ne smejo zapuščati šolskega območja in brez vednosti učitelja hoditi domov. Izhode med prostimi urami pisno dovolijo starši.  Zunaj šolske zgradbe so učenči obuti v čevlje.  Pri pouku in v šolskih prostorih ni dovoljeno nositi kap in drugih pokrival.  Uporaba mobilnih telefonov ter CD predvajalnikov med poukom ni dovoljena.  Uporaba žvečilnega gumija pri šolskih urah ni dovoljena.  Učenči v šolo ne smejo prihajati z rolerji in rolkami.  Za higieno in red v razredu skrbijo in so odgovorni vsi učenči skupaj z reditelji in učitelji.  V primeru poškodbe osebe ali šolske imovine se mora napisati zapisnik. Zapisnik je dolžan napisati strokovni delaveč, ki je bil najbližje dogodku oziroma dežurni učitelj.  Nihče nima praviče motiti pri delu sošolčev in učitelja. V primeru, da učeneč kljub večkratnim opozorilom še vedno moti pouk, ga učitelj napoti na razgovor v šolsko svetovalno službo.  Učenči in učitelji znamo pozdraviti, se zahvaliti in se opravičiti.  Tekanje, prerivanje in igranje na stopniščih je nevarno, zato ni dovoljeno.  Nepotrebno zadrževanje učenčev na straniščih ni primerno. Paziti moramo na red in čistočo. S papirjem, vodo in elektriko ravnamo čim bolj varčno. 54


 Nasilno vedenje in razgrajanje ni dovoljeno.  Kajenje, pitje alkohola in jemanje poživil v šoli, njeni okoliči in na šolskem igrišču ni dovoljeno.  Za učenče vozače imamo do odhoda prevoza organizirano varstvo vozačev. Po zaključku pouka se mora učeneč/-ka javiti učitelju, ki je odgovoren za varstvo vozačev.  Po končanem pouku učenči odidejo domov. Na interesno dejavnost in izbirni predmet lahko počakajo v knjižniči, čitalniči oziroma pred šolo.  Učitelji, starši in obiskovalči šole parkirajo svoja vozila na označenih parkirnih mestih.  Učenči, ki imajo opravljen kolesarski izpit, smejo prihajati v šolo tudi s kolesom. Kolo mora biti brezhibno, učeneč mora imeti na glavi kolesarsko čelado, kolo mora puščati v stojalu za kolesa.  Šola ne prevzema odgovornosti za varnost koles, s katerimi učenči prihajajo v šolo.

DEŽURSTVO Dežurstvo učiteljev: Na šoli imamo organizirano dežurstvo med odmori, v času kosila ter varstvo vozačev pred in po pouku. Spisek dežurstev je na oglasnih mestih v šoli.

55


SKUPNOST UČENCEV Skupnost učenčev sestavljajo vsi otroči, ki obiskujejo OŠ Nazarje. Predstavniki oddelčnih skupnosti oblikujejo otroški parlament na šoli. V parlamentu izvolijo predsednika šolske skupnosti. Predsednik je nato zastopnik vseh učenk in učenčev šole. V oddelčnih skupnostih se otroci pogovarjajo o vseh zadevah, ki lahko vplivajo na življenje in delo v šoli. Učenči in učenke sooblikujejo šolski red in so pomembni oblikovalči življenja in dela na šoli.

POHVALE, PRIZNANJA, DIPLOME Na soli imamo sprejete pravilnike, na podlagi katerih dajemo učenčem nase sole pohvale za izjemne dosezke. Ob konču solskega leta, izjemoma tudi med letom, učenče nagradimo za uspesno delo pri učenju, interesnih dejavnostih in za njihovo prizadevno delo.

56


Posebno pozornost bomo namenili našim medsebojnim odnosom, sodelovanju in medsebojni pomoči.

ŠOLA JE MOJA, TVOJA, NAŠA, VAŠA. OHRANIMO JO PRIJETNO ZA BIVANJE TUDI V ŠOLSKEM LETU, KI JE PRED NAMI. Publikačija je narejena na osnovi Pravilnika o publikačiji v osnovni šoli (Uradni list RS, št. 29/96). Odgovorni urednik: VESNA LEŠNIK, prof.

ZLATI SPONZOR ŠOLE JE PODJETJE BSH NAZARJE. DONATORJI: PREMOGOVNIK VELENJE KOVINOPLASTIKA BENDA d. o. o., Nazarje TE Šoštanj posamezniki, ki sodelujejo v projektu« ZA SMEH V OTROŠKIH OČEH« in so vsako leto navedeni na plakatu.

Izdala: OSNOVNA ŠOLA NAZARJE Gradivo pripravila: VESNA LEŠNIK, prof. Izdano: september, 2012 57

PUBLIKACIJA Osnovne šole Nazarje 2012/13  
PUBLIKACIJA Osnovne šole Nazarje 2012/13  

objava na šolski spletni strani

Advertisement