Page 30

a n r a l g å f m e h d

Bju

e j d ä l g g i d i s e s m ö till

öjlighet har du m n la p s n rd du att de egen gå lv, då vet lk på din o jä s vlh y n e h e g o lk få r en aterial ä . Bygg ho ätter upp op mpligt m nära håll ä ih å L r p . a Om du s a v ik li rn p s a s nan du fåglarna de invån In n a . a tt e v k t. li d b ia la tå å e u att kting r för d e eller m och säke ker sig i ri rö regnerad t k å p n a im e d r g e är trygg ä n n te m är s att ådri er som in spikar so ntrollera m o k o lade bräd rs tt e a ft snett e är det bra olspik går brädorna vatten i h ng om en ti n e g r. a in änger in b tr ll å t h e n d e r e tt Det gör m nm ör in bo urkna. O gör holke Foga därf en att m l. lk rs jä o h te ih olika håll r e r e m få n centi vatten arna frys d cirka e Stående fågelung att tt hål me e a till att d a är det bra le rr t o m e b d to h u c s o s e a D attrn v ken kan t. a ägg nner u att regn nanför v vattnet ri uppåt så tt tt a e å n stycket in s s , g rn , en anin i varje hö tsidan in diameter ra holken let från u å h s g n å att rengö tt lä . t n e e rikta ing d i holk , då är rinner in tt öppna oet. net inte artvit det går a tt a iger för b å d s s xe och sv e t d pel talgo Gör take kan bli ö m a ska xe k n e c e l lu il lk n T o en rätt. En botte arken. H lk m o h n å a g fr n tt r varje år. ä gar för a –5 mete tigt att h sitt bo 3 ån körvä a fr Det är vik rn rt ä o g b r ge h en bit pare byg rk sol oc oet. flugsnap blir d från sta a lämnar b d d e y d n snabbt k r s ä s n ra a e rn c a la om snöre g p n rs u å att tråe s r ft n e fö e d n å riske ch stamm ad järntr o k n in e helst rz d minimera å fö rstid som an järntr en med itar mell n vilken å Fäst holk b e ker ä lk ö tr s o h r ra a g x ra n monte pel talgo lacera nå a P m k . u xe e ra D ö ll t. k ti s i träde r, men växer in n i flera å den inte i maj. dje av de lä g r ä a h ts k tare du och inse l ri eftersom p a i r boplatse lämpliga

Bygg Finland s bästa fågelholk Bygg en fåge lholk och dela ett foto av den på Skog scentralens Fa cebooksida. Du kan vinna nytt iga saker för friluftsliv.

Tävlingsregler : • Ta ett färg foto av den fågelholk du har byggt. De la fotot på Skog scentralens Facebooksida (facebook. com/suomen metsakeskus ) eller sänd det per e-post til l kommunikatio n@skogscentr alen. fi senast 30.6 .2013. • En person ka n delta med et t foto. • Alla foton pu bliceras på we bben. Juryn väljer de tre bästa fågelholkarna som belönas med Savotta-prod ukter: • 1:a pris: Pe na-vindskydd (för tre person er, inklusive tältpinnar) • 2:a pris: St ormkök med tillbehör (kaffe panna, två kastruller med lock och stekpanna) • 3:e pris: St olryggsäck

Tävlingen arra ngeras av Fin lands skogscentral. Tävlingsreglern a i sin helhet finns på skog scentralen.fi/ finlands-basta holk -

t.shtml r: nusohjee ruktione bygginst ponttojen_raken h c o n o nun rmati Mer info lintuharrastus/lin i/ birdlife.f

30

skogscentralen.fi/minskog-tidskrift

MinSkog 1/2013  

Skogscentralen offentliga tjänster kundtidning