Page 21

att böja trä

Nya skogslagen kommer - ställer den skogsbruket på huvudet?

E

tt centralt mål med ändringarna i skogslagen är att utöka skogsägarnas frihet och ansvar för användningen och skötseln av sina skogar. De viktigaste förändringarna är att kriterierna för grovlek och ålder slopas vid förnyelseavverkningar och att luckhuggning och skogsbruk i olikåldriga bestånd blir möjliga. Om kriterierna för grovlek och ålder slopas innebär det att skogsägaren kan slutavverka sin skog när som helst, till exempel redan då skogen är klenare gallringsskog. Detta ger skogsägaren större friheter att fatta beslut om sin skogsegendom om han eller hon till exempel vill investera i annat än skogsbruket. På kort sikt får skogsägaren mer inkomster genom att slutavverka klenare gallringsskog än genom att utföra en första gallring. Men på längre sikt lönar det sig att sköta skogen enligt skogsvårdsrekommendationerna, eftersom den då ger en betydligt bättre avkastning. Antagligen kommer största delen av skogsägarna inte att vilja slutavverka sin klenare gallringsskog. Det är emellertid möjligt att det dyker upp spekulanter som köper skog och omedelbart avverkar allt som går att ta ut. Men skogsförnyelsen måste trots allt säkerställas både nu och i framtiden. I den nya skogslagen likställs skogsbruk i olikåldriga bestånd och luckhuggningar under 0,3 hektar med övriga beståndsvårdande avverkningar. Skogsbruk i olikåldriga bestånd intresserar många skogsägare. Enligt en undersökning skulle nästan en tredjedel av skogsägarna ta i bruk hyggesfritt skogsbruk i alla sina skogar, eller åtminstone i en del av skogarna ifall det blev tillåtet. Skogsbruk i olikåldriga bestånd förutsätter att det finns träd i alla åldrar och av alla storlekar, fler stora träd än små. När de stora träden avverkas har de mindre träden bättre möjligheter att växa. Det krävs en mycket kraftig avverkning för att den naturliga förnyelsen ska vara möjlig. Om förändringarna i skogslagen godkänns innebär det att behandlingen av skogarna ändras avsevärt. Men vi vet inte hur olikåldriga bestånd fungerar och vi får vänta på nya forskningsresultat ännu ett tag. Det enda sättet för skogsägare, skogsfackmän och maskinentreprenörer att få erfarenhet av och information om metoden är att testa den. Skogsvårdsrekommendationerna förnyas i och med att skogslagen revideras och de här råden i god skogsvård kommer att bli allt viktigare. Rådgivning och utbildning står inför stora utmaningar. Den viktigaste poängen med den nya lagen är kanske det att den minskar på regleringen: Man ger lösare tyglar och skogsägarna får friare händer att sköta sin skog ELJAS HEIKKINEN utifrån egna mål.

Det enda sättet att få erfarenhet av metoden är att testa den.

ledande skogsvårdsexpert Skogscentralen, offentliga tjänster

skogscentralen.fi/minskog-tidskrift

21

MinSkog 1/2013  

Skogscentralen offentliga tjänster kundtidning

MinSkog 1/2013  

Skogscentralen offentliga tjänster kundtidning