Page 1

GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ 2011-2012 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI AKADEMĠK TAKVĠMĠ GÜZ YARIYILI FAKÜLTE/SAĞLIK YÜKSEKOKULU / MESLEK YÜKSEKOKULLARI 08-19 AĞUSTOS 11 26 AĞUSTOS 11 05 EYLÜL 11 YÖK TARAFINDAN BELĠRLENEN TARĠHLER 12 - 16 EYLÜL 11 12 - 18 EYLÜL 11 16 EYLÜL 11 19 EYLÜL 11 19 - 21 EYLÜL 11 21 EYLÜL 11 22 EYLÜL 11 22 - 23 EYLÜL 11 19 - 23 EYLÜL 11 26 - 30 EYLÜL 11 07 - 09 KASIM 11 14 - 21 KASIM 11 19 - 23 ARALIK 11 23 ARALIK 11 09 - 21 OCAK 12 23 - 25 OCAK 12 26 - 29 OCAK 12 30 OCAK - 03 ġUBAT 12 06 - 07 ġUBAT 12 09 - 10 ġUBAT 12 14 ġUBAT 12

Yatay GeçiĢ BaĢvuruları (Kurumiçi, Bölümler Arası ve Kurumlar Arası Yatay GeçiĢ) Çift Ana Dal / Yan Dal BaĢvuruları Açılacak Derslerin Ġlgili Birimlerce ÖĠDB’ye Bildirilmesi Ġçin Son Gün Seçmeli Ders Kontenjanlarının Bölümlerce Ġnteraktif Kaydedilmesi YENĠ KAZANAN ÖĞRENCĠLERĠN KESĠN KAYITLARININ YAPILMASI Yarıyıl Harcı Ödeme Süresi (Yeni kayıtlar hariç) Kayıt Yenileme ve Derse Yazılımlar (Yeni kayıtların derse yazılımları ÖİDB.’nca yapılacaktır) Öğrencilerin Akademik DanıĢmanlarının Atanması (Yalnız 1. Sınıflar için) DERSLERĠN BAġLAMASI Ders Bırakma ve Ekleme Süresi, Akademik DanıĢman Onayı* ve Derslerin Ġnteraktif Ġlanı** Bilgisayar Dersi Yeterlilik Sınavı Ġngilizce Seviye Tespit Sınavı (Hazırlık sınıfı olmayan bölümler için) Hazırlık Sınıfı Ġngilizce Yeterlik Sınavı (2010/2011 yılında hazırlık sınıfında başarısız olan ve yeni kayıt yaptıran hazırlık sınıfı öğrencileri için)*** Ders Yazılımlarına Ġtiraz ve Düzeltme Süresi Kayıt Dondurmak Ġçin Müracaat Süresi Bitirme ÇalıĢması Konusu Ġçin Bölümlere BaĢvuru KURBAN BAYRAMI ARA SINAV HAFTASI Mazeret Sınavları (Derslerle birlikte) Derslerin ve Bitirme ÇalıĢması Tesliminin Son Günü YARIYIL SONU SINAVLARI Harfli Notların Ġnteraktif Ortama Girilmesi ve Ġneraktif Olarak Ġlan Edilmesi Bütünleme Sınavı Ġnteraktif Ders Seçimi BÜTÜNLEME SINAVLARI Bütünleme Sonuçlarının Ġnteraktif Ortama Girilmesi ve Ġlan Edilmesi MEZUNĠYETĠNE ĠKĠ DERSĠ KALANLARIN MÜRACAATLARI (Dilekçeyle Birlikte ÖĠDB.’na Yapılacak) MEZUNĠYETĠNE ĠKĠ DERSĠ KALANLARIN SINAVLARI Not Çizelgelerinin Bölüm BaĢkanlıklarına Teslim Edilmesinin Son Günü

LİSANSÜSTÜ BAŞVURULAR Lisansüstü Programlarına ait Akademik Takvim Enstitü Müdürlüklerince ilan edilecektir

YURTDIŞI ÖĞRENCİ BAŞVURULARI 08 - 19 AĞUSTOS 2011 24 AĞUSTOS 2011 26 AĞUSTOS 2011 YENĠ KAZANAN ÖĞRENCĠLERĠN KAYITLARIYLA BĠRLĠKTE

YurtdıĢı Öğrenci BaĢvuruları (Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığına yapılacaktır) YurtdıĢı Öğrenci BaĢvurularının Değerlendirilmesi (Komisyon tarafından) YurtdıĢı Öğrenci Değerlendirme Sonucuna Göre YerleĢtirilenlerin Ġntiraktif Ġlanı YerleĢtirilen YurtdıĢı Öğrencilerinin Kesin Kayıtlarının Yapılması


BAHAR YARIYILI FAKÜLTE / MESLEK YÜKSEKOKULLARI / SAĞLIK YÜKSEKOKULU 30 OCAK 12 30 OCAK - 03 ġUBAT 12 01 ġUBAT 12 06 - 10 ġUBAT 12 06 - 12 ġUBAT 12

Açılacak Derslerin Ġlgili Birimlerce ÖĠDB’ye Bildirilmesi Ġçin Son Gün Kurumiçi - Kurumlar Arası Yatay GeçiĢ BaĢvuruları (Meslek Yüksekokulları için) Seçmeli Ders Kontenjanlarının Bölümlerce Ġnteraktif Kaydedilmesi Yarıyıl Harcı Ödeme Süresi (Hazırlık sınıfları dahil, Önlisans, Lisans ve Yükseklisans Öğrencileri) Kayıt Yenileme ve Derse Yazılımlar (Önlisans, Lisans ve Yükseklisans Öğrencileri)

13 ġUBAT 12

DERSLERĠN BAġLAMASI

13 - 15 ġUBAT 12 13 - 17 ġUBAT 12 15 ġUBAT 12 16 - 17 ġUBAT 12 20 - 24 ġUBAT 12

Ders Bırakma ve Ekleme Süresi, Akademik DanıĢman Onayı* ve Derslerin Ġnteraktif Ġlanı**

31 MART - 08 NĠSAN 12

ARA SINAV HAFTASI

21 - 25 MAYIS 12 25 MAYIS 12

Mazeret Sınavları (derslerle birlikte) Derslerin ve Bitirme ÇalıĢması Teslimi Son Günü

28 MAYIS - 09 HAZĠRAN 12

YARIYIL SONU SINAVLARI

31 MAYIS 12 11 - 13 HAZĠRAN 12 14 - 17 HAZĠRAN 12

Mezuniyet Töreni (Kutlamalar nedeniyle bu tarihe sınav konulmayacak) Harfli Notların Ġnteraktif Ortama Girilmesi ve Ġneraktif Olarak Ġlan Edilmesi

18 - 22 HAZĠRAN 12 25 - 26 HAZĠRAN 12

28 - 29 HAZĠRAN 12 02 TEMMUZ 12

Kayıt Dondurmak Ġçin Müracaat Süresi Bilgisayar Dersi Yeterlik Sınavı

Ders Yazılımlarına Ġtiraz ve Düzeltme Süresi Bitirme ÇalıĢması Konusu Ġçin Bölümlere BaĢvuru

Bütünleme Sınavı Ġnteraktif Ders Seçimi BÜTÜNLEME SINAVLARI Bütünleme Sonuçlarının Ġnteraktif Ortama Girilmesi ve Ġnteraktif Olarak Ġlan Edilmesi MEZUNĠYETĠNE ĠKĠ DERSĠ KALANLARIN MÜRACAATLARI (Dilekçeyle Birlikte ÖĠDB.’na Yapılacak)

MEZUNIYETĠNE ĠKĠ DERSI KALANLARIN SINAVLARI Not Çizelgelerinin Bölüm BaĢkanlıklarına Teslim Edilmesinin Son Günü

Öğrencilerin ders yazılımlarını akademik danıĢmanına kontrol ettirerek interaktif olarak onaylatmaları zorunludur. Ders yazılımlarını Akademik danıĢmanına onaylatmayan öğrencilerin yazılımı kesinleĢmeyecek ve interaktif olarak ilan edilmeyecektir. *** Hazırlık sınıfı öğrencilerinden seviye tespit sınavında baĢarılı olanlar, bölümlerine dilekçeyle müracaat ederek ders kayıtlarının ÖĠDB tarafından yapılmasını sağlayacaklardır. * **

Gümüşhane Üniversitesi 2011-2012 Akademik Takvimi  

http://www.facebook.com/pages/G%C3%BCm%C3%BC%C5%9Fhane-%C3%9Cniversitesi-Fakulteler-wwwgumushaneedutr/118008628286722

Gümüşhane Üniversitesi 2011-2012 Akademik Takvimi  

http://www.facebook.com/pages/G%C3%BCm%C3%BC%C5%9Fhane-%C3%9Cniversitesi-Fakulteler-wwwgumushaneedutr/118008628286722

Advertisement