Page 1

PORTAFOLI 10742 Didàctica específica. Avaluació en l’especialitat de Tecnologia Industrial

Amengual, Toni; Camprodon, Maria; Coll, Fèlix; Naharro, Marc Màster de Formació del professorat Curs 2013-14 1


ÍNDEX

A. Introducció...................................................................................3 B. Activitats......................................................................................3 B1_Activitat_EINES DEL TALLER B2_Activitat_PONT DE TACOMA B3_Activitat_CONTAMINACIÓ AMBIENTAL B4_Activitat_QÜESTIONARI ELECTRICITAT B5_Adaptacions C. Criteris de Qualificació Generals.............................................42 D. Conclusions...............................................................................43

2


A. Introducció Durant el curs hem realitzat diferents activitats grupals. En aquest portafoli hem recopilat quatre activitats entregades que responen a tipologies diferents d’avaluació i formen una unitat didàctica. Aquesta no s’ubica en un únic nivell, bloc i curs. Sinó que durant el curs hem utilitzat temàtiques diferents segons l’activitat que s’havia de plantejar. Tot i això, per fer aquest portafoli les hem considerat com si fos una única unitat didàctica, que estarà adaptada a l’atenció a la diversitat, en concret per un alumne amb dislèxia. Les quatre activitats s’han realitzat amb formes d’avaluació diferents per tal d’aplicar la teoria vista a classe. Amb això també s’espera aconseguir una motivació extra amb els alumnes, ja que no es juguen la seva qualificació en una única proba objectiva. Donat que tenim aquests tipus d’activitats, l’avaluació dels alumnes resultarà sumativa i heterogènia. Al tenir dues activitats al taller, adoptaríem una metodologia científica en la que no només avaluaríem l’activitat, sinó la forma i l’actitud amb la qual les realitzen.

B. Activitats

A continuació hem recopilat les quatre activitats. Hem realitzat una fitxa introductòria d’aquestes la qual resumeix els aspectes generals. Les activitats són les següents: B1_Activitat_EINES DEL TALLER B2_Activitat_PONT DE TACOMA (rúbrica) B3_Activitat_CONTAMINACIÓ AMBIENTAL (PISA) B4_Activitat_QÜESTIONARI ELECTRICITAT (test)

3


B1_Activitat: EINES DEL TALLER

PARTICIPANTS: La nostra activitat va dirigida als alumnes del primer cicle de l’Educació Secundària Obligatòria, en concret als alumnes de tecnologia de 2on d’ESO. DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Aquesta activitat es realitzarà al taller de tecnologia i serà de les primeres sessions. Així doncs aquesta sessió servirà perquè els alumnes s’apropin i es familiaritzin amb el taller. TIPUS D’AVALAUCIÓ: Sumativa. FORMA D’AVALAUCIÓ: Heteroavaluació. AVALUACIÓ: A través d’omplir correctament la graella amb les eines enumerades. -

Conèixer les eines i màquines emprades en el taller i descriure les propietats

dels

diferents

materials

tècnics

que

les

componen,

relacionant-les amb les seves aplicacions, evolució i tècniques de treball. -

Comunicar de forma oral i escrita els treballs quotidians i els projectes realitzats a l'aula mitjançant un document tècnic, aportant els coneixements necessaris per resoldre correctament les preguntes del mateix.

-

Tractar correctament l'entorn de treball, recollint les eines i sabent a on estan ubicades dins el taller.

-

Saber treballar en grups de treball. Tindre una bona interacció amb els companys deixant parlar als altres i aportant idees per arribar al resultat comú.

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ: Hi ha un total de 10 eines. Cada una valdrà 1 punt sobre 10.

4


Activitat grupal: realització d'una activitat per fer a una classe de tecnologia

Introducció de l'activitat

L'activitat és realitzarà després d'haver estudiat la fusta i els tipus d'eines per treballar-la a classe. Correspon al Bloc 3, materials d'ús tècnic de 2n curs de l'ESO i els alumnes tenen entre 12 i 13 anys.

Aquesta activitat serà el primer contacte amb l'aula taller i l'objectiu principal és que coneguin les eines, les seves normes d'ús i seguretat.

Es realitzarà a inici de curs. Els grups els formarà el professor que tendrà en compte el seu funcionament. Els grups de feina aniran variant al llarg de tot l'any.

Les eines que treballaran en aquesta sessió són les següents: regla d'acer, compàs de puntes, serjant, cargol de banc, cinta mètrica, broca, raspa, martell, xerrac de beina i serra de mercateria. Activitat

Aquesta activitat es realitzarà al taller de tecnologia i serà de les primeres sessions. Així doncs aquesta sessió servirà perquè els alumnes s’apropin i es familiaritzin amb el taller. S’explicarà l’activitat a la classe amb tots asseguts per tal de que estiguin tots pendents del professor perquè quedin clares les normes, el funcionament de l’activitat i els grups que seran de 5 alumnes.

5


Allà hi haurà 5 taules amb 2 eines cadascuna i estaran numerades de l’1 al 10. Cada membre del grup anirà a una taula diferent a on realitzaran la primera part de l’activitat que durarà 20 minuts i a continuació els 30 minuts restants seran per la segona part de l’activitat que es farà amb els grups de 5 alumnes.

A la primera part analitzaran les eines que tenen a sobre la taula per tal de poder omplir la graella que els hi ha donat el professor a classe a on es demana: el nom de l’eina, quin tipus és, quin ús se’n fa i es contestaran una sèrie de qüestions. Després es reuniran amb el seu grup de 5 alumnes i cada un d’ells tindrà la informació de dues eines. Així doncs, posaran en comú els coneixements que té cadascú per tal de que tots tinguin tota la informació. Aquesta metodologia s’anomena de “Puzzle” ja que els participants no tenen tota la informació de tota l’activitat a l’inici sinó que per aconseguir-la l’han d’intercanviar amb els seus companys. Així es fomenta la cooperació i la integració en el grup. La participació del professor durant l’activitat serà de forma activa ja que durant la primera part haurà d'anar passant pels grups per encaminar-los en les dades a elaborar i també per observar els diferents comportaments de cada alumne. Recursos Els recursos per tal de realitzar l’activitat seran les pròpies eines i una graella que se'ls hi entregarà a l’inici de la sessió i que hauran d’entregar al final de la classe.

Objectius • Saber treballar cooperativament a l’hora de prendre decisions raonades respecte a la solució final que elaborarà el grup, tot mostrant una actitud dialogant i de respecte en el treball en equip.

6


• Conèixer físicament les eines que prèviament s'han explicat a classe pes associar les eines amb els processos als que es pot sotmetre la fusta. • Saber treballar un dels tipus de document tècnic que veuran a la classe. Continguts • Reconeixement i anàlisi d'eines i màquines pròpies de l'entorn tecnològic: utilització, manteniment i normes de seguretat. • Valoració de la necessitat de fer un ús responsable dels materials contemplant el seu possible estalvi, reutilització i reciclatge. • Valoració de la necessitat d'utilitzar les eines i tècniques adients per treballar amb cada material seguint les normes de seguretat.

Criteris d'avaluació • Conèixer les eines i màquines emprades en el taller i descriure les propietats dels diferents materials tècnics que les componen, relacionant-les amb les seves aplicacions, evolució i tècniques de treball. • Comunicar de forma oral i escrita els treballs quotidians i els projectes realitzats a l'aula mitjançant un document tècnic, aportant els coneixements necessaris per resoldre correctament les preguntes del mateix. • Tractar correctament l'entorn de treball, recollint les eines i sabent a on estan ubicades dins el taller. • Saber treballar en grups de treball. Tindre una bona interacció amb els companys deixant parlar als altres i aportant idees per arribar al resultat comú.

7


Activitat de tecnologia Nom i llinatges:.................................................................................................... Curs 2n .........

1.- Omple la graella annex de respostes amb el nom de l'eina, quin tipus és, quines són les seves normes d'ús i quines són les seves normes de conservació: • Aquesta tasca s'ha de realitzar en grups de 5 persones. Els grups els formarà el professor. • Hi haurà 5 taules amb 2 eines cadascuna. Les eines estaran numerades de l'1 al 10. • Cada grup tindrà un/a alumne/a que anirà a cada taula. • Cada un de vosaltres haurà d'omplir les característiques de les dues eines de la seva taula en comú amb la resta de companys de la mateixa. Per fer aquesta part de l'exercici es disposarà de 20 minuts. (tipus d'eines: per mesurar, per marcar, per tallar, per perforar, per allisar, per unir i per pintar). • Una vegada finalitzada, els següents 30 minuts s'empraran per la posada en comú, per omplir la graella i contestar les preguntes restants.

2.- Dona 2 exemples més d'eines per: • Tallar: • Marcar i traçar: • Perforar: • Unir:

3.- Posa exemples d'altres tipus d'eines que coneguis i que no hagem estudiat a classe.

4.- Per què considereu que és important seguir les normes d'ús de les eines?

8


Annex de respostes

Número

Nom de l’eina

Tipus

Normes d’ús

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

9


B1_Activitat_Millora: EINES DEL TALLER L'exercici de criteris és una activitat d'eines que és realitza al taller en grups de 5 persones. En ella parlem dels seus criteris d'avaluació, tot i que hem pensat que aquests activitat es podria millorar si li incorporéssim dues rúbriques, tant de la feina en grup com de la feina individual al grup. Per tant, podríem posar el següent: Avaluació grupal, 80%

No hi ha hagut

Aprenentatge mig

Bon

Excel·lent

aprenentatge Aprenentatge

Notació numèrica

aprenentatge 1

Informació

2

3

4

La major part

Pràcticament

S'ha posat tota

La informació

de la

tota la

la informació

ha estat

informació ha

informació ha

necessària

errònia i/o poc

estat clara i

estat clara,

d'una forma

clara

encertada però

concisa i

clara, concisa i

han faltat

precisa

precisa

coses No han entès Pareix que han Han entès tots

Han entès el

Enteniment

res del tema

entès els punts

els punts del

tema en

del tema

proposat

principals del

tema i els han

profunditat i

tema

explicat amb

l'han explicat

facilitat

en seguretat

Opinió

No hi ha cap

Hi ha opinió,

Han formulat la Han aprofundit

tipus d'opinió

però no és

seva opinió

i formulat la

clara

amb claredat

seva opinió amb claredat

No han posat

Han posat part Han posat tos Han posat tots

tots els

dels elements

els elements

els elements

Elements

elements

requerits

requerits

requerits i a

requerits

requerits

més, han

10


aprofundit en el tema No han

Han incorporat Han incorporat Han incorporat

Escriptura-

incorporat cap

part del

vocabulari

tipus de

vocabulari nou

vocabulari nou

un bon nivell

molt de

de vocabulari vocabulari nou, nou

variat i encertat

Redacció

Han fet molts

Han fet errors

Gairebé no

No han fet

d'errors de

de gramàtica,

han fet errors

errors de

gramàtica,

ortografia i

de gramàtica,

gramàtica,

ortografia i

puntuació

ortografia i

ortografia i

puntuació

puntuació

puntuació

Organització

La informació

La informació

La informació

La informació

no està

està poc

està bastant

està

organitzada

organitzada

organitzada

organitzada

No han

No han

Han necessitat Han necessitat Ús d'internet

molta ajuda

ajuda per

necessitat

necessitat

per emprar

emprar internet

pràcticament

ajuda per

ajuda per

emprar internet

internet

emprar internet Els companys Hi ha una feina

Hi ha un

Hi ha respecte

discuteixen

en grup, un

respecte de les

d'idees i

constantment,

respecte i un

idees de tots

iniciatives. Una

no respecten

intercanvi

els companys,

repartició de

Treball

cap idea. La

d'opinions,

divideixen la

feina justa,

cooperatiu

feina no l'han

però no hi ha

feina d'una

interès, ganes

feta tots els

una sensació

forma justa i hi

de fer una

membres del

de cohesió

ha un interès

bona feina i

grup

com a grup

per fer la feina

aprendre.

bé No han fet cap S'han esforçat S'han esforçat S'han esforçat Esforç

esforç per

només per

i han fet una

moltíssim en

realitzar la

aprovar

bona feina

tots els

feina

aspectes

11


Escala d'estimació No hi ha hagut

Mig

Bon

Excel·lent

aprenentatge

Aprenentatge

aprenentatge

Aprenentatge

Entre 0 i 19

Entre 20 i 27

Entre 28 i 37

Entre 38 i 40

Puntuació

Avaluació individual, 20%

Insuficient

Notable

Excel·lent

Notació

1

2

3

4

numèrica

Ha fet el treball, Responsabilitat individual

Ha fet la seva Ha fet la seva

acceptat les

part del treball part del treball

crítiques i

No hi ha

i l'ha explicat

individual i ha adaptat el treball

hagut

als companys.

sabut rebre

mitjançant

crítiques.

aquestes crítiques.

Actitud

Algunes

Casi sempre té

Actitud

vegades té

una actitud

Sempre té una

negativa

una actitud

positiva amb el

actitud positiva

amb el

positiva amb el

treball.

amb el treball.

treball

treball. Les tasques

Les tasques

Nul o escàs Insuficient grau Elaboració

treball

de les

d'elaboració

tasques

de les

d'elaboració de s'han ajustat a les tasques.

realitzades han

allò que s'ha

estat

sol·licitat.

interessants

tasques

i originals.

Escala d'estimació

Puntuació

Insuficient

Notable

Excel·lent

Entre 0 i 4

Entre 5 i 6

Entre 7 i 10

Entre 11 i 12

12


B2_Activitat: PONT DE TACOMA

PARTICIPANTS: La nostra activitat va dirigida als alumnes del primer cicle de l’Educació Secundària Obligatòria, en concret als alumnes de tecnologia de 2on d’ESO. DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: L’activitat a realitzar es farà en grups. Es basa en la construcció d’una maqueta d’una estructura que reflecteixi les condicions que ha de tenir una estructura. TIPUS D’AVALAUCIÓ: Sumativa. FORMA D’AVALAUCIÓ: Heteroavaluació. AVALUACIÓ: En la part grupal hem definit els següents criteris de qualificació: -

Saber cooperar amb els companys.

-

Saber organitzar el material.

-

Saber organitzar l’espai i el temps.

-

Realitzar i explicar tots els punts descrits en el treball.

La part individual hem definit els següents criteris de qualificació: -

Ser responsable.

-

Tenir una bona actitud.

-

Elaborar les tasques.

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ: L’avaluació consta en dues parts, una grupal i una individual, que quedarà dividida de la següent forma: 80% grupal i un 20% individual. Hem realitzat una rúbrica per a cada cas. A la part grupal hi ha 4 punts a avaluar, cada un tindrà un valor del 25% sobre aquest 80%. En el cas de la individual es produeix de la mateixa forma però només amb 3 punts a avaluar, per això cada apartat tindrà un valor d’un 33,3% sobre el 20% individual.

13


Activitat en grup: PONT DE TACOMA Contextualització

Pel que fa a les característiques del centre al que hem orientat el curs es tracta d’un centre relativament gran on s’imparteixen classes d’ESO, distribuïdes en un total de vint-i-quatre grups (8 a primer, 7 a segon, 5 a tercer i 4 a quart); classes de batxillerat repartides en quatre grups tant a primer com a segon; dos cursos de PQPI, un d’instal·lacions elèctriques i un altre de jardineria; cicles formatius de grau mitjà, dos cursos de gestió administrativa; dos cursos d’equips i instal·lacions electrotècniques, i uns altres dos cursos de jardineria; i, per acabar, dos cicles formatius de grau superior, un d’administració i finances i l’altre de gestió i organització de recursos naturals i paisatgístics de dos cursos cada un. Degut a les dimensions del centre aquest disposa de dues aules d’informàtica que emprarem per realitzar alguna de les nostres tasques. En quant al nivell socioeconòmic de les famílies cal destacar que posseeixen un poder adquisitiu mitjà-baix i les principals activitats econòmiques que hi trobem són majoritàriament construcció, indústria i serveis (sobretot hoteleria i comerç). Seguint la tendència actual la implicació d’aquestes famílies sol ser bastant baixa i la seva participació es sol limitar a quan es produeixen situacions conflictives amb els seus fills. La nostra activitat va dirigida als alumnes del primer cicle de l’Educació Secundària Obligatòria, en concret als alumnes de tecnologia de 2on d’ESO. El currículum d’aquesta assignatura pretén acostar els alumnes a una nova disciplina desconeguda fins aleshores per molts d’ells. En aquest curs adquireixen conceptes bàsics de la tecnologia com, per exemple, les estructures. Aquestes, proporcionen el coneixement sobre les forces que suporta una estructura, els esforços a què estan sotmesos els elements que la formen i la funció que hi realitza cada element. Així doncs, la nostra Unitat Didàctica els iniciarà en el món de les estructures.

14


Aquest contingut estarà emmarcat al Bloc 4: Estructures, en el que estudien els tipus d’estructures, els esforços bàsics i fan un anàlisi del comportaments estructurals.

La proposta Es cerca impactar a l’alumnat per tal de captar la seva atenció i curiositat i per això començarem amb l’exemple en particular és el pont de Tacoma (Tacoma 2007). En aquest pont es pot apreciar com, degut a la ressonància, el pont oscil·la d’un costat a l’altre d’una forma impactant. Al 1940 el pont es va fer famós pel seu col·lapse estructural induït pel vent, situació que es va filmar. Aquesta situació problema ens permetrà introduir el tema de les estructures, començant a tractar la resistència que han de tenir al suportar l’acció de forces sense perdre la seva forma. Així doncs, descobriran que aquesta és la propietat que s’anomena rigidesa i que s’aconsegueix fent triangulacions.

Activitat L’activitat a realitzar es farà en grups. Es basa en la construcció d’una maqueta d’una estructura que reflecteixi les condicions que ha de tenir una estructura. Materials:

-

Fulls A3 i A4.

-

Cartró per simular la base de l’estructura.

-

Palletes per realitzar els distints elements de que constarà l’estructura.

-

Aferrament termoplàstic per efectuar les unions entre els diferents elements de l’estructura.

Condicions:

El pont ha de mesurar com a màxim 40x12x15cm i com a mínim 30x9x12cm

15


Fase 1: Sobre el full A4 fer un esbós de l’estructura del pont que vols fer. (més endavant trobaràs exemples d’algunes estructures tipus). Determina quines seran les mides del pont i fes els càlculs necessaris per situar els punts d’unió i la longitud i la longitud de les barretes.

Fase 2: Sobre el full A3 dibuixa l’estructura del pont a escala 1:1 (escala real), amb les mides de llarg i d’alt que has escollit. A la part inferior del full has de fer el caixetí amb les teves dades i els del projecte. Avisa al professor quan hagis acabat al fi que verifiqui el disseny d’acord amb les condiciones indicades.

Fase 3:

Una vegada supervisat el disseny, el professor donarà les palletes i la base, junt amb les eines de tall corresponents i retalla cada element a les mesures que tens en el dibuix a escala 1:1. La base l’hauràs de retallar d’acord amb la longitud del pont.

Recorda que tot pont té dos cares, així que hauràs de retallar el doble d’elements del pont dels que tens en el disseny.

Fase 4:

Avisa al professor quan hagis acabat de retallar tots els elements del pont i tinguis la base ajustada a la mesura desitjada. El professor ja t’indicarà el lloc a on el situaràs per procedir a unir els diferents elements.

Cal unir els elements i aquests a la base, així que utilitzaràs les pistoles termoencoladores. Vés realitzant la construcció de l’estructura i aquesta a la base, primer una cara i després l’altre. 16


Les dues cares del pont han de ser iguals i, mirat de perfil, les barres s’han de superposar.

Fase 5: Una vegada unides les dues cares, observaràs que l’estructura necessita d’uns elements d’unió entre les cares ja que aquestes tendeixen a plegar-se sobre la base quan es fa un esforç sobre la base.

Amb unes palletes més, retalla un màxim de tres barres que tinguin de longitud l’amplada del pont i utilitzant el mateix sistema que has utilitzat amb les barres uneix-les d’una cara del pont a l’altre per la cara superior. És aconsellable que situïs una barra a cada extrem superior del pont.

Fase 6:

Avisa al professor que supervisarà la maqueta i revisarà la seva resistència. Model d’estructura:

17


Avaluació L’avaluació estarà dividida en dues parts, una comuna i una individual, que quedarà dividida de la següent forma: Part grupal un 80%:

Insuficient

Cooperació

Notable

Excel·lent

Han participat i

Han participat

Han participat i

aportat idees,

molt activament,

No hi ha

aportat

han fet

aportant idees i

hagut.

algunes idees i

observacions

observacions per

observacions.

oportunes.

arribar als resultats òptims.

Criteris

Han organitzat

Han organitzat

Han fet uns

d'organitzac

No han

el material

el material

criteris inicials

ió del

organitzat el

segons uns

segons uns

lògics i després

material

material.

determinats

criteris lògics.

els han seguit.

Han

S'han

S'han organitzat,

aconseguit

organitzat i

ajuntat per a

criteris.

Criteris d'organitzac

No s'han

presentar el

seguit un

treballar i seguit

ió d'espai i

organitzat.

treball en el

calendari que

un calendari de

moment

havien fet

treball sense ajut

acordat.

prèviament.

del professor.

temps

Realitza i

Han completat

Han realitzat tot

explica tots

No s'han

satisfactòriame

Han completat

correctament i

els punts

realitzat

nt les fases de

les 6 fases

han fet alguna

descrits en

correctament.

l'1 al 4.

correctament.

innovació sobre

el treball

el projecte.

18


Part individual 20%:

Insuficient

Notable

Excel·lent

No hi ha

Ha fet la

Ha fet la seva

Ha fet el treball,

hagut.

seva part

part del treball

acceptat les

Responsabilitat

del treball i

individual i ha

crítiques i

individual

l'ha explicat

sabut rebre

adaptat el treball

als

crítiques.

mitjançant

companys.

aquestes crítiques.

Algunes

Actitud

Actitud

vegades té

Casi sempre té

Sempre té una

negativa

una actitud

una actitud

actitud positiva

amb el

positiva

positiva amb el

amb el treball.

treball.

amb el

treball.

treball. Nul o escàs

Insuficient

Les tasques

Elaboració de

treball

grau

Les tasques

realitzades han

les tasques

d'elaboració

d'elaboració

s'han ajustat al

estat interesants

de les

de les

sol·licitat.

tasques.

tasques.

i originals.

Seguint aquestes rúbriques s’extraurà una nota grupal que es veurà ponderada amb el percentatge individual. Aquesta avaluació està basada en els criteris d’avaluació inicials i tots ells es veuen avaluats en el treball que s’ha de presentar. Fent esbossos i construint la maqueta és toquen els objectius que s’han mencionat inicialment. D’igual forma, tot i que no surten als criteris d’avaluació de la matèria, s’han de tindre en compte els objectius estipulats en el decret en els que s’ha d’aprendre a treballar en grup i adquirir una bona actitud envers aquest treball.

Bibliografia Tacoma. (26 / 10 / 2007). Youtube. Consultat el 20 / 12 / 2013, a Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=MHlICTWMBMs). 19


B3_Activitat: CONTAMINACIÓ AMBIENTAL (activitat PISA)

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: L’activitat es realitzarà individualment. A partir d’un text i una gràfica basada en un cas real, es plantegen una sèrie de preguntes contextualitzades. TIPUS D’AVALAUCIÓ: Sumativa FORMA D’AVALAUCIÓ: Heteroavaluació AVALUACIÓ: -

Contextualitzar l’activitat a la vida real.

-

Saber entendre un text periodístic.

-

Entendre les gràfiques.

-

Reconèixer i entendre ratis.

-

Conèixer els canvis de unitats.

-

Entendre el concepte de proporcionalitat.

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ: La puntuació màxima per pregunta serà de 5 punts. Si l’encerten parcialment 2.5 punts i si no la contesten o s’equivoquen 0 punts. La puntuació total vindrà donada per la suma directa de les dues preguntes i tindrà un total de 10 punts.

20


PISA: Contaminación ambiental Introducción

Consideramos que este ejercicio está situado en un nivel medio de complejidad. El ejercicio está basado en un caso real, extraído de un artículo periodístico de La Vanguardia. Los conocimientos necesarios para poder resolver estos problemas son: 

Saber entender un texto periodístico.

Entender las gráficas.

Reconocer y entender ratios.

Conocer los cambios de unidades.

Entender el concepto de proporcionalidad.

Contaminación ambiental Según la publicación de la Vanguardia del día 08 de diciembre del 2013 (LaVanguardia, 2013) en Barcelona se ha activado un protocolo contra la contaminación ambiental. En la noticia se comenta que “La Generalitat ha reactivado un protocolo por contaminación atmosférica en 17 municipios del área metropolitana de Barcelona, que, entre otras medidas, limita la velocidad en las vías de acceso a la ciudad e insta a las empresas a reducir sus emisiones”. Además de reducir la velocidad, este protocolo invita a los ciudadanos a utilizar el transporte público siempre que les sea posible e invita a las grandes compañías a contaminar menos. El principal motivo de la activación de este protocolo se debe a que estudios recientes han indicado que la contaminación en el aire afecta directamente a la salud de las personas.Uno de los principales elementos contaminantes en el aire es el CO 2. Existen múltiples estudios que además relacionan el aumento del calor con la cantidad de estos gases emitidos a la atmósfera. En la figura siguiente se puede ver una tabla estadística con las emisiones per cápita de 20 países y las emisiones totales de CO2 que tienen en millones de toneladas. 21


Preguntas

1. En función del ranking mundial de emisiones de CO 2, ¿cuánta emisión por persona se produce en España, expresado en Kg? 2. “Si EEUU tuviera la misma población que China contaminaría más” ¿ésta afirmación es correcta? Justifica tu respuesta.

Puntación de la pregunta

Máxima puntuación

Código 2.

Respuesta 1 Según la gráfica España tiene de PC =9,2. Teniendo en cuenta que los datos se presentan en toneladas tenemos lo siguiente: 9,2 toneladas  9200 Kg de CO2

22


Respuesta 2 Sí. PCEEUU>PCCHINA Si la contaminación por persona es mayor en EEUU entonces a igualdad de población la contaminación total sería superior también. Puntuación parcial

Código 1.

Solamente una de las respuestas es correcta. Ambas repuestas se acercan al resultado pero son incorrectas. Ejemplo: Respuesta 1: 9,2 toneladas. Respuesta 2: Sí, independientemente de la justificación.

Ninguna puntuación

Código 0. Ninguna de las soluciones ofrecidas es correcta. La respuesta 2 es correcta pero no se ha justificado dicha respuesta. Código 99 Sin respuesta.

Referencias bibliográficas

LaVanguardia. (08 de diciembre de 2013). www.lavanguardia.com. Recuperado el 11 de diciembre de 2013, de http://www.lavanguardia.com/medioambiente/20131208/54395965396/barcelona-activa-lunes-protocolocontaminacion-ambiental.html

23


B4_Activitat: QÜESTIONARI ELECTRICITAT

PARTICIPANTS: Aquesta activitat està dirigida als alumnes de segon d’ESO, el bloc d’electricitat de tecnologia. DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: A partir de la teoria explicada les dues primeres sessions a classe és pretén, més que avaluar als alumnes, fer-los repassar el contingut. L’activitat consisteix en 5 qüestions de diferents tipus. Dues de verdader/fals, dues d’unir amb fletxes i una de resposta numèrica. TIPUS D’AVALAUCIÓ: Sumativa FORMA D’AVALAUCIÓ: Autoavaluació. AVALUACIÓ: Saber correctament les definicions de corren elèctric i circuit. Identificar i utilitzar correctament els elements fonamentals d’un circuit elèctric de corrent continu. Resoldre correctament les qüestions teòriques. CRITERIS DE QUALIFICACIÓ: L’activitat suposarà un 5% de la nota final de la unitat didàctica de circuits. Les activitats multi-resposta tindran el mateix valor per cada encert sense descomptar. Per exemple, la pregunta 1 que té tres respostes a encertar, cada una té 1/3 de la puntuació total. En total disposem de 5 preguntes de 2 punts que sumen un total de 10.

24


Qüestionari bàsic d’electricitat L’activitat va dirigida a alumnes de primer cicle de secundària, concretament a alumnes de segon d’ESO. En aquest curs els alumnes aprenen noves disciplines desconegudes fins aleshores, i adquireixen conceptes bàsics, en aquest cas d’electricitat, emmarcada al bloc 6 de Tecnologia. L’activitat es realitzarà després de la segona sessió, com a deures per a casa i suposarà un 5% de la nota final de la unitat didàctica de circuits. A les dues primeres sessions hauran vist els següents continguts i objectius: Relació amb el currículum

C1

C2

CR3

Introducció al corrent elèctric continu, definició i magnituds bàsiques: intensitat, voltatge, resistència. Descripció de circuits elèctrics simples: funcionament i elements. Identificar i utilitzar correctament els elements fonamentals d’un circuit elèctric de corrent continu.

O1

Saber què és el corrent elèctric i les seves magnituds bàsiques.

O2

Conèixer i saber identificar els components bàsics d’un circuit

Aquests deures consistiran en fer un qüestionari al campus virtual dels alumnes. L’activitat s’autocorretgirà immediatament i els alumnes rebran el resultat a l’instant. La valoració està indicada a cada pregunta. 1 Selecciona la definició adequada. (2 punts) La pila o acumulador (a)

té com a símbol una línia recta. (b)

El cable (b)

té com a símbol un cercle amb una creu. (c)

La làmpada o punt de llum(c)

té com a símbol dues rectes paral·leles entre elles. (a)

25


2 Has d'enllaçar cada element amb la seva definició. (2 punts)

Els generadors (a)

tenen la funció de transportar l'electricitat del generador al receptor, i del receptor al generador, per tancar el circuit. (b)

Els conductors (b)

és l'element que transforma l'energia elèctrica que rep en un altre tipus d'energia que resulta útil. (c)

El receptor (c)

són els elements responsables de subministrar l'energia elèctrica als circuits. (a)

3 Quin és el número de components mínims per a fer funcionar un circuit elèctric? (2 punts) Resposta: 3

4 El corrent elèctric és un conjunt d'elements enllaçats de manera que permeten el pas del corrent elèctric. (2 punts) a Verdader b Fals (x)

5 La resistència elèctrica és la dificultat que ofereixen els materials al pas del corrent elèctric. (2 punts) a Verdader (x) b Fals 26


Les activitats multi-resposta tindran el mateix valor per cada encert sense descomptar. Per exemple, la pregunta 1 que tĂŠ tres respostes a encertar, cada una tĂŠ 1/3 de la puntuaciĂł total. En total disposem de 5 preguntes de 2 punts que sumen un total de 10.

27


B5_Adaptacions de les activitats Em considerat que dins la nostra aula hi ha una alumne amb dislèxia i per tant hem investigat una mica aquest factor per tal de poder realitzar un ensenyament adaptat a la seva capacitat. Introducció: la dislèxia La dislèxia és un trastorn d’aprenentatge que afecta principalment les habilitats implicades en la lectura fluent de les paraules i en la seva escriptura, en absència d’alteracions neurològiques i/o sensorials que ho justifiquin i havent rebut prèviament oportunitats escolars per al seu aprenentatge. La dislèxia es dóna al marge de les habilitats intel·lectuals. Les dificultats que s’acostumen a trobar associades amb la dislèxia són: alteracions en alguns aspectes del llenguatge, en la coordinació motriu, en càlcul mental, en concentració i en planificació, però cap d’aquestes dificultats determinen una dislèxia. La millor intervenció per pal·liar la dislèxia és la bona intervenció pedagògica, amb els propis recursos del mestre a l’aula o proporcionant, en casos més greus, un suport més intensiu i una ajuda a llarg termini. És important que amb els alumnes que responguin a la intervenció, aquesta continuï, potser amb menys intensitat, de forma que es mantingui el progrés. Un cop detectada la dislèxia, hi trobem diferents nivells: des del més lleu al més greu. En cada cas es procediria a intervenir segons la gravetat del nivell. Finalment, la dislèxia persisteix durant l’adolescència i en l’edat adulta. Però no podem oblidar que la gravetat de les dificultats depèn sovint de la qualitat i precocitat amb que s’hagi donat suport a l’alumne tant en l’àmbit familiar com en l’escolar.

28


Actuacions Les actuacions a realitzar s’han basat en el PROtocol de detecció i actuació en la DISlèxia de CATalunya (PRODISCAT). Així doncs podem distingir quatre àmbits d’intervenció en els quals es pot actuar de diferent forma. Són els següents: 

Personal:

- Parlar amb l’alumne per fer-li entendre que coneixem totes les seves dificultats i que l’ajudarem perquè aprengui igual que els seus companys. - Que l’alumne tingui una sèrie de dificultats d’aprenentatge, no implica que no hagi de tenir responsabilitats. - Entendre com a professors que, si l’alumne té problemes amb el llenguatge escrit poden conduir a conductes per part seva, poc adequades. - Reforçar la seva autoestima. - No hem de permetre que l’alumne visqui les seves dificultats com un fracàs. - Per norma, són estudiants molt imaginatius així que, s’ha d’evidenciar allò que ha fet bé per augmentar la seva autoestima. - Una vegada coneixem bé a l’alumne, evitar posar-li en una situacions d’evidència si sabem que no ho farà del tot bé. 

Familiar:

- S’ha de mantenir constantment informada a la família de tot allò que impliqui al seu fill/a per buscar la seva implicació. - És important fer-los-hi entendre que la lectura és una de les bases de l’educació i que li serà més fàcil llegir si se li fomenta des de casa.

29


Social:

- S’han de fer activitats a classe perquè tots els alumnes respectin la diversitat de l’aula. - S’hauria d’informar als companys de les dificultats de l’electroescritura que presenta aquesta alumne en concret. 

Escolar:

- Explicar a tot l’equip docent les dificultats d’aquest alumne. - El tutor ha de ser el responsable de l’alumne però s’ha de fer feina de forma consensuada amb tot l’equip docent per tal de fer les adaptacions curriculars pertinents. - Explicar-los-hi que aquesta característica no només afecta al currículum de les seves matèries sinó també a l’organització i planificació de l’alumne. Estratègies metodològiques Segons el PRODISCAT, es distingeixen sis grups en les estratègies metodològiques que són: 

Referent a l’actitud del professor davant de l’alumne:

- Els alumnes amb dislèxia es solen esforçar, tot i no arribar als resultats desitjats i és per això que es desmotiven. Per aquesta raó s’han d’evitar expressions com “esforça’t més”. - S’ha d’entendre i ser flexible amb el seu dèficit: oblidar coses que ja sabia, llegir malament, etc. - Evitar situacions que els deixin en evidència davant els altres. 

Referent a com donar les consignes:

- No donar moltes ordres orals al mateix temps. - Emprar instruccions escrites clares, curtes, concises i seqüenciades. 30


Referent als suports:

- Presentar els continguts amb suports variats. - Facilitar l’ús de les TIC. - Facilitar llibres de lectura adequats als seu nivell. - Fomentar l’ús de la calculadora. - Fomentar la construcció d’un diccionari personalitzat. - Fomentar l’ús de llibres digitalitzats. 

Altres aspectes a considerar:

- S’ha de mantenir l’interès i la motivació mitjançant una acció tutorial continuada. - És important que l’alumne aprengui informació útil, transferible i significativa més que tot aquell excés d’informació que no recordarà. - És important que l’alumne conegui les seves dificultats i que pugui aplicar tècniques de compensació. 

Referent a l’aprenentatge de la llengua escrita:

- Evitar que llegeixi en veu alta de forma improvisada davant companys de classe. - Evitar que llegeixi en públic contra la seva voluntad. - Usar les TIC com a suport per la millora de la lectura. - Donar suport per l’aprenentatge del nou vocabulari que surt a un text. - Modificar i seleccionar textos al seu nivell. - Donar exercicis alternatius si es veuen dificultats.

31


- Ajudar en les execucions predictives i interpretatives. - Parlar de la lectura abans de llegir-la. - Fer les explicacions necessàries durant la lectura, no al final. - Ensenyar l’expressió escrita. - Ensenyar les tipologies de textos amb esquemes. - Donar plantilles amb connectors, adverbis, adjectius, etc. - No corregir sistemàticament totes les seves faltes d’ortografia. - Facilitar-li tot el material per escrit perquè no hagi de copiar de la pissarra. - Donar-li més temps per les activitats. - Permetre que la feina feta a casa la presenti feta a ordinador i amb l’ajuda d’un corrector de textos. 

Referent a l’organització, planificació i gestió del temps:

- Ajudar en la gestió del temps. - Tenir a l’aula un calendari on apuntar totes les activitats que s’han de fer. - Utilitzar sistemes d’auto instruccions d’organització personal. - Facilitar que la feina es faci en períodes curts per evitar el cansament i la falta de concentració. - Fer un seguiment de la seva agenda. - Reduir l’excés de deures i evitar activitats repetitives i no necessàries. - Donar temps extra per fer les activitats.

32


Avaluació El primer pas a dur a terme és l’avaluació inicial, per tal de conèixer la realitat de l’aula i establir els objectius. Per conèixer l’alumnat treballarem amb els altres departaments, tals com direcció o orientació, per tal d’aconseguir informació rellevant que ens ajudi a situar-lo en un context. Amb aquesta prova inicial de coneixements descobrirem els diferents nivells del grup, les dificultats concretes de la matèria, els alumnes nous amb altes capacitats i qualsevol altra situació que es consideri significativa i per tant sigui objecte d’atenció específica (Cabrerizo i Rubio: 2007). A partir d’aquí s’anirà fent una avaluació continuada durant el curs a través de proves escrites, avaluant la feina del dia a dia dins l’aula, la participació, comportament, i els deures de casa.. A partir de la taula referent a les tasques avaluadores del PRODISCAT, farem una sèrie d’adaptacions de forma individualitzada, referent a les tasques avaluadores: - L’equip docent ha de treballar de forma coordinada per preveure: dates d’exàmens, d’entrega de projectes o de treballs, amb la finalitat que no se solapin i quedin espaiats en el temps. - Donar a conèixer les dates dels exàmens amb antelació. - Evitar que l’alumne tingui més d’un examen per dia i més de dos per setmana. - Un cop començat l’examen, demanar si necessita que li llegim oralment les preguntes. - Evitar preguntes molt llargues en un examen i preguntes obertes on cal organitzar les idees i expressar-les ordenadament per escrit; és millor utilitzar preguntes concretes. - Avaluar els exàmens i treballs en funció del contingut i no de la forma. - Contemplar la possibilitat de realitzar exàmens orals o amb format més visual. 33


- Permetre que pugui completar les preguntes de l’examen mitjançant dibuixos o gràfics. - Evitar que les faltes d’ortografia als exàmens baixin la nota final, o bé, que siguin motiu de suspens. - Utilitzar colors alternatius al vermell en les correccions (els alumnes poden relacionar aquest color amb el fracàs). - Assegurar-nos de donar el temps que necessiten per demostrar allò que saben i no fer-los treballar de forma precipitada i descuidada per acabar les tasques en el temps encomanat. - Presentar les preguntes d’examen per escrit, mai dictades. - Planejar i tenir en compte alternatives d’avaluació (treballs, projectes, power points). - Evitar fer proves globals de les assignatures en les quals l’alumne té avaluacions aprovades. - Afavorir que puguin preguntar al professor, els dubtes que tinguin en els exàmens. - Evitar exàmens de resposta múltiple. Per realitzar l’avaluació final i veure si han assolit els objectius del curs i els objectius individuals de cada un, es tindrà en compte el procés d’aprenentatge dels alumnes. Valorarem el treball fet durant el curs i la nota s’extraurà de la suma dels resultats obtinguts, tenint en compte el valor afegit de cada alumne en concret.

34


Activitats adaptades L’alumne amb dislèxia farà feina de forma activa durant totes les activitats. Formarà part de grups de feina diferents en els quals cadascú s’ha d’implicar perquè els objectius s’assoleixin amb un control i unes exigències mútues. Els avantatges de fer la feina d’aquesta forma són les següents: 

Motivació per la realització de la tasca.

Creixement de les actituds d’implicació i iniciativa.

Grau de comprensió de què es fa i per què.

Major qualitat al treball.

Major domini dels procediments i conceptes.

Major relació social durant l’aprenentatge.

Tot i així, només s’han adaptat dues de les quatre activitats plantejades, donat que una d’elles és l’exercici PISA, que farà de forma individual i l’altre és el qüestionari, que haurà de fer pel moodle. El professor oferirà constantment la seva ajuda a l’alumne.

35


Activitat adaptada en grup: RÚBRICA Activitat Nom i llinatges:..................................................................................................... Curs 2n .........

El professor farà grups per realitzar l’activitat.

S’ha de construir la maqueta d’una estructura

Materials:

Fulls A3 i A4.

Cartró per simular la base de l’estructura.

Palletes per realitzar els distints elements de que constarà l’estructura.

Aferrament termoplàstic per efectuar les unions entre els diferents elements de l’estructura.

Condicions: 

El pont ha de mesurar com a màxim 40x12x15cm i com a mínim 30x9x12 cm.

Fase 1:

Sobre el full A4 fer un esbós de l’estructura del pont que vols fer, pots fer servir aquests exemples:

36


Determina quines seran les mides del pont i fes els càlculs necessaris per situar els punts d’unió i la longitud i la longitud de les barretes.

Fase 2:

Sobre el full A3 dibuixa l’estructura del pont a escala 1:1 (escala real), amb les mides de llarg i d’alt que has escollit.

A la part inferior del full has de fer el caixetí amb les teves dades i les del projecte. Avisa al professor quan hagis acabat.

Fase 3: 

Una vegada supervisat el disseny, el professor donarà les palletes i la base, junt amb les eines de tall corresponents . 37


Retalla cada element a les mesures que tens en el dibuix a escala 1:1.

La base l’hauràs de retallar d’acord amb la longitud del pont.

Recorda que tot pont té dos cares, així que hauràs de retallar el doble d’elements del pont dels que tens en el disseny.

Fase 4: 

Avisa al professor quan hagis acabat de retallar tots els elements del pont i tinguis la base ajustada a la mesura desitjada.

El professor t’indicarà el lloc a on el situaràs per procedir a unir els diferents elements.

Cal unir els elements i aquests a la base, així que utilitzaràs les pistoles termoencoladores.

Vés realitzant la construcció de l’estructura i aquesta a la base, primer una cara i després l’altre.

Les dues cares del pont han de ser iguals i, mirat de perfil, les barres s’han de superposar.

Fase 5: 

Una vegada unides les dues cares, observaràs que l’estructura necessita d’uns elements d’unió entre les cares ja que aquestes tendeixen a plegar-se sobre la base quan es fa un esforç sobre la base.

Amb unes palletes més, retalla un màxim de tres barres que tinguin de longitud l’amplada del pont i utilitzant el mateix sistema que has utilitzat amb les barres uneix-les d’una cara del pont a l’altre per la cara superior.

És aconsellable que situïs una barra a cada extrem superior del pont.

Fase 6: 

Avisa al professor que supervisarà la maqueta i revisarà la seva resistència. 38


Activitat adaptada en grup: eines del taller Activitat Nom i llinatges:..................................................................................................... Curs 2n .........

1.- Omple la graella de respostes amb: 

El nom de l'eina

El tipus d’eina

Les seves normes d’us

Les seves normes de conservació

Aquesta tasca es realitzarà de la següent forma: 

En grups de 5 persones formats pel professor.

Hi haurà 5 taules amb 2 eines cada una. Cada eina estarà numerada.

Cada alumne del grup anirà a una taula diferent i omplirà els buits de les eines que li han tocat.

Finalment es tornarà al grup inicial i s’acabarà de completar la taula i els preguntes restants.

Teniu fotografies de les eines més avall

2.- Dona 2 exemples més d'eines per: 

Tallar:

Marcar:

3.- Posa exemples d'altres tipus d'eines que coneguis i que no hagem estudiat a classe.

4.- Per què considereu que és important seguir les normes d'ús de les eines? GRAELLA 39


Número

Nom de l’eina

1

regla d'acer

2

compàs de puntes

3

serjant

4

cargol de banc

5

cinta mètrica

6

broca

7

raspa

8

martell

9

xerrac de beina

10

Tipus

Normes d’ús

serra de mercateria.

Regla d’acer

Serjant

Compàs de puntes

Cargol de banc

40


Cinta mètrica

Raspa

Xerrac de beina

Broca

Martell

Serra de mercateria

41


C. Criteris de Qualificació Generals

Activitat

Percentatge

Eines al taller

30%

Pont de Tacoma

40%

Qüestionari electricitat

20%

Contaminació ambiental

10%

Total

Com es pot observar a la taula les activitats de més pes són les dues realitzades al taller. Això és per que en aquestes activitats, a part d’avaluar la tasca realitzada, es tenen en compte molts de factors com, l’ús i el tracte de les eines, el treball cooperatiu, etc. A més, aquestes dues activitats tenen un document final a entregar que també serà revisat i suposa una quantitat de treball superior. En canvi, tant el qüestionari com la activitat PISA són activitats curtes, desenvolupades individualment, i que requereixen d’una quantitat de temps menor. Se li dona més importància al qüestionari ja que té més preguntes i un contingut més enfocat al material vist a classe.

42


D. Conclusions Considerem que la finalitat de l’avaluació ha de ser la de valorar si l'alumne ha adquirit un aprenentatge significatiu. Hem realitzat l’avaluació d’una forma continuada des de l'avaluació inicial o diagnòstica fins a la final o sumativa. L’avaluació inicial no queda documentada ja que és una activitat de debat en la que el professor anirà veient quins alumnes poden requerir alguna adaptació i el nivell general de la classe. - Què hem après? Creiem que la finalitat de l’avaluació és la de valorar si l'alumne ha adquirit un aprenentatge significatiu i de forma continuada. Hem anat veient que hi ha diferents mecanismes per a poder realitzar-la, des de rúbriques fins a qüestionaris i guies. En aquest portafoli han quedat agrupades aquestes tasques i pot ser una estructura molt correcta per ser utilitzada a una unitat didàctica, tot i que la prova objectiva hauria d’agrupar tot el contingut vist a la mateixa. Entenem l’avaluació com un procés continu, sistemàtic i flexible, orientat a seguir l’evolució del procés d’aprenentatge de l’alumne. A més, també pot ajudar al professor a anar evolucionant per adaptar les activitats als alumnes i fer-los adquirir els objectius. - Què és allò que més ens ha agradat? Una de les coses que més ens han agradat és que aquestes activitats d’avaluació ens han permès aplicar els coneixements assolits de forma teòrica. Que el procés d’aprenentatge, que també s’ha d’avaluar, és tant important com el resultat final. També considerem que un dels punts més interessants ha estat veure aquesta diversitat de formes d’avaluar i creiem que això ens pot permetre motivar a 43


l'alumnat. Aquests, poden veure que no s’ho juguen tot a un examen i que el treball diari i als tallers són avaluables i repercuteixen directament a la seva nota. - Què canviaríem si la tornéssim a fer? Primer, s’ha de tenir en compte que els exercicis que s’han anat realitzant al llarg de la unitat didàctica els vam fer mirant els requisits de la tasca i a més, durant aquest temps, els coneixements sobre avaluació han anat evolucionant. Per això, les activitats presenten una sèrie de modificacions que considerem molt oportunes. Inicialment no coneixíem tots els sistemes d’avaluació i, revisant l’activitat del taller, hem afegit una rúbrica molt completa que avalua tant la feina del grup com la feina individual de cada alumne a dintre del mateix. També hem tingut en compte l’atenció a la diversitat i, en el cas de l’alumne amb dislèxia, s’han adaptat dos dels exercicis. Aquests exercicis seran entregats a la persona dislèxica un dia abans de la seva execució, seran en grup, i aplicaran la metodologia de tutor tutoritzat per fer-los.

44

Avaluació  
Avaluació  

Portafoli MFP Avaluació

Advertisement