Page 1

MAGYNEWS Vi r t ual i z aci ónVMwar e Sabí asqueel 50% del aspy mesdar áel s al t oal av i r t ual i z aci ón dur ant eel pr óx i moaño?

Vi r t ual i z aci ónDat aCent er Tecnol ogí aGr een " Gr e e nI T, c l oudc omput i ng, i nf or má t i c av e r de "


V i r t u a l i z a c i ó n conVMwar e Vi r t ual i z aci ón Fuent e: ht t p: / / www. v mwar e. com/

Sabí asqueel 50% del aspy mesdar áel s al t oal a v i r t ual i z aci óndur ant eel pr óxi moaño? Lav i r t ual i z aci ónper mi t eal asempr es as ej ecut arv ar i oss i s t emasoper at i v osyapl i caci onesdef or mas i mul t áneaenel mi s mo s er v i dor ,l oqueconl l ev anumer os asei mpor t ant esv ent aj as .Conl av i r t ual i z aci ónde VMwar e,podr á: -Aut omat i z arl ast ar easdeTIyagi l i z ars u ges t i ón. -Reacci onarconmay orr api dezant el as opor t uni dadesdenegoci oounf al l odel s i s t ema. -Reduci rdef or maes pect acul arl oscos t es dehar dwar e,s opor t et écni coyener gí a.

“ Segúnunaencuest adeFor r est er Resear ch,el 74% del aspy mes el i geVMwar epar av i r t ual i z arsus ent or nosx86*”

OJALA Lav i r t ual i z aci ónf uer a másas equi bl e. OJALA Lav i r t ual i z aci ónf uer a f áci l dei mpl ement ar OJALA Lav i r t ual i z aci óngar ant i z ar al acont i nui daddel negoci o.

ConVMwar e,l oes . VMwar epr opor ci onas ol uci onesf i abl esdecl as eempr es ar i al aun pr eci oques eaj us t aal pr es upues t o des unegoci o. VMwar epr opor ci onaunas ol uci ón queesf ácai l dei mpl ement aryges t i onar . Vmwar eay udaacr earuna i nf r aes t r uct ur amásf i abl ey al t ament edi s poni bl eporun pr eci or educi do.


V i r t u a l i z a c i ó n deDat aCent er Fuent e: ht t p: / / www. ci s co. com/

¿Cuál ess onl osbenef i ci osdel av i r t ual i z aci ón del cent r odedat os ? Apa r t i rdeunpunt odev i s t adea r qui t e c t ur a , ha yt a nt osbe ne f i c i os al av i r t ua l i z a c i óndel osr e c ur s osqueof r e c e nl a sa pl i c a c i one s . Los a hor r os s on pr of unda s ,t a l e sc omo un me j or us o de l a i nf r a e s t r uc t ur a , di s poni bi l i da d de l 99. 999%, y una ge s t i ón s i mpl i f i c a da , l oquer e a l me nt es er e duc eaunme j or f unc i ona mi e nt o e f i c i e nt e . Conl av i r t ua l i z a c i ón, noha ye f i c i e nc i ae nl osr e qui s i t osdeha r dwa r e s uby a c e nt e .Ene s e nc i a ,s ene c e s i t ame nosha r dwa r eome nos c os t os osdeha r dwa r epa r aha c e re l mi s mot r a ba j o.Us t e dpue de obt e ne rc i nc ov e c e se l r e ndi mi e nt odeunt e r c i ode l c os t oc ua ndo s ec ompa r auns i s t e madega mame di aaunagr a nj ades e r v i dor e s quel ec os t a r áa l r e de dor de$3, 000por pi e z a . Si pue dopone r 10de e s os s e r v i dor e s de ba j oc os t ee n un f ondo de r e c ur s os v i r t ua l i z a dos ,t e ngo5a10v e c e sl apot e nc i ade l s i s t e mader a ngo me di omá spot e nt ee nunat e r c e r apa r t ede l c os t o. Losbe ne f i c i osdel av i r t ua l i z a c i ónr e a l me nt ee j e c ut ae lga mbi t o, ma nt e ni mi e nt oyge s t i ón, l ar e duc c i óndel osc os t e sdea dqui s i c i ón deha r dwa r e ,yme j ora r qui t e c t ur adedi s poni bi l i da d,s e gur i da dy r e ndi mi e nt o.Es t ae sl ar a z ónporl av i r t ua l i z a c i óne sr e a l me nt e c onv e r t i r s ee ne l e s t á nda rpa r al af or madedi s e ña rs usr e c ur s osde TI pa r ae l f ut ur o.

Ci s coyVMwar ebr i ndanal ospar t ner snuev as opor t uni dadesent ecnol ogí adev i r t ual i z aci ón

¿ Sabí asque. . . ? SEGUNI DC,LAVI RTUALI ZACI ONCASI TRI PLI CARAENEL2 0 1 1 , ALCANZANDO ASI LAMADUREZ.

Amba sc ompa ñ í a sc ompa r t e nu n av i s i ónc omú ndel av i r t u a l i z a c i ón de lda t ac e n t e r ,c e n t r a dae nf a c i l i t a ral osc l i e n t e sl ac r e a c i ónde e n t or n osc l ou dpr i v a dos .L ai n i c i a t i v as edi r i gea s íal ospa r t n e r s c on j u n t ose s pe c i a l i z a dose nl apl a t a f or madeCi s c opa r ae l da t ac e n t e r ya u t or i z a dospa r ac ome r c i a l i z a rs ol u c i on e sdeVMwa r e , ei n c l u y eu n a mpl i oa ba n i c odebe n e f i c i os ,c omol af or ma c i óne nt e c n ol ogí a s , s ol u c i on e sc ombi n a da s ,i n c e n t i v os f i n a n c i e r os ,f i n a n c i a c i ón pa r a e v a l u a c i on e sdee n t or n osdev i r t u a l i z a c i ón ,l a bor a t or i osonl i n epa r a a c c e de r ade mos t r a c i on e s , f i n a n c i a c i ónypl a n e sdec ome r c i a l i z a c i ón .


Lat ecnol ogí av er de( Gr eenI T) enl aempr es a Fuent e: ht t p: / / es . k i os k ea. net / f aq/ 4128l at ecnol ogi av er degr eeni t enl aempr es a

" Gr e e nI T,c l oudc omput i ng,i nf or má t i c av e r de " :l al l e ga da

Ac ont i nua c i ón un a mpl i o domi ni o de a pl i c a c i ón de l a s

del a snue v a st e c nol ogí a symé t odosdet r a ba j o ma s

e c ot e c nol ogí a se nl ae mpr e s a :

r e s pe t uos osde l me di oa mbi e nt es onhoye ndí aunf a c t or

Vi r t ua l i z a c i ón de l os s e r v i dor e s y pue s t os de t r a ba j o:

de c r e c i mi e nt o pa r al a sPy MEs ,c omo l o mue s t r a un e s t udi or e c i e nt e me nt epubl i c a doporMi c r os of t . Lí mi t e si mpue s t ose nl osc os t e sdee qui posye ne r gí a ,

c onc r e t a me nt e , e l s e r v i dor del ae mpr e s ae ss us t i t ui dopor un s e r v i dorope r a do porunpr ov e e dor( hos t i ng) ,c onma y or r e ndi mi e nt o, me nosc ons umi dorder e c ur s osymá ss e gur o. Lospr ogr a ma sya pl i c a c i one ss ona l oj a dosadi s t a nc i a( e n

ma y ors e gur i da di nf or má t i c a ,v i r t ua l i z a c i óndel ospue s t os

modoSa a S) .

det r a ba j o: e l a ba ni c odepos i bi l i da de st é c ni c a se se nor me

Me j or a de l a s s a l a s de s e r v i dor e s y a i ns t a l a dos ,

pa r al a sPy MEspr e oc upa da se ns uspr e s upue s t osye ns u

c ons t r uc c i óndenue v osc e nt r osdeda t os ( Da t aCe nt e r )c on

i ma ge ne c or e s pons a bl e .

ma y orr e ndi mi e nt o.

Pa r amuc ha sdeé s t a s ,l a ss ol uc i one sdes of t wa r eSa a S

Ce nt r a l i z a c i ónde l a l ma c e na mi e nt odeda t os

s onunabue naf or mades ubi r s ea l t r e ndel a st e c nol ogí a s

Cont r olde lc ons umodee l e c t r i c i da d( e j e mpl o:pue s t osde

v e r de s .

t r a ba j o)

v a r i os domi ni os .La i nnov a c i ón y l ae s t r a t e gi ae s t á n

Ce nt r a l i z a c i óndel oss i s t e ma sdei mpr e s i ón Mé t odosdet r a ba j o dema ne r ar e mot a :t e l e c onf e r e nc i a , t e l e t r a ba j o

í nt i ma me nt el i ga da s ,y a que l ai mpl e me nt a c i ón de

Re c i c l a j ede l e qui poI T

s ol uc i one s Gr e e nI Tr e pe r c ut es obr ee lmodo de

De s ma t e r i a l i z a c i ón de doc ume nt os ( e j e mpl o:a r c hi v a do

or ga ni z a c i óndel a se mpr e s a s .

di gi t a l )

Ene lc ont e x t opr of e s i ona l ,l a st e c nol ogí a sv e r de sc ubr e n

¿ Sabí asque. . . ? “ UNSERVI DORMEDI OPRODUCELAS MI SMASEMI SI ONESDECARBONOQUEUN VEHÍ CULODEOCI OTODOTERRENO( SUV) , CUYOCONSUMOESDE1 5 , 6 8”


MAGYNEWS Š2011MAGYCORP.Todosl osder echosr eser v ados.

MAGYNEWS  

VIRTUALIZACION