__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

017 © MBVA 2


—2—


De modelbouwvereniging “ALBLASSERDAM “ , opgericht op: 13 januari 1980, staat onder nummer 40.322.988 ingeschreven in het verenigingsregister van de K v K te Dordrecht. Het bestuur van de MBVA is als volgt samengesteld: J. van Heiningen A. Verschoor B. Schouten A.P. de Lange H. van Gils J. Schop W. Dekker

Clubgebouw en Postadres: Clubavonden en Middagen :

Voorzitter Secretaris Penningmeester Act. Coördinator Act. Coördinator 2e Secretaris Alg. Adjunct

voorzitter@mbva.nl secretaris1@mbva.nl penningmeester@mbva.nl mbvademo2010@mbva.nl actco@mbva.nl secretaris2@mbva.nl adjunct@mbva.nl

't Ruim, Ruigenhil 58C 2952 AR, Alblasserdam. Elke dinsdagavond van 19.00 tot 22.00 uur Elke zaterdagmiddag van14.00 tot 16.00 uur Let op: Tijdens vaardemo’s is ‘t Ruim gesloten !! (Zie Vaaragenda)

Vrij vaarlocatie:

Contributie:

Nationaal Baggermuseum Sliedrecht Zaterdag’s in de zomermaanden Mei t/m September. Wilt U komen kijken en/of meevaren, geen probleem. Belt U even, dit om teleurstelling te voorkomen.

€ 50.00 p/jr voor seniorleden. € 20.00 p/jr voor jeugdleden (14 t/m 18 jr) De contributie dient bij vooruitbetaling per jaar te worden voldaan en wel voor 1 Mrt. op onderstaand bankrekening nummer. Eventuele opzeggingen dienen voor 1 November van het lopende jaar (schriftelijk) te worden ingediend.

Bankrelatie:

Rabobank te Alblasserdam Rekeningnummer: NL57RABO01481.36.168

—3—


" De BRULBOEI " is een uitgave van de Modelbouwvereniging "ALBLASSERDAM" en wordt 6 x p/jr in een oplage van circa 150 stuks verspreid onder leden, donateurs, adverteerders en relaties, tevens ligt het blad ter inzage op de leestafels van de bibliotheken te: Alblasserdam, Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, H.I. Ambacht en Nieuw-Lekkerland. Dit blad is tevens volledig in kleur in te zien op www.mbva.nl

Redactie en vormgeving:

" De Brulboei " Eindredactie: Hans de Deugd. Email: redactie@mbva.nl Druk & bindwerk:

Inzenden van kopij voor de 10e van de oneven maanden. Afhankelijk van de inhoud, kan ingezonden kopij worden geweigerd of ingekort, dit ter beoordeling van het bestuur en/of de eindredactie. De eindverantwoording voor de inhoud berust bij de eindredacteur. Uitgezonderd clubberichten is overname van artikelen - met bronvermelding toegestaan. Leden kunnen hun modelbouw artikelen - gratis - adverteren in de Brulboei en tevens op de internet pagina van de vereniging. Internet: Email:

www.mbva.nl info@mbva.nl

Adverteren in " De BRULBOEI " is voor een relatief klein bedrag mogelijk voor een ieder die zich in de grote regio en middels onze internet pagina, ver daar buiten, duidelijk wil profileren. Hiervoor staan diverse opties open, die in goed overleg naar Uw specifieke wens uitgevoerd kunnen worden. Zo kunt U er bijvoorbeeld voor kiezen om Uw bedrijf of organisatie op, half, heel of dubbel A5 formaat te promoten. Tevens verzorgen wij vaardemonstraties in onze mobiele bassins van 6 x 8 of 8 x 11 mtr tijdens braderieën, jaarmarkten, winkeldagen of openingen en voor (buurt) verenigingen en musea. Ook voor het inrichten van etalages, kramen e.d. tijdens b.v. Maritieme themadagen of weken hebben wij een grote collectie, varende en statische modelschepen beschikbaar. Heeft U binnenkort een evenement, en denkt U dat onze aanwezigheid hierbij een aanvulling kan zijn op Uw programma, neemt U dan rustig eens contact op met onze activiteiten commissie of één van de andere bestuursleden. Zij denken graag met U mee !!

Tekeningarchief beheer: Hans de Deugd. Email: archief@mbva.nl

Volg ons ook op :

Wie een hobby zoekt, kent de MBVA niet. Wie de MBVA kent heeft een prachtige hobby !! —4—


Duwvaartonderneming DANJATRANS Duwboot SCALDIS Uw betrouwbare partner in vrijwel alle vormen van transport over water Al jaren gespecialiseerd in het vervoer van zand, grind, klei, en andere grondstoffen; Onze onderneming is voornamelijk actief in de regio Zeeland en België, maar kan - in nader overleg - ook in andere vaargebieden ingezet worden. Capaciteit tot ruim 2000 Ton

Contact:

Rederij DANJATRANS — Dhr. Jan Hoek Heer Wissestraat 14, 4472 AP 's-Heer Hendrikskinderen Telef: 06-25417001 Email: vofdanjatrans@hotmail.com KVK-nummer: 56812418

Vestigingsnummer: 000008450331 —5—


—6—

Lid van:

Fop Smitstraat 48 2953 XG Alblasserdam Telefoon: (078) 691 23 18 Email: info@rikxoort.nl

Voor al Uw elektrische installaties, Databekabeling en glasvezel. Wij zorgen ook voor advies en ontwerp. Vraag vrijblijvend informatie.

P. van Rikxoort B.V.

Elektrotechniek


2017 2 Volg nr: 224

Mede Modelbouwers,

Nu de eerste Demo en tegelijkertijd de opening van het vaarseizoen (27 April) er aan zit te komen naderen de diverse winterprojecten zo zachtjesaan hun voltooiing, in dit nummer een aantal verslagen over hetgeen ons de afgelopen winter maanden zoal bezig heeft gehouden. In het volgende nummer meer hier over... Ook bomen we nog even lekker verder over de Boom-Boats. Ditmaal gaat het over het massa-transport van de gekapte boomstammen en de daarbij gebezigde vaartuigen. Ook Opa’s Geheim wordt in dit nummer eindelijk onthult !! Ik wil dit stukje dan ook eindigen met U allen Veel Leesplezier toe te wensen !!

vr gr

De Redactie !! —7—


Beste MBVA-leden, collega-hobbyïsten, en adverteerders. Het is mij een genoegen jullie wederom een epistel aan te mogen bieden van ‘jullie Voorzitter’. Redenen hiervoor zijn er alom, want een en ander grijpt terug naar de enkele weken geleden gehouden Algemene Ledenvergadering. In deze goed verlopen (en redelijk goed bezochte) vergadering zijn alle lopende en belangrijke zaken de revue gepasseerd, en met elkaar besproken. Een van de onderwerpen betrof vanzelfsprekend ook de Bestuursverkiezing. Alle her-verkiesbare leden zijn daarbij door de achterban herverkozen, waaronder dus ook ikzelf tot een nieuwe termijn van 2 jaar als jullie Voorzitter. Ik wil jullie daarvoor heel hartelijk bedanken, en ik kan niet vaak genoeg benadrukken dat het mij zeer goed doet dat jullie het vertrouwen in mij — onomwonden — hebben uitgesproken! Dit nota bene in een door mij geuite context waarin ik vooraf aangegeven had dat mijn presentie in het clubgebouw—door nogal vervelende privé-omstandigheden—helaas aanzienlijk beperkter zal worden. Ik kan daar helaas niets aan veranderen, maar desalniettemin geef ik jullie te kennen dat mijn contacten met de club op het daartoe gewenste nivo zullen blijven. That’s for sure! V.w.b. de andere bestuurstaken is er slechts weinig veranderd. Zoals een jaar geleden al aangekondigd zal dhr. Adriaan Verschoor vanaf heden de functie van 1e Secretaris van de MBVA bekleden. Dit nadat ons onvolprezen lid Hans de Deugd zijn secretaris-functie nog een jaar als interim-functionaris had vervuld, waarvoor mijn/onze grote dank! *** Hans blijft—zoals aangegeven– wel degelijk nauw betrokken bij het wel en wee van de vereniging, en dit met name op het gebied van de WEBSITE en het redacteurschap van ons clubblad De Brulboei. De andere bestuursfuncties blijven onveranderd van kracht, kortom ‘de alom bekende gezichten’ van Bart, Henk, Paul Jacco en Wienus blijven—vooralsnog— —8—


Amsterdam

Rotterdam

Utrecht

Stekkenbergweg 8 1105 AJ Amsterdam 020 - 363 27 34

Koperslagerstraat 12-14 3077 MD Rotterdam 010 - 414 83 81

Manitobadreef 6 3565 CH Utrecht 030 - 231 09 75

—9—


— 10 —


op hun bestaande bestuursfunctie. Een woord van dank ook aan onze penningmeester Bart Schouten , welke in de ALV een fraai financiëel plaatje van onze vereniging heeft mogen presenteren! Wij mogen met groot plezier stellen dat we ook een financieel zeer gezonde vereniging zijn, en inmiddels beschikken over een degelijke financiële buffer waarop we uitermate trots mogen zijn. ‘Die buffer’ achten we dan ook noodzakelijk om ons ‘in te dekken’ voor het tijdstip dat het tij (mogelijk) voor ons—ooit—gaat keren. Denk daarbij om onze huisvesting—’t RUIM—, waar we inmiddels al vele jaren in vertoeven, maar waarover wij ook enige zorgen hebben v.w.b. ‘de toekomst’…..; Niemand heeft echter ‘deze toekomst’ in pacht, en derhalve is ‘t goed te weten, dat wij—ook financiëel— ingedekt (móeten) zijn tot mogelijke veranderingen in de toekomst. De financiële boekhouding is voorafgaand aan de ALV ook ‘gecheckt’ door twee leden van de kascontrole-commissie resp. Arie Vink en Henk de Koning, en zij kwamen tot de conclusie dat de penningmeester de zaken voor de MBVA goed heeft gedaan, waarvoor dank! In alle woorden van dank mogen mijn andere mede-bestuursleden Henk van Gils, Jacco Schop, Paul de Lange, en Wienus Dekker natuurlijk niet ontbreken. Ook zij leveren continue hun concrete bijdragen aan het bestuurlijke reilen en zeilen van de club, waarvan – bij deze— acte ! Thanks mates !!! In een van de onderdelen van de ALV bracht Paul de Lange de inmiddels ingeplande vaar-activiteiten voor het seizoen 2017 naar voren. Ook op dit vlak mogen wij zeker niet klagen, want de agenda voor dit jaar is al weer redelijk tot goed gevuld, en zoals U allen weet zijn de (inkomsten vanuit de) demo-activiteiten ook een peiler onder ons voortbestaan. Een woord van dank dus ook aan ál die organisaties welke het vertrouwen in onze vereniging hebben gecontinueerd! Met het woord vertrouwen doe ik dan ook een beroep op jullie allen dat wij er als vereniging op kunnen rekenen dat er voldoende vaarders bij de demo’s zullen zijn, zodat wij onze naam — een actieve vereniging — in ere mogen houden. Ik reken daarbij op jullie inzet! En dus ook … Bij voorbaat dank! — 11 —


In de één dezer dagen te houden (of op ‘t moment van dit lezen mogelijk >> op de inmiddels gehouden) Bestuursvergadering zullen we een belangrijk aspect ter tafel nemen. Dit grijpt terug op mijn ‘verminderde aanwezigheid’ in het clubgebouw. Tijdens de ALV is er namelijk een idee geopperd door één van de leden, welke naar voren bracht dat het allicht een goed idee is om binnen het bestaande 7-mans bestuur een 2e (Adjunct)Voorzitter aan te stellen, welke primair verantwoordelijk is/wordt voor de dagelijkse gang van zaken binnen de club. Persoonlijk vind ik dit een heel goede geste, en we zullen dit dus zéker ter harte nemen, en er— vrijwel zeker—naar handelen! Zodra hierover meer bekend is, zullen wij hier—vanzelfsprekend— concreet mee naar buiten treden. Wat ook niet onvermeld mag blijven, is het gegeven dat wij als club een vers vaarreglement hebben geïntroduceerd. Weet bij deze, dat dit zéker niet is bedoeld om ‘politie-achtige’ zaken te introduceren tijdens onze vaardemo’s, maar het is meer bedoeld om de 2 walkapiteins (Arie Vink en Wienus Dekker) meer handvest te geven v.w.b. de gedragingen tijdens het varen. Het verleden heeft namelijk geleerd dat er zo af en toe dingen gebeuren (kleine vaarincidentjes, met tóch grote(re) gevolgen) waar uiteraard niemand op zit te wachten. Mét dit vaarregelent hebben wij gemeend nu e.e.a. duidelijk vastgelegd te hebben, en dat hiernaar ook gehandeld kán, mág en zál worden, mocht e.e.a. (toch) fout dreigen te lopen. Vanzelfsprekend hoop ik —samen met jullie— dat we er (tijdens ‘t varen) nooit gebruik van hoeven te maken, immers iedereen wenst zijn fraai gebouwde model ook weer heelhuids thuis te krijgen. Ook op dit vlak hoop ik dus dat iedereen zijn verantwoordelijkheden goed kent, en deze ook nakomt. In die context wens ik jullie allen een ontzettend fijn club– en vaarseizoen 2017 toe ! Mochten er vragen en/of opmerkingen zijn (ook in mijn richting), schroom niet om deze te uiten. Ik wás er voor jullie, bén er voor jullie, en zal ook in de toekomst mijn verantwoordelijkheden (binnen mijn mogelijkheden) nakomen. Met vriendelijke groet.

JOHAN VAN HEININGEN — 12 —


Prins Auto B.V. Edisonweg 8b 2952 AD Alblasserdam T: 078 - 69 184 48 F: 078 - 69 167 61 E: info@prinsauto.nl

— 13 —


Wilt U eens iets lekkers eten, dan moet U

Cafetaria JACO niet vergeten.

Geopend: Dinsdag t/m Zaterdag van 12.00 tot 21.00 uur van Hogendorpweg 102a 2951 AT Alblasserdam Tel: 078 6913455

— 14 —


LOG-TRANSPORTERS Beste lezers. Naar ik aan mag nemen hebben jullie in de vorige edities ook m’n gepubliceerde artikelen over ‘Boom-Boats’ en ‘Logging-Tugs’ gelezen. In overleg met onze eindredacteur — Hans de Deugd— heb ik besloten om deze (aan de NoordAmerikaanse en Canedese bosbouw gerelateerde) artikelen op te splitsen in drie aparte delen. Bijgaand het 3e (en tevens afsluitende) deel. Ditmaal gaat het over het massa-transport van de gekapte boomstammen en de daarbij gebezigde vaartuigen. Zoals inmiddels bekend verondersteld mag worden, worden de gekapte boomstammen in grote konvooien—als grote boomstamvlotten—middels ‘Logging-Tugs’ naar verder stroomafwaarts gelegen gebieden / havens gesleept.

Een reeks aan elkaar gekoppeldeboomstam-vlotten wordt versleept; Hier in Deception Pass Washington State

Zie hierboven nog maar ‘ns een fotootje van zo’n sleeptransport: Deels worden deze boomstamvlotten ter plekke ontkoppeld, en aangeleverd aan de locale hout-industrie, alwaar de boomstammen verder verwerkt worden tot allerhande artikelen, bijv. voor de bouwindustrie en de meubelindustrie. — 15 —


Veel van de boomstammen hebben echter een verdere bestemming, en bestempel dit gerust maar als wereldwijd, immers overal ter wereld wordt hout gebruikt als (duurzame en milieuvriendelijke) grondstof . E.e.a. betekent dus dat deze boomstammen aan boord genomen moeten worden van grotere (zeegaande) schepen. Tijdens mijn onderzoek naar dit onderwerp stuitte ik op een type vaartuig wat bij mij veel ontzag inboezemde, gezien de wijze waarop de boomstammen (elders weer) gelost worden! Verderop in dit artikel zal ik dan zéker een aantal links optekenen naar Youtubefilmpjes waarop je LIVE kunt zien ‘hoe dat in z’n werk gaat’; Ik kan je vast verzekeren dat dit zéér spectaculair is! Verderop in dit artikel ga ik specifiek in op dit soort ‘schepen’. Schepen tussen aanhalingstekens, omdat ze meer aangeduid worden als ‘barges’; Een ander woord voor ‘transport-bak’….. Enfin….. Als de boomstamvlotten eenmaal aangekomen zijn op hun—voorlopige– (tussen)bestemming, worden deze ter plaatse afgemeerd, en stuk voor stuk van elkaar ontkoppeld. Ook hier worden weer van die kleine Boom-Boats ingezet om de (dan los ronddrijvende) boomstammen naar het te beladen schip te duwen, en ze—zomogelijk—in grote getale bijeen te houden.

— 16 —


— 17 —


— 18 —


Onderstaand een fotootje van zo’n tijdelijke ‘parkeerplaats’ ….

Let vooral ook ‘ns op de fraaie achtergrond! Als je goed kijkt zie je een grote bergketen grotendeels bedekt met sneeuw. Dit plaatje is geschoten in British Columbia (Canada).

Enfin…. Zodra het moment is aangebroken dat de boomstammen in grote getale verder getransporteerd moeten worden, worden ze dus ontkoppeld van hun ‘vlot-verband’, en als losse boomstammen naar het te beladen schip geduwd. Vanuit een boomboatje ziet dat er dan ‘zo’ uit….

Een kijkje vanuit de stuurhut van een boomboatje….

Idem: een kijkje vanuit de stuurhut van een boomboatje, maar nu ook met zicht op de grote grijpers van de barge welke de boomstammen aan boord hijst….

— 19 —


Onderstaand een afbeelding van een zeegaand schip (de Northern Lights) welke de boomstammen wereldwijd vervoert. Met het eigen laadgerei kunnen ze de boomstammen zelf aan boord hijsen, en elders ook weer lossen.

Hieronder een afbeelding van het laadproces. Duidelijk ook waar te nemen de activiteiten van de kleine maar dappere boomboatjes, en de werklieden op de drijvende boomstammen.

— 20 —


— 21 —


— 22 —


Voor wat betreft het beladen (en weer lossen) van zeegaande schepen nog één fotootje, en voor de rest lijkt e.e.a. mij verder wel duidelijk voor jullie…..

Beladen van een zeeschip in een haven van British Columbia

Een afgeladen zeeschip met boomstammen; Gereed voor vertrek naar een bestemming ‘ergens ter wereld’….

— 23 —


Aan het begin van dit artikel heb ik gewag gemaakt van een speciaal type ‘transportschip’, waarbij er sprake is van enig spektakel. Welnu…. Onderstaand een paar fotootjes van deze zogenaamde logging-barges.

De loggingbarges HAIDA BRAVE en HAIDA MONARCH

De loggingbarge HAIDA BRAVE leeg onderweg naar een laad-locatie

De loggingbarge HAIDA BRAVE afgeladen met een enorme lading boomstammen.

— 24 —


— 25 —

078-6912428

Makado-Center 64 2951 EJ Alblasserdam


— 26 —


Wat deze barges nu zo speciaal maakt, is dat ze beschikken over een uitgekiend ballastsysteem, waardoor ze hun lading boomstammen ‘zijwaarts over boord kunnen kieperen’. Het zal jullie duidelijk zijn dat dit ‘met grof geweld gaat’, immers die lading boomstammen beslaat enige duizenden tonnen aan lading!

Hierboven en hieronder afgebeeld het zijwaarts lossen van de HAIDA BRAVE

— 27 —


Ook hieronder nog maar ‘ns een tweetal plaatjes van de aanblik van dat spectaculaire los-proces.

Onderstaand de SEASPAN PHOENIX net na het dumpen van zijn lading logs….

Als er één ding op mijn wensenlijstje staat zou ‘t bijv. ook zijn: Het daadwerkelijk —aan boord— meemaken van zo’n loscyclus. Zéker weten dat er dan een dosis adrenaline in ‘je innerste’ losbreekt. Hiihihi… er moet toch iéts zijn om van te (blijven) dromen?! — 28 —


Verhuur van:

● Licht, Geluid & Beeld ● Rigging ● Podia, Tribunes & Draaischijven ● Theatergordijnen ● Standbouw

Verkoop van:

● Licht, Geluid & Beeld ● Kabels ● Theatergordijnen

Installatie van:

● Licht, Geluid & Beeld ● Licht- en krachtinstallaties ● Verkoop installatiemateriaal

LiquidX rental & sales AA-techniek Ketelweg 61E 3356 LD Papendrecht T: 078-641 6600 F: 078-642 6082 I: www.liquidx.nl

— 29 —


— 30 —


Bijna aan ‘t eind gekomen van m’n logging-transport artikel vond ik ‘t ook wel leuk om wat aandacht te schenken aan het locale transport van de boomstammen en afgeleide producten met het daarbij gebezigde materieel….

Een locaal houttransport per barge Zie ook het miniformaat van de ervoor staande sleper….

Op z’n Duits zouden we dan zeggen: ‘Klein aber Fein!’

De barge ‘ISLAND PINE’ op sleep

— 31 —


— 32 —


De aanschaf van een auto is EEN ZAAK VAN VERTROUWEN !!!

AUTOMOBIELBEDRIJF

BOVAG-GARAGE/A.P.K. KEURINGSSTATION

Garage & Showroom

Ampèrestraat 20 2952 AA Alblasserdam Tel 078—6914661

A.P.K. keuring en reparaties Inruil en aanschaf van een auto

12-ABC-3

Taxatie en financiering van een auto Erkend kentekenplaat leverancier

In en Verkoop van nieuwe en gebruikte automobielen en campers.

www.bochanenenzonen.nl — 33 —


— 34 —


Hierbij nog wat plaatjes van locale aannemers en hun materieel

Ik hoop dat jullie met plezier kennis hebben genomen van dit artikel (en de vorige twee bijbehorende edities). Het was mij een genoegen om weer ‘ns ‘iets aparts’ onder de aandacht te brengen van ons modelbouwers. Weet ook dat er onder ons meerdere modelbouwers zijn, welke duidelijk geïnspireerd zijn door de —in dit werelddeel— gebruikte schepen, en er inmiddels vele modellen van nagebouwd zijn. Daaronder ook ons lid Ronald Stoppelenburg, welke inmiddels drie Canadese Loggingtugs in model heeft gebouwd! Tot slot: de beloofde links: https://www.youtube.com/watch?v=k-PhsVu_mLo 9 Log barge dumps July August 2014 Description: This is a four minute video of the Seaspan Survivor dumping logs off the west coast of Canada. — 35 —


Welliswaar in het Engels, maar ik mag aannemen dat menigeen hier niet echt problemen mee heeft. ‘t Betreft namelijk een fraaie uiteenzetting over één van de gebezigde selffdumping logging-barges van SEASPAN. https://www.youtube.com/watch?v=XLNYfTy2YkA Seaspan 'Phoenix' log barge dumps its load somewhere in British Columbia, Canada's waters. British Columbia (BC) is a very large province in western Canada. It is blessed with an abundance of natural resources, one being forestry. Because of the rugged terrain of the province, it is not always practical to truck freshly cut logs to the mills that will finish the wood into lumber and or paper. But where roads are inaccessible, mother nature has provide ample waterways, which has seen a variety of log towing techniques and outfit perform this type of transport. More and more, the resources are been sought in more remote areas which posed unique challenges that conventional log towing could not meet. Enter the log barge. The idea is that instead of towing logs in the water, which posed several limiting factors, the logs would be piled on a specialty barge much like a logging truck. These barge can move more logs safely, in rougher weather, than the traditional log towing. Some of the bigger names in the business are Rivtow, Seaspan, and Kingcome Navigation, all based out of Vancouver. The heydays of these massive "log trucks" are probably over, having reached a zenith in the late 1980 - early 90's. Kingcome with their unique self propelled, self loading ships have been bought out by Seaspan. The ships ran into a string of bad luck which ultimately saw them being dismantled or their operations severely scaled down. Seaspan still operates several of these types of barges. Rivtow, which was bought by Dutch salvage giant Smit in the late 1990's, currently operates two such barges, one being the largest on the coast, the Rivtow Hercules. Rivtow Hercules is self loading, self dumping log barge. It has two massive cranes and carries three "dozer boats" that are used in marshalling logs for loading. Hercules is predominately towed along by the "biggest tug on the coast" the Rivtow Capt Bob. The Capt Bob was built alongside the Hercules and is almost always attached to it. Together they operate on the south coast of British Columbia predominately pulling timber out of Nootka Sound on the West Coast of Vancouver Island to sawmills in Port Alberni, or around Victoria to Ladysmith, Nanaimo or Howe Sound. Occasionally they will operate out of Kitimat, Queen Charlottes, or even Alaska. Most people rarely see these boats as a they are — 36 —


— 37 —


— 38 —


generally "out in the bush" but when they come to the sawmill, you can be sure there is always a crowd to watch them dump their load, as it is pretty dramatic. The Hercules weighs roughly 5,000 tons by itself and can carry about 15,000 tons of logs, about the equivalent of 700 logging trucks. When it dumps, within a few seconds, it is easy to understand why it attracts a crowd. The 145 foot Capt Bob has a displacement of about 1436 tons and has two EMD diesel engines putting out a little over 6,100 hp.

Mochten jullie meer willen zien van ‘dit soort spektakel’….., zoek dan in Youtube gerust maar ‘ns op dit onderwerp verder. Je zult versteld staan wat je dan allemaal voor fraais (aan filmpjes) tegenkomt!. Groet. JOHAN VAN HEININGEN.

— 39 —


Het verven van de romp. Op de overgang van het onderwater schip en het bovendeel van de romp komt een witte streep. Hiervoor eerst de waterlijn afgetekend, waarna deze werd afgeplakt. Hierna de lijn die op de romp moet komen wit gespoten.

De romp stond al in de primer, maar omdat deze daarna weer geschuurd was en er dus niet mooi meer uit zag, werd die weer in een strak fris kleurtje gespoten.

Nu komt het deel boven de waterlijn aan de beurt., dit wordt een lichtere kleur rood. — 40 —


— 41 —


— 42 —


Deze moest toch wel een aantal keren gespoten worden om hem mooi dekkend te krijgen.

Omdat er daarna nog wat buis reling geplaatst moest worden, was het nodig daarna het spuitwerk nog wat bij te werken.

De romp was nu aan de buitenkant klaar en strak in de verf. Het volgende onderdeel was het dek.

— 43 —


Deze moest groen worden, ook weer een tijdrovend klusje, want deze moest toch ook 3 keer gedaan worden voor de verf er netjes en dekkend op zat.

Nu is het beslag aan de beurt. Dit was al tussen alle verwerk door in elkaar gezet en geverfd. Dit even verzameld in een doosje tot het op het dek geplaatst kon worden.

De plaatsen van het beslag op transparant papier overgenomen en afgetekend op het bovendek. Voor dit geplaatst kon worden, moest er eerst nog wat reling werk gesoldeerd en geplaatst worden. Toen het ankerlier op het bovendek geplaatst. — 44 —


— 45 —


— 46 —


Op het achterdek moest ook nog war reling geplaatst worden Eerst op een strookje kunststof de gaatjes geboord waar de staanders moesten komen. De reling in elkaar gezet en geverfd, en de gaatjes van de boormal overgenomen op het achterdek. De reling en de grote lier op het achterdek geplaatst

Zoals je op de foto’s kan zien, wordt het al een mooi model, met alle beslag, reling en lieren er op.

— 47 —


Op de laatste foto is ook al het grote luik in het achterdek geplaatst, de witte delen moeten ook nog groen worden Voor het achterdek moeten nu nog 2 hekken gemaakt en geplaatst worden, hierna is het onderschip klaar en gaan we verder met het stuurhuis, waar ook nog het nodige renovatie en opbouw werk aan zit. Het vervolg is te zien in deel 3, wat ook het laatste deel zal zijn. vr gr B en B Nog even een afbeelding van de originele bouwdoos...

— 48 —


— 49 —


— 50 —


Het maken van een To-Do-List is één, we hebben nu in ieder geval een lijst waarin duidelijk staat wat er allemaal moet gebeuren ! De uitvoering van hetgeen vermeld in de lijst is een tweede en vergt over het algemeen veel meer tijd, de opsteller van de lijst had dit ook goed in de gaten want hij schreef begin Februari al: Weet dat dit (voorlopige) lijstje relatief ‘klein lijkt’ t.o.v. de daadwerkelijke hoeveelheid werk welke hierin gaat zitten! Slim als wij zijn is er daarom al snel begonnen met het verwijderen van oude teksten van de diverse bassinschotten, daaropvolgend heeft een viertal Leden zich op een mooie Zaterdag letterlijk gebogen over het schuren van de 30 schotten !!!

— 51 —


Vervolgens zijn alle schotten in een frisse kleur blauw geschilderd en kan er ineens in de werkplaats even niet meer gewerkt worden.

— 52 —


— 53 —


— 54 —


Werkelijk het halve Ruim heeft twee weken vol gelegen om de verf de gelegenheid te geven om voldoende uit te harden. Na de eerste schilder sessie bleken er toch nog een stuk of zeven schotten niet geheel aan onze nogal hoge standaard te voldoen en deze zijn dan ook, na behandeling met een licht schurend papiertje nog eens opnieuw geschilderd. Naast al dit schuur en schilder geweld is er achter de schermen of schotten, hard gewerkt om de benodigde logo’s van de sponsors digitaal zuiver te krijgen, te snijden en te plakken met onderstaande foto als resultaat, het begin is er...

— 55 —


Rest ons nog de volgende logo’s binnen zien te halen, deze te laten snijden, plakken en dan zijn we klaar voor de eerste demo !! Alhoewel ik niet zo ben van de al dan niet goedbedoelde veren wil ik toch deze keer in alfabetische volgorde op voornaam: Adriaan, Dirk, Gerard, Henk, Jacco, Michelle en Wim Hartelijk Bedanken voor hun aller inzet in deze !! Laten we even eerlijk wezen, een schitterend mooi initiatief van Wim maar we zaten er met zijn allen toch wel even tegen aan te kijken, zo in de trant van: Wat een klus !!

Maar ook hier maken vele handen licht werk!! Ps. Mocht U nog kandidaten weten die de MBVA door middel van het plaatsen van een reclame-uiting op één van de bassinschotten willen ondersteunen? Er zijn nog een beperkt aantal blanco exemplaren beschikbaar, wij houden ons aanbevolen !

vr gr Hans

— 56 —


— 57 —


— 58 —


— 59 —


April: 4 15 25

Jan van Hoek Erik Sterrenburg Henk de Koning

Mei: 6 7 7 10 20 23 24 30

Jaco Speksnijder Corné Kist Peter Peters Arie Vink Bart Schouten Luc Versteeg Roelof Leensvaart Bert Rietveld

— 60 —


— 61 —


DATUM

EVENEMENT

LOCATIE

PLAATS

10 Jan

6 Nieuwjaars receptie

‘t Ruim

Alblasserdam

14 Feb

5 Algemene Leden vergadering

‘t Ruim Aanvang 20.00 uur

Alblasserdam

18/19 Feb

2 24e Editie Modelbouwshow

Zeelandhallen

Goes

22 Apr

2 Jubileum Soepvaren AMVZ 35 Jr

Wollefoppenhaven

Zevenkamp

05-09 Apr

2 Intermodellbau 2016

Westfalenhallen

Dordtmund

27 Apr

4 Koningsdag

Wc De Schoof

H.I.Ambacht

20 Mei

4 Open Havendag Gorinchem

Buiten de Waterpoort

Gorinchem

24 Juni

4 Noordparkfestival

Noordpark

Zwijndrecht

01 Juli

1 Baggerfestival

Nationaal Bagger Museum

Sliedrecht

08 Juli

4 Demo met bassin

Loonbedrijf van Kekem

Leerbroek

1t/m3 Sep

2 Wereld Havendagen

Havens en Centrum

Rotterdam

09Sep

4 Demo met bassin

WC Bieshof

Dordrecht

16 Sep

4 25e havenfestival

Makado/Center

Alblasserdam

30 Sept

2 Snertvaren AMVZ

Wollefoppenhaven

Zevenkamp

1 2 3 4 5 6

= = = = = =

Onder voorbehoud. ter info: geen MBVA deelname. Demo open water. Demo met bassin. Alleen voor Leden. Vrij toegankelijk

Kijk voor het laatste nieuws op www.mbva.nl

— 62 —


— 63 —


Even voorstellen Quartel Modelbouw B.V. is sinds 1970 al bekend onder de modelbouwers, die aan radiografische modelbouw doen, met een webwinkel en een vestiging in Pijnacker kunnen wij door het hele land elke modelbouwer tevreden stellen met ons reusachtige assortiment. Assortiment Ons assortiment bestaat uit: helicopters, vliegtuigen, elektro auto’s, brandstof auto’s, boten (zowel statisch als radiografisch), radiobesturing, gereedschap en natuurlijk alle onderdelen en toebehoren. bestellen en betalen Quartel Modelbouw B.V. een postorderservice over de gehele wereld. Postorders worden na Ideal betaling of onder rembours geleverd, U kunt Uw bestelling ook zelf ophalen in onze winkel, dat scheelt verzendkosten. In al onze winkels kunt U betalen met Pin, Visa en cash, al onze prijzen zijn in Euro’s en inclusief B.T.W. Service Al ruim 40 jaar staat service bij ons hoog in het vaandel, met 5 medewerkers hopen wij u met raad en daad terzijde te staan. Tot ziens in onze winkel of op onze website. Pijnacker delftsestraatweg 26D, 2641 NB Postbus 218, 2640 AE, Pijnacker Telefoon: 015-3692205 Fax: 0153696220 Email: info@quartel.nl

Openingstijden: Maandag en vrijdag: Dinsdag t/m Donderdag: Zaterdag: 2e zondag van de maand:

10.00u - 21.00u 10.00u - 18.00u 09.00u - 17.00u 12.00u - 17.00u

Bezoek ook via de website onze ONE DAY BUY en profiteer van nog lagere prijzen. Een artikel op de ONE DAY BUY is slechts één dag voor de prijs die geadverteerd wordt, dus wees er snel bij. Ontvangt U onze tweewekelijkse nieuwsbrief nog niet ? Meldt U dan snel aan via onze website. www.quartel.nl Natuurlijk kunt U bij een bezoek aan één van onze winkels genieten van een kopje koffie en gebruik maken van de expertise van onze medewerkers.

Profile for Modelbouwvereniging ALBLASSERDAM

De brulboei 2017 - 2  

De Brulboei is het tweemaandelijks contactorgaan van de Modelbouwvereniging Alblasserdam.

De brulboei 2017 - 2  

De Brulboei is het tweemaandelijks contactorgaan van de Modelbouwvereniging Alblasserdam.

Profile for mbva
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded