__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

017 © MBVA 2


2


De modelbouwvereniging “ALBLASSERDAM “ , opgericht op: 13 januari 1980, staat onder nummer 40.322.988 ingeschreven in het verenigingsregister van de K v K te Dordrecht. Het bestuur van de MBVA is als volgt samengesteld: J. van Heiningen H. de Deugd B. Schouten A.P. de Lange H. van Gils J. Schop W. Dekker

Clubgebouw en Postadres: Clubavonden en Middagen :

Voorzitter Secretaris Penningmeester Act. Coördinator Act. Coördinator 2e Secretaris Alg. Adjunct

voorzitter@mbva.nl secretaris1@mbva.nl penningmeester@mbva.nl mbvademo2010@mbva.nl actco@mbva.nl secretaris2@mbva.nl adjunct@mbva.nl

't Ruim, Ruigenhil 58C 2952 AR, Alblasserdam. Elke dinsdagavond van 19.00 tot 22.00 uur Elke zaterdagmiddag van14.00 tot 16.00 uur Let op: Tijdens vaardemo’s is ‘t Ruim gesloten !! (Zie Vaaragenda)

Vrij vaarlocatie:

Contributie:

Nationaal Baggermuseum Sliedrecht Zaterdag’s in de zomermaanden Mei t/m September. Wilt U komen kijken en/of meevaren, geen probleem. Belt U even, dit om teleurstelling te voorkomen.

€ 50.00 p/jr voor seniorleden. € 20.00 p/jr voor jeugdleden (14 t/m 18 jr) De contributie dient bij vooruitbetaling per jaar te worden voldaan en wel voor 1 Mrt. op onderstaand bankrekening nummer. Eventuele opzeggingen dienen voor 1 November van het lopende jaar (schriftelijk) te worden ingediend.

Bankrelatie:

Rabobank te Alblasserdam Rekeningnummer: NL57RABO01481.36.168

3


" De BRULBOEI " is een uitgave van de Modelbouwvereniging "ALBLASSERDAM" en wordt 6 x p/jr in een oplage van circa 150 stuks verspreid onder leden, donateurs, adverteerders en relaties, tevens ligt het blad ter inzage op de leestafels van de bibliotheken te: Alblasserdam, Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, H.I. Ambacht en Nieuw-Lekkerland. Dit blad is tevens volledig in kleur in te zien op www.mbva.nl

Redactie en vormgeving:

" De Brulboei " Eindredactie: Hans de Deugd. Email: redactie@mbva.nl Druk & bindwerk:

Inzenden van kopij voor de 10e van de oneven maanden. Afhankelijk van de inhoud, kan ingezonden kopij worden geweigerd of ingekort, dit ter beoordeling van het bestuur en/of de eindredactie. De eindverantwoording voor de inhoud berust bij de eindredacteur. Uitgezonderd clubberichten is overname van artikelen - met bronvermelding toegestaan. Leden kunnen hun modelbouw artikelen - gratis - adverteren in de Brulboei en tevens op de internet pagina van de vereniging. Internet: Email:

www.mbva.nl info@mbva.nl

Adverteren in " De BRULBOEI " is voor een relatief klein bedrag mogelijk voor een ieder die zich in de grote regio en middels onze internet pagina, ver daar buiten, duidelijk wil profileren. Hiervoor staan diverse opties open, die in goed overleg naar Uw specifieke wens uitgevoerd kunnen worden. Zo kunt U er bijvoorbeeld voor kiezen om Uw bedrijf of organisatie op, half, heel of dubbel A5 formaat te promoten. Tevens verzorgen wij vaardemonstraties in onze mobiele bassins van 6 x 8 of 8 x 11 mtr tijdens braderieën, jaarmarkten, winkeldagen of openingen en voor (buurt) verenigingen en musea. Ook voor het inrichten van etalages, kramen e.d. tijdens b.v. Maritieme themadagen of weken hebben wij een grote collectie, varende en statische modelschepen beschikbaar. Heeft U binnenkort een evenement, en denkt U dat onze aanwezigheid hierbij een aanvulling kan zijn op Uw programma, neemt U dan rustig eens contact op met onze activiteiten commissie of één van de andere bestuursleden. Zij denken graag met U mee !!

Tekeningarchief beheer: Hans de Deugd. Email: archief@mbva.nl

Volg ons ook op :

Wie een hobby zoekt, kent de MBVA niet. Wie de MBVA kent heeft een prachtige hobby !! 4


Duwvaartonderneming DANJATRANS Duwboot SCALDIS Uw betrouwbare partner in vrijwel alle vormen van transport over water Al jaren gespecialiseerd in het vervoer van zand, grind, klei, en andere grondstoffen; Onze onderneming is voornamelijk actief in de regio Zeeland en BelgiĂŤ, maar kan - in nader overleg - ook in andere vaargebieden ingezet worden. Capaciteit tot ruim 2000 Ton

Contact:

Rederij DANJATRANS — Dhr. Jan Hoek Heer Wissestraat 14, 4472 AP 's-Heer Hendrikskinderen Telef: 06-25417001 Email: vofdanjatrans@hotmail.com KVK-nummer: 56812418

Vestigingsnummer: 000008450331 5


6

Lid van:

Fop Smitstraat 48 2953 XG Alblasserdam Telefoon: (078) 691 23 18 Email: info@rikxoort.nl

Voor al Uw elektrische installaties, Databekabeling en glasvezel. Wij zorgen ook voor advies en ontwerp. Vraag vrijblijvend informatie.

P. van Rikxoort B.V.

Elektrotechniek


2017 1 Volg nr: 223

Mede Modelbouwers,

Voor U ligt een deels vernieuwde Brulboei met om te beginnen een nieuw fris uiterlijk, verder zijn er elke jaarwisseling wel een aantal wijzigingen wat betreft de adverteerders, zo mogen wij voor dit jaar Rederij Danjatrans, Prins Auto B.V., Drogisterij DA van Zessen, ‘t Raedhuijs cafe & Coffee en Timmerbedrijf van Dam welkom heten als adverteerder is ons clubblad. Denk dus bij al Uw aankopen aan de adverteerders, zij denken door middel van hun bijdrage immers ook aan ons !! In dit nummer een fraai artikel over de zogenaamde logging-tugs, een 1e verslag over de bouw van de Aziz van Model Slipway, een tweetal pagina’s om eens lekker te lachen, alhoewel na lezing het huilen me nader staat dan het lachen… Ook ontkomen we aan de vooravond van het nieuwe vaarseizoen niet aan een to-do-list teneinde (zoals het er nu naar uit ziet) op 27 April tijdens de 1e demo van dit jaar weer fris en fruitig van start te kunnen gaan, er is nog genoeg te doen...

Voor nu: Veel bouw en leesplezier !!

vr gr 7

De Redactie !!


Beste leden, Het is mij een genoegen jullie weer een intro aan te mogen bieden in het 1e nummer van 2017 van ons onvolprezen blad ‘De Brulboei’. Allereerst wil ik daarbij mijn grote waardering uiten aan de grote groep van adverteerders, welke—wederom—hun vertrouwen hebben uitgesproken in onze vereniging en haar activiteiten! Onder hen een groot aantal vertrouwde adverteerders, maar in deze en aankomende edities treffen jullie ook een aantal nieuwe adverteerders aan. Daarom: Een heel hartelijk welkom geheten binnen onze vereniging, en ook aan U veel leesplezier toegewenst aan de inhoud van ons clubblad. Dit uiteraard naast het feit dat wij U een goede bedrijfsvoering toewensen in het zojuist gestarte jaar 2017 én de daarop volgende jaren. Dan naar jullie/ onze leden gericht…. Mede namens het voltallig bestuur, wens ik jullie een enerverend en bovenal goed modelbouw– en vaarseizoen toe, in het jaar wat nu voor ons ligt. Met veel plezier kijk ik terug op de jl. Dinsdagavond 10 Januari gehouden nieuwjaars-bijeenkomst in ons clubgebouw ‘t Ruim. Het was welliswaar ietsje minder druk als in voorgaande jaren, maar dat mocht de pret niet drukken. De opkomst was ruim voldoende, en met elkaar hebben we als de alom bekende groep van gedreven modelbouwers + aanhang genoten van de div. hapjes en drankjes, en elkaar het beste toegewenst. Er is de aankomende periode veel werk te verzetten, om alles v.w.b. onze verenigings-activiteiten keurig netjes ‘op poten te zetten’. In die context wil ik graag een indringend beroep op jullie doen, omdat veel van de uit te voeren werkzaamheden binnen ‘t clubgebouw uitgevoerd zullen moeten worden. Elders in dit nummer vindt U een overzicht van de zaken welke we—op korte termijn—aan dienen te pakken, vooraleer we (bijv.) met ons bassin op pad kunnen. De uiterste deadline is daarbij toch wel medio 8


Amsterdam

Rotterdam

Utrecht

Stekkenbergweg 8 1105 AJ Amsterdam 020 - 363 27 34

Koperslagerstraat 12-14 3077 MD Rotterdam 010 - 414 83 81

Manitobadreef 6 3565 CH Utrecht 030 - 231 09 75

9


10


April. Dit in verband met de—kort daarop—te houden eerste vaardemo van het seizoen 2017, en wel die op Koningsdag— Donderdag 27 April te Hendrik-Ido-Ambacht; (WC ‘De Schoof’) Ik ga er—samen met mijn medebestuursleden– vanuit dat wij op jullie steun en inzet kunnen rekenen! Voorts wil ik jullie er op attenderen dat we (ook op korte termijn) weer de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering zullen houden, t.w. op Dinsdagavond 14 Februari 2017. Het is de avond waarop wij als bestuur ons gebruikelijke zegje zullen doen, en ons als bestuur zullen verantwoorden over ons wel en wee, maar—zoals bij jullie ook bekend—ook dé avond waarop jullie zelf je zegje kunnen doen. Ook wij zijn namelijk afhankelijk van ‘de input’ van jullie om de MBVA te leiden op een manier zoals onze achterban dat wenselijk acht. Kortom: Ook in dit epistel daarom al een oproep aan jullie om aanwezig te zijn op de ALV van 14 Februari aanstaande! Zelf verkeer ik momenteel—helaas—‘in een wat turbulente periode’ in mijn leven, welke helaas een nadelige impact heeft op mijn reguliere inzet voor de vereniging. Ik poog echter om de effecten daarvan tot een minimum te beperken, en zal ál het mogelijke inzetten om mijn bestuurlijke aandacht t.b.v. de vereniging op het peil te houden zoals U dat van mij gewend was. (Mogelijk dat ik hierover wat meer uiteenzet tijdens de a.k. ledenvergadering). Mede door ‘het bovenstaande’ zijn mijn activiteiten aan mijn modelMAERSK HUNTER (in de periode rond de jaarwisseling) wat in het slop geraakt, maar ik zet de komende maanden gewoon een extra tandje bij om de opgelopen achterstand in de revisie van het grote model weer een extra impuls te geven. ‘t Doel is immers om dit vaartuig dit seizoen weer (terug) in de vaart te brengen. Ik hoop / ga ervan uit dat jullie diezelfde positieve spirit aan het daglicht brengen, waarmee ik zelf vervuld ben. Immers met dié (team)spirit behouden wij onze onderlinge—en door mij zéér gekoesterde– onderlinge band, en kunnen wij onze verenigingsactiviteiten weer onder de aandacht van het grote publiek brengen. Tot zover.

Jullie Voorzitter. JOHAN 11


OPROEP AAN ALLE LEDEN VAN DE MBVA !! Tot het bijwonen van de:

Opening door de Voorzitter. Jaarverslag 2016. Verslag van de kascontrole commissie.

Jaarverslag van de Penningmeester over 2016.

Secretaris Dhr. A.Vink of Dhr. H. De Koning Penningmeester

Ruimte voor op of aanmerkingen.

BESTUURSVERKIEZING: De volgende bestuursleden zijn aftredend en hebben zich herkiesbaar gesteld: Dhr. Johan van Heiningen Dhr. Paul de Lange Dhr. Wienus Dekker

Voorzitter Activiteiten coรถrdinator Alg. Adjunct

De functie van Secretaris is vacant en hier wordt een kandidaat voor gezocht. Dhr. Adriaan Verschoor heeft zich beschikbaar gesteld voor deze functie. Voor de pauze kunt U zich nog opgeven als kandidaat of eventuele tegenkandidaat voor een bestuursfunctie; er staat immers nog niets vast. De uitslag van de schriftelijke stemming bepaalt wie er al dan niet verkozen worden. Schriftelijke stemming: Korte Pauze (15 min) met gratis consumptie.

WAT VERDER TER TAFEL KOMT: Uitslag bestuursverkiezing. Verkiezing Reserve lid voor de kas-controle commissie. Wat zijn de plannen voor 2017 ? Prognose van de Activiteiten voor 2017. Enige woorden van de Walkapitein.

Voorzitter 1e Dhr. A. Vink 2e Dhr. H. De Koning Reserve Dhr. T. v/d Linden Voorzitter Activiteiten coรถrdinator Dhr. Dekker of Dhr. Vink.

RONDVRAAG: Zijn er zaken waar U het niet mee eens bent ? Of waarvan U denkt dat moet anders kunnen of heeft U suggesties ? Sluiting door de Voorzitter.

Laat Uw stem horen !!

NB: De bar is tijdens het inhoudelijke gedeelte van de ALV GESLOTEN. Eenieder kan zich voor aanvang of tijdens de korte pauze voorzien van een consumptie !!

12


Prins Auto B.V. Edisonweg 8b 2952 AD Alblasserdam T: 078 - 69 184 48 F: 078 - 69 167 61 E: info@prinsauto.nl

13


Wilt U eens iets lekkers eten, dan moet U

Cafetaria JACO niet vergeten.

Geopend: Dinsdag t/m Zaterdag van 12.00 tot 21.00 uur van Hogendorpweg 102a 2951 AT Alblasserdam Tel: 078 6913455

14


TO DO LIST— komende maanden — in clubgebouw ‘t RUIM: Beste leden. Zoals in mijn Voorzittersbijdrage reeds aangehaald, zijn er best wel veel klussen te doen, welke strikt noodzakelijk zijn om ons ‘startklaar’ te maken voor het aankomende vaarseizoen 2017. Ik reken op jullie medewerking zodat we dat mét elkaar tijdig kunnen klaren. Onderstaand een (voorlopig) overzicht…. 1) 2) 3) 4) 5) 6)

Ruimte creëren in de werkplaats voor de bassin-schotten Het uit de aanhangwagen halen van de bassin-schotten Het schuren en opnieuw verven van deze schotten Het aanbrengen van logo’s en belettering op deze schotten Na voltooïing van 1,2,3,4 Het weer terug zetten van de schotten in de aanhanger Het wegen van de aanhanger op een geijkte weegbrug

7) 8)

Het grondig schoonmaken van ons complete clubgebouw !! Het aanbrengen van een timer in het kinder(zender)paneel

Weet dat dit (voorlopige) lijstje relatief ‘klein lijkt’ t.o.v. de daadwerkelijke hoeveelheid werk welke hierin gaat zitten! Ik kan daarom niet vaak genoeg benadrukken dat het van groot belang is, dat we hier met zoveel mogelijk leden mee aan de slag gaan! Beter op tijd klaar, dan op ‘t laatste moment te ‘moeten’ concluderen dat we in tijdnood komen, of - nog erger - dat we ons einddoel niet op tijd halen. Zoiets roepen we toch niet over onszelf af?! M.b.t. punt 1) Mijn grote model van de MAERSK HUNTER zal uiteraard ook uit de werkplaats gehaald worden, en (tijdelijk) elders in het clubgebouw opgesteld worden. Ik realiseer mij nl. terdege dat ‘deze kolos’ onder die klus-werkzaamheden ook een enorme ‘sta-in-de-weg’ zou zijn, en daarom gaat die — uiteraard – ook even weg. Bij voorbaat dank voor jullie aandacht en medewerking. Johan. P.s. Naar ik heb mogen vernemen hebben we hele toffe club collega’s en zijn we al bij punt 4 uit deze lijst beland, bedankt mannen !!

15


LOGGING-TUGS In navolging van een eerder geplaatst artikel over zgn. ‘BOOMBOATS’ (zie ‘t vorige nummer van de Brulboei), wil ik jullie hierbij een leuke bijdrage laten lezen over een anders-soortig type sleepboot zoals deze gebruikt worden in Noord-Amerika, en Canada (Alaska) / British Columbia. Vanzelfsprekend heb ik hieraan voorafgaand eerst de nodige ‘research’ gedaan, zodat het gebodene ook goed onderbouwd is. Voorts is het hele artikel ook gelardeerd met een leuke serie foto’s zodat je een indruk krijgt van deze tak van sleep-werkzaamheden, en de daarbij gebezigde sleepboten. Dit zowel ‘in het echie’ alsmede in modelbouw-vorm. Enfin: Veel leesplezier toegewenst! Zoals in mijn vorige bijdrage genoemd, gaat ook dit artikel primair over de activiteiten van de bosbouw-industrie (de bomenkap), en het transport ervan; (locaal en worldwide). De ultra-wendbare boom-boats hadden / hebben daarbij tot taak om de losdrijvende boomstammen ‘bij elkaar te brengen’ en te bundelen. LOGGINGTUGS daarentegen hebben de taak om de gebundelde boomstampaketten over grotere afstanden over de locale rivieren in Alaska en Canada (British Columbia) te vervoeren. Dat dit een vak apart betreft toont de hierop volgende foto alvast.

Log booms under the Oak St. Bridge and up the Fraser River

16


17


18


Omdat de bomenkap over een groot verspreid gebied plaatsvindt, is ‘t vanzelfsprekend niet mogelijk om deze op één vaste plek te verzamelen. Vandaar dat de boomstammen op meerdere daartoe aangewezen - locaties ‘te water worden gelaten’ / aldaar gebundeld worden tot grote boomstam-vlotten, en vandaar opgepikt worden door LOGGING-TUGS, en vervolgens naar grote haven– en overslag- gebieden gebracht/versleept worden. Vanzelfsprekend komt het ook voor, dat deze houtvlot-paketten ergens langs een oever van een rivier achtergelaten worden, omdat daar locaal een houtbewerkingsfabriek is gevestigd. Het gros van de gekapte bomen is echter bestemd voor de export, en vindt dus zijn weg naar de grotere havens (bijv. in de monding van de rivier de Fraser).

De logging-tug WHYACK BRAVE

gekoppeld aan een werkbak.

Een logging-tug aan het slepen met een enorm grote hoeveelheid boomstammen aan zijn sleeplier

19


Voor het verslepen van deze enorme boomstamvlotten wordt er primair één sleepboot ingezet, maar het komt ook regelmatig voor dat de lengte van ‘het sleep-convooi’ zó groot is, dat er een tweede ingezet wordt om het staartstuk van de sleep op koers te houden. (Zie onderstaande foto)

De convooiën kunnen soms ook zó groot worden dat er ook nog ‘ns extra logging-tugs ingezet worden aan beide zijden van de houtvlotten. (Zie onderstaande foto) Ik teken daarbij overigens wel aan, dat ‘t ook wel voorkomt dat ‘de volgsleepboot’ zich losmaakt van de staart van het convooi, en er tijdelijk naast gaat varen om de boel beter (bij) te sturen. Voorts gebeurt het ook maar al te vaak dat er boomstammen tijdens het slepen losraken uit het vlotverband, en er dus acuut ingegrepen dient te worden; Het is immers wel de bedoeling dat ‘het hele pakket’ z’n eind -bestemming bereikt!

20


21


22


Op de voorgaande pagina gaf ik al aan dat er tijdens het verslepen - ondanks alle voorzorgen - wel eens wat misgaat. De boomstamvlotten worden vóór vertrek nl. samengesteld d.m.v. staaldraadverbindingen, maar ‘t gebeurt wel eens dat zo’n verbinding breekt of losschiet. Dan is ‘t de taak van de begeleidende sleepboot om hier onmiddellijk ‘een reparatie’ of ingreep op toe te passen. Een van de opvarenden stapt dan van de sleepboot af - op het bomenvlot - en poogt het euvel zo snel mogelijk te verhelpen. (zie onderstaande foto)

Bedenk daarbij dat dit natuurlijk een gevaarlijk karwei is, omdat het convooi - in de regel - niet tot volledige stilstand gebracht kan worden (op stroom gehouden dient te worden), en de boomstammen ook heel makkelijk omrollen. Deze mannen zijn hier echter goed in getraind, en weten ‘t toch altijd wel weer te fiksen, waarna het transport zijn weg kan vervolgen. *** Zie ook - aan de hand van bovenstaande foto - dat de logging-tug voorzien is van een dubbele besturing op het dak van de stuurhut. Hiermede heeft de kapitein / stuurman een wezenlijk beter zicht op zijn sleep-convooi. 23


Inhakende op ‘t voorgaande deel van mijn uitleg is ‘t ook wel interessant om te vermelden dat logging-tugs (heel vaak) voorzien zijn van een stalen vertanding aan de boeg (net zoals bij de kleinere boom-boats), waarmee de logging-tugs - indien nodig - ook ‘in kunnen haken’ in één of meerdere boomstammen. Op die manier verkrijgen zij dus een betere grip op eventueel wegdrijvende boomstammen. (zie ook hier weer een foto-voorbeeld)

In dit geval betreft het een duidelijke foto-opname van een model van een logging-tug van meneer ROB FOWLER. Ondanks het feit dat ik over een groot scale aan foto’s van echte logging-tugs beschik, bleken er— helaas– niet voldoende duidelijke tussen te zitten, aan de hand waarvan je kunt zien wat er zoal aan de buitenkant van de romp c.q. de boeg zit.

Ook op nevenstaande foto is goed—aan de onderzijde van de boeg—te zien dat daar zich een staalconstructie bevindt in de vorm van vertandde platen

24


25

078-6912428

Makado-Center 64 2951 EJ Alblasserdam


26


En jah…. Als je je constant bezig houdt met - het verslepen van boomstammen (van een groot kaliber), dan wil je die ‘bonken hout’ uiteraard niét in je schroeven hebben. Beveiliging tegen ‘dit soort’ schade is dan ook alom aanwezig. (Zie foto’s)

Zie aan de voorzijde van beide straaltunnels de kooiconstructie als bescherming tegen ‘binnenkomend hout’ (Model van Rob Fowler)

Ook hier goed te zien de kooiconstructie voor de straaltunnels. Nu vanaf de zijkant gezien. (Model van Rob Fowler)

Ook vanaf de achterzijde is ‘t niet makkelijk om ‘zomaar’ een boomstam in de schroeven te krijgen. Aan de achterzijde van de tunnels bevinden zich namelijk dubbele roeren. (mede ter verbetering van de wendbaarheid!) (Model van Rob Fowler) 27


Sprak ik hiervoor al over bescherming tegen schade door (door de schroeven) ‘aangezogen’ boomstammen. Zo zul je zien dat de meeste loggingtugs ook voorzien zien van een groot aantal stringers aan de buitenzijde van de romp, alsmede (aan de boeg) het aanwezig zijn van een groot aantal rubber fenders en/of autobanden. Ook hier zeggen foto’s meer dan ‘verhaaltjes’….

Hiernaast afgebeeld de logging-tug CADAL. Duidelijk te zien de ribbelachtige structuur van de gehele romp. Een en ander is puur bedoeld om de sleper een wezenlijk sterkere body te geven, en ‘m aldus te beschermen tegen rompschade (bij evt. botsingen met boomstammen) Voorts ook goed te zien de grote hoeveelheid aan de boeg bevestigde (geprepareerde) autobanden.

Zelfs de ultra-snelle ‘NELLIE IRENE’ (zie hieronder) heeft een versterkte romp-constructie welke goed zichtbaar is aan de buitenzijde. Zie ook de eerder vermelde vertanding aan de boeg.

28


Verhuur van:

● Licht, Geluid & Beeld ● Rigging ● Podia, Tribunes & Draaischijven ● Theatergordijnen ● Standbouw

Verkoop van:

● Licht, Geluid & Beeld ● Kabels ● Theatergordijnen

Installatie van:

● Licht, Geluid & Beeld ● Licht- en krachtinstallaties ● Verkoop installatiemateriaal

LiquidX rental & sales AA-techniek Ketelweg 61E 3356 LD Papendrecht T: 078-641 6600 F: 078-642 6082 I: www.liquidx.nl

29


30


Het vorengaande gelezen hebbende zal het jullie duidelijk zijn, dat we hier spreken over enórm sterke sleepboten. Dit niet alleen kwa sterkte van de romp / het schip zelf, maar natuurlijk ook kwa motoruitrusting. Ik heb daar verder geen nader onderzoek naar gedaan, maar gá er maar vanuit dat er in deze sleepboten enórme hoeveelheden PK’s geïnstalleerd staan! Dit zeggende wil ik jullie dan ook laten zien, dat logging-tugs niet alleen ‘boomstammetjes’ verslepen, maar dat ze ook voor andere behoorlijk zware - sleepklussen ingezet worden. Als voorbeeld: Het verslepen van ‘droge’ lading op één of meerdere pontons. Maar ook ‘dit’ (zie hieronder) het verslepen van enorme pontons met houtsnippers.

31


Tot slot…: Al die boomstammen hebben natuurlijk een (al dan niet semi-) eindbestemming. Veel van het versleepte hout, wordt in grote havens overgeslagen op zeegaande schepen. Zie hieronder weer een fotootje van zo’n ‘eindbestemming’…

Eenmaal aangekomen in een overslaghaven worden de boom -stamvlotten ontdaan van hun staaldraad-aaneenkoppeling, en vervolgens (vaak in pakketten) aan boord gehesen van zeeschepen. Het product ‘hout’ wordt aldus wereldwijd verscheept, en ook wij - Nederlanders - maken, zoals bekend verondersteld mag worden veel gebruik van dit materiaal.

Hiernaast een leuk plaatje van een volgeladen zeeschip met boomstammen. Veelal zit er onderdeks een anderssoortige lading verscholen. ‘n Soort van combi-transport dus…. 32


De aanschaf van een auto is EEN ZAAK VAN VERTROUWEN !!!

AUTOMOBIELBEDRIJF

BOVAG-GARAGE/A.P.K. KEURINGSSTATION

Garage & Showroom

Ampèrestraat 20 2952 AA Alblasserdam Tel 078—6914661

A.P.K. keuring en reparaties Inruil en aanschaf van een auto

12-ABC-3

Taxatie en financiering van een auto Erkend kentekenplaat leverancier

In en Verkoop van nieuwe en gebruikte automobielen en campers.

www.bochanenenzonen.nl 33


34


Bijna aan ‘t einde gekomen van mijn LOGGING-TUG bijdrage wil ik besluiten met het gegeven, dat menig modelbouwer ook aangestoken kan worden door dit type sleepboot. Onder onze leden bijv. Ronald Stoppelenburg, welke inmiddels twee (mogelijk drie?) van dit soort sleepbootjes in model heeft nagebouwd. *** Onderstaand een foto van twee door hem gebouwde modellen, afgemeerd in de Wollefoppenhaven van onze collega-vereniging AMVZ (Rotterdam-Zevenkamp).

Eigenlijk wil ik ‘hierbij’ Ronald een beetje (porren) aanzetten tot het optekenen van een leuk verslagje voor onze Brulboei m.b.t. deze door hem gebouwde modellen. Het zou - mijns inziens - een leuke aanvulling zijn op datgene wat ik hier de afgelopen twee edities aan jullie heb laten zien. Overigens is niemand ‘verplicht’ om een bijdrage te leveren aan ons clubblad, maar ik denk wel dat ‘t leuk is om ook eens ‘van een ander’ MBVA-lid een leuk verslag te mogen / te kunnen lezen. Mee eens? V.w.b. de modelbouw van….: Weet dat ik inmiddels beschik over een enorm grote collectie aan digitale foto’s van dit soort sleep35


boten, en daaronder ook wat (simpele) tekeningetjes. Mocht één van jullie dus ‘zin hebben’ om zo’n soort slepertje in model na te bouwen…. Trek gerust bij mij aan de bel, en dan kan ik je—indien gewenst—overladen met een groot scala aan foto’s. Kleine moeite / groot plezier!

Ik hoop dat jullie dit artikel met plezier gelezen hebben. Mochten er nog vragen zijn…, laat ‘t mij alstublieft gerust weten. Antwoord is bij deze verzekerd. In deze serie (welke best wel veelomvattende informatie bevat) heb ik er aan onze eindredacteur - Hans de Deugd - nog ééntje beloofd. Deze behandelt een specifiek scheepstype waarmee het boomstam-transport (tot voor kort) nog plaatsvond. Ik wil daar nu nog niet op vooruitlopen, maar weet dat dát artikel ook gelardeerd zal zijn met een leuke serie aan (zelfs spectaculaire) foto’s ! Is getekend. Jullie voorzitter.

JOHAN VAN HEININGEN. 36


37


38


MODELBOUW—LOGGINGTUGS: In m’n enthousiasme kon ik ‘t niet nalaten om jullie nog een aantal plaatjes te tonen van een aantal beauty's van gebouwde modellen van loggingtugs. Bij deze ! JOHAN.

39


Een gezellig samenzijn aan het prille begin van het nieuwe jaar met een groot aantal gelijkgestemde modelbouwers, al dan niet met partner, die elkaar alle goeds toewensen. Mooier kan een verenigingsjaar niet beginnen, mijns inziens !! Met een totaal van 20 man/vrouw, luisterend naar de namen: Erik en Johanna, Erik-Jan, Ton, Maarten, Gerard en Corry, Bert, Paul, Arie, Johan, Ger, Roelof, Piet, Jaco, Dirk, Adriaan, Jacco, Chantal en ondergetekende hebben we er een mooie avond van weten te maken !! Onder het genot van een (warm) hapje, een drankje, en afgewisseld met een gevuld eitje was er voor de inwendige mensch absoluut geen reden tot klagen ! Wat dan tegelijkertijd wel weer reden is om de bar crew nog eens extra in het zonnetje te zetten voor hun inzet tijdens deze gezellige avond, dus Ger, Jacco en Chantal, BEDANKT !! Enfin, plaatjes zeggen meer dan duizend woorden‌ kijk zelf maar‌

Hans

40


41


42


43


Een gezellig samenzijn aan het prille begin van het nieuwe jaar met een groot aantal gelijkgestemde modelbouwers, al dan niet met partner, die elkaar alle goeds toewensen. Mooier kan een verenigingsjaar niet beginnen, mijns inziens !! Met een totaal van 20 man/vrouw, luisterend naar de namen: Erik en Johanna, Erik-Jan, Ton, Maarten, Gerard en Corry, Bert, Paul, Arie, Johan, Ger, Roelof, Piet, Jaco, Dirk, Adriaan, Jacco, Chantal en ondergetekende hebben we er een mooie avond van weten te maken !! Onder het genot van een (warm) hapje en een drankje, afgewisseld met een gevuld eitje

44


45


46


Onbedoelde humor in kranten, tijdschriften etc. * Krant: Korsettenfabriek zit krap. * Dictaat Gegevensstructuren: Snelheidsovertreders A12 gehalveerd. * Dictaat Gegevensstructuren: Pronk krijgt afval in portefeuille. * Dictaat: Douane neemt Viagra-pillen in. * Dictaat: PvdA wil mes zetten in generaals. * Rotterdamse krant: Man komt onder tram. Helaas kon de bestuurder niet meer uitwijken. * Utrechts Nieuwsblad: Aanpak van wildplassen is dweilen met de kraan open. * BN de Stem: De verdachte zei zeker te weten dat hij niet als enige de wet in de wind sloeg. * BN de Stem: Het ongeval gebeurde even op het knooppunt Zaarderheiken. * Stadnieuws: Oppas gevraagd voor onze zoon die ook huishoudelijk werk wil verrichten. * Weekblad Westfriesland: Lijkt het u leuk om met andere mensen in het Engels te conserveren, dan heeft wijkcentrum 't Hop een cursus Engelse conservatie voor gevorderden voor u. * Twentsche Courant Tubantia: Bliksem verstoort chaos treinverkeer. * Libelle: Deze keukenweegschaal is gemaakt van plastic en weegt daarom bijna niets. * Rubriek autonieuws: Naast de zitplaatsen voor 2 personen is er nog voldoende ruimte voor handen. * NRC Handelsblad: Er raakt veel weg, we stuiten aan de lopende band op voorwerpen die er niet meer zijn. * Heemsteedse Courant: Ik wil nog wel graag zeggen dat als mensen beginnen aan een huisdier ze het ook moeten afmaken. * Nederlandse Staatscourant: De grote massa van het Nederlandse volk was allang voorstander van het huwelijk. Zij vinden MĂĄxima, net als de minister-president, een aantrekkelijke vrouw. * De Telegraaf: Het personeel werd kort na sluitingstijd bedreigd met een pistool en ging er vandoor met een groot geldbedrag. * Het Rotterdams Dagblad: Blinden zien niets in braille-theatergids. * Het Rotterdams Dagblad: Saudi-ArabiĂŤ heeft een Amerikaans verzoek van de hand gewezen om vier inmiddels onthoofde Saudische terroristen te mogen ondervragen.

47


* Het Rotterdams Dagblad: Brandstichters steken elkaar aan. * Het Rotterdams Dagbald: Politie doet te weinig aan kinderporno op het Internet. * Metro: Zelfgestookte drank fataal voor 22 doden. * Bredase Bode: EK Atletiek voor blinden en slechtzienden - Albert van der Mee grijpt net naast medailles. * Eindhovens Dagblad: Verduisterde maan slecht zichtbaar. * De Ware Tijd: De stof komt in het water en vervuilt het. De vissen eten het kwik op en vervolgens de mens. * Volkskrant: Het advies is afgestemd op leeftijd, geslacht en eventuele andere aandoeningen van de patiĂŤnt. * Website NVVE: Welkom bij de Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie. Vrijwilligers gevraagd. * Leidsch Dagblad: VVD leden vinden de stad nog viezer dan hun eigen wethouder Van der Sande. * Volkskrant: Kinderen en honden zijn welkom, mits aangelijnd. * OOGST Landbouw over posterreclame bij AH: Albert Heijn hangt tevreden telers op. * Met een evenwichtige vegetarische voeding krijg je alles binnen, ook kinderen. * De burgemeester ging na het telefoongesprek met de officier van dienst naar bed en merkte pas 's ochtends dat het in de Oosterparkwijk volledig uit de hand was gelopen. * In Hasselt maakten 29 koeien de weg onveilig, samen met de eigenaar werden de dieren weer naar hun weide gedreven. * Het lerarentekort zal de regering voortdurend een zorg zijn. * Weekblad Dongen: Inbraak auto: De dieven slaagden erin een van de voorportieren open te braken. * Aantal deelnemers wandelvierdaagse loopt achteruit. * NRC: Kroonprins bespreekt relatie met premier Kok. * Leeuwarder Courant: Naaktloper op wad in kraag gegrepen. * De Limburger: Burgemeester Kerkrade wordt geen vrouw. * ANP: Van de tijgers ontbreekt elk spoor. Wel zijn pootafdrukken gevonden. * VARA gids: Laura is jarenlang door haar vader mishandeld en uiteindelijk wordt het haar allemaal teveel en springt ze uit het raam. Maatschappelijk werkster Pam Willis vangt haar op. * Gelders Dagblad: Volgens het werkgelegenheidsproject kunnen werklozen vaak eenvoudige werkzaamheden, zoals schoonmaken en wassen van de verpleegkundigen overnemen.

48


49


50


Bouwverslag Aziz deel 1 door Bert Rietveld In 2016 ben ik benaderd door Bart of ik bereid was een boot af te bouwen. We hebben daar toen afspraken over gemaakt, het bleek te gaan om de Aziz van Model Slipway. Bart Heeft er zelf eerst andere gelagerde schroefassen en andere motoren in gezet, de romp geschuurd en in de primer gespoten. Toen kwam het moment dat ik er mee aan de slag kon gaan. Ik heb me toen eerst eens goed in het model verdiept, op internet aan het zoeken gegaan en daar bouwfoto’s en een bouwverslag gevonden. Bart had ondertussen het ontbrekende boek van Model Slipway van iemand van het forum gekregen, waar de detail tekeningen van de Aziz in staan. Er was al iemand aan het model begonnen voor Bart het had overgenomen, maar de vorige bouwer had toch wel flink wat fouten gemaakt. Ik ben begonnen met het stuurhuis, dat bestaat uit 2 verdiepingen. Eerst voorzichtig het relingwerk verwijderd en toen de twee lagen van het stuurhuis van elkaar gescheiden

Daarna heel voorzichtig een deel van het voordek er uit gehaald en weggehaald wat er niet hoorde te zitten.

51


Toen volgens het bouwboek de onderdelen geplaatst die er wel hoorden te zitten, de wanden geplaatst die tussen het achter en het voordek moeten. Vervolgens het voordek en de onderdelen die er onder horen op de juiste manier teruggeplaatst en de rand er op gezet waar het stuurhuis overheen gaat. Het stuurhuis paste er goed overheen.

52


53


54


Daarna de schoorstenen en de ontbrekende wanden aan het stuurhuis gelijmd

Met het achterdek was ook het een en ander mis. Eerst alle schotjes die tegen de reling zitten weggehaald en vervolgens het achterdek er voorzichtig helemaal uit gehaald, inclusief de steunlat die aan de romp zit waar het dek op rust.

55


Volgens tekening zoals te zien op de foto de constructie aangebracht, zoals die onder het achterdek hoort te zitten. meteen de servo zo laag mogelijk gezet, deze zat er al in, maar te hoog.

Hierna nieuwe stroken gemaakt en die er weer in gelijmd en ook de schotjes tegen de reling teruggeplaatst.

56


57


58


Tot zover deel 1, op naar deel 2

59


Februari: 15

Maart:

Maarten Kikkert

GĂŠĂŠn jarigen.

60


61


DATUM

EVENEMENT

LOCATIE

PLAATS

10 Jan

6 Nieuwjaars receptie

‘t Ruim

Alblasserdam

14 Feb

5 Algemene Leden vergadering

‘t Ruim Aanvang 20.00 uur

Alblasserdam

18/19 Feb

2 24e Editie Modelbouwshow

Zeelandhallen

Goes

22 Apr

2 Jubileum Soepvaren AMVZ 35 Jr

Wollefoppenhaven

Zevenkamp

05-09 Apr

2 Intermodellbau 2016

Westfalenhallen

Dordtmund

27 Apr

4 Koningsdag

Wc De Schoof

H.I.Ambacht

24 Juni

4 Noordparkfestival

Noordpark

Zwijndrecht

01 Juli

1 Baggerfestival

Nationaal Bagger Museum

Sliedrecht

1t/m3 Sep

2 Wereld Havendagen

Havens en Centrum

Rotterdam

09Sep

4 Demo met bassin

WC Bieshof

Dordrecht

16 Sep

4 25e havenfestival

Makado/Center

Alblasserdam

30 Sept

2 Snertvaren AMVZ

Wollefoppenhaven

Zevenkamp

1 2 3 4 5 6

= = = = = =

Onder voorbehoud. ter info: geen MBVA deelname. Demo open water. Demo met bassin. Alleen voor Leden. Vrij toegankelijk

Kijk voor het laatste nieuws op www.mbva.nl

62


63


Even voorstellen Quartel Modelbouw B.V. is sinds 1970 al bekend onder de modelbouwers, die aan radiografische modelbouw doen, met een webwinkel en een vestiging in Pijnacker kunnen wij door het hele land elke modelbouwer tevreden stellen met ons reusachtige assortiment. Assortiment Ons assortiment bestaat uit: helicopters, vliegtuigen, elektro auto’s, brandstof auto’s, boten (zowel statisch als radiografisch), radiobesturing, gereedschap en natuurlijk alle onderdelen en toebehoren. bestellen en betalen Quartel Modelbouw B.V. een postorderservice over de gehele wereld. Postorders worden na Ideal betaling of onder rembours geleverd, U kunt Uw bestelling ook zelf ophalen in onze winkel, dat scheelt verzendkosten. In al onze winkels kunt U betalen met Pin, Visa en cash, al onze prijzen zijn in Euro’s en inclusief B.T.W. Service Al ruim 40 jaar staat service bij ons hoog in het vaandel, met 5 medewerkers hopen wij u met raad en daad terzijde te staan. Tot ziens in onze winkel of op onze website. Pijnacker delftsestraatweg 26D, 2641 NB Postbus 218, 2640 AE, Pijnacker Telefoon: 015-3692205 Fax: 0153696220 Email: info@quartel.nl

Openingstijden: Maandag en vrijdag: Dinsdag t/m Donderdag: Zaterdag: 2e zondag van de maand:

10.00u - 21.00u 10.00u - 18.00u 09.00u - 17.00u 12.00u - 17.00u

Bezoek ook via de website onze ONE DAY BUY en profiteer van nog lagere prijzen. Een artikel op de ONE DAY BUY is slechts één dag voor de prijs die geadverteerd wordt, dus wees er snel bij. Ontvangt U onze tweewekelijkse nieuwsbrief nog niet ? Meldt U dan snel aan via onze website. www.quartel.nl Natuurlijk kunt U bij een bezoek aan één van onze winkels genieten van een kopje koffie en gebruik maken van de expertise van onze medewerkers.

Profile for Modelbouwvereniging ALBLASSERDAM

De brulboei 2017-1  

De Brulboei is het tweemaandelijks contactorgaan van de Modelbouwvereniging Alblasserdam.

De brulboei 2017-1  

De Brulboei is het tweemaandelijks contactorgaan van de Modelbouwvereniging Alblasserdam.

Profile for mbva
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded