Page 1

p or tfo li o


po rt fo li o


po rt fo li o

Jestem absolwentką Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, wydziału Grafiki i Malarstwa. Chęć własnego kreowania rzeczywistości, interpretowania jej, analizowania i komentowania pojawiła się w moim życiu bardzo wcześnie. Oprócz ogromnej pasji, jaką jest malarstwo specjalizuję się w grafice projektowej, tworzeniu identyfikacji wizualnej, layout’ów stron www i plakatów. Sztuka projektowa jest bardzo ważną częścią współczesnego świata. Dla mnie natomiast istotnym medium, przez które mogę brać udział w kreowaniu wizerunku rzeczywistości. Poprzez wieloletnie studia nabyłam umiejętności, które rozwinęłam podczas półrocznych studiów na Universidad Miguel Hernandez de Elche w Alicante. Odbyłam również półroczne praktyki w studio projektowym „Trentatres” w Walencji. Zdobyte doświadczenie pogłębiło moją świadomość artystyczną, a także umożliwiło podjęcie niezależnej działalności projektowej w ówczesnym świecie. PL

-4- portfolio monika buczyńska

Monika Buczyńska – a final year student of Strzeminski Academy of Fine Arts in Lodz, Faculty of Graphics and Painting. The desire of creating, interpreting, analyzing and commenting the reality has been the part of my personality from the very early stages of my life. Apart from my great passion, which is painting, I specialize in graphic design, preparing visual identification, websites and posters layouts. The art of design is an extremely important part of the contemporary world. However, I regard it also as an essential device that gives me an opportunity to take part in creating the image of the real world. During my studies in Poland I acquired skills which I developed during a halfyear studies at Universidad Miguel Hernandez de Elche in Alicante.I also underwent a 6-month practice in the design studio “Trentatres” in Valencia. Gained experience has deepened my artistic awareness, as well as has made it possible to undertake independent design activities in the contemporary world. GB


Monika Buczyńska – graduada de la Academia de Bellas Artes de Strzeminski, en Lodz, Facultad de Pintura y Grafica. El deseo de crear, interpretar, analizar y comentar la realidad fue parte de mi personalidad desde mi infancia. Mi gran pasión es pintar pero al mismo tiempo me especialicé en el diseño gráfico, la preparación de identificación visual, estructuración gráfica de páginas web y posters. El arte de diseñar es una parte extremadamente importante del mundo contemporáneo, sin embargo para mí es también una herramienta esencial que me permite formar parte de la creación del mundo real. Durante mis estudios en Polonia aprendí distintas técnicas que he desarrollado durante mis estudios de un medio año en la Universidad Miguel Hernández de Elche, Alicante. También había una práctica de un medio ano en el estudio de diseño “Trentatres” en Valencia. La experiencia adquirida profundo mi conciencia artisticay ademas permitio a empezar la actividad independiente como disenador en el mundo contemporáneo. ES

monika agnieszka buczynska

• drawing • graphics artistic • painting • graphics design monika agnieszka buczynska ul. Kasztanowa 7, 95-040 Koluszki, Polska tel. 781-785-802, 44714-37-12 m.a.buczynska@gmail.com


rysunek / drawing / dibujo

DRAWING/ MIXED TECHNIQUES

-6- portfolio monika buczyńska


Pracownia Rysunku profesora Zbigniewa Purczyńskiego. Prace o formatach 100x70 wykonane zostały w technikach mieszanych. Klasyczny szkic rysunkowy wzbogacony został węglem, czarnym tuszem, farbą akwarelową, pastelą suchą i kredką.


DRAWING/ MIXED TECHNIQUES

rysunek / drawing / dibujo

The studio of prof. Zbigniew Purczyński. Works were produced by using mixed techniques (size 100x70 cm). Classic drawing sketch was enriched with coal, black drawing ink, water-color, dry pastel and crayon.

-8- portfolio monika buczyńska


GRAPHICS ARTISTIC

Prezentowane prace wykonane zostały w technice monotypii, która pozwala uzyskac tylko jedną unikatowa odbitkę. Często nazywana ‘techniką przypadku’ daje ogromne moliwości wyrazu artystycznego. Zamieszczone monotypie maja wymiary 50x70 cm.

grafika warsztatowa / graphic arts /gráfica de taller

Presented works were prepared in technique of monotyping, which produces only on unique print. It is often called “the technique of coincidence” and it gives the artist great possibilities of artistic expression. The size of the published monotypes is 50x70 cm.

-10- portfolio monika buczyńska


GRAPHICS ARTISTIC

grafika warsztatowa / graphic arts /gráfica de taller

Kobieta, akwaforta, 2007 Woman, etching, 2007

-12- portfolio monika buczyńska

Kompozycja, akwaforta, 2007 Composition, etching, 2007

Sen, sucha igła, 2007 Dream, drypoint, 2007


Postać, mezzotinta, 2008 Personage, mezzotint, 2008


GRAPHICS ARTISTIC

grafika warsztatowa / graphic arts /grรกfica de taller

Syberia I, linoryt, 2007 Siberia I, woodcut, 2007

Dziwaczna, linoryt, 2010 Bizarre, woodcut, 2010

-14- portfolio monika buczyล„ska

Syberia II, linoryt, 2007 Siberia II, woodcut, 2007


Transcendencja, linoryt, 2009 Transcendence, woodcut, 2009


GRAPHICS ARTISTIC

Podróż do fikcji, linoryt, 2010 Journey to the fiction, woodcut, 2010

grafika warsztatowa / graphic arts /gráfica de taller

Budowla życia, linoryt, 2010 Building of life, woodcut, 2010

-16- portfolio monika buczyńska


Zamek z piasku, linoryt, 2010 Castle of the sand, woodcut, 2010

Rowerzystka, linoryt, 2010 Cyklist, woodcut, 2010


malarstwo / painting / pintura

PAINTING

-18- portfolio monika buczyńska


Cykl czterech obrazów olejnych zatytułowany Ludzie. Wymiary poszczególnych płócien: 100x80 i 100x70. Tematyka nawiazuje do trudnej sytuacji mieszkańców Afryki. Porusza nawazniejsze problemy Czarnego Kontynentu, miedzy innymi: głód, biedę i szeroko rozpowszechnioną przestępczość.

The series of four oil paintings entitled “The People”. The size of each of the canvas: 100x80 cm and 100x70 cm. Subject matter refers to the difficult situation of the inhabitants of Afria. This series raise the most important problems of the Dark Continent, e.g. famine, poverty, spreading violence.


PAINTING

malarstwo / painting / pintura

Cykl trzech obrazów olejnych wykonanych w połączeniu z instalacją i fotografią. Prace o formatach 100x120 przedstawiają sielankowe, klasyczne pejzaże śródziemnomorskich miejscowości. Idylliczny obraz świata skontrastowany został z tym rzeczywistym, pełnym niegodziwości, biedy i głodu, dostrzegalnym za szybą okna. (Na każdym obrazie jedno okno jest obiektem materialnym, umożliwiającym kontakt odbiorcy z podświetloną fotografią, umieszczoną za płótnem)

The series of three oil paintings prepared in connection with artistic installation and photography. Works, size 100x120 cm depicts pastoral, classic landscape of Mediterranean towns. At the same time, this idyllic picture of the word was confronted with the real one which we can perceive outside our windows – the world full of wickedness, poverty and famine. On each of the paintings there is one real window giving the viewer possibility to watch highlighted photography situated behind the canvas.

-20- portfolio monika buczyńska


PAINTING

Cykl czterech obrazów o formatach 100x150. Wykonany został w technice olejnej. Płótna są wyrazem artystycznej zabawy z przestrzenią i perspektywą. Każdy obraz składa się z kilku a nawet kilkunastu mniejszych elementów nachodzących na siebie i wzajemnie się przenikających. W kompozycjach wykorzystana została fotografia a także przeróżne materiały, midzy innymi: kasza, piasek, drewno, ceramika itp. Prace są próbą interpretacji czasu i przestrzeni, a przede wszystkim ich wzajemnych relacji.

malarstwo / painting / pintura

The series of four 100 cm x 150 cm paintings. They were prepared In oil painting technique. The canvas are the artistic expression of playing with space and perspective. Every single Picture consists of a few, or even dozens of smaller parts which intermingle and connect with each other. In the compositions the author used photographs and many different materials, e.g. groats, send, wood, pottery, etc. The works compose the attempt of making the interpretation of time and space, especially taking into consideration their mutual relations.

-22- portfolio monika buczyńska


RYSUNEK/ TECHNIKA MIESZANA PAINTING Monika Buczyńska – graduate of Strzeminski Academy of Fine

Strzemińskiego w Łodzi, wydziału Grafiki i Malarstwa. Chęć

Arts in Lodz, Faculty of Graphics and Paiting. The desire of

własnego kreowania rzeczywistości, interpretowania jej,

creating, interpreting, analyzing and commenting the reality was

analizowania i komentowania pojawiła się w moim życiu

the part of my personality from the very early stages of my life.

bardzo wcześnie. Oprócz ogromnej pasji, jaką jest malarstwo

My great passion is painting but at the same time I specialized

specjalizuję się w grafice projektowej, tworzeniu identyfikacji

in graphic design, preparing visual identification, websites

wizualnej, layout’ów stron www i plakatów. Sztuka projektowa

layout’s and posters. The art of design is an extremely important

jest bardzo ważną częścią współczesnego świata. Dla mnie

part of the contemporary world. However, I regard it also as

natomiast istotnym medium, przez które mogę brać udział w

an essential device that gives me an opportunity to take part in

kreowaniu wizerunku rzeczywistości. Poprzez wieloletnie studia

creating the image of real world. During my studies in Poland

nabyłam umiejętności, które rozwinęłam podczas półrocznych

I acquired skills which I have developed during half-year studies

studiów na Universidad Miguel Hernandez de Elche w Alicante.

at Universidad Miguel Hernandez de Elche in Alicante. I had also

Odbyłam również półroczne praktyki w studio projektowym

a practice in the design studio “Trentatres” in Valencia during

„Trentatres” w Walencji. Zdobyte doświadczenie pogłębiło moją

a half year. Past experience deepened my artistic awareness, as

świadomość artystyczną, a także umożliwiło podjęcie niezależnej

well as it made possible to undertake an independent design

działalności projektowej w ówczesnym świecie. PL

activities in the contemporary world. GB

rysunek / drawing malarstwo / painting / dibujo / pintura

po r tfo li o

Jestem absolwentką Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława

monika agnieszka buczynska

• drawing • graphic arts • graphic design • painting monika agnieszka buczynska ul. Kasztanowa 7, 95-040 Koluszki, Polska tel. 781-785-802, 44714-37-12 m.a.buczynska@gmail.com

-24- portfolio monika buczyńska


RYSUNEK/ TECHNIKA MIESZANA PAINTING Monika Buczyńska – graduate of Strzeminski Academy of Fine

Strzemińskiego w Łodzi, wydziału Grafiki i Malarstwa. Chęć

Arts in Lodz, Faculty of Graphics and Paiting. The desire of

własnego kreowania rzeczywistości, interpretowania jej,

creating, interpreting, analyzing and commenting the reality was

analizowania i komentowania pojawiła się w moim życiu

the part of my personality from the very early stages of my life.

bardzo wcześnie. Oprócz ogromnej pasji, jaką jest malarstwo

My great passion is painting but at the same time I specialized

specjalizuję się w grafice projektowej, tworzeniu identyfikacji

in graphic design, preparing visual identification, websites

wizualnej, layout’ów stron www i plakatów. Sztuka projektowa

layout’s and posters. The art of design is an extremely important

jest bardzo ważną częścią współczesnego świata. Dla mnie

part of the contemporary world. However, I regard it also as

natomiast istotnym medium, przez które mogę brać udział w

an essential device that gives me an opportunity to take part in

kreowaniu wizerunku rzeczywistości. Poprzez wieloletnie studia

creating the image of real world. During my studies in Poland

nabyłam umiejętności, które rozwinęłam podczas półrocznych

I acquired skills which I have developed during half-year studies

studiów na Universidad Miguel Hernandez de Elche w Alicante.

at Universidad Miguel Hernandez de Elche in Alicante. I had also

Odbyłam również półroczne praktyki w studio projektowym

a practice in the design studio “Trentatres” in Valencia during

„Trentatres” w Walencji. Zdobyte doświadczenie pogłębiło moją

a half year. Past experience deepened my artistic awareness, as

świadomość artystyczną, a także umożliwiło podjęcie niezależnej

well as it made possible to undertake an independent design

działalności projektowej w ówczesnym świecie. PL

activities in the contemporary world. GB

po r tfo li o

Jestem absolwentką Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława

monika agnieszka buczynska

rysunek / drawing malarstwo / painting / dibujo / pintura

Pozycja stojąca, olej na płótnie, 100/70, 2007 Standing position, oil on canvas, 100/70, 2007

• drawing • graphic arts • graphic design • painting monika agnieszka buczynska ul. Kasztanowa 7, 95-040 Koluszki, Polska

Impresja, olej na płótnie, 40x40, 2011 tel.on781-785-802, Impression, oil canvas, 40x40,44714-37-12 2011

m.a.buczynska@gmail.com

-26- portfolio monika buczyńska

Pozycja leżąca, olej na płótnie, 100/70, 2007 Recumbent position, oil on canvas, 100/70, 2007


Ofelia, olej na płótnie, 100/80, 2008 Ofelia, oil on canvas, 100/80, 2008


grafika projektowa / diseño gráfico / graphics design

GRAPHICS DESIGN/ POSTERS

-28- portfolio monika buczyńska


grafika projektowa / diseño gráfico / graphics design

GRAPHICS DESIGN/ POSTERS

-30- portfolio monika buczyńska


grafika projektowa / diseño gráfico / graphics design

GRAPHICS DESIGN/ POSTERS

-32- portfolio monika buczyńska


GRAPHICS DESIGN/ LOGOS

grafika projektowa / diseño gráfico / graphics design

CORPORATE IDENTITY

-36- portfolio monika buczyńska


GRAPHICS DESIGN/ LOGOS

grafika projektowa / diseño gráfico / graphics design

CORPORATE IDENTITY

-36- portfolio monika buczyńska


GRAPHICS DESIGN/ LOGOS CORPORATE IDENTITY

grafika projektowa / diseño gráfico / graphics design

3

-38- portfolio monika buczyńska


GRAPHICS DESIGN/ LOGOS CORPORATE IDENTITY - VISITING CARD

w w w.d iam ond s- ex hibit ion.com

Edward Brown dyrektor, koordynator

grafika projektowa / diseño gráfico / graphics design

a. 30-050 Kraków, ul. Królewska 6 t./f. +48 45 543 457 m. +48 505 - 555 - 435 e. edwardbrown.impossible@.com www. impossible.skateboard.com

-40- portfolio monika buczyńska


www. luciernaga.edit.es

David Sempere Garcia editor

Luciernaga Editorial C/Cuesta de las Narices 225 08-035 Barcelona Tel.: 93 467 66 44 Fax.: 93 433 24 55 www. luciernaga.edit.es


GRAPHICS DESIGN/ LOGOS

grafika projektowa / diseño gráfico / graphics design

CORPORATE IDENTITY - ROSE NOIR

-42- portfolio monika buczyńska


GRAPHICS DESIGN/ LOGOS

grafika projektowa / diseño gráfico / graphics design

CORPORATE IDENTITY - ROSE NOIR

-44- portfolio monika buczyńska


GRAPHICS DESIGN/ LOGOS CORPORATE IDENTITY - ROSE NOIR

LOS PRODUCTORES DE CACAO

-46- portfolio monika buczyńska

Criollo: la mejor y más aromático, pero más frágil. Este es el cacao nativo de Mesoamérica. Se trata de un cacao de alta calidad reservado para la fabricación de los chocolates más finos. El árbol es débil y el pobre desempeño hasta el momento para hacerse cargo de su explotación.

Según la UNCTAD (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo), “a pesar de que el cacao se produce en los países en desarrollo, se consume principalmente en los países desarrollados. Los compradores de los países consumidores son los transformadores y los fabricantes de chocolate.. A pocas compañías multinacionales dominan tanto el procesamiento y la producción de chocolate.”

Trinidad: es un híbrido de la Trinidad, un cruce entre el Criollo y el Forastero, se distingue por la fuerza del cacao Forastero y delicado sabor del cacao criollo, y también se usa comúnmente mezclada con otras variedades. Esta es una solución provisional hasta que la recuperación Criollo genética.

MEJORES CHOCOLATES DEL MUNDO

En un intento de simplificar, podemos decir que el chocolate puede ser llamado:

Por lo tanto, una manera de promover la producción sostenible y consumo responsable.

paises donde se produce el mejor cacao

grafika projektowa / diseño gráfico / graphics design

nuestro chocolate caliente

Durante mucho tiempo en la historia del chocolate, la corona española tiene el monopolio del cacao, pero el contrabando está muy extendido en el chocolate caliente y se distribuye en todo el mundo. Parece que el chocolate caliente bebida dulce que la rabia en los tribunales europeos cuando una princesa española le lleva a Versalles y popularizó el emperador en Viena. El secreto para hacer chocolate caliente, custodiada por monjes españoles desde hace años, las brechas sociales y la bebida se mantiene hasta nuestros días.

Ofrecen flores y frutos en las distintas etapas de madurez, un espectáculo de colores, y se cosecha dos veces al comienzo. Nous a partir de tres diferentes variedades del árbol del cacao:

cacotero

Hacemos todo para ti... disfruta nuestro chocolate!

E L O R I G E N D E L C A C A O E N L A S E LV A

Chocolate: una mezcla de pasta de cacao, manteca de cacao (10% en peso de pasta de cacao) y el azúcar se añaden a la pequeña cantidad de especias y sabores naturales. A veces la adición de una pequeña cantidad de lecitina de soja y girasol (preferiblemente orgánico) para que la mezcla esté suave. Los porcentajes de cacao en las tablas de buena calidad puede variar del 55% al 99%. Nuestro chocoalte negro

De chocolate blanco: un “chocolate falso” ya que la proporción de granos de cacao es cero. Básicamente, la manteca de cacao, azúcar, productos lácteos. Un poco de chocolate es un gran bien con manteca de cacao real. Nuestro chocolate blanco Chocolate con leche: chocolate antes, pero añadió que la proporción de leche, por lo que el contenido de manteca de cacao y el cacao es menor. Los comprimidos son de cacao de alta calidad de hasta 55%. Nuestra chocolate con lechelate

chocolate con aroma de cacao fino, con una mayor conciencia social

LLEGADA DE CHOCOLATE A EUROPA


Photos from the exhibition ´Graduates 2011´


RZEŹBA/ SCULPTURE

rzezba / sculpture / escultura

Cykl dziewięciu rzeźb przedstawiających akty kobiece i męskie. Prace wykonane zostały z ciasta kruchego, następnie wypieczone i wykończone produktami jadalnymi (czekolada, bakalie, cukier itp.)

-48- portfolio monika buczyńska

The series of nine sculptures male and female acts. The works were made of cake then baked and painted with some edible products, for example: chocolate, raisins, sugar etc.


Monika Agnieszka Buczyńska - portfolio  

portfolio: design, painting, drawing

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you