Page 1

dŸ+|ŸÚ{ì ` 10

dŸ+º¿£ ` 5

yûT 2014

m&³sY

ýË|Ÿ* |›ýË¢...

\¿¡Œˆ“ydt >·<îÝ qÖ«dt m&³sY

yî\ sÁÖ.15 /`

€sY.sCñXøÇsYÂs&¦

ÜsÁT>·Týñ“ ™dÕ¿ìýÙ.... ÜsÁ>·ýñ“ b˜Í«HŽ..........

5

dŸuÙ m&³sY

me]¿¡ |ŸP]ï €~󿣫+ #áÖ|Ÿ“ Ôî\+>±D....

7

sšÔáT ÜsÁT|ŸÜ

|ŸÚsÁ, q>·sÁ bÍ*¿£ýË¢ >·Tu²[+#ᓠ>·Tý²_.....

13

©>·ýÙ n&îÕÇÈsY

Ôî\+>±D |ŸÚsÁ dŸeTsÁ+ýË ¿£eT\ $¿±dŸ+......

15

€\|Ÿ]ï seÖ+ÈHûjTá T\T (M.Com, B.L)

¿±s«\jáT+ ºsÁTHeÖ

»ç|ŸC²|Ÿ]wŸÔYµ eÖdŸ|Ü çŸ ¿£,

2e n+ÔádŸTï, lÐ] ¿±+™|¢¿ùà, yî+¿£{²ç~ ~¸jTû ³sY |Ÿ¿Ø£ q, ~ýÙdŸTUÙq>·sY, ™VÕ²<Šsu²<Ž ` 60. b˜þHŽ : 9866352084, email : prajaparishad@gmail.         

      

      

       

                 

      

      

       

   

        

        

          

   

      

      

       

     

      

      

       

   

     

     

      

   

        

        

          

   

      

      

       

   

     

     

      

                

      

      

       

   

        

        

          

              

‡ |ŸçÜ¿£Å£” dŸ+‹+~ó+ºq $y<‘\“• V ™ ²Õ <Šsu²<Ž/ sÁ+>±Âs&¦ ›ý²¢ ¿ÃsÁT¼ ç|ŸÔû«¿£ |Ÿ]~óýËHû |Ÿ]wŸØ]+#áT¿Ãy*. Editor, Publisher & Prited by Laxmi Nivas Gadde,

# Flat No. 10, Sri Nilayam, Dwarakapuram, Dilsukhnagar, Saroornagar Mandal, Ranga Reddy Dist., Printed at Karshak art Printers, Block No.40, APHB, Vidynagar, Hyderabad.

›ý²¢, eT+&ƒ\ |Ÿ]wŸÔYýË dÓeÖ+ç<óŠýË U²° nsTTq ¿±+çÂ>dt.. 18 eT+&ƒ\, ›ý²¢ |Ÿ]wŸÔY\Å£” |Ÿ“ #ûjáT“ |Ÿ+U²...

19

kõ+ÔáÖsÁT¢ <Š¿£Øýñ<ŠT...

21

sÁ+>±Âs&¦›ýË {ì&|¾, ¿±+çÂ>dtÅ£” Âs+&ƒT...

22

Ôî\T>·T <ûX擹¿ z³¢ yî\T¢e.....

23

™dÕ¿ìýÙqT ¿±sÁ«¿£sÁïýñ ¿±bÍ&†sÁT.................

26

#î<Š\T |Ÿ{ì¼q u²«ýÉ{Ù ™|fɼ\T.....

39

k͜“¿£ ç|Ÿuó„TԐÇ\ sÁÖ|Ÿ¥*Î..... mHŽ.{ì.€sY..........

40

€&ƒ¥Xø—eÚ*• €<Š]+#á+&.....

52

n+<ŠyîT®q bÍsYØ>± kÍ\ÖsÁT &ƒ+|¾+>´ jáÖsY¦....

54

‚+¿± eTÂsHÕ o]ü¿£\ÔÃ.....

qÖÔáq+>± m“•Â¿Õq k͜“¿£ ç|ŸC²ç|ŸÜ“<óŠT\Å£” n_óq+<Šq\T...

3


k͜“¿£ ç|Ÿuó„TԐÇ\ m“•¿£\ |˜Ÿ*Ԑ\T yî\Te&†¦sTT. Â>\T|ŸÚ ¿ÃdŸ+ eTTK«+>± dÓeÖ+ç<óŠýË &ƒ‹TÒ\T ¿=+Ôá eT+~ $#áÌ\ $&>± KsÁTÌ ™|{²¼sÁT. € <óŠq ç|ŸyVŸ²+ #áÖd¾q ysÁT |˜Ÿ*Ԑ\T mý² –+{²jîÖq“ uó²$+#sÁT. ¿±ú $EãýÉÕq €+ç<óŠç|Ÿ<ûXÙ ç|ŸÈ\T ÔáeT $#á¿£ŒD² C²ãH“• –|ŸjîÖÐ+º z³T VŸ²Å£”ØqT $“jîÖÐ+#áTÅ£”H•sÁT. dÓeÖ+ç<óŠýË n_óe~Ɠ ¿±¿ìŒ+º z³sÁT¢ rsÁTÝdï, Ôî\+>±D çbÍ+Ôá+ýË ™d+{ìyîT+{Ù ‹\+>± |Ÿ“ #ûd¾+~. n$úÜ bͯ¼\qT eÖçÔ+ á n+<Šq+Ôá <ŠÖs“¿ì Ôá]$T¿={²¼sÁT. ‚¿£Ø&ƒ eÖçÔ+ á ™d+{ìyîT+{Ù |Ÿ“ #ûjTá ýñ<ŠT. M{ì n~óHûÔ\ á T ‚¿£ qT+º sÈ¿¡jÖ á \Å£rÔá+>± ÔáeT k͜“¿£ ç|Ÿuó„TԐÇ\qT yîTsÁT>·T|Ÿ]º ÔáeT çbÍ+Ôá+ýË –q• dŸeTdŸ«\qT |Ÿ]wŸØ]kÍïsÁ“ €¥<‘Æ+. >·Ôá eTÖ&ƒT dŸ+eÔáàs\T>± dŸÂsÕq |Ÿ]bÍ\q ýñ¿£ ‚‹Ò+~ |Ÿ&ƒTÔáTq• k͜“¿£ ç|ŸÈ\Å£” m&†]ýË ÿjáÖd¾dtý² ‡ k͜“¿£ ç|Ÿuó„TԐÇ\ m“•¿£\T ¿£“|¾dŸTïH•sTT. ¿=Ôáï>± m“•¿£ ¿±uËÔáTq• ‡ ç|Ÿuó„TԐÇ~ó HûÔ\ á T, k͜“¿£ ç|ŸÜ“<óŠT\T y] €¿±+¿£Œ\qT HîsÁyûsÌ\“ ¿ÃsÁT¿£T+<‘+.

` \¿ìŒˆ“ydt >·<îÝ

ç|C Ÿ ²|Ÿ]wŸÔY yûT 2014

U

4


R

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

ÜsÁT>·Týñ“ »™dÕ¿ìýÙµ.. ÜsÁ>·ýñ“ »b˜Í«HŽµ √

65 eTT“àbÍ*{¡ýË¢ {¡&ž|Ó $ÈjáT+..

×<ŠT q>·sÁbÍ\¿£ dŸ+dŸœ\T ¿ÕedŸ+..

17 eTT“à|ŸýÙ, 2 ¿±sÃιswŸq¢Ôà dŸ]™|³T¼Å£”q• yîÕdÓ|Ó dŸ+dŸý œ Ë¢ Ôî\T>·T<ûXæ“<û CËsÁT. dÓeÖ+ç<óý Š Ë @&ƒT ¿±sÃιswŸqÅ ¢ ”£ m“•¿£\T ÈsÁ>> · ± ×<ŠT ™dÕ¿ý ì Ù kõ+ÔáeTjáÖ«sTT. yîd Õ | Ó Ó s  +&ƒT eÖçÔá+ <Š¿Øì +#áTÅ£”+~. >·Ôá eTT“à|ŸýÙ m“•¿£ýË¢ nÔá«~ó¿£ k͜H\T >  \T#áTÅ£”“ dŸÔï #{ìq ¿±+çÂ>dt ‡kÍ] #áÜ¿ì\‹&+~. $uóÈ „ q <î‹ÒÅ£” Å£”<ûýb ÕÉ þsTT+~. ÿ¿£Ø³+fñ ÿ¿£Ø eTT“àbÍ*{¡“ kõ+Ôá+ #ûdTŸ ¿Ãýñ¿£ »dŸTH•µ Ôà €ÐbþsTT+~. dŸÎwŸy ¼ Tî q ® yîTC²]{¡ me]¿¡ s¿£bþe&ƒ+Ôà yîTTÔá+ ï >± 10#ó¢ VŸ²+>´ Hî\¿=q•~. dÓeÖ+ç<óý Š Ë¢“ 13 ›ý²¢ýË¢ @¿£+>± |Ÿ~ ›ý²¢ýË¢ yîTC²]{¡ eTT“àbÍ*{¡\qT Ôî\T>·T<ûX+ ø kõ+Ôá+ #ûdTŸ Å£”+~. $ÈjáTq>·s+ Á , $XæK|Ÿ³•+, ÔáÖsÁTÎ, |Ÿ¥ÌeT >Ã<‘e], ¿£c͒, >·T+³ÖsÁT, ç|Ÿ¿±Xø+, ºÔáÖs ï TÁ , nq+Ôá|ڟ sÁ+Ôà bͳT...È>·HŽ kõ+Ôá ›ý²¢ ¿£&| ƒ ý Ÿ ËqÖ Ôî\T>·T<ûX+ ø €~ó¿«£ + ç|Ÿ<] Š ô+º+~.¿£sÖ Á •\T ›ý²¢ýË

(ç|ŸC²|Ÿ]wŸÔY &îdtØ, ™VÕ²<Šsu²<Ž ) dÓ e Ö+ç<ó Š »|Ÿ Ú sÁ dŸ e TsÁ + ý˵ ™dÕ ¿ ì ý Ù <Š Ö dŸ T Å£ ” bþsTT+~. n+#áH\Å£” Ôá>³ · T¼>±Hû nqÖVŸ²«yîTq ® |˜* Ÿ Ԑ\T kÍ~ó+º+~. eTTbÍÎÜ¿£ e+ÔáT eTT“àbÍ*{¡\T, ¿±sÃιswŸq¢qT U²ÔýË yûdTŸ Å£”“ ... |˜* Ÿ Ôá+ @¿£|¿ Ÿ + Œ£ µ n“ ÔûýÌñ d¾+~. yîd Õ | Ó Ó |Ÿ³•+ bþsÁTýË {¡&| ž Ó eTT+<ŠT “\Teýñ¿b £ þsTT+~. ™dÕ¿ý ì Ù #á翱\ <ŠÖÅ£”&ƒT eTT+<ŠT b˜Í«qT ÜsÁ>ý · ¿ ñ b £ þsTT+~. dÓeÖ+ç<óý Š Ë m“•¿£\T È]Ðq 92 eTT“àbÍ*{¡ýË¢ Ôî\T>·T<ûX+ ø bͯ¼ 65 k͜HýË¢ dŸÎwŸy ¼ Tî q ® yîTC²]{¡ kÍ~ó+º+~. M{ì |ŸÚsÁbÍ\¿£ dŸ+|˜Ö Ÿ \ n<ó«Š ¿£Œ |Ÿ<e Š Ú\qT kõ+Ôá+ #ûdTŸ ¿ÃqT+~. eTsà H\T>·T eTT“àbÍ*{¡\T Å£L&† »™dÕ¿ý ì ٵţ” Å£L&† nÔá«+Ôá dŸMT|Ÿ+ýË –H•sTT. È>·HŽ bͯ¼ ¿ ¹ e\+ 17 eTT“àbÍ*{¡\qT eÖçÔáyTû <Š¿Øì +#áT¿Ã>·*Ð+~. q>·sÁ bÍ\¿£ ç|C Ÿ ²|Ÿ]wŸÔY yûT 2014

eÖçÔá+ Ôî\T>·T<ûX+ ø ¿£+fñ È>·HŽ bͯ¼ mÅ£”Øe eTT“àbÍ*{¡\T <Š¿ìØ+#áTÅ£”q•~. l¿±Å£”Þø+, Hî\Ö¢sÁT ›ý²¢ýË¢ ‚sÁT bͯ¼\Å£”

U

5


R

dŸeÖq+>± eTT“àbÍ*{¡\T e#ÌsTT. ¿=“• ›ý²¢ýË¢ yîd Õ | Ó Ó U²Ô

‚|Ÿð&ƒT nyû eTT“àbÍ*{¡ýË¢ {¡&| ž Ó >  \e&ƒ+ >·eTHsÁ½+.

ÔîsÁeýñe¿£bþe&ƒ+ |Ÿ³¼D²ýË¢ {¡&ž|Ó ç|Ÿuó„+ÈH“¿ì dŸ+¹¿Ôá+.

ºÔáÖs ï TÁ |Ÿ³D ¼ +™|Õ >·{¼ì |Ÿ³T¼ –q• ԐC² eÖJ myîTˆýñ« dÓ¿ ¹

ÔáÖsÁTÎ >Ã<‘e] ›ý²¢ýË |Ÿ~ eTT“àbÍ*{¡\Å£” m“•¿£\T ÈsÁ>±Z

u²‹T dŸ r eTDì ¿š“à\sY > ± bþ{¡ # û d ¾ {¡ & ž | ¾ VŸ ² yýË

yîd Õ | Ó Ó ÿ¿£Ø #Ã{² >  \T#áT¿ÃýñbþsTT+~. 9 eTT“àbÍ*{¡ýË¢ {¡&| ž Ó

z&bþjáÖsÁT. ‡ m“•¿£ýË¢ {¡&| ž Ó Ôás| Á ڟ q sjáT\dÓeTÅ£”

€~󿣫+ ç|Ÿ<Š]ô+#á>± ÿ¿£ eTT“àbÍ*{¡ýË ‚sÁT bͯ¼\Å£”

dÓmyŽT sÁyTû wt, –uój „ Tá >Ã<‘e], >·T+³ÖsÁT ›ý²¢\Å£” >·]¿£bÍ{ì

dŸeÖqk͜sTTýË

syîֈVŸ²qseÚ dŸeTqÇjáT ¿£s\ ïÁ T>± e«eVŸ²]+#sÁT.

¿š“à\sÁ¢ dÓ³T¢ \_ó+#sTT. |Ÿ¥ÌeT>Ã<‘e]

›ý²¢ýË m“$T~¿ì m“$T~ {¡&| ž Ó <Š¿Øì +#áTÅ£”+~. >·T+³ÖsÁT ›ý²¢ýË |ŸH•î +&ƒT eTT“àbÍ*{¡\Å£” m“•¿£\T È]ÐÔû @¿£+>± 11 k͜HýË¢ »|Ÿ#Ìá CÉ+&†µ s  |Ÿs  |Ÿý²&+~. ÿ¿£Ø#ó eÖçÔá+ b˜ Í «qT >±* Mº+~. nq+Ôá | Ÿ Ú sÁ + ›ý²¢ ý Ë |Ÿ < Š ¿ =+&ƒ T eTT“àbÍ*{¡\Å£” m“•¿£\T ÈsÁ>±Z @¿£+>± 10 Ôî\T>·T<ûX擹¿ <Š¿±ØsTT. ÿ¹¿ ÿ¿£Ø{ì b˜Í«qTÅ£” º¿ìØ+~. yîTTÔá+ ï >± VŸ²+>´\T Hî\¿=q• k͜H\qT e~ýñdï $ÈjáTq>·s+ Á , $XæK|Ÿ³•+, ÔáÖsÁTÎ, |Ÿ¥ÌeT >Ã<‘e] ›ý²¢\qT Ôî\T>·T<ûX+ ø »¿¡H ¢ d Ž ÇÓ |tµ #ûd+ ¾ ~. È>·HŽ kõ+Ôá ›ý²¢ ¿£&| ƒ ý Ÿ Ë dŸTeÖsÁT |Ÿ~V²qT dŸ+eÔáàs\ ÔásÇÔá eTT“à|ŸýÙ m“•¿£ýË¢ {¡&ž|Ó €~󿣫+ kÍ~ó+º+~. € ›ý²¢ýË m“•¿£\T È]Ðq @&ƒT eTT“àbÍ*{¡ýË¢ H\T>·T Ôî\T>·T<ûX擿ì <Š ¿ ±ØsTT. yî Õ d Ó | Ó eTÖ&ƒ T #ó¢ Hî Ð Z + ~. È>· H Ž kõ+Ôá > · & ƒ ¦ |ŸÚ*yî+<ŠT\ýË yîd Õ | Ó Ó $ÈjáT+ |Ÿ]|ŸPsÁ+ ’ >± eÖ]+~. n¿£Ø&ƒTq• 26 ysÁTý ¦ Ë¢ 25 b˜Í«qT >  \T#áTÅ£”+~. {¡&| ž ¿ Ó ì ÿ¿£Ø ysÁT¼ <Š¿Ø£ ýñ<TŠ . {¡&| ž Ó n<ó«Š Å£”Œ &ƒT #á+ç<Šu²‹T kõ+Ôá ›ý²¢ ºÔáÖs ï TÁ ýË {¡&| ž Ó €~ó¿«£ + kÍ~ó + #á > · * Ð+~. m“•¿£ \ T È]Ðq €sÁ T eTT“àbÍ*{¡ ý Ë¢ Ôî\T>·T<ûX擿ì H\T>·T, È>·HŽ bͯ¼¿ì s  +&ƒT <Š¿±ØsTT. l¿±Å£”Þø+ qT+º ç|Ÿ¿±Xø+ ›ý²¢ esÁŔ£ {¡&| ž Ó ç|Ÿu+ „ó Èq+ uó²¯>± –+&ƒ>±... Hî\Ö¢sTÁ , ¿£&| ƒ ,Ÿ ¿£sÖ Á •\T ›ý²¢ýË yîd Õ | Ó Ó ¿=+ÔáesÁŔ£ {¡&| ž ¿ ¾ ì bþ{¡ ‚eÇ>·*Ð+~. € ›ý²¢ý˓ 8 eTT“àbÍ*{¡ýË¢ eTÖ&+{ì“ >  \T#áT¿Ãe&ƒ+Ôà bͳT $TÐ*q #ó¢ Å£L&† >·{b ¼ì þ{¡ ‚ºÌ+~. $ÈjáTy&ƒ ¿±sÃιswŸHý Ž Ë eÖçÔá+ u²>± yîqT¿£‹&bþsTT+~. ‚+Ôá ç|Ÿ u ó „ + Èq+ dŸ  w¾ ¼ + ºq Ôî \ T>· T <û X ø e +

¿±sÃιswŸHŽ\ýË yîTTÔáï+ ¿±sÃιswŸqT¢ : 19 yîTTÔáï+ &$ÈqT¢ : 600 bͯ¼

dÓeÖ+ç<óŠ

Ôî\+>±D² ¿±sÃιswŸqT¢ &$ÈqT¢

¿±sÃιswŸqT¢

&$ÈqT¢

{¡&ž|Ó

203

5

1

¿±+çÂ>dt

2

;Cñ|Ó

4

10

124

0

yîÕdÓ|Ó

2

1

{¡€sYmdt

1

dÓ|Ó×

2

dÓ|ÓmyŽT

50

48

3

VŸ²+>´

1

‚ÔásÁT\T

25

41

eTT“àbÍ*{¡ýË¢ bͯ¼

dÓeÖ+ç<óŠ

Ôî\+>±D²

ysÁT\ ¦ T eTT“àbÍ*{¡\T ysÁT¦\T eTT“àbÍ*{¡\T {¡&ž|Ó

1353

65

154

7

¿±+çÂ>dt 51

0

527

20

;Cñ|Ó

12

0

122

2

yîÕdÓ|Ó

922

17

15

0

bͯ¼..¿£&| ƒ › Ÿ ý²¢ |ŸÚ*yî+<ŠT\, ç|Ÿ¿±Xø+ ›ý²¢ Ð<Š\ Ý ÖsÁTýË ÿ¿£Ø

{¡€sYmdt 0

0

312

10

ysÁTq ¦ Ö>  \T#áT¿Ãýñ¿b £ þsTT+~. ný²¹>.. yîd Õ | Ó ¿ Ó ì |Ÿ¥ÌeT >Ã<‘e]

m+×m+ 0

0

78

1

›ý²¢ ÔáDTÅ£”, ¿=ePÇsÁT eTT“àbÍ*{¡ýË¢ ÿ¿£Ø ysÁT¦ <Š¿Ø£ ýñ<TŠ .

;mdÓÎ

5

0

17

1

ÔáÖsÁTÎ >Ã<‘e] ›ý²¢ ÔáT“ýË >·Ôá m“•¿£ýË¢ ÿ¿£Ø ¿š“à\sYqTÅ£L&†

dÓ|Ó×

16

0

24

0

 > *|¾ + #á T ¿Ãýñ “ {¡ & ž | Ó ‡kÍ] @¿£ + >± eTT“àbÍ*{¡ H û

dÓ|ÓmyŽT 7

0

19

0

>  \T#áT¿Ãe&ƒ+ $Xâw+ Ÿ . n™d+;¢ –|Ÿ m“•¿£ýË¢ yîd Õ | Ó Ó eÖ#ás,¢Á

VŸ²+>´

10

0

12

sjáT<ŠTsÁ+ Z “jîÖÈ¿£esZýË¢ uó²¯ yîTC²]{¡Ôà >  \Tbõ+~+~.

‚ÔásÁT\T 107

0

124

0

ç|C Ÿ ²|Ÿ]wŸÔY yûT 2014

0

U

6


R

me]¿¡ |ŸP]ï n~󿣫Ôá

#áÖ|Ÿ“ Ôî\+>±D ♦ ♦ ♦

¿±dŸï eTT+<Š+ÈýË ¿±+çÂ>dt ç|Ÿuó²e+ #áÖ|Ÿ“ ÔîsdŸ –“¿ì #{ìq m+×m+

♦ ♦ ♦

¹sdŸTýË yîqT¿£‹&ƒ¦ ¿±sÁT ¿=“•+{칿 |Ÿ]$TÔáyîT®q Ôî<ûbÍ, uó²CbÍ mÅ£”Øe #ó¢ VŸ²+>´

(Ôî\+>±D qT+º ç|ŸÔû«¿£ ç|ŸÜ“~ó) BóeÖÔà –q• ÔîsdŸ |ŸÚsÁbÍ\q dŸeTsÁ+ýË ÔáÅ£”Øe |Ÿ&†¦sTT. eT]¿=“•#ó¢ ‚ÔásÁ ™|<Š Ý > ± ç|Ÿ u ó ² y“•

bͯ¼ \ Ôà m“•¿£ \ dŸ e Tjá T +ýËHû

#á Ö |Ÿ ý ñ ¿ £ b þsTT+~.

ç|ŸÔá«¿£Œ+>±HÃ, |Ÿsÿ£Œ+>±Hà ne>±VŸ²q

HeTeÖçÔá+>± ¿=“•

Å£”<ŠTsÁTÌÅ£”H•sTT. yîTTÔá+ ï >± dŸ>±“¿ì ™|Õ>±

#ó¢

eÖçÔá y û T

eTT“àbÍ*{¡ýË¢ VŸ²+>´ |Ÿ]d¾Ü œ Hî\¿=+~.

n~󿱫“• kÍ~ó+º+~.

18 eTT“àbÍ©¼ýË¢ Ôî\T>·T<ûX+ ø , @&ƒT#ó¢

Ôî < û b Í, uó ² ÈbÍ\T

ÔîsdŸ, ÿ¿£ #ó ¿±+çÂ>dtŔ£ ÿ¿£Ø ysÁT¦

Å£ L &†

¿=“•+{ì ¹ ¿

Å£ L &† \_ó + #á ¿ £ b þe&ƒ + >· e THsÁ ½ + .

|Ÿ ] $TÔá e Tjá Ö «sTT.

eTT“à|Ÿ ý Ù |˜ Ÿ * ԐýË¢ €sÁ + uó „ + qT+#û

n¿£Ø&ƒ¿Ø£ &ƒ m+×m+ –

¿±+çÂ>dt €~󿱫“• ¿£q‹]º+~. bͯ¼

“¿ì

eTTK« HjáTÅ£”\T çbÍܓ<ó«Š + eV¾²dŸTq ï •

#{ì + ~.

Ôî \ +>±DýË eTÖ&ƒ T

“jî Ö È¿£ e sZ \

q>·sÁ bÍ\¿£ dŸ+dŸ\ œ Å£”,

eTT“àbÍ*{¡ýË¢ ¿±+çÂ>dt yîTsÁT>  q Õ |˜* Ÿ Ԑ\T

53 eTT“à|ŸýÙ, q>·sÁ

kÍ~ó+º+~. ¿ ¹ dӀsY bþ{¡ #ûdq ¾ >·CÇñ ýÙýË

|Ÿ+#jáTr\Å£”

Ôî \ T>· T <û X 擿ì nÔá « ~ó ¿ £ k͜ H \T

m“•¿£ \ T

\_ó+#sTT.

ÈsÁ > ±Z

|˜* Ÿ Ԑ\T yî\Te&†¦sTT. ‚+<ŠTýË eTÖ&ƒT q>·sÁ bÍ\¿£ dŸ + dŸ œ ý Ë¢ @ bͯ¼¿ì Å£L&† dŸÎwŸy ¼ Tî q ® yîTC²¯¼ \_ó+#áýñ<ŠT. 53

|Ÿ Ú sÁ b Í\¿£

dŸ + |˜ Ÿ Ö ýË¢ 16 #ó¢

|Ÿ ] ~ó ý Ë

–q•

qý¤Z+&ƒ, yîT<Š¿ù, “C²eÖu²<Ž ›ý²¢ýË¢ ¿±+çÂ>dtÅ£” nÔá«~ó¿£ k͜H\T: qý¤Z+&ƒ, yîT<Š¿,ù ›ý²¢ýË¢ nÔá«~ó¿£ k͜H\qT ¿±+çÂ>dt <Š¿Øì +#áT¿=+~. qý¤Z+&ƒ ›ý²¢ýË ¿=“• eTT“àbÍ*{¡ýË¢ Ôî\T>·T<ûX+ ø Å£L&† >·{b ¼ì þ{¡ ‚ºÌ yîTsÁT>  q Õ |˜* Ÿ Ԑ\T kÍ~ó + º+~.

‡

›ý²¢ ý Ë

Ôî s dŸ

Ôî\+>±DýË eTT“à|ŸýÙ m“•¿£\ bþsÁTýË ¿±+ç > dt Å £ ” , Ôî s dŸ Å £ ” H\T>· T #ó¢ , HeTeÖçÔá+>± ¿=“• ysÁT¦\T eÖçÔáyûT ¿±+ç > dt dŸ Ô ï #{ì + ~. nÔá « ~ó ¿ £ eTT“àbÍ*{¡ \ qT  ¿ Õ e dŸ + #û d Ÿ T ¿=+~. kÍsÁÇçÜ¿£ m“•¿£ýË¢ $ÈjáT+ kÍ~ókÍïeTq• ç|C Ÿ ²|Ÿ]wŸÔY yûT 2014

Ôî \ T>· T <û X 擿ì 3 #ó¢ , uó ² ÈbÍ, m+×m+\Å£” ÿ¿ÃØ#ó yîTC²]{¡ k͜H\T

U <Š¿±ØsTT. ¿=“•#ó¢ ÿ¿£{,ì s  +&ƒT k͜H\T

 > *º+~. qý¤Z + &ƒ , $Ts«\>· Ö &ƒ , <ûesÁ¿=+&ƒ, VŸApsYq>·s\ Y ýË ¿±+çÂ>dt nÔá«~ó¿£ k͜H\T >  \TÌ¿=+~. <ûesÁ¿=+&ƒ

7


ÔîsdŸ n™d+;¢ nuó„«]œ ý²\ÖHjáT¿ù

>  \Tbõ+<‘sÁT. ‚¿£Ø&ƒ ÔîsdŸ ‚ÔásTÁ \ MT<Š

R

€sÁֈsÁTýË 23Å£”>±qT 11 ¿±+çÂ>dtŔ£ , |Ÿ~

ÔîsdŸÅ”£ , uó²ÈbÍ, Ôî<b û ÍÅ£” ÿ¿=Ø¿£{ì #=|ŸÚÎq e#ÌsTT. ¿±+çÂ>dtŔ£ ÿ¿£ ¿š“à\sY eT<Š Ý Ô á T nedŸ s Á + . “C²eÖu²<Ž ¿±s=ι s wŸ H Ž ý Ë 50 ¿±+ç > dt , m+×m+Å£ ” #î ] 16 k͜H\T e#ÌsTT. ÔîsdŸÅ”£ |Ÿ~, uó²ÈbÍÅ£” €sÁT k͜H\T s>±, ‚<Šs Ý TÁ ‚+& ™ |+&î + ³T¢  > \Tbõ+<‘sÁ T . ‚¿£Ø&ƒ ¿±+çÂ>dt`ÔîsdŸ n~ó¿±s“• |Ÿ+#áT¿Ãe#áTÌ. ¿£ ¯ +q>· s Y ›ý²¢ ý Ë..µ ¿£ ¯ +q>· s Y ›ý²¢ ý Ë

yî T C²¯¼

|Ÿ Ú sÁ b Í\¿£

dŸ+|˜Ö Ÿ \qT ÔîsdŸ <Š¿Øì +#áT¿ÃqT+~. ‡ bͯ¼¿ì |ŸP]ï k͜sTT yîTC²¯¼ s¿£bþsTTH mÅ£”Øe eTT“àbÍ©¼ýË¢ nÔá « ~ó ¿ £ k͜ H \T <Š ¿ ì Ø +#á T ¿=q• ÔîsdŸ ‚ÔásÁT\ eT<ŠÝÔáTÔà n<󊫿£Œ |Ó s Ä  \qT  ¿ Õ e dŸ + #û d Ÿ T ¿ÃqT+~. Ôî\+>±DýË eTÖ&ƒT q>·sÁ bÍ\¿£ eTT“à|ŸýÙ m“•¿£ýË¢ Å£L&† bþ{¡ #ûXæsÁT. ‡já T q ¿š“à\sY > ± z& b þjá Ö sÁ T . ¿Ã<‘&ƒýË 30 k͜H\Å£”>±qT ¿±+çÂ>dtŔ£ 14 k͜H\T <Š¿Ø£ >±, Ôî\T>·T<ûX擿ì 13 e#ÌsTT. dÓ|m Ó +, dŸÇÔá+çÔáT\ eT<ŠÔ Ý Tá Ôà Ôî\T>·T<ûXø+ n~ó¿±s“• <Š¿ìØ+#áT¿=Hû ne¿±Xæ\TH•sTT. dŸÖs«|³ýË 12 k͜ H \T <Š ¿ ì Ø +#á T ¿=q• Ôî \ T>· T <û X ø + n~ó¿±sÁ+ ¿ÃdŸ+ uó²ÈbÍ, ‚ÔásÁ bͯ¼\™|Õ €<ó‘sÁ|& Ÿ †*à –+³T+~. uóT„ eqÐ]ýË @ bͯ¼¿ì €~ó¿«£ + sýñ<TŠ . ‚¿£Ø&ƒ uó²ÈbÍ, Ôî\T>·T<ûX+ ø ¿£*d¾ n~ó¿±s“• |Ÿ+#áT¿=Hû ne¿±Xø+ –+~. yîT<Š¿ù ›ý²¢ýË dŸ<‘¥e |³, ÈVÓ²su²<Ž, n+<ÃýÙ\ýË ¿±+çÂ>dt |ŸP]ï yîTC²¯¼“ kÍ~ó+º+~. yîT<Š¿ý ù ˓ 27 k͜H\Å£” ÔîsdŸÅ”£ 11, ¿±+çÂ>dtŔ£ €sÁT, Ôî<ûbÍÅ£” ×<ŠT, uó²ÈbÍ, m+×m+\Å£” #îs=¿£{ì s>±, eTT>·TZsÁT dŸÇÔá+çÔáT\T ç|C Ÿ ²|Ÿ]wŸÔY yûT 2014

€<ó ‘ sÁ | Ÿ & †*à+<û . >· C ñ Ç ýÙýË 20 k͜H\Å£”>±qT Ôî<ûbÍÅ£” |Ÿ~, ÔîsdŸÅ£” Ô=$Tˆ~, ÿ¿£ dŸÇÔá+çÔá nuó«„ ]œ >  *#sÁT. ‚¿£ Ø &ƒ Ôî \ T>· T <û X 擿ì ÿ¿£ ] eT<Š Ý Ô á T nedŸs+ Á ¿±>±, ÔîsdŸÅ”£ ‚<Šs Ý TÁ ¿±y*. dŸ+>±Âs&ý ¦ Ë 31 k͜H\Å£”>±qT ¿±+çÂ>dtŔ£ 11 e#ÌsTT. ‚¿£Ø&ƒ m+×m+Å£” m“$T~ k͜H\T, s>±, ×<ŠT>·TsÁT ‚+&™|+&î+³T¢ Â>*#sÁT. uó²ÈbÍÅ£” H\T>·T k͜H\T, ÔîsdŸÅ”£ s  +&ƒT, dÓ|m Ó +Å£” ÿ¿£{ì e#ÌsTT. “C²eÖu²<Ž

›ý²¢ ý ˓

eTÖ&ƒ T

eTT“àbÍ©¼ýË¢ ¿±+çÂ>dt yîTC²¯¼ k͜H\T  > \TÌ¿=+~.

¿±eÖ s & ¦ ý Ë

33

k͜ H \Å£ ” >±qT 17  > \TÌ¿=“ |Ÿ P ]ï €~ó|Ô Ÿ «“• kÍ~ó+º+~. uË<óH Š ý Ž Ë 35 k͜H\Å£”>±qT ¿±+çÂ>dt 15 >  \TÌ¿Ã>±, ÔîsdŸ Ô=$Tˆ~ <Š¿Øì +#áT¿=+~. ‚¿£Ø&ƒ @&ƒT k͜H\T eºÌq m+×m+ ¿¡\¿£+ ¿±qT+~.

U

dŸ+dŸ\ œ Å£” m“•¿£\T ÈsÁ>±Z, ‚+<ŠTýË Âs+&ƒT ¿£¯+q>·sY ›ý²¢ýËHû –H•sTT. ¿£¯+q>·sY q>·sÁ bÍ\¿£ dŸ+dŸœýË 50 k͜H\Å£”>±qT 24 ÔîsdŸ Â>\TÌ¿=+~. ‚¿£Ø&ƒ ¿±+çÂ>dt 14 k͜H\qT >  \TÌ¿=+~. @&ƒT>·TsÁT ‚+&™|+&î+³T¢ –q•+<ŠTq M] eT<Š Ý Ô á T Ôà Ôî s dŸ yû T já T sY |Ÿ < Š $ “ <Š¿ìØ+#áT¿ÃqT+~. seT>·T+&ƒ+ýË 50 k͜ H \Å£ ” >±qT 19 ¿±+ç > dt Å £ ” , 14 ÔîsdŸÅ”£ <Š¿±ØsTT. ‚¿£Ø&ƒ m+×m+Å£” s  +&ƒT k͜H\T, s>±, ‚+&™|+&î+³T¢ 12 eT+~ >  *#sÁT. M] eT<ŠÔ Ý Tá Ôà ¿±+çÂ>dt yûTjáTsY k͜H“• <Š¿Øì +#áT¿Ãe&†“¿ì jáTܕkþï+~. ÈÐԐ«\ýË 38 k͜H\Å£”>±qT ÔîsdŸÅ”£ 14, VŸQk͕u²<ŽýË 20 k͜H\Å£”>±qT ÔîsdŸÅ”£ 11 e#ÌsTT. ‡ eTÖ&ƒT #ó¢ ‡ bͯ¼\Å£” me] eT<ŠÔ Ý Tá nedŸs+ Á ýñ<TŠ . yûeTT\y&ƒýË 20 ¿ì >±qT Ô=$Tˆ~ k͜H\T <Š ¿ ì Ø +#á T ¿=q• uó ² ÈbÍ ‚+& ™ |+&î + ³¢

8


eT<ŠÔ Ý Tá Ôà |Ós+ ÁÄ <Š¿Øì +#áT¿ÃqT+~. d¾]d¾\,¢

‚+&™|+&î+³T¢ >  *#sÁT. H>·s¿ Y s £ Ö Á •\TýË

R

yeT|Ÿ ¿ Œ ± \ eT<Š Ý Ô á T ÔÃHû me] ¿ Õ H  n~ó¿±sÁ+ kÍ<ó«Š +. uóÖ „ bÍ\|Ÿ*ý ¢ Ë Å£L&†

¿±+çÂ>dt,# ÔîsdŸÅ”£ #î] @&ƒT k͜H\T \_ó+#sTT. uó²ÈbÍ, Ôî<b û ÍÅ£” s  +&ûd,¾ dÓ | Ó × ¿ì ÿ¿£ { ì , ÿ¿£ ‚+& ™ |+&î + {Ù >  \Tbõ+<‘sÁT. KeTˆ+ ›ý²¢ dŸÔTá | ï * Ÿ ý ¢ Ë Ôî\T>·T<ûX+ ø |ŸP]ï €~󿱫“• kÍ~ó+º+~. ¿=Ôá> ï Ö · &î+ýË 33 ysÁT\ ¦ T+&ƒ>± ¿±+çÂ>dtŔ£ 12, dÓ|– Ó ¿ì m“$T~ \_ó+#sTT. M]<Šs Ý TÁ ¿£*d¾ n~ó¿±s“• <Š¿Øì +#áT¿=Hû ne¿±Xø+ –+~. ‚ýÉ+ ¢ <ŠT, eT~ósý Á Ë Å£L&† @ bͯ¼¿ì Å£L&† dŸÎwŸ¼yîT®q yîTC²¯¼ ýñ<ŠT. sÁ+>±Âs&¦ ›ý²¢ýË ‹&ƒ+>´|{ýË ¿±+çÂ>dt |ŸP]ï n~󿱫“• kÍ~ó+º+~. $¿±su²<ŽýË 28 k͜H\Å£”>±qT ¿±+çÂ>dtŔ£ 14 \_ó+#sTT. yîT{Ù|* Ÿ ,¢ VŸApsu²<ŽýË ‚+&™|+&î+³¢ kÍjáT+Ôà ÔîsdŸ, ¿ÃsÁT³¢ýË m+×m+, ‚+& ™ |+&î + ³¢ Ô Ã ¿£ * |¾ ¿±+ç > dt <Š¿Øì +#áT¿ÃqT+&ƒ>±, ™|<Š| Ý * Ÿ ý ¢ Ë ÿ¿ÃØbͯ¼ Ôáý²¿=“•dÓ³T¢ |Ÿ+#áTÅ£”H•sTT. ×<Š T ›ý²¢ ý Ë¢ $TçXø e T |˜ Ÿ * Ԑ\T: Ôî \ +>±Dý˓ ×<Š T ›ý²¢ ý Ë¢ $TçXø e T |˜* Ÿ Ԑ\T e#ÌsTT. eTVŸ²‹ÖuÙq>·sY ›ý²¢, >·<‘ÇýÙ, cÍ<Žq>·sý Y ýË ¿±+çÂ>dtŔ£ |ŸP]ï €~ó¿«£ + \_ó+º+~. HsjáTD|³ýË 23 k͜ H \Å£ ” >±qT uó ² ÈbÍ 12 k͜ H ýË¢ >  \Tbõ+~ n~ó¿±s“• <Š¿Øì +#áT¿=+~. ×È q>·sÁ |Ÿ+#jáTrýË ÔîsdŸ |ŸP]ï n~󿱫“• kÍ~ó+º+~. eTVŸ²‹ÖuÙq>·sY ¿±+çÂ>dtŔ£ 14, ÔîsdŸÅ£” @&ƒT, uó²ÈbÍÅ£” €sÁT, m+×m+Å£ ” €sÁ T , Ôî < û b ÍÅ£ ” eTÖ&ƒ T e#ÌsTT. dŸÇÔá+çÔá nuó«„ ]œ –H•sÁT. ‚¿£Ø&ƒ mesÁ T me]Ôà ¿£ \ TkÍï s Á q • <‘“™|Õ €<ó ‘ sÁ | Ÿ &  –+~. eq|Ÿ ] ï ý Ë 26 k͜H\Å£”>±qT @&ƒT ¿±+çÂ>dt, m“$T~ Ôî \ T>· T <û X 擿ì <Š ¿ ±ØsTT. H\T>· T uó²ÈbÍÅ£”, ÔîsdŸÅ”£ s  +&ƒT s>±, ×<ŠT>·TsÁT ç|C Ÿ ²|Ÿ]wŸÔY yûT 2014

‚¿£Ø&ƒ Å£L&† ¿±+çÂ>dt¿ ¹ ne¿±Xø+ –+~. 20 k͜H\Å£”>±qT uó²ÈbÍ @&ƒT, ¿±+çÂ>dt

‚ç‹VÓ²+|Ÿ³•+, ™|<ŠÝ n+‹sY|³\ýË

6, ÔîsdŸ 6 k͜H\T, ÿ¿£ ‚+&™|+&î+{Ù

Ôî \ T>· T <û X ø + `uó ² ÈbÍ ¿£ * |¾ |Ó s Ä  “•

Â>\Tbõ+<‘sÁT. ‚¿£Ø&ƒ mesÁT me]ÔÃ

#ûjTá qTH•sTT. Ԑ+&ƒÖsÁTýË m+×m+Å£”

¿£\TkÍïsà #áÖ&†*à –+~. ¿£\ÇÅ£”]ïýË

|Ÿ~, ÔîsdŸÅ”£ |Ÿ~, ¿±+çÂ>dtŔ£ m“$T~,

Å£L&† ‚<û |Ÿ]d¾œÜ. ‚¿£Ø&ƒ ¿±+çÂ>dtÅ£”

Ôî < û b ÍÅ£ ”  s +&ƒ T , uó ² ÈbÍÅ£ ” ÿ¿£ { ì

€sÁT, ÔîsdŸÅ”£ ×<ŠT, yî¿ Õ ±bÍÅ£” H\T>·T

\_ó+#sTT. ‚¿£Ø&ƒ m+×m+Ôà ¿£*d¾

uó ² ÈbÍÅ£ ” eTÖ&ƒ T k͜ H \T <Š ¿ ±ØsTT.

¿±+ç > dt ýñ < ‘ Ôî s dŸ n~ó ¿ ±s“•

esÁ+>·ýÙ ›ý²¢ýË qsÁà+|³ýË ¿±+çÂ>dtŔ£

|Ÿ + #á T ¿Ãy*à –+³T+~. €~ý²u²<Ž

|Ÿ P ]ï €~ó ¿ £ « + \_ó + º+~. bõH•\

›ý²¢ýË eT+ºs«\ýË ¿±+çÂ>dtŔ£ , uó+ ÕÉ kÍýË

çbÍܓ<óŠ«+ eV¾²dŸTïq• Èq>±eTýË 28

m+×m+Å£” |ŸP]ï €~󿣫Ôá \_ó+º+~.

k͜H\T+&ƒ>±, 14 ¿±+çÂ>dtŔ£ \_ó+#sTT.

“sÁˆýÙýË 36 ysÁT\ ¦ Å£”>±qT ;mdÓοì 16,

‚¿£Ø&ƒ ‚+&|+ Ÿ &î+³¢ eT<ŠÔ Ý Tá Ôà ¿±+çÂ>dt

m+×m+Å£” |Ÿ~ k͜H\T \_ó+#sTT.

n~ó¿±s“• <Š¿Øì +#áT¿ÃqT+~. |Ÿs¿ Á ±\ýË

M]<ŠÝsÁÖ ¿£*d¾ n~ó¿±s“• |Ÿ+#áT¿=Hû

20 ¿ì>±qT ÔîsdŸÅ”£ m“$T~, ¿±+çÂ>dtŔ£

ne¿±Xø+ –+~. €~ý²u²<ŽýË 36Å£”

€sÁT \_ó+#sTT. ‚<ŠÝsÁT uó²ÈbÍ, ÿ¿£

>±qT ÔîsdŸÅ£” 14 \_ó+#sTT. ‚¿£Ø&ƒ

;mdÓÎ eTT>·TZsÁT ‚+&™|+&î+³T¢

H\T>·T ysÁT¦\T Â>\TÌ¿=q• m+×m+,

>  \Tbõ+<‘sÁT.

q\T>· T sÁ T ‚+& ™ |+&î + ³¢ ™ |Õ Ôî s dŸ

‚¿£Ø&ƒ uó²ÈbÍ eT<ŠÔ Ý Tá 28

€<ó ‘ sÁ | Ÿ & †*à –+~. uÉ \ ¢ + |Ÿ * ¢ ý Ë

k͜H\Å£”>±qT @&ƒT ¿±+çÂ>dt, @&ƒT ÔîsdŸ,

¿±+ç > dt Å £ ” 14 ysÁ T ¦ \ T <Š ¿ £ Ø >±,

eTÖ&ƒT Ôî<b û ÍÅ£” \_ó+#á>±, dÓ|m Ó +Å£” ×<ŠT,

‚+&™|+&î+³T¢, dÓ|Ó× MT<Š €<ó‘sÁ|Ÿ&

dÓ | Ó × ¿ì eTÖ&ƒ T k͜ H \T e#ÌsTT.

|Ó s Ä Á + <Š ¿ ì Ø +#á T Å£ ” Hû ne¿±Xø + –+~.

‚+&™|+&î+³T¢ eTT>·TZsÁTH•sÁT. ‚¿£Ø&ƒ

¿±>·CÙq>·sYýË 13 k͜H\T Â>\TÌ¿=q•

¿¡ \ ¿£ + .

eTVŸ ² ‹Öu²u²<Ž ý Ë

U

ÔîsdŸÅ”£ ne¿±Xø+ –+~.

9


R

uñs\Å£” ÔîsÁýñ|¾q VŸ²+>´ ! √

yîTT<ŠýÉÕq €¿£sÁüD jáTԐ•\T

dŸÇÔá+çÔáT\T, ‚ÔásÁ bͯ¼\Å£” >±\+

|Ÿ<ŠeÚ\T...uó²¯ yîTTԐï\Ôà msÁ!

(ç|ŸC²|Ÿ]wŸÔY &îdØt ` ™VÕ²<Šsu²<Ž)

‡ bͯ¼ rdŸ T ¿=Hû ne¿±Xø + –+~. nsTTÔû Ô=$Tˆ~ k͜H\T <Š¿Øì +#áT¿=q• ¿±+çÂ>dt Å£L&† ‚¿£Ø&ƒ ç|ŸjTá Ԑ•\T #ûd ne¿±Xø+ ýñ¿£ bþýñ<TŠ . KeTˆ+ ›ý²¢ýË ‚ýÉ+ ¢ <ŠT eT~ósý Á Ë @ bͯ¼ Å£L&† dŸ>+ ·

Z· > Á ± ýñeÚ. ‚¿£Ø&ƒ s  +&ƒT, ¿±‹{ì ¼ Ôî s dŸ H û yû T já T sY |Ÿ < Š $ k͜H\Å£” <Š>s Ôî\+>±D |ŸÚsÁbÍ\¿£ m“•¿£\ |˜* Ÿ Ԑ\T <Š ¿ ì Ø +#á T ¿ÃqT+~. ‚<û ›ý²¢ ý ˓ eTÖ&ƒ T bͯ¼ \ T ¿£ * d¾ n~ó ¿ ±sÁ + |Ÿ P ]ï > ± yî \ Te&ƒ ¿ £ e TT+<û dŸ Ç Ôá + çÔá œ Hî\¿=+~. ‡ seT>·T+&ƒ+ýË @ bͯ¼ Å£L&† yîTC²¯¼¿ì <Š¿Øì +#áT¿Ãy*àq |Ÿ]d¾Ü nuó«„ sÁT\ Æ T, ‚ÔásÁ bͯ¼\ eT<ŠÔ Ý Tá ¿ÃdŸ+  +&ƒT #Ã{²¢ uó²¯>± uñsk Á Ís\T È]¹> nedŸsy Á Tî q ® k͜H\Å£” <Š>s Z· > Á ± sýñ<TŠ . s ç|Ÿ < ó ‘ q bͯ¼ \ T ç|Ÿ j á T Ԑ•\T 50¿ì>±qT ¿±+çÂ>dtŔ£ 19 s>±, ÔîsdŸÅ”£ ne¿±Xø + –+<Š q • n_ó ç bÍjá T + çbÍsÁ+_ó+#sTT. ¿=“• #ó¢ |Ÿ<ŠeÚ\T ï TeÚÔÃ+~. eTVŸ²‹ÖuÙq>·sY ›ý²¢ýË 14 e#ÌsTT. ‚¿£Ø&ƒ n~ó¿£ dŸ+K«ýË – e«¿£e €Xø\T, ‚+¿=“• #ó¢ ÔáeTÅ£” eT<ŠÔ Ý Tá ¹ yîTC²¯¼¿ì <Š>s Z· > Á ± – q• dŸ Ç Ôá + çÔá T \ MT<Š ¿±+ç > dt ¿=“•#ó¢ ‚|ŸÎ{ì¿ ‚dï uó²¯ yîTTԐï\T ‚kÍïeTHû €¿£süÁ D\Ôà €<ó‘sÁ|Ÿ&†*à+<û @&ƒT>·T] eT<ŠÝÔáTqT q• bͯ¼ \ T ‚Ôá s Á T \qT Ôá e Tyî Õ | Ÿ Ú qÅ£ ” >·{¼ì ç|ŸjTá Ԑ•\T yîTT<Š\T™|{²¼sTÁ . sqTq• ¿±+ç > dt Å£ L &ƒ > · { ²¼ * à –+³T+~. Ü|ŸÚο=Hû ç|ŸjTá Ԑ•\T yîTT<Š\T™|{²¼sTT. sÃEýË¢ uñ s Á k Ís\T, ¿±«+|Ÿ Ú “C²eÖu²<Ž q>·sÁ bÍ\¿£ dŸ+dŸý œ Ë 50 ¿=“•#ó¢ –bÍ<󊫿£Œ |Ÿ<Š$“ ‚#ûÌý² sÈ¿¡jáÖ\T yû>·+ |ŸÚ+#áT¿ÃqTH•sTT. k͜ H \Å£ ” >±qT ¿±+ç > dt Å £ ” 16, eÖ{²¢ & ƒ T ¿=+³T+fñ eT]¿=“•#ó¢ Ôî \ +>±DýË m“•¿£ \ T È]Ðq œ m+×m+Å£” 16 e#ÌsTT. ‡ Âs+&ƒT n&Ðq+Ôá ‚eÇ&†“¿¡ yîqT¿±&û |Ÿ]d¾Ü q>·sb Á Í\¿£, |ŸÚsÁbÍ\¿£ dŸ+|˜Ö Ÿ ýË¢ mÅ£”Øe ƒ ýñ<TŠ . yîT<Š¿ù ›ý²¢ yîT<Š¿,ù bͯ¼ \ T z ne>±VŸ ² qÅ£ ” eºÌ ¿£“|¾+#á&+ #ó¢ VŸ ² +>´ se&ƒ y û T ‚+<Š T Å£ ” ¦ Ë¢ s  +&ƒT#ó¢ ‚ÔásÁ bͯ¼\Å£” n~ó¿±s“• |Ÿ+#áT¿=Hû ne¿±Xø+ –+~. dŸ+>±Âs&ý ¿±sÁDeTeÚÔÃ+~. ¿=“• “jîÖÈ¿£esZýË¢ Õ ÚŸ Ü|ŸÚοÃe&†“¿ì nsTTÔû eTT“àbÍ*{¡ýË¢ #ós Õî ˆÁ HŽ |Ÿ<e Š Ú\qT #î+~q y]“ ÔáeTyî| s  +&ƒT, eTÖ&ƒT bͯ¼\T, ‚+&™|+&î+³T¢ <Š¿Øì +#áT¿Ãe&†“¿ì bͯ¼\T çXø$T+#*àq ç|ŸjTá Ԑ•\T çbÍsÁ+_ó+ºq³T¢ Ôî\Tkþï+~. ¿£*dï>±“, yûTjáTsY, #óîÕsÁˆHŽ k͜H“• |Ÿ ] d¾ œ Ü Hî \ ¿=+~. qý¤Z + &ƒ ›ý²¢ ý Ë dŸ + >±Â s & ¦ ý Ë ¿±+ç > dt Å £ ” nedŸ s Á y î T ® q <Š¿Øì +#áT¿Ãýñ“ |Ÿ]d¾Ü œ @sÁÎ&+~. #ós Õî ˆÁ HŽ dŸÖs«|³, ¿Ã<‘&ƒ, uóT„ eqÐ]ýË ç|Ÿ<‘ó q y{ì¿£+fñ €sÁT k͜H\T ÔáÅ£”Øe>± – |Ÿ<Š$ <Š¿ìØ+#áT¿Ãe&†“¿ì ÿ¿£{ì, Âs+&ƒT bͯ¼\T ÔáeT ç|ŸjáTԐ•\T eTTeTˆsÁ+ +&ƒ > ±, yî T <Š ¿ ù ý Ë Ôî s dŸ Å £ ” , eTT>· T Z ] k͜H\T nedŸs+ Á |Ÿ&Ô  û dŸÇÔá+çÔáTýË, ‚ÔásÁ Ý Tá nedŸs+ Á . esÁ+>·ýÙ, €~ý²u²<Ž, #ûXæsTT. ¿Ã<‘&ƒýË 30¿ì >±qT ¿±+çÂ>dtŔ£ eT<ŠÔ bͯ¼ýË¢ mesà ÿ¿£] eT<ŠÔ Ý Tá rdŸT¿=“ œ . 14 s>±, Ôî\T>·T<ûX擿ì 13 e#ÌsTT. “C²eÖu²<Ž ‚ý² |Ÿ\T#ó¢ ‚<û |Ÿ]d¾Ü n~ó ¿ ±sÁ + <Š ¿ ì Ø +#á T ¿Ãe#á T Ì. ‚¿£Ø&ƒ ¿±+çÂ>dtÅ£” e«Ü¹s¿£+>± ‚ÔásÁ esÁ+>·ýÙ ›ý²¢ý˓ z eTT“àbÍ*{¡ýË ¿±ú...H\TÂ>Õ<ŠT k͜H\T nedŸsÁyîT®q bͯ¼\ú• ¿£*d¾ ç|ŸjTá ܕ+#sTT. {¡|d Ó d Ó Ó Ôî\T>·T<ûXø+, uó²ÈbÍ, ÔîsdŸ eT<óŠ«, #ó¢ uó²¯>± e«jáT+ #ûjáT¿£Ôá|ŸÎ<ŠHû ¿±sÁ « “sÇVŸ ² ¿£ n<ó Š « Å£ Œ ” &ƒ T – ‚+¿Ã#ó ¿±+çÂ>dt, yeT|Ÿ¿±Œ \ eT<ó«Š n_ó ç bÍjá T + e«¿£ ï e TeÚÔÃ+~. VŸ ² +>´ „ Tî q ® ³T¢ Ôî*d¾+~. ÔáïeTÅ£”eÖsYÂs&¦ ¿Ã<‘&ƒ eTT“à|ŸýÙ #óîÕsÁˆHŽ dŸ+ç|Ÿ~+|ŸÚ\T çbÍsÁ+uóy <Šcͼ« €]œ¿+ £ >± ‹\yîTq ® y]¹¿ #ós Õî ˆÁ HŽ m“•¿£ \ T È]Ðq k͜q+ ¿±+çÂ>dtÅ£” <Š¹¿Øý² #ûjáT&†“¿ì yî T TÔá ï M Tˆ<Š |Ÿ < Š e Ú\T <Š ¹ ¿ Ø ne¿±Xø + –+~. ç|ŸjTá Ԑ•\T çbÍsÁ+_ó+ºq³T¢ Ôî\Tkþï+~. eTT“àbÍ*{¡ ý Ë¢ m“•¿£ \ T È]Ðq ¿£¯+q>·sY, seT>·T+&ƒ+, “C²eÖu²<Ž dŸÖs«|³ýË Ôî\T>·T<ûX+ ø nÔá«~ó¿+ £ >± eTT“àbÍ*{¡ýË¢ dŸ>±“¿ì™|Õ>± k͜HýË¢ q>·sb Á Í\\¿£ dŸ+dŸ\ œ Å£” >±qT ÔîsdŸÅ”£ 12 k͜H\T >  \TÌ¿=H•, #ós Õî ˆÁ HŽ |Ÿ<$ Š VŸ²+>´ Hî\¿=q&ƒ+Ôà sqTq• sÃEýË¢ 24 e#ÌsTT. ‚¿£Ø&ƒ s  +&Ãk͜q+ýË – <Š¿Øì +#áT¿Ãe&†“¿ì eTsà €sÁT k͜H\T uó²¯ k͜sTTýË ¿±«+|ŸÚ sÈ¿¡jáÖ\Å£”, q• ¿±+çÂ>dtŔ£ 14 k͜Hýñ \_ó+#sTT. nedŸs+ Á . dÓ|m Ó + ýñ<‘ uó²ÈbÍ eT<ŠÔ Ý Tá uñ s Á k Ís\Å£ ” ™|<Š Ý mÔá T ï q €kÍØsÁ + @sÁÎ&+~. ç|C Ÿ ²|Ÿ]wŸÔY yûT 2014

U

10


R

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

™dÕ¿ìýÙ yý² ›+<‘u²<Ž ♦ ♦

b˜Í«HŽÅ£” ¿£Âs+³T ¿£Üï]+ºq z³sÁT¢dŸ

2 ¿±s=ιswŸqT¢,

15 eTT“àbÍ*{¡\Å£” |Ÿ]$TÔá+

¹ ¿ e\+  s +&ƒ T ¿±s=ι s wŸ q T¢ , 15

€+ç<óŠç|Ÿ<ûXÙýË Ôî\T>·T<ûX擿ì |Ÿ³¼D²_ów¿£+

eTT“àbÍ*{¡\T <Š¿Øì +#áTÅ£”+~. eTTK«+>± bͯ¼ n~óHÔ û á yî.Õ mdt. È>·HÈVŸ²HŽs  &¦ kõ+Ôá ›ý²¢ ¿£ & ƒ | Ÿ ý Ë 4 eTT“àbÍ*{¡ \ T Ôî \ T>· T <û X ø + |Ÿ s Á e Te&ƒ + yî Õ ¿ ±bÍÅ£ ” ÔáýÔ É Tá ¿ ï ÃÅ£”+&† #ûd+ ¾ ~. ‚¿£ |Ÿ<Þ û ¢ø bͳT

¿±+çÂ>dt dŸTq•Å£” mÅ£”Øe, ÿ¿£{ì¿ì ÔáÅ£”Øe

(ç|ŸC²|Ÿ]wŸÔY &îdØt ` ™VÕ²<Šsu²<Ž)

ç‹VŸ²ˆsÁ<+ Š¸ |Ÿ{²¼sTÁ . ç|Ÿ¿{ £ + ì ºq |˜* Ÿ ԐýË¢ sçcͼ “ • @\TÔá T q• ¿±+ç > dt |˜ Ÿ T ËsÁ

€+ç<ó Š ç |Ÿ < û X Ù |Ÿ Ú sÁ b Í\¿£ m“•¿£ ý Ë¢ Ôî < û b Í ×<Š T ¿±s=ι s wŸ q ¢ q T, 54 |Ÿ s Èjá T + bÍýÉ Õ + ~. $uó „ È q |Ÿ ³ ¢ û Ù ç|ŸÈýË¢ ™|\T¢_¿ìq €ç>·V²Ÿ +Ôà Ôî\T>·T<ûX+ ø ç|Ÿu+ „ó Èq+ dŸw¾+ ¼ º+~. @&ƒT eTT“àbÍ*{¡\qT ÜsÁT>·Týñ“ yîTC²]{¡Ôà €+ç<óçŠ |Ÿ<X ¿±s=ιswŸqT¢, 92 eTT“àbÍ*{¡\Å£” È]Ðq Â>\T#áTÅ£”+~. ‚ÔásÁT\ eT<ŠÝÔáTÔà 11 ¿±+çÂ>dt ‡ m“•¿£ýË¢ kþ~ýË ýñÅ£”+&† m“•¿£ýË¢ m<ŠTsÁTýñ“ $ÈjáT+ kÍ~ó+º+~. eTT“àbÍ*{¡ ý Ë¢

n~ó ¿ ±s“• bþÔáT+<Š“ n+<ŠsÖ Á }V¾²+#sÁT. ç|ŸÈ\T

Õ dt€sY <‘“• “È+ #ûXæsÁT. @&ƒT ¿±s=ιswŸqý ¢ Ë eTÖ&ƒT <ŠXæu²Ý\ bͯ¼ #á]çÔáýË msÁT>·“ <Š¿Øì +#áT¿ÃqT+~. ç|Ÿ<‘ó q ç|ŸÔ«á ]œ yîm

U

¼ bþsÁT\µýË ºÔás ï TT+~. ¿ ¹ e\+ s  +&ƒT #ó¢ ÿ¿ÃØ ysÁT¦ >  *º+~. k͜sTTýË |Ÿ³¼D z³sÁT¢ Ôî\T>·T<ûXæ“¿ì ¿±+çÂ>dt bͯ¼ |Ÿ³D ç|C Ÿ ²|Ÿ]wŸÔY yûT 2014 11


R

ÿ¿£Ø eTT“àbÍ*{¡“ Å£L&† >  \T#áT¿Ãýñ¿£ Â>\T#áTÅ£”+~. yîÕ¿±bÍ 941 ysÁT¦\Å£” $ÈjáTy&ƒýË 37 &$ÈqT¢ e#ÌsTT. Õ ±bÍÅ£” n“• q>·sÁ bÍ\¿£ dŸ+dŸý œ Ë¢ ¿£*|¾ bþsTT+~. Hî\Ö¢sÁT ›ý²¢ €ÔáˆÅ£LsÁTýË |Ÿ]$TÔá+ nsTT«+~. $XæK|Ÿ³•+, ÔáÖsÁTÎ yî¿

¹ e\+ 124 dÓ³T¢ eÖçÔáyTû e#ÌsTT. ‡ eÖçÔá y û T ¿±+ç > dt eTT“àbÍ*{¡ “ >Ã<‘e], |Ÿ¥ÌeT >Ã<‘e] ›ý²¢ýË¢ ÿ¿£Ø ¿ ƒ Ÿ q>·sÁ bÍ\¿£ dŸ+dŸý œ Ë¢ Å£ L &† yî Õ ¿ ±bÍ bͯ¼ Hî\Ö¢sTÁ , ¿£&| Â>\T#áT¿=Hû €Xø\T dŸJe+>± –H•sTT. eTT“àbÍ*{¡ “

nB Ôî\T>·T<ûXø+ bͯ¼ eT<ŠÝÔáT ‚dïHû <Š ¿ ì Ø +#á T ¿Ãýñ ¿ £ bþsTT+~. Ôá D TÅ£ ” , yîTC²]{¡ <Š¿Øì +#áTÅ£”+~. Á ýñ<TŠ . Ôá d Ÿ T àeTq• yî Õ ¿ ±bÍ: yî Õ ¿ ±bÍ #ý² kÍ<ó Š « eTeÚÔá T +~. n¿£ Ø &ƒ Å£ L &† m¿ù à ¿=ePÇsÁTýË¢ € bͯ¼ U²Ô Å£L&† Ôîse €|˜w Ó j ¾ Ö î dŸu«„ó \qT ‹{ì¼ |˜* Ÿ Ôá+ €<ó‘sÁ|& Ÿ  ¿±+çÂ>dtÅ£” #ý² eTT“àbÍ*{¡ýË¢ uËD¡ eTT“àbÍ*{¡ýË¢ u¤¿£ØuËs¢ |Ÿ&+~. ‡ · < ñ TŠ . Ôî<b û Í ÔáeT<îq Õ Š TÖ&ƒT ›ý²¢ýË¢ ‡ bͯ¼ m“•¿£ýË¢ b˜Í«HŽ ÜsÁ>ý –+³T+~. ¿±+çÂ>dtŔ£ ¿=“• ›ý²¢ýË¢ ÿ¿£Ø Å£L&† ýñ<TŠ . |Ÿ<e ¹¿e\+ 53 ysÁT¦\T Â>*º+~. ;mdÓÎ XèÕ*ýË <ŠÖdŸTÅ£”bþsTT+~. nq+Ôá|ŸÚsÁ+ ysÁT¦ Å£L&† <Š¿Ø£ ýñ<+ Š fñ € bͯ¼ |Ÿ]d¾Ü œ Ý ÖsÁT eTT“àbÍ*{¡ýË¢ ×<ŠT k͜H\qT ›ý²¢ýË Ôî<ûbÍ 217 ysÁT¦\Ôà VŸ²y m+Ôá <Š j á T újá T +>± –+<à nsÁ Æ + Ð<Š\

Õ ±bÍ ¿ ¹ e\+ 80 ysÁT\ ¦ Ôà  \Tbõ+~+~. sçwŸ¼ y«|Ÿ+ ï >± uó²ÈbÍ 12, ¿=qkÍНdï yî¿ #ûdTŸ ¿Ãe#áTÌ 11 eTT“àbÍ*{¡ýË¢ me]¿¡ > Ó 16, dÓ|m Ó + 7, ‚ÔásÁ bͯ¼\T 6, dŸ]™|³T¼Å£”+~. ‚¿£Ø&ƒTq• yîTTÔáï+ 11 yîTC²]{¡ s“ |Ÿ]d¾Ü œ @sÁÎ&+~. M{ìýË dÓ|× û Í €~ó¿«£ + y  s Á T ¦ \ T eTT“àbÍ*{¡ýË¢ 10 #ó¢ Ôî<b yîTT>·TZ #áÖ|ŸÚÔáTH•sÁT. nsTTÔû, ‡ Hî\ <Š¿ìØ+#áTÅ£”H•sÁT. ýË¿ùdŸÔïÅ£” ÿ¿£ØysÁT¦ #áÖ|¾+~. l¿±Å£”Þø+ýË |Ÿý²dŸ, ¿±o‹T>·,Z 16q yî\Te&û ýË¿ùdu Ÿ ,„ó XædŸqdŸu„ó m“•¿£\ sýñ < Š T . Ôî \ T>· T <û X 擿ì 38 bÍ\¿=+&ƒ ý Ë Ôî < û b Í bÍ>± yû d ¾ + ~ Á ý˓ H\T>·T eTT“àbÍ*{¡ýË¢ |˜ Ÿ * Ԑ\ nq+Ôá s Á + ‡ 11 eTT“àbÍ*{¡ýË¢ ÜsÁT>·Týñ“ yîTC²]{¡ –+~. $ÈjáTq>·s+ #ý²#ó¢ dŸÇÔá+çÔáT\T ç|ŸdTŸ Ô ï + á Ôî<b û Í yî| Õ ÚŸ d Ÿ Ç Ô á + ç Ô á T \ T

103

eTT“àbÍ*{¡ \ ™|Õ dŸ Î wŸ ¼ Ô á edŸ T ï + ~. € 5 eTT“àbÍ*{¡ýË¢ Ôî<ûbÍ, yîÕ¿±bÍ\Å£” Ôî < û b Í 76 k͜ H \T bõ+~ eTÖ&ƒ T eTT“àbÍ*{¡ýË¢ m¿ùà €|˜w Ó j ¾ Ö á dŸuT„ó «&>± dŸeÖq+>± dÓ³T¢ e#ÌsTT. Hî\Ö¢sTÁ ›ý²¢ eTT“àbÍ*{¡\qT <Š¿ìØ+#áTÅ£”+~. ‚¿£Ø&ƒ

#û s Á u Ëjû T myî T ˆýñ « , m+|Ó \ T @ bͯ¼ >·Ö&ƒTsÁT, |Ÿ¥ÌeT >Ã<‘e] ›ý²¢ qsà|ŸÚsÁ+, yîÕ¿±bÍ...Ôî<ûbÍ Â>*ºq ysÁT¦ýË¢ dŸ>·+ <Š ¿ ì Ø +#á T ¿Ãýñ ¿ £ b þsTT+~. ysÁsTTÔû € bͯ¼¿ì yîTT>·TZ \_ó+#û ne¿±Xø+ >=\¢ ç bþ\T, Ôá Ö sÁ T Î >Ã<‘e] ›ý²¢ Å£ L &† ¦ Å£” 39 ysÁT\ ¦ T eTT$Tˆ&esÁ+, ¿£c͒ ›ý²¢ –jáTÖ«sÁTýË $XæK|Ÿ³•+ýË 51 ysÁTý û Í <Š¿Øì +#áTÅ£”+~. ‡ ›ý²¢ý˓ s  +&ƒT –<Š j á T + qT+#û €~ó ¿ £ « +: ‚<ŠÝ]¿¡ dŸeÖq dŸ+K«+ýË ysÁT¦\T – Ôî<b kÍsÁÇçÜ¿£ m“•¿£\Å£” eTT+<ŠT>± È]Ðq ‡ H•sTT. ‡ eTT“àbÍ*{¡ ý Ë¢ ‚Ôá s Á T \ ysÁT¦\T Ôî<ûbÍ Â¿ÕedŸeTjáÖ«sTT. ÔáÖsÁTÎ, m“•¿£\T ™dMT™|˜q Õ ýÙqT Ôá\|¾+#sTT. ‡ eT<ŠÝÔáTÔà bͳT, m¿ùàn|˜Ów¾jîÖ z³T¢ |Ÿ¥ÌeT >Ã<‘e] ›ý²¢ýË Ôî<ûbÍ 174 –+~.

m“•¿£\ ç|Ÿuó²e+ kÍsÁÇçÜ¿£ m“•¿£\™|Õ ¿¡\¿£+ ¿±qTH•sTT.

ysÁT\ ¦ T>  \T#áTÅ£”+fñ, yî¿ Õ ±bÍ 49 ysÁT\ ¦ Å£”

® ~. ‡ ›ý²¢ýË ÿ¿£Ø ç|Ÿu²ó e+ #áÖ|ŸÚÔáT+<Š“ n+#áH yûXæsÁT. q>·sýË¢ ÜsÁT>·Týñ“ Ôî<ûbÍ: q>·sýË¢ eÖçÔáyTû |Ÿ]$TÔáyTî + û ÍÅ£” ÜsÁT>·Týñ<“ Š eTsÃkÍ] dŸÎwŸy ¼ Tî + ® ~. e T T “ à b Í * { ¡  > \ T # á T Å £ ” H û + < Š T Å £ ” n+<ŠT¿ ¹ H«jáT k͜q+ Å£L&ž yûT 7 ÔásTÁ yÔá Ôî<b

œ Ë¢ ×<ŠT q>·sÁ bÍ\¿£ ne¿±Xø y û T MT ýñ < Š T . Ôá Ö sÁ T Î >Ã<‘e] |˜Ÿ*Ԑ\T ç|Ÿ¿£{ì+#\“ €<û¥+º+~. @>·T q>·sÁ bÍ\¿£ dŸ+dŸý œ qT ¿  e Õ dŸ+ #ûdTŸ Å£”+~. ‡ q>·sÁ ›ý²¢ ý ËqÖ 180 ysÁ T ¦ \ Ôà Ôî < û b Í <‘<‘|ŸÚ 40 sÃE\ ç¿ìÔá+ È]Ðq ‡ dŸ+dŸ\

Š “sÁÖ|¾+º+~. yî¿ Õ ±bÍ ¿ ¹ e\+ m“•¿£\ |˜* Ÿ Ԑ\T yî\Te&†¦sTT. –<ŠjTá + bÍ\¿£ dŸ + dŸ œ ý Ë¢ dŸ Î wŸ ¼ y î T ® q yî T C²]{¡ ÜsÁT>·Týñ<“ m“$T~ >·+³\Å£” ýÉ¿Øì +|ŸÚ yîTT<Šýq ÕÉ |ŸÎ{ì kÍ~ó + º+~. sÈeT+& , @\ÖsÁ T , 81 k͜ H \T <Š ¿ ì Ø +#á T Å£ ” +~. ÿ¿£ Ø ¹ Hû+Ôá qT+º Ôî<b û Í €~ó¿«£ + dŸÎwŸ+ ¼ >± ¿£“|¾dÖ Ÿ ï $ÈjáTy&ƒ, nq+Ôá|ŸÚsÁ+, ºÔáÖïsÁTýË eTT“àbÍ*{¡ ¿ì¯{²“• kõ+Ôá+#ûdTŸ ¿ û Í>  \T#áTÅ£”+~. ‚ÔásÁ bͯ¼\ eT<ŠÔ Ý Tá yîTC²]{¡ m¿£Ø&† ýñ<TŠ . >·T+³ÖsÁT ›ý²¢ýË eºÌ+~. eT<ó ‘ «VŸ ² •+ ÿ+{ì >· + ³ Ôî<b dŸ e Tjá Ö “¿ì |Ÿ P ]ï k͜ s TT |˜ Ÿ * Ԑ\T ýñ Å £ ” +&† yû T já T sY k͜ H \qT  ¿ Õ e dŸ + 371 ysÁT¦\Å£” Ôî<ûbÍ 195 ysÁT¦\T #ûdTŸ ¿ÃqT+~. m“•¿£\T È]Ðq @&ƒT q>·sÁ Â>\Tbõ+~+~. yîÕ¿±bÍ 140 ysÁT¦\T yî\& ¢ j ƒ Ö á «sTT.

û Í 10 eTT“àbÍ*{¡ýË¢ dŸ > ±“¿£ H • mÅ£ ” Øe ysÁ T ¦ \ T bÍ\¿£ dŸ+dŸœýË¢ yîTTÔáï+ 363 &$Èq¢Å£” <Š¿Øì +#áTÅ£”+~. Ôî<b ¼ Tî q ® yîTC²]{¡ <Š¿Øì +#áTÅ£”+~. ç|Ÿ¿±Xø+ Ôî<ûbÍyû: 92 eTT“àbÍ*{¡ýË¢“ yîTTÔáï+ Ôî<ûbÍ 202 &$ÈqT¢ <Š¿ìØ+#áTÅ£”+~. dŸÎwŸy

Õ ±bÍ >±* MjáTýñ<TŠ . Ôî<b û Í £ >± 41 &$ÈqT¢, ›ý²¢ýËqÖ yî¿ 2571 ysÁTý ¦ Ë¢ Ôî<b û Í 1423 ysÁT\ ¦ qT sÈeT+ç&ýË nÔá«~ó¿+ 4 k͜H\T <Š¿Øì +#áTÅ£”+~ ç|C Ÿ ²|Ÿ]wŸÔY yûT 2014

U

12


R

|ŸÚsÁ, q>·sÁ bÍ*¿£ýË¢....

>·Tu²[+#ᓠ>·Tý²; (ç|ŸC²|Ÿ]wŸÔY ç|ŸÜ“~ó ` Ôî\+>±D) Ôî\+>±D sçwŸ¼ @sÎ³T ç|Ÿ¿³ £ q ÔásÇÔá ÔîsdŸ m<ŠTs=Øq• Ô=* m“•¿£ýË¢ €¥+ºq yûTsÁŔ£ sDì+#áý¿ ñ b £ þsTT+~. Ôî\+>±DýË 53 |Ÿ Ú sÁ b Í\¿£ , eTÖ&ƒ T q>· s Á b Í\¿£

4 k͜HýË¢Hû dŸÎwŸ¼yîT®q yîTC²¯¼

7 ›ý²¢ýË¢ uËD¡ ¿=³¼“ ÔîsdŸ

nç>·HûÔá\T <Šw¾¼ kÍ]+#á¿£bþe&ƒyûT ýË|Ÿ+

¿£“|¾+ºq dŸ+k͜>·Ôá “sˆD ç|Ÿuó²e+

VŸ²+>´\ ¿Õek͓¿ì eP«VŸä\T €~ó¿«£ Ôá #áÖ|Ÿý¿ ñ b £ þsTT+~. B+Ôà VŸ²+>´ |Ÿ]d¾œÔáT\T Hî\¿=q• 18 #ó¢ MýÉq Õ “• <Š¿Øì +#áT¿Ãe&†“¿ì eP«VŸä“• d¾<+ Ɗ #ûd+ ¾ ~. 10 #ó¢ ÔîsdŸ, ¿±+çÂ>dt, Ôî<b û Í\Å£” eT<ó«Š ÔáŔ£ Øe k͜Hýñ Ôû&†>± –H•sTT. ‚ý² –q• eTT“àbÍ*{¡ \ qT <Š ¿ ì Ø +#á T Å£ ” Hû + <Š T Å£ ” eP«VŸ ä Ôá ˆ ¿£ + >±

bͯ¼

n&ƒ T >· T \T

yû j á Ö \“ uó ² $kþï + ~. |Ÿ Ú sÁ m“•¿£\Å£” dŸ+‹+~ó+º m+×m+, dÓ | Ó × \ÔÃ

Å£ ” <Š T sÁ T ÌÅ£ ” q•

ÿ|ŸÎ+<‘“• ÔáeTÅ£” nqTÅ£L\+>± eÖsÁTÌ¿=Hû jáTԐ•ýË¢ uó²>·+>± €jáÖ bͯ¼\Ôà dŸ+ç|Ÿ~+|ŸÚ\T yîTT<ŠýÉ{ì¼+~. ÿ¿£yûÞø m+×m+, dÓ|× Ó \Å£” ne¿±Xø+ –+fñ €jáÖ k͜HýË¢ y]¿ì eT<ŠÔ Ý Tá |Ÿ\¿£qT+~. M{ìÔÃbͳT m¿£Ø&¿£¿£Ø&ƒ k͜“¿£ dŸ+dŸ\ œ Å£” m“•¿£\T “sÁÇV¾²+#á>± ÔîsdŸ nÔá«~ó¿£ ysÁT¦\T kÍ~ó+#áýñ¿£bþsTT+~. çbÍÜ|Ÿ~¿£q n~ó¿±sÁ+ýË¿ì e#ûÌ+<ŠTÅ£” ¹ ¿ e\+ H\T>· T |Ÿ Ú sÁ b Í*¿£ \ T, ÿ¿£ ¿£ ¯ +q>· s Y ý ˓ yî T {Ù | Ÿ * ¢ , È$TˆÅ£ ” +³, bõÔáTï\T ™|³T¼¿Ãy\“ €jáÖ HûÔá\Å£” q>·sÁbÍ*¿£ÔÃHû dŸ]™|³T¼Å£”+~. –<Š«eT VŸQk͕u²<Ž, eTVŸ²‹ÖuÙq>·sY ›ý²¢ý˓ ×È ÔîsdŸ n~óHjáT¿£ÔÇá + ‚|ŸÎ{ì¿ ¹ €<ûXæ\T Ïý²¢>± |sÁT>±+ºq ¿£¯+q>·sý Y Ë $TqVŸä |ŸÚsÁbÍ*¿£ýË¢ eÖçÔáyûT bͯ¼¿ì dŸÎwŸ¼yîT®q ‚ºÌ+~.

$T>·Ô ›ý²¢ýË¢ bͯ¼¿ì dŸÎwŸy ¼ Tî q ® €~ó¿«£ + yîTC²¯¼ eºÌ+~. Ôî\+>±Dý˓ Ô=$Tˆ~ “sÁ¢¿£Œ«yûT ¿±sÁD+...: bͯ¼ yîÕ|˜Ÿý²«“¿ì ¿£“|¾+#áýñ<ŠT. yîT<Š¿ù ›ý²¢ýË ¹¿dӀsY ›ý²¢ýË¢ È]Ðq ‡ m“•¿£ýË¢ @&ƒT ›ý²¢ýË¢ ç|Ÿ<‘ó q ¿±sÁD+ |ŸÚsÁ m“•¿£\qT “sÁ¿ ¢ «Œ£ + ¼ Tî q ® #û j á T &ƒ y û T q“ çXâ D T\T uó ² $dŸ T ï H •sTT. XædŸqdŸuÅ „ó ”£ bþ{¡#d û q ¾ >·CÇñ ýÙýË Å£L&† bͯ¼ ÿ¿£Ø eTT“àbÍ*{ìýË Å£L&† dŸÎwŸy ç|C Ÿ ²|Ÿ]wŸÔY yûT 2014

U

13


R

kÍsÁ Ç çÜ¿£ m“•¿£ \ dŸ q •<Š Æ Ô á ™ |Õ bͯ¼ ¿£ ¯ +q>· s Y €~ó ¿ £ « Ôá q T “\uÉ ³ T¼ Å £ ” +~. eT<ŠÔ Ý Tá rdŸTÅ£”Hû jîÖ#áqÔà –+~. uË<óH Š Ž ¿ ¹ {²sTT+ºq dŸeTjáT+ýË eTT“àbÍ*{¡\Å£” ¿£¯+q>·sY ¿±s=ιswŸHŽýË dŸÎwŸ¼yîT®q yîTC²¯¼ 35 ysÁT¦\T+&ƒ>± ÔîsdŸ Ô=$Tˆ~+³ bÍeÚe+Ôá T Å£ L &† ¹ ¿ {²sTT+#á ý ñ < Š T . kÍ~ó + #sÁ T . ›ý²¢ ý ˓ VŸ A k͕u²<Ž , >  *º+~. m+×m+, ‚ÔásTÁ \T 11 ysÁTý ¦ Ë¢ È$TˆÅ£”+³, yîT{Ù|* Ÿ ý ¢ Ë bͯ¼¿ì dŸÎwŸy ¼ Tî q ® >  *#sÁT. M{ì“ ¿£\T|ŸÚ¿=“ uË<óH Š Ž |Ós+ ÁÄ

¿ÕedŸ+ #ûdŸT¿Ãy\“ bͯ¼ uó²$kþï+~. sÁ + >±Â s & ¦ ›ý²¢ Ԑ+&ƒ Ö sÁ T ýË 31 ysÁ T ¦ \ T+&ƒ > ± Ôî s dŸ Å £ ” 10 ysÁ T ¦ \ T e#ÌsTT. ‚¿£Ø&ƒ dŸÇÔá+çÔáT\T, ‚ÔásÁT\ eT<Š Ý Ô á T Å£ L &ƒ > · ³ ¼ & †“¿ì ç|Ÿ j á T Ԑ•\T çbÍsÁ+_ó+º+~. “C²eÖu²<Ž ›ý²¢ýË €sÁֈsÁT eTT“àbÍ*{¡ýË 23 ysÁT\ ¦ T+&ƒ>± ÔîsdŸÅ”£ 10 ysÁT\ ¦ T e#ÌsTT. ‚¿£Ø&ƒ uó ² ÈbÍ, Ôî < û b Í\T  s +&ƒ T ysÁ T ¦ \ T Â>\T#áTÅ£”H•sTT. M]Ôà ÔîsdŸ HûÔá\T n|ŸÚÎ&û #ásÌÁ \T çbÍsÁ+_ó+#sÁT. ¹¿dӀsY çbÍܓ<óŠ«+ eV¾²+ºq eTVŸ²‹ÖuÙq>·sY bÍsÁ¢yîT+³T |Ÿ]~óý˓ eTVŸ²‹ÖuÙq>·sY eTT“àbÍ*{¡ýË ‡ kÍ] ¿±+çÂ>dt bͯ¼ n~ó¿±sÁ|s Ó Ä “¿ì #ûsTÁ eýË –+~.

eq|Ÿ ] ï ý Ë

uó ² ¯

€Xø \ T

™|³TÅ£”q•|Ÿ{ì¿¡ 26 ysÁT¦ýË¢ ¹¿e\+ |˜* Ÿ Ôá+>±Hû #û<TŠ |˜* Ÿ Ԑ\qT #á$#áÖ&†*à yîTC²¯¼ eºÌ+~. ¿ÃsÁT³¢ýË dŸÇÔá+çÔáT\

eºÌ+~. B+ÔÃbͳT –<Š«eT “sˆD+™|Õ eT<Š Ý Ô á T , ‚Ôá s Á bͯ¼ \ dŸ V Ÿ ² ¿±sÁ + Ôà  e Õ dŸ+ #ûdTŸ Å£”+³TH•sÁT. #áÖ|¾q çXø<Ɗ bͯ¼ dŸ+k͜>Ô · á “sˆD+™|Õ eTT“àbÍ*{¡“ ¿ #áÖ|Ÿ¿b £ þe&ƒ+ Å£L&† m“•¿£\ |˜* Ÿ Ԑ\™|Õ ™|<Š Ý | Ÿ * ¢ ý Ë 20 ysÁ T ¦ \ T+&ƒ > ± M{ì ý Ë

ç|Ÿuó²e+ #áÖ|¾+~. M³“•+{ìÔÃbͳT ¿±+çÂ>dtŔ£ €sÁT, ÔîsdŸÅ”£ €sÁT k͜H\T û Í, uó²ÈbÍ\Å£” ¿£*|¾ eTT“à|Ÿ ý Ù m“•¿£ \ T ÈsÁ T >· T Ôá T q• e#ÌsTT. ‚¿£Ø&ƒ Ôî<b dŸeTjáT+ýË ¿±+çÂ>dt bͯ¼Ôà bõÔáTï n+Xø+ H\T>·T, dŸÇÔá+çÔáT\T, ‚ÔásÁ bͯ¼\Å£” ¿£*|¾ ¦ TH•sTT. M] dŸVäŸ jáT+Ôà #á s Á Ì ýË¢ –+~. B“ ç|Ÿ u ó ² e+ Å£ L &† H\T>·T ysÁT\

|˜* Ÿ Ԑ\™|Õ |Ÿ&+  <Š“ HûÔ\ á T $Xâw ¢ d ¾ TŸ H ï •sÁT. B“•  ¿ Õ e dŸ + #û d Ÿ T Å£ ” Hû ç|Ÿ j á T Ôá • + |˜ Ÿ * Ԑ\T >=|Ÿ Î >±, bͯ¼ }V¾ ² +ºq #ûdŸTïH•sÁT. yîT<Š¿ùýË |ŸP]ïk͜sTT yîTC²¯¼

£ þsTTH ‚¿£Ø&ƒ Ôî<b û ÍÔà dŸVäŸ ‚ÔásÁ €¥+ºq k͜sTTýË s¿£bþsTTH.. >·Ôá ýñ¿b eTT“àbÍ*{¡ m“•¿£\ |˜* Ÿ Ԑ\Ôà bþ*dï bͯ¼ ý Ë¢

 > *ºqy]

eT<Š Ý Ô á T ÔÃ

‡kÍ] ¿=+#î+ mÅ£”Øe k͜H\T ÔîsdŸ n~ó¿±sÁ|ÓsГ• ¿ÕedŸ+ #ûdŸTÅ£”Hû+<ŠTÅ£” ¿  e Õ dŸ+ #ûdTŸ Å£”+~. ¿£¯+q>·sYýË dŸÔï:

eP«VŸ ä “• sÁ º kþï + ~. dŸ + >±Â s & ¦ ý Ë m+×m+Å£ ” eP«VŸ ä “• sÁ º kþï + ~. dŸ+>±Âs&¦ýË m+×m+Å£” eT<ŠÝÔáT ‚ºÌ

Âs+&+{ìHû

<Š¿ìØ+#áTÅ£”+~.

H>·s¿ Y s £ Ö Á •\TýË uó²ÈbÍÅ£” 7

ysÁT\ ¦ T

s>± ¿±+çÂ>dt, ÔîsdŸ\Å£” #îsà €sÁTk͜H\T e#ÌsTT. ‚¿£Ø&ƒ k͜“¿£ ne>±VŸ²q™|³T¼¿=“ uó²ÈbÍÅ£” n~ó¿±sÁ+ <Š¿Ø£ Å£”+&† –+&ƒ&†“¿ì ç|ŸjTá Ôá•+ #ûkþï+~. ¿£\ÇÅ£”]ïýË 20 ysÁTý ¦ Ë¢ ¹¿e\+ 5 eÖçÔáyûT ÔîsdŸÅ£” <Š¿±ØsTT. uó²ÈbÍ, yî¿ Õ ±bÍ, dŸÇÔá+çÔáT\Ôà ¿£\yý² ýñ¿£ ¿±+çÂ>dtÅ£” eT<ŠÝÔáT ‚yÇý² nq• MTeÖ+dŸ ý Ë |Ÿ &  + ~. esÁ + >· ý Ù Èý²¢ |ŸsÁ¿±\ýË 20 ysÁT¦\T+fñ ÔîsdŸÅ£” 8 ysÁT\ ¦ T <Š¿±ØsTT. ‚¿£Ø&ƒ ;mdÓÎ, uó²ÈbÍ, ‚Ôá s Á |Ÿ ¿ Œ ± \Ôà ¿£ * d¾ #ó î Õ s Á ˆ HŽ |Ÿ < Š $ <Š¿Øì +#áT¿Ãe&†“¿ì bÍeÚ\T ¿£<TŠ |ŸÚÔÃ+~. eTVŸ²‹ÖuÙq>·sY, uó„ÖbÍ\|Ÿ*¢ýË Å£L&† VŸ²+>´ Hû|Ÿ<¸Š«+ýË ¿±+çÂ>Å£” n~ó¿±sÁ+

bͯ¼¿ì yîTT<Š{ì qT+º >·{¼ì |Ÿ³T¼q• “C²eÖu²<Ž ›ý²¢ uË<óŠHŽýË m+×m+ <Š¿Ø£ Å£”+&† #ûjTá &†“¿ì ÔîsdŸ ç|ŸjTá Ԑ•\T çbÍsÁ+_ó+º+~. ç|C Ÿ ²|Ÿ]wŸÔY yûT 2014

U

14


R

            

Ôî\+>±D |ŸÚsÁ dŸeTsÁ+ýË...

¿£eT\ $¿±dŸ+

` sšÔáT ÜsÁT|ŸÜ

eTVŸ²‹ÖuÙq>·sY ›ý²¢ HsjáTDY|³

#ûd¾ –+fñ, |˜* Ÿ Ԑ\T eT]+Ôá yîTsÁT>±Z –+&û e “

uó ² ÈbÍ

Hû Ô á \ T

n_óçbÍjáT|Ÿ&Tƒ ÔáTH•sÁT. eTsÃyî| Õ ÚŸ , 19 |ŸÚsÁbÍ*¿£ýË¢ uó²ÈbÍ ndŸ\T uËD¡ ¿=³¼ý< ñ TŠ . uó²ÈbÍÅ£” |Ÿ³T¼q• ¿£¯+q>·sY ›ý²¢ yûeTT\y&ƒýË 20 k͜H\Å£”>±qÖ Ô=$Tˆ~  > \T#á T Å£ ” +~. dŸ Ç Ôá + çÔá T \ kÍjáT+Ôà ‡ k͜q+ <Š¿Øì +#áT¿Ãy\“ bÍeÚ\T ¿£<TŠ |ŸÚÔÃ+~. qý¤Z+&ƒ ›ý²¢ uó „ T eqÐ]ýË 30 ysÁ T ¦ \ Å£ ” >±qT m“$T~ <Š¿Øì +#áTÅ£”+~. Ôî<b û ÍÅ£” eºÌq @&ƒ T ysÁ T ¦ \ Ôà ¿£ * |¾ Å£ L ³$T n~ó ¿ ±s“•  ¿ Õ e dŸ + #û d Ÿ T ¿ÃqT+~. Ôî\+>±DýË Ô=$Tˆ~ ›ý²¢ýË¢ 1399 ysÁT\ ¦ Å£” m“•¿£\T ÈsÁ>±Z 122 ysÁT\ ¦ qT <Š¿Øì +#áTÅ£”+~. €~ý²u²<Ž |Ÿ³D ¼ +ýË @&ƒT ysÁTý ¦ Ë¢ HîÐ+ Z ~. uÉ+ Õ kÍýË 23 ysÁT\ ¦ Å£” €]+³ >  *º s  +&à k͜q+ýË “*º+~. eTVŸ²‹ÖuÙq>·sYýË €sÁT ysÁ T ¦ \ qT, H>· s Y ¿ £ s Á Ö •\TýË @&ƒ T ysÁT\ ¦ qT kõ+Ôá+ #ûdTŸ Å£”+~. Èq>±+, eq|Ÿ]ï, ‚ç‹VÓ²+|Ÿ³•+, dŸ+>±Âs&¦, Ôî \ +>±D |Ÿ Ú sÁ dŸ e TsÁ + ýË |Ÿ ³ T¼ |ŸÚsÁbÍ*¿£qT ¿  e Õ dŸ+ #ûdTŸ Å£”+~. kÍsÁÇçÜ¿£ kÍ~ó+#á&†“¿ì rçe+>± ç|ŸjáTܕ+ºq m“•¿£ýË¢ bõÔáTï ™|³T¼Å£”q• uó²ÈbÍ, uó²ÈbÍ |ŸP]ï k͜sTTýË dŸ|˜Ÿ©¿£Ôá+ Ôî<b û Í\T |ŸÚsÁbÍ*¿£ m“•¿£ýË¢ eÖçÔá+ ¿±ýñ¿b £ þsTT+~. nsTTÔû ÔáeTÅ£” |Ÿ³T¼q• me]¿ì y¹ s bþ{¡ #û X æsÁ T . k͜ “ ¿£ k͜HýË¢ dŸÎwŸy ¼ Tî q ® €~ó¿«£ Ôá ç|Ÿ<] Š ô+º+~. |Ÿ]d¾œÔáT\Å£” nqT>·TD+>± n¿£Ø&ƒ¿£Ø&† Âs+&ƒT |ŸÚsÁbÍ\¿£ dŸ+|˜ŸÖýË¢ nÔá«~ó¿£ ne>±VŸ ² qÔÃ

eTT+<Š T  ¿ Þ²¢ s Á T .

k͜ H \T kÍ~ó + ºq ¿±cÍjá T bͯ¼ ný²¿±Å£”+&† dÓ³¢ ne>±VŸ²qÔà bþ{¡ ç|C Ÿ ²|Ÿ]wŸÔY yûT 2014

U

dŸÖs«|³, qý¤Z+&ƒýË¢ H\T>·T k͜H\T #=|ŸÚÎq <Š¿ìØ+#áTÅ£”+~. ¿±eÖÂs&¦ýË m“$T~ ysÁTý ¦ Ë¢ HîÐq Z uó²ÈbÍ ‚¿£Ø&ƒ  s +&à k͜ q +ýË “*º+~. eTÖ&ƒ T q>·sb Á Í\¿£ dŸ+dŸý œ Ë¢ bþ{¡#d û q ¾ uó²ÈbÍ yîTTÔá+ ï |Ÿ~ &$Èq¢qT <Š¿Øì +#áTÅ£”+~. “C²eÖu²<Ž ¿±s=ι s wŸ H Ž ý Ë €sÁ T , ¿£¯+q>·sYýË Âs+&ƒT, seT>·T+&ƒ+ýË

s  +&+{ìýË bͯ¼ $ÈjáT+ kÍ~ó+º+~. 15


R

                                         

      

      

       

      

      

                        

        

          

        

        

                               

      

       

      

      

                                   

        

          

        

        

   

                          

     

      

     

     

                         

        

        

          

        

        

              

        

          

        

        

               

        

        

          

        

        

                                         

     

      

     

     

                         

        

        

          

        

        

           

     

      

     

     

              

        

        

          

        

        

                                             

        

          

        

        

    

      

      

       

      

      

                                      

      

      

       

      

      

                               

     

      

     

     

                        

        

        

          

        

        

   

                                              

    

    

    

    

    

               

      

      

       

      

      

                        

z³$T bÍýÉÕq yûTjáTsY, #îÕsY|ŸsÁàHŽ nuó„«sÁTœ\T..

eTTK+ #fñd¾q n<ŠwŸ¼+ (ç|ŸC²|Ÿ]wŸÔY &îdØt ` ™VÕ²<Šsu²<Ž)

Ôî\+>±Dý˓ q>·sÁ bÍ\¿£ dŸ+dŸœ\Å£” yû T já T sÁ T ¢ > ±, |Ÿ Ú sÁ b Í\¿£ dŸ + |˜ Ÿ Ö \Å£ ” #îs Õ | Y s Ÿ àÁ qT¢>± m+|¾¿£ #ûdq ¾ nuó«„ sÁT\ œ T #ý² eT+~ ysÁ T ¦ ý Ë¢ , & $ Èq¢ ý Ë z³$T bÍ\jáÖ«sÁT. bͯ¼ýË n+ÔásÁZÔá bþ{¡“ n<ŠwŸ¼+ eTTK+ #fñd¾ nqÖVŸ²«+>± z&bþjáÖsÁT. “C²eÖu²<Ž q>·sÁbÍ\¿£ dŸ+dŸœýË ÔîsdŸ ÔásÁ|ŸÚq yûTjáTsY nuó„«]œ edŸ + Ôá Å £ ” eÖ] z³$T bÍ\já Ö «sÁ T . uó²ÈbÍ yûTjáTsY nuó«„ ]œ H+#] Xè\ Õ ÈÅ£” ‚<û nqTuóe „ + m<ŠTs  + Õ ~. ¿£¯+q>·sY q>·sÁ bÍ\¿£ dŸ+dŸœýË Ôî<ûbÍ yûTjáTsY nuó„«]œ |ŸÚ{²¼q¹s+<ŠsY, seT>·T+&ƒ+ q>·sÁ bÍ\¿£

dŸ+dŸœýË ÔîsdŸ yûTjáTsY nuó„«]œ &†¿£¼sY

|Ÿ + #já T r ¿±+ç > dt #î Õ s Á ˆ HŽ nuó „ « ]œ “

n“ýÙ, uó²ÈbÍ qT+º e&û| ¦ * Ÿ ¢ seT#á+<ŠsY

úHeÔY dŸT>·TD ysÁT¦ýË Â>\eýñ<ŠT.

ԐeTT

& $ Èq¢ ý Ë

¿Ã<‘&ƒýË Ôî<ûbÍ #îÕsY|ŸsÁàHŽ nuó„«]œ“

>  \eýñ¿b £ þjáÖsÁT. dŸ+>±Âs&¦ |ŸÚsÁbÍ\¿£

bÍsÁdÔ Ÿ «á eÜ, ¿±+çÂ>dt Ôás| Á ڟ q bþ{¡ #ûdq ¾

dŸ+|˜TŸ +ýË uó²ÈbÍ #îs Õ | Y s Ÿ àÁ HŽ nuó«„ ]œ –

ÿ+{ì | Ÿ * H>· \ ¿ì Œ ˆ z& b þjá Ö sÁ T .

eT, ÔîsdŸ qT+º eTHÃsÁ+ȓ, |Ÿ¯ÇHŽ

“C²eÖu²<Ž ›ý²¢ €sÁֈsYýË ¿±+çÂ>dt

dŸ T ý²ï H \qT z& b þjá Ö sÁ T . qý¤Z + &ƒ

#îÕsY|ŸsÁàHŽ nuó„«sÁTÆ\T |¾+È –cÍsDì,

|ŸÚsÁbÍ\¿£ dŸ+|˜TŸ +ýË ¿±+çÂ>dt yîTC²]{¡

çÜyûDì |ŸÚwŸÎ\Ôá, ¿£$Ԑ #áçÅ£”\T >·f¿ ¼É Ø£ ýñ<TŠ .

k͜H\T kÍ~ó+ºH € bͯ¼ #ós Õî ˆÁ HŽ nuó«„ ]œ

¿±eÖÂs&ý ¦ Ë ¿±+çÂ>dt nuó«„ ]œ XËuó²>š&Ž,

>·TeTˆ\ C²q¿ì z³$T bÍ\jáÖ«sÁT. ‚<û

uó²ÈbÍ qT+º dŸeTÔá, ÔîsdŸ nuó„«]œ“

k͜q+ýË Ôî<b û ÍÅ£” #î+~q uËjáT|Ÿ*¢ dÓÔá

¿=eTTˆ\ dŸTC²Ôá\T z&bþjáÖsÁT. uË<óH Š ý Ž Ë

ysÁT¦ k͜sTTýËHû ÜsÁT>·TeTTK+ |Ÿ{²¼sÁT.

¿±+çÂ>dt #óîÕsÁˆHŽ nuó„«sÁTÆ\T >·TDç|ŸkÍ<Ž,

dŸÖs«|³ýË Ôî<b û Í #îs Õ ˆÁ HŽ nuó«„ ]œqTýÉq Õ

dŸÔ«á HsjáTD\T z&bþjáÖsÁT. esÁ+>·ýÙ

™|~Ý Â s & ¦ uó ² sÁ Ü , #á T ¿±Ø“ CË«Ü\T

›ý²¢ eTVŸ²‹Öu²u²<ŽýË ÔîsdŸ #îÕsÁˆHŽ

z& b þjá Ö sÁ T . <û e sÁ ¿ =+&ƒ q>· s Á

nuó«„ ]œ u²HÃÔáT n“Ôá z³$T bÍ\jáÖ«sÁT.

bþ{¡

#û d ¾ q

ºq• uËsTTq bͯ¼\T..! »|Ÿ]wŸÔYµ bþsÁTýË ç|Ÿuó²e+ #áÖ|Ÿ“ ¿±çyûT&ƒT¢, ¿£eT\H<¸ŠT\T..

eT+&ƒ\ |Ÿ]wŸÔ,Y ›ý²¢ |Ÿ]wŸÔY m“•¿£ýË¢

¿£eT\H<¸ŠT\T 15 m+|Ó{¡dÓ k͜H\qT

ºq• bͯ¼\T #áÜ¿ì\|Ÿ&†¦sTT. uó²C²bÍ,

yîTsÁT>  q Õ d¾Ü œ ýË “*#sTT. n|ŸÎ{Ë¢ dÓ|× Ó

>  \T#áTÅ£”H•sÁT. ‚+<ŠTýË ¿ÃkÍïýË 12,

dÓ|m Ó +, dÓ|× Ó \T €+ç<óçŠ |Ÿ<X û ÙýË ç|Ÿ<‘ó q

77, dÓ|Óm+ 100 m+|Ó{¡dÓ k͜HýË¢

sjáT\dÓeTýË 3 k͜H\TH•sÁT. ԐC²

bͯ¼ýq ÕÉ Ôî<b û Í, yî¿ Õ ±bÍ\Å£” ¿=“• #ó¢

>  \Tbõ+<‘sTT. ԐC² m“•¿£\ |˜* Ÿ Ԑ\T

m“•¿£ ý Ë¢  > *ºq k͜ H \T ¿ÃkÍï ý ËHû

nsTTH bþ{¡ ‚eÇýñ¿b £ þjáÖsTT. |˜* Ÿ Ôá+>±

eÖçÔá+ y]¿ì “sXøqT $T>·T\TÌÔáTH•sTT.

Hî\Ö¢sTÁ ýË 4, ¿£c͒ýË 3, ºÔáÖs ï TÁ ýË 3

|Ÿ\T ›ý²¢ýË¢ ¿£eT\H<¸TŠ \T, ¿±çyûT&ƒT¢ U²Ô

l¿±Å£”Þø+ ›ý²¢ýË 2, $XæK|Ÿ³•+ýË 8,

–H•sTT. yeT|Ÿ¿±Œ \T dÓ|m Ó +, dÓ|× Ó \T

ÔîsÁeýñ<ŠT. eT+&ƒ\ |Ÿ]wŸÔáTï bþsÁTýË

|Ÿ ¥ ÌeT>Ã<‘e]ýË 1, ¿£  c͒ ý Ë 6,

38m+|Ó { ¡ d Ó

k͜ H \qT

uó ² sÁ r já T ÈqԐbͯ¼ k͜ H ýË¢ H û

>·T+³ÖsÁTýË 4, Hî\Ö¢sTÁ ýË 7, ¿£sÖ Á •\T

<Š ¿ ì Ø +#á T ¿Ã>· * >±sTT. 2006 eT+&ƒ \

 > \Tbõ+~+~.

›ý²¢ýË 8, m+|Ó{d ¡ * Ó •>  \T#áT¿Ã>·*>±sTT.

|Ÿ]wŸÔY m“•¿£ýË¢ yeT|Ÿ¿Œ±\T ¿±d¾+Ôá

2006

ç|C Ÿ ²|Ÿ]wŸÔY yûT 2014

m“•¿£ ý Ë¢

U

16


dÓeÖ+ç<óŠ eT+&ƒ\, ›ý²¢ |Ÿ]wŸÔáTï\T nÔá«~ó¿£+...

R

Ôî\T>·T<ûX擹¿ Ôî < û b Í

ÜsÁ T >· T ýñ “

€~ó ¿ £ « +

¿£q‹]Ì+~. >·T+³ÖsÁT ›ý²¢ýË ¿=+Ôá ™VAs™VA¯ q&ºH... ºesÁÅ£” Ôî\T>·T<ûX+ ø bͯ¼<û ™|Õ#s û TT nsTT+~. nq+ÔáýË ÜsÁT>·Týñ<ŠT.. ç|Ÿ¿±Xø+ ›ý²¢ È&žÎ“ Å£L&† kÍ~ó k Íï e TqTÅ£ ” q• Ôî \ T>· T <û X ø + n+#áH eÖçÔá+ ydŸe ï + ¿±ýñ<TŠ . ‡ ›ý²¢ ý Ë nqÖVŸ ² «+>± yî Õ ¿ ±bÍ >  *º+~. n¿£Ø&ƒ ÔáeT HûÔ\ á eT<ó«Š dŸ e TqÇjá T + dŸ ] >± ýñ ¿ £ b þe&ƒ + . yî¿ Õ ±bÍ &ƒ‹TÒ ç|Ÿu²ó e+ |Ÿ“#ûd¾ – +{²jáT“ Ôî<b û Í uó²$kþï+~. çobõ{ì¼ çoseTT\T Hî \ Ö¢ s Á T ›ý²¢ ý ËqÖ Ôî < û b Í, yî Õ ¿ ±bÍ\ eT<ó Š « bþ{¡ ™VAs™VA¯>±

–+~.

sjáT\dÓeTýË s  +&ƒT ›ý²¢ýË¢ Ôî<b û Í, eTsà s  +&ƒT ›ý²¢ýË¢ yî¿ Õ ±bÍ nÔá«~ó¿£ È&žÎ{¡d\ Ó T kÍ~ó+#sTT. nq+Ôá|ڟ sÁ+ ›ý²¢ýË yî¿ Õ ±bÍýË Ôî<b û Í ÜsÁT>·Týñ“ Ô=eTˆ~ ›ý²¢ |Ÿ]wŸÔ\ Y qÖ € bͯ¼ ¿  e Õ dŸ+

(ç|ŸC² |Ÿ]wŸÔY &îdtØ ` ™VÕ²<Šsu²<Ž) €+ç<óçŠ |Ÿ<X û ÙýË Ôî\T>·T<ûX+ ø bͯ¼ m+|Ó{d ¡ ,Ó È&ž Î {¡ d Ó , m“•¿£ ý Ë¢ q Ö Èjá T uó ñ ] yî Ö Ð+º+~.sçwŸ ¼ + ý˓ 13 ›ý²¢ |Ÿ]wŸÔYýýË ço¿±Å£”Þø+, $ÈjáTq>·sÁ+, $XæK|Ÿ³•+, ÔáÖsÁTÎ>Ã<‘e], |Ÿ¥ÌeT >Ã<‘e], ¿£c͒, >·T+³ÖsÁT, nq+Ôá|ڟ sÁ+, ºÔáÖs ï TÁ ›ý²¢ýË¢ Ôî<b û Í >±* Mº+~. ‡ ç|C Ÿ ²|Ÿ]wŸÔY yûT 2014

#ûdŸTÅ£”+~. ço¿±Å£”Þø+ ›ý²¢ýË <óŠsˆq ç|ŸkÍ<ŠseÚ, ¿Ã+ç&ƒT eTTsÁ[ çbÍܓ<ó«Š + eV¾²dŸTq ï • ço¿±Å£”Þø+, m#îÌsÁ¢ |Ÿ]~óý˓ k͜H\qÖ Ôî<b û Í n~ó¿+ £ >± >  \T#áTÅ£”+~. $ÈjáTq>·s+ Á ›ý²¢ýË u¤Ôáà dŸÔ«á HsjáTD “jîÖÈ¿£ esÁ+ Z N|ŸÚsÁT|Ÿ*ý ¢ ËqÖ Ôî<b û Í VŸ²y ¿£“|¾+º+~. $XæK|Ÿ³•+ ›ý²¢ýË

U

€~ó¿«£ + kÍ~ó+º+~. ºÔáÖs ï TÁ ›ý²¢ýË ¿=+Ôá bþ{ì q&ºH.. Ôî<b û Í<û ™|Õ#s û TT nsTT+~. ‡ m“•¿£\ H{ì¿ì ¿£sÁ֕\T ›ý²¢ýË Ôî<b û Í ‹\VÓ²q+>± ¿£“|¾+º+~. |Ÿ\T “jîÖÈ¿£esZýË¢ HjáT¿£ÔÇá + ‹\+>± ýñ¿£bþe&ƒyûT B“¿ì ¿±sÁDeT“ € bͯ¼ #î‹TÔÃ+~. ‚¿£ ¿£&| ƒ Ÿ ›ý²¢ýË eÖçÔá+ yî¿ Õ ±bÍHû nÔá«~ó¿£ k͜H\T kÍ~ó+º ›ý²¢ |Ÿ]wŸÔYqT Â>\T#áTÅ£”+~.

17


R

›ý²¢, eT+&ƒ\ |Ÿ]wŸÔY\ýË...

dÓeÖ+ç<óŠýË U²° nsTTq ¿±+çÂ>dt (dÓeÖ+ç<óŠ qT+º ç|ŸÔ«û ¿£ ç|ŸÜ“~ó) :

|Ÿ³D ¼ yûT¿±<ŠT |Ÿý\ ¢É B n<û rsÁTÎ z³sÁT¢ |Ódd Ó Ó eÖJ n<ó«Š Å£”Œ &ƒT u¤Ôáà dŸÔ«á HsjáTD ‡kÍ] €já T q ™|qT¿=+&ƒ n™d+;¢ ¿±+ç > dt nç&ƒ d t ýñ Å £ ” +&† #û X æsÁ T . çbÍܓ<Š « + eV¾ ² +ºq “jî Ö È¿£ “jîÖÈ¿£esÁ+ Z qT+º bþ{¡ #ûXæsÁT. eÖJ €+ç<óçŠ |Ÿ<X û ÙýË € bͯ¼ ÔáT&º eT+çÜ ¿Ã+ç&ƒT eTTsÁ°yîÖVŸ²HŽ ™|³T¼Å”£ bþsTT+~. n“• ›ý²¢ýË¢

e+{ì HûÔ\ á “jîÖÈ¿£esZýË¢qÖ

#ûÔáT\T mÔûïd¾ z³$TýËqÖ

bͯ¼

]¿±sÁT¦ dŸw¾¼+º+~. ¿±+çÂ>dt

uËDìjûT ýñ“ Hû|Ÿ<¸Š«+ýË ›ý²¢

#á Ö bÍsÁ q &†“¿ì CÉ & ž Î {¡ d Ó ,

|Ÿ]wŸÔY yîÕ|ŸÚ ¿£Hî•Üï #áÖ&ƒýñ“

m+|Ó{¡dÓ\ m“•¿£\ |˜Ÿ*Ԑýñ

|Ÿ]d¾Ü œ ¿±+çÂ>dtŔ£ @sÁÎ&+~.

“<ŠsÁôqeTq• n_óçbÍjáÖ\T

eT+&ƒý²\™|Õ €Xøýe ¢ñ Ú :

e«¿£e ï TeÚÔáTH•sTT.

eT+&ƒ ý ²<ó Š « ¿£ Œ

dÓ ³ ¢ Å £ ”

HjáTÅ£”ýË¢ ýñ<TŠ . 10 yû\Å£”™|Õ>±

¿±+çÂ>dt Ô=* yîÕ|˜Ÿ\«+. 13

–q• m+|Ó { ¡ d Ó ý Ë¢ ¿±+ç > dt

›ý²¢ýË¢ |Ÿ~yû\Å£”™|Õ>± eT+&ƒ\

eTÖ&ƒ +  ¿ \Å£ ”

çbÍ<û ¥ ¿£

Å£ L &†

#ûsTÁ ¿Ãýñ¿b £ þsTT+~. @ ›ý²¢ýË

“jîÖÈ¿£esZ\T (m+|Ó{d ¡ )Ó –

Å£ L &†

+fñ n+<ŠTýË 2,090 #ó¢ eÖçÔáyTû ¿±+çÂ>dt nuó«„ sÁT\ œ T bþ{¡ #ûXæsÁT. esZýË¢qÖ ‚<û |Ÿ]d¾œÜ. $ÈjáTq>·sÁ+ 653 ›ý²¢ |Ÿ]wŸÔY çbÍ<û¥¿£ “jîÖÈ¿£esZ\ ›ý²¢ýË ÜsÁT>·Týñ“ HjáTÅ£”&>± #îý²eTDì

(CÉ&žÎ{¡dÓ)Å£”>±qT 311 k͜HýË¢ eÖçÔáyûT nsTTq u¤Ôáà ԐqT Ü]Ð bþ{¡ #ûd¾q

¿±+ç > dt nuó „ « sÁ T œ \ T ‹]ýË “*#sÁ T . N|ŸÚsÁT|Ÿ*¢ n™d+;¢ “jîÖÈ¿£esÁZ+ý˓ €+ç<óçŠ |Ÿ<X û ÙýË bͯ¼ rçe+>± <î‹ÒÜq•<Š“ eTÖ&ƒT CÉ&žÎ{¡dÓ\T, N|ŸÚsÁT|Ÿ*¢, >·]$&, eTT+<ŠT>±Hû >·T]ï+ºq € bͯ¼ HjáTÅ£”\T >· T sÁ ¢ ý Ë Ôî \ T>· T <û X ø + <û VŸ ² y. ÿ¿£ Ø »k͜“¿£µ m“•¿£\™|Õ ÔáeT <Šw¾¼ ýñ<“ Š HûÔ\ á T yîTsÁ¿e £ TT&<‘+ýË bþsÁT ™VAs™VA]>±

#î‹TÔáÖ e#ÌsÁT. nsTTÔû ‚+Ôá |˜TŸ ËsÁyTî q ® kÍÐH ºesÁŔ£ n~ Å£L&† <Š¿Ø£ ýñ<TŠ . ‚¿£ |˜* Ÿ Ԑ\T ekÍïjTá “ ysÁT }V¾²+#áý< ñ TŠ . sÁ | ˜ Ÿ T TMs çbÍܓ<Š « + eV¾ ² +ºq ›ý²¢ |Ÿ]wŸÔY çbÍ<û¥¿£ “jîÖÈ¿£esÁZ+ ¿£ Þ ²«D<Š T sÁ Z + ýË Ôî \ T>· T <û X ø + Ôá q Å£ ” (CÉ&Ξ {¡d)Ó k͜H\qT ¿£údŸ k͜sTTýËqÖ ÜsÁT>·Týñ<“ Š sÁTEeÚ #ûdTŸ Å£”+~. m+|Ó{d ¡ ,Ó

<Š¿ìØ+#áT¿Ãýñ¿£bþsTT+~. ç|Ÿ<ûXÙ ¿±+çÂ>dt CÉ&Ξ {¡dý Ó Ë¢qT <ŠÖdŸT¿  [¢+~. n~ ¿±+çÂ>dt ¿£$T{¡ (|Ódd Ó )Ó n<ó«Š Å£”Œ &ƒT mHŽ.sÁ|TŸ˜ TMsÂs&,¦ e«Ü¹ s ¿£ “jî Ö È¿£ e sÁ Z e TTHû –<û Ý X ø + Ôà ç|C Ÿ ²|Ÿ]wŸÔY yûT 2014

|Ÿ < Š e Ú\T

<Š Å £ ” ØԐjá T q• €Xø ¿±+ç > dt

nuó«„ sÁT\ œ qT “\uɳý ¼ ¿ ñ b £ þe&ƒ+

|Ÿ ] wŸ Ô Y

–“¿ì “

#fýñ¿£bþsTT+~. CÉ&žÎ{¡dÓýË¢

n+fñ H û z³sÁ T ¢ $eTTK+

n“•

Ôá q

U

Ôá q

€d¾ ï Ô Ç“•

#á Ö |Ÿ ý ñ ¿ £ b þsTT+~. ¿£ s Á Ö •\T, $ÈjáTq>·sÁ+ ›ý²¢ýË¢ eÖçÔáyûT ¿=+Ôá }sÁ³ ¿£*Ð+#ûý² |˜Ÿ*Ԑ\T e#ÌsTT. ç|Ÿ¿±Xø+ ›ý²¢ýË ÿ¿£Ø³+fñ ÿ¿£Ø m+|Ó{d ¡ Ó sýñ < Š T . Ôá Ö sÁ T Î>Ã<‘e], ºÔá Ö ï s Á T , nq+Ôá|ڟ sÁ+, |Ÿ¥ÌeT>Ã<‘e], ¿£c͒, ¿£&| ƒ ,Ÿ ço¿±Å£ ” Þø + , >· T +³ÖsÁ T , Hî \ Ö¢ s Á T , $XæK|Ÿ³•+ ›ý²¢ýË¢ |Ÿ~ m+|Ó{¡dÓ\T Å£L&† <Š¿£Ø¿£bþe&ƒ+ € bͯ¼ HûÔá\Hû ÏqT•\T #ûd+ ¾ ~. € bͯ¼ ç|ŸeTTK HûÔ\ á dŸÇ+Ôá ç>±eÖýË¢qÖ m<ŠTsÁT >±ýñ Mº+~. ‡ ¿±sÁD+>± ÿ¿£Ø eT+&ƒ\ |Ÿ]wŸÔ™Y |ÕH ¿±+çÂ>dtŔ£ €Xø ýñ<TŠ . e#ûÌ ne¿±XøeTÖ ýñ<TŠ .

18


R

!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#) !#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#) !#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#) !#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#) !#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#) !#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#) !#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#) !#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#) !#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#) !#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#) !#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#) !#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#) !#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#) !#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#) !#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#) !#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#) !#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#) !#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#) !#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#) !#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#) !#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#) !#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#) !#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#) !#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#) !#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#) !#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#) !#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#) !#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#) !#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#) !#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#) !#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#) !#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#) !#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#)#*#+#!#"#$#%#&#'#(#)

eT+&ƒ\, ›ý²¢ |Ÿ]wŸÔY\Å£”...

|Ÿ“ #ûjáT“ »|Ÿ+U²µ ♦

eTÖ&ƒT ›ý²¢ýË¢Hû |Ÿ“#ûd¾q b˜Í«HŽ..

sjáT\dÓeT ç|ŸÜ“~ó :

n+#áH\qT Ôá\¿ì+<ŠT\T #ûdŸÖï »|ŸýÉ¢µ

kÍ~ó + ºq |˜ Ÿ * Ԑ\ eTT+<Š T yî Õ ¿ ±bÍ

Ôî \ T>· T <û X ø + bͯ¼ ¿ ì yî Õ ¿ ±bÍ >· { ì ¼ b þ{¡

yîTC²]{¡“ kÍ~ó+º+~. |ŸÚsÁbÍ*¿£ýË¢qÖ

»|ŸýÉ¢µ z³¢™|Õ yî¿Õ ±bÍ ™|³T¼Å”£ q• €Xø\T rsÁ T Γº+~. 8 ›ý²¢ ý Ë¢ ç|Ÿ Ô á « ]œ #áÔ¿á \ ì |Ÿ&+  ~. ‡ ›ý²¢ýË¢ Ôî<b û Í dŸÎwŸy ¼ Tî q ®

€$sÁjÖ á «sTT! |Ÿý¢É rsÁTÎ € bͯ¼¿ì eTsÃ

cÍ¿ù “ºÌ+~. |ŸÚsÁbÍ*¿£ýË¢ ¿Ã\T¿Ãýñ“

‚eÇýñ ¿ £ b þsTT+~. Ôî < û b Í kÍ~ó + ºq

<î‹Ò Üq• € bͯ¼... È&žÎ, m+|Ó{¡dÓ

k͜H\ dŸ+K«Å£” € bͯ¼ <Š]<‘|ŸÚýË¢¿ì

m“•¿£\ |˜Ÿ*Ԑ\Ö “sXæÈq¿£+>± –

sýñ ¿ £ b þsTT+~. |Ÿ Ú sÁ b Í*¿£ ý Ë¢ ý ²¹ >

+&ƒ³+Ôà K+>·TÜ+~. |Ÿ³D ¼ z³T¢ #ý²

È&žÎ,m+|Ó{d ¡ Ó |˜* Ÿ ԐýË¢qÖ € bͯ¼ s  +&ƒT

ÔáŔ£ Øe... y{ì ç|Ÿu²ó e+ kÍsÁÇçÜ¿£ m“•¿£\

eTÖ&ƒT ›ý²¢ýË¢Hû ç|Ÿu²ó e+ #áÖ|Ÿ>* · Ð+~.

|˜* Ÿ Ԑ\™|Õ ™|<Š> Ý ± –+&ƒ<TŠ . |Ÿý¢É z³sÁT¢

ÿ¿£ Ø ¿£ & ƒ | Ÿ ›ý²¢ ý Ë¢ H û ç|Ÿ u ó ² e+

eÖ yîÕ | –H•sÁT. È&žÎ,m+|Ó{d ¡ Ó |˜* Ÿ ԐýË¢ dŸ Ô ï #³TԐ+µµ n+³Ö yû T ¿£ b þÔá T >±+;ós«Á + ç|Ÿ<] Š ô+ºq yî¿ Õ ±bÍ yî\Te&q |˜ Ÿ * ԐýË¢ Ôû * bþsTT+~. n“• ›ý²¢ |Ÿ]wŸÔ\ Y Ö eÖyû, rsÁTÎ @¿£|¿ Ÿ + Œ£ >± – +³T+<Š + ³Ö € bͯ¼ Hû Ô á \ T yû d ¾ q

#á Ö |Ÿ > · * Ð+~. ÿ¿£ Ø ¿£ & ƒ | Ÿ ›ý²¢ ý Ë¢ H û yîTsÁTÂ>Õq yîTC²]{¡ ¿£“|¾kþï+~. –uój „ Tá >Ã<‘e]\ýË #áÜ¿ì\ : ‹\+>± – H•+, dÓ Ç |t #û k Íï e T“ uó ² $dŸ T ï q • – uó„jáT>Ã<‘e] ›ý²¢ýË¢ yîÕ¿±bÍÅ£” >·{ì¼ m<Š T sÁ T <î ‹ Ò Ôá Ð *+~. ‚¿£ Ø &ƒ Ôî < û b Í

‚yû ÔásV Á äŸ |˜* Ÿ Ԑýñ ‚¿£Ø&ƒ qyîÖ<ŠjÖ á «sTT. |Ÿ ³ ¼ D , |Ÿ ý É ¢ z³sÁ T ¢ ÿ¹ ¿ sÁ ¿ £ y î T ® q rsÁTΓeÇ&ƒ+ >·eTHsÁ½+. ‚¿£Ø&ƒ eTT+<ŠTq•|ŸÎ{ì¿¡ : ¿£&| ƒ ,Ÿ ¿£sÖ Á •\T, ç|Ÿ¿±Xø+, Hî\Ö¢sTÁ ›ý²¢ýË¢ yî¿ Õ ±bÍ ¿±dŸï eTT+<Š+ÈýË “*º+~. ¿£sÖ Á •\T ›ý²¢ýË¢ € bͯ¼¿ì, Ôî<ûbÍ kÍ~ó+ºq k͜H\Å£” e«Ô«dŸ+ ™|<Š> Ý ± ýñ¿b £ þe&ƒ+ >·eTHsÁ½+. ‚¿£Ø&ƒ u¤{²u¤{ì>± yî¿ Õ ±bÍ eTT+<Š+ÈýË “*º+~. ç|Ÿ¿±Xø+ ›ý²¢ |Ÿ]wŸÔÅ Y ”£ yî¿ Õ ±bÍ ¿  e Õ dŸ+ #ûdTŸ Å£”q•|ŸÎ{ì¿¡ Ôî<b û ÍÅ£” € bͯ¼¿ì eT<ó«Š k͜HýË¢ Ôû&† ¿ ¹ e\+ €sÁT eÖçÔáyTû .

ç|ŸÈ\T, k͜“¿£ ç|ŸÜ“<óŠT\T, n~ó¿±sÁT\Å£” $q•|ŸeTT

MTsÁÖ bÍÜ繿jáTTýñ...!

»ÈsÁ•*È+µ ÿ¿£ kÍVŸ²kþ|ÔáyTî q ® >±¢eTsÁdt –<ë>·+, yûs ¹ ÇsÁT eÔáTý ï Ë¢ –q• y]¿ì »]bþsÁs ¼ µY sÔá\T ç|ŸeÜï>± –+{²sTT. ¿£\+ <‘Çs dŸeÖÈ V¾²Ô“¿ì bͳT|Ÿ&†\“, n$úÜ, nç¿£eÖ\qT yî\T>·TýË¿ì Ôûy\“, nH«já֓• m+&ƒ>{ · ²¼\“ n+Ôá¯q ¢ +>± ¿=+<Š]ýË ÿ¿£ ›C²ãdŸ –+³T+~. dŸ]>±Z n³Te+{ì y]“ çbþÔáàV¾²+#û –<ûX Ý «ø +Ôà MT eT+&ƒý²\T, |Ÿ+#jáTr\T |Ÿ³D ¼ ²\ýË È]¹> dŸ+|˜TŸ ³q\T, b˜þ{Ë\qT ysÁ\ ï qT eT\º eÖÅ£” |Ÿ+|Ÿ+&. MTsÁT eÖ |ŸçÜ¿£ Ôás| Á ڟ q $ýñ¿] £ >± ýñŔ£ H•, ‚ÔásÁ |ŸçÜ¿£ýË¢ |Ÿ“ #ûdTŸ H ï • ysÁ\ ï qT ‡ ç¿ì+~ ºsÁTHeÖÅ£” |Ÿ+|Ÿ+&. eÖ dŸ+¿£ý²Î“¿ì #ûjTá ÖÔá“ºÌ dŸV²Ÿ ¿£]+#á+&.. eÖ ºsÁTHeÖ : m&³sY, ç|ŸC²|Ÿ]wŸÔY eÖdŸ|ŸçÜ¿£, Âs+&ƒe n+ÔádŸTï, lÐ] ¿±+™|¢¿ùà, yî+¿£{²ç~ ~¸jûT³sY |Ÿ¿£Øq, ~ýÙdŸTUÙq>·sY,

™VÕ²<Šsu²<Ž ` 60, ™dýÙ : 9866352084, 9059017720, b˜Í«¿ùà : 040`24065867, email : prajaparishad@gmail.

ç|C Ÿ ²|Ÿ]wŸÔY yûT 2014

U

19


R

@&†~>± ‚<û esÁTdŸ √

|Ÿ+#jáTr, |ŸÚsÁbÍ\¿£, |Ÿ]wŸÔY m“•¿£ýË¢ Ôî<ûbÍ $ÈjáT <ŠT+<ŠT_ó

dÓeTýËHû yîÕ¿±bÍ yîTsÁTÂ>Õq ç|Ÿ<ŠsÁôq

kþ~ýË ýñÅ£”+&† bþsTTq ¿±+çÂ>dt

ç|ŸC²|Ÿ]wŸÔY &îdtØ ` ™VÕ²<Šsu²<Ž

Ôî<b û Í`399, yî¿ Õ ±bÍ 264,

€+ç<óçŠ |Ÿ<X û ÙýË |Ÿ+#jáTr\T, |ŸÚsÁbÍ\¿£

>·T+³ÖsÁTýË Ôî<b û Í`435,

dŸ+|˜Ö Ÿ \T |Ÿ]wŸÔ\ Y T.. n“•+{ìýËqÖ

yî¿ Õ ±bÍ`288 #=|ŸÚÎq ç>±eT

ÿ¹¿ý² |˜* Ÿ Ԑý¤#ÌsTT. m“•¿£ýy ñ Tî H ®  ÿ¹¿ý² ç|Ÿe]ïdŸTïH•sTT. nÔá«~ó¿£ k͜HýË¢ Ôî\T>·T<ûX+ ø $ÈjáT <ŠT+<ŠT_ó

“*º+~. $XæK|Ÿ³•+, –uój „ Tá

EýÉý Õ Ë ç>±eT |Ÿ+#jáTr\Å£” eTÖ&ƒT

>Ã<‘e] ›ý²¢ýË¢ yî¿ Õ ±bÍ ndŸ\T uËDìjTû

$&óÔ ƒ \ á T>± m“•¿£\T È]>±sTT. n|ŸÎ{Ë¢

¿=³¼ý< ñ TŠ . ç|Ÿ¿±Xø+ ›ý²¢ýË

n~ó¿±sÁ+ýË –q• ¿±+çÂ>dt ¿=“• ›ý²¢ýË¢

|Ÿ+#jáTrýË¢ Ôî<b û Í`349 kÍ~ódï..

mÅ£”Øe k͜H\T ¿ÕedŸ+ #ûdŸTÅ£”+~.

yî¿ Õ ±bÍ`318 >  \T#áTÅ£”+~. eTT“à|ŸýÙ

‚|ŸÚÎ&ƒT ¿±+çÂ>dt m¿£Ø&† ¿£údŸ+ |ŸP]ï k͜sTTýË nuó«„ sÁT* œ • ‹]ýË “*| |Ÿ]d¾Ô œ û ýñ<ŠT. € bͯ¼“ |Ÿ¿£Øq uÉ&Ôû..

Ôî<ûbÍ, yîÕ¿±bÍ\T ÿ¹¿ $<óŠyîT®q |˜Ÿ*Ԑ*•

$ÈjáTq>·s+ Á ýË Ôî<b û Í`271, yî¿ Õ ±bÍ`166, $XæK|Ÿ³•+ýË Ôî<b û Í`332, yî¿ Õ ±bÍ`233, ÔáÖsÁTÎ>Ã<‘e]ýË Ôî<b û Í`314, yî¿ Õ ±bÍ`208, |Ÿ¥ÌeT>Ã<‘e]ýË Ôî<b û Í`323, yî¿ Õ ±bÍ`192, ¿£c͒ýË ç|C Ÿ ²|Ÿ]wŸÔY yûT 2014

>  \T#áTÅ£”+fñ.. yî¿ Õ ±bÍ s  +&+{ì¿ì ºÔáÖs ï TÁ , nq+Ôá|ڟ sÁ+ ›ý²¢ýË¢qÖ

ç|Ÿ<‘ó q bþ{¡ Hî\¿=+~. M³“•+{ìýËqÖ

...yî¿ Õ ±bÍ 151¹¿ |Ÿ]$TÔáyTî + ® ~.

m“•¿£ýË¢qÖ ‚¿£Ø&ƒ Ôî<b û Í H\T>·T |Ÿ]$TÔáyTî + ® ~. sjáT\dÓeTý˓

yî¿ Õ ±bÍÔÃHû n“• m“•¿£ýË¢ Ôî<b û Í¿ì

369 |Ÿ+#jáTr*• >  \T#áTÅ£”+fñ.

|ŸÚsÁbÍ\¿£ dŸ+|˜Ö Ÿ \ m“•¿£ýË¢qÖ ‡ ›ý²¢\“•+{ìýË Ôî<b û ÍHû nç>·k͜q+ýË

yîÖÐ+º+~. Ô=\TÔá ¿ì+<Šf& ñ †~

kÍ~ó+#sTT. ço¿±Å£”Þø+ ›ý²¢ýË Ôî<b û Í

|Ÿ+#jáTr*• >  \T#áTÅ£”H•sTT.

|Ÿ+#jáTrýË¢ Ôî<b û ÍHû nç>·k͜q+ýË “*º+~. n|ŸÎ{Ë¢ ºÔáÖs ï TÁ ýË Ôî<b û Í`474, yî¿ Õ ±bÍ`421, nq+Ôá|ڟ sÁ+ýË Ôî<b û Í`442, yî¿ Õ ±bÍ`253 #=|ŸÚÎq |Ÿ+#jáTr\T kÍ~ó+#sTT. |ŸÚsÁbÍ\¿£ dŸ+|˜Ö Ÿ \T m“•¿£ýË¢ ºÔáÖs ï TÁ ýË Ôî<b û Í, yî¿ Õ ±bÍ #îsà eTÖ&ƒT >  \T#áT¿Ã>±.. nq+Ôá|ڟ sÁ+ýË @¿£+>± |Ÿ~+{Ë¢ Ôî<b û Í bÍ>± yûd¾+~. yîÕ¿±bÍ ÿ¹¿ ÿ¿£Ø eTT“àbÍ*{¡ýË Ôî<b û Í ¿£H• n~ó¿£

U

k͜H\T kÍ~ó+ºH |ŸP]ï €~󿣫+ eÖçÔá+ Ôî#Tá Ì¿Ãýñ¿b £ þsTT+~. Hî\Ö¢sTÁ , ¿£&ƒ|Ÿ, ¿£sÁ֕\TýË¢ eÖçÔáyûT |Ÿ+#jáTrýË¢ Ôî<b û Í ¿£H• yî¿ Õ ±bÍ eTT+<Š+ÈýË –+~. eTT“à|ŸýÙ m“•¿£ý¿=#ûÌdŸ]¿ì ¿£&| ƒ ý Ÿ ËqÖ yî¿ Õ ±bÍ €~ó¿«£ + ç|Ÿ<] Š ô+#áý¿ ñ b £ þsTT+~. yî¿ Õ ±bÍ n<óŠ«Å£Œ”“ kõ+Ôá ›ý²¢ ¿£&ƒ|ŸýËqÖ eTT“àbÍ*{¡\ esÁŔ£ Ôî<b û Í €~ó¿«£ + ç|Ÿ<] Š ô+º+~. $TÐ*q Hî\Ö¢sTÁ , ¿£sÖ Á •\T ›ý²¢ýË¢Hû |ŸÚsÁbÍ\¿±ýË¢ yî¿ Õ ±bÍ dŸÇ\Î+>± n~ó¿£ k͜H\T ¿ÕedŸ+ #ûdŸTÅ£”+~. ‚¿£ ԐC² ›ý²¢, eT+&ƒ\ |Ÿ]wŸÔTá ï m“•¿£\ |˜* Ÿ Ԑ*• |Ÿ]o*dï... ço¿±Å£”Þø+ qT+º >·T+³ÖsÁT esÁŔ£ Ôî<b û Í ÜsÁT>·Týñ“ €~ó|Ô Ÿ «á + ç|Ÿ<] Š ô+º+~. –uój „ Tá >Ã<‘e] e+{ì ¿=“• ›ý²¢ýË¢ yî¿ Õ ±bÍ dŸs  q Õ bþ{¡jTû ‚eÇýñ¿£ bþsTT+~. sjáT\dÓeTýË nq+Ôá|ڟ sÁ+, ºÔáÖs ï TÁ ýË¢qÖ ‚<û |Ÿ]d¾œÜ. m{¤ºÌ ç|Ÿ¿±Xø+, Hî\Ö¢sÁT, ¿£&| ƒ ,Ÿ ¿£sÖ Á •\T.. H\T>·T ›ý²¢ýË¢Hû ¿=+Ôá €~ó¿«£ + ç|Ÿ<] Š ô+#á>* · Ð+~. Hî\Ö¢sÁT, ¿£sÁ֕\T, ¿£&ƒ|Ÿ (eTT“à|ŸýÙ $TqVŸä) ›ý²¢ýË¢Hû n“• m“•¿£ýË¢qÖ yî¿ Õ ±bÍ eTT+<Š+È yûjTá >·*Ð+~. $TÐ*q ›ý²¢\“•+{ìýË |˜TŸ ËsÁ+>± $|˜ý Ÿ yîT+ ® ~.

20


R

kõ+ÔáÖsÁÖ¢ <Š¿£Øýñ<ŠT! (ç|ŸC²|Ÿ]wŸÔY &îdØt ` ™VÕ²<Šsu²<Ž)

&†¿£s ¼ Y XËuó² kÍÇÜsDì $ÈjáTq>·s+ Á ›ý²¢ yûbÍ&ƒ

k͜“¿£ ç|ŸuT„ó ԐÇ\ dŸ+dŸ\ œ m“•¿£\T ¿=+<ŠsTÁ sÈ¿¡jTá

CÉ&žÎ{¡dÓýË 8 yû\Å£” ™|Õ>± z³¢ €~󿣫ÔáÔà $ÈjáT+

ç|ŸeTTKT\Å£” cÍ¿ù ‚#ÌsTT. y] dŸÇç>±eÖýË¢ yûs ¹

bͯ¼ nuó«„ sÁT\ œ T>  \e&ƒ+ $Xâw+ Ÿ . m+|Ó{d ¡ ,Ó CÉ&Ξ {¡dÓ m“•¿£\ |˜* Ÿ Ԑ\qT |Ÿ]o*dï €dŸ¿¿ ïì s £ y Á Tî q ® n+Xæ\T

yî\T>·TýË¿ì e#ÌsTT.

kÍ~ó+#sÁT. $ÈjáTq>·s+ Á ›ý²¢ |Ÿ]wŸÔY nuó«„ ]œ>±

ÔáÐ*+~. y] dŸÇç>±eT+ ço¿±Å£”Þø+ ›ý²¢ eT‹T>±+ m+|Ó{¡dÓ k͜q+ýË Ôî\T>·T<ûXø+ nuó„«]œ $ÈjáT+

¿ ¹ +ç<ŠeT+çÜ ¿ì*¢ ¿£bÍsDì dŸÇç>±eT+ý˓ m+|Ó{d ¡ Ó

k͜H“• Ôî<b û Í¿  e Õ dŸ+ #ûdTŸ Å£”+~.

Ôî<b û Í nuó«„ ]œ>± n™d+;¢¿ì bþ{¡ #ûdq ¾ eÖJ eT+çÜ

|¾Ô“ dŸÔ«á HsjáTD dŸÇç>±eT+ |Ÿ¥ÌeT >Ã<‘e]

eÖJeT+çÜ ¿=+ç&ƒT eTTsÁ[ dŸÇç>±eTyîTq ® ço¿±Å£”Þø+

›ý²¢ ý²yû{b ì ÍýÉ+ m+|Ó{d ¡ ý Ó ËqÖ Ôî<b û Í $ÈjáT+

kÍ~ó+º+~.

|ÓdÓdÓ n<óŠ«Å£Œ”&ƒT mHŽ.sÁ|˜ŸTTMsÂs&¦ dŸÇç>±eTyîT®q

nq+Ôá|ڟ sÁ+ ›ý²¢ >Ã$+<Š|ý Ÿ ý ¢É Ë Ôî\T>·T<ûX+ ø nuó«„ ]œ

♦ ♦

<óq Š \¿£ˆŒ eTˆ $ÈjáT+ kÍ~ó+#sÁT.

¹ ¿ +ç<Š e T+çÜ ¿ì X ËsY # á + ç<Š < û y Ž kõ+Ôá }sÁ T

$ÈjáTq>·s+ Á ›ý²¢ Å£”sÁTbÍ+ýË yî¿ Õ ±bÍ >  *º+~.

yî¿ Õ ±bÍ HûÔá |¾*¢ dŸTuó²wt#+ á ç<ŠuËdt kõ+Ôá }sÁT

€jáTq ÔáÖsÁTÎ>Ã<‘e] ›ý²¢ VŸ²dŸqu²<Š m+|Ó{d ¡ ý Ó Ë

♦ ♦

Ôî\T>·T<ûX+ ø $ÈjáT+ kÍ~ó+º+~.

eÖJ eT+çÜ u²\sE kõ+Ôá ç>±eTyîTq ® $XæK

›ý²¢ J¹¿M~ó`2ýË m+|Ó{d ¡ “ Ó yî¿ Õ ±bÍ #û›¿ìØ+#áTÅ£”+~.

¿£sÁ֕\T ›ý²¢ €Þø¢>·&ƒ¦ýË CÉ&žÎ{¡dÓ, eT+&ƒý²<󊫿£Œ

k͜H\qT Ôî<b û Í¿  e Õ dŸ+ #ûdTŸ Å£”+~. ç|C Ÿ ²|Ÿ]wŸÔY yûT 2014

¿£&| ƒ Ÿ ›ý²¢ ¿£eTý²|ŸÚsÁ+ eT+&ƒ\ |Ÿ]wŸÔý Y Ë Ôî<b û Í,

e#ÌsTT. s  ý Õ Çñ ¿Ã&ƒÖsÁT “jîÖÈ¿£esÁ+ Z z‹T\y]|Ÿý¢É eT+&ƒ \ + m+|Ó { ¡ d Ó m“•¿£ ý Ë¢ Ôî < û b Í, yî Õ ¿ ±bÍ

♦ ♦

nuó«„ sÁT\ œ Å£” dŸeÖq+>± (8 e+ÔáTq) k͜H\T e#ÌsTT.

¿£sÖ Á •\T ›ý²¢ |ŸÐ&†«\ eT+&ƒ\+ È&žÎ{¡dÓ k͜H“•

sjáT\dÓeT |Ÿ]sÁ¿£ŒD dŸ$TÜ <Š¿ìØ+#áTÅ£”+~.

¿£ s Á Ö •\T ›ý²¢ q+<‘«\ ç>±MTD eT+&ƒ \ +

™|<Š Ý ¿ ={²¼ \ m+|Ó { ¡ d Ó k͜ H “¿ì H$THû w Ÿ q ¢ q T

›ý²¢ ¿=eTTˆº¿±Ø\ m+|Ó { ¡ d Ó k͜ H “• yî Õ ¿ ±bÍ

>  \T#áTÅ£”+~.

m+|Ó{d ¡ Ó k͜H\T yî¿ Õ ±b͹¿ se&ƒ+ >·eTHsÁ½+.

yî¿ Õ ±bÍ nuó«„ sÁT\ œ Å£” dŸeÖq+>± (7 e+ÔáTq) k͜H\T

“jîÖÈ¿£esÁZ+ |Ÿ]~óý˓ qsÁdŸq•|³ eT+&ƒ\

mdÓà¿ì ]ÈsYÇ nsTTq >·T+³ÖsÁT ›ý²¢ $qT¿=+&ƒýË

z&bþjáÖsÁT. ¿±“ € eT+&ƒ\+ý˓ yîTC²]{¡

kÍ~ó + #sÁ T . ¿£  wŸ ’ < ‘dŸ T çbÍܓ<ó Š « + eV¾ ² +ºq |Ÿ]wŸÔq Y T Ôî<b û Í¿  e Õ dŸ+ #ûdTŸ Å£”+~.

€yîT |sÁTqT bͯ¼ ‚~ esÁ¿ ¹ ç|Ÿ¿{ £ + ì º+~.

yî¿ Õ ±bÍ Ôás| Á ڟ q bþ{¡ #ûdq ¾ ‚<Šs Ý TÁ mdÓà nuó«„ sÁT\ œ Ö

yî¿ Õ ±bÍ HûÔ\ á T eÖJ eT+çÜ <ós Š ˆq ç|ŸkÍ<ŠseÚ.

€jáTq kþ<ŠsÁT&ƒT ¿£wŸ’<‘dŸTÅ£” >·{ì¼ m<ŠTsÁT<î‹Ò

Ôî\T>·T eTV¾²Þø n<ó«Š Å£”Œ s\T XËuó² ™VÕ²eTeÜ Å£”eÖÂsï

<‘K\T#ûd¾q ysÁ+Ԑ –|ŸdŸ+VŸ²]+#áTÅ£”H•sTT.

♦ ♦

B“e\¢ ‚¿£Ø&ƒ m“•¿£ ÈsÁ>·ýñ<ŠT.

ºÔáÖs ï TÁ ›ý²¢ ço¿±ÞøV²Ÿ d¾ý ï ˓ ×<ŠT eT+&ƒý²<ó«Š ¿£Œ

k͜H\qÖ Ôî<b û Í >  \TÌÅ£”+~.

|ÓýñsÁT “jîÖÈ¿£esÁZ+ý˓ >·TçsÁ+¿=+&ƒ, ¿£*¿ì]

m+|Ó|Ó k͜H\qT eÖJ eTTK«eT+çÜ ¿ìsD Á Å Y ”£ eÖsYs  &¦ nqTjáÖjáTT\T >  \TÌÅ£”H•sÁT. ¿±+çÂ>dt ç|Ÿ¿±XøV²Ó q+!

ç|Ÿ¿±Xø+ ›ý²¢ýË ¿±+çÂ>dt~ n<à #á]çÔá! n³T

È&žÎ{¡d,Ó ‚³T m+|Ó{d ¡ ý Ó Ë¢ ÿ¿£Ø k͜q+ýË Å£L&† €

bͯ¼  > \Tbõ+<Š ý ñ ¿ £ b þsTT+~. dŸ T eÖsÁ T 790 m+|Ó{d ¡ \ Ó Å£” m“•¿£\T È]ÐÔû 60 #ó¢ eÖçÔáyTû ¿±+çÂ>dt nuó„«sÁTœ\qT “\|Ÿ>·*Ð+~. n<û $<óŠ+>±

56 È&žÎ{¡dý Ó Ë¢ 15 #ó¢ bþ{¡ #ûd+ ¾ ~. bþ{¡ #ûdq ¾ y]ýË mesÁÖ >  \eýñ<TŠ . dŸ]¿£<‘ >·{¼ì bþ{¡“ Å£L&†

‚eÇýñ¿£bþjáÖsÁT. @ ›ý²¢ýË Å£L&† È&žÎ{¡dÓýË

U

$ÈjáT+ kÍ~ó+#áý< ñ TŠ .

21


R

                                         

      

      

       

      

      

                        

        

          

        

        

   

      

      

       

      

      

                                      

        

        

          

        

        

                                         

     

      

     

     

   

        

        

          

        

        

                                     

      

      

       

      

      

                              

     

      

     

     

         

     

      

     

     

                             

     

      

     

     

     

         

        

          

        

        

               

        

        

          

        

        

                                   

      

      

       

      

      

                                                                         

      

       

      

      

                        

        

          

        

        

   

                                                        

    

    

    

    

    

                       

        

          

        

        

                              

     

      

     

     

     

         

        

          

        

        

               

        

        

          

        

        

                                         

     

      

     

     

                         

        

        

          

        

        

           

     

      

     

     

              

        

        

          

        

        

                                             

        

          

        

        

    

                             

sÁ+>±Âs&¦ ›ý²¢ýË...

{¡&ž|Ó¿ì, ¿±+çÂ>dtÅ£” Âs+&ƒT

ç|ŸC²|Ÿ]wŸÔY ç|ŸÜ“~ó ` sÁ+>±Âs&¦ sÁ+>±Âs&¦ ›ý²¢ý˓ s  +&ƒT eTT“àbÍ*{¡\T, eTÖ&ƒT q>·sÁ |Ÿ+#jáTr\Å£” È]Ðq m“•¿£ýË¢

Ԑ+&ƒÖsÁT, $¿±su²<Ž\ýË ç|Ÿ<‘ó q

yîTTÔáï+ 28ysÁT¦\T –+&ƒ>± 14

bͯ¼\ #îs Õ ˆÁ HŽ nuó«„ sÁT\ œ T z³$T #î+<Š&+ ƒ

ysÁT\ ¦ qT ¿±+çÂ>dt ¿  e Õ \+ #ûdTŸ Å£”+~.

$Xâw+ Ÿ ..

|ŸP]ï yîTC²]{¡ ¿ÃdŸ+ eTsÿ£{ì

dŸÔï #{ìq HûÔ\ á T...

nedŸsy Á Tî q ® |ŸÎ{ì¿¡ @ bͯ¼ Å£L&†

¿±+çÂ>dt, {¡&| ž \ Ó T #î]dŸ>+ · k͜H\T |Ÿ+#áTÅ£”H•sÁT. ‚ç‹VÓ²+|Ÿ³•+, ™|<Šn Ý +‹sY|³ýË {¡&| ž ,Ó ;Cñ|Ó Å£L³$T $ÈjáT <ŠT+<ŠT_ó yîÖÐ+#á>±, ‹&ƒ+>´|³, $¿±su²<ŽýË ¿±+çÂ>dt n~ó¿£ k͜H\T ¿  e Õ dŸ+ #ûdTŸ Å£”+~. ‚¿£ Ԑ+&ƒÖsÁT eTT“àbÍ*{¡ýË nqÖVŸ²« |˜* Ÿ Ԑ\T e#ÌsTT. #á&#  | á ڟ Î&ƒT ýñŔ£ +&† m“•¿£ýË¢ bþ{¡ #ûdq ¾ m+×m+ ç|Ÿ<‘ó q

k͜H\T ¿  e Õ \+ #ûdTŸ Å£”+~. ‚¿£Ø&ƒ

¿±+çÂ>dtŔ£ <Š]<‘|ŸÚýË¢ ýñ¿b £ þe&ƒ+

eP«VŸ²sÁ#q á #ûdq ¾ ¿=+<ŠsTÁ HûÔ\ á T ÔáeT

¿±+çÂ>dtŔ£ ý²_ó+#áqT+~.

bͯ¼\Å£” eT+º |˜* Ÿ Ԑ\T rdŸT¿=#ÌsÁT.

‚ç‹VÓ²+|Ÿ³•+ q>·sÁ |Ÿ+#jáTr

‚ç‹VÓ²+|Ÿ³•+ d¾{+ ¼ì >´ myîTˆýñ«

m“•¿£ýË¢ 20 ysÁT\ ¦ Å£” >±qT 10

eT+ºÂs&¦ ¿ìwŸHŽÂs&¦ Ôáq “jîÖÈ¿£esÁZ

k͜HýË¢ {¡&| ž ,Ó H\T>·T k͜HýË¢ ;Cñ|Ó

|Ÿ]~óý˓ s  +&ƒT q>·sÁ |Ÿ+#jáTrýË¢

$ÈjáT <ŠT+<ŠT_ó yîÖÐ+#sTT. ¿±+çÂ>dt

{¡&| ž ¿ Ó ì |˜TŸ q $Èjá֓•

H\T>·T ysÁTý ¦ Ë¢, {¡€sYmdt ÿ¿£ #ó

kÍ~ó+º™|{²¼sTÁ . $TçÔá|¿ Ÿ y Œ£ Tî q ® ;Cñ|Ó

>  \Tbõ+<Š>± dŸÇÔá+çÔá« n‹«]œ ÿ¿£ #ó

dŸV²Ÿ ¿±sÁ+Ôà €jáTq ‚ç‹VÓ²+|Ÿ³•+, ™|<ŠÝ n+‹sY|³ q>·sÁ |Ÿ+#jáTr\qT

bͯ¼\qT ¿£+>·Tܓ|¾+º+~. @¿£+>±

¿  e Õ dŸ+ #ûdTŸ Å£”H•sÁT. ný²¹> ‹&ƒ+>·|³

|Ÿ~ ysÁTý ¦ Ë¢ € bͯ¼ $ÈjáT¿ ¹ Ôáq+

q>·sÁ |Ÿ+#jáTrýË ¿±+çÂ>dt uó²¯

m>·TsÁyûd¾+~. Âs+&ƒT eTT“àbÍ*{¡\T,

yîTC²]{¡ kÍ~ó+º+~. eÖJ eT+çÜ

eTÖ&ƒT q>·sÁ |Ÿ+#jáTrýË¢“ yîTTÔá+ ï

dŸ_ԐÂs&¦ çbÍܓ<ó«Š + eV¾²€dŸTq ï •

119 ysÁT¦ k͜H\Å£”>±qÖ 47

eTV²XøÇsÁ+ “jîÖÈ¿£esÁZ |Ÿ]~óý˓

ysÁT\ ¦ qT ¿±+çÂ>dt ¿  e Õ \+ #ûdTŸ Å£”“ eTT+<Š+ÈýË –+~. {¡&| ž ¿ Ó ì 29 ysÁT\ ¦ T s>±, {¡€sYmdtŔ£ 16, m+×m+Å£” 11, ;Cñ|¿ Ó 9 ì , dÓ|× Ó Å£” ÿ¿£ k͜q+, ‚ÔásÁT\Å£” €sÁT ysÁT¦\T \_ó+#sTT. ‚¿£ eTT“àbÍ*{¡\T, q>·sÁ |Ÿ+#jáTr\T>± y¯>± #á֝dï Ԑ+&ƒÖsÁT eTT“àbÍ*{¡ýË yîTTÔáï+ 31 ysÁT\ ¦ T –+&ƒ>± ‚+<ŠTýË |Ÿ~ k͜HýË¢ {¡€sYmdt >  \Tbõ+<Š>±, ¿±+çÂ>dtŔ£ m“$T~, {¡&| ž ¿ Ó ì s  +&ƒT, ;Cñ|¿ Ó ì ÿ¿£ ysÁT¦ \_ó+º+~. $¿±su²<Ž eTT“àbÍ*{¡ýË ¿±+çÂ>dt nÔá«~ó¿£ ç|C Ÿ ²|Ÿ]wŸÔY yûT 2014

eTT“à|ŸýÙ m“•¿£ýË¢ |Ÿ¿& £ ҃ +B

‹&ƒ+>·|³ýË 20 ysÁT\ ¦ qT >±qÖ 15 $ÈjáT+ kÍ~ó+#sÁT. ‹&ƒ+>´|³ q>·sÁ

#ó¢ ¿±+çÂ>dt $ÈjáT<ŠT+<Š;ó

|Ÿ+#jáTrýË yîTTÔá+ ï 20 ysÁT\ ¦ T–

yîÖÐ+º+~. ‚¿£Ø&ƒ {¡&| ž Ó

+&ƒ>± ‚+<ŠTýË 15#ó¢ ¿±+çÂ>dt

HeTeÖçÔáyTî q ® bþ{¡ Å£L&†

$ÈjáT¹¿Ôáq+ m>·TsÁyûd¾+~. {¡&ž|Ó ÿ¿£

‚eÇýñ¿b £ þe&ƒ+ >·eTHsÁ½+. ‚¿£

k͜H“¹¿ |Ÿ]$TÔá+ ¿±>± ‚ÔásTÁ \T

$¿±su²<Ž eTT“àbÍ*{¡ýË eÖJ eT+çÜ

H\T>·T #ó¢ $ÈjáT+ kÍ~ó+#sÁT. ÿ¿£

ç|ŸkÍ<ŽÅ”£ eÖsY ¿±+çÂ>dtqT >·f¿ ¼É Øì +#sÁT.

™|<ŠÝ n+‹sY|³ q>·sÁ |Ÿ+#jáTrýË¢

‚¿£Ø&ƒ yîTTÔáï+ 28 ysÁT¦ýË¢ 14 ysÁT¦\T

yîTTÔáï+ 20 ysÁT¦\T –+&ƒ>± {¡&ž|Ó 9

¿±+çÂ>dt ¿  e Õ dŸ+ #ûdTŸ Å£”+~. eTsà k͜q+

k͜HýË¢, ;Cñ|Ó eTÖ&ƒT k͜HýË¢

>  *º –+fñ dŸ+|ŸPsÁ’ yîTC²]{¡

$ÈjáT+ kÍ~ó+#sTT. ¿±+çÂ>dtŔ£ €sÁT

\_ó+#û<.û nsTTÔû dŸMT|Ÿ+ýË @ ‚ÔásÁ

ysÁT\ ¦ T s>± ;Cñ|Ó s  ‹ýÙ ÿ¿£ #ó,

bͯ¼ ýñ¿b £ þe&ƒ+Ôà #îs ÂÕ ˆHŽ dÓ³T ¿ÃdŸ+

dÓ|× Ó ÿ¿£ #ó $ÈjáT+ kÍ~ó+#sTT.

m+×m+™|Õ ¿±+çÂ>dt €Xø\T ™|³T¼Å”£ +~.

U

22


R

Ôî\T>·T <ûX擹¿ z³¢ yî\T¢e ♦

dÓeÖ+ç<óŠýË <ŠÖdŸTÅ£”bþsTTq ™dÕ¿ìýÙ.. Ô=$Tˆ~ ›ý²¢ýË¢ {¡&ž|Ó €~󿣫+..

¿=“• #ó¢ bþ{¡ Å£L&† ‚eÇýñ¿£bþsTTq yîÕdÓ|Ó

{¡&ž|Ó¿ì dŸsdŸ]q 5.65 XæÔá+ n~ó¿£+>± z³T¢

ç|ŸC²|Ÿ]wŸÔY &îdØt ` ™VÕ²<Šsu²<Ž :

Ô=$Tˆ~ ›ý²¢ýË¢qÖ yîd Õ | Ó Ó ¿£+fñ z³¢ XæÔá+ýË {¡&| ž < Ó û €~ó¿«£ +.

|Ÿ{w ì ¼Ÿ ¿ ¹ &ƒsY –q• bͯ¼¿,ì ¿ ¹ e\+ ™d+{ìyTî +{ٙ|Õ €<ó‘sÁ|& Ÿ q 

yîÕdÓ|Ó Â>\T#áTÅ£”q• Hî\Ö¢sÁT, ¿£&ƒ|Ÿ $TqVŸä $TÐ*q ×<ŠT

bͯ¼ ¿ ì eT<ó Š « n+Ôá e«Ô«dŸ + @$T{ì ! ? B“ >· T ]+º

¿±s=ιswŸqý ¢ ËqT z³T¢ XæÔá+ýË {¡&| ž H Ó û €~ó¿«£ + ç|Ÿ<] Š ô+º+~.

Ôî\TdŸT¿Ãy\+fñ eTT“à|ŸýÙ m“•¿£ýË¢ {¡&| ž ,Ó yîd Õ | Ó Ó bͯ¼\Å£”

eT¯ eTTK«+>± z³¢ XæÔá+ýË {¡&| ž ,Ó yîd Õ | Ó Ó qTyÇ HûH nq•³T¢

eºÌq dÓ³¢ $TqVŸä yîd Õ | Ó Ó qTyÇ HûH nq•³T¢ bþ{¡ Å£L&†

bþ{¡ |Ÿ&& ƒ †“¿ì ‹<ŠT\T ‚sÁT bͯ¼\ eT<ó«Š s  +&ƒT qT+º |Ÿ~

‚eÇýñ¿b £ þsTT+~. z³¢ XæÔá+ýË {¡&| ž ¿ Ó ,ì yîd Õ | Ó ¿ Ó ì eT<ó«Š uó²¯

XæԐ“¿ì ™|Õ>± Ôû&† –+&ƒ&+ ƒ $Xâw+ Ÿ . ¿£&| ƒ Ÿ ›ý²¢ýË yîd Õ | Ó Ó z³¢

Ôû&† ¿£“|¾kþï+~. ¿=“• ›ý²¢ýË¢ nsTTÔû s  +&ƒT bͯ¼\Å£” eT<ó«Š

:XæÔá+ 48.68 ¿±>±.. @&ƒT eTT“àbÍ*{¡ýË¢qÖ ™VAs™VA¯>±

<‘<‘|ŸÚ dŸ>±“¿ì dŸ>+ · z³¢ XæÔá+ Ôû&† –+&ƒ&+ ƒ >·eTHsÁ½+. –

bþ{¡ |Ÿ&q {¡&ž|Ó 44.68 XæÔá+ z³¢qT kÍ~ó+#áTÅ£”+~.

<‘VŸ²sÁDÅ£”, $ÈjáTq>·s+ Á ›ý²¢ýË¢ {¡&| ž ¿ Ó ì eºÌq z³¢ XæÔá+

dÓeÖ+ç<óý Š ˓ yîTTÔá+ ï 13 ›ý²¢ýË¢ s  +&ƒT bͯ¼\Å£” eºÌq z³¢

44.90 nsTTÔû, € ›ý²¢ýË¢ yîd Õ | Ó ¿ Ó ì eºÌq z³T¢ 24.60XæÔáyTû .

XæԐ“• |Ÿ]>·DqýË¿ì rdŸT¿£H• yîd Õ | Ó Ó ¿£+fñ {¡&| ž ¿ Ó ì 5.65XæÔá+

n |Ÿ¿Ø£ Hû –q• $XæK|Ÿ³•+ýËqÖ ‚<û |Ÿ]d¾Ü œ . € ›ý²¢ýË¢ Ôî\T>·T

z³T¢ n~ó¿+ £ >± e#ÌsTT. ‡ Hû|< Ÿ «Š¸ +ýËHû, eTT“à|Ÿ\H m“•¿£ýË¢

<ûX+ ø bͯ¼¿ì 53.3 XæÔá+ z³T¢ yûdï, yîd Õ | Ó ¿ Ó ì eºÌq z³T¢

{¡&| ž Ó eTÖ&à e+ÔáTÅ£”™|Õ>± eTT“àbÍ*{¡\qT ¿  e Õ \+ #ûdTŸ Å£”+fñ

37XæÔáyTû . dÓeÖ+ç<óý Š ˓ yîTTÔá+ ï 13›ý²¢ýË¢qÖ ¿ ¹ e\+ H\T>·T

yîd Õ | Ó Ó ¿ ¹ e\+ 17 eTT“àbÍ*{¡ýñ |Ÿ]$TÔá+ ¿±y*à eºÌ+~.

›ý²¢ýË eÖçÔáyTû yîd Õ | Ó ¿ Ó ì {¡&| ž Ó ¿£+fñ mÅ£”Øe z³T¢ edï... $TÐ*q

ç|ŸÈ\T yî\T¢eý² Ôás* Á eºÌ {¡&| ž ¿ Ó ì |Ÿ³+ ¼ ¿£{²¼s“ Á #î|Ο &†“¿ì

ç|C Ÿ ²|Ÿ]wŸÔY yûT 2014

U

‡ z³¢ XæԐýñ ÿ¿£ “<ŠsôÁ q+.

23


R

n_óe~ÆHû ¿ÃsÁTÅ£”q• q>·sÁ |ŸçÈ\T √

dŸ>·+ ¿±sÃιswŸqT¢ ™dÕ¿ìýÙ U²ÔýË

@\ÖsÁT, sÈeT+ç& $ÈjáTy&ƒ, ºÔáÖïsÁT, nq+Ôá|ŸÚsÁ+\ýË {¡&ž|Ó VŸ²y

Hî\Ö¢sÁT, ¿£&ƒ|ŸýË¢ yîÕdÓ|Ó bÍ>±

¿£¯+q>·sYýË {¡€sYmdt

seT>·+&ƒ+ýË ¿±+çÂ>dt

“C²eÖu²<ŽýË VŸ²+>´

{¡&ž|Ó $ÈjáÖ\ XæÔá+ 47

Ôî\+>±D²ýË ÜsÁ>·“ b˜Í«HŽ

ç|C Ÿ ²|Ÿ]wŸÔY yûT 2014

U

dÓeÖ+ç<óŠ qT+º ç|ŸÔ«û ¿£ ç|ŸÜ“~ó : q>·sýË¢ ™dÕ¿ý ì Ù <ŠÖdŸT¿  [¢+~. dŸ>+ · q>·sýË¢ @¿£|¿ Ÿ Œ£ $ÈjáÖ\Ôà dŸÔï #*+& dÓeÖ+ç<óŠýË @&ƒ T ¿±sÃι s wŸ q ¢ Å £ ” >±qT ×<Š T #ó¢ Èjá T ¹ ¿ Ôá q +

m>· T sÁ y û d ¾ + ~. ‚³T

Ôî\+>±DýË eTÖ&ƒT q>·sýË¢ m“•¿£\T ÈsÁ>±Z Âs+&ƒT #ó¢ ¿±+çÂ>dt €~󿱫“• ¿£q‹sÁÌ>± ÿ¿Ã#ó {ì€sYmdt $ÈjáT+ kÍ~ó+º+~. eÖ]Ì 30q m“•¿£\T È]Ðq sh+ý˓ 10 ¿±sÃιswŸq¢ |˜Ÿ*Ԑ\T yî\& ¢ j ƒ Ö á «sTT ýÉ¿Øì +|ŸÚ çbÍsÁ+uóe „ TjáÖ«¿£

24


€~qT+º {¡&ž|¾ €~󿣫+ ç|Ÿ<Š]ôdŸÖï eºÌ+~.

sÈeT+ç& ,

@\ÖsÁ T ,

$ÈjáTy&ƒ, ºÔáÖïsÁT, nq+Ôá|ŸÚsÁ+\ýË dŸ+|ŸPsÁ’ yîTC²]{¡ kÍ~ó+#á>±, Hî\Ö¢sÁT, ¿£&ƒ|ŸýË¢ yîÕdÓ|Ó, ¿£¯+q>·sYýË {¡€sYmdt, dŸ+|ŸPsÁ’ yîTC²]{¡ qyîÖ<ŠT #ûXæsTT. “C²eÖu²<Ž, seT>·T+&ƒ+\ýË ¿±+çÂ>dt €~󿣫+ ¿£q‹]Ì+<Š. ‡ Âs+&ƒT k͜HýË¢ seT>·T+&ƒ+ »VŸ²dŸï>·Ôá+ njûT« ne¿±XøeTT+~. Ôî\+>±DýË ™dÕ¿ý ì Ù CËsÁT ¿£“Î+#á¿b £ þsTTH, dÓeÖ+ç<óý Š Ë eÖçÔá+ <‘“ dÓÎ&ƒTÅ£” m<ŠTsÁTýñÅ£”+&† bþsTT+~. |Ÿ ~ ¿±sÃι s wŸ q ¢ ý Ë 513 & $ Èq¢ Å £ ” m“•¿£\T ÈsÁ>±Z {¡&| ž Ó 203, yîd Õ | Ó Ó 124, dÓ|Ó× 5, ‚ÔásÁ bͯ¼\T, dŸÇÔá+çÔáT\T 68 &$Èq¢ýË >  \Tbõ+<‘sÁT. yîTTÔá+ ï MT<Š {¡&| ž Ó 46.99 XæÔá+ $ÈjáÖ\Ôà €ç>·k͜q+ýË “*º+~. {¡€sYmdt 33.80

XæÔ=+,

yîÕdÓ|Ó 33.15 XæÔá+, ¿±+çÂ>dt 15.78 XæÔá+ $ÈjáÖ\qT qyîÖ<ŠT #ûXæsTT.

@\ÖsÁT, $ÈjáTy&ƒ, ¿£&ƒ|Ÿ, nq+Ôá|ŸÚsÁ+, ºÔáÖïsÁT ¿±sÃιswŸq¢\ýË ¿±+çÂ>dt U²Ô Å£L&† Ôîse Á ýñ¿b £ þsTT+~. Ôî \ +>±Dý˓

“C²eÖu²<Ž ,

seT>·T+&ƒ+\ýË {¡&ž|Ó~ n<û |Ÿ]d¾œÜ. eTÖ&ƒT ¿±sÃιswŸq¢ýË ÿ¿£Ø <‘+{Ë¢qÖ yîÕdÓ|Ó¿ì #óT <Š¿£Øýñ<ŠT. yîTTÔáï+MT<Š Ôî\+>±DýË 150 &$Èq¢Å”£ >±qT ¿±+çÂ>dt 49, {¡€sYmdt 48, ;Cñ|Ó 10, {¡&ž|Ó 1, k͜q+Ôà dŸ]™|³T¼¿Ã>± 42 #ó¢ ‚ÔásÁ bͯ¼\T, dŸÇÔá+çÔáT\T bÍ>± yûXæsÁT. ¿±sÃιswŸq¢ y]>± $Xâw ¢ D Ÿ ¿±sÃι s wŸ q ¢ ý Ë {¡ & ž | Ó |Ÿ ³ T¼

Ôá s ÇÔá

bͯ¼ Âs‹ýÙ>±

bþ{¡ #ûd¾ Â>\Tbõ+~q

¿±+çÂ>dt‚¿£Ø&ƒ $ÈjáT+ kÍ~ó+#á>±, s  +&Ã

eTsà nuó«„ ]œ Å£L&† bͯ¼ýË #ûs& Á + ƒ Ôà {¡&| ž Ó

m“•¿£ýË¢ {¡&| ž Ó bÍ>± yûd+ ¾ ~. yîTTÔá+ ï 50

‹\+ 35¿ì #û]+~.

k͜H\Å£”>±qT {¡&| ž Ó 32 k͜HýË¢ $ÈjáT+

È]Ðq

Ô=*

m“•¿£ ý Ë¢

@\ÖsÁ T ¿±sÃι s wŸ H Ž ý Ë 40

kÍ~ó+º+~. ¿±+çÂ>dt bͯ¼¿ì |Ÿ³T¼q•

k͜H\Å£” 41 #ó¢ {¡&ž|Ó nuó„«sÁTœ\T

nq+Ôá|ڟ sÁ+ q>·sb Á Í*¿£ýË {¡&| ž Ó CÉ+&†

Â>\Tbõ+<‘sÁT. ¿±+çÂ>dt U²Ôý˓ ‡

s  |Ÿs  |Ÿý²&+~. >·Ôá m“•¿£ýË¢ 31 k͜H\T

¿±sÃιswŸHq Ž T {¡&| ž Ó¿  e Õ dŸ+ #ûdTŸ Å£”+~.

>  \TÌÅ£”q• ¿±+çÂ>dt ‡kÍ] ÿ¿£Ø k͜H“•

$ÈjáTy&ƒýË : 59 k͜H\Å£” >±qT 37

<Š¿Øì +#áT¿Ãýñ¿£ bþsTT+~.

<Š¿Øì +#áTÅ£”q• {¡&| ž Ó ¿±sÃιswŸHŽ #á]çÔáqT ÜsÁ>s · d¾+~. ÿ¿£ bͯ¼ dŸÇÔá+çÔá+>± ‚“• k͜H\T kÍ~ó+#á&ƒyûT € ]¿±sY¦. eTÖ&ƒT <ŠXæu²Ý\ ÔásÇÔá {¡&ž|Ó¿ì |ŸP]ïk͜sTT yîTC²]{¡ &$ÈqT¢ U²ÔýË |Ÿ&†¦sTT. bͯ¼ s  ‹ýÙ nuó«„ ]œ ÿ¿£sTÁ >  \Tbõ+<‘sÁT. B+Ôà {¡&| ž Ó U²ÔýË 38 k͜H\T Ôûý²sTT.

yî Õ d Ó | Ó n~ó H û Ô á kõ+Ôá ›ý²¢ ¿£&| ƒ ý Ÿ Ë eTT“àbÍ*{¡ýË¢ VŸäy kÍÐ+ºq {¡&| ž ¾ ¿£&| ƒ Ÿ ¿±sÃιswŸHŽ m“•¿£ýË¢ eÖçÔá+ #áÜ¿ì\|Ÿ&+~. ‚¿£Ø&ƒ yîÕdÓ|Ó @¿£|Ÿ¿£Œ $Èjá֓• qyîÖ<ŠT #ûd¾+~. yîTTÔáï+ 50 k͜H\Å£” 42 k͜H\T yîÕdÓ|Ó U²ÔýË |Ÿ&†¦sTT. ‚¿£Ø&ƒ {¡&| ž Ó yî| Õ ý Ÿ˜ ²«“¿ì ç|Ÿ<‘ó q

Hî\Ö¢sÁT ¿±sÃιswŸq¢ýË yîÕdÓ|Ó

¿±sÁ D + bͯ¼ ý Hû Ô á ý Ë¢ ýË|¾ + ºq

bÍ>± yû d ¾ + ~. ÿ¿£ | Ÿ ð &ƒ T {¡ & ž | Ó

dŸeTqÇjáTyûT ¿±sÁDeT“ bͯ¼ HûÔá\T

¿£+#áT¿Ã³>± –q• Hî\Ö¢sTÁ ¿±sÃιswŸHq Ž T

$Xâw ¢ d ¾ TŸ H ï •sÁT.

‡kÍ] ¿±+çÂ>dtŔ£ ÿ¹¿ ÿ¿£Ø &$ÈHŽ <Š¿Ø£ >± {¡&| ž Ó 18 k͜HýË¢ >  \Tbõ+~+~. yîTTÔá+ ï 52 k͜HýÅ£” >±qT yîÕdÓ|¾ 32 k͜HýË¢ $ÈjáT+ kÍ~ó+º+~.

‚¿£Ø&ƒ @ bͯ¼ |ŸP]ï yîTC²]{¡ kÍ~ó+#áýñ<ŠT. >·Ôá m“•¿£ýË¢ ¿±+çÂ>dt 50 k͜ H \Å£ ” >±qÖ

32

k͜ H ýË¢

|Ÿ]$TÔáyîT®+~. >·Ôá+ýË ÿ¿£Ø k͜q+ýË >  \Tbõ+~q m+×m+ ‡kÍ] 16 k͜HýË¢

{¡&| ž Ó n~óHÔ û á #á+ç<Šu²‹T kõ+Ôá

>  \Tbõ+~+~. {¡&| ž ¿ Ó ì >·Ô+ á ýË 7 k͜H\T

›ý²¢ýË ç|ŸÜcÍ÷Ôሿ£+>± kÍÐq ºÔáÖïsÁT

–+&ƒ>± ‡kÍ] ÿ¿£Ø &$ÈHŽÅ”£ <Š¿Ø£ ýñ<TŠ .

¿±sÃι s wŸ H â {¡ & ž | Ó bÍ>± yû d ¾ + ~.

{¡€sYmdt¿ì >·Ôá+ýË eTÖ&ƒT k͜H\T –

¿±sÃι s wŸ H Ž > ± €$sÁ Ò Û $ +ºq Ôá s ÇÔá

+&ƒ>± ‡kÍ] 10 k͜HýË¢ >  \Tbõ+~+~.

È]Ðq Ô=* m“•¿£\T ¿±e&ƒ+Ôà {¡&| ž Ó

¿£¯+q>·sY : n~ó¿±s“¿ì n&ƒT>·T<ŠÖsÁ+ýË

‡ m“•¿£\qT ç|ŸÜcÍ÷Ôˆá ¿£+>± rdŸTÅ£”+~.

“*ºbþsTTq {¡ € sY m dt Å £ ” ‚<Š Ý s Á T

yîTTÔá+ ï 50 k͜H\Å£” 33 k͜HýË¢ {¡&| ž Ó

dŸÇÔá+çÔáT\T }|¾]bþXæsÁT. yîTTÔáï+ 50

$ÈjáT+ kÍ~ó+º+~. yîÕdÓ|Ó ¹¿e\+ 4

k͜H\Å£” >±qT ¿±+çÂ>dt 20 k͜HýË¢

k͜HýË¢ $ÈjáT+ kÍ~ó+º+~.

$ÈjáT+ kÍ~ó+#á>±, {¡€sYmdt 14 k͜HýË¢

2005ýË ¿±sÃιswŸH> Ž ± @sÁÎ&q

U

¿=qkÍÐ+~.? yîTTÔáï+ 50 k͜HýË¢ 34 ç|C Ÿ ²|Ÿ]wŸÔY yûT 2014

k͜HýË¢ € bͯ¼ ÈjáT¿ ¹ Ôáq+ m>·TsÁyd û + ¾ ~.

>·Ôá m“•¿£ýË¢ ¿±+çÂ>dt ¿  e Õ Xø+ #ûdTŸ Å£”+~.

×<ŠT q>·sýË¢ ¿±+çÂ>dt >·\+ ¢ ÔáT.

R

Â>\Tbõ+~+~. nÔá«~ó¿£+>± 14 eT+~ dŸÇÔá+çÔáT\T ‚¿£Ø&ƒ >  \Tbõ+<‘sÁT.

25


Ôî\+>±D eT+&ƒ\, ›ý²¢ |Ÿ]wŸÔY m“•¿£\ýË...

R

™dÕ¿ìýÙqT ¿±sÁ«¿£sÁïýñ ¿±bÍ&†sÁT! √

Ôî\+>±DýË yîsTT«¿ì ™|Õ>± m+|Ó{¡dÓ\qT HîÐZq Ôî.<û.bÍ.

¹¿ŒçÔák͜sTTýË bͯ¼“ ¿±bÍ&ƒTÅ£”q• ¿±«&ƒsY

nç>·HjáT¿£ÔáÇ+ ç|Ÿ#sÁ+ #ûjáTÅ£”H• Â>\T|ŸÚ

|Ÿ\T eT+&ƒý²ýË¢ dŸÔï #{ìq ™dÕ¿ìýÙ

¿ ¹ +çB¿£]+#á&+ ƒ Ôà ç>±eÖ\¿[¢ ç|Ÿ#sÁ+ #ûjTá ýñ<TŠ . eTsÃyî| Õ ÚŸ Ôî\+>±D ‚ºÌ+~ yûTyûT n+³Ö ¿±+çÂ>dt, Ôî\+>±D ÔîºÌ+~ yûTyûT n+³Ö ÔîsdŸ HûÔá\T ç>±eÖýË¢ $dŸÔ ï + á >± ç|Ÿ#sÁ+ #û|{ Ÿ ²¼sTÁ . ‚ý²+{ì |Ÿ]d¾Ô œ Tá ýË¢ <Š¿Øì q k͜“¿£ |˜* Ÿ Ԑ\|Ÿ Ôî<b û Í dӓjáTsY HûÔá ÿ¿£sÁT dŸÎ+~dŸÖï Ôî\+>±DýË ¿±+çÂ>dt, ÔîsdŸ\¹¿ ™|<ŠÝ dŸ + K«ýË d¾ { ì ¼ + >´ myî T ˆýñ « \TH•sÁ T . ysÁ+<Š]¿ì eT°¢ {쿳T¢ ‚kÍïeT+³Ö ¿±+ç > dt Ôî s dŸ n~ó c ͼ H \T eTT+<û VŸäMT*#ÌsTT. B+Ôà ysÁT BóeÖ>± k͜“¿£ dŸ+dŸ\ œ m“•¿£\™|Õ mÅ£”Øe çXø<Ɗ #áÖbÍsÁT. y] nqT#á s Á T \qT eT+&ƒ \ , È&ž Î m“•¿£ýË¢ >  *|¾+#áT¿Ãe&†“¿ì m+.|Ó\T, nsÁœ, n+>· ‹\+Ôà bþs&†sÁT. ™|Õ>± Ôî<b û ͓ Ôî\+>±D e«Ü¹s¿ì n+³Ö € bͯ¼\ HûÔ\ á T ndŸÔ«á ç|Ÿ#sÁ+ #ûXæsÁT. ‡ Hû|< Ÿ «Š¸ +ýË ¿±sÁ«¿£sý ïÁ ñ Bó³T>± bþs&

dÓeÖ+ç<óŠ ç|ŸÜ“~ó : k͜“¿£ m“•¿£ýË¢ Ôî\+>±D çbÍ+Ôá+ýË Ôî\T>·T<ûXø+ bͯ¼ |Ÿ&ýñºq ¿sÁ³+ý² |Ÿ Ú +EÅ£ ” +~. Ôî \ +>±DýË Ôî < û b Í |ŸHb Õî þsTT+~. ‚¿£ bͯ¼jTû ýñ<TŠ n+³Ö $eTsÁô\T #ûdq ¾ ç|ŸÔ«á ]œ bͯ¼\Å£” Bófq ®É Èy_ºÌ+~. >·Ôá k͜“¿£ dŸ+dŸ\ œ m“•¿£\ |˜* Ÿ ԐýË¢ bþ*ÌÔû ÔáŔ£ Øe eºÌH, ‡kÍ] rçe ç|ŸÜÅ£L\ |Ÿ]d¾Ô œ Tá ýË¢ 1000¿ì ™|Õ>± m+|Ó{d ¡ ,Ó 40¿ì ™|Õ>± È&žÎ{¡dÓ k͜H\qT Hî>·Z&ƒ+ <‘Çs ç|ŸÔá«]œ bͯ¼\Å£” Ôî<ûbÍ dŸyýÙ $d¾]+~. ‡ m“•¿£\ ¿ÃdŸ+ bͯ¼ nç>· H já T ¿£ Ô á Ç +>±“, ›ý²¢ k ͜ s TT ç|C Ÿ ²|Ÿ]wŸÔY yûT 2014

HjáTÅ£”\T>±“ |Ÿýý ¢É Ë¢ ™|<Š> Ý ± Ü]Ð+~ ýñ<ŠT. Ôî<ûbÍqT Â>*|¾+#\+³Ö kÍ÷sY ¿±«+|ŸÚqsÁT¢ ç|Ÿ#sÁeTÖ #û|³ Ÿ ý ¼ < ñ TŠ . ç|Ÿ<‘ó q HûÔ\ á +Ԑ n™d+;¢ ýË¿ùdu Ÿ „ó m“•¿£\ {ì¿ Â ³¢ e«eVŸ ä sýË¢ Ôá \ eTTq¿£ ý É Õ –q•, dŸ e Tjá T +ýË eT+&ƒ \ , J&ž Î m“•¿£ \ T È]>±sTT. ç>±eTk͜sTTýË –q• ¿±sÁ«¿£s\ ïÁ T, ºq• ºq• HjáTÅ£”\T, nuó«„ sÁTý œ ñ mÅ£Ø&¿Ø£ &ƒ kõ+Ôá+>± ç|Ÿ#sÁ+ #ûdTŸ Å£”H•sÁT. y]¿ì ‹jáT{ìqT+º €]œ¿£ kÍjáT+ Å£L&† ™|<Š> Ý ± mesÁÖ #ûjTá ýñ<TŠ . “jîÖÈ¿£esÁZ k͜sTTýË myîTˆýñ«\T>±“, bͯ¼ ‚HŽ#¯¨\T Å£L&† kÍsÁ Ç çÜ¿£

m“•¿£ \ ™|Õ H û

<Š  w¾ ¼

U

bͯ¼“ ¿±bÍ&ƒTÅ£”H•sÁT. ç|ŸÈýË¢ –q• €<ŠsD Á Å£” ‚<û “<ŠsôÁ q+ n“ |s=ØH•sÁT. Ôî\+>±Dý˓ eÖsÁTeTÖ\ ç>±eÖýË¢ ™dÕÔá+ Ôî<ûbÍÅ£” ‹\yîT®q ¿±«&ƒsY,

–

<‘VŸ²sÁDÅ£” KeTˆ+ ›ý²\¢ýË eÖsÁTeTÖ\ n³M çbÍ+ÔáyîT®q yCñ&ƒT eT+&ƒ\+ýË yîTTÔáï+ m+|Ó{¡dÓ

k͜Hýú• Ôî<ûb͹¿

<Š¿±ØsTT. Ð]ÈqT\T n~ó¿+ £ >± “ed¾+#û ‡ eT+&ƒ\+ #óárïdt>·&Ž dŸ]VŸ²<ŠTÝýË¢ – +<Š“ n¿£Ø&ƒ Å£L&† ç|ŸÈ\T >  *|¾+#sÁ+fñ bͯ¼ m+Ôá ‹\+>± –+<à nsÁ œ + #û d Ÿ T ¿Ãe#á Ì “ Ôî < û b Í dÓ “ já T sY Hû Ô á $e]+#sÁT. KeTˆ+ ›ý²¢ýË Ôî<ûbÍ., ÔîsdŸ, ¿±+çÂ>dt\Å£” n+<Šq+Ôá mÔáTý ï Ë

26


R

“*º+~. Ôî s dŸ uó ² ¯ €~ó ¿ £ « +ÔÃ

|s=ØH•sTT. È&žÎ{¡dÓ k͜q+ $wŸjTá +ýË

n<ó Š « Å£ Œ ” &ƒ T

 > \Tbõ+~q €~ý²u²<Ž ,

esÁ + >· ý Ù ,

¿£údŸ+ bÍÜ¿£ qT+º 35 ç>±eÖ\<‘¿±

dŸ Ç ç>±eT+ýËqÖ m+|Ó { ¡ d Ó k͜ H “•

“ÈeÖu²<Ž , ý²+{ì ›ý²¢ ý Ë ™dÕ Ô á +

ÿ¹ ¿ ¯ÜýË ç|Ÿ # sÁ + kÍ>±\“, ‡

Ôî<b û ÍjûT HîÐ+ Z ~. ÔîsdŸ n~óHÔ û á¿ ¹ dӀsY

Ôî<b û ÍÅ£” >·DújáT+>± m+|Ó{d ¡ Ó k͜H\T

dŸeTdŸ«ÔÃHû m+|Ó{¡dÓýË¢ >·DújáT+>±

myîTˆýñ«>± bþ{¡ #ûdH ¾  ¿£údŸ+ n+<ŠTýË

e#ÌsTT. –ÔáïsÁ Ôî\+>±DýË Ôî<ûbÍ

HîÐH Z  n<û k͜sTTýË È&žÎ{¡d\ Ó qT bͯ¼

dŸ > · + Å£ L &† Ôî s dŸ Å £ ” s¿£ b þe&ƒ +

|ŸP]ï>± ÔáT&º™|³T¼Å”£ bþÔáT+<Š+³Ö ÔîsdŸ

<Š¿Øì +#áT¿Ãýñ¿£ bþsTT+<Š“ Ôî<b û Í esZ\

>·eTHsÁ+ ½ . >·CÇñ ýÙ “jîÖÈ¿£esÁ+ Z ýË Ôî<b û Í,

HûÔá\T #ûd¾q ç|Ÿ#sÁ+ dŸ]¿±<Š“ ‡

n_óçbÍjáT+. ›ý²¢k͜sTT HjáT¿£ÔÇ\T

¿±+çÂ>dt\Å£” #î] eTÖ&ƒT È&žÎ{¡d\ Ó T s>±,

|˜ Ÿ * Ԑ\ <‘Çs yî \ ¢ & î Õ + <Š “ bͯ¼

m¿£Ø&¿£¿£Ø&ƒ eT]+Ôá çXø<ŠÆ ™|{ì¼ ÔîsdŸ,

ÔîsdŸÅ”£ ÿ¿£Ø{¡ <Š¿Ø£ ýñ<TŠ . ‚¿£Ø&ƒ Ôû<b û Í

esZ\+³TH•sTT. –ÔáïsÁ Ôî\+>±Dý˓

¿±+çÂ>dt\ ç|Ÿ#s“• Ü|¾Î ¿={ì¼ ç|ŸÈ\qT

n™d+;¢ nuó«„ ]œ ç|ŸÔ|ts  &¦ ÿ+{ì #ûÜÔÃ

esÁ + >· ý Ù ›ý²¢ ý ˓ Ôî < û b Í >· D újá T

€¿£ ³ T¼ ¿ =“ –+fñ eT]+Ôá yî T sÁ T  > Õ q

bͯ¼ “ eTT+<Š T Å£ ” q& | ¾ d Ÿ Ö ï ç|Ÿ # sÁ +

dŸ+K«ýË m+|Ó{¡dÓ\qT <Š¿ìØ+#áTÅ£”+~.

|˜ Ÿ * Ԑ\T

bͯ¼ e sZ \ T

#ûXæsÁT. ÔîsdŸ Ôás| Á ڟ q € bͯ¼ ¿¡\¿£ HûÔá

™VÕ²<Šsu²<ŽqT €qT¿=“ –q• sÁ+>±Âs&¦

n_ó ç bÍjá T |Ÿ & ƒ T Ôá T H•sTT. n™d+;¢

VŸ²¯XÙseÚ ™dÕÔá+ ç|Ÿ#s“¿ì eºÌH

›ý²¢ Ô Ã bͳT KeTˆ+, qý¤Z + &ƒ ,

m“•¿£\Å£” bþ{¡|& Ÿ û nuó«„ sÁT\ œ T çXø<Ɗ #áÖ|¾q

Ôî<b û ÍqT ÔîsdŸ n~ó>$ · T+#áý¿ ñ b £ þsTT+~.

eTVŸ²‹ÖuÙq>·sY ›ý²¢ýË e+<Š\ dŸ+K«ýË

#ó bͯ¼¿ì yîTsÁT>  q Õ |˜* Ÿ Ԑ\T e#ÌsTT.

€~ý²u²<Ž ›ý²¢ ý Ë Ôî s dŸ ç|Ÿ u ó ² e+

m+|Ó{¡dÓ\qT ¿ÕedŸ+ #ûdŸTÅ£”“ ™dÕ¿ìýÙ

–<‘VŸ²sÁDÅ£” esÁ+>·ýÙ ›ý²¢ bÍ\Å£”]ï

n~ó¿+ £ >± –H•... ¿=“• n™d+;¢ “jîÖÈ¿£

‹\+>± “\‹&+~. nsTTÔû ç>±eTk͜sTTýË¢

“jîÖÈ¿£esÁ+ Z ýË Ôî\+>±D Ôî<b û Í HûÔá

esZ\ |Ÿ]~óýË Ôî<b û Í eT+º |˜* Ÿ Ԑ\qT

bͯ¼ ‹\+>± –H• n“• ç>±eÖ\qT

mçsÁu* É ¢ <ŠjÖ á ¿£ss Y eÚ çXø<Ɗ #áÖ|Ÿ&+ ƒ ÔÃ

s‹{ì ¼ + ~. ‡ ›ý²¢ ý ˓ €d¾ b ˜ Í u²<Ž

dŸ e TqÇjá T |Ÿ s Á º Bó ³ T>± ç|Ÿ # sÁ +

bͯ¼¿ì m+|Ó{¡dÓ k͜H\T ÔîsdŸ¿£H•

“jîÖÈ¿£esÁ+ Z |Ÿ]~óýË 20 m+|Ó{d ¡ \ Ó ÔÃ

#ûjTá ýñ¿b £ þe&ƒ+Ôà È&žÎ{¡d\ Ó T mÅ£”Øe>±

mÅ£ ” Øyû e#ÌsTT. qý¤Z + &ƒ ›ý²¢

bͳT  s +&ƒ T È&ž Î {¡ d Ó \ qT Ôî < û b Í

sýñ<TŠ n“ bͯ¼ esZ\T $Xâw ¢ + ¾ #sTT.

<ûesÁ¿=+&ƒýË m+|Ó{¡dÓ\T ÔîsdŸ¹¿MT

<Š¿Øì +#áTÅ£”+~. ¿£¯+q>·sY ›ý²¢ýË ndŸ\T

™|Õ > ± Ôî s dŸ , ¿±+ç > dt \ T Ôî < û b ÍÅ£ ”

s¿£bþ>± Ôî<b û ÍÅ£” @¿£+>± 18 se&ƒ+

U²Ô Ôîse Á ýñ<TŠ . ‚ý²+{ì |Ÿ]d¾Ü œ ‚ÔásÁ

e«Ü¹s¿£+>± #ûdq ¾ ç|Ÿ#sÁ+ Å£L&† È&žÎ{¡dÓ

>·eTHsÁ½+. ‚ý²¹> ¿Ã<‘&ƒýËqÖ Ôî<b û Í

›ý²¢ýËqÖ n¿£Ø&ƒ¿Ø£ &ƒ eºÌ+~.

|˜ Ÿ * Ԑ\™|Õ ç|Ÿ u ó ² e+ #á Ö |¾ + <Š “

eTT+<Š + ÈýË –+~. €K]¿ì {¡ | Ó d Ó d Ó

e#û Ì e“

#á<Še+& !

bõH•\

\¿£ ë já T «

MT k͜“¿£ ç|Ÿuó„TԐÇ\ >·T]+º Ôî\TdŸT¿Ã+&!

k͜“¿£ ç|Ÿuó„TԐÇ\ |ŸçÜ¿£>± MT eTT+<ŠTÅ£” eºÌq »ç|ŸC² |Ÿ]wŸÔYµ eÖdŸ|ŸçÜ¿£ >·T]+º MT n_óçbÍjáÖ\T, dŸÖ#áq\T, dŸ\VŸä\T, eÖsÁTÎ\T, #ûsÁTÎ\ dŸeÖ#s“• yî+³Hû ç¿ì+~ ºsÁTHeÖÅ£” Ôî*jáTCñjáT+& eÖ ºsÁTHeÖ : m&³sY, ç|ŸC²|Ÿ]wŸÔY eÖdŸ|ŸçÜ¿£, Âs+&ƒe n+ÔádŸTï, lÐ] ¿±+™|¢¿ùà, yî+¿£{²ç~ ~¸jûT³sY |Ÿ¿£Øq, ~ýÙdŸTUÙq>·sY,

™VÕ²<Šsu²<Ž ` 60, ™dýÙ : 9866352084, 9059017720, b˜Í«¿ùà : 040`24065867, email : prajaparishad@gmail.

ç|C Ÿ ²|Ÿ]wŸÔY yûT 2014

U

27


R

¿±+çÂ>dt... KTwt....!

Ôî\+>±D »|ŸÚsÁµ |˜Ÿ*Ԑ\™|Õ dŸ+Ôá|¾ï

eTTK« HjáTÅ£”\ k͜HýË¢ €~󿣫+..

“sXø |Ÿ]ºq q>·s\T...

‚ÔásÁ bͯ¼\ qT+º >·{ì¼ bþ{¡...

(Ôî \ +>±D qT+º ç|Ÿ Ô û « ¿£ ç|Ÿ Ü “~ó )

|ŸÚsÁbÍ\¿£ dŸ+|˜Ö Ÿ \T, q>·sÁ bÍ\¿£ dŸ+dŸ\ œ m“•¿£\ |˜* Ÿ Ԑ\T ¿±+çÂ>dt bͯ¼¿ì ¿=Ôáï – ԐàVŸä“•#ÌsTT. Ôî\+>±D²ýË |ŸÚsÁbÍ\¿£ m“•¿£ýË¢ nܙ|<ŠÝ bͯ¼>± neÔá]+º&ƒ+Ôà € bͯ¼ Hû Ô á \ T €q+<‘“• e«¿£ ï + #û d Ÿ T ï H •sÁ T . >±+Bó u ó „ e HŽ ý Ë {¡ | Ó d Ó d Ó n<ó«Š Å£”Œ &ƒT bõH•\ \¿£ˆŒ jáT« u²DdŸ+# ¿±*Ì dŸ+‹s\T ÈsÁT|ŸÚÅ£”H•sÁT. eTTK« Hjá T Å£ ” \T kõ+Ôá “jî Ö È¿£ e sZ \ |Ÿ ] ~ó ý ˓ |Ÿ Ú sÁ b Í\¿£ dŸ + |˜ Ÿ Ö \, ¿±s=ιswŸHŽýË eºÌq |˜Ÿ*Ԑ\T y]¿ì nXæÈq¿£+>± –H•sTT. ÔîsdŸ™|Õ €~ó¿«£ + kÍ~ó+#á&+ ƒ ™|Õ € bͯ¼ dŸ+Ôá|¾Ô ï à –+~. ç|C Ÿ ²|Ÿ]wŸÔY yûT 2014

eÖJ eT+çÜ ^Ԑ s & ¦ “jî Ö È¿£ e sÁ Z

¿ ¹ +ç<ŠyTî q ® ÈVÓ²su²<ŽýË ¿±+çÂ>dt $ÈjáT+ kÍ~ó+º+~. “C²eÖu²<Ž ›ý²¢ýË¢ eÖJ eT+çÔáT\T |ŸÚsÁbÍ\¿£ dŸ+|˜Ö Ÿ \T ¿±+çÂ>dt eXøeTjáÖ«sTT. sÁ+>±Âs&¦ ›ý²¢ýË eÖJ eT+çÜ &¿  nsÁTD kõ+Ôá “jîÖÈ¿£esÁy Z Tî q ® sh $uó„Èq nq+ÔásÁ+

>±<‘Ç\ |ŸÚsÁbÍ\¿£ dŸ+|˜TŸ +ýË ¿±+çÂ>dtŔ£

È]Ðq Ô=* m“•¿£ \ T

$ÈjáT+ <Š¿Øì +~. eÖJ eT+çÜ JeHŽs  &¦

¿±e&ƒ+Ôà ¿±+çÂ>dt bͯ¼

çbÍܓ<ó«Š + eV¾²+ºq ÈÐԐ«\ |ŸÚsÁbÍ\¿£

M{ì “ ç|Ÿ Ü cͼ Ô á ˆ ¿£ + >±

dŸ+|˜ŸT+

rdŸ T Å£ ” +~. Ôî \ +>±D

kÍ~ó + º+~. {¡ | Ó d Ó d Ó ¿±sÁ « “sÇVŸ ² ¿£

‚ºÌq bͯ¼ > ± Ôá e TÅ£ ”

n<ó«Š Å£”Œ &ƒT –Ôáy ï TŽ Å£”eÖsYs  &“ ¦ jîÖÈ¿£esÁ+ Z

Ôî\+>±D ç|ŸÈ\T |Ÿ³¼+

VŸQpsYq>·sY |ŸÚsÁbÍ\¿£ dŸ+|˜TŸ +ýË dŸ>+ ·

¿£&Ô ƒ sÁHû BóeÖÔà m“•¿£\

k͜H\T, €jáTq uó²sÁ« |Ÿ<‘ˆeÜ bþ{¡

‹]ýË¿ì ~Ð+~. nuó«„ sÁT\ œ

#û d ¾ q ¿Ã<‘&ƒ ™d > ˆ+³T |Ÿ ] ~ó ý ˓

m+|¾ ¿ £ ™ |Õ ç|Ÿ Ô û « ¿£ <Š  w¾ ¼

|ŸÚsÁbÍ\¿£ dŸ+|˜ŸT+ýË mÅ£”Øe k͜H\T

kÍ]+º+~. nuó„«sÁTœ\Å£”

¿±+çÂ>dtŔ£ se&ƒ+ }sÁ³ ¿£*Ð+º+~.

d¾ b ˜ Í s\

|Ÿ + |¾ D ¡

‚Ôá s Á bͯ¼ \ qT+º bþ{¡ –q•

u²<ó Š « Ôá \ qT n™d+;¢ “jî Ö È¿£ e sZ \

$TçÔá|¿ Ÿ ±Œ \T, dŸÇÔá+çÔá nuó«„ sÁT\ œ Ôà ¿£*d¾

‚HŽ # ]¨ \ Å£ ” n|Ÿ Î Ð+º+~. ç|Ÿ # sÁ

y{ì “ <Š ¿ ì Ø +#á T Å£ ” +{²eT“ ¿±+ç > dt

u²<ó«Š Ôá\qT eTTK« HûÔ\ á Å£” n|ŸÎÐ+º+~.

esZ\T #î‹TÔáTH•sTT.

|Ÿ³¼D²\T, q>·sÁ |Ÿ+#jáTr\T, q>·sÁ

n¿£Ø&ƒ¿Ø£ &† ÔásTÁ >·T...

bÍ\¿£ dŸ+dŸ\ œ |Ÿ]~óýË qT+º ¿±+çÂ>dtŔ£

|Ÿ ³ ¼ D ²ýË¢

¿±+çÂ>dt

|˜ŸTq$ÈjáT+

€XæeVŸ ²

|Ÿ ³ T¼ –+~. Ôî \ +>±D ç|Ÿ u ó ² e+ ‡

|Ÿ ] d¾ œ Ô á T \TH• Ôî \ +>±DýË m“•¿£ \ T

m“•¿£ \ ™|Õ

È]Ðq eTÖ&ƒ T q>· s Á bÍ\¿£ dŸ + dŸ œ \

–+³T+<Š “

€

bͯ¼

$Xø Ç d¾ + º+~. bͯ¼ eTTK«Hû Ô á \ T ‡

|˜ Ÿ * Ԑ\T

m“•¿£\qT çbÍ<ó‘q«yîT®q$>± uó²$+º,

s ¹ |ŸÚÔáTH•sTT. “C²eÖu²<Ž q>·sÁ bÍ\¿£

y{ì |Ÿ]~óýË dŸsÇÁ XøŔ£ \ ï Ö ÿ&†¦sTÁ bõH•\

dŸ+dŸœ |Ÿ]~óýË 50 &$Èq¢Å”£ >±qT 16

\¿£ˆŒ jáT« “jîÖÈ¿£esÁZ ¿ ¹ +ç<ŠyTî q ® Èq>±eT

eÖçÔáyTû se&ƒ+ € bͯ¼ J]’+#áT¿Ãýñ“

|ŸÚsÁbÍ\¿£ dŸ+|˜TŸ +ýË ¿±+çÂ>dt dŸ>+ · dÓ³q ¢ T

$wŸ j á T +. |Ó d Ó d Ó eÖJ n<ó Š « Å£ Œ ” &ƒ T

kÍ~ó + º+~. eÖJ –|Ÿ e TTK«eT+çÜ

&.l“ydt q>·sÁ bÍ\¿£ dŸ+dŸœýË¢ bͯ¼

<‘yîÖ<ŠsÁ sÈq]à+VŸ² “jîÖÈ¿£esÁZ

bÍ>± ¿ÃdŸ+ rçe+>± ¿£w¾ #ûdH ¾  |˜* Ÿ Ôá+

¿ ¹ +ç<ŠyTî q ® €+<ÃýÙ |ŸÚsÁbÍ\q dŸ+|˜TŸ +,

€XæÈq¿£+>± sýñ<TŠ .

U

¿±+ç > dt ý Ë

¿£ \ ¿£ \ +

28


R

>·DújáTyîT®q k͜Hýñ Â>\T#áTÅ£”H•+

¿±+çÂ>dt bͯ¼¿ì 16 eTT“àbÍ*{¡\T eÖçÔáyTû e#ÌsTT.

ç|ŸC²|Ÿ]wŸÔY &îdtØ ` ™VÕ²<Šsu²<Ž : |ŸÚsÁbÍ\¿£ m“•¿£ýË¢ >·DújáTyîTq ® k͜H\Hû >  \T#áTÅ£”H•eT“ ÔîsdŸ HûÔá ¿  .ԐsÁ¿s £ eÖseÚ nH•sÁT. eÖ bͯ¼¿ì >·DújáTyîTq ® k͜Hýñ e#ÌsTT. nsTTÔû, bͯ¼¿ì “sˆD|Ÿsy Á Tî q ® ‚‹Ò+<ŠT\ÔÃHû €¥+ºq |˜* Ÿ Ԑ\T sýñ<TŠ . ‚|ŸÚÎ&ƒT eºÌq |˜* Ÿ Ԑ\™|Õ dŸ+ÔᏝ|ï –+~. n sTTÔû, eT]“• kÍ~ódï u²>·T+&û<q Š • uó²eq –+~. n“ ÔîsdŸ HûÔá ¿  {ì€sY nH•sÁT. VŸ²+>´ @sÁÎ&ƒ¦ #ó eÖ¹¿ €~󿣫+ : VŸ²¯XÙ..

eÖÅ£ ” 8 eTT“ÎbÍ*{¡ \ T e#ÌsTT. dŸ T eÖsÁ T eTsà 18 |Ÿ Ú sÁ b Í\¿±ýË¢ Ôî s dŸ Å £ ” nqTÅ£ L \ |Ÿ ] d¾ œ Ü –+~. yû T + n~ó¿±s“¿ì Å£LÔáy³ û T <ŠÖsÁ+ýËHû –H•+. VŸ²+>´ n~ó¿±s“¿ì Å£LÔáy³ û T <ŠÖsÁ+ýËHû –H•+. VŸ²+>´ @sÁÎ&q eTT“àbÍ*{¡ýË¢ yûT+ $ÈjáT+ kÍ~ó+#á&+ ƒ U²jáT+. #îs ÂÕ ˆHŽ m“•¿£\ H{ì¿ì @ bͯ¼ m“• |ŸÚsÁbÍ\¿±\T <Š¿ìØ+#áTÅ£”+<Šq• n+Xø+™|Õ dŸÎwŸ¼Ôá edŸT+ ï ~. XædŸqdŸu,„ó ýË¿ùdu Ÿ „ó m“•¿£\™|ÕHû Ôá|Ο eTT“àbÍ*{¡\™|Õ yûT+ <Šw¾¼ ™|³¼ý< ñ TŠ .

€#ásÁD

€#ásD Á nq>±Hû #î|ξ q+Ôá Ôû*¿£ ¿±<ŠT €#á]+³+ n“ yî+³Hû n+{²sÁT. #î|Ο ³+ m+Ôá Ôû*¿Ã €#á]+#á&+ ƒ Å£L&†

n+Ôû Ôû*¿£. m{¤NÌ ‡ s  +&+{ì eT<ó«Š €³+¿£+ eTq eTqdŸTà. €ýË#áH$<ó‘H“• ‹{ì¼ eTqdŸTà jîTT¿£Ø d¾Ü œ –+³T+~. <‘““ “\¿£&ƒ #ûjTá T³Å£” <îq Õ +~¿£ J$Ôá+ýË <ó‘«q+ ýñ¿£ jîÖ>±\qT #ûjTá T³Å£” ç|ŸjTá Ԑ•\T #ûdTŸ + ï {²eTT. eTq dŸHÔáq <ós Š ˆÁ +ýË, jáTT>· ç|Ÿu²ó eeTTqT ‹{ì> ¼ ±“, ¿±\ eÖq |Ÿ]d¾Ô œ \ á qT ‹{ì> ¼ ±“, €#á]+#áý“ ñ <ós Š ˆ\qT ç|ŸÔ«e֕jáTyîTq ® dŸ&* ƒ +|ŸÚ Xæg ‚ºÌjáTTq•~. ¿±‹{ì¼ €#ásD Á Å£” ¿£wÔ ¼Ÿ s á y Á Tî q ® <ós Š ˆ\T ýñHý û e ñ Ú. ¿£ÔájTá T>·eTT, çÔûԐjáTT>·eTT, <‘Ç|ŸsÁ jáTT>·eTT\+<ŠTq• <ós Š ˆÁ eTT\T, eÖqeړ €jáTT: ç|ŸeÖDeTT ‡ ¿£* jáTT>·+ýË ýñeÚ. € jáTT>·eTT\ýË yû\¿=\~ dŸ+eÔáàsÁeTT\T J$+º, nHû¿£ $<óe Š TTýÉq Õ Ôá|d Ÿ TŸ àý²#á]+º <ós Š ˆÁ eTTqT ¿±bÍ&î&y  sÁT. ¿±ú ¿£*jáTT>·eTTýË n+Ôá ¿£]q Ä yîTq ® Ôá|d Ÿ TŸ à\T ýñeÚ. dŸs¿ ïÁ ±\ dŸsÇedŸ\ œ jáT+<ŠT HeTÈ|ŸeTTqT çÜ¿£sD Á Xø—~Æ>± €#á]dï #\ eTT¿ìï bõ+<Š#Tá Ì n“ Xæg+ #î|ξ jáTTq•~. |ŸPsÁÇ|ŸÚ jáTT>±\ýË lseTT&ƒT, l¿£wŸ§& ’ Tƒ eÖqe Xø¯sÁ+ <ó] Š +º nHû¿±Hû <ós Š ˆ\qT €#á]+º J$Ôá >·eTH“• #î|ξ jáTTH•&ƒT. lseTT&ƒT <ós Š ˆ“¿ì eÖsÁT|sÁT. <ós Š ˆÁ dŸÇsÁÖ|ŸyTû lseTT&ƒT. lseÖjáTD+ <ós Š ˆ\ s¥. <îq Õ +~¿£ J$Ôá+ýË Ôû*¿£>± €#á]+#á>* · Ðq ¿=“• <ós Š ˆ\qT |Ÿ]o*<‘ÝeTT. $XøÇ+ nHû ç‹VŸäˆ+&ƒ+ýËqTq• |Ÿ+#áuÖ „ó ÔáeTT\#û eÖqe Xø¯sÁ+ dŸw¾+ ¼ #á‹&q~. n+fñ JyÔáˆ, |Ÿse Á ÖÔሠdŸ+jîÖ>·+ ÈsÁT>·T#áTq•~. n³Te+{ì eÖqe Xø¯sÁeTT ÿ¿£ €\jáTeTT. €\jáTeTTqT |Ÿ]Xø—çuóe „ TT #ûjTá T³jûT eTq Xø¯sÁ k͕qeTT, ¿±¿£bþÔû €\jáTeTT Xø— çuó+ „ #ûjTá T#áTH•eTT nqT uó²eq eTTK«+. n<û uó²eeTTÔà |Ÿ+#áuÖ „ó Ԑ\ýË ÿ¿£fq ®É È\eTTqT >·+> ¹ #á, jáTeTTHû#,á >Ã<‘e] qsÁˆ<‘, d¾+<óTŠ ¿±yû] Èýñdˆ¾ HŽ dŸ“•~ó+Å£”\T n“ çbÍ]œ+#áT#áÖ € È\eTTqT çbÍsÁH œ |ŸPsÁÇ¿£eTT>± k͕qeÖ#á]+ºq m&ƒ\ <ós Š ˆÁ eTTqT €#á]+ºq³T¢. n~ ¿£w¼Ÿ Ôáse Á TT ¿±Hû¿±<ŠT. ¿ ¹ e\+ çXø<Ɗ eV¾²dï #\T.. n<û $<ó+ Š >± eTqýËHû ÈsÄs Á Ð• sÁÖ|Ÿ+ýË |Ÿsy Á Tû XøÇsÁT&ƒT –H•&ƒT. “Ôá«+ uóËÈq dŸeTjáT +ýË, €VŸ²+ yîX Õ æÇdŸýË uóÖ „ ÔÇ çbÍDìH+ <ûV²Ÿ eÖ祿£: çbÍD²bÍq eTjáÖjáTT¿£ï |Ÿ#eT«q•+ #áÔTá ]Ç<óy Š TŽ nqT¿=“ ¿£+&ƒT¢ eTÖdŸT¿=“ eTqýË È]ÄsÐ• sÁÖ|Ÿ+ýË –q• |Ÿse Á ÖÔáˆqT eÖqd¾¿+ £ >± <Š]ô+º uóËÈq+ #ûjTá T³ eT+º €#ásD Á .. ç|C Ÿ ²|Ÿ]wŸÔY yûT 2014

U

29


R

ÔîsdŸýË qÖÔáHÃÔûïÈ+..

` €sY.sCñXøÇsYÂs&¦

m+|Ó{d ¡ \ Ó T ÔîsdŸ U²ÔýË #ûssTT. ‡

eT+&ƒ\, ›ý²¢ |Ÿ]wŸÔTá ï m“•¿£ýË¢ ÔîsdŸ eTVŸä yû>+ · Ôà <ŠÖdŸTÅ£”bþsTT+~. bͯ¼¿ì >·{| ¼ì ³ Ÿ T¼q• –Ôás ï Á Ôî\+>±D²ý˓ ç>±MTD çbÍ+ԐýË¢ ÔáqÅ£” ÜsÁT>·Týñ<“ Š eTsÃkÍ] “sÁ Ö |¾ + #á T Å£ ” +~. ný²¹ > <Š ¿ ì Œ D Ôî \ +>±D²ýËqÖ |ŸsÇýñ<Š“|¾+º+~. n+<ŠTu²³TýË –q• |˜* Ÿ Ԑ\ dŸeÖ#sÁ+ ç|Ÿ¿±sÁ+... 180¿ì ™|Õ>± CÉ&žÎ{¡dÓ\qT, dŸTeÖsÁT 1900 m+|Ó{¡dÓ\qT ÔîsdŸ ¿  e Õ \+ #ûdTŸ Å£”+~. ný²¹> 3CÉ&Ξ |ÓsÄ \qT, 58eT+&ƒ\

|Ÿ]wŸÔáTï

|ÓsĐ\qT

<Š¿Øì +#áTÅ£”+~. ÔîsdŸ €$sÒÛe+ qT+º bͯ¼ ‚+Ôá{ì k͜sTTýË |˜ŸTq $ÈjáT+ kÍ~ó+#á&+ ƒ ‚<û Ô=*kÍ] ¿±e&ƒ+ $Xâw+ Ÿ .. 2001ýË ÔîsdŸqT @sÎ³T #ûdq ¾ ÔásÇÔá Ô=*kÍ]>± È]Ðq k͜ “ ¿£ dŸ + dŸ œ \ m“•¿£ýË¢ ¿ ¹ e\+ “C²eÖu²<Ž, ¿£¯+q>·sY ›ý²¢ |Ÿ ] wŸ Ô á T ï \ ™|Õ H û >· T ý²; CÉ + &† mÐ]+~. n|ŸÚÎ&ƒT 98 CÉ&Ξ {¡dÓ k͜H\qT eÖçÔáyûT kÍ~ó+#á>·*Ð+~. nq+ÔásÁ+ 2006 m“•¿£ýË¢ |˜TŸ ËsÁ+>± <î‹ÒÜ+~. ÿ¿£Ø ›ý²¢ |Ÿ ] wŸ Ô á T ï #î Õ Â s ˆHŽ |Ó s Ä  “• Å£ L &†  > \eýñ ¿ £ b þsTT+~. ¹ ¿ e\+ 60ý˝| CÉ&Ξ {¡dÓ k͜H\Hû >  \T#áTÅ£”+~. ný²+{ì~ ‡ kÍ] nÔá«~ó¿£ dŸ+K«ýË k͜H\qT >  \T#áTÅ£”+~. m+|Ó{d ¡ Ó |˜* Ÿ ԐýË¢qÖ ¿=“• ›ý²¢ýË¢ ¿±+çÂ>dt ¿£H• eTT+<Š+ÈýË – +~. €~ý²u²<Ž ›ý²¢ýË 14 eT+&ƒý²ýË¢ ÔîsdŸ €~ó¿«£ + kÍ~ó+º+~. eTsà ×<ŠT eT+&ƒý²ýË¢ dŸÇÔá+çÔáT\ eT<ŠÔ Ý Tá Ôà eT+&ƒ\ |Ÿ ] wŸ Ô á T ï k͜ H \qT  ¿ Õ e dŸ + #û d Ÿ T Å£ ” Hû ne¿±XøeTÖ –+~. “C²eÖu²<Ž ›ý²¢ýË 581

m+|Ó { ¡ d Ó \ T+&ƒ > ±.,

ç|C Ÿ ²|Ÿ]wŸÔY yûT 2014

238

›ý²¢ýË¢ 12 eT+&ƒ\ |Ÿ]wŸÔTá ï |ÓsÄ \qÖ Ôî s dŸ  > \T#á T Å£ ” +~. eTsà m“$T~ eT+&ƒý²ýË¢ ‚ÔásTÁ \T, dŸÇÔá+çÔáT\Ôà ¿£*d¾ #î Õ Â s ˆHŽ k͜ H \qT  ¿ Õ e dŸ + #û d Ÿ T Å£ ” Hû ne¿±Xø+ ¿£“|¾kþï+~. n“•+{ì¿¡ n“•... “C²eÖu²<Ž ›ý²¢ý˓ mý²¢s  &¦ “jîÖÈ¿£esÁ+ Z ýË >·\ €sÁT CÉ&Ξ {¡d\ Ó Ö ÔîsdŸHû >  \T#áT¿Ãe&ƒ+ $Xâw+ Ÿ . ný²¹> E¿£ Ø ýÙ “jî Ö È¿£ e sÁ Z + ý˓ ×<Š T CÉ&Ξ {¡d\ Ó T, u²qTày&ƒ “jîÖÈ¿£esÁ+ Z ý˓ H\T>·T CÉ&Ξ {¡d\ Ó T n“• >  \T#áTÅ£”+~. ¿£¯+q>·sY ›ý²¢ eÖq¿=+&ƒÖsÁT XædŸq dŸu„ó “jî Ö È¿£ e sÁ Z + ý˓ ×<Š T CÉ & ž Î {¡ d Ó \ Ö ÔîsdŸ¿ ¹ <Š¿±ØsTT. ‚¿£ ÔîsdŸ XædŸqdŸu²ó |Ÿ¿Œ£ eÖJ HûÔá ‡fÉ\ sCñ+<ŠsY çbÍܓ<ó«Š + eV¾²dŸTq ï • VŸQEsu²<Ž “jîÖÈ¿£esÁ+ Z ýË Å£ L &† H\T>· T CÉ & ž Î {¡ d Ó \ T+&ƒ > ±.. n“•+{ì ¿ “ Ôî s dŸ Ôá q U²ÔýË yûdTŸ Å£”+~. uË<¸ý Ž Ë @&+{ì¿ì @&ƒT CÉ&Ξ {¡dÓ k͜HýË¢ $ÈjáT+ kÍ~ó+º+~. ‚¿£Ø&ƒ d¾~Æ |³ CÉ&Ξ {¡dÓ nuó«„ ]œ¿ì 15yû\ yîTC²]{¡ eºÌ+~. nsTTÔû Ôî s dŸ ç|Ÿ u ó ² e+ n~ó¿+ £ >± –q•|ŸÎ{ì¿¡ “C²eÖu²<Ž ›ý²¢ uË<óH Š ý Ž ˓ H\T>·T CÉ&Ξ {¡dÓ k͜H\qT ¿±+çÂ>dt >  \T#áT¿Ãe&ƒ+ >·eTHsÁ½+.. ‚¿£Ø&ƒ ÔîsdŸÅ”£ ÿ¿£Ø k͜q+ Å£L&† <Š¿Ø£ ýñ<TŠ . ™|]Ðq BóeÖ... eTT“à|ŸýÙ m“•¿£\ |˜* Ÿ ԐýË¢ ¿±dŸï &žý²|Ÿ&¦ƒ >·Tý²; çXâDTýË¢ eT+&ƒ\, ›ý²¢ |Ÿ]wŸÔTá ï m“•¿£\ |˜* Ÿ Ԑ\T ¿=Ôáï –ÔàVŸä“• “+bÍsTT. ‚$ kÍsÁ Ç çÜ¿£ m“•¿£ \ |˜Ÿ*Ԑ\Å£” n<ŠÝ+ |Ÿ&ƒÔjáT“, ԐeTT

U

¿£ ú dŸ + 70 XædŸ q dŸ u ó „ k͜ H \qT >  \T#áTÅ£”+{²eT“ ÔîsdŸ nç>·HÔ û \ á T BóeÖ e«¿£+ ï #ûdTŸ H ï •sÁT. |˜Ÿ*Ԑ\™|Õ Â¿d¾€sY €s.. ÿ¿£ y î Õ | Ÿ Ú m+|Ó { ¡ d Ó , CÉ & ž Î {¡ d Ó m“•¿£\ |˜* Ÿ Ԑ\T edŸT+ ï &ƒ>±Hû eTsÃyî| Õ ÚŸ ÔîsdŸ HûÔ\ á T ¿±«+|ŸÚ\T “sÁÇV¾²+#sÁT. bͯ¼ n~óHÔ û á¿ Â d¾€sY Ôáq e«ekÍjáT ¿ ¹ çŒ Ôá+ qT+º m“•¿£\ |˜* Ÿ Ԑ\™|Õ m|ŸÎ{ì¿| £ ڟ Î&ƒT €srXæsÁT. ›ý²¢ýË Â>*ºq CÉ&žÎ{¡dÓ nuó „ « sÁ T œ \ Å£ ” b˜ þ HŽ ý Ë n_ó q +<Š q \T Ôî*bÍsÁT. yîTsÁT>  q Õ |˜* Ÿ Ԑ\T kÍ~ókÍï+.. ` VŸ²¯wtseÚ, ÔîsdŸ HûÔ.á .. kÍsÁ Ç çÜ¿£ m“•¿£ ý Ë¢ eT]+Ôá yîTsÁT>  q Õ |˜* Ÿ Ԑ\qT kÍ~ókÍïeT“ ÔîsdŸ HûÔá {ì.VŸ²¯XÙseÚ nH•sÁT. Ôî\+>±D²ýË ÔîsdŸ ç|Ÿuó„TÔáÇyûT @sÁÎ&ƒqT+<Šq&†“¿ì k͜“¿£ m“•¿£\ |˜* Ÿ Ԑýñ “<ŠsôÁ qeTH•sÁT. eTVŸ²‹ÖuÙq>·sY, q\¢>=+&ƒ, sÁ+>±Âs&¦ ›ý²¢ýË¢ CÉ&Ξ #îs ÂÕ ˆHŽ m“•¿£ýË¢ ¿¡\¿£bÍçÔá bþw¾kÍïeT“ BóeÖ e«¿£+ ï #ûXæsÁT. KeTˆ+ýË bþ{¡¿ì <ŠÖsÁ+>±... Ôî\+>±D y«|Ÿï+>± Ô=$Tˆ~ ›ý²¢ýË¢ eT+&ƒ\ ›ý²¢ |Ÿ]wŸÔTá ï m“•¿£ýË¢ ÈsÁT>·>±.. ÔîsdŸ m“$T~ ›ý²¢ýË¢Hû bþ{¡ #ûd¾+~. KeTˆ+ ›ý²¢ýË¢ ¿£údŸ+ ÿ¿£Ø CÉ&Ξ {¡d¿ Ó ì Å£L&† n~ó¿±]¿£+>± nuó«„ ]œ“ “\uɳý ¼ < ñ TŠ . bͯ¼¿ì ¿=+Ôá yûTsÁŔ£ |Ÿ³T¼q• ¿=Ôáï>·Ö&î+, |¾qbÍ¿£, ‚ýÉ¢+<ŠT, eT~ósÁ, KeTˆ+ “jîÖÈ¿£esZ\ |Ÿ]~óýË ; b˜Ís\ ¿ÃdŸ + nuó „ « sÁ T œ \ T eºÌH.. z& b þÔû ›ý²¢ ý Ë bͯ¼ ¿ ì ndŸ \ T –“¹ ¿ ýñ < Š q • ç|Ÿ#sÁ+ ÈsÁT>·TÔáT+<Šq• –<ûX Ý «ø +Ôà bþ{¡¿ì <ŠÖsÁ+>± –+~.

30


R

                                         

      

      

       

      

      

                        

        

          

        

        

   

      

      

       

      

      

                                      

        

        

          

        

        

                                         

     

      

     

     

   

        

        

          

        

        

                                     

      

      

       

      

      

                              

     

      

     

     

         

     

      

     

     

                             

     

      

     

     

     

         

        

          

        

        

               

        

        

          

        

        

                                   

      

      

       

      

      

                                                                         

      

       

      

      

                        

        

          

        

        

   

                                                        

    

    

    

    

    

                       

        

          

        

        

                              

     

      

     

     

     

         

        

          

        

        

               

        

        

          

        

        

                                         

     

      

     

     

                         

        

        

          

        

        

           

     

      

     

     

              

        

        

          

        

        

                                             

        

          

        

        

    

      

      

       

      

      

                                      

      

      

       

      

      

                               

     

      

     

     

                        

        

        

          

        

        

   

                                              

    

    

    

    

    

                   

     

      

     

     

                         

        

        

          

        

        

              

        

          

        

        

               

        

        

          

        

        

                                         

     

      

     

     

                         

        

        

          

        

        

           

     

      

     

     

              

        

        

          

        

        

                                             

        

          

        

        

    

      

      

       

      

      

                                      

      

      

       

      

      

                               

     

      

     

     

                        

        

        

          

        

        

   

                                              

    

    

    

    

    

                                           

        

          

        

        

    

        

        

          

        

        

                                     

      

      

       

      

      

                                    

      

      

       

      

      

                        

|ŸýÉ¢ýË¢qÖ |ŸdŸT|ŸÚ <ŠÞøyûT √

€+ç<óŠç|Ÿ<ûXÙý˓ 9 ›ý²¢ |Ÿ]wŸÔáTï\T Ôî<ûbÍ Â¿ÕedŸ+..

–Ôáïs+ç<óŠýË € bͯ¼<û VŸ²y...

|ŸdŸT|ŸÚeTjáTyîT®q >Ã<‘e] ›ý²¢\T...

nq+Ôá|ŸÚsÁ+, ºÔáÖïsÁT ›ý²¢ýË¢qÖ ™dÕ¿ìýÙ |ŸsÁT>·T...

H\TÐ+{ìÔà dŸ]™|³T¼Å£”q• yîÕ¿±bÍ...

m+|Ó{¡dÓýË¢qÖ Ôî<ûbÍ <ŠÖÅ£”&ƒT...

yîÕ¿±bÍ ¿£+fñ 94.3 k͜HýË¢ €~󿣫+..

çbÍ+ԐýË¢ ç|Ÿ È \ dŸ + ¹ ¿ Œ e T+ ¿ÃdŸ + ¿£³T¼‹&q bͯ¼ Ôî<b û ÍjûT. |˜TŸ q $ÈjáT+ n+~+ºq s  +&ƒT çbÍ+ԐýË¢“ ç|ŸÈ\Å£” ¿£ÔáÈÔ ã \ á T, bͯ¼ $Èjá֓¿ì ¿£w¾ #ûdq ¾ HûÔ\ á T, ¿±sÁ«¿£s\ ï Á Å£” n_óq+<Šq\T, ‚ºÌq eÖ³™|Õ “\‹&, m“•¿£\ ç|ŸD²[¿£ý˓ y>±ÝH\qT neT\T #ûkÍï+µµ... ç>±MTD z³sÁT Å£L&† Ôî\T>·T <ûX+ ø |Ÿ¿±Œ Hû –H•&ƒT. |Ÿý| ¢É ý Ÿ H ¢É  |ŸdTŸ |ŸÚ CÉ+&† Âs|ŸÂs|Ÿý²&+~. ç>±MTD z³sÁT eTHÃuó²y“• ç|ŸÜ_+_+#û ›ý²¢. eT+&ƒ\ |Ÿ]wŸÔTá ï m“•¿£ýË¢qÖ |ŸdTŸ |ŸÚ <ŠÞ+ ø dŸÔï #{ì+~. |ŸÚsÁbÍ*¿£, q>·sÁ bÍ*¿£ m“•¿£ýË¢ <ŠÖdŸT¿  [¢q ™dÕ¿ý ì Ù... m+|Ó{d ¡ ,Ó CÉ&Ξ {¡d\ Ó m“•¿£ýË¢qÖ n<û <ŠÖÅ£”&ƒT ¿=qkÍÐ+º+~. €+ç<ó Š ç |Ÿ < û X Ù ý ˓ yî T TÔá ï + 13 ›ý²¢ |Ÿ ] wŸ Ô á T ï \ ýË Ô=$Tˆ~+{ì “  ¿ Õ e \+

#ûÅ£LsÌsÁT. ÂsÕÔáT\ dŸ+¹¿ŒeT+ ¿ÃdŸ+

` sjáT\dÓeT ç|ŸÜ“~ó : »»CÉ&Ξ {¡d,Ó m+|Ó{d ¡ Ó m“•¿£ýË¢ ç>±MTD

neT\T #ûkÍï+. dÓeÖ+ç<óŠ, Ôî\+>±D

U

z³sÁ T ¢ Ôî < û b ÍÅ£ ” €K+&ƒ $Èjá T + ç|C Ÿ ²|Ÿ]wŸÔY yûT 2014

m“•¿£ýË¢ y>±Ýq+ #ûdq ¾ ³T¢ sÁTDeÖ|˜“ Ó

#ûdŸTÅ£”+~. l¿±Å£”Þø+, $ÈjáTq>·sÁ+, $XæK|Ÿ ³ •+,

Ôá Ö sÁ T Î>Ã<‘e],

|Ÿ¥ÌeT>Ã<‘e], ¿£c͒, >·T+³ÖsÁT ›ý²¢ýË¢ nÔá«~ó¿£ CÉ&Ξ {¡dÓ k͜HýË¢ $ÈjáT <ŠT+<ŠT_ó

31


R

yîÖÐ+º+~. sjáT\dÓeTýË nq+Ôá|ڟ sÁ+,

–Ôá ï s +ç<ó Š ý ˓ l¿±Å£ ” Þø + ,

ºÔá Ö ï s Á T ›ý²¢ |Ÿ ] wŸ Ô á T ï \ qT  ¿ Õ e dŸ +

$ÈjáTq>·s+ Á , $XæK|Ÿ³•+ eTÖ&ƒT ›ý²¢

#ûdTŸ Å£”+~. yîTTÔá+ ï MT<Š #á֝dï l¿±Å£”Þø+

|Ÿ]wŸÔáTï\qT Ôî\T>·T <ûXø+ bͯ¼ ¿ÕedŸ+

qT+º >·T+³ÖsÁT esÁŔ£ Ôî\T>·T<ûX+ ø bͯ¼

#ûdTŸ Å£”+~. l¿±Å£”Þø+ ›ý²¢ýË¢ 38CÉ&Ξ {¡dÓ

dŸÎwŸ¼yîT®q €~󿣫ÔáqT #{ì+~. ¿£&ƒ|Ÿ,

k͜H\T+&ƒ>± Ôî\T>·T <ûXø+ bͯ¼jûT

¿£ s Á Ö •sÁ T , Hî \ Ö¢ s Á T , ç|Ÿ ¿ ±Xø + ›ý²¢ ý Ë¢

n~ó ¿ £ « + kÍ~ó + º+~. Ôî < û b Í Â > *ºq

eÖçÔáyûT yîÕ¿±bÍ Â>*º+~. Hî\Ö¢sÁT,

CÉ&Ξ {¡dý Ó Ë¢ uó²¯ n~ó¿«£ + –+~. <ós Š ˆq

ç|Ÿ¿±Xø+ ›ý²¢ýË¢ Å£L&† ™VAs™VA] bþsÁT

ç|Ÿ k Í<Ž s eÚ çbÍܓ<ó Š « + eV¾ ² dŸ T ï q •

nq+Ôásy Á Tû $ÈjáT+ <Š¿Øì +~. sh+ý˓

l¿±Å£”Þø+ “jîÖÈ¿£esÁZ+ýËqT, nÔá“

70XæÔá+ ›ý²¢ |Ÿ]wŸÔTá \ ï ýË Ôî\T>·T <ûX+ ø

kþ<Š s Á T &ƒ T ¿£  wŸ ’ < ‘dt “jî Ö È¿£ e sÁ Z +

CÉ + &† mÐ]+~. ç|Ÿ Ü #Ã{² nÔá « ~ó ¿ £

qsÁdq Ÿ •|³ýËqÖ nÔá«~ó¿£ m+|Ó{d ¡ \ Ó T

€~ó ¿ ±«\Ôà $Èjá T + kÍ~ó + º+~.

Ôî \ T>· T <û X ø +

m+|Ó{d ¡ ý Ó Ë¢qÖ Ôî<b û ÍHû nÔá«~ó¿£ k͜H\T

$ÈjáTq>·s+ Á ›ý²¢ýË¢ Ôî<b û Í ÜsÁT>·Týñ“

> Â \Tbõ+~+~. yîTTÔá+ ï 10,092 m+|Ó{d ¡ Ó

|Ÿ³T¼ kÍ~ó+º+~.

k͜H\T+&ƒ>±, yîÕ¿±bÍ ¿£+fñ dŸTeÖsÁT

|ŸdŸT|ŸÚ >Ã<‘e] ›ý²¢\T..

bͯ¼ j û T

 > *º+~.

yî s TT«¿ì ™|Õ > ± m+|Ó { ¡ d Ó k͜ H \qT

|Ÿ ¥ ÌeT >Ã<‘e], Ôá Ö sÁ T Î

n~ó¿+ £ >± kÍ~ó+º+~. m+|Ó{d ¡ Ó k͜HýË¢

>Ã<‘e] ›ý²¢ \ T |Ÿ d Ÿ T |Ÿ Ú eTjá T +

 > \Tbþ³eTT\T nHû ¿ £ ¿±sÁ D ²\™|Õ

nsTTbþjá Ö sTT. ‡  s +&ƒ Ö |Ÿ d Ÿ T |Ÿ Ú

€<ó‘sÁ|& Ÿ  –+{²sTT. |Ÿ]~ó ºq•~ ¿±‹{ì¼

>Ã<‘e] ›ý²¢\T>± eÖsjáÖ? nq•³T¢>±

sÁ¿s £ ¿ Á ±\ n+Xæ\T ç|Ÿu²ó e+ #áÖ|ŸÚԐsTT.

|˜* Ÿ Ԑ\TH•sTT. |Ÿ¥ÌeT >Ã<‘e] ›ý²¢ýË

sÈ¿¡ j á T bͯ¼ \ ç|Ÿ u ó ² e+Ôà bͳT,

46 CÉ&žÎ{¡dÓ k͜H\T+&ƒ>± Ôî\T>·T<ûXø+

e«¿ì> ï Ô · á ¿±sÁD²\T, ‚cͼsTTcͼ\T Å£L&†

bͯ¼ 95 XæÔá + k͜ H ýË¢ $Èjá T +

ÔÃ&ƒeÚԐsTT. ¿±ú CÉ&Ξ {¡dÓ k͜H\ |Ÿ]~ó

kÍ~ó+º+~. yî¿ Õ ±bÍ @¿£ n+¿k͜H“¹¿

™|<Š~ Ý .

|Ÿ]$TÔáyTî + ® ~. >Ã<‘e] ›ý²¢ýË¢ ÔáeT >±*

–Ôáïs+ç<óŠýË }|ŸÚ...

MdŸT+ ï <Š“ #î|ξ q yî¿ Õ ±bÍ... Ôáq ç|Ÿu²ó y“•

ç|C Ÿ ²|Ÿ]wŸÔY yûT 2014

U

@ eÖçÔá + #á Ö |Ÿ ý ñ ¿ £ bþsTT+~. ‡ ›ý²¢ý˓ n“• XædŸqdŸu„ó “jîÖÈ¿£esZýË¢ –q• CÉ&Ξ {¡dý Ó Ë¢qÖ Ôî<b û Í uó²¯ n~ó¿«£ + kÍ~ó+º+~. ÔáÖsÁTÎ >Ã<‘e] ›ý²¢ýËqÖ ™dÕ¿ý ì Ù CËsÁT>± <ŠÖdŸT¿  [¢+~. ‡ ›ý²¢ýË¢ 57 CÉ&Ξ {¡dÓ k͜H\T+&ƒ>± {¡&| ž Ó nÔá«~ó¿£ #ó¢ >  \Tbõ+~+~. yî¿ Õ ±bÍqT dŸT<ŠÖsÁ+>± Hîfd ¼ñ ¾ dŸÔï #{ì+~. dÓeTýË dŸ>·+... sjáT\dÓeTýË nq+Ôá|ŸÚsÁ+, ºÔáÖïsÁT ›ý²¢ýË¢ Ôî<ûbÍ >±* Mº+~. nq+Ôá | Ÿ Ú sÁ + ›ý²¢ ý Ë¢ 63 CÉ & ž Î {¡ d Ó k͜ H \T+&ƒ > ±.. n+<Š T ýË nÔá « ~ó ¿ £ k͜H\qT Ôî\T>·T <ûX+ ø bͯ¼ >  *º+~. |Ÿ\T “jîÖÈ¿£esZýË¢“ CÉ&Ξ {¡dý Ó Ë¢ Ôî<b û Í VŸ²y ¿£“|¾+º+~. ‡ ›ý²¢ýË¢ uó²¯ n~󿱫\Ôà ™dÕ¿ý ì Ù <ŠÖdŸT¿  [¢+~. ºÔáÖs ï TÁ ›ý²¢ýË¢ Å£L&† Ôî\T>·T<ûX+ ø bͯ¼jTû ›ý²¢ |Ÿ]wŸÔTá q ï T >  \T#áTÅ£”+~. ›ý²¢ý˓ 65 CÉ & ž Î {¡ d Ó ý Ë¢ dŸ > ±“¿ì ™|Õ > ± ™dÕ ¿ ì ý Ù >  \T#áTÅ£”+~. ›ý²¢ý˓ 50 CÉ&Ξ {¡dý Ó Ë¢ 70XæԐ“¿ì ™|Õ>± yî¿ Õ ±bÍ >  \T#áTÅ£”+~. ¿£sÖ Á •\TýË ™VAs™VA¯ bþsÁT q&º+~. nsTTÔû ºesÁ Å £ ” yî Õ ¿ ±bÍHû €~ó ¿ £ « + kÍ~ó+º+~.

32


R

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

  eTÖ&ƒ  Î\T  s

 ¿ Õ dŸ   €~ý²u²<Ž     ,¿£¯  s Y ýË T $Èjá  

ý²;

  T È&ž Ôî

  dŸ  e + ...    ,“C²eÖu²<Ž

  +q>·   \ >·   T+.. 

               

               

               

  yî ¿ ù Ëbþ{²bþ{¡     q\¢   =+&ƒ  ý > Å”£ |Ÿ   n~ó «£ +..   

  T<Š ý

   ...    > ›ý²¢  Ë¿±+ç  dt P ]ï  ¿   

               

               

               

  eTVŸ 

 q s,Y sÁ

 s ý  ²kÍï ¿ì

  ¿   H   esÁ >·  ËÔî dŸ   

‹ÖuÙ +>±Â nÔá «~ó ý Ùý

  ²

 >·   & ¦ Ë¢ VŸ “   £ k͜

 \T...   +   s  .. 

               

               

               

  ¿±+ç  qTyÇHû  ...     Ôî  b  ²«$Èjá     

ÍnqÖVŸ

  >dt

 H    KeTˆ+ýË   <

 û   T +..   

               

               

               

  m+|Ó d +           

¡ ý Ó Ë¢VŸ²dŸ + ï   eTT+<Š

  {   È...          

               

Ôî\+>±D eT+&ƒ\, ›ý²¢ |Ÿ]wŸÔY\ýË...

√ √ √

¿±sÁT CËsÁT.. √ √

(€sY.sCñXÇø sYs  &)¦

¿£¯+q>·sY ›ý²¢ |Ÿ]wŸÔTá \ ï qT ÔîsdŸ

eTT “à|Ÿ ý Ù m“•¿£ ý Ë¢ ¿±dŸ ï

 ¿ Õ e Xø + #û d Ÿ T Å£ ” +~. q\¢ > =+&ƒ ¿±+çÂ>dtÅ£” €~󿣫Ôá \_ó+º+~.

yî q T¿£ ‹ & q ³T¢ ¿£ “ |¾ + ºq

yîT<Š¿ù ›ý²¢ýË $ÈjáT+™|Õ ºe]

ÔîsdŸ.. |Ÿ]wŸÔTá ï m“•¿£ýË¢ dŸÔï

esÁ Å £ ” –Ôá Ø +sÄ Á Ô á Hî \ ¿=q>±,

#{ì + ~. rçe –Ôá Ø +sÄ Á

¿±+çÂ>dt, ÔîsdŸ\Å£” 21 CÉ&Ξ {¡dÓ

¿£ * Ð+ºq ›ý²¢ , eT+&ƒ \

k͜ H \ #=|Ÿ Ú Îq dŸ e Öq+>±

|Ÿ ] wŸ Ô á T ï m“•¿£ ý Ë¢ € bͯ¼

e#ÌsTT. ‚¿£Ø&ƒ Ôî\T>·T <ûX擿ì

eTÖ&ƒT ›ý²¢ýË¢ $ÈjáT¿ ¹ Ôáq+

H\T>·T k͜H\T <Š¿±ØsTT. B+ÔÃ

m>·TsÁyd û + ¾ ~. n¿£Ø&ƒ dŸÎwŸy ¼ Tî q ®

›ý²¢ |Ÿ]wŸÔTá ï #îs ÂÕ ˆHŽ |Ÿ<$ Š me]¿ì

n~ó ¿ £ « Ôá q T ¿£ q ‹]º+~.

<ŠÅ”£ ØÔáT+<Šq• –ÔáØ+sÄÁ Hî\¿=+~.

|˜Ÿ*Ԑ\ kÍ<óŠqýË ÔîsdŸÔÃ

Ôî \ T>· T <û X ø + bͯ¼ ¿¡ \ ¿£ + >±

bþ{¡ |Ÿ&q  ¿±+çÂ>dt q\¢>=+&ƒ

eÖ]+~. eTVŸ²‹ÖuÙq>·sY ›ý²¢ýË

›ý²¢ ý Ë¢ eÖçÔá y û T |Ÿ P ]ï

¿±+ç > dt yî T C²]{¡ k͜ H \T

yî T C²]{¡ “ kÍ~ó + º+~.

kÍ~ó + ºH.. ›ý²¢ |Ÿ ] wŸ Ô á T ï q T

CÉ&žÎ{¡dÓ, m+|Ó{¡dÓ m“•¿£\

<Š¿ìØ+#áT¿Ãe&†“¿ì nedŸsÁyîT®q

z³¢ ýÉ¿Øì +|ŸÚýË $ÈjáT+ €jáÖ bͯ¼\ eT<ó«Š <ËÖ#áTý²&+~. Ôî\+>±D ç>±MTD z³sÁT @ ÿ¿£Ø bͯ¼¿ì dŸÎwŸy ¼ Tî q ® €~ó¿«£ ÔáqT ‚eÇýñ<TŠ . CÉ&Ξ {¡dÓ k͜HýË¢ kÍ<óq Š ýË ¿±+çÂ>dt ç|Ÿ<e Š¸ Tk͜q+ýË –+~. Ôî\T>·T<ûXø+ bͯ¼ KeTˆ+ýË € bͯ¼ nqÖVŸ²« $ÈjáÖ\qT qyîÖ<ŠT #ûd+ ¾ ~. ›ý²¢ |Ÿ]wŸÔTá ï #îs ÂÕ ˆHŽ |Ÿ<$ Š “ n~ó¿±s“• ç|C Ÿ ²|Ÿ]wŸÔY yûT 2014

<Š¿Øì +#áT¿ÃqT+~. 46CÉ&΍ {¡dÓ k͜H\Tq• ‡ ›ý²¢ýË¢ 22 k͜H\qT >  \TÌÅ£”+~. Ôî \ +>±D yî T TÔá ï + MT<Š m+|Ó { ¡ d Ó ý Ë¢ yî s TT«¿ì ™|Õ > ± k͜ H \qT ™dÕ ¿ ì ý Ù >  \T#áTÅ£”+~. qTyÇHû H  nq•³T¢ È]Ðq bþsÁ T ýË €~ý²u²<Ž , “C²eÖu²<Ž ,

U

k͜H\T sýñ<TŠ . yîTC²]{¡¿ì <Š>s Z· > Á ± eºÌ €ÐbþsTT+~. sÁ+>±Âs&,¦ esÁ+>·ýÙ ›ý²¢ýË ¿±+çÂ>dt, ÔîsdŸ eT<óŠ« sÁdŸeÔáïsÁ bþsÁT È]Ð+~. sÁ+>±Âs&¦ ›ý²¢ýË ¿±+çÂ>dtÅ£” yîTC²]{¡ k͜H\T <Š¿Øì H n~ó¿±sÁ |Ós+ ÁÄ Â ¿ Õ e Xø + #û d Ÿ T ¿Ãe&†“¿ì nedŸ s Á y î T ® q k͜H\T sýñ<TŠ . esÁ+>·ýÙ ›ý²¢ýË VŸ²+>´ |Ÿ]d¾Ü œ Hî\¿=+~.

33


ÔáqÅ£” ÜsÁT>·Týñ<“ Š ÔîsdŸ “sÁÖ|¾+º+~.

–Ôás ï Á Ôî\+>±D²ýË ÔîsdŸ VŸ²y.. –Ôás ï Á Ôî\+>±D²ýË ÔîsdŸ VŸ²y dŸ Î wŸ ¼ + >± ¿£ “ |¾ + º+~. ¿£ ¯ +q>· s Y , “C²eÖu²<Ž, €~ý²u²<Ž ›ý²¢ |Ÿ]wŸÔTá \ ï ýË ÔîsdŸ |ŸP]ï €~ó¿«£ ÔáqT kÍ~ó+º+~. ‡ eTÖ&ƒT #Ã{²¢ ›ý²¢ |Ÿ]wŸÔTá ï #îs ÂÕ ˆHŽ |Ÿ<e Š Ú\T ÔîsdŸ U²Ôý˹¿ yîÞq ¢ø TH•sTT. ¿£¯+q>·sY ›ý²¢ýË¢ yîTTÔá+ ï 57 CÉ&Ξ {¡d\ Ó Å£” >±qT 41 k͜ H ýË¢ $Èjá T ¹ ¿ Ôá q + m>· T sÁ y û d ¾ + ~ Ôî s dŸ . .. ›ý²¢ ™ |Õ Ôá q €~|Ÿ Ô «“• #³TÅ£ ” +~. ‚¿£ Ø &ƒ ¿±+ç > dt 14 k͜H\ÔÃHû |Ÿ]™|³T¼¿Ãy*à eºÌ+~. Ôî\T>·T <ûXø+ bͯ¼ ÿ¹¿ ÿ¿£Ø k͜H“¿ì |Ÿ]$TÔáyîT®+~. eÖJ eT+çÜ JeHŽÂs&¦ çbÍܓ<Š « +

eV¾ ² dŸ T ï q •

ÈÐԐ«\

“jîÖÈ¿£esÁ+ Z ýË $TqVŸä ¿±+çÂ>dt m¿£Ø&† yîTsÁTÂ>Õq |˜Ÿ*Ôá+ kÍ~ó+#áýñ<ŠT. m+|Ó{¡dÓ k͜HýË¢qÖ ‡ ›ý²¢ýË ÔîsdŸ¿ ¹ yîTC²]¼ \_ó+º+~. 817 m+|Ó{¡dÓ\Å£” >±qT Ôî s dŸ nÔá « ~ó ¿ £ + >± 349 k͜ H ýË¢ Â>\Tbõ+~+~. CÉ&žÎ{¡dÓýË¢ yîqT¿£‹&q ¿±+çÂ>dt m+|Ó{¡dÓýË¢ ¿=+Ôá yîTsÁTÂ>Õq k͜H\T kÍ~ó+º+~. nsTTÔû nÔá«~ó¿£ eT+&ƒ \ |Ÿ ] wŸ Ô á T ï \ T Å£ L &† Ôî s dŸ ¹ ¿ <Š¿±ØsTT. ¿£¯+q>·sY ýË¿ùdŸuó„ |Ÿ]~óýË eTÖ&ƒT, H\T>·T $TqVŸä $TÐ*q n“• eT+&ƒ\ |Ÿ]wŸÔáTï\qT ÔîsdŸHû ¿ÕeXø+ #ûdTŸ Å£”+~. €~ý²u²<Ž ›ý²¢ýË¢ ÔîsdŸ uó²¯ €~ó¿«£ Ôá kÍ~ó+º+~. ¿š+{ì+>´ çbÍsÁ+uó+ „ qT+º ÔîsdŸ CËsÁT ¿=qkÍÐ+~. CÉ&Ξ {¡d,Ó m+|Ó{¡dÓ\T Âs+&+{ìýËqÖ ‡ bͯ¼¹¿ d¾+VŸ²uó²>·+ <Š¿±ØsTT. 52 CÉ&Ξ {¡d\ Ó qT >±qT 39, 636 m+|Ó{d ¡ \ Ó Å£” >±qT 292 ÔîsdŸ U²ÔýËHû ÈeTjáÖ«sTT. “C²eÖu²<Ž ›ý²¢ ý Ë Å£ L &† ç|C Ÿ ²|Ÿ]wŸÔY yûT 2014

‡ ›ý²¢ý˓ 36 CÉ&΍ {¡dý Ó Ë¢ nÔá«~ó¿+ £ >± 24 k͜H\qT ÔîsdŸ >  \Tbõ+~+~. 12 eÖçÔáyTû ¿±+çÂ>dtŔ£ <Š¿±ØsTT. |Ódd Ó Ó eÖJ n<ó Š « Å£ Œ ” &ƒ T & . l“ydt bþ{¡ #û d ¾ q “C²eÖu²<Ž sÁ Ö sÁ ý Ù , eÖJ eT+çÜ dŸT<ŠsôÁ HŽs  &¦ bþ{¡ #ûd¾ uË<óH Š Ž “jîÖÈ¿£esÁZ |Ÿ ] ~ó ý Ë ¿±+ç > dt ¿±dŸ ï n~ó ¿ £ + >± CÉ&Ξ {¡d\ Ó qT >  \T#áTÅ£”+~. eÖJ eT+çÜ wŸ;ÒsY n© bþ{¡ #ûdq ¾ ¿±eÖÂs&¦ n™d+;¢ |Ÿ]~óý˓ Âs+&ƒT CÉ&žÎ{¡dÓ\qT ¿±+çÂ>dt  ¿ Õ e Xø + #û d Ÿ T Å£ ” +~. m+|Ó { ¡ d Ó ý Ë¢ nÔá « ~ó ¿ £ + >± 238 k͜ H \T Ôî s dŸ Å £ ” \_ó+#sTT.

R

KeTˆ+ ›ý²¢ýË Ôî\T>·T<ûXæ“¿ì €~󿣫Ôá \_ó+ºH...

KeTˆ+ ›ý²¢ýË Ôî\T>·T <ûXø+ bͯ¼¿ì yîTC²]{¡ CÉ&Ξ {¡dÓ k͜H\T <Š¿Øì H ›ý²¢ |Ÿ]wŸÔáTï #îÕÂsˆHŽ |Ÿ<Š$“ ¿ÕeXø+ #ûdŸT¿Ãe&†“¿ì nedŸsÁyîT®q €~󿣫ÔáqT ¿=~Ý <ŠÖsÁ+ýË “*º+~. ›ý²¢ý˓ 46 CÉ&Ξ {¡d,Ó 640 m+|Ó{d ¡ \ Ó Å£” >±qT, <ûX+ ø yî T T<Š { ì

k͜ q +ýË

“jî Ö È¿£ e sZ ý Ë¢

–+~.

¿=“•

Ôî \ T>· T

<û X ø +

nqÖVŸ ² «yî T ® q |˜ Ÿ * Ԑ\T kÍ~ó + º+~. ¿±+çÂ>dt 10 CÉ&žÎ{¡dÓ, 70 m+|Ó{¡dÓ k͜ H ýË¢

$Èjá T +

kÍ~ó + º+~.

yeT|Ÿ ¿ Œ ± \T eTÖ&ƒ T CÉ & ž Î {¡ d Ó , 101

q\¢>=+&ƒ ›ý²¢ýË ¿±+çÂ>dt |ŸP]ï n~ó¿«£ ÔáqT ¿£q‹]º+~. €ýñsTÁ $TqVŸä $TÐ*q n“• #Ã{²¢ ¿±+çÂ>dt¿ ¹ yîTC²]{¡

m+|Ó{¡dÓ k͜H\T <Š¿ìØ+#áTÅ£”H•sTT. ‚ÔásÁT\T €sÁT CÉ&žÎ{¡dÓ 126 m+|Ó{¡dÓ\T <Š¿±ØsTT. ‚ÔásTÁ ýË¢ yî¿ Õ ±bÍ, qÖ«&îyÖ î ç¿£dÓ

k͜H\T <Š¿±ØsTT. ›ý²¢ý˓ 59CÉ&Ξ {¡dý Ó Ë¢

Ôá~ÔásÁ bͯ¼\TH•sTT.

¿±+çÂ>dtÅ£” nÔá«~ó¿£ k͜H\T s>±...

yîT<Š¿ùýË Âs+&ƒ&ƒT>·T\ <ŠÖsÁ+ýË ÔîsdŸ :

ÔîsdŸÅ”£ m“$T~ eÖçÔáyTû \_ó+º+~. 835 m+|Ó{d ¡ Ó k͜H\Å£” >±qT ¿±+çÂ>dt nç>·u²ó >±q “*º+~. Ôî<b û Í, ÔîsdŸ\T esÁ T dŸ > ±  s +&ƒ T , eTÖ&ƒ T k͜ H \Å£ ” |Ÿ ] $TÔá e Tjá Ö «sTT.

‡

›ý²¢ ý Ë

yeT|Ÿ¿Œ±\Å£” 73 m+|Ó{¡dÓ k͜H\T <Š ¿ ±ØsTT. €ýñ s Á T ™|Õ Ôî s dŸ |Ÿ ³ T¼ kÍ~ó+º+~. ‡ “jîÖÈ¿£esÁ+ Z |Ÿ]~óý˓ @&ƒT CÉ&žÎ{¡dÓ\Å£” >±qT €sÁT k͜HýË¢ ÔîsdŸ $ÈjáT u²eÚ{² m>·TsÁyûd¾+~. <ûesÁ¿=+&ƒýË ×<ŠT CÉ&žÎ{¡dÓ\Å£” >±qT n“• ¿±+çÂ>dt¿ ¹ \_ó+#sTT. VŸQpsYq>·s,Y dŸÖs«|³, uóT„ eqÐ], ¿Ã<‘&ƒ, ÔáT+>·ÔTá ]ï, q¿ì¹s¿£ýÙ ‚ý² n“• #Ã{²¢ ¿±+çÂ>dt¹¿ €~ó ¿ £ « Ôá \_ó + º+~. q\¢ > =+&ƒ ›ý²¢ |Ÿ ] wŸ Ô á T ï #î Õ Â s ˆHŽ |Ÿ < Š $ ¿ì ¿±+ç > dt Å £ ” <ŠÅØ£ qT+~.

U

yîT<Š¿ù CÉ&Ξ {¡dÓ k͜HýË¢ bþ{¡ qTyÇ HûH nq•³T¢>± –+~. z³¢ ýÉ¿Øì +|ŸÚ çbÍsÁ + uó „ + ýË |˜ Ÿ * Ԑ\T ¿±+ç > dt Å £ ” kÍqTÅ£ L \+>± ¿£ “ |¾ + ºH ºesÁ Å £ ” ÔîsÁdŸ¹¿ nÔá«~ó¿£ k͜H\T \_ó+#sTT. ›ý²¢ ý Ë yî T TÔá ï + 46 CÉ & ž Î {¡ d Ó , 685 m+|Ó{¡dÓ k͜H\TH•sTT. ÔîsdŸ 22 CÉ&žÎ{¡dÓýË¢ $ÈjáT¹¿Ôáq+ m>·TsÁyûd¾H kÍ<ó‘sÁD yîTC²]¿¡ eTsà s  +&ƒT k͜H\T Ôá>±ZsTT. ‡ ›ý²¢ýË ÔîsdŸ, ¿±+çÂ>dt eT<ó«Š ™VAs™VA]>± bþsÁT È]Ð+~. ¿ ¹ dӀsY bþ{¡ #û d ¾ q >· C ñ Ç ýÙ “jî Ö È¿£ e sÁ Z + ýË CÉ&žÎ{¡dÓ k͜H“• Ôî\T>·T <ûXø+ bͯ¼ ¿  e Õ Xø+ #ûdTŸ Å£”+~. VŸ²¯XÙseÚ bþ{¡ #ûdq ¾ d¾~Æ |³ n™d+;¢ |Ÿ]~óýË eÖçÔá+ <‘<‘|ŸÚ n“• m+|Ó { ¡ d Ó k͜ H \qT Ôî s dŸ H û >  \T#áTÅ£”+~.

34


R

n_óe~ƹ¿ |Ÿ³¼+ ¿£{ì¼q |Ÿ³¼D z³sÁT¢ (dÓeÖ+ç<óŠ, Ôî\+>±D qT+º ç|ŸÔû«¿£ ç|ŸÜ“<óŠT\T) :

¿£c͒ýË. ¿£c͒ýË È]Ðq eTT“à|ŸýÙ m“•¿£ýË¢ ™dÕ¿ý ì Ù dÓÎ&ƒTÅ£”

kõ+Ôá ›ý²¢ýË È>·HŽÅ£” sÁa\¿ù.. kõ+Ôá ›ý²¢ýË yîÕ¿±bÍ n~óHûÔá È>·HŽÅ£” € bͯ¼

yî¿ Õ ±bÍ #ûÔTá ýÉÔd ïû + ¾ ~. ›ý²¢ýË m“$T~ eTT“àbÍ*{¡ýË nsTT<ŠT

™|³T¼Å”£ q• €Xø\T >·\+ ¢ ÔájÖ á «sTT. kÍsÁÇçÜ¿£ m“•¿£\ýË ºÔáÖs ï TÁ

k͜H\T {¡&ž|Ó <Š¿ìØ+#áT¿Ã>± yîÕdÓ|Ó eTÖ&ƒT #ó¢ $ÈjáT+

qT+º l¿±Å£”Þø+ esÁÅ£” VŸ²y n“ #î|¾Îq È>·HŽyîÖVŸ²HŽ Âs&¦

kÍ~+º+~. eTº©|Ÿ³•+ýË –q• 42 ysÁT\ ¦ Å£” >±qT {¡&| ž 2 Ó 9

kõ+Ôá ›ý²¢ý˓ @&ƒT eTT“àbÍ*{¡ýË¢ H\T>· eTT“àbÍ*{¡\T

k͜H\T >  \T#áT¿Ã>±yîd Õ | Ó Ó 11 k͜H\T >  \T#áTÅ£”+~. ™|&ƒq

{¡&| ž ¿ Ó ì <Š¿Ø£ >±, eTÖ&ƒT eTT“àbÍ*{¡\T eÖçÔáyTû yî¿ Õ ±bÍ ¿ì <Š¿Øì q

eTT“àbÍ*{¡ýË eTsÃkÍ] {¡&ž|Ó CÉ+&† Âs|ŸÂs|Ÿý²&+~.

<ŠTd¾Ü œ @sÁÎ&+~. ÈeTˆ\eT&ƒT>·T k͜q+ {¡&| ž Ó <Š¿Øì +#áT¿Ãe&ƒ+

¬s¬]>± È]Ðq ™|&ƒq eTT“àbÍ*{¡ýË eTsÃkÍ] {¡&| ž Ó

yîÕmdt Å£”³T+u²“¿ì u²>± |Ÿ³T¼+<Š“ uó²$dŸÖï eºÌq ‹<ûÇýÙýË

12`11 Ôû&†Ôà >  \T#áTÅ£”+~. ‚¿£Ø&ƒ ‚<Šs Ý TÁ dŸÇÔá+çÔá nuó«„ sÁT\ œ T

€ |Ÿ³T¼ |ŸP]ï>± Ôá|Ο &ƒ+ È>·HŽ bͯ¼ HûÔ\ á Å£” ¿Ã\T¿Ã“ <î‹Ò

Â>*#sÁT. {¡&ž|Ó qT+º yîÕdÓ|ÓýË¿ì yî[ßq H“ ‚¿£Ø&ƒ –q• 36

ÔáÐ*qfÉí¢+~. yîÕdÓ|ÓýË¿ì eºÌq eÖJ myîTˆýñ« sÁ|˜ŸTTs$TÂs&¦

ysÁT¦\ýË 21 ysÁT¦\qT Â>*|¾+#áTÅ£”H•sÁT. q֛M&ƒT,

ç|ŸjTá Ԑ•\T |˜* Ÿ +#áý< ñ TŠ . çbõ<ŠT³ Ý ÖsÁTýË Å£L&† ÔáeT<û ÜsÁT>·Týñ“

È>·j Z Tá «|³ýË yîd Õ b Ó Í bÍ>± yûd+ ¾ ~.

‹\+ nHû uó²eqÔà –q• yî¿ Õ ±bÍ¿ì ‚¿£Ø&ƒ Å£L&† |˜* Ÿ Ôá+ <Š¿Ø£ ýñ<TŠ .

#á+ç<Šu²‹T kõ+Ôá ›ý²¢ ™dÕ¿ý ì Ù<û

yîT®dŸÖsÂs&¦ dŸÇ+Ôá eT+&ƒ\yîT®q mçsÁ>·T+³¢ eTT“àbÍ*{¡ Ôà bͳT sjáT#Ã{ì eTT“àbÍ*{¡\T eÖçÔáyTû yîd Õ | Ó Ó |Ÿ]$TÔáyTî + ® ~. sjáT#Ã{ìýË H\T>·T ysÁT\ ¦ Ôû&†Ôà eÖçÔáyTû <Š¿Øì +#áTÅ£”q•~.

{¡&ž|¾ n~óHûÔá #á+ç<Šu²‹T dŸÇ+Ôá ›ý²¢ýË yî\Te&q eTT“àbÍ*{¡ m“•¿£\ |˜* Ÿ ԐýË¢ € bͯ¼jTû ¿=qkÍÐ+º+~. ›ý²¢ý˓ €sÁT eTT“àbÍ*{¡\Å£” >±qT H\TÐ+{ì“ ¿  e Õ dŸ+ #ûdTŸ Å£”q•~. dÓÇ|t #ûkÍïeT“ >=|ŸÎ\T #î|ξ q yî¿ Õ ±bÍ ¿ ¹ e\+ 2

>·T+³ÖsÁTýË <ŠTeTTˆ s ¹ |¾q ™dÕ¿ý ì Ù >·T+³ÖsÁT ›ý²¢ýË |Ÿ³¼D z³sÁT¢ ԐeTT Ôî\T>·T<ûXø+

eTT“àbÍ*{¡\qT eÖçÔáyTû >  *º+~. ‡ |˜* Ÿ Ԑ\qT {¡&| ž Ó Å£L&†

|Ÿ¿y Œ£ Tû n“ #³TÅ£”H•sÁT. yîTTÔá+ ï 12 eTT“àbÍ*{¡ýË¢ 11 #ó¢

}V¾²+#áýñ<ŠT. {¡&ž|Ó €q+<ÃԐàVŸä\Ôà eTT“Ðbþ>± yîÕdÓ|Ó

{¡&ž|Ó Â>*º yîÕ¿±bÍ ¹¿e\+ ÿ¹¿ ÿ¿£Ø eTT“àbÍ*{¡ Â>*º Ôáq

esZ\T $#sÁ+Ôà eTT“ÐbþjáÖsTT. €sÁT eTT“àbÍ*{¡\ýË

–“¿ì “ #³T¿Ã>· * Ð+~. ¿=Ôá ï > ± @sÁ Î & q Ԑ&û | Ÿ * ¢

eT<Šq|ŸýÉ¢, l¿±ÞøVŸ²d¾ï, q>·], |ŸÚÔáÖïsÁT eTT“àbÍ*{¡\T {¡&ž|Ó

eTT“àbÍ*{¡ýË yîd Õ | Ó Ó bÍ>± yûd+ ¾ ~. 2005ýË È]Ðq m“•¿£ýË¢

|ŸsÁ+¿±>± |ŸÚ+>·qÖsÁT, |Ÿ\eTHûsÁT yîÕdÓ|Ó Â>\T#áTÅ£”H•sTT.

n“• ›ý²¢ eTT“àbÍ*{¡\qT VŸ²dŸ> ï Ô · + á #ûdTŸ Å£”q• ¿±+çÂ>dt ‡

eT<Š q |Ÿ ý É ¢ ý Ë 35 ysÁ T ¦ \ Å£ ” {¡ & ž | Ó 15, yî Õ ¿ ±bÍ 17,

kÍ] ÿ¿£Ø#ó Å£L&† kÍ~ó+#áý¿ ñ b £ þsTT+~. eÖJ dÓο£sY H<î+&ƒ¢

‚+&™|+&î+³T¢ 3 ysÁT¦\T #=|ŸÚq kÍ~ó+#sÁT. ÿ¿£sÁT Âs‹ýÙ

eTHÃVŸ²sY çbÍܓ<óŠ«+ eV¾²+ºq ÔîH* eTT“àbÍ*{¡ýË 40

¿±e&ƒ+Ôà € nuó«„ ]œ kõ+Ôá >·Ö{Ë¢¿ì #û]HsÁT. $TÐ*q ‚<Šs Ý Ö Á

ysÁT\ ¦ Å£” >±qT ¿±+çÂ>dt ÿ¹¿ ÿ¿£ ysÁT¦ >  \T#áTÅ£”+~. eÖJ

{¡&ž|ÓÔÃHû ȳT¼ ¿£{²¼sÁT. M{ìÔà {¡&ž|¾ 19¿ì #ûsÁTÅ£”+~.

myîTˆýñ« |¾. seT¿£c͒Âs&¦ çbÍܓ<Š«+ eV¾²+ºq eÖ#ásÁ¢

l¿±ÞøVŸ²d¾ïýË 35 ysÁT¦\T+fñ {¡&ž|Ó 18, yîÕdÓ|Ó 11, ¿±+çÂ>dt

eTT“àbÍ*{¡ m“•¿£ýË¢ €jáTqÅ£” }V¾²+#ᓠ$<óŠ+>± eÖ#ásÁ¢

4, ‚+&™|+&î+³T¢ 2 ysÁT¦\T Â>\T#áTÅ£”H•sTT. q>·]ýË 27

eTT“àbÍ*{¡ýË {¡&| ž Ó bÍ>± yûd+ ¾ ~.

ysÁT\ ¦ T+&ƒ>± {¡&| ž ¿ Ó ì 13, yîd Õ | Ó ¿ ¾ ì 11, ‚+&™|+&î+³T¢ 3 e+ÔáTq

U

>  *#sÁT. eTT>·Ts Z TÁ ‚+&™|+&î+³¢ýË {¡&| ž Ós  ‹ýÙ ¿±>± eTs=¿£sTÁ

ç|C Ÿ ²|Ÿ]wŸÔY yûT 2014

35


{¡&| ž ¿ ¹Ó eT<ŠÔ Ý Tá |Ÿ*¿±sÁT. $TÐ*q ÿ¿£sTÁ yîd Õ | Ó ¿ Ó ì eTÞ²¢sTÁ . B“e\¢ {¡&ž|¾¿ì 15, yîÕdÓ|¾ ‹\+ 12Å£” #û]+~.

dŸ]™|³T¼Å”£ +~. HjáTT&ƒT|³ |Ÿ+#jáTrýË {¡&| ž Ó |ŸP]ïkÍïsTT

€~ó¿«£ ÔáqT kÍ~ó+º+~. ‚¿£Ø&ƒ z dŸÇÔá+çÔá nuó«„ ]œ >  \Tbõ+<‘sÁT. ‡jáTHû ‚¿£Ø&ƒ ¿¡\¿£+>± eÖssÁT.

ÔáÖsÁTÎ >Ã<‘e] rsÁTÎ @¿£|¿ Ÿ + Œ£ eTT“à|ŸýÙ m“•¿£\ |˜* Ÿ Ԑ\ýË ÔáÖsÁTÎ >Ã<‘e] ›ý²\ |Ÿ ³ ¼ D z³sÁ T ¢ @¿£ | Ÿ ¿ £ Œ + >± rsÁ T Î ‚ºÌq ›ý²¢ ý ˓ 10 eTT“àbÍ*{¡ýË¢ m“$T~+{ì“ {¡&ž|ӓ Â>*|¾+#sÁT. $TÐ*q s  +&ƒT >=\¢çbþ\T, @ýñXÇø sÁ+ýË VŸ²+>´ @sÁÎ&+~. eTT$Tˆ&esÁ+ q>·sÁ |Ÿ+#sTTrýË {¡&| ž Ó 8, yîd Õ | Ó Ó 8, dŸÇÔá+çÔáT\T q\T>·TsÁT, dŸÇÔá+çÔáTýË¢ eTT>·Ts Z TÁ {¡&| ž ¿ Ó ì eT<ŠÔ Ý Tá |Ÿ\¿£&+ ƒ Ôà ‚¿£Ø&ƒ Å£L&† {¡&ž|Ó n~ó¿±sÁ+ #û|Ÿ{ì¼+~. >=\¢çbþ\T |Ÿ+#sTTrýË yîÕdÓ|Ó, {¡&| ž \ Ó Å£” #î] |Ÿ~ ysÁT\ ¦ T¿  e Õ XøeTjáÖ«sTT. ‚¿£Ø&ƒ m¿ùà€|˜w Ó j ¾ Ö î z³T ¿¡\¿£+ ¿±qT+~. 20 ysÁT¦\Tq• @ýñXøÇsÁ+ {¡&ž|Ó 10, yîÕdÓ|Ó 9, ¿±+çÂ>dt 1 Â>\T#áTÅ£”H•sTT.

¿£¯+q>·sý Y Ë ¿±sÁT dÓÎ&ƒT. ›ý²¢ýË {¡€sYmdt €~ó¿«£ ÔáqT kÍ~ó+º dŸÔï #³TÅ£”+~. ÈÐԐ«\ eTT“àbÍ*{¡ýË 38 ysÁT¦\Å£” ¿±+çÂ>dt nÔá«~¿£+>± 24 ysÁT¦\T Â>*º #îÕsÁˆHŽ |Ÿ<Š$“ U²jáT+ #ûdŸTÅ£”+~. 31 ysÁT\ ¦ Tq• ¿ÃsÁT³¢ýË VŸ²+>´ @sÁÎ&+~. q\¢>=+&ƒ ¿±+çÂ>dt¹¿ n+&ƒ qý¤Z + &ƒ ›ý²¢ ý Ë $Ts«\>· Ö &ƒ , <û e sÁ ¿ =+&ƒ , VŸQpsYq>·sY, q\¢>=+&ƒ |Ÿ³¼D²\ýË ¿±+çÂ>dt |ŸP]ïkÍïsTT yîTC²]{¡ kÍ~ó+º+~. ¿Ã<‘&ƒýË dŸÇÔá+çÔá+>± bþ{¡#d û q ¾ ¿±+çÂ>dt 14 ysÁT¦\T Â>\T#áT¿Ã>± Å£L³$T>± bþ{¡ #ûd¾q {¡&ž|Ó, yîÕdÓ|Ó,

$XæKýË {¡&| ž Ó dÓÇ|t $XæK|Ÿ³•+ ›ý²¢ý˓ s  +&ƒT eTT“àbÍ*{¡\ýË {¡&| ž Ó >  \Tbõ+~+~. ¿=Ôá> ï ± @sÁÎ&q q¯à|Ÿ³•+ eT“àbÍ*{¡ýË >·\ 27 ysÁT¦\ýË mÅ£”Øe>± 18 k͜H\qT {¡&ž|Ó Â>\T#áTÅ£”+~. yîd Õ | Ó Ó €sÁT k͜H\qT eÖçÔáyTû dŸ]™|³T¼Å”£ +~. Ôî\T>·T<ûX+ ø bͯ¼ Ôás| Á ڟ q eÖJ eT+çÜ º+Ô῱jáT\ njáT«q•bÍçÔáT&ƒT eTsÁ\T º+Ô῱jáT\ n“Ôá Ô=* eTT“à|ŸýÙ #îs Õ ˆÁ HŽ>± “jáT$TÔáT\jáÖ«sÁT. m\eT+º*ýË @¿£|¿ Ÿ + Œ£ >± eTT“àbÍ*{¡ý˓ 24 ysÁT\ ¦ ýË {¡&| ž Ó 21 ysÁT\ ¦ T $ÈjáT¿ ¹ Ôáq+ m>·TsÁyd û + ¾ ~. yîd Õ | Ó Ó n<ó«Š Å£”Œ &ƒT yîm Õ dt È>·HŽ dŸÇjáT+>± |Ÿ³D ¼ +ýË m“•¿£\ ç|Ÿ#sÁ+ “sÁÇV¾²+ºH ç|ŸÈ\T {¡&ž|ÓHû Â>*|¾+#sÁT. {¡&ž|Ó bͯ¼ 100 qT+& 762 yîTC²¯¼\T kÍ~ó+#sÁT.

dÓ|m Ó +\T 14 k͜H\qT >  \T#áTÅ£”“ qTyÇHûH nq•³T¢>± – H•sTT. uóT„ eqÐ], dŸÖs«|³ýËqÖ VŸ²+>´ @sÁÎ&+~. KeTˆ+ $_óq•+. KeTˆ+ ›ý²¢ýË @ bͯ¼¿ì dŸÎwŸ¼Ôá ‚eÇÅ£”+&† z³sÁT¢ nuó«„ ]œ“ #áÖd¾ ¿=+<ŠsTÁ z³T yûXæsÁT. dŸÔTá | ï * Ÿ ý ¢ ˓ 20 ysÁT\ ¦ Å£” 17 ysÁT\ ¦ T {¡&| ž Ó 17 ysÁT\ ¦ T>  \T#áTÅ£”H•sTT ‡kÍ] bͯ¼\T €¥+ºq³T¼ ç|ŸÈ\T z³T¢ yûjTá ýñ<TŠ . H\T>·T eTT“àbÍ*{¡\ |Ÿ]~óýË 97 ysÁT¦\Å£” m“•¿£\T È]>±sTT. {¡&ž|Ó 31 ysÁT¦ýË¢ $ÈjáT+ kÍ~ó+º+~. ;Cñ|Ó 18 ysÁT¦ýË¢ bþ{¡#ûd¾H uËDì ¿=³¼ý< ñ TŠ . dŸÇÔá+çÔáT\T 14 ysÁTý ¦ Ë¢ >  *#sÁT. “C²eÖu²<ŽýË “C²eÖu²<Ž ›ý²¢ýË m“•¿£ýË¢ z³sÁT¢ $\¿£ŒDyîT®q

Hî\Ö¢sTÁ ›ý²¢ýË VŸ²+>´.. lbõ{ì¼ lseTT\T Hî\Ö¢sTÁ ›ý²¢ýË È]Ðq eTT“à|ŸýÙ m“•¿£ý |˜* Ÿ ԐýË¢ VŸ²+>´ @sÁÎ&+~. yî+¿£³Ð] eTT“àbÍ*{¡Ôà bͳT HjáTT|³ q>·sÁ |Ÿ+#jáTrýË ™dÕ¿ý ì Ù>  \e>± ¿±e*ýË yîd Õ | Ó Ó>  *º+~. >·Ö&ƒÖsÁT, €ÔáˆÅ£LsÁT, dŸÖÞøSs ¢ TÁ |³ýË dŸÎwŸy ¼ Tî q ® yîTC²¯{¡ s¿£bþe&ƒ+Ôà VŸ²+>´ ¿=qkÍÐ+~. €ÔáˆÅ£LsÁTý˓ 23 ysÁT¦\ýË yîÕdÓ|Ó 10, ¿±+çÂ>dt 8, {¡&ž|Ó 4, ‚+&™|+&î+³T¢ ÿ¿£ s Á T  > *#sÁ T . eÖJeT+çÜ €q+ seTHsjá T D s & ¦

rsÁTΓ#ÌsÁT. ÿ¿£Ø ¿±eÖÂs&¦ eTT“àbÍ*{¡ $TqVŸä ‚ÔásÁ eTT“àbÍ*{¡ýË @ bͯ¼¿ì dŸÎwŸy ¼ Tî q ® yîTC²]{¡ sýñ<TŠ . ‡ m“•¿£ýË¢ m+×m+, {¡€Âsdtà ;Cñ|¾ |ŸÚ+EÅ£”H•sTT. yîÕdÓ|Ó ›ý²¢ý˓ @ ÿ¿£Ø eTT“àbÍ*{¡ýË Å£L&† $ÈjáT+ kÍ~ó+#áý< ñ TŠ . eTVŸ²‹ÖuÙq>·sý Y Ë eTVŸ ² ‹ÖuÙ q >· s Y ›ý²¢ ý Ë |Ÿ ³ ¼ D z³sÁ T ¢ ç|Ÿ Ô û « ¿£ rsÁTΓ#ÌsÁT. ›ý²¢ý˓ m“$T~ eTT“àbÍ*{¡ýË¢ s  +&ƒT ¿±+çÂ>dt

U

çbÍܓ<ó«Š + eV¾²+ºq ‡ eTT“àbÍ*{¡ýË ¿±+çÂ>dt s  +&à k͜q+Ôà ç|C Ÿ ²|Ÿ]wŸÔY yûT 2014

R

<Š¿Øì +#áT¿Ã>± {¡€sYmdt, ;Cñ|Ó #îsà eTT“àbÍ*{¡ýË bÍ>±yûXæsTT.

36


eÖJeT+çÜ &ž¿ ¹ nsÁTD kõ+Ôá “jîÖÈ¿£esÁ+ Z >·<‘Ç\ýË eTsà kÍ] VŸ²dŸï+ VŸ²y ¿=qkÍÐ+~. HsjáTD|³qT _Cñ|Ó Â>\T#áTÅ£”+&. Ô=*kÍ]>± ÿ+³] bþsÁTÅ£” ~Ðq {¡€sYmdt, nsTT<ŠT q>·sÁ |Ÿ+#sTTr“ @¿£|¿ Ÿ + Œ£ >± <Š¿Øì +#áTÅ£”+~.

R

nq+Ôá|ڟ sÁ+ ¿±sÃιswŸHŽ sjáT<ŠTsÁ+ Z eTT“àbÍ*{¡ýË¢ € bͯ¼¿ì #û<ŠT nqTuó„e+ m<ŠTÂsÕ+~. ‡ m“•¿£ýË¢ }V¾²+#ᓠrsÁTÎ yî\Te&ƒ&ƒ+ $XâwŸ+>± #î|ŸÎe#áTÌ. sjáT<ŠTsÁZ+ýË {¡&ž|Ó |˜ŸTq$ÈjáT+ kÍ~ó+#á>± yîÕdÓ|Ó ¹¿e\+ 3 k͜H\T eÖçÔáyûT >  \T#áTÅ£”H•sTT. bÍ$T&ýË dŸÇÔá+çÔáT\Ôà ¿£*d¾ eTT“à|ŸýÙ |Ós+ ÁÄ

sÁ+>±Âs&¦ ¿±+çÂ>dt, _Cñ|\ Ó <û sÁ+>±Âs&¦ ›ý²¢ýË ¿=Ôáï>± @sÁÎ&q eTÖ&ƒT q>·sÁ |Ÿ+#jáTrýË¢ ‚ç‹V¾²+|Ÿ³•+, ™|<ŠÝ n+‹sY|{Ù\qT {¡&| ž Ó¿  e Õ dŸ+ #ûdTŸ ¿Ã>±, ‹&ƒ+>´|{Ù q>·sÁ |Ÿ+#jáTr“ ¿±+çÂ>dt bͯ¼ ¿  e Õ dŸ+ #ûdŸTÅ£”+~. $¿±su²<ŽýË ¿±+çÂ>dt VŸ²y ¿=qkÍÐ+~. ‚¿£ Ԑ+&ƒÖsÁTýË VŸ²+>´ @sÁÎ&+~. 31 ysÁTý ¦ Ë¢ m+×m+ 10, {¡&| ž Ó

¿  e Õ dŸ+ #ûdTŸ ¿=Hû ~Xø>± kÍÐ+~. ç|Ÿ¿±Xø+ýË |ŸdŸT|ŸÚ CÉ+&†.. ç|Ÿ ¿ ±Xø + ›ý²¢ ý ˓ |Ÿ ³ ¼ D ²ýË¢ |Ÿ d Ÿ T |Ÿ Ú CÉ + &† s  |Ÿs  bÍ&+~. ›ý²¢ý˓ €sÁT eTT“àbÍ*{¡ýË¢ H\TÐ+{ì“ {¡&| ž Ó Â¿ÕedŸ+ #ûdŸTÅ£”+~. ÿ¿£Ø k͜H“¹¿ yîÕ¿±bÍ |Ÿ]$TÔáyîT®+~.

2, ¿±+çÂ>dt 8, {¡€sYmdt 10 k͜HýË¢ >  \T#áTÅ£”+~. ‚~ m+×m+,

›ý²¢ý˓ €sÁT eTT“àbÍ*{¡ýË¢ m“•¿£\T È]>±sTT. m“•¿£\T

{ì€sYmdt ¿£*d¾ |Ÿ+#áT¿Ãe#áTÌ.

È]Ðq n<Š+ Ý ¿ì, NeTÅ£”]ï, ¿£“Ð], eÖsØ|ŸÚsÁ+ eTT“àbÍ*{¡ýË¢ {¡&ž|Ó dŸÎwŸ¼yîT®q yîTC²]{¡ýË Â>\Tbõ+<Š>± Ns\ýË VŸ²+>´

€~ý²u²<ŽýË.. €~ý²u²<Žý˓ yîTTÔá+ ï €sÁT eTT“àbÍ*{¡ýË “sÁˆýÙqT ;mdÓÎ, uó+ ÕÉ kÍqT m+×m+ kÍÇBóq+ #ûdTŸ Å£”H•sTT. eT+ºs«\ eTT“àbÍ*{¡ ¿±+çÂ>dt #û›¿ìØ+#áTÅ£”q•~. uÉ\¢+|Ÿ*¢ýË 34 k͜H\Å£” ¿±+çÂ>dt 14, {¡&ž|Ó 5, {¡€sYmdt 10, ‚ÔásÁT\T 5 k͜HýË¢ $ÈjáT+ kÍ~ó+#sÁT. uó+ ÕÉ kÍýË\ ¿±+çÂ>dt 2, {¡€sYmdt 2 k͜HýË¢ $ÈjáT+ kÍ~ó+#sTT. €~ý²u²<ŽýË yîTTÔáï+ 36 k͜H\Å£” {¡€sYmdt 15 k͜HýË¢ $ÈjáT+ kÍ~ó+#á>±, ¿±+çÂ>dt 7, ‚ÔásTÁ \T 14 #ó¢ >  *#sÁT.

n<ŠÝ+¿ìý˓ ×<ŠT ysÁT¦ýË¢ ¿±+çÂ>dt nuó„«sÁTœ\T bþ{¡ #ûjáT>± ysÁ+<Š]¿ì 100 z³T¢ Å£L&† s¿£bþe&ƒ+ >·eTHsÁ½+. $ÈjáTq>·s+ Á ýË.. $Èjá T q>· s Á + ý˓ eTT“à|Ÿ ý Ù m“•¿£ ý Ë¢ {¡ & ž | Ó ç|Ÿu+ „ó Èq+ dŸw¾+ ¼ º+~. ›ý²¢ý˓ H\T>·T eTT“àbÍ*{¡ýË¢ eTÖ&ƒT {¡&| ž Ó¿  e Õ dŸ+ #ûdTŸ ¿Ã>± eTsÃ#ó VŸ²+>´ @sÁÎ&+~. $ÈjáTq>·s+ Á eTT“àbÍ*{¡ýË 40 ysÁT\ ¦ Å£” {¡&| ž Ó 32 k͜H\ýË {¡&| ž Ó #á]çÔá dŸw¾+ ¼ º+~. yîd Õ | Ó Ó 2, ¿±+çÂ>dt ×<ŠT ysÁT\ ¦ Å£” |Ÿ]$TÔáeTjáÖ«sTT.

esÁ+>·ýÙýË fÉ.® .VŸ²+>´..

bÍsÁÇr|ŸÚsÁ+ eTT“àbÍ*{¡ý˓ 30 ysÁT\ ¦ Å£” {¡&| ž Ó 14 k͜H\T

esÁ+>·ýÙýË ‡kÍ] z³sÁT¢ $\¿£ŒD rsÁTΓ#ÌsÁT. eTVŸ²‹Öu²u²<Ž eTT“àbÍ*{¡ |ŸsÁ¿±\ q>·sÁ |Ÿ+#jáTrýË¢ {¡€sYmdt, ¿±+çÂ>dt #î] dŸeÖq+>± >  \T#áTÅ£”+~. |Ÿs¿ Á ±\ q>·sÁ |Ÿ+#jáTrýË VŸ²+>´ @sÁÎ&+~. ‚¿£Ø&ƒ 20 ysÁT\ ¦ T+&ƒ>± {¡€sYmdt 8, ¿±+çÂ>dt 6, ;Cñ|Ó 2, ;mdÓÎ 1, dŸÇÔá+çÔáT\T eTT>·TZsÁT Â>\Tbõ+<‘sÁT. Èq>±eT, qsÁà+|³ýË ¿±+çÂ>dtÅ£” ç|ŸÈ\T |Ÿ³+ ¼ ¿£{²¼sTÁ .

>  \T#áTÅ£”H•sTT. l¿±Å£”Þø+ {¡&ž|Ó¹¿ dŸÇ\Î €~󿣫+.. l¿±Å£”Þø+ ›ý²¢ý˓ eTÖ&ƒT |ŸÚsÁbÍ\¿£ dŸ+|˜Ö Ÿ \T, bÍ\¿=+&ƒ q>·sÁ |Ÿ+#jáTr {¡&ž|Ó Âs+&ƒT <Š¿£Ø>± yîÕdÓ|Ó ÿ¿£{ì kõ+Ôá+ #ûdTŸ Å£”+~. ¿±>± €eTT<‘\e\dŸ |ŸÚsÁbÍ\¿£ dŸ+|˜TŸ +ýË yîÕdÓ|Ó yîTC²]{¡¿ì <Š>·ZsÁ>± eºÌ “*ºbþsTT+~. ‚#Ì|ŸÚsÁ+ eTT“àbÍ*{¡“ yîd Õ | Ó Ó <Š¿Øì +#áTÅ£”+~. ‡ m“•¿£ýË¢ ¿±+çÂ>dt |ŸP]ï>± ÔáT&º ™|³T¼Å”£ bþsTT+~. €eTT<‘\e\dŸýË ¿±+çÂ>dt eTÖ&ƒT

nq+ÔáýË ™dÕ¿ý ì Ù CËsÁT.. nq+Ôá|ڟ sÁ+ ›ý²¢ýË eTT“à|ŸýÙ m“•¿£ýË¢ Ôî\T>·T<ûX+ ø bͯ¼¿ ¹ |Ÿ³+ ¼ ¿£{²¼sTÁ . ‡ ›ý²¢ {¡&| ž ¿ Ó ì ¿£+#áT¿Ã³ n“ eTsÃkÍ] z³sÁT¢ rsÁTΓ#ÌsÁT. nq+Ôá|ڟ sÁ+ ¿±sÃιswŸHÔ Ž à bͳT $TÐ*q

ysÁT¦ýË¢ dŸÔï #{ì ¿¡\¿£+>± eÖ]+~. m“•¿£\T È]Ðq H*Ð+{ìýË yîTTÔáï+ 91 ysÁT¦\Å£” eTÖ&ƒT ysÁT¦\T eÖçÔáyûT ¿±+çÂ>dtŔ£ <Š¿±ØsTT. ‚¿£ €eTT<‘\e\dŸ |ŸÚsÁbÍ\¿£ dŸ+|˜TŸ +ýË yîTTÔáï+ 23 k͜H\Å£”>±qT 8 k͜HýË¢ {¡&ž|Ó, 10 yîÕdÓ|Ó, 3

U

10 eTT“àbÍ*{¡\T {¡&| ž ¿ ¹Ó <Š¿±ØsTT. yîd Õ | Ó Ó d¾{+ ¼ì >´ myîTˆýñ«\Tq• ç|C Ÿ ²|Ÿ]wŸÔY yûT 2014

@sÁÎ&+~. ‡kÍ] m“•¿£ýË¢ ¿±+çÂ>dt bͯ¼ ¿£qTeTsÁTÂ>Õ+~.

¿±+çÂ>dt >  \Tbõ+<‘sTT.

37


ç|Ÿ‹*q Ôî\+>±D ™d+{ìyîT+{Ù...

CÉ&žÎ{¡dÓýË¢ ÔîsdŸ.. m+|Ó{¡dÓýË¢ ¿±+çÂ>dt

R

ÔîsdŸÅ£” eTÖ&ƒT È&žÎ\T

k͜H\T Ôî<b û Í¿  e Õ dŸ+ #ûdTŸ Å£”+~. € bͯ¼¿ ¹

¿±+çÂ>dt, Ôî<ûbÍ¿ì ÿ¿=Ø¿£Ø{ì

|Ós+ ÁÄ <Š¿Ø£ &ƒ+ U²jáT+>± eÖ]+~. yîT<Š¿,ù

eTVŸ²‹ÖuÙq>·sY, esÁ+>·ýÙ, sÁ+>±Âs&¦, yîT<Š¿ù\ýË VŸ²+>´

eTVŸ²‹ÖuÙq>·sY, esÁ+>·ýÙ, sÁ+>±Âs&¦ýË VŸ²+>´ @sÁÎ&+~. yîT<Š¿ý ù Ë ¿±+ç > dt , dŸ e Öqyî T ® q

Ôî s dŸ Å £ ” k͜ H \T

se&ƒ+Ôà VŸ²+>´ @sÁÎ&+~. eTVŸ²‹ÖuÙq>·sYýË mÅ£”Øe k͜ H \T

¿±+ç > dt

>  \T#áTÅ£”H• yîTC²]{¡¿ì 5 k͜ H \T

Ôá > ±Z s TT.

sÁ+>±Âs&ý ¦ ËqÖ ¿±+çÂ>dt ™|<ŠÝ bͯ¼>± neÔá]+ºH n¿£Ø&ƒ yî T C²]{¡ ¿ ì 3 k͜ H \T Ôá>±ZsTT. 50 k͜H\T >·\ esÁ+>·ýÙýË ¿±+çÂ>dtŔ£ 24 e#ÌsTT. (ç|ŸC²|Ÿ]wŸÔY &îdtØ ` ™VÕ²<Šsu²<Ž):

Ôî\+>±D²ýË È&žÎ{¡dÓ, m+|Ó{¡dÓ\ k͜ H \ |˜ Ÿ * Ԑ\T y{ì ç¿Ã&ž ¿ £ s Á D nq+Ôá s Á + sh m“•¿£ \ dŸ + |˜ Ÿ T + |˜* Ÿ Ԑ\qT $&ƒT<Š\ #ûd+ ¾ ~. È&žÎ{¡dÓ k͜HýË¢ Ôî\+>±D sh dŸ$TÜ €~󿱫“• kÍ~ó + º+~. m+|Ó { ¡ d Ó ý Ë¢ yî T C²]{¡ k͜H\qT ¿±+çÂ>dt kÍ~ó+º+~. yîTTÔá+ ï 443 È&ž Î {¡ d Ó ý Ë¢ Ôî s dŸ Å £ ” 191¿ì ç|C Ÿ ²|Ÿ]wŸÔY yûT 2014

<Š ¿ ±ØsTT. ¿±+ç > dt 176ýË $Èjá T + kÍ~ó+º+~. Ôî<ûbÍÅ£” 53, yîÕ¿±bÍ¿ì 6, uó²ÈbÍ¿ì 4, dÓ|m Ó yŽT s  +&ƒT, dÓ|× Ó s  +&ƒT, eTVŸ²‹ÖuÙq>·sYýË ÿ¿£ k͜q+ Â>*#sÁT. KeTˆ+ ›ý²¢ýË 2, eTVŸ²‹ÖuÙq>·sý Y Ë ÿ¿£ k͜q+ Â>*#sÁT. bͯ¼\|ŸsÁ+>± ÔîsdŸÅ£” “C²eÖu²<Ž, €~ý²u²<Ž, ¿£¯+q>·sY ›ý²¢ |Ÿ]wŸÔ\ Y T <ŠÅ”£ ØԐsTT. ¿±+çÂ>dtŔ£ qý¤Z+&ƒýË

U dŸÎwŸy ¼ Tî q ® yîTC²]{¡ eºÌ+~. È&žÎýË dŸ>+ ·

yî T C²]{¡ ¿ ì

¿±+ç > dt Å £ ” 2 k͜ H \T Ôá>±ZsTT. m+|Ó{d ¡ ý Ó Ë¢... m+|Ó{d ¡ Ó k͜HýË¢ 6325Å£” >±qT ¿±+ç > dt 2351 Ôî s dŸ 1860 k͜H\qT >  \TÌÅ£”H•sTT. Ôî<b û Í 1061, uó²ÈbÍ 275, dÓ|m Ó + 145, yî¿ Õ ±bÍ 121, dÓ|× Ó 80, ;mdÓÎ 28, ýË¿ùdÔ Ÿ ï 1, ‚ÔásÁ bͯ¼ \ T 23  > *#sTT. 522 eT+~ dŸÇÔá+çÔáT\T >  *#sÁT. 30 |˜* Ÿ Ԑ\T ¿ÃsÁT¼ ¿ ¹ dŸT\ e\¢ €ÐbþjáÖsTT.

38


R

                                         

      

      

       

      

      

              

      

      

       

      

      

                               

     

      

     

     

                          

         

        

          

        

        

   

                              

        

          

        

        

                               

      

       

      

      

                                   

        

          

        

        

   

                          

     

      

     

     

                         

        

        

          

        

        

              

        

          

        

        

               

        

        

          

        

        

                                         

     

      

     

     

                         

        

        

          

        

        

           

     

      

     

     

              

        

        

          

        

        

                                                       

#î<Š\T |Ÿ{ì¼q u²«ýÉ{Ù ™|fɼ\T

Hî\Ö¢sÁT ›ý²¢ýË 5 ‹ÖÔY\ýË ¯bþ*+>´..

¿±¿ìH&ƒýË Ôá&d¾q u²«ýÉ{Ù |ŸçԐ\T..

u²«ýÉ{Ù |ŸçԐ\T ýÉ¿Øì +#á&†“¿ì u²¿ùà\T Ôîse Á >± 2 ™|fñý ¼ Ë¢“ |ŸçԐ\T Ôá&d  q ¾ ³T¢ >·T]ï+#sÁT. n~ó¿±sÁT\T ›ý²¢ m“•¿£\ n~ó¿±], ¿£ý¿ É s ¼£ Y úsÔáÖç|ŸkÍ<ŽÅ”£ dŸeÖ#sÁ+ n+~+#sÁT. €yîT sÈ¿¡jTá

(ç|Ÿ C ²|Ÿ ] wŸ Ô Y ç|Ÿ Ü “<ó Š T \T, ¿±¿ì H &ƒ , Hî \ Ö¢ s Á T ) çkͼ+>´sÖ Á +ýË –+ºq 5 u²«ýÉ{Ù ™|fñ\ ¼ Å£” #î<\ Š T |Ÿ³& ¼ + ƒ Ôà Ü]Ð m“•¿£\T “sÁÇV¾²+#*àq |Ÿ]d¾Ü œ Hî\Ö¢sTÁ ›ý²¢ýË Hî\¿=q>±... esü“¿ì u²«ýÉ{Ù ™|fñý ¼ Ë¢¿ì úsÁ T #û s Á & ƒ + Ôà €sÁ u É { ì ¼ ýÉ ¿ ì Ø +#*àq |Ÿ ] d¾ œ Ü ¿±¿ìH&ƒýË #óT #ûdTŸ Å£”+~. eTsà #ó @CÉ+³T¢ Ôá&d  q ¾ z³¢qT ýÉ¿Øì +#û+<ŠTÅ£” n+^¿£]+#á¿b £ þe&ƒ+Ôà Ü]Ð ™|fñ\ ¼ Å£” dÓýÙ yûjÖ á *àq |Ÿ]d¾Ü œ ÔáýÜ É + ï ~. z³¢ ýÉ¿Øì +|ŸÚ dŸ+<ŠsÒÁ + Û >± l bõ{ì¼ lseTT\T Hî\Ö¢sTÁ ›ý²¢ ¿±e* ÈeVŸ²sY uó²sÁÜ ¿£Þ²Xæ\ý˓ çkͼ+>´ sÁ Ö +ýË –+ºq –<Š j á T Ð] “jî Ö È¿£ e sÁ Z + ¿=+&†|ŸÚsÁ+ eT+&ƒ\+ ÔáÖsÁTÎmçsÁu* É ,¢ ‚dŸØ<‘yîTsÁ,¢ ‹d¾s  &b ¦ ÍýÉ+, eTq•+y]|Ÿ*¿ ¢ ì #î+~q ™|fñ\ ¼ qT Ôî]º #á Ö &ƒ > ± 5 ™|fñ ¼ ý ˓ u²«ýÉ { Ù ||Ÿ s Á T ¢ #î < Š \ Ôà eT{ì| ¼ { Ÿ ²¼sTT. eTÖ&ƒT ™|fÉý ¼ Ë¢ |ŸP]ï>± bÍ&ƒe>±, s  +&ƒT ™|fñý ¼ Ë¢$ bÍ¿ì¿ Œ + £ >± <î‹ÒÜH•sTT. ‡ ×<ŠT ™|fÉý ¼ Ë¢ 1,526 z³T¢ –H•sTT. €¯¦yà sÁeTD²Âs&¦ |Ÿ]o*+º ›ý²¢ ¿£ý¿ É s ¼£ TÁ Å£” “yû~+#sÁT. ¥¿£D Œ ¿£ý¿ É s ¼£ Y e]üDì eºÌ #î<\ Š T |Ÿ{q ¼ì u²«ýÉ{Ù ™|fñ\ ¼ qT, bÍ&îq Õ z³¢qT |Ÿ ] o*+#sÁ T . |Ÿ ] d¾ œ Ü m“•¿£ \ ¿£ $ TwŸ H Ž Å £ ” $e]+#sÁT. |ŸP]ï>± <î‹ÒÜq• u²«ýÉ{Ù ||ŸsTÁ q ¢ • ™|fÉ\ ¼ ýÉ¿Øì +|ŸÚqT |Ÿ P ]ï > ± €|¾ y û j á Ö \“ sh m“•¿£ \ dŸ + |˜ Ÿ T + ¿£ $ TwŸ q sY sÁeÖ¿±+ÔYs  &¦ €<û¥+#sÁT. y{ìýË bÍ¿ì¿ Œ + £ >± <î‹ÒÜq• s  +&ƒT ™|fñý ¼ Ë¢“ CÉ&Ξ {¡dÓ z³T¢ eÖçÔáyTû ýÉ¿Øì +#\“ dŸÖº+#sÁT. 1,526 z³¢ ¿£H• yîTC²]{¡ me]¿¡ sq³¢sTTÔû CÉ&žÎ{¡dÓ |˜* Ÿ Ԑ“• €bÍ\“ dŸÖº+#sÁT. ÔáÖsÁTÎ>Ã<‘e] ›ý²¢ ¿±¿ìH&ƒý˓ Mmdt \¿ìˆŒ eTV¾²Þ² &ç^ ¿£Þ²Xæ\ýË @sÎ³T #ûdq ¾ ¿š+{ì+>´ ¿ ¹ +ç<Š+ýË.. ™|<Š|PŸ &

|ŸçԐ\T €sÁu{ É ¼ì ýÉ¿Øì +&†“¿ì ysÁT n+^¿£]+#á&+ ƒ Ôà dŸeTdŸ«Å£” |Ÿ]cÍØsÁ+ \_ó+º+~. seT#á+ç<‘|ŸÚsÁ+ &$ÈHŽÅ£” #î+~q ¿£|ý ¾ X ñ Çø sÁ|ڟ sÁ+ eT+&ƒ\+, e&ƒe ¢ TÖsÁT m+|Ó{d ¡ Ó k͜H“¿ì #î+~q ÿ¿£ ™|fÉý ¼ ˓ u²«ýÉ{Ù |ŸçԐ\T Å£L&† Ôá&d  b ¾ þjáÖsTT. €sÁ™|{ì¼ ýÉ¿Øì +#û+<ŠTÅ£” nuó«„ sÁT\ œ T nuó«„ +Ôás+ Á #î|Ο &ƒ+Ôà Ü]Ð y{ì“ u²¿ùàýË ™|{ì¼ dÓýÙ yûXæsÁT. çkͼ+>´sÖ Á +\ m+|¾¿ý £ Ë C²ç>·Ô\ ïá T bÍ{ì+#á¿£bþe&ƒ+Ôà ‚³Te+{ì$ #óT #ûdŸTÅ£”+³TH•jáT“ $eTsÁô\T yî\T¢yÔ î ïsTT.

U

eT+&ƒý²“¿ì #î+~q ™|<‘Ý&,ƒ ›.eÖ$T&†&ƒ, m+|Ó{d ¡ Ó k͜H\ ç|C Ÿ ²|Ÿ]wŸÔY yûT 2014

bͯ¼ @CÉ+³T¢ bþ{¡ýË –q• nuó«„ sÁT\ œ Ôà #á]Ì+#sÁT. u²«ýÉ{Ù

39


R

             

k͜“¿£ ç|Ÿuó„TԐÇ\ sÁÖ|Ÿ¥*Î... (yûT 28 mHŽ.{ì.€sY. ÈjáT+Ü dŸ+<ŠsÁÒÛ+>±)

` \¿¡Œˆ “ydt >·<îÝ

<‘]rXæsÁT. 1982 eÖ]Ì eT<‘«VŸ²•+ 2.30“öö\Å£” qÖ« myîTˆýñ« ¿±ÇsÁs ¼ àY ýË Ôáq bͯ¼¿ì n¿£s Œ uó²«dŸ+ #ûdÖ Ÿ ï »»HûqT Ôî\T>·T y&“, H~ Ôî\T>·T <ûX+ ø bͯ¼µµ n+³Ö ndŸTeÚ>± #î|ξ q <‘“¿ì VŸ²sÁü <‘ÇH\Ôà ÈHyîÖ<óŠ+ Ôî*bÍsÁT. n|ŸÎ{ì¿¡ ‚+¿± m\¿£H Œ \ Ž ¿ì Ô=$Tˆ~ Hî\\ dŸeTjáTeTT+~. €+ç<ó Š ç |Ÿ < û X Ù Ô=* <Š X ø ý Ë ¿£eTT«“dŸT\ ¼ T € ÔásÇÔá dŸÇÔá+çÔá bͯ¼, ÈqԐbͯ¼\T #ûjTá ýñ“ |Ÿ“¿ì mHŽ.{ì.€sY |ŸPqTÅ£”H•sÁT. e+<ûÞø¢ eTVŸädŸ+dŸœqT ÿ+{ì#ûÔÃï m<ŠTs=ØHû eTVŸäkÍVŸäk͓¿ì ~>±sÁ T . U²¿¡ <Š T dŸ T ï \ T <ó Š ] +º ÿ¿£ ™dՓţ”&>± m+&ƒq¿£, yqq¿£, |Ÿ>·\T, sçÜ Ôû&† ýñŔ£ +&† sh y«|Ÿ+ ï >± kÍÐq €jáTq

#îÕÔáq«

sÁ<¸ŠjáÖçÔá

eTVŸ ä já T C²ã “ •

ÿ¿£

Ôá \ |¾ + º+~.

|Ÿ < Š ˆ eP«VŸ ² +ýË

#=sÁ ‹ & q

n_ó e TqT«“ý²¿±¿£

n“•

sÁ ¿ ±\

jáTT<ŠÆ$<Š«\Ôà €]Ôû]q nsÁT¨qT“eýÉ

q+<ŠeTÖ] ԐsÁ¿£seÖseÚ J$Ôá+ €jáTq #î|ڟ ÎÅ£”q•fñ¢ ÿ¿£ eTVŸäkÍ>·s+ Á . n+<ŠTýË+º m+Ôá Ôá$Çrdï n+Ôá dŸeÖ#sÁ+ \_ódŸTï+~. e&¦+ºq ‚dŸï] ý²+{ì €jáTq J$Ôá+ n+<Š]¿ì Ôî*d¾+<û. nsTTH y] ÈjáT+Ü dŸ+<ŠsÁÒÛ+>± eTsÃkÍ] dŸˆ]+#áTÅ£”+<‘+...

“eTˆÅ£LsÁT ç>±eT+ýË 1923 yûT 28q kÍÇÜ q¿£ŒçÔá >·&jáTýË È“ˆ+#sÁT. ԐsÁ¿s £ eÖseÚ n+#î\+#î\T>± m~Ð Ôî\T>·T ç|ŸÈ\ >·T+&îýË¢ d¾œsÁ“ydŸ+ @sÁÎsÁ#Tá Å£”H•sÁT. 1950ýË çbÍsÁ+uóy „ Tî q ® mHŽ . {ì . €sY d¾ ú CÉ Õ ç Ôá j á Ö çÔá eTÖ&ƒ T <ŠXæu²Æ\ bͳT kÍÐq ÔásÇÔá ÔáqqT €<Š ] +º, ‚+Ôá { ì –q•Ôá k͜ H “¿ì

q+<ŠeTÖ] \¿£ŒˆjáT« #ê<Š],

¿±sÁŔ£ ýÉq Õ Ôáq Ôî\T>·T y]¿ì ¿ÃdŸ+ @<Ã

yî+¿£ç{²eeTˆ <Š+|ŸÔáT\Å£” ¿£c͒›ý²¢

#ûjÖ á \Hû €ýË#áq\Ôà bͳT H{ì sh

U sÈ¿¡jÖ á \T Ôî\T>·T <ûX+ ø €$sÒÛy“¿ì

ç|C Ÿ ²|Ÿ]wŸÔY yûT 2014

¿±+çÂ>dtqT º+<Šse Á +<ŠsÁ #ûXæsÁT. sh sÈ¿¡jáT kÍ>·s“• eT~ó+º yûXæsÁT. 1983 m“•¿£\ H{ì¿ì sh+ýË yîTTÔá+ ï 3 ¿Ã³¢ 13 \¿£\ Œ ™|Õº\TÅ£” z³sÁT¢ – +&ƒ>± n+<ŠTýË <‘<‘|ŸÚ 2 ¿Ã³¢ 15 \¿£\ Œ eT+~

Ôá e T

z³T

VŸ ² Å£ ” ØqT

$“jîÖÐ+#áTÅ£”H•sÁT. bþ\sTTq z³¢ XæÔá+ 60¿ì ™|ÕH.û sh sÈ¿¡jáÖ\ýË ç|ŸÈ\qT n+Ôá>± ç|Ÿuó²$Ôá+ #ûd¾q dŸ+<ŠsÁÒÛ+, n+Ôá>± #îÔ Õ q á « |Ÿ]ºq e«¿ìï eTs=¿£sTÁ

40


ýñsTÁ . bͯ¼ Å£L&† eTs=¿£{ì ýñ<TŠ . mesÁÖ }V¾²+#áq³T¢ 1983 m“•¿£\ýË 203 k͜H\T se&ƒ+ #á]çÔá msÁT>·“ >  \T|ŸÚ. ¿ ¹ e\+ Ô=$Tˆ~ Hî\\ çbÍjáT+ ¿£*Ðq ¿=Ôáï bͯ¼ @$T{ì? e+<ûÞ¢ø #á]çÔá, ‚+~s >±+~ó e+{ì yûT{ì HjáT¿£ÔÇá + ¿£*Ðq ¿±+çÂ>dt bͯ¼“ ºÔáTº ï ÔáT> ï ± z&+#á&+ ƒ @$T{ì? n+Ôá{² €XøÌsÁ«+! <ûXø+ýËHû ¿±<ŠT, jáÖeÔY ç|Ÿ|+ Ÿ #á+ýËHû dŸ+#á\q+. $XøÇ$U²«Ôá q³kÍsÁÇuó…eTT&ƒT $XøÇ$U²«Ôá m“•¿£ \

$Cñ Ô á > ±

“*ºq

eTVŸ ² Ôá ï s Á d Ÿ e Tjá T +. n|Ÿ Î {ì nyî T ]¿± n<ó«Š Å£”Œ &ƒT sÃHýÙ¯ ¦ >·HÔ Ž à ‡ dŸ+|˜TŸ ³qqT bþý²ÌsÁ T . sÈ¿¡ j á Ö \T d¾ “ eÖ\T ¿£*d¾bþe&ƒ+, 繿CÙ ™|sÁ>³ · + n|ŸÎ{ì qT+º mÅ£”Øe nsTT+~. mHŽ.{ì.€sY sÈ¿¡jáÖýÉ|ŸÚÎ&ƒT ç|ŸÈ\™|Õ €<ó‘sÁ|Ÿ&û$. ç|ŸÈ\ #áT³Ö¼Hû |Ÿ ] çuó „ $ T+#û $ .

ç|Ÿ È \T

ç|C Ÿ ²|Ÿ]wŸÔY yûT 2014

€já T q

n+ÜeT>·eT«+. dŸ+ÔÃwŸ+ eºÌH, <ŠT:K+ eºÌH,

R

¿£wq ¼Ÿ cͼ\T ¿£*ÐH €jáTq #î+Ôá¿ ¹ e#ûÌ ysÁT. eTTK«eT+çÜ>± – q• mHŽ.{ì.€sYqT ‚+³sÁÖÇ« #ûjáÖ\+fñ Ô=* sÃEýË¢ ‚‹Ò+~>± –+&û~. nsTT<ŠT >·+³\¹¿ ÔájáÖÂsÕ €_&Žà yî Þ ²¢ * à

e#û Ì ~.

n~ó¿±sÁT\Å£sTTÔû VŸ ² &†$& > ± “ç<Š ý ñ e &ƒ + , eTTK«eT+çÜ “yk͓¿ì |ŸsTÁ >·T\T ™|³¼&+ ƒ ‚<î¿Ø£ & >=&ƒ e s

$dŸTÅ£”ØHûysÁT. eTqdŸTàýËHû ܳT¼ Å £ ” Hû y sÁ T . nsTTH mHŽ . {ì . €sY n\y³T¹ ¿ ç¿£yûT|Ó n\y³T|Ÿ&†¦sÁT. @Þø¢ ÔásÁ‹&

U

n\y³sTTq yûŔ£ e J$Ԑ“• 60 @Þø¢

41


n~ó ¿ ±sÁ T \¹ ¿

¿±<Š T ,

ÈsÁ • *dŸ T ¼ \ Å£ L ¿=+Ôá dŸeTjáT+

|Ÿ{ì¼+~.

mHŽ . {ì . €sY . J$Ôá + ýË úÜ,

“C²sTTr,

ç¿£eT¥¿£D Œ , ç|Ÿ<‘ó q bÍçÔá bþw¾ + #sTT.

n$

ÿ¿ÃØkÍ] çXø—Ü $T+#û$. “jáT+çÔáDqT Ôá\|¾+#û$. d¾ ‹ Ò+~, n~ó ¿ ±sÁ T \T, nq~ó ¿ ±sÁ T \T Å£ L &† €jáTq <Š>·ZsÁ <óîÕsÁ«+>± “\‹&ƒ>* · > ¹ ysÁT ¿±<ŠT. ¿£D¿£Dý²&û “|ŸÚο£D¿ ì q £ T Ôá \ |¾ + #û

ysÁ T .

sÈ¿¡jáÖ\ýËqT, |Ÿ ] bÍ\qýË ejáTdŸTàýË eTTK«eT+çÜ nsTTq ÔásTÁ yÔá Å£L&† e~*™|fñ¼ysÁT ¿±sÁT. ¿±+çÂ>dt ç|Ÿ u ó „ T ԐÇ\T –q•|Ÿ Ú Î&ƒ T sÈ¿¡ j á T e«eVŸ ä s\T, “sÁ ’ j á Ö \T mÅ£ ” Øe>± kÍjá T +çÔá + yî T T<Š ý É Õ nsÁ œ s çÜ esÁ Å £ ” k͹ > $. ™VÕ ² <Š s u²<Ž ÈsÁ • *dŸ T ¼ \ Å£ ” n+<ŠTe\¢ nsÁœsçÜ esÁÅ£” yûTý¤Ø“ – +&ƒ&ƒ+ @Þø¢ÔásÁ‹& n\yfÉ®bþsTT+~. ndŸ\T ™VÕ²<Šsu²<Ž J$ÔáyTû ný²+{ì~. nsÁs œ çÜ esÁŔ£ yûTý¤Ø“ –+&ƒ&+ ƒ , u²>± bõ<î¿ Ý ±Ø¿£ ýñe&ƒ+ qy;óds ¼Ÿ TTýÙ. <‘“¿ì nqT>·TD+>± –+&û~ ¿±+çÂ>dt dŸ¼sTTý٠ţL&†! mHŽ.{ì.€sY <‘“¿ì |ŸP]ï _óq•+. €jáTq~ eTç<‘dÓdŸ¼sTTýÙ yûÅ£”eHû ýñe&ƒ+ n\y³T. ç|Ÿ|Ÿ+#á+ n+Ԑ €eÚ*dŸÖï “ç<Š ýñd dŸ]¿ì €jáTq |ŸqT\T dŸ>u · ²ó >·+ |ŸP]ï nsTTbþjûT$. mHŽ.{ì.€sY.dŸ¼sTTýÙ €|˜ t sÁ Ö ýÙ Å £ ” n\y³T |Ÿ & ƒ & †“¿ì ç|C Ÿ ²|Ÿ]wŸÔY yûT 2014

Å£ L &†

n+Ôá¯q ¢ +>± ‡ \¿£D Œ ²\T |Ÿ“rsÁTýË n&ƒT>·&Tƒ >·TH ç|ŸÜ|˜* Ÿ +#û$. €sÁT ¿Ã³¢ €+ç<óTŠ \ €Xø\T, €XøjÖ á \Å£” ç|ŸÜsÁÖ|Ÿ+>± n~ó¿±sÁ+ýË¿ì eºÌq ԐqT, ç|Ÿ È \ qeTˆ¿±“• eeTTˆ #û j á T s<Š “ sJ|Ÿ & ƒ Å £ ” +&†

eTTÅ£ ” ØdŸ Ö {ì > ±

e«eVŸ²]+#\“ €jáTq uó²$+#sÁT. 35 @Þø—¢ d¾úq³T&>± €<Š]+#sÁT. ‡H&ƒT eTTK«eT+çÜ>±

qqT•

n+<Š \ +

m¿ìØ+#sÁT. ‚+Ôá¿+ £ fñ ÿ¿£ e«¿ì¿ ï ì @+ ¿±y*? Ôî\T>·T ç|ŸÈ\ €Xø\qT dŸ|\ Ÿ˜ + #û j á T &ƒ + , €Ôá ˆ >šsÁ y “• “\uÉ ³ ¼ & ƒ + ç|Ÿ | Ÿ + #á | Ÿ ³ +™|Õ Ôî \ T>· T |Ÿ Ô ¿£ + m>·TsÁyj û Tá &ƒ+ H €XøjTá +! n+<ŠT¿ÃdŸyTû nVŸ²]•Xø\T bͳT |Ÿ&Ô ƒ qT, n+<ŠT¿ ¹ ‡ J$Ôá+ n+¿ìÔá+ n“ mHŽ.{ì€sY. – <ûÇ>·+Ôà nHûysÁT. mHŽ.{ì.€sY. ÿ¿£ kÍÇ|¾•Å£”&ƒT, u²eÚÅ£”&ƒT! n<û dŸeTjáT+ýË €#ásD Á o*!

U

R

€jáTq nHû¿£ $sÁT<ŠÝ $\¿£D Œ dŸÇuó²y\

dŸ y û T ˆÞø q +. ‚~ nsÁ T <î Õ q e«¿ì ï Ô á Ç +. eTTK«eT+çÜ>± ç|Ÿ e ÖD dÓ Ç ¿±sÁ + #û j á T >±Hû Ôá q J$Ôá + kÍ|˜ Ÿ \ «+ nsTT+<Š “

Ôá  |¾ ï

#î + <Š ý ñ < Š T .

$çXø$T+#áýñ<ŠT. n~ó¿±sÁyîÕuó„e+ eTÔáTïýË |Ÿ& ¿=³T¼Å£”bþýñ<ŠT. €jáTq ~q#ásÁ« m|ŸÎ{ì eýÉHû! ç|ŸÜ>·+³Å£” yû\ ¿=~Ý bÍ]ÔÃw¾¿£+ rdŸTÅ£”Hû d¾ú J$Ôá+ýË ¿±\+ $\Te @$T{Ë €jáTqÅ£” Ôî*d¾ eºÌ+~. n+<ŠTe\¢ ç|ŸC² J$Ôá+ýË Å£ L &†

n+Ôû

$\Te

‚#ÌsÁ T .

sÈ¿¡ j á Ö \ýË, |Ÿ ] bÍ\qýË Hî Õ Ü ¿£ $\Te\qT, ç¿£eT¥¿£ŒDqT Ôûe³+ Ôáq ç|Ÿ<e Š¸ T \¿£«Œ +>± ™|³T¼Å”£ H•sÁT. €yûX+ ø ýñ “ <û mHŽ . {ì . €sY . ýñ & ƒ T . ç¿£ e T¥¿£ Œ D €jáTq }|¾] nHûysÁT. Ô=$Tˆ~

Hî \ \

dŸ Ç \Î

dŸ e Tjá T +ýË bͯ¼ ™|³¼ & ƒ + , 35@Þø ¢ n$¥Ìq•+>± bÍ*+ºq ¿±+ç > dt q T z&+#á&+ ƒ , €+ç<óçŠ |Ÿ<X û ÙŔ£ eTÅ£”³+ ýñ“ eTVŸäsE>± yî\T>=+<Š³+ n+<Š]¿¡ C²q|Ÿ<Š ¿£<¸Šý², ¿£\>± n“|¾+º+~. Ôî\T>·T ç|ŸÈ\Å£”, €+ç<óçŠ |Ÿ<X û Ù sçcͼ“¿ì ÿ¿£ ç|Ÿ Ô û « ¿£ |Ÿ ] >· D q, >· T ]ï + |Ÿ Ú ç|Ÿ|Ÿ+#á+ýË €jáTq eýÉ¢ \_ó+#sTT. ¿±+çÂ>dt bÍ\q qT+º ¿±<ŠT, Ôá$TÞøH&ƒT ú&ƒ qT+º Å£L&† €+ç<óçŠ |Ÿ<X û Ù €jáTq eýñ¢ ‹jáT³|Ÿ&+  ~. € dŸ+|˜TŸ ³qÔà <ûX,ø $<ûXø |ŸçÜ¿£\ú• mHŽ.{ì.€sY >·T]+º €jáTq $ÈjáÖ\ >·T]+º, e«¿ìïԐǓ• >·T]+º |Ÿ]XË<óH Š Ôሿ£ y«kÍ\T, ç|ŸÔ«û ¿£ ¿£<¸ŠH\T ç|Ÿ#áT]+#sTT. Ôî\T>·T C²Ü >·T]+º Ôî\T>·T uó²wŸ, #á]çÔá, dŸ+dŸØÜ >· T ]+º n|Ÿ Ú Î&ƒ T ç|Ÿ | Ÿ + #á y«|Ÿ ï + >± yî\T>·TýË¿ì e#ÌsTT.

42


Å£L&ƒT, >·T&ƒ¦, ú&ƒ! mHŽ.{ì.€sY

¿±sÁTÅ£” CÉ+&† ¿£³T¼¿=“ }Þâ¢*q+Ôá

q$Tˆq eTÖ&ƒT dŸÖçԐ\ |Ÿ<¿ Š¸ + £ € eTÖ&ƒT

dŸ + ÔÃwŸ + . eT] Ôî \ T>· T <û X ø + ýË

eTT¿£Øýñ €jáTqÅ£” yû<‘\Ôà dŸeÖq+.

mHŽ.{ì.€sY |ŸÚD«eÖ n“ }sÁT, |sÁT

mHŽ . {ì . €sY Å £ ” eÖ]ØàÈ+ Ôî * já T <Š T .

Ôî*jáT“ ysÁ+Ԑ Ôîý²¢s ¹ dŸ]¿ì n+<Šý²\T

€jáTq d¾<‘Æ+Ôá ç>·+<¸‘ýñ$T #á<Šeýñ<ŠT.

m¿±ØsÁ T . @Þø ¢ Ôá s Á ‹ & eT+çÔá T \T>±

¿±“ €jáTqÅ£” |<Šy& €¿£* Ôî\TdŸT.

¿=qkÍ>±sÁT. €jáTqÅ£” >·{ì¼ qeTˆ¿£+

nedŸs\T Ôî\TdŸT! J$ԐqTuóe „ + qT+º

ç|Ÿ È \T Ôá q ™|Õ –+ºq €<Š s Á D ™|Õ q !

€jáTq Ôî\TdŸTÅ£”H•sÁT. n+<ŠT¹¿ €jáTq

n+<ŠTÅ£” >·&¦ bþ#áqT “\uÉ{q ¼ì m“•Â¿Õ

|Ÿ ] bÍ\q \¿Œ ± «“• eTÖ&ƒ T eTT¿£ Ø ýË¢

sy* n“ €jáTq BóeÖ>± nHûysÁT.

Ôûý²ÌsÁT. Å£L&ƒT, >·Ö&ƒT, ú&ƒ kÍeÖq«

\¿ìˆŒ bÍsÁÇÜ $wŸjTá +ýË Å£L&† ný²Hû

eÖqeړ¿ì ¿£ ú dŸ + nedŸ s \T n$

nqTÅ£”H•sÁT. eT+º¿Ã, #î&Tƒ ¿Ã €yîTÔÃ

‚eÇ&ƒ+ ÔáeT ç|ŸuT„ó ÔáÇ \¿£«Œ +>± ™|³T¼Å”£ “

|Ÿ ] #á j á T &ƒ + @sÁ Î & + ~. dŸ “ •V¾ ² Ôá « +

eTT+<ŠTÅ£” kÍ>±sÁT.

™|]Ð+~. n~ $yVŸ ² ‹+<ó ‘ “¿ì

mHŽ.{ì€sYýË ÿ¿£ >·TDeTT+~. n~ >· &  ¦ b þ#á s TTH ç‹VŸ ä ˆçdŸ ï + >± eT\#á > · \ qq• qeTˆ¿£ + . “È+>±Hû mHŽ.{ì.€sY #ûsTT me]™|Õq |Ÿ&Ô  û y] <ŠXø ‚¿£ Ü]Ðqfñ.¼ n~ó¿±sÁ+, ×XøÇsÁ«+, n+<Š \ + \_ó + ºqfñ ¼ . nHeTÅ£ ” \T m+<Š T sÃ

€já T q

çbþԐàVŸ ² +ÔÃ

ç|ŸeTTKT\T>± m~>±sÁT. ç|Ÿd~ ¾ Æ bõ+<‘sÁT. d¾ “ eÖ sÁ + >· + ýË –q•|Ÿ Ú Î&ƒ T n+Ôû . sÈ¿¡jáT sÁ+>·+ýË¿ì eºÌq ÔásÁTyÔá n+Ôû! d¾“eÖ sÁ+>·+ýË –+&ƒ>± €jáTq ç|Ÿdq Ÿ • <Šw¾¼ |Ÿ& nHûŔ£ \T _Jq³T\T nsTTbþjáÖsÁT. kÍ<‘dÓ<‘ VÓ²sÃsTTqT¢ €já T q #û s TT|Ÿ & ƒ > ±Hû nç>· V Ó ² sÃsTTq¢ C²_ԐýË #û]bþjáÖsÁT. n<û$<óŠ+>± sÈ¿¡jáÖ\ýË nsÁÒÛÅ£”\T, sÈ¿¡jáT+ n+fñ @ eÖçÔá+ Ôî*jáT“ nHeTÅ£”\T, m+<Š ] Hà myî T ˆýñ « \T>±, m+|Ó \ T>± #ûXæsÁT.

eT+çÔáT\qT #ûXæsÁT. ¿±+çÂ>dt

bͯ¼ ý Ë J$Ôá e T+Ԑ ¿ì + <‘MT<Š | Ÿ &  ¿=³T¼¿=“, Ôá\¿ ¢ + ì <ŠT\T>± Ôá|d Ÿ TŸ à #ûdH ¾  |Ÿ ³ T¼ e T“  s +&û Þ ø — ¢ eT+çÜ |Ÿ < Š $ #ûjTá >·*ÐÔû >=|ŸÎ. ÿ¿£ ¿±s=ιswŸHŽ #îs ÂÕ ˆHŽ ¿±>·*ÐÔû @qT>·T m¿ìØq+Ôá dŸ+‹sÁ+. ç|C Ÿ ²|Ÿ]wŸÔY yûT 2014

<‘]rd¾ + ~. mHŽ . {ì . €sY $yVŸ ² + \¿¡ˆŒ bÍsÁÇܓ eTsÃýË¿±\Å£” rdŸT¿  [¢+~. €yîT n+ÔáŔ£ eTT+<ŠT >·&|  q ¾ J$Ԑ“¿ì, ÔásÇÔá mHŽ.{ì€sY dŸV²Ÿ #ás«Á +ýË >·&|  q ¾ J$Ԑ“¿ì bþ*¹ ¿ ýñ < Š T . €yî T ýË @ ç|Ÿ Ô û « ¿£ Ô á –+<Š “ #û s Á B XæsÁ T . u²VŸ ² kå+<Šs«Á eÖ., €Ôáˆkå+<Šs«Á eÖ.. sÈ¿¡jTá Hû s Á Î ]Ôá q eÖ.. ‚yû M T €yî T ýË ýñ e Ú nsTTH

mHŽ . {ì . €sY .

çbÍ|Ÿ ¿ £ +

bõ+~+<Š+fñ n~ €yîT n<ŠwŸ¼+. ‡ ne¿±X擕

leTÜ

kÍqTÅ£ L \+>±

\¿ì Œ ˆ bÍsÁ Ç Ü

eT\#á T ¿ÃqT+fñ ,

mHŽ.{ì.€sY Å£L&† dŸ+jáTeTq+ bÍ{ì+º –+fñ #á]çÔá mý² –+&û<à >±“ |Ÿsd Á Ο sÁ+ çbþÔá à V¾ ² +#á T Å£ ” “ bͯ¼ ™ |Õ sÁ T <‘Ý s Á T . €yîÖ<Š+ ¿ÃdŸ+ ‹\e+Ôá+ #ûXæsÁT. ¿±“ <Š T sÁ < Š  wŸ ’ e XæÔá T ï

ç|Ÿ È \T,

bͯ¼

mHŽ.{ì.€sYqT $XøÇd¾+ºq+Ôá>± €yîTqT $XøÇd¾+#áý< ñ TŠ . mHŽ.{ì.€sY e\¢ €yîTÅ£” eºÌq >šsÁe+ Ôá|Ο €yîT ÔáqÅ£” ԐqT>± >šsÁ e + ™|+#á T Å£ ” Hû ç|Ÿ j á T Ԑ•ýñ $ T #ûjTá ýñ<TŠ . >·V¾²Dì>±Hû |Ÿ]$TÔáyTî ® –+fñ mHŽ . {ì . €sY J$Ôá +

Ôî \ T>· T <û X ø +

sÈ¿¡jáT+ @ $<óŠ+>± –+&û<à ¿±“

U

R

sÈ¿¡jáÖ\ýË dŸsTTÔá+ seÖseÚýË

nsÁu œ ²ó >·+ ¿±e&†“¿ì €yîT ç|ŸjTá ܕ+#á&+ ƒ

dŸeTdŸ«\qT ÔîºÌ™|{ì¼+~. €+ç<óŠ<ûXæHû• ¿±<ŠT, jáÖeÔY Ôî\T>·T C²Ü“ ÿ¿£ }|ŸÚ }|¾q sÈ¿¡jTá ç|Ÿu+ „ó Èq+ mHŽ.{ì.€sY ÿ¿£ çbÍ+rjáT HjáTÅ£”“>± n+Ôá{ì C²rjáT çbÍuó„e+ bõ+<Š&ƒ+ €jáTq¹¿ kÍ<ó Š « +. mHŽ . {ì . €sY J$Ôá y û T ÿ¿£ dŸ+|˜TŸ sÁüD, ÿ¿£ dŸ+#á\q+. B¿£ Œ , Bó s Ã<‘Ôá ï Ô á €já T qqT n+<Š \ + m¿ì Ø +º Hjá T Å£ ” &ƒ T n“ “sÁÖ|¾dï eÖeTÖ\T eT“w¾ýË –+&û ‹\VÓ²qÔá\T çbÍsÁ+uó„yîT® €jáTqqT € ¥Ksç>·+ qT+º ¿ì+~¿ì |Ÿ&ƒyûXæsTT. seÖseÚ e«¿ìïÔáÇ+ nHû¿£ yîÕsÁT<ó‘«\ dŸyTû ˆÞøq+. eT+º, #î&Tƒ , ¿£sTÁ D, ¿±]Äq«+ “wŸ ¼ “já T eT sV¾ ² Ôá « + e+{ì mHÕ dŸT>·TD²\T ne>·TD²\ ¿£\>·\T|ŸÚ. €jáTq <ó Š ] +ºq

seTT&ƒ T `seDT&ƒ T ,

¿£wŸ§& ’ Tƒ `dŸTjîÖ<óq Š T&ƒT, nsÁTq ¨ T&ƒT, ¿£sTÁ & ’ Tƒ e+{ì båsDì¿£ bÍçÔá\ >·TD>·D²\ú• €jáTq J$Ôá+ýË @<à ÿ¿£ dŸeTjáT+ýË ç|ŸÈÇ]ý²¢sTT. € $<ó+ Š >± #á֝dï €jáTq dŸ¿\ £ >·TD²_ó seTT&ƒT eT+º \¿£D Œ ²\T ¿±“, ne\¿£ŒD²\T ¿±“ n“• €jáTq J$Ԑ“• ÔûCe ñ TjáT+ #ûdq ¾ yû. €|ŸÈjáT uó²sÁ+Ôà n+ÜeTXæÇdŸ $&ºq €KsÁT |˜ Ÿ T ³¼ + ýË ™dÕ Ô á + €já T q sÈ¯Ä $ nDTeÖçÔá+ Ôá>·Zýñ<ŠT. €jáTq m\¢|ŸÚÎ&ƒT ç|ŸC²seTT&û, Ôî\T>·T seTT&û €jáTq dŸeÖC²“• XæÇd¾+#sÁT, Xæd¾+#sÁT, m~]+#sÁT. bõs&†sÁT bþs&ƒTÔáÖHû ¿£qT•eTÖXæsÁT. ԐqT eTsÁD+ ì º Ôî\T>·T <û X 擕

ç‹Ü¿ì + #sÁ T .

n+<Š T ¹ ¿

eTsÁD+ýËqT, J$Ôá+ýËqÖ mHŽ.{ì.€sY~ ç¹>{Ù....

43


.

R

        

‚+^¢wt™|Õ ne>±VŸ²q... n+Xæ\T..

1. ¿±+ç™|™V²qüHŽ 2. kÍÎ{ì+>´ ~ mçsÁsàY 3. ¿ÃCÙ fÉd¼t 4. È+‹TýÙ¦ ™d+fÉHàî dt ‚+^¢wt dŸeTdŸ«>± m+<ŠTÅ£” eÖ]+<Š+fñ... #ý² eT+~¿ì ‚+^¢wt ÿ¿£ dŸeTdŸ«>± – +&ƒ&†“¿ì ¿±sÁD+ çbÍ<¸Š$T¿£ n+Xæ\™|Õ |Ÿ³T¼ ýñ¿£bþe&ƒ+, dŸ+<ŠsÃÒºÔá+>± nsÁœ+ #ûdŸTÅ£”Hû |Ÿ ] C²ã H “• n+Ôá > ± ™|+#á T ¿Ã¿£ b þe&ƒ + . ‚+^¢wÔásÁ MT&jáT+ýË #á~$q yÞø¢¹¿ ¿±<ŠT, ‚+^¢wt MT&jTá +ýË nuó«„ d¾+ºq y]¿ì Å£L&† ‡ dŸ e TdŸ « –+³T+~. ný²¹ > eÖÔá  uó ² wŸ ç|Ÿu²ó e+Ôà ţL&† dŸ]>±Z nsÁ+ œ #ûdTŸ ¿Ãe&ƒ+ýË ‚‹Ò+<ŠT\T –+{²sTT. –<‘VŸ²sÁDÅ£” Ôî\T>·T rdŸTÅ£”+fñ y¿£« “sˆD+ kÍ<ó‘sÁD+>± ‚ý² – +³T+~... dŸu¿ ¨É ù G €uÉ¿ ¨ ¢ù G yîsÒY (Ôî\T>·TýË |Ÿ<‘\qT d¾$ýÙ dŸ¯Ç™ddt qT+º yîTT<Š\T¿=“ <‘<‘|ŸÚ n“• bþ{¡ |Ÿ¯¿£ý Œ Ë¢ ‚+^¢wt ¿¡\¿£+.. d¾$ýÙ dŸ¯Ç™dýÙ, ç>·Ö|t`1, Ôá~ÔásÁ –q•Ôá k͜sTT –<ë>±ýË¢ yîTsTTHŽàýË Å£L&† ‚+^¢wÅ t ”£ ||ŸsY –+³T+~. ný²¹> u²«+¿ì+>´ sÁ+>· |Ÿ¯¿£ý Œ Ë¢ ‡ $uó²>·+ #ý² ¿¡\¿£+. kͼ|t ™d\¿£H Œ Ž ¿£$TwŸHŽ (mdtmdtd)Ó |Ÿ¯¿£ý Œ Ë¢qÖ ‚+^¢wt $uó²>·+ qT+º ç|ŸX•ø \T –+{²sTT. n~ “sÁj ’ Ö á Ôሿ£yTî q ® dŸu¿ ¨É ¼ù nq&†“¿ì mý²+{ì dŸ+¿Ã#á+ ýñ<TŠ . ÈjáÖ|ŸÈjáÖ\qT “sÁs ’ TT+#á&+ ƒ ýË ‚<û ¿¡\¿£+! mÅ£”Øe eT+~ $<‘«sÁTœ\T çbÍ<¸Š$T¿£ $<Š«ýË ‚+^¢wÔásÁ MT&jáT+ýË #á<e Š &ƒ+ e\¢ <‘“™|Õ |Ÿ³T¼ –+&ƒ<TŠ . kÍ<ó‘sÁD+>± bþ{¡ |Ÿ¯¿£ý Œ Ë¢ –+&û ¯È“+>´, n]<¸y Ž Tî {ì¿,ù ÈqsÁýÙ nyûsH Y d î t $uó²>±\qT Ôû*¿£>± #á<ŠTeÚ¿Ã>·*ÐH, ‚+^¢wt $wŸjáT+ýË eÖçÔá+ ‚‹Ò+<ŠT\T |Ÿ&Tƒ ÔáT+{²sÁT. XæçdÓj ï Tá |Ÿ<Ü ÆŠ ýË d¾<e Ɗ Te¿£bþe&ƒyTû B“¿ì ç|Ÿ<‘ó q ¿±sÁD+. nuɨ¿¡¼yŽ $<ó‘q+ýË ‚+^¢wt $uó²>·+ýË eTTK«+>± ç|ŸXø•\T e#ûÌ ç|C Ÿ ²|Ÿ]wŸÔY yûT 2014

eÖ]ÌH nsÁ+ œ ýË Ôû&† s<ŠT). n<û ‚+^¢wý t Ë nsTTÔû y¿£« “sˆD+ _óq•+>± –+³T+~. n~ `dŸu¿ ¨É ¼ù G yîsÒY G €uÉ¿ ¨ .ù ‚+^¢wý t Ë y¿£«+ ‚<û rsÁTýË –+&†*. |Ÿ<‘\qT n³T, ‚³T eÖ]dï nsÁ+ œ ndŸà\T –+&ƒ<TŠ . B“¿ì –<‘VŸ²sÁD+>±... HûqT |˜ý Ÿ ²“• ÜH•qT. ‡ Ôî\T>·T y¿±«“•, mý² eÖ]ÌH nsÁ+ œ eÖsÁ<TŠ . B“Hû ‚+^¢wý t Ë #îbÍÎ\+fñ »× V²{Ù ç|ŸP{Ùµ n“ #îbÍÎ*à –+³T+~. nsTTÔû ‡ |Ÿ<‘\ ç¿£e֓• eÖ]dï nsÁ+ œ |ŸP]ï>± eÖ]bþÔáT+~. ‚ý² eÖÔáuó²wŸÔà bþ*dï #á < Š e &ƒ +

e\¢

#ý²

eT+~

‚+^¢ w t ý Ë

|Ÿ ³ T¼

kÍ~ó+#áý¿ ñ b £ þÔáTH•sÁT. |Ÿ\T kÍ~ó+#\+fñ... eTT+<ŠT y¿£« “sˆD+ Ôî\TdŸT¿Ãy*. € ÔásÇÔá dŸu¿ ¨É z ¢ù e#ûÌ uó²wŸ uó²>±\T (HêHŽ, ç|ŸHêHŽ..) €uÉ¿ ¨ ý ¼ù Ë e#ûÌ uó²cÍ uó²>±\qT <‘“¿ì (dŸuÅ ¨É ”£ Å ¼ ”£ ) nqT>·TD+>± y&†*àq

U

yîsÒY \qT eTT+<ŠT>± rdŸT¿Ãy*. B““ n<ó«Š jáTq sÁÖ|Ÿ+ýË

44


R

#îbÍÎ\+fñ dŸu¿ ¨É ù G yîsÒY nçÐyîT+{Ù n+{²sÁT. B“™|Õ |ŸP]ï

#á<TŠ eÚÔáÖ <‘““ nsÁ+ œ #ûdTŸ Å£”Hû kÍeTsÁ«œ + ™|+#áT¿Ãy*.

k͜sTTýË |Ÿ³T¼ kÍ~ó+#*. B+Ôà kÍÎ{ì+>´ mçsY $uó²>±“¿ì

¿±+ç™|™V²qüHŽÅ£” d¾<ŠÆ+ ¿±e&†“¿ì uñd¾¿ùà n+³Ö –+&ƒeÚ.

dŸ+‹+~ó+º |ŸP]ï>± |Ÿ]C²ãq+ edŸT+ ï ~. Ô=* <ŠXý ø Ë nuó«„ sÁT\ œ T

‚+^¢wq t T nsÁ+ œ #ûdTŸ Å£”Hû |Ÿ]C²ãH“• ™|+#áTÅ£”+fñ #\T. Ô=\Ôá

B“™|ÕHû <Šw¾“ ¼ ¿ ¹ +çB¿£]+#*.

ºq• ºq• ¿£<\ Š¸ Ôà çbÍsÁ+_ó+º, n$ |ŸPsÁs ï TTq ÔásÇÔá ¿£<Š¸

ç|¾bþ›wŸHŽà, €]¼¿£ýÙà, fÉHîàdt..

eTTK« –<ûX Ý + ø , n+<ŠTýË bÍçÔá\T, –<ûX Ý + ø #î|Î+<ŠTÅ£” –

‚+^¢wÅ t ”£ dŸ+‹+~ó+ºq+Ôá esÁŔ£ ‡ $uó²>±\T #ý²

|ŸjÖ î Ð+ºq |Ÿ<‘\T.. ‚ý² n“•+{ì“ ¿£\T|ŸÚÔáÖ kõ+Ôá+>±

¿¡\¿£+. ç|¾bþ›wŸHàŽ , €]¼¿ý £ ÙàqT –|ŸjÖ î Ð+#á&†“¿ì y«¿£sD Á

ÿ¿£ HÃ{ÙàqT sÁÖbõ+~+#áT¿Ãy*. dŸTeÖsÁT 10 qT+º 15

“jáTeÖ\T –+{²sTT. y{ì“ ¿ ¹ e\+ #á<e Š &ƒ+ <‘Çs eÖçÔáyTû

¿£ < ¸ Š \ T |Ÿ P sÁ ï s TTq Ôá s ÇÔá , €+>· ¢ ~q|Ÿ ç Ü¿£ ý Ë¢ e#û Ì ,

¿±Å£”+&† kÍ<ó«Š yîTq ® +Ôá mÅ£”Øe>± çbÍ¿¡d ¼ t #ûjÖ á *. m+Ôá mÅ£”Øe

dŸ + bÍ<Š ¿ ¡ j á Ö \qT çbÍ¿¡ ¼ d t #û j á Ö *. ¿=Ôá ï |Ÿ < ‘\qT

çbÍ¿¡d ¼ t #ûdï n+Ôá eT+º~. ný²¹> fÉqàdt y&ƒ¿±“¿ì dŸ+‹+~ó+º

d¿£]+#áT¿Ãe&ƒ+, y{ì¿ì nsœ\qT &¿£üq¯ #áÖ&ƒÅ£”+&†,

Å£L&† y«¿£sD Á “‹+<óq Š \T –+{²sTT.

kõ+Ôá + >± dŸ + <Š s ÃÒÛ º Ôá + >± nsÁ œ : #û d Ÿ T Å£ ” Hû |Ÿ ] C²ã H “•

¿±+ç™|™V²qüHŽ..

™|+#á T ¿Ãy*. ¿±+ç™|™V²qüHŽ à kÍ<ó ‘ sÁ D +>± dŸ e T¿±©q

bþ{¡ |Ÿ¯¿£ý Œ Ë¢ ‚~ ¿ ¹ e\+ $uó²>·+. M{ì qT+º ¿£údŸ+

n+Xæ\™|Õ edŸT+ ï &ƒ&+ ƒ Ôà dŸ+bÍ<Š¿j ¡ Ö á \qT #á<e Š &ƒ+, kõ+Ôá+>±

20 qT+º 25 XæÔá+ yûTsÁ ç|ŸX•ø \T –+{²sTT. ‚+^¢wt yû>+ · >±

ç|ŸX•ø \qT sÁÖbõ+~+#áT¿Ãe&ƒ+ <‘Çs ç|ŸjÖ î Èq+ –+³T+~.

ç|C Ÿ ²|Ÿ]wŸÔY yûT 2014

U

45


R

                                         

      

      

       

      

      

              

      

      

       

      

      

                               

     

      

     

     

                          

         

        

          

        

        

   

                              

        

          

        

        

                               

      

       

      

      

                                   

        

          

        

        

   

                          

     

      

     

     

                         

        

        

          

        

        

              

        

          

        

        

               

        

        

          

        

        

                                         

     

      

     

     

                         

        

        

          

        

        

           

     

      

     

     

              

        

        

          

        

        

                                   

      

      

       

      

      

                                                                         

      

       

      

      

                        

        

          

        

        

                               

      

       

      

      

                               

     

      

     

     

   

|Ÿ“¿ìs“ edŸTïeÚ\ÔÃ...

n<ŠTÒÛÔá ¿£Þ² K+&†\T — — —

n+<ŠyîT®q u¤eTˆ\Å£” Je+ bþkþïq• eTV¾²Þø >·VŸä\+¿£sÁDÅ£” –|ŸjîÖ>·|Ÿ&ƒTÔÃq• ¿£Þ²sÁÖbÍ\T sÁeÖ<û$ n_ósÁTº¿ì n_óq+<Šq\T Ôî\T|ŸÚÔÃq• Èq+

nÐZ|ŸÚ\¢, dŸ‹TÒ_Þø¢ ¿±<ûB ¿£$ÔáÅ£” nqsÁ½+ nq•³T¼.. bÍÔá dÓ&ž\T, N|ŸÚsÁT |ŸÚ\¢\T, yûsÁTXøq>· Ô=¿£Ø\T,™|“àýÙ #î¿£Ø>± eºÌq bõ³T¼ , d¾ > ·  s {Ù ™|fÉ ¼ \ T ‚ý² ÿ¿£ f ñ $ T{ì |Ÿ “ ¿ì s“ #î Ô á ï \ “ ‹jáT³b͹sd¾q ç|ŸÜ edŸTïeÚ €yîT <Šw¾¼ýË z ¿£Þ²sÁÖ|ŸyûT. ÔáqÅ£”q• Hî Õ | Ÿ Ú D«+Ôà |Ÿ “ ¿ì s “ edŸ T ï e Ú\qT –|Ÿ j î Ö Ð+º n+<Š y î T ® q >·VŸä\+¿£sÁD edŸTïeÚ\qT ÔájáÖsÁT #ûkþïq• z eTV¾²Þø™|Õ ç|ŸÔû«¿£ ¿£<q Š¸ +. ‡yîT |sÁT sÁeÖ<û$.. ç|Ÿ¿±Xø+ ›ý²¢ Ð<Š\ Ý ÖsÁT “jîÖÈ¿£ esÁ+ Z ý˓ ¿=eTsÃ\T ç>±e֓¿ì #î+~q ‡ eTV¾²Þø #ûÜýË m³Te+{ì |Ÿ“¿ìs“ edŸTïeÚ |Ÿ&H <‘“¿ì n+<ŠyîT®q €¿£ÜedŸTï+~. ‚+{Ë¢ y& |Ÿ&d û q ¾ e«sÝ\Ôà u¤eTˆ\T, n*¢¿\ £ T, >·VŸä\+¿£sD Á edŸTe ï Ú\qT ÔájÖ á sÁT #ûd¾ n+<Š]“ €XøÌsÁ«|ŸsTÁ kþï+~. n+Ôû¿±<ŠT.. ‡edŸTe ï Ú\qT n“• n_ó<ŠTº¿ì Ôá>·Z³T¼>± ‚+{Ë¢ n\+¿£]+º n+<Š]ú €¿£³T¼ Å£”+{Ë+~. y&že&ûdq ¾ CÉ{Ù u²{ìޗø ¢ –|ŸjÖ î Ð+º >±+Bó dŸÖÅ£”\ ï Ôà eTÖ&ƒT¿ÃÔáT\ u¤eTˆ,N|ŸÚsÁT |ŸÚ\¢\Ôà ԐCÙeTVŸ²ýÙ, Xøq¿±ØjáT Ô=Å£”ØÔà eTT>·T,Z ™|“àýÙ #î¿Øì q bõ³T¼Ôà ºH•] u¤eTˆ, #Â¿{ ¢ Ù ¿£esÁÔ ¢ à dÓԐ¿Ã¿£

º\T¿£\T, bÍÔá dÓ&ž eTT¿£Ø\Ôà $HjáTÅ£”& u¤eTˆ ÔájáÖsÁT #û d ¾ n+<Š ] “ n‹ÒsÁ | Ÿ s Á T kþï + ~. ný²¹ > .. ‚dŸ T ¿£ Ô Ã ›+¿£ u¤eTˆ,{²uÉ¢{Ù ¿£esÁ¢Ôà $T¿¡Ø eTòCÙ, <óŠsˆ¿ÃýÙÔà yî+¿£fñXøÇsÁ kÍÇ$T eTTK <‘ÇsÁ+, d¾>·Âs{Ù ™|fɼ\Ôà ţ”¿£Øu¤eTˆ ‚ý² mHÕ sÁ¿±\ u¤eTˆ\T sÁeÖ<û$ #ûÜýË sÁÖeÚ~<ŠTÝÅ£”H•sTT. ԐqT ÔájÖ á sÁT #ûdq ¾ ç|ŸÜ u¤eTˆÅ£” sÁeÖ<û$ z|sÁT ™|{ì+ ¼ ~. ný²¹>.. ‡ edŸTïeÚ\Ôà ÔáÇsÁýË ç|Ÿ<ŠsÁàq @sÎ³T #ûkÍïq“ sÁeÖ<û$ #î‹TÔÃ+~. ‚³Te+{ì ¿£Þ²sÁÖbÍ\qT |¾\\ ¢ Å£” #áÖ|Ÿ&+ ƒ <‘Çs y]ýË dŸÈHÔሿ£Ôá ™|<ŠT>·TÔáT+<Š“ sÁeÖ<û$ uó²$dŸTïH•sÁT. |Ÿ“¿ì s“ edŸTïeÚ\qT @<à $<óŠ+>± –|ŸjîÖÐ+#áT¿Ãy\q• €ýË#áq ç|ŸÜ ÿ¿£Ø]ýË ¿£*Ðq|ŸÚ&ƒT... eTq |Ÿ]dŸs\ú• e]Xø— çuó+ „ >± –+{²jáT“ €yîT n_óçbÍjáT|Ÿ&Tƒ ÔáTH•sÁT.

ç|C Ÿ ²|Ÿ]wŸÔY yûT 2014

U

Þ Þ Þ

46


R

dŸ+Ԑq+ nHû~ eT<óŠTsÁ yîT®q dŸÇ|Ÿ•+. eÖÔáÔáÇ+ nHû~ ÿ¿£ eT<óŠTsÁyîT®q rjáT“ “È+. #ý² ºq• ýËbÍýñ dŸ+Ԑq çbÍ|¾ï“ n&ƒT¦ Å£”+{²sTT. B+Ôà eÖqd¾¿£ nXæ+Ü #óT #ûdŸTÅ£”+³T+~. |˜Ÿ*Ôá+>± XæXøÇÔá e+<óŠÔáÇ dŸeTdŸ« m<Š T sÁ e #á T Ì. eTq ÈHuó ² ýË dŸ T eÖsÁ T 8 ¿Ã³¢ eT+~ dŸ+Ԑqýñ$T dŸeTdŸ«Ôà u²<óŠ|Ÿ&ƒT ÔáTH•sÁT. ‡ dŸeTdŸ«Å£” |Ÿ]cÍØsÁ+ @$T{ì? \¿£ý Œ ²~ sÁÖbÍjáT\T KsÁTÌ ™|{ìH ¼  <=sÁ¿“ £ dŸeÖ<ó‘q+ ¬$TjîÖ|ŸÜ m+ÔáesÁÅ£” ‚eÇ >·\T>·TÔáT+<à #î‹TÔáTH•sÁT &†¿£¼sY eT<óŠT ysÁD²d¾. dŸ+eÔáàsÁ+ bͳT mý²+{ì dŸ+Ԑq “sÃ<ó¿ Š £ |Ÿ<Ô ÆŠ Tá \T ne\+_ó+#áŔ£ +&† sÁÜýË bÍý¤Zq• <Š+|ŸÔáT\Å£” dŸ+Ԑq+ ¿£\>·¿£bþÔû B““ dŸ+Ԑqýñ$T dŸeTdŸ«>± uó²$+#áe#áTÌ. |ŸÚsÁTwŸ§ýË¢ MsÁ«¿£D²\T ÔáÅ£”Øe>± –+&ƒ³+, q|ŸÚ+dŸ¿£ÔáÇ+, yû]¿ÃdÓýÙ, dŸTK y«<óŠT\T, ‚HŽ™|˜¿£ŒHŽ\T, bõ+>·T, >·e<Š _Þø\ ¢ T e+{ì ȋTÒ\T >·Ô+ á ýË ÔáÐý²jáÖ? nHû $wŸjÖ á “• |Ÿ]o*+#*. |ŸÚsÁTwŸ§ýË¢ MsÁ«+ ¿£údŸ+ 60 $T*jáTHŽ\ MsÁ«¿£D²\T –+&, ¿£údŸ+ 40 XæÔá+ yîÖs¼*{¡ –+&, 80 XæÔá+ kÍ<ó‘sÁD eÖsÎÛ\J –+fñ

º¿ìÔàá #ûd yî< Õ TŠ «&¿ì eÖqeԐ $\Te\Ôà bͳT dŸT“•ÔáyTî q ® eTqdŸT –+&†*. sÃÐ¿ì –q• ne>±VŸ²q y] dŸeTdŸ«\qT m+ÔáesÁŔ£ nsÁ+ œ #ûdŸTÅ£”H•sÁT? ¬$TjîÖ yîÕ<Š«+ |Ÿ]$TÔáT\T @$T{ì? yîTT<Š\>·T n+Xæ\“•+{ì“ “dŸà+¿Ã#á+>± #á]Ì+#*. ¬$TjîÖ yî< Õ TŠ «“¿ì yîT&dH ¾ ,Ž

€ MsÁ«+ kÍeTsÁ«œ + ¿£*Ð –+³T+~.

bÍ<¸‘\J, >  q Õ ¿±\J, nH³MT\ $C²ãq+ y«~ó “sÆsD Á Å£” #ý²

d ç \ ïÓ ýË ¿±sÁD²\T:

esÁÅ£” –|ŸjîÖ>· |Ÿ&ƒTÔáT+~. ç|Ÿ¿£Ü dŸVŸ²È dŸÖçԐ\™|Õq €<ó‘sÁ|Ÿ&q

‹V¾²wŸ§¼ dŸ]>± s¿£bþe&ƒ+, |¾d¾ÿ&, ™|˜Õçu²sTT&Žà, n~ó¿£ ‹sÁTeÚ,

‡ yî< Õ «Š +Ôà y«~ó “ysÁD dŸÔÇá sÁ+>± ÈsÁT>·TÔáT+~. @~ @yîTq ® |ŸÎ{ì¿ì

VŸäsÈq¢ýË dŸeTÔáT\«Ôá ýË|¾+#á&+ ƒ , eÖqd¾¿£ ÿÜï&, ne>±VŸ²q ýË|Ÿ+, dŸTKy«<óTŠ \T, ³Ö«‹ýÙ u²¢¿` ù @CÙ, n+&ƒ+ dŸ]>± $&ƒT<Š\ ¿±¿£bþe&ƒ+ e\¢ çdÓ\ ï ýË dŸ+Ԑqýñ$T¿ì ¿±sÁD²\T>± |s=Øqe#áTÌ. ™deTHŽ nHýÙdd ¾ ,t {¡Mmdt, m|˜tmdt™V²#Y, mdt.çbõý²¿¡¼HŽ, nu˦yîTHŽkÍØHŽ, b˜õ*¢Å£”«\sY dŸ¼&ž ý²+{ì ºq• |Ÿ¯¿£\ Œ Ôà #ý² dŸeTdŸ«\qT Ôî\TdŸT¿Ãe&†“¿ì €kÍØsÁ+ – +~.

m+|¾¿£ #ûdTŸ Å£”+fñ mý²+{ì dŸeTdŸ« nsTTH MT qT+º <ŠÖsÁ+ neÚÔáT+<Š“ ç|ŸÔ«á ¿£+ Œ >± yûTyûT nqTuó$ „ +º #áÖ|¾+ºq |˜* Ÿ Ԑýñ eÖÅ£” kÍ¿ì.Œ eT“w¾ Xø¯sÁÔáԐǓ• ‹{ì¼, eÖqd¾¿£ \¿£ŒD²\qT ‹{ì¼ eT+<ŠT\ “sÆsÁD – +³T+~.

ýÉ¿ Õ Ãbþ&jTá yŽT : ‡ eT+<ŠT mÅ£”Øe>± |¾]¿ìÔáq+, |¾\¢\T ýñsÁ“

¬$TjîÖ º¿ìÔàá : eÖqeԐ $\Te\T, dŸT“•ÔáyTî q ® eTqdŸT, nqTuóe „ Eã&q Õî ¬$TjîÖ yîÕ<ŠT«&ƒT B“¿ì dŸ>·sÁÇ+>± dŸeÖ<ó‘q+ #î|ŸÎ>·\T>·TԐsÁT. dŸ+Ԑqýñ$T¿ì >·\ ¿±sÁD²\qT Å£”Œ D’+>± n<ó«Š jáTq+ #ûjÖ á *. $yVŸä“¿ì |ŸPsÁÇ+, ÔásÇÔá È]¹> |Ÿ]d¾Ô œ Tá \qT |Ÿ]o*+#*. ýËbÍ\qT dŸ]~<Š> Æ \ · eT+º eT+<ŠT\T ¬$TjîÖýË –H•sTT. ¿±ú ‚¿£Ø&ƒ eTTK«yîTq ® n+Xø+ @$T³+fñ nqTuóe „ Eã&q Õî ¬$TjîÖ yî< Õ TŠ «& m+|¾¿£ #ý² eTTK«+. eTq+ >·T+&îÅ£” dŸ+‹+~ó+º ÿ¿£ eT+º ¿±]¦jáÖ\ ›dŸT¼qT mý² yîÔTá Å£”ԐyîÖ, ný²¹> ¬$TjîÖ &†¿£s ¼ TÁ qT m+#áT¿Ãe&ƒ+ýË çXø<Ɗ #áÖbÍ*à –+~. ‡ dŸeTdŸ« eÖqd¾¿£, Xæ¯sÁ¿£, dŸT“•ÔáyîT®q n+Xø+ >·qT¿£ B“¿ì

ç|C Ÿ ²|Ÿ]wŸÔY yûT 2014

eT+º eTqdŸT, eT+º dŸ+‹+<ó‘\T, eT+º €VŸäsÁ+, eT+º yî< Õ TŠ «&“

m|ŸÚÎ&ƒÖ ~>·T\T |Ÿ&û y]¿ì –|ŸjîÖ>· |Ÿ&ƒTÔáT+~.

y«{ÙeTTsY : ‡ eT+<ŠT Xø—ç¿£¿D £ ²\T ™|+#á&†“¿ì –|ŸjÖ î >·|& Ÿ Tƒ ÔáT+~. >·Ôá+ Ôá\#áT¿=“ u²<óŠ |Ÿ&û y]¿ì. “ç<ŠýË MsÁ«dŸØ\q+ ¿£\T>·TÔáTH• ‡ eT+<ŠT $“jîÖÐ+#áe#áTÌ.

b˜þdŸÎÛsÁdt : €]œ¿£, Xæ¯sÁ¿£ dŸeTdŸ«\Ôà u²<óŠ |Ÿ&ƒTÔáÖ ™|[¢ nsTT |Ÿ<ûÞø—¢ nsTTH |¾\¢\T |ŸÚ³¼“ yÞø¢Å£” e«¿ìï>·Ôá, eÖqd¾¿£ \¿£ŒD²\™|Õ €<ó‘sÁ|& Ÿ , dŸs  q Õ y«~ó “sÆsD Á nsTTq|ŸÚ&ƒT B“• y&ƒe#áTÌ.

d¾*d¾jÖ á : ™|[¢¿ì eTT+<ŠT, nÜ>± Xø+>±sÁ+ýË bÍý¤Z“, ™|[¢ nsTTq ÔásÇÔá e+<óŠÔáÇ+Ôà u²<óŠ|Ÿ&û yÞø¢Å£” ‡ eT+<ŠT u²>± |Ÿ“#ûdTŸ + ï ~.

U

47


nHdŸ ×dtç¿¡+...

R

¿±y*àq |Ÿ<‘sÁe œ TT\T... bÍ\T ` s  +&ƒT ¿£|ڟ Î\T ç¿¡+ ` ¿£|ڟ Î >·T&ƒT¢ ` eTÖ&ƒT nHdŸ eTT¿£Ø\T ` ¿£|ڟ Î

ÔájÖ á sÁT #ûd $<ó‘q+ .. 1. eTT+<ŠT>± dŸy ¼ Ž yî*Ð+º bÍ\T ¿±jáÖ*. bÍ\T eTsÁT>·TÔáT+&ƒ>± ÿ¿£ ÐHî•ýË >·T&ƒTý ¢ ˓ Ôî\k ¢ õq rdŸT¿=“ Ð\¿={ì¼ <‘“ýË |Ÿ+#á<‘sÁ, ç¿¡+ yûd¾ u²>± ¿£*d¾ eTsÁT>·TÔáTq• bÍ\ýË¢ >·T&ƒT¢ $TçXøeT+, nHdŸeTT¿£Ø\T yûd¾ ºq• eT+³ MT<Š –+ºÔû ¿±d|Ÿ{¿ ì ì bÍ\T º¿£Ø>± neÚԐsTT. 2. ‚|ŸÚÎ&ƒT M{ì“ $T¿ìàýË yûd¾ ÜbÍÎ*. yîTÔá> ï ± neÚÔáT+~. B““ eT°¢ H\T>·T >·+³\T &ž|t ç|¾CÙýË –+#*. 4. H\T>·T >·+³\T njáÖ«¿£ ç|ÓCÙ qT+º rd¾ eT°¢ $T¿ìà yîjÖ á «*. ‚|ŸÚÎ&ƒT m+Ôà sÁTº>± –+&û yîTÔᓠï nHdŸ ×dtç¿¡+ s  &ž... ,-./012345,-./012345,-./012345,-,-./012345,-./012345,-./0123 ,-./012345,-./012345,-./012345,-,-./012345,-./012345,-./0123 ,-./012345,-./012345,-./012345,-,-./012345,-./012345,-./0123 ,-./012345,-./012345,-./012345,-,-./012345,-./012345,-./0123 ,-./012345,-./012345,-./012345,-,-./012345,-./012345,-./0123 ,-./012345,-./012345,-./012345,-,-./012345,-./012345,-./0123 ,-./012345,-./012345,-./012345,-,-./012345,-./012345,-./0123 ,-./012345,-./012345,-./012345,-,-./012345,-./012345,-./0123 ,-./012345,-./012345,-./012345,-,-./012345,-./012345,-./0123 ,-./012345,-./012345,-./012345,-,-./012345,-./012345,-./0123 ,-./012345,-./012345,-./012345,-,-./012345,-./012345,-./0123 ,-./012345,-./012345,-./012345,-,-./012345,-./012345,-./0123 ,-./012345,-./012345,-./012345,-,-./012345,-./012345,-./0123

¿=ÜïMTsÁ #ábÍÜ...

¿±y*àq |Ÿ<‘sœ\T.. >Ã<ŠTeT |¾+& : eTÖ&ƒT ¿£|ڟ Î\T yîq• : fñ‹TýÙ dŸÖÎHŽ –|ŸÚÎ : ¿=~Ý>± qÖHî : bÍeÚ ¿£|ڟ Î |ŸºÌ$T]Ì |dŸT¼ : nsÁ{¡ dŸÖÎHŽ

ÔájÖ á sÁT #ûd $<ó‘q+.. 1. ÿ¿£ ÐHî•ýË ¿=ÜïMTsÁ ÔásTÁ >·T, >Ã<ŠTeT |¾+&, –|ŸÚÎ, |ŸºÌ$T]Ì |dŸT¼ yûd¾ úÞø—¢ bþd¾ eTT<Š> Ý ± ¿£*|¾ ÿ¿£ >·+³ |Ÿ¿Ø£ q ™|{²¼*. 2. >·+³ ÔásTÁ yÔá ÔábÍr\T #ûdTŸ ¿Ãy*. 3. dŸy ¼ Ž MT<Š bÍHŽ ™|{ì¼ dŸÖÎHŽ qÖHî yûd¾ yû&n  jáÖ«¿£ #ûdq ¾ #ábÍr\T s  +&ƒT ç|Ÿ¿Ø£ ý² ¿±\“ºÌ ÿ¿£ |¼³TýË¿ì rdŸT¿Ãy*. 4. M{ì MT<Š yîq• sd¾ eT&ƒÔá ™|{ì¼ u²Å£”ØýË ™|³T¼¿Ãy*. m“• >·+³\T >·&º  H yîTÔá> ï ± eT<ŠTeÚ>± –+{²sTT.

ç|C Ÿ ²|Ÿ]wŸÔY yûT 2014

U

48


R

sÃ{ì |Ÿ#áÌÞø—¢ Xøq>·|¾+& u¤+u²sTT #á{¡•, ¿=‹Ò], |ŸÚ{²•\T, yûsÁTXøq>· |Ÿ#áÌÞøßÔÃ

fñ‹TýÙ dŸÖÎqT, J\¿£çsÁ`1 fñ‹TýÙ dŸÖ•qT, Xøq>·|ڟ Î`1 fñ‹TýÙ

yîTTVŸ²+ yîTTÜïq|ŸÚÎ&ƒý²¢ ‚&ž¢, <ÃXø\T, >·T+Ôábõ+>·HýË¢¿ì dŸT\TyîÕq ‡

dŸÖÎqT, |ŸºÌ$T]Ì`7, º+Ôá|Ÿ+&ƒT`“eTˆ¿±jáT+Ôá, qÖHî

|Ÿ#Ìá Þø—ß #ûdTŸ Å£”+fñ yîs  { Õ ¡ sÁTº“ €kÍÇ~+#áe#áTÌ.

` 3 {¡ dŸÖÎqT¢, –|ŸÚÎ ` sÁTº¿ì ÔáÐq+Ôá, bþ|ŸÚ ¿ÃdŸ+ `

<‘“eTˆ Ð+È\ÔÃ

m+&ƒT$T]Ì, ¿£]yûbÍÅ£”, $Tq|Ÿ|ڟ Î, €y\T, J\¿£çsÁ, ‚+>·Te,

¿±e\d¾q |Ÿ<‘sœ\T : (|ŸÚ\¢) <‘“eTˆ Ð+È\T ` nsÁ¿| £ ڟ Î,

qÖHî ` dŸ]|Ÿ&†.

(yûÐ+º bõ³T¼rd¾q) |Ÿ©\ ¢ T`1 ¿£|ڟ Î, |ŸºÌ$T]Ì`3, yî\T¢*¢ s ¹ ¿£\T`2,

ÔájáÖsÁT#ûd $<ó‘q+ : ¿=~Ý qÖHîýË $Tq|ŸÎ|ŸÚÎ, J\¿£çsÁ,

$Tq|ŸÎ|ŸÚÎ`1 {¡ dŸÖÎqT, –|ŸÚÎ ` sÁTº¿ì ÔáÐq+Ôá, qÖHî`1 {¡ dŸÖÎqT,

Xøq>·|| Ÿ ڟ Î, |ŸºÌ$T]Ì s  +&ƒT “$TcÍ\T yûÐ+º r™djáÖ«*. n<û ¿£&†sTTýË çu¤¿Ã©, ¿±«Âs{Ù, ¿±«|¾à¿£+ eTT¿£Ø\T yûd¾ eTÖÔá ™ |{ì ¼ eT>· Z “ yÇ*. Ôá s ÇÔá yî \ T¢ * ¢ Ô Ã bͳT |Ÿ|ŸÚÎ~qTdŸT\T, Å£LsÁ>±jáTeTT¿£Ø\T $T¿¡àýË yûd¾ ÔáÐq+Ôá –|ŸÚÎ ¿£*|¾ çÂ>Õ+&Ž #ûd¾ Ԑ*+|ŸÚ ™|³T¼¿Ãy*.

C²rjáT ^Ԑ\T : eTq <ûXø C²rjáT^Ôá+ »Èq>·qeTqµ nsTTÔû ç_³HŽ C²rjáT ^Ôá+ »>±&Ž dyŽ <Š ¿¡ÇHŽµ ‚ý² <ûXø<ûX擿ì ÿ¿=Ø¿£Ø C²rjáT^Ôá+ –+³T+~. C²rjáT^Ôá+ n+fñ eT¹s+ýñ<ŠT <û X ø u ó „ ¿ ì ï ¹ > já T yû T . n~ ç|Ÿ È \qT, <û X ø dŸ + dŸ Ø r Ԑ*+|ŸÚ ¿ÃdŸ+ : €y\T, J\¿£çsÁ, $Tq|ŸÎ|ŸÚÎ, ¿£]yûbÍÅ£”, m+&ƒT$T]Ì, qÖHî ` dŸ]|Ÿ&†. ÔájáÖsÁT#ûd $<ó‘q+ : ¿=~Ý qÖHîýË $Tq|ŸÎ|ŸÚÎ, |ŸºÌ$T]Ì Âs+&ƒT “$TcÍ\T yûÐ+º #áý²¢sÁ“yÇ*. $T¿¡àýË $Tq|ŸÎ|ŸÚÎ, |Ÿ©¢\T, yî\T¢*¢, |ŸºÌ$T]Ì, <‘“eTˆÐ+È\T, –|ŸÚÎ ÿ¿£{ì ÔásÇÔá ÿ¿£{ì çÂ>+ Õ &Ž #ûjÖ á *. ÔásÇÔá $&>± Ԑ*+|ŸÚ ™|³T¼Å”£ “ <‘“eTˆ $TçXøeT+ýË ¿£\bÍ*. ¿±«Âs{Ù, ³yîÖ{²\Ôà ¿±e\d¾q |Ÿ<‘sœ\T : ¿±«Âs{Ù (™|<Š~ Ý )`1, {²yîÖ{²\T`2, |ŸºÌ$T]Ì`4, yî\T¢*¢ ¹s¿£\T`4, |Ÿ+#á<‘sÁ`nsÁ {¡ dŸÖÎqT, –|ŸÚÎ ` sÁTº¿ì ÔáÐq+Ôá, qÖHî ` 2 {¡ dŸÖÎqT¢, Ԑ*+|ŸÚ ¿ÃdŸ+ : m+&ƒT$T]Ì, ¿£]yûbÍÅ£”, $Tq|Ÿ|ŸÚÎ, €y\T, È\¿£çsÁ, ‚+>·Te, qÖHî` dŸ]|Ÿ&†. ÔájÖ á sÁT#ûd $<ó‘q+ : ¿=~Ý qÖHîýË ™|<Še Ý TT¿£Ø\T>± Ôá]Ðq ¿±«Âs{Ù, {²yîÖ{²\Ôà bͳT º~$Tq |ŸºÌ$T]Ì dŸq•{ì eT+³™|Õ eTÐZ+#*. #áý²¢]q ÔásÇÔá yî\T¢*¢, |Ÿ+#á<‘sÁ, –|ŸÚÎÔà bͳT çÂ>Õ+&Ž #ûdŸT¿Ãy*. ÔásÇÔá Ԑ*+|ŸÚ ¿£\bÍ*.

|˜ Ÿ + ¿£ Œ q ¢ ý Ë, |Ÿ + &ƒ > · \ ýË bÍ&ƒ T ԐsÁ T . ç¿¡ & ÃÔá à y\ €sÁ+uó„+ýËqÖ, eTTÐ+|ŸÚýËqÖ bÍ&ƒTԐsÁT. ÿ*+|¾¿ùàýË nsTTÔû mesÁ T $Cñ Ô á ý É Õ Ô û mesà y] <û X 擿ì #î + ~q C²rjáT^Ԑ“• bÍ&ƒTԐsÁT. ný² ÿ¿£ <ûXø^Ԑ“• eTs=¿£ <ûX+ ø ýË bÍ&ƒ&+ ƒ n+Ôás¨rjáT+>± eT+º >·T]ï+|ŸÚ“dŸT+ ï ~. ¿=“• <ûXæýË¢ dŸÖØ\T çbÍsÁ+uó+ „ ýË sÃp bÍ&ƒTԐsÁT. ` – <‘VŸ²sÁDÅ£” eTq <ûXø+ýË

‡ ^Ôá+ bÍ&†\+fñ ¿=“•

“jáTeÖ\TH•sTT. ýñº “{²sÁT>±“\‹& bÍ&†*. Ôá\Å£” {Ë|Óý²+{ìyûM <óŠ]+#áÅ£L&ƒ<ŠT. <Š¿ìŒD €ç|˜¾¿±ýË 11 C²rjáT uó²wŸ\TH•sTT. € <ûXø|ŸÚ C²rjáT^Ôá+ ×<ŠT uó²wŸ\Ôà $T[ÔáyîT® –+³T+~. ný²>· $$<óŠ uó²wŸ\T, dŸ+dŸØ ÔáT\T ¿£*Ðq ç|ŸÈ\T –q• <û X æýË¢

C²rjá T ^Ԑ\T

$TçXø e T

uó ² wŸ ý ËHû

–

+{²sTT.qÖ«›ý²+&Ž ^Ôá+ eÖyŽ], €+>·+ ¢ uó²wŸ\ $TçXøeT ^Ôá+. uó²sÁÔá<ûXø C²rjáT^Ôá+ dŸ+dŸØ Ôá+, uÉ+>±© ¿£*d¾q

çu¤¿Ã©Ôà ¿±e\d¾q |Ÿ<‘sœ\T : çu¤¿Ã© s  ‹Ò\T`2 ¿£|ڟ Î\T, ¿±«|¾à¿£+ (ºq•$)`2, ¿±«Âs{Ù`1, ³yîÖ{²`1, yî\T¢*¢ ¹s¿£\T`4, $Tq|ŸÎ|ŸÚÎ`1

ç|C Ÿ ²|Ÿ]wŸÔY yûT 2014

dŸ+ç|Ÿ<‘jáÖ\qT dŸTïÜdŸTï+~. #ý² <ûXæýË¢ ‡ ^Ԑ“•

^Ôá+, ™dÎsTTHŽ C²rjáT^Ôá+ »ý² eTsÌ ]jáTýÙµ n+<ŠTýË |Ÿ < ‘\T+&ƒ e Ú, u²D¡ eÖçÔá y û T –+³T+~. ç|Ÿ | Ÿ + #á C²rjáT^Ԑýˢ¿ý²¢ |ŸÚsÔáqyîT®q~ Hî<Šs¢+&Žà ^Ôá+ $ýɽ\ˆdt.

U

49


€<ó‘«Üˆ¿£ÔáÔà €sÃ>·« / çbÍsÁœq

R

<ó‘«q+Ôà ¿Ãb͓• “ç>·V¾²+#áe#áTÌ

eT“w¾¿ì ¿Ã|Ÿ+, nXæ+Ü, ndŸVäŸ q+... e+{ì \¿£DŒ ²\T

dŸsÁÇkÍ<ó‘sÁD+. nsTTÔû M{ì e\¢ m³Te+{ì ý²uó„+ ýñ¿£bþ>±, Xø¯s“¿ì nHû¿£$<ó‘\T>± qwŸ¼+ ¿£\T>·TÔáT+~. J$Ôá+ýË #ý² ¿ÃýËÎjûT ne¿±Xø+ –+³T+~. y{ìýË eTTK«yîTq ® ~ €sÃ>·«+. eT“w¾ €q+<Š+>±, qeÚÇÔáÖ – +fñHû dŸ+|ŸPsÁ’ €sÃ>·«+ #ûÅ£LsÁTÔáT+~. m+<ŠT¿£+fñ VŸäsTT>±, €q+<Š+>± qeÚÇÔáÖq•|Ÿð&ƒT Xø¯sÁ uó²>±\ú• –Ôûï›ÔáeTsTT«, dŸç¿£eT+>± |Ÿ“#ûkÍïsTT. ný²¿±Å£”+&† º¿±Å£”>±, ¿Ã|Ÿ+>± –+fñ Xø¯sÁ uó²>±\ MT<Š ÿÜï& ¿£\T>·TÔáT+~. n+<ŠTe\¢ nHsÃ>·«+ ¿£*¹> ne¿±Xø+ –+³T+~.

‡  s +& + {ì ú |Ÿ ] o*dï , eTq nHsÃ>±«“¿ì ¿=+ÔáyûTsÁÅ£” eTqyûT u²<óŠT«\+ neÚÔáTH•+. ¿±‹{ì¼ eTq €sÃ>±«“• ¿±bÍ&ƒT¿Ãe&ƒ+ eTq #ûÔTá ýË¢Hû –+<Š“ nsÁ+ œ #ûdTŸ ¿Ãe#áTÌ. »Ôáq ¿Ã|ŸyûT Ôáq XøçÔáTeÚµ nq•³T¢>±, me]¿Ã|Ÿ+ y]Hû <ŠV¾²+ºyûdŸTï+~. ¿Ã|Ÿ+ e+{ì y{ìqT+º eTqdŸTqT <ŠÖsÁ+>± –+#á&†“¿ì <ó‘«q+ m+Ôà dŸVŸ²¿£]dŸTï+~. ç|ŸÜsÃp ¿£údŸ+ |Ÿ~“eTTcÍýÉÕH <ó‘«q+ #ûdï, ‡ <ŠTsÁ¢¿£ŒD²“• <ŠÖsÁ+ #ûdŸT¿Ãe#áTÌ. ‹<ŠÆ|Ÿ<‘ˆdŸq+ýË Å£LsÁT̓, ¿£Þø—¢ Âs+&ƒÖ eTÖdŸTÅ£”“, ç|ŸXæ+Ôáe<Šq+ýË Å£LsÁT̓, ¿£Þø—¢ Âs+&ƒÖ eTÖdŸTÅ£”“, ¿Ã|Ÿ+>± –q•|Ÿð&ƒT sÁ¿çï£ |ŸkÍsÁ|ڟ yû>+ · ™|sÁT>·TÔáT+~. mÅ£”ØekÍsÁT¢ XæÇdŸ rdŸT¿Ãe\d¾ edŸTï+~. Xø¯sÁeT+Ԑ ¿£+|¾dŸTï+~. eÖ³ Ôá&‹ ƒ &ƒTÔáT+~. HÃ{ìýË qT+º n¿£ØsÁý“ ñ eÖ³\T ekÍïsTT. n+fñ.... eT“w¾ Ôáq MT<Š ԐqT “jáT+çÔáD ¿ÃýËÎԐ&ƒT. ¿=+<ŠsTÁ nedŸsy Á Tî q ® $wŸjáÖ\ >·T]+º Ôá<û¿£+>± €ý˺dŸTï+{²sÁT. B“e\¢ eTqdŸT ÿÜï&¿  ì ýËqeÚÔáT+~. <‘“Ôà eTHÃ<îs Õ «Á + ¿ÃýËÎjûT ne¿±Xø+ – +³T+~. m|Ÿð&îÔ Õ û eÖqd¾¿+ £ >± ‹\VÓ²qT\eÚԐyîÖ, n~ Xæ¯sÁ¿£ €sÃ>·«+ MT<Š ç|Ÿu²ó e+ #áÖ|ŸÚÔáT+~. <‘“Ôà ;|Ó, wŸ§>·sTÁ e+{ì

¿±Å£”+&†, Xø¯sÁ uó²>±\ú• dŸç¿£eT+>± |Ÿ“ #ûkÍïsTT. XæÇdŸ MT<Š “jáT+çÔáD ¿£\T>·TÔáT+~. sÁ¿£ïç|ŸdŸsÁD dŸç¿£eT+>± ÈsÁT>·TÔáT+~. eTqdŸT ç|ŸXæ+Ôá+>± –+³T+~. <ó‘«q+ #ûjTá &†“¿ì @¿±ç>·Ôá nedŸs+ Á . € @¿±çÔá>· ¿ÃdŸ+, eTqdŸTýË me] ‚wŸ ¼ y î T ® q |Ÿ < ‘“• |Ÿ < û | Ÿ < û –#á Ì ]+#á e #á T Ì, ‚wŸ ¼ y î T ® q €<ŠsÁôeTÖ]ï“ eTqdŸTýË “\T|ŸÚ¿Ãe#áTÌ. M{ìe\¢ eTqdŸT ‚ÔásÁ n+Xæ\ MT<ŠÅ”£ eTÞøÅ ¢ ”£ +&† –+³T+~. nqTÅ£”q•~ kÍ~ó+#á&†“¿ì ne¿±Xø+ ¿£\T>·TÔáT+~.

U

BsÁ¿ é ±*¿£ y«<óTŠ \T e#ûÌ ne¿±Xø+ –+³T+~.

ç|C Ÿ ²|Ÿ]wŸÔY yûT 2014

ç|ŸXæ+Ôáe<Šq+ýË <ó‘«q+ #ûdï eÖqd¾¿£ ç|ŸXæ+ÔáÔá \_ó+#á&ƒyûT

50


|˜Ÿ\ |ŸÚcÍÎýñ ¿±eÚ |ŸçÔÃ<ŠjáÖ<ŠT\T HîÕyû<Š«yûT

R

|ŸÚeÚÇ\ýË n+<ŠeTT+³T+~. ÜjáT«“ dŸTydŸq –+³T+~. sÁ+>·T\ VŸ²+>·T\T+{²sTT. |ŸÚeÚÇý² qyûÇ<îý²>·T? qeÚÇ\T |ŸÚeÚÇ\T>± eÖ¹s<î|ð Ÿ &ƒT? C²ãq+ ¿£*Ðq|Ÿð&û. |Ÿ$çÔáyTî q ® C²ãq+ ç|ŸkÍ<ŠsÖ Á |Ÿ+ýË VŸ²<ŠjTá +ýË “*ºq|ŸÚ&û. n+Ôás«Á eqy{ì¿ý £ Ë C²ãqdŸTeÖ\T $sÁ‹Öd¾q|ŸÚ&û. #îÔ Õ q á « Å£”dŸTeÖ\T $¿£d+ ¾ ºq|ŸÚ&û. |ŸÚeÚÇ\Ôà n+<ŠsÖ Á |ŸPÈ #ûkÍïsTÁ . #îÔ Õ q á « dŸTeÖ\Ôà |Ÿse Á ÖÔáˆqT |ŸP›+#á³+ eTqÅ£” ‚wŸ+ ¼ . #îÔ Õ q á « |ŸÚcÍÎ\Ôà |ŸP›dï |Ÿse Á ÖÔáˆÅ£” ç|¾jTá +. n+<ŠT¿ ¹ \ԐdŸV²Ÿ çdŸHeT+ È>·HˆÔáqT »#îÔ Õ q á « Å£”dŸTeTç|¾jÖ á µµ nHû HeTdŸTeT+Ôà n]Î+º+~. |Ÿse Á ÖÔሠbÍ<‘sÁ$+<ŠeTT dŸsTÁ Ç\Å£” €<ó‘sÁeTT. ¿±“, uóÅ „ ”£ ý ï q ÕÉ çuóe „ Ts\Å£” €<ó‘sÁk͜qyûT ¿±<ŠTÑ €q+<Š “\jáTeTT Å£L&†. yî< Õ «Š + Ôî*d¾edï @~ ‚ºÌH Hîy Õ < û «Š eTeÚÔáT+~. |˜\ Ÿ |ŸÚcÍÎýñ ¿±eÚ, |ŸçÔáÔÃjáÖ<ŠT\T Å£L&† Hîy Õ < û ‘«ýñ. n$ Å£L&† n+<Š¿b £ þÔû –q• s  +&ƒT #ûÔTá *• @¿£+ #ûd¾ qeT'nq&ƒyTû . n~ Å£L&† nsÁÎDyûT. dŸeTsÁÎDyûT. ¿£“|¾+#û ç|Ÿ|+ Ÿ #áeT+Ԑ |Ÿse Á ÖÔûˆ. kÍ<óÅ Š ”£ &ƒT ¿£Þ—ø ß eTÖdŸT¿=“ Å£LsÃÌe#áTÌ. n~ dŸÔ«“• “sœsD Á #ûdTŸ ¿=Hû+<ŠT¿ ¹ >±“ ç|Ÿ|+ Ÿ #“• “s¿£]+#û+<ŠTÅ£” ¿±<ŠT. ç|Ÿ|+ Ÿ #á+¿£H• yûsTÁ >± |Ÿse Á ÖÔáˆqT <Š]ô+#û+<ŠTÅ£” ndŸý¿ ñ ±<ŠT. ‡ $XøÇ+ýË nú• ¿£<TŠ \ÖïHû –H•sTT. q<ŠT\T yîT\¢>± ¿£~* eTT+<ŠTÅ£” bþÔáTH•sTT. dŸÖsÁ«¿ìsD Á ²\T yî#Ìá >± ç¿ì+~¿ì C²sÁTÔáTH•sTT. #î³T¢ #á*dŸTH ï •sTT. |Ÿ#Ìá q ™|ÕsTÁ ¿£<TŠ \Öï–+~. kÍ>·sÁ Èý²\T €$ÂsÕ ™|Õ¿ì bþÔáTH•sTT. yûT|˜Ö Ÿ \T e]ü+º ç¿ì+~¿ì edŸTH ï •sTT. q<ŠTýÉÕ ç|ŸeV¾²dŸTH ï •sTT. eT°ß kÍ>·s“• #û]bþÔáTH•sTT. dŸw¾# ¼ çá ¿£+ ‚ý² kÍ>·TÔáÖ –+~. dŸ<‘ ÜsÁT>·TÔáÖHû –+~. #á*dŸÖH ï û –+~. ‚<Š+Ԑ dŸw¾ý ¼ Ë >Ã#á]+#û H³Ì¿£Þ² yîu Õ e „ó eTT. n+<‘“• n+<Š+>± #áÖ&ƒ³+ C²ãq+. n+<‘“• n+<Š+>± #áÖ&ƒý¿ ñ b £ þe³+ nC²ãq+. C²ãHC²ãqeTTýñ ¿±<ŠTÑ $XâwC Ÿ ²ãq+ Å£L&† ÿ¿£³T+~. dŸT+<Šsy Á Tî q ® edŸTe ï ÚqT dŸT+<Šs+ Á >± <Š]ô+#á&y ƒ Tû ¿±Å£”+&† Xæ«eTdŸT+<ŠsTÁ “>± <Š]ô+º €q+~+#á&y ƒ Tû $XâwC Ÿ ²ãqeTT. È>·ÔTá q ï T È>·ÔTá > ï ± ¿±Å£”+&† È>·BXøÇsÁT“>± <Š]ô+#á&+ ƒ $XâwC Ÿ ²ãq+. ‡ ç|Ÿ|+ Ÿ #áeT+Ԑ |Ÿsy Á Tû XøÇsÁT“ e«¿£ï dŸÇsÁÖ|ŸyTû nHû C²ãq+. È>·ÔTá ý ï ˓ $C²ãqeT+Ԑ €jáTq $uóÖ „ ÜjûT nHû dŸTC²ãq+. C²ãH“¿ì $T+ºq |Ÿ$çÔá edŸTe ï Ú ýñHý û < ñ TŠ . dŸÎwŸy ¼ Tî q ® C²ãq+ ¿£H• n+<ŠyTî q ® ~, n<ŠTÒÔáyTî q ® ~ È>·ÔTá ý ï Ë eTs=¿£{ì –+&ƒ<TŠ . yû<‘+ÔáeTT ç|Ÿ#sÁ kÍ<óq Š + ¿±<ŠT. ç|ŸuË<óŠ $wŸjTá +. ç|ŸeÖD+. ‡ $wŸjTá + nsÁ+ œ >±“ y] ç|Ÿd+ Ÿ >±ýË¢ ç|ŸuË<ód Š TŸ <óŠ ¿£H• ç|Ÿ#sÁe«<óŠ n~ó¿+ £ >± –+³T+~. ç|ŸuË<óe Š TT ç|Ÿu²ó $Ôá+ #ûdTŸ + ï ~. C²ãH“• ç|ŸkÍ~dŸT+ ï ~. $#s“¿ì HÃ#áT¿Ã“ dŸeÖ#sÁ+Ôà ç|Ÿ#sÁeTT ‹TçsÁqT “+|dŸT+ ï ~. ç‹ÔáTÅ£”qT º+<Šse Á +<Šs> Á ± º+|dŸT+ ï ~. ç|Ÿ>Ü · “ #á+|dŸT+ ï ~. me] ¿=sÁŔ£ mesÁÖ ýñsH Á û dŸÔ«á + @H&îH Õ  e+³ |Ÿ³e ¼ \d¾+<û. € sÃCñ<à ‡ sÃCñ nsTTÔû, ‡ ¿£D Œ + qT+&û dÇ#ÌÛ>±\T\T |Ó\TÌ¿Ãe#áTÌ. |Ÿ]d¾Ô œ Tá *• #á¿Ø£ ‹sÁ#> á \ · yûTyîÖ >±“ çbÍsÁu²Æ\qT dŸ]#îjTá «ýñeTT.

ç|C Ÿ ²|Ÿ]wŸÔY yûT 2014

U

`kÍÇ$T dŸT+<ŠsÁ#îÕÔáH«q+<Š

51


R

,-./012345,-./012345,-./012345,-,-./012345,-./012345,-./012345,-,-./012345,-./012345,-./012345,-,-./012345,-./012345,-./012345 ,-./012345,-./012345,-./012345,-,-./012345,-./012345,-./012345,-,-./012345,-./012345,-./012345,-,-./012345,-./012345,-./012345 ,-./012345,-./012345,-./012345,-,-./012345,-./012345,-./012345,-,-./012345,-./012345,-./012345,-,-./012345,-./012345,-./012345 ,-./012345,-./012345,-./012345,-,-./012345,-./012345,-./012345,-,-./012345,-./012345,-./012345,-,-./012345,-./012345,-./012345 ,-./012345,-./012345,-./012345,-,-./012345,-./012345,-./012345,-,-./012345,-./012345,-./012345,-,-./012345,-./012345,-./012345 ,-./012345,-./012345,-./012345,-,-./012345,-./012345,-./012345,-,-./012345,-./012345,-./012345,-,-./012345,-./012345,-./012345 ,-./012345,-./012345,-./012345,-,-./012345,-./012345,-./012345,-,-./012345,-./012345,-./012345,-,-./012345,-./012345,-./012345 ,-./012345,-./012345,-./012345,-,-./012345,-./012345,-./012345,-,-./012345,-./012345,-./012345,-,-./012345,-./012345,-./012345 ,-./012345,-./012345,-./012345,-,-./012345,-./012345,-./012345,-,-./012345,-./012345,-./012345,-,-./012345,-./012345,-./012345 ,-./012345,-./012345,-./012345,-,-./012345,-./012345,-./012345,-,-./012345,-./012345,-./012345,-,-./012345,-./012345,-./012345 ,-./012345,-./012345,-./012345,-,-./012345,-./012345,-./012345,-,-./012345,-./012345,-./012345,-,-./012345,-./012345,-./012345 ,-./012345,-./012345,-./012345,-,-./012345,-./012345,-./012345,-,-./012345,-./012345,-./012345,-,-./012345,-./012345,-./012345 ,-./012345,-./012345,-./012345,-,-./012345,-./012345,-./012345,-,-./012345,-./012345,-./012345,-,-./012345,-./012345,-./012345 ,-./012345,-./012345,-./012345,-,-./012345,-./012345,-./012345,-,-./012345,-./012345,-./012345,-,-./012345,-./012345,-./012345 ,-./012345,-./012345,-./012345,-,-./012345,-./012345,-./012345,-,-./012345,-./012345,-./012345,-,-./012345,-./012345,-./012345 ,-./012345,-./012345,-./012345,-,-./012345,-./012345,-./012345,-,-./012345,-./012345,-./012345,-,-./012345,-./012345,-./012345 ,-./012345,-./012345,-./012345,-,-./012345,-./012345,-./012345,-,-./012345,-./012345,-./012345,-,-./012345,-./012345,-./012345 ,-./012345,-./012345,-./012345,-,-./012345,-./012345,-./012345,-,-./012345,-./012345,-./012345,-,-./012345,-./012345,-./012345 ,-./012345,-./012345,-./012345,-,-./012345,-./012345,-./012345,-,-./012345,-./012345,-./012345,-,-./012345,-./012345,-./012345 ,-./012345,-./012345,-./012345,-,-./012345,-./012345,-./012345,-,-./012345,-./012345,-./012345,-,-./012345,-./012345,-./012345

ย€&ยƒยฅXรธย—eรš*ย• ย€<ยŠ]+#รก+&ย!

dยŸ>ยทยณTq yรฎsTTยซeT+~ nuยฒร’sTT\T+fรฑ neร–ยˆsTT\T eTsรƒ jรกร–uร‰ร• eT+~ mร…ยฃย”ร˜e>ยฑ ย–+&ย†*. ยฟยฑรบ, VยŸยฒsยยซHยรฝร‹ yรฎsTTยซ eT+~ nuยฒร’sTT\ร…ยฃย” 830eT+~ neร–ยˆsTT\THยย•sรT. bรพqT bรพqร– neร–ยˆsTT\ dยŸ+Kยซ ย‚+ยฟยฑ ร”รกรb Z รพร”รกT+~. ยฟยฑsรD+.. รงuรณร– ย„ DVยŸยฒร”รกยซ\T.. ย€&ยƒยฅXรธย—eq>ยฑHรป |ยŸรš]{ร‹ยขHรป รงbรD+ rยdyย] ยฟยฑsรD+>ยฑ neร–ยˆsTT\ dยŸ+Kยซ sรƒEsรƒEร…ยฃย” ร”รกรb Z รพร”รกT+~. ย‚~ n+<ยŠ]รบ ย€รฝร‹#รกqรฝร‹ |ยŸ&ยรป d dยŸeTยdยซ nsTTHย mesรร– |ยŸ{+ ยผรฌ #รกTยฟรƒย“ $wยŸjTรก +>ยฑ eร–]+<ยŠยฟร˜ยฃ &ยƒ.. ยปรงuรฑยฟรงรน ร”รกร–ยต nHรป dยŸร‡#รกรŒ+ ร› <ยŠ dยŸ+dยŸยœ nยฟยฃร˜&ยƒ neร–ยˆsTT\ dยŸ+KยซqT ย™|+#รก&+ ยƒ ยฟรƒdยŸ+ #ยHยรžรธยข qT+ยบ ยฟยฃยwยพ #รปkรพรฏ+~.รง|ยŸuTย„รณ ร”รกร‡+ร”รƒ ยฟยฃ*dยพ uร‹รฝร‰&ย“ ยƒ ย• ยฟยฑsรยซรงยฟยฃeร–\T #รปdยพ รง|ยŸรˆ\ ยฟยฃรžย—รธ ยข ร”รฎ]|ยพ+#รป |ยŸย“ #รปd+ ยพ ~. @+ รฝยฒuรณ+ ย„ .. ย€&ยƒ|\ ยพ \ ยข dยŸ+Kยซ ย™|sร>& ยท + ยƒ รฝรฑ<TยŠ . ย‚ยฟยฃ รฝยฒuรณ+ ย„ รฝรฑ<ย“ ยŠ M~รณ Hยยณยฟยฑ\qT eร–sร+ Z >ยฑ m+#รกTร…ยฃย”+~. ย‚+{รฌ+{รฌยฟยก รœ]ร #รฎ|รŽยพ Hย $wยŸjTรก + รฟ+ยณย‹ยณยผย“yย]ยฟรฌ Hยยณยฟยฃ+ ยฟยฃรžย—รธ ยข ร”รฎ]|ยพdTยŸ + รฏ <รปyร– รฎ qย“ z รง|ยŸjTรก ร”รกย•+ #รปXรฆsรT. sร+>ยทd\ ยœยŸ ยฟยฃรžยฒยฟยฑsรT\ dยŸVรคยŸ ยฟยฑsร+ร”รƒ ย‹kรยผ|รšยŸ รฝร‹ยข, sร#รŒรก ย‹+&ยƒ\ <ยŠ>s Zยท ,ร dยŸร–ร˜\T ยฟยฑ+bรฅ+&ยƒรฝ ยข ร‹, ยฟยฑรฝรฑJ > ยน ยณT <ยŠ>s Zยท ,ร ยฟรฌsยDยฒ cร|ยŸรš\ eTT+<ยŠs,ร mยฟยฃร˜&ยƒ q\T>ยทTsรร– #รปsร” ร ยsรƒ ย€ รง|ยŸ<X รป รฆHรปย• yรป~ยฟยฃ>ยฑ #รปdTยŸ ยฟ=ย“ ยปรงuรฑยฟรงรน ร”รกร–ยต dยŸ+dยŸยœ Hยยณยฟยฑ\ รง|ยŸ<s ยŠ รดร q @sยรŽยณT #รปjTรก kรร+~. ย€&ยƒยฅXรธย— eรš*ย• ย€<ยŠ]+#ย\+ยณร– ย€รฝร‹#รกq s ยน |ยพ+~. Hย\T>ยทT ย›รฝยฒยขรฝร‹... รˆรˆยจsร‘Y kรพHรป|{ ยŸ ร™, bรย“|ยŸ{ร™, sรƒVtยฒร”รกยฟรน ย›รฝยฒยขรฝร‹ยข ย‚|ยŸรŽ{รฌ esรร…ย”ยฃ e+<ยŠร…ย”ยฃ ย™|ร•>ยฑ Hยยณยฟยฑ\ รง|ยŸ<s ยŠ รดร q รˆ]bรsรT. ย‡ dยŸร‡#รกรŒ+ ร› <ยŠd+ ยŸ dยŸร… ยœ ย”ยฃ kรsTT+>ยฑ n+>ยทHy ยŽ ย&ยž ยฟยฑsรยซยฟยฃs\ รฏร T, รง|ยŸuTย„รณ ร”รกร‡ n~รณยฟยฑsรT\T ร…ยฃL&ย† eTT+<ยŠTร…ยฃย” eยบรŒ รง|ยŸรˆ\qT ร”รกeT dยŸ+<รปXรฆ\qT $ย“|ยพ+#ยsรT. eร–ยณ\ยฟยฃHยย• HยยณยฟยฃyTรป yรปT\qTร…ยฃย”qย• รงuรฑยฟรงรน ร”รกร– dยŸ+dยŸยœ ย€รฝร‹#รกqร…ยฃย” eT+ยบ dยŸรŽ+<ยŠq \_รณ+ยบ+~. Hยยณยฟยฃ รง|ยŸ<s ยŠ รดร q |ยŸPsรe รฏ >ยฑHรป ร”รกeT #รกTยณTยผ|ยฟ ยŸ ร˜ยฃ \ ย€&ยƒ|\ ยพ \ ยข ร…ยฃย” รˆ]รq nHยยซjรกร–\ >ยทT]+ยบ รง|ยŸรˆ\T #รฎ|รšยŸ รŽยฟ=ยบรŒq ยฟยฃ<H ยŠยธ ยรฝรฑ <ย‘ย“ยฟรฌ ย“<ยŠsรดร q+. neร–ยˆsTT\T รฝรฑยฟb ยฃ รพร”รป uรณ$ ย„ wยŸยซร”รกTรฏ m+ร”รก uรณj ย„ Tรก +ยฟยฃs+ ร >ยฑ ย–+ยณT+<รƒ Hยยณยฟยฃsร– ร |ยŸ+รฝร‹ #รฎ|รŽยŸ &ยƒ+รฝร‹ sร+>ยทd\ ยœยŸ qยณT\T qร–{รฌยฟรฌ qร–sรTXรฆร”รก+ $รˆjรกT+ kร~รณ+#ยsรย“ รง|ยŸuTย„รณ ร”รกร‡ n~รณยฟยฑsรT\T ร…ยฃL&ย† รฟ|ยŸรšรŽร…ยฃย”Hยย•sรT. รง|C ยŸ ยฒ|ยŸ]wยŸร”Y yรปT 2014

U

52


nHdŸ (™|˜ÕH|¾ýÙ)

ç|Ÿ|+Ÿ #áy«|Ÿ+ï >± \_ó+#û |Ÿ+&ƒý¢ Ë nHdŸ |Ÿ+&ƒT

eT\‹<ŠÝ¿£+ýË rdŸT¿Ãe#áTÌ.

B“ýË dŸV²Ÿ È+>± n~ó¿£ yîTTԐïýË¢ $³$THŽ`d¾, bõ{²w¾jTá + e+{ì$ –+{²sTT. y«~ó “sÃ<󊿣 Xø¿ìï“ ™|+#áT¿Ãe&†“¿ì $³$THŽ`d¾ dŸVŸäjáT|Ÿ&Ôû eTÖçÔá+ýË eT+³qT

#ý² ç|ŸeTTKyîTq ® ~. ‚~ ç|ŸdTŸ Ô ï + á n“• #Ã{²¢

nHdŸ ý Ë

¿±Å£”+&† kÍØÇwt\T, C²yŽT\T, d¾s| Á \ t T, ¿±]¦jTá ýÙà B““

eÖÂ s Ø{Ù

Ôá Ð Z + º

eTÖçԐ“• C²¯ #ûjTá &†“¿ì

$]$>± \uó«„ eTeÚÔáT+~. ԐC² |Ÿ+&ƒ¢ sÁÖ|Ÿ+ýËHû sÁ Ö |Ÿ + ýË

R

eÚ+&û

bõ{²w¾ j á T + dŸ V Ÿ ä já T

#û d Ÿ T ï H •sÁ T .

|Ÿ&ƒTÔáT+~.

uó ² sÁ Ô á < û X ø + ý˓ ‚~ 1648 dŸ + eÔá à sÁ + ýË ç|Ÿy¥ û +º+~. n|ŸÎ{ì qT+º B“ kÍ>·T <ûojáT+>±

>·VŸ² º¿ìÔàá \T

yîTT<Š\sTT«+~.

m+&ƒ\ e\¢ e#ûÌ “çkÍïD

m+|¾¿£

Ôá>·Z{²“¿ì nHdŸ sÁk͓¿ì  s +&ƒ T

ԐC² nHdŸqT m+#áTÅ£”Hû eTT+<ŠT ¿=“• n+Xæ\T

|Ÿ + #á < ‘sÁ q T

>·TsÁT+ ï #áT¿Ãy*. ™|Õq €Å£”|Ÿ#Ìá “ sÁ+>·TýË €Å£”\

‹sÁTeÚ>± n“|¾+#*. ÔÃ\T eTT<ŠTsÁT €Å£”|Ÿ#Ìá msÁT|ŸÚ, |ŸdTŸ |ŸÚ\T ¿£*d¾q $TçXøeT esÁ+ ’ ýË –+&†*. ÔÃ\T™|Õq >±³T¢, <î‹Ò\Ö ýñ“ <‘““ #áÖd¾ m+#áT¿Ãy*. |Ÿ+&ƒT #ΰؓ rjáTq ydŸq yî<ŠÈý²¢*. nHdŸ |Ÿ¿±Ç“¿ì eºÌ+B ýñ“B Ôî\TdŸT¿Ãe{²“¿ì ÿ¿£ Ôû*¿£ bÍ{ì |Ÿ<Ü ÝŠ –+~. |Ÿ+&ƒT ¿ì+<Š uó²>·+ýË –+&û €Å£”ýË¢ ÿ¿£ <‘““ ý²Ð #áÖ&†*. Ôû*>±Z }& e#û̝dï |Ÿ+&ƒT |Ÿ¿±Ç“¿ì eºÌq³T¢ nsÁ+ œ .

“\Ç |Ÿ<ŠÝÔTá \T ԐC² nHdŸqT kÍ<ó‘sÁD yÔesÁD+ýË 1`2 sÃE\ esÁÅ£L #î&b  þÅ£”+&† –+&ƒe#áTÌ. sÁ+ç<ó‘\T ¿£*Ðq bÍ¢d¿ ¼¾ ù dŸ+ºýË –+º ç|˜C ¾ ÙýË ™|&Ôû 4`6 sÃE\ esÁÅL £ ԐC²>± –+³T+~. eTT¿£Ø\qT msTTsYfÉ®{Ù bÍçÔáýË –+º ç|˜¾CÙýË –+ºÔû 2`3 sÃE\ esÁÅ£L “\Ç –+{²sTT. nsTTÔû eTT¿£Ø\qT ç|˜¾CÙýË –+º >·&ƒ¦ ¿£{켝dï dŸV²Ÿ ÈyîTq ® dŸT>·+<󑓕 ¿ÃýËÎjûT ne¿±Xø+ –+³T+~.

WwŸ<óŠ $\Te\T |ŸºÌ nHdŸ ¿±jáT sÁk͓¿ì sÁ¿çï£ kÍy“• “\Te]+#û >·TD+ –+~ ¿£qT¿£ n|Ÿð&û ÔáÐ*q >±jáÖ\ MT<Š, ¿ÃdŸTÅ£”bþsTTq <î‹Ò\ MT<Š ç|ŸjÖ î Ð+#áe#áTÌ. u²>± $T>·\ |Ÿ+&q nHdŸ |Ÿ+&ƒT sÁd+ Ÿ Xø¯sÁ|ڟ yû&“  ÔáÐd Z TŸ + ï ~ Xø¯s“¿ì ¿±e\d¾q bþwŸ¿£ ÔáԐÇ\qT n+~dŸT+ ï ~. B“ýË »çuË$T*HŽµ nHû nÜ Xø¿ìïe+ÔáyîT®q m+CÉÕeTT –+³T+~. ‚~ €VŸäsÁ bÍ#áH“¿ì dŸVŸäjáT|Ÿ&ƒTÔáT+~. €VŸ²sÁ+ýË çbþ{¡HŽ“ $&ƒ ¿ ={ì ¼ nsÁ T >· T <Š \ Å£ ” dŸ V Ÿ ä já T |Ÿ & ƒ T Ôá T +~. ¿±‹{ì ¼ nJsÁ ’ + , €eÖXøjTá + N{ì¿e ì Ö{ì¿ì ¿£ýË\ˆe³+ e+{ì ‚‹Ò+<ŠTýË¢ nHdŸ sÁk͓• rdŸT¿=“ kÍÇ+Ôáq bõ+<Še#áTÌ.

ç|C Ÿ ²|Ÿ]wŸÔY yûT 2014

<ó Š Ö eTbÍq+ #û  dy]¿ì nHdŸ dŸVäŸ jáT|Ÿ&Tƒ ÔáT+~. nHdŸ sÁd+ Ÿ ýË n~ó¿£ yîTTԐïýË¢ –+&û $³$THŽ`d¾, <óŠÖeTbÍH+ <‘Çs sÁ¿£ï+ýË ÔáÐZbþsTTq $³$THŽ`d¾ yîTTԐ uó„¯ï #ûdŸTï+~. ný²¹> ‚~ ¹¿qàsY ]dtØqT #ý²esÁÅ£L Ôá Ð Z d Ÿ T ï + ~. ™|Õ Ô á « |Ÿ Ú $¿±sýË¢ q Ö, È\T‹T, ™|˜ Õ ý ÙàýËqÖ sÁ ¿ £ ï ç kÍeeTeÚÔá T +³T+~. #ý²eT+~¿ì º>· T Þø ¢ qT+º sÁ¿£ïçkÍeeTeÚÔáT+³T+~. #ý²eT+~¿ì bþwŸ¿±VŸäsÁ ýË|Ÿ+ e\¢ sÁ¿£ïVÓ²qÔá –+³T+~. ‚ý²+{ì n“• dŸ+<ŠsÒÛ\T, dŸeTdŸ«ýË¢qÖ nHdŸ sÁk͓¿ì $T]jáÖ\ bõ&“, –|ŸðqT #û]Ì rdŸTÅ£”+fñ s  +&ƒT Hî\ýË¢ eT+º |˜Ÿ*Ôá+ ¿£“|¾dŸTï+~. >· ] ÒÛ D TýË¢ –<Š j á T + |Ÿ P ³ ¿£ “ |¾ + #û eÖsÁ • +>´ d¾ ¿ ù H î d t “ ÔáÐZ+#áT¿Ãe&†“¿ì nHdŸ sÁk͓¿ì ¿=~Ý>± n\¢+ sÁdŸ+ ¿£*|¾ rdŸT¿Ãy*. >·›¨, mШeÖ e+{ì #ásÁˆy«<óŠTýË¢ nHdŸ sÁk͓• ™|Õ|ŸPÔá WwŸ<óŠ+>± y&Ôû <ŠTsÁ<Š Ôá>·TZÔáT+~. ¿±yîTsÁT,¢ ™V²|Ÿf{ ®É d ì ,t >·H] û jáÖ, Hîç™|˜{ Õ d ì ,t >·T+&îH=|¾Î, >·T+&î <Š&ƒ e+{ì dŸeTdŸ«\Tq•|Ÿð&ƒT ™|ÕHŽjáÖ|¾ýÙ p«dt rdŸTÅ£”+fñ €VŸäsÁ º¿ìÔáà>± |Ÿ“ #ûdŸTï+~. eTÖçÔáeÖsÁZ+ýË sÞø—¢ ÔájáÖÂsÕq|Ÿð&ƒT ™|<ŠÝ >±¢dŸT nHdŸ sÁk͓• ç|Ÿ<ó‘q WwŸ<óŠ+ÔÃbͳT rdŸTÅ£”+fñ #ΰؓ |˜Ÿ*Ôá+ ¿£“|¾dŸTï+~. çbþd¼{Ù ç>·+~ó y|ŸÚÔà dŸÔáeTÔáeTjûT« y]ýË Å£L&† nHdŸ sÁd+ Ÿ u²>± |Ÿ“ #ûdTŸ + ï ~. Hû \ eTT\¿£ #î ³ T¼ (¿£ + ³¿±]), –d¾ ] ™|#á T Ì\T, J\¿£ ç sÁ , M{ì #áÖs’\qT dŸeT+>± ¿£*|¾ “\Ç #ûdŸT¿Ã+&. ÿ¿£ ¿£|Ÿð ԐC² nHdŸ |Ÿ+&ƒT sÁk͓¿ì ‡ #áÖs’“• nsÁ{¡ dŸÖÎHŽ ¿£*|¾ Ԑ>·+&. ‚ý² ¿=+Ô῱\+ bͳT rdŸTÅ£”+fñ njáÖdŸ+, <Š>T· Z ‚ÔásÁ XæÇdŸ dŸ+‹+<óŠ

U

|Ÿ+&ƒTýË n~ó¿£ yîTTԐïýË¢ |Ó#Tá |Ÿ<‘sÁ+ œ Å£L&† –+³T+~. ¿±‹{ì¼

ýñ < ‘

>·Ö¿ ¢ ÃCÙqT #û]Ì rdŸT¿Ã+&.

>· T Üï –+&†*. ‚~ >Ã<ó Š T eT sÁ + >· T ýË¿ì eÖsÁÅ£L&ƒ<ŠT. |Ÿ+&ƒTqT #ûÜÔà |Ÿ³T¼Å£”“ #á֝dï

#î + #\T

dŸeTdŸ«\T Ôá>·TZԐsTT.

53


R

n+<ŠyîT®q bÍsYØ>± kÍ\ÖsÁT &ƒ+|¾+>´ jáÖsÁT¦ (ç|ŸC²|Ÿ]wŸÔY ç|ŸÜ“~ó ` $ÈjáTq>·sÁ+) :

sÃ&ƒTƒ ™¦ |Õ ¿±kÍï #îÔïá #á֝dïHû eTTÅ£”Ø eTÖdŸTÅ£”+{²+. n<û }sÁ+Ôá{ì

&›³ýÙ dŸ+Ôá¿+ £ Ôà dŸeÖ#sÁ+ uóç„ <Š+

#îÔïá ÿ¿£#ó bþ>·T#ûd &ƒ+|¾+>´ jáÖsÁT¦ <Š>s Z· TÁ +fñ... € ¿£+|ŸÚ

‚`™|˜Õ*+>´™|Õ ‚`eTTç<Š m+&ž ¿£ýÉÕyD¡ ºÔáïsÁ+ÈHŽ

uó „ ] +#á & ƒ + #ý² ¿£ w Ÿ ¼ + . ¿±ú kÍ\ÖsÁ T eTT“àbÍ*{¡

y]ü¿±<‘jáT+ sÁÖ.5\¿£\ Œ Å£” ™|Ջ&q ysÁT €<‘jáT|ŸÚ |ŸqT•

&ƒ+|¾+>´jÖ á sÁTý ¦ Ë |¾\\ ¢ Ôà VŸäsTT>± >·&| ƒ e Ÿ #áTÌ. bÍsÁTØ\T, #î³¢

]³sY•à Ôá|Ο “dŸ]>± €HŽýH ÕÉ ý Ž ËHû #ûjÖ á \“ €<û¥+ºq+<ŠTq

q&ƒTeT nVŸä< ¢ + Š >± ÜsÁ>=#áTÌ @¿£+>± ™|[ßÞøS¢ #ûjTá e#áTÌ. ‡

‡ @&†~ ‚`™|˜* Õ +>´\T ™|sÁT>·TԐjáT“ ‚`eTTç<Š ¿£qÖ¨eTÖsY

|Ÿ³D ¼ +ýË ç|ŸÜsÃE 12 ³qT•\ #îÔïá –ÔáÎÜï neÚÔáT+~. ‚+<ŠTýË

dŸ¯Ç™ddt eTTK« ¿±sÁ«“sÁÇVŸ²D²~ó¿±] (dӇz), yûTHû›+>´ &îs ÂÕ ¿£s ¼ Y

80 XæԐ“• ‚+{ì+{ì #îÔïá d¿£sD Á ¿ì + <Š rdŸ T Å£ ” H•sÁ T . já Ö sÁ T ¦ ý Ë bÍsÁTØ dŸý œ ²“• rd¾yj û Tá >± $TÐ*q dŸœ\+ýË e]ˆ ¿£+b˜þdŸT¼ jáÖsÁT¦, È+ÔáTeÚ\ e«sœ\Ôà >ËsY>±«dt já T ֓{Ù “sÁ Ç V¾ ² dŸ T ï H •sÁ T . ‡ $wŸjÖ á “• >·eT“+ºq |ŸÚsÁbÍ\¿£ ¿£$TwŸqsY _. ›ý²¢ý˓ u¤_Ò* |Ÿ ³ ¼ D +ýË

dŸ e Öyû X ø +

“sÁÇV¾²+#á>±...14 |Ÿ³D ¼ ²\T ‚<û $<ó Š + >± &ƒ + |¾ + >´ já Ö sÁ T ¦ \ qT “sÁÇV¾²+#á&†“¿ì e#ÌsTT. |ŸÚsÁbÍ\¿£ ¿ ¹ çŒ Ôák͜sTT. dŸeÖyûXæ*• dŸ+‹+~óÔá eTT“àbÍ*{ì &ƒ+|¾+>´ já Ö sÁ T ¦ ý Ë¢ H û “sÁ Ç V¾ ² +#\“ “sÁs ’ TT+#á+ eTT“àbÍ*{¡\qT #îÔïá sÁV²¾ Ôá |Ÿ³D ¼ ²\T>± r]Ì~<Š& Ý + ƒ Ôà bͳT, XæçdÓïjáT |Ÿ<ŠÝÜýË #îÔáï “sÁÇVŸ²D \¿£«Œ +>± |Ÿ“#ûdTŸ H ï •+. ‚|ŸÎ{ì¿ ¹ |Ÿ\T eTT“àbÍ*{¡ýË¢ XæçdÓj ï Tá |Ÿ<Ü ÝŠ ýË #îÔïá “sÁÇVŸ²D

¿£ýy ÕÉ Dì ºÔás ï + Á ÈHŽ #îbÍÎsÁT. >·Ôá €]œ¿£ dŸ+eÔáàsÁ+ýË ÔáeT

ÈsÁT>·TÔÃ+~. &ƒ+|¾+>´ jáÖsÁT\ ¦ qT n_óe~Ý #ûd¾ bÍsÁTØ\T>±

ç>·Ö|tý˓ ý²«¿ùà™dՈýÙ yîuٙdÕ{Ù <‘Çs \¿£ŒeT+~ €HŽýÉÕHŽýË

ÔájÖ á sÁT #ûjÖ á \“ \¿£«Œ +>± ™|³T¼Å”£ H•+. ç|ŸÜ eTT“àbÍ*{¡

€<‘jáT|ŸÚ |ŸqT• ]³sY•à <‘K\T #ûdï. M]ýË 10XæÔá+ eT+~

»kÍ\ÖsÁTµ &ƒ+|¾+>´ jáÖsÁT¦ “sÁÇVŸ²DqT n<ŠsôÁ +>± rdŸT¿Ãy*.

&›³ýÙ dŸ+Ôá¿+ £ ýË ‚`™|˜* Õ +>´ #ûdï dŸeÖ#sÁ+ |ŸP]ï>± mHŽç¿ì|¼t˜

dŸeÖyûXø+ “sÁÇV¾²+#û ç|Ÿ<ûXø+ ¿£+|ŸÚ ¿={ì¼H dŸ¹s n¿£Ø&û

nsTT, $es\T ‹jáT³Å£” bõ¿£ØÅ£”+&† –+{²jáT“ €yîT

“sÁÇV¾²kÍï+. ç|ŸÜ &ƒ+|¾+>´jÖ á sÁT¦ |ŸP]ïk͜sTTýË n_óe~Ý #ûdý²

Ôî*bÍsÁT. ‚eú• ԐeTT #ûdTŸ q ï •³T¢ #îbÍÎsÁT. sÁÖ250/` sÁÖ400/

ç|ŸD²[¿£ sÁÖbõ+~dŸTH ï •+.

` #î*+ ¢ #*à –+³T+<ŠH•sÁT.

ç|C Ÿ ²|Ÿ]wŸÔY yûT 2014

U

54


R

H dŸbþsY¼ |ŸeHŽ¿£Þ²«DY¹¿

a dgf \ih 6 798 :<; :>=@?BADE# C F7 ; :98KM7O L NQPSRUTV WYXMZ FD[ W]\_^ ` [bce 7a F \lL7m\ FnoFqp Fsr tuF 7v\xw ; :y8KMz{P Fq|~} ; :>\ Fq ; :€\> p‚„ƒ GIH J HJ H j]k J HJ F 7v\xw– d 7#\—8 :98 :>\ r 7š™œ›sT^ ;O\€8 :; :>=ž8 :9; :96 7 F ca A…E C =‡†O\ˆT‰ ; :€\ F Š L7 F 7v\Œ‹ FŽ 7 F 7 Fq = ‘c L “’”L€• 6 [ c a L Ÿ] n 8 :; :>\> p‚   c 7O J G H jU˜ ˜ ‚©F@ª z [ «; :>\¬ ‚ ®­ F Š–¯ t« °±F 7¢\xw  º  c F 7¢\xw ; : FnsFsr tuF 7¢\xw£7L F 7¢\>W@¤¥` 7 d 7#\¦L7xŸ]  n 8 :§L7 8 ; :98K²` 7 d 7š= F³ 7 ` 7 d 7#Q \ \  7q¸·¹ ¡ ky¨¥H H J HJ H ´¶µ

; :»R¦L º 7s6 7B?¼†S6 7 F z”½ [ 6 7“; :—\¾; :—\x`…7o C R¾¿ FÁÀ¼F n G F ` 7#\—L7m\ÌË d 7#\ |~} t; cL ^ ;O\ Fq|ÉÈuÊ r>[ ­ NÍ E L7Î\ L7m\ j H´ °±F 7v\xw Ù L7 F 7£ÌÒÚt« 8 ; :>= À PہSL º ; :€\ FqÜÊ r>[ d 7š= Hj  d 7#\—8 :9L7m\u· Í X×\  7#\à6 798 :; :€\—` ³ 7Ö6 7>\à‹ Fq \ k HJ F 7¥; :>\>Ì­ ; :>= À PہSL º · F 6 Š£[ ÒÚ; : \çæÚL͊£[ ­

Hj

ÒÔADE C R F

67

F 7Â7L F 7ê^ ;x\¬­ j

Hj

nqF

6t

†£\x` ³ 7

Fn

¯Ïª z [ ` 7»t¶ °±F 7¢\xwÐ6 t 8 k

8: °

F ` 7q F Š@¯

J åˆH j J ÀØÈ t8 °]F 7£îí \eßl · ë áìÊ r>[ \ « k j Hj G

ç|C Ÿ ²|Ÿ]wŸÔY yûT 2014

` ŠÂ[

67

HJ

8 :96 Š¥[

; :x=žh…6 7Ã^ ; [ \Œ• 6 ^8



À P

F 6 Š¥[

Ñ

F \{\xÝ Þ× c

F 7v\xw X ‚áâFÜÊ r>[bc a Hj H HJ t« °±F 7¢\xw96 798 :è­ 8 \gæÚL F 6 79L7m\—; :>\Q\ F

J å¬H j

` 7#\lZ FD[ W±\e^ `

\

U

Fq

Hj

\—8 :9Ä­

¤@ÒÔÓDCÕ; :>=@

J

F ŠÅ¯

8t¶°]F 7Æ\OwÅ` ÇÁ]T‰

J ; :ÖR×L7m\ zÍؽ [ ; :98 K G HJ Fc SF§Ê r>[ \ t« °±F 7ׁi­ F Š@¯ « t8 °±F 7¢\xw ·ß 8 Hj G J ; :y8KB7× L N{PÚRxW È z P Fq|ã} Q ; :€\ FŽ ; :€\—8 : ‚xä \ H k ­ ?ézؽ [ ; :98 KeL7ON{PSROW È Ò]ÓÐCç; :€=‡8 :€\ \ J HJ k [bcl a t F dgf \u; d 7š= 7v\—w ·ß F 7†

k

FsÊ r>[

55


¿±uËjûTy&ƒT esÁTDY

R

<ó‘eHŽý² –+&†*

ý  ñ ü±ñ ÷òó ýóŒû ÿQñ !ý$" #%ý & ' ( ý*ý*+ ò*—ÿ, ']ò€õ.- óu / ÿ0 ú2134- 526 ) 78 ! '9 ý &: ò9; ý9ÿ<ó>=?  û x@ ò A: òB {õDC @ òQñ FE G HI ð¥ñ ÿQñKJ'MLÔò>õN78 !0 òxõO P¦ÿQ ñóR S qø ñT- 560U ) ':- ýM ýWVYX9U ï &Z ò[\ ýSÿ Ký]^_- ý``+a 9ÿ 7b!%ý]" #Mý : y ' òˆ õcóÌ - / ÿdÅ ú—' õ 6e6 6e6 6> ò ñ fE Z ) HI ð£ñ ð£ñ ó< gh òdýikj lmóÌ -Y/ òU ÿn2op ý»ÿdý  qr ñ? üžñs ò ót ý0 uv óxwFL ð£ñyýiBý? B zW€ ÿ{#%Q*z â óò ö9|?Ô ö9L 1v - 5d×6 óÿ &m ñ~É} ý“ÿ C-eóà / ÿó€w‚Y  ò ýƒ`j„l…-eóà / òÔ ÿn &u ñ„”} ýÚÿ †Cm-‡ó / ÿóˆw2t‰Š ñ‹CG-‡ýŒ/ “ ï K øo:„`69& üQýŽ> ÿL#,Câ P üQýçõcQ ñ~ÿ# õ } óˆi Š œ ño ‘’@“ '“{ýƒ‚± øi4 ýW{6”: š- ñ Û ' ò ‚£ ü¢ý`* ñ,Å 1 ûZJ! Û ! ÿ ‚Ww“W. ! •‚L @–# — 54¼ ï ˜ZÉðUñeÿ uC4™Kg ó ýš4ZÚ z õ ) úÛû üšý9õ¸ÿ ó òó ö›| ö›LZœ} ý ý } ý ý93OL’9 @ üÆýsõ”" ý2œG{žK- 5_² 6 ò “ž 5 úÃûéüþýšõžóÿ ýdLN ý9ÿý  ñ ü±ñ  Ÿ/ ý :dó€wL ðsñ~ ýŽ9ý¡O ø ñrd-óx¢‹£ ¢ ñrý ) ý ÿmñ ý±ÿ Ÿ/ ý :ƒ?BE #ñ ¼ ï ýŽ9› ýL ) / OC 'K G- 󚢤& òK ò ± õ¥zF Q ñL ) G ýf  ¦ ýM¨§GC¥ ø©{¢Rf ÿÕñ?- 5«B ª øsl øZJ! ï ò€ õD5 “- 56 $–E ÕñYúÃøãùÎò0w ò ý–j‡l-sóu / ò9 ÿn ò> õ‡Qoø _ ýƒ` ý>õD6 6 6 6 ý9ÿ ð¥ñ ó>z9 ÿÖ ø‡©oW¬ š} ñy*'dJ ± L ò# õˆý*× ï LM (¬ }vž- Ž5 ÿ òó5[ ð¥ñ{ þ ñãøT©s ï ¬ >} ñ®­i'¥ - 㯠ñ~ý¬" öWD ý9ÿý £ þ ñT- ýL,E gñãûW3°¬ }m!± ý“@ ï ý¥ò–€ ó ÿ ² ý{×6 ò–B5 ò % ý]BjTlˆ-³óŒ / ò± ÿn´?Z» ø~©µ òmñ~ ðý ò » ö4 (  ) úÚûžüçýŽõ ÿó ò%[14ž 3 ÿ ï ý‚žj$wc ðUñ Z !Œ± ‚ ý‚xwG¶T/`g ó ðqñŽ¢: ÿçñ- 5  òçñ1 ) } ýšõ.óÌûŒ6 ï ð£ñãòóIôÂõ÷ö£ø~ùÔúÃûéüþý#õ‡ÿó

ç|C Ÿ ²|Ÿ]wŸÔY yûT 2014

ý9ÿ

U

56


yûTwŸs¥:

s¥ |˜Ÿý²\T

$<ûojáÖq dŸÖ#áq\TH•sTT. ‚ÔásTÁ \Å£” kÍjáT+ #ûjTá uËsTT eÖ³\T |Ÿ&Ô ƒ sÁT. |ŸsTÁ wŸ+>±

eÖ{²¢& ‚ÔásTÁ \ eTqdŸT\T H=|¾ÎkÍïsTÁ . ¿Ã|Ÿ+ ÔáÐ+ Z #áT¿Ã+&. n¿±\uóËÈq+, eTHÃ$#sÁ+. ç|ŸÜºq• |Ÿ“¿¡ bÅ£”Øe>± ¿£wŸ¼|Ÿ&†*à edŸTï+~. yîTTÔáïMTˆ<Š ‡ Hî\ n+Ôá nqTÅ£L\+>± ýñ<ŠHû #îbÍÎ*. ¥ys<óŠq #ûjTá &ƒ+ e\¢ eT+º |˜* Ÿ Ԑ\T bõ+<Še#áTÌ.

ewŸuó„ s¥:

‡Hî\ Xø—uó²Xø—uó„ $TçXøeT+>± –+³T+~. ‹+<óTŠ $TçÔáT\Ôà z Xø—uó¿ „ ±sÁ«+ >·T]+º

#á]Ì+º, “sÁj ’ Tá + rdŸTÅ£”+{²sÁT. >·VŸ²“sˆD²“¿ì dŸ+‹+~ó+ºq |ŸqT\T ÔáÇ]Ôá>Ü · q |ŸPsÁe ï ÚԐsTT. Xø—uó¿ „ ±s«ýË¢ nqTÅ£”q•<‘“¿£+fñ &ƒ‹TÒ bÅ£”Øe>± KsÁÌeÚÔáT+~. k͜q#á\q+, dŸÇ\Î nHsÃ>·«+ dŸÖºÔá+. e<¸‘ ç|ŸjÖ á D²\T #ûkÍïsTÁ .

$T<óŠTq s¥:

‡ Hî\ #ý² ý²uó„<‘jáT¿£+>± –+³T+~. “sÁ’jáÖ\T rdŸT¿Ãe&ƒ+Ôà ԐԐàsÁ+

#ûjTá sÁT. @ |Ÿ“ #û|{ Ÿ H ¼ì  dŸÇ\Î ç|ŸjTá Ôá•+ÔÃHû |ŸP]ï#j û Tá >·\T>·TԐsÁT. MT ¿¡]çï |ŸÜwŸ\ ÷ T ™|sÁT>·TԐsTT. q\T>·T]¿ì €<ŠsÁô+>± “\TkÍïsÁT. uó„Ö$T ¿=qT>Ã\TÅ£” dŸ+‹+~ó+º ÿ¿£ “sÁ’jáT+ rdŸTÅ£”+{²sÁT. sÈ<ŠsÁôq+, <óŠqý²uó„+, <óîÕsÁ«‹T~Æ, eT+çÔád¾~Æ, XøçÔáTHXøq+.

¿£sÁس¿£ s¥:

dŸeÖÈ+ýË MT >šsÁe ç|ŸÜwŸ÷\Å£” ý˳T+&ƒ<ŠT. ç|Ÿuó„TdŸHˆq+, eÖqd¾¿Ãý²¢dŸ+.

€ºÔáÖº n&ƒT¹>jáÖ*. |ŸsÁT\ eÖ³\T $“ MT |ŸqT\Å£” MT¹s €³+¿±\T ¿£*Î+#áTÅ£”+{²sÁT. ‹+<óTŠ $TçÔáT\Å£” eTqdŸÎsÁ\ œ T e#ûÌ €kÍØsÁ+ –+~. n¿±sÁD+>± €+<ÃÞøq |Ÿ&Tƒ ÔáT+{²sÁT. uóËÈqkåK«+ ýñ¿b £ þe&ƒ+ e\¢ dŸÇ\Î nHsÃ>·« dŸÖ#áq\TH•sTT.

d¾+VŸ² s¥ :n“•+{²

MT eÖfñ #î\T¢u²³T neÚÔáT+~. MT<û $ÈjáT+. –<ë>·T\Å£” dŸÇk͜qçbÍ|¾ï

dŸÖ#áq\TH•sTT. ‚\T¢ ¿=qT>Ã\TÅ£” dŸ+‹+~ó+ºq e«eVŸäsÁ+ýË |ŸÚsÃ>·Ü –+³T+~. €sÃ>·«+ >·Ô+ á ýË ¿£+fñ yîTsÁT>·T|Ÿ&ƒTÔáT+~. n“• ¿±sÁ«ç¿£eÖýË¢ #áTsÁT>±Z bÍý¤Z+{²sÁT. <óŠqý²uó„+, dŸ+ÔÃwŸ+, ¿¡]ï. €#sÁ dŸ+ç|Ÿ<‘jáÖ\qT >šsÁ$+º n+<Š]¿¡ €<ŠsôÁ +>± “\TkÍïsTÁ .

¿£H« s¥: #H•Þø—>¢ ± <ŠÖsÁ+>± –q• ‹s<óTŠ $TçÔáT\qT ¿£\TkÍïsTÁ . MT eÖ³qT n+<ŠsÖÁ >šsÁ$kÍïsTÁ .

eTqdŸT #î&| ¦ƒ q Ÿ T\MT<Š¿ ¹ eTÞø—Ô ¢ Tá +~. |ŸqTýË¢ €³+¿±\T b<ŠTsÁe&ƒ+ e\¢ –ԐàVŸ²uó+ „ >·+ neÚÔáT+~. eTqkÍïb͓¿ì >·TsÁeÚԐsÁT. nÜ¿£wŸ¼+MTˆ<Š € |Ÿ““ |ŸP]ï#ûkÍïsÁT. dŸÂsÕq ç|ŸD²[¿£ ýñ¿£ &ƒ‹TÒ nqedŸsÁ+>± KsÁÌeÚÔáT+~. >·Ôá+ýË¿£+fñ C²ç>·Ôáï>± –+&†*à dŸeTjáT+.

ç|C Ÿ ²|Ÿ]wŸÔY yûT 2014

U

57


s¥ |˜Ÿý²\T

R

ÔáT\s¥ : ‡Hî\ eT+N#î&Tƒ \ $çXøeT+>± –+³T+~. MTsÁT nqTÅ£”q• |ŸqT\ú• |ŸP]ï#k û ÍïsTÁ . sÈ<ŠsôÁ q

ne¿±Xø+ \_ódTŸ + ï ~. <ós Õî «Á +>±qÖ, >·+;ós+ Á >±qÖ –+{²sÁT. |¾\\ ¢ –q•Ôá $<Š«Å£” dŸ+‹+~ó+º ¿¡\¿£“sÁj ’ Tá + rdŸTÅ£”+{²sÁT. $+<ŠÖ$HÃ<Š ¿±sÁ«ç¿£eÖýË¢ bÍý¤Z+{²sÁT. #á+#á\‹T~Æ, HÃ{ì<TŠ sÁTdŸT Ôáq+ e\¢ #î&¦ƒ |sÁT e#ûÌ ç|ŸeÖ<ŠeTT+~.

e¥Ì¿£ s¥ :

‹+<óŠT$TçÔáT\ e\¢ <óŠqe«jáT+ bÅ£”Øe>± ÈsÁT>·TÔáT+~. besÁT eT+ºyÞË¢ besÁT

#î&ƒ¦yÞË¢ >·T]ï+#áýñ¿£bþԐsÁT. MT eTqdŸTqT nsÁœ+ #ûdŸTÅ£”HûyÞø—¢ ¿£sÁeeÚԐsÁT. u²>± ¿£wŸ¼|Ÿ&†*à edŸTï+~. n+<ŠTe\¢ n\dŸ³Å£” >·TsÁeÚԐsÁT. uóËÈq kåK«+ –+&ƒ<ŠT. Å£”³T+‹sýË #óT#ûdŸTÅ£”Hû Ôá>±<‘\T eTqkÍïb͓¿ì >·T]#ûkÍïsTT. <ŠTsZ<$ û , €+ÈHûjTá T& €s<óq Š #ûdï eT+º~.

<óŠqdŸTà s¥ :

‡ Hî\ýË nÔá«+Ôá nqTÅ£L\yîT®q dŸeTjáT+. dŸ+ԐH“¿ì dŸ+‹+~ó+º ÿ¿£ Xø—uó„ysÁï

$+{²sÁT. €VŸä¢<Š¿£sÁyîT®q Å£”³T+‹ yÔesÁD+ MTýË ¿=Ôáï –ÔàVŸä“• “+|ŸÚÔáT+~. ç|ŸÜ|Ÿ“ú b+Ôà çXø<Ô ÆŠ à dŸ¿±\+ýË |ŸP]ï#k û ÍïsTÁ . <îe Õ uóï„ ™|sÁT>·TÔáT+~. MT ‹T~Ƌ\sÔà n+<Š] ç|ŸX+ ø dŸ\Ö n+<ŠTÅ£”+{²sÁT. dŸ+ÔÃwŸ+, €sÃ>·«+, <óŠqý²uó„+, eTcͼq•uóËÈq+.

eT¿£sÁ s¥ :

‡ Hî\ýË Xø—uó²Xø—uó„$TçXøeT+. ‹+<óŠT$TçÔáT\Ôà $+<ŠÖ $HÃ<Š ¿±sÁ«ç¿£eÖýË¢ –

ԐàVŸ²+>± bÍý¤Z+{²sÁT. $<‘«dŸ+u+<óŠ #ásÌÁ ýË¢ MT¹s $ÈjáT+ kÍ~ókÍïsTÁ . dŸHˆH\T ns<ŠTÅ£”+{²sÁT. ‹T~Æ#+#á\«+ e\¢ ¿±sÁ«VŸä“ È]¹> €kÍØsÁeTT+~. C²ç>·Ô.ïá eÜïýË b<ŠTsÁjTû « €³+¿±\T €+<ÃÞøqÅ£” >·T]#ûkÍïsTT. <îe Õ uó¿ „ ,ïì ™|<Š\ Ý |Ÿ³¢ >šsÁe+ ÔáT>·Ô Z sTT.

Å£”+uó„ s¥ :MT

eT+º eTqdŸTqT n+<ŠsTÁ >·T]ïkÍïsTÁ . ç|ŸX+ ø dŸ\T È\T¢ Å£”]|¾kÍïsTÁ . yDìÈ« dŸ+‹+<óŠ

e«eVŸ ä sýË¢ ý²uó ² \T ekÍï s TT. Å£ ” ³T+‹+ýË ÿ¿£ ] e\¢ ‚‹Ò+<Š T \T ekÍï s TT. ÿ¿£ #î & ƒ T ysÁ ï Å£\esÁ™|&ƒTÔáT+~. dŸeTjá֓¿ì &ƒ‹TÒ #ûÜ¿ì n+<ŠsTÁ . @ $wŸjTá +ýËHîH Õ  ÿ¿£ “sÁj ’ Ö á “¿ì ¿£³T¼‹& – +&ƒsTÁ . ns<ŠTe\¢ nqTÅ£”q• dŸeTjá֓¿ì |ŸqT\T |ŸP]ï#j û Tá ýñ¿b £ þԐsÁT.

MTq s¥ :

‡ Hî \ nú• eT+º |˜ Ÿ * Ԑýñ . Xø — uó „ ¿ ±sÁ « ç¿£ e ÖýË¢ q Ö, dy ¿±sÁ « ç¿£ e ÖýË¢

bÍ\T|Ÿ+#áTÅ£”+{²sÁT. n+<Š]¿¡ Ôá\ýË H\Øý² –+{²sÁT. MT |sÁTç|ŸU²«ÔáT\T ™|sÁT>·TԐsTT. Å£”³T+‹ yÔesÁD+ #ý² nqTÅ£L\+>± –+³T+~. eTTK«+>± uó²>·kÍÇ$T çbþԐàVŸ²+ u²>·T+³T+~.

U

eTHÃý²¢d+ Ÿ , €sÃ>·«+, <óq Š ý²uó+ „ , >·Ô+ á ýË ‚ºÌq eֳţ” ¿£³T¼‹& € |ŸqT\qT |ŸP]ï#k û ÍïsTÁ .

ç|C Ÿ ²|Ÿ]wŸÔY yûT 2014

58

Praja parishath may 2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you